بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیخ بهائی در آیینه عشق, اسدالله بقائى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ± -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ² -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ³ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غµ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ¶ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ· -
 

 

 
 

ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚

ط§ط³ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‚ط§ط¦ظ‰

- غ¶ -


ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط®ظˆط´ ط§طµظپظ‡ط§ظ†
ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 953 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¯ط± ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ„ط¨ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 966 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ طھط§ ط³ط§ظ„ 1006 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط±ظٹط¨ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط¹ظ…ط± ظ¾ط± ط«ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظˆ ظٹط§ ط³ظپط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¬ ظˆ ط¹طھط¨ط§طھ ظˆ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ…طµط±ظˆظپ ظ†ظ…ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظ¾ط§ظٹطھط®طھ طµظپظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط± ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 984 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظ¾ط¯ط±ط´ ط´ظٹط® ط¹ط²ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ† ط¯ط± ط¨ط­ط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ . ط³ظپط± ط¯ظˆظ… ط­ط¬ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 994 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯. ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… ط³ظ¾ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھظ‰ ط®ط§طµ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ ط› ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… طŒ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط³ط§ظپط±طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظ‚طµظ‰ ظ†ظ‚ط§ط· ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظٹطھ ط´ط§ظ‡ط§ظ† طµظپظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظƒط³ظˆطھ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظٹط± ظˆ ط³ظٹط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط±ط³ ظˆ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¢ظ…ظٹط®طھ ظˆ ظƒط§ط± طھظ„ظپظٹظ‚ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ظٹط®ظ‰ ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¹ط§ط±ظپظ‰ طµظˆظپظ‰ ظˆ طµط§ظپظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط± طµط¯ط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط²ظ… ط¹ط§ط±ظپط§ظ† ط¨ط± ط¯ظ„ ط¹ط´ط§ظ‚ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ظپظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ظ…ظ‰ ظ‚ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ظپظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ظ…ظ‰ ظ‚ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھط§ ظƒط§ط± ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ظˆط¬ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ظ‡ط¯. ع¯ظپطھظٹظ… ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ طŒ ط³ظٹط± ظˆ ط³ظٹط§ط­طھ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط²ط¯ظˆط¯ظ† ط¢ط«ط§ط± ط®ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط®طھع¯ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط­ظٹط§طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ طŒ ط¨ظ‰ ط´ط¨ظ‡ظ‡ طŒ ط§ظˆط¬ ظ¾ط®طھع¯ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط§ط³طھع¯ظ‰ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط­ظٹط§طھ ط´ظٹط® ط¯ط± ظ‚ط²ظˆظٹظ† ع¯ط°ط´طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ط²ظ‰ ط§ط¹ط¯ط§ط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ط´ط¯ طھط§ ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ظٹط® طµظˆظپظ‰ طµط§ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 1015 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¯ط± 62 ط¨ظ‡ط§ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¯ط±ط®طھظ‰ طھظ†ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط«ظ…ط± ط¯ظ‡ظ‰ ط§ط´ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط±ط´ط¯ ط±ط§ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¯ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط®ظ„ظ‚ طھط´ظ†ظ‡ ظƒط§ظ… ط±ط§ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† طھط³ظ†ظ‡ ظƒط§ظ… طŒ ط¢ط؛ظˆط´ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط± ط§ط² ط¨ط§ط± ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¬ظˆط´ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ â€چ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظƒط§ظ†ظˆظ† ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط± ط®ط³طھع¯ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±طŒ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯. ظ‡ط± ط±ظˆط² ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¯ط±ط³ط´ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ¾ط±ظˆط§ظ†ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط´ظ…ط¹ ظˆط¬ظˆط¯ط´ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظ…ط±ط§ظ… ط¯ط±ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط±ظٹط®طھظ‡ ظˆ ط§ط² ط¨ط¹ط¯ ظٹظƒ ظ„ط§ظٹظ‡ ظپظ‚ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±ط§طھط± ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ظˆط³طھظٹظ† عکظ†ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ… ظƒظ‡ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ط§ظ‡ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط±ط§ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ . ط­ط±ظپط´ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظƒظ„ط§ظ…ط´ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ…ظ„ط´ ط¨ظ‰ ط±ظٹط§ ظˆ ط¨ط§ ط§ط®ظ„ط§طµ ط§ط³طھ طŒ ط±ط³ظ… ظˆ ط¢ظٹظٹظ† ظ†ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±! ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط³ط± ظ…ط³طھ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ظٹط® ط§ط³طھ . ط´ظٹط® ط¯ط± ظƒط§ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ط³طھ .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط³ظ†ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط´طµطھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ظ…ط¯ط±ط³ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ طµظپظˆظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‡ظٹط§ط³طھ طŒ ط·ظ„ط§ط¨ ط¬ظˆط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆطŒ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط±ط³ ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط´ظٹط® ط³ط± ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظ…ط´طھط§ظ‚ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط´ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط´ ظˆ ط®ط±ظ… ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط§طµظپظ‡ط§ظ† طŒ ط®ط±ظ… ط¨ط§ط¯! ط´ظٹط® ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® طŒ ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ . ط´ظٹط® ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ط¯. ط´ظٹط® ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ط±ظˆط´ط¯ ظƒظ‡ ط®ط±ظˆط´ ط³ط±ظˆط´ ط§ط²ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® ط¢ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط³ظƒظˆظ† ظˆ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط´ظٹط® ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط´ط¯ظ† ع¯ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ع¯ط§ظ‡ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط­ظƒظ…طھ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظˆ ط¯ط±ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظٹظƒ ط³ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¹ط±ط´ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط´ظƒظ† ظپظ‡ظ… ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط´ظٹط® ط§ط؛ظ„ط¨ ط³ط± ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظƒظ‡ ظˆط¬ط¯ ظˆ ط´ظˆط± ظˆ ط´ظˆظ‚ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط³ظƒظˆظ† ظˆ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط´طھط§ظپطھظ‡ . ط§ظˆ ظ¾ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ظˆظ† ظˆ ط§ط¹طµط§ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظƒط¨ ط±ظپطھظ† ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظˆ ط´ط¯ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ظƒط¨ط´ ط±ط§ظ‡ظˆط§ط± ط¨ط§ط¯!
ط§ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ط± ط§ط³طھ . ظƒط§ط± ظ‚ط¶ط§ ظˆ ط§ظ…ط± ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ . ظ¾ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ظˆ ط¯ط³طھظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ظ„ظ‰ ط³ط±ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط´ظٹط¯ط§ظ‰ ظˆطµظ„ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± طµظ†ط¹ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط´ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ط³ط±ط§ظ‰ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ظ…ظ‰ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯. ط¯ط± ظٹظƒ ظƒظ„ط§ظ… طŒ ط´ظٹط® ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط®ظˆط´ ط§طµظپظ‡ط§ظ† طŒ ظٹظƒ ط³ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط³ظˆط¯ط§.
ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±طŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ† ط´ظٹط® ط¯ط± ظƒط§ط± ط·ط±ط­ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§طŒ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط§ط«ط±ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ط§ط¨ط¯ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‰ ط§ط² ظپظƒط± ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط؛ط§ظپظ„ ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‡ ظٹط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طµط¯ط±ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ طھط§ط²ع¯ظ‰ طھط؛ظٹظٹط± ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط´ظٹط® ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ظˆط³ظٹط¹طھط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¯ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط³ظƒظˆظ†طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط±ط§ط­طھ طھط± ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¸ط±ظپظٹطھ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(34)
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ط®ظ„ظˆطھ ظˆ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط´ظٹط® ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¨ط­ط« ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² طµط¨ط­ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط­ط« ظپظ‚ظ‡ظ‰ طµط¨ط­ ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯طŒ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط­ط¬ طھظ…طھط¹ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظپط¹ط§ظ„ ط­ط¬ طھظ…طھط¹ ط¨ط± ط³ط¨ظٹظ„ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯: ط§ط­ط±ط§ظ… ط¹ظ…ط±ظ‡ ط¨ط³طھظ† طŒ ط·ظˆط§ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ طŒ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط·ظˆط§ظپ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† طµظپط§ ظˆ ظ…ط±ظˆظ‡ طŒ طھظ‚طµظٹط±طŒ ط§ط­ط±ط§ظ… ط­ط¬ ط¨ط³طھظ† طŒ ظˆظ‚ظˆظپ ط¹ط±ظپط§طھ طŒ ظˆظ‚ظˆظپ ظ…ط´ط¹ط±طŒ ط¬ظ…ط±ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ طŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط³ط± طھط±ط§ط´ظٹط¯ظ† طŒ ط·ظˆط§ظپ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط·ظˆط§ظپ ظ†ط³ط§ط، ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط³ظ‡ ط´ط¨ ط§ظٹط§ظ… طھط´ط±ظٹظ‚ط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ط¬ظ…ط±ط§طھ ط«ظ„ط§ط«ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھ ط³ظ†ع¯ط±ظٹط²ظ‡ ط²ط¯ظ† .(35)
ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ†ط¸ط± ط؛ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ط´ط§ظ† ط¨ط­ط« ظˆ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط±ط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ طھظ„ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ† طµط­ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط®طµظˆطµظ‰ ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®طµظˆطµظ‰ طŒ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط¯ظٹط¹ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط­ظ„ط§ظˆطھ ظƒظ„ط§ظ… ظˆظ‰ ع†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط§ط®ظٹط±ط´ ط¨ظ‡ طµظپط­ط§طھ ط´ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ‚ظپظ‚ط§ط² ظˆ ظ‚ط±ط§ط¨ط§ط؛ طŒ ط§ط² ظ…ط±ط§ط؛ظ‡ ظ†ظٹط² ط¯ظٹط¯ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط±طµط¯ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¢ظ† ط´ظ‡ط±طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھ طھط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظ…طھ ظˆ ط¨ط§ط² ط³ط§ط²ظ‰ ط¢ظ† ط§ط¹ط²ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظپظ† طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹط±ط¶ط§ ط®ظˆط´ظ†ظˆظٹط³ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظ…ظ†ط¬ظ… ط¹ط§ط²ظ… ظ…ط±ط؛ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ طŒ ظƒط§ط± ط­ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… .
طµط¯ط±ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط§ط­ظٹط§ ظˆ ط¨ط§ط² ط³ط§ط²ظ‰ ظٹظƒ ط§ط«ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط®ط±ط³ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط§ط³طھط§ط¯ط´ ظ‡ظپطھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط±ط³ط´ ظˆ ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ط¯ط± ط¨ظˆطھظ‡ ظ†ط³ظٹط§ظ† ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ط¬ظˆظٹط§ظ‰ ظ†ط§ظ… ظˆ ظ¾ط±ط´ظˆط± ظˆ ط´ط±ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ظ„ط§طµط¯ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط§ط¯ط¨ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ طھط§ط،ط³ظپ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯:
ط¢ظٹط§ ط§ط³طھط§ط¯ ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¨ظ‡ظ… ظˆ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ†ط§ط´ط¯ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ طھط´ط±ظٹط­ ط§ظ„ط§ظپظ„ط§ظƒ ط±ط§ ط¯ط± ط±طµط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆطµظˆظپ ط¨ظ‡ ط¨ظˆطھظ‡ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظ†ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ‚طµط¯ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ طھظ‚ط§ط±ظ† ع¯ط±ط¯ط´ ظƒظˆط§ظƒط¨ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ‡ طŒ ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ طŒ ظƒظˆظƒط¨ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ع†ط´ظ… ط¨ط± ط¯ط± ط¨ظ‡ ط¨ط±ط¬ ط§ظپظˆظ„ ظ†ط´ظٹظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظƒط§ط± ط­ظˆط²ظ‡ طŒ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ط§ط³طھ طھط§ ط¹ظ…ظ„ ط¯ط±ط³طھ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظˆط² ط­ط§طµظ„ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ…ظˆط®طھظٹظ… . ظƒط§ط± ظ…ط±ظ…طھ ط±طµط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظٹظƒط³ط±ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط­ظٹط§طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ¾ظٹظˆط³طھ .
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ طµظپظˆظ‰ ط§ط² ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¹ط§ط²ظ… ظ…ط±ط§ط؛ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط± ظ…ط±ظ…طھ ظˆ ط¨ط§ط²ط³ط§ط²ظ‰ ظ…ط¬ط¯ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط±طµط¯ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…طھ ظˆ ظ†ط¸ط§ط±طھ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظˆظ‰ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ 1018 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط؛ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ط¨ط± ط§ط«ط± ظ…ط­ط§ط³ط¨ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ظ…طھ ظˆ ط¨ظ†ط§ظ‰ ط±طµط¯ط®ط§ظ†ظ‡(36)طŒ ظ…ط±ط§ط­ظ„ طھط¬ظ‡ظٹط² ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظپظ†ظ‰ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ظƒط² ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط´ظƒظˆظپط§ظٹظ‰ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظٹط§ظپطھ .
ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ظ¾ط±ظ†ط´ظٹط¨ ظˆ ظپط±ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ„طھ طŒ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ طŒ ظ‚ط¯ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ…ط± ظ‡ظ…طھ ط¨ط³طھظ‡ طھط§ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ط±ط§ ظ¾ظٹط´طھط§ط² ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ طھظ…ط¯ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ظ‡ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ . ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ طµظپظˆظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆظ‰ ط¯ط± ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط³ط¹ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯. ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط§ظ…ظٹط± ظ†ط¸ط§ظ… ظˆ ط®ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط³ظٹط§ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ع¯ظˆظ‡ط± ظ¾ط§ظƒ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط¨طھ ظ…ط؛طھظ†ظ… طŒ ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ طھظˆط§ظ† ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط±ط´ط¯ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظ…ط¹ط§ط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ظٹط±ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ع†ظˆظ† ط§ظ…ظٹط± ظ†ط¸ط§ظ… طŒ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ظ†ط¸ظ… ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ظ‡ ظپط±طµطھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھط±ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط­ط§طµظ„ طھط¬ط§ط±ط¨ ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھ ظˆط³ظٹط¹ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط± ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط±ظٹط§ط¶ظٹط§طھ ظˆ ظپظٹط²ظٹظƒ ظˆ ط´ظٹظ…ظ‰ ظˆ ط·ط¨ ظˆ ظ‡ظٹط¦طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ط¢ط«ط§ط± ظ…ظƒطھظˆط¨ ظˆ ظ…طµظ†ظˆط¹ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ظƒط´ظˆط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط±ظ‡ظ‡ ط­ط³ط§ط³ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط´ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ظˆظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط±ظ†ط³ط§ظ†ط³ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ طµظ†ط¹طھظ‰ طŒ ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ع¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظٹط±ط§ظ† ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ع¯ط§ظ‡ظˆط§ط±ظ‡ طھظ…ط¯ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ع†ظˆط¨ ظپظƒط±ظ‰ ظ…ظ†ط¬ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط­ط§طµظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط§ط² ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ طھظ…ط¯ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط±ع¯ط² ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھظ‡ ط±ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط±ظ‰ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط؛ظپظ„طھ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯.
ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ„طھظ‡ط§ ظ†ظ‚ط§ط· ط¹ط·ظپظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ط§ ط³ط± ظ„ظˆط­ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ط³ط± ظ…ظ†ط´ط§ط، طھط­ظˆظ„ ظˆ ط±ط´ط¯ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظ‚ط§ط· ط¹ط·ظپ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط³ط±ط¢ط؛ط§ط² ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ظˆ ظپظ„ط§ظƒطھ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ ظ…طھظ…ط¯ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظƒظ†ظˆظ†ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط±ظ‡ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط³ â€چ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظˆظ‡ط¨طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط¹ظƒط³ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ‚ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ظ‡ظ‡ ط­ط³ط§ط³ طھط§ط±ظٹط® ظƒط´ظˆط±ط´ط§ظ† طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط³ظٹط§ظ† طھط§ط±ظٹط® ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط؛ظپظ„طھ طŒ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¸ط§ظ‡ط± طھط®ط¯ظٹط±ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط±ظٹط؛ ظˆ ط§ظپط³ظˆط³ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط±طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´طھط§ط²ط§ظ† ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ طھظ…ط¯ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒظ…ط±ظƒط´ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ع†ظ‡ط§ط± ط§ط³ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ طھط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ط§ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظˆط§ظپط± ط¯ط± ط±ط´ط¯ ظˆ طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط؛ظپظ„طھ ط¨ط± ع¯ط³طھط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط² ظˆ ط¨ظˆظ… ع†ظ†ط§ظ† ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط§ظٹظ„ ظ†ط´ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ط§ ط¯ط±ط§ظٹطھ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ط®ط§طµظ‰ طŒ ط­ط±ظƒطھ ط¬ظ‡ط´ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…طھط±ظ‚ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ظ‡ط§ظ„ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظپط±ظٹط¨ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط­ظƒظ…طھ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظˆ ظˆط¹ط¸ ظˆ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‰ ط´ظ‡ط± ط³ط§ط² ظٹط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظپظٹط²ظٹظƒط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط´طھط§ظپطھ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط·ط±ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ ط´ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط´ط§ط®طµ ط³ط§ط¹ط§طھ ظ…ط³ط¬ط¯ طھط¹ط¨ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظˆط±ظ‡ ط³ظˆط²ط§ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط¹ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط¯ط±ظƒ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆظٹط´ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¯ ط¯ط±ظˆظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ط´ط¹ط±ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
 

ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظ„ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظƒط±ظ… ط¹ظ…ط§ط±طھ ظƒظ†
 
ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆ ظ†ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‰
 
ط²ط§ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط®ط§ظ†ظ‡ ط³ط±ط® ط±ظˆ ط² ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ…
 
ع¯ظپطھظ…ط´ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯ ط¨ط± طھظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰
 
ط¢ط±ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ†ظˆط´ظٹظ† ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط±ط­ظٹظ„ ط§ظٹظ† ظ…ظ„طھ طŒ ظ¾ط±ع†ظ… ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ط®ظˆط§ط¨ ط²ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ظ‰ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ط®ظپطھع¯ط§ظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¬ط±ط³ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط±ظٹط؛ ظˆ ط§ظپط³ظˆط³ ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ط§ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ط±ظ‡ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ„ط§ظˆطھ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ…ط³طھط؛ط±ظ‚ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ط±ط®ظˆطھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ط² ط²ظ‡ط¯ ط±ظٹط§ظٹظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ط°ط± ط±ط¹ط¯ ط¢ط³ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† طھظ…ط¯ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ظپط§ط±ط؛ظ†ط¯!
ع¯ظپطھظٹظ… ظˆ ظ†ع¯ظپطھظٹظ…(37) ظƒظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ع†ظˆظ† ط¨ظٹط´طھط± ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط³ظˆظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط؛ظپظ„طھ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ طŒ ظ…ظ‚ط§ط±ظ† ط¬ظ‡ط´ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ طµظ†ط¹طھظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط؛ط±ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ طھظ…ط¯ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط³ظ¾ط±ط¯. ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¨ط§ ظ†ط®ظˆطھ ظˆ ط؛ط±ظˆط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ â€چ طھط§ط®طھ طھط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط± ع¯ط±ظٹط²ظ†ط¯ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط§ط¬ ظ¾ظٹط´طھط§ط²ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط² ظˆط§ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طھط§ط±ظٹط® ط¨ط³طھط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط³ظˆظ… طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط¤ ظٹط§ظ‰ طھظ…ط¯ظ† ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظپط±ط²ط§ظ†ع¯ظ‰ ط¯ظ„ط®ظˆط´ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¹ظ„ظ„ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¯ط± طھط­ظ…ظٹظ‚ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط®ط´ظƒ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ¾ظٹط´طھط§ط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظپظƒط±ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ع†ظˆط¨ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط²ظ‡ط¯ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط±ظٹط§ظٹظ‰ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظپط±ظٹط¨ ط²ظ†ع¯ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط³ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§طھظƒط§ ظˆ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظƒط§ط± ظˆ طھط®ط¯ظٹط±ظ‰ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ط§ ط¯ط±ظˆط؛ ط¢ط®ط±طھظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ط§طھ طµظˆظپظ‰ ع¯ط±ط§ظٹط§ظ†ظ‡ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظƒط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ط³ظƒظˆطھ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ط¸ظˆط§ظ‡ط± ط®ط´ظƒ ط®ط±ط§ظپظ‰ - ط±ظٹط§ظٹظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھط§ط،ظƒظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¯ظٹظ† ظ†ظٹط² طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط²ط§ظ‡ط¯ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ظپظƒط± ظˆ ط¯ط±ط¯ ط¢ط´ظ†ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظƒط§ط± ط¨ط±ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹط² ع¯ط±ط§ظٹظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¹ط·ظپ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط­ط³ط§ط³ ظˆ ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط³ط§ط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظپط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ظ…ظٹط± ظ†ط¸ط§ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ظ…طھ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…طµط±ظˆظپ ط¬ظ‡طھ ط¯ظ‡ظ‰ ظپظƒط±ظ‰ - ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ طŒ ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط±ط§ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط´ظ‡ط± ط³ط§ط²ظ‰ (ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ ) ظˆ ط§ط¨ط¯ط§ط¹ ط³ط§ط¹طھ ظˆ ط´ط§ط®طµ â€چ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط§ط±طھ ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ طھظپظƒط± ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طŒ ط³ط§ط¹طھ ط²ظ…ط§ظ† ظƒظˆط¨ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ طŒ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ„ ظ‚ظˆظ… ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­طھظ‰ ط³ط§ظٹط± ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´طھط§ط²ط§ظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ‚ظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ طµظ†ط¯ظˆظ‚ع†ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ظˆ ظ…ظ„طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط±ط³ط§ظ„طھ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظˆ ط§ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ„ طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ طھط³ظ„ط· ظˆ ط³ظٹط·ط±ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ظ…ط³طھط¨ط¯ ظˆ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط± ط¨ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طŒ ظ‚ط³ظ…طھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط´ظٹط® طŒ ظپط±طµطھ ظ…ط؛طھظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‚ط¨ط§ظ‰ ط§ط±ظˆظ¾ط§ظٹظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط®طھ طھط§ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظٹظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ط؛ظپظ„طھ ظ…ظ„طھ ط§ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¬ط² ط¨ط±ط¯ظ† ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯. ط´ظٹط® ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط±ط¯ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¬ط´ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ظˆ ع†ط±ط§ط؛ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط¯ط± ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ظ†ظ‡ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط´ط¹ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¨ط®ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظ…ط²ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط±ط¯ ط®ط§ظ†ع¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¢ظ„ط§ظ… ط´ظٹط® ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ طھط§ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط«ط± ط¢ظ† ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ظ¾ط¯ط±- ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± - ظ…ط±ط¯. ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµظپظ‡ط§ظ† طŒ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ط±ظپ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط¯ظ„ ظˆ ظ‡ظ…طھط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طŒ ظ…ط±ط§ط¯ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظˆظ‰ طŒ ظ¾ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طŒ ظ…ط±ط¯.
 
ط¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط³ظ†ع¯ ط¨ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ظˆط¯ط§ط¹
 
طھط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ظ„ ط¨ط±ظˆط¯
 
ط±ظپطھظ† ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط¬ط±ط§ظ† طŒ ظپط±ط§ظ‚ ظˆ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ !
 
ط¨ع¯ط°ط§ط± طھط§ ط¨ع¯ط±ظٹظٹظ… ع†ظˆظ† ط§ط¨ط± ط¯ط± ط¨ظ‡ط§ط±ط§ظ†
 
ظƒط² ط³ظ†ع¯ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط®ظٹط²ط¯ ط±ظˆط² ظˆط¯ط§ط¹ ظٹط§ط±ط§ظ†
 
ط³ط¹ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‡ط±ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ط± ط¯ظ„
 
ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ†
 
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆط¯ط§ط¹ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط­ط¬ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¯ط±ط¯ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ط¨ط³ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ . ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ظ‡ظ… ط¯ظˆط³طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط³طھط§ط¯. ط§ط² ط§ظˆظ„ ط±ظˆط² ط¯ظٹط¯ط§ط±طŒ ظ…ظ‡ط± ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
- ط±ظ†ط¬ ط³ظپط± ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯طں!
ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ط± ظپط±ط§ظ‚ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¢ط«ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ط± ط´ظٹط® ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ†
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ط§طھ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ع†ظ†ط¯ طھظ† ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯:
ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ† ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆط¶ظˆ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط؛ط³ظ„ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط؛ط³ظ„ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ظˆط¶ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆط¶ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ ط؛ط³ظ„ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط§ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط؛ط³ظ„ ظˆ ظˆط¶ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طŒ ظ‡ظ… طھظٹظ…ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظˆط¶ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طŒ ظ‡ظ… ط؛ط³ظ„ ظˆ ظ‡ظ… طھظٹظ…ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯ طھط§ ظ†ظ…ط§ط² طµط­ظٹط­ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ† طŒ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظˆط¶ظˆ ظˆ ط؛ط³ظ„ ظˆ طھظٹظ…ظ… ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ .(38)
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ظٹط® ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ط¯ط¨ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ط§طµظ‰ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط¨ط§ طھط¹ط±ظٹظپظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظٹظ… ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ط§ظ† طھظˆط¬ظ‡ ط®ط§طµ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ط±ظˆظٹظ‰ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط› ط³ط± ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ظƒظ…ظƒ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ظ…ط±ط¶ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط§ط³طھ ع¯ظپطھ : ط·ط±ط­ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط­ظ…ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¯ط´طھ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ‡ظ…طھ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¹ظ…ط§ط±طھ ط¢ظ† طŒ طµظˆط±طھ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ط±ظ‚ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط³ط§ط²ط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط¨ظˆط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒظ„ط§ظ… ط´ظٹط® ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظ„ط­ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒط§ظٹطھ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط§ظپطھط®ط§ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¯ط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¹ظ…ط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط·ط±ط§ط­ ط¢ظ† طŒ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط®ط§طµ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط؛طھظ†ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ† ط´ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ظ…طھظ… .
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ظپظƒط± ط®ظ„ظ‚ ط­ظ…ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط®ط§طµ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط´ط¨ طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط²ط¨ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ط¨ظ†ط§ظ‡ط§ ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ظƒط§ط±ط¯ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط´ظٹط® ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظˆظ‰ ظƒظ„ظ†ع¯ ط´ط±ظˆط¹ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط´ظٹط® ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط®ط³طھ طŒ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ظƒظ… ظƒظ… ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط´ظٹط® ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ‡ظ… طھط§ط²ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظٹط® ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ط±ط³ظˆظ… ظˆ ط؛ظٹط± ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط´ع¯ظپطھ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط®ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ظƒظ… ظƒظ… ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ‡ظ… ط§ط² ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ط­ظ…ط§ظ… ط®ط¨ط±ط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظ„ط®ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ع¯ط±ظ…ط§ط¨ظ‡ ظ‡ط§ طھظپط§ظˆطھ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆ ظپط§ط­ط´ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ظپط±ظ…ظˆظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ط§طھ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ظˆ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپظٹط²ظٹظƒظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ط± ط§ط«ط± ظƒط«ط±طھ ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط§ط´طھ ط§ط² طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط¯ظ„ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ† ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± طھط­ظ‚ظ‚ ظˆ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظˆط§ظ…ط± ط´ظٹط® ط³ط¹ظ‰ ظˆط§ظپط± ظ†ظ…ظˆط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط§ط² ط¹ط¬ظٹط¨طھط±ظٹظ† ط¨ظ†ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط³ط± ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ظ‡ظ†ط± ط¢ظپط±ظٹظ† ظˆظ‰ ظˆ ط¯ط³طھظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ‡ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط´ظƒظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‡ط± ط±ظˆط² ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط¹ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ط¯ظٹط¯ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط­ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´طھط§ظپطھ ظˆ ظ‡ط± ط¨ط§ط± ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ظƒط§ط±طŒ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ظƒظ… ظƒظ… ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ط´ظٹط® ط¨ط± ط³ط± ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط®ط§طµ ط¢ظ† ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط´ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طھظˆط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط¢ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط­ط§ظ„ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط­ظ„ ط§ط­ط¯ط§ط« ط­ظ…ط§ظ… ط§ظƒط«ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ط´طھط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط¢ظ† طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظƒط§ط± ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط­ظ…ط§ظ… ظ†ظٹط² ظ…ط­ط±ط²طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظ„ظ‰ ط­ظ…ط§ظ… ظƒظ… ظƒظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ظ„ط®ظ† ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط¹ظ…ط§ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§ظƒط«ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ع¯ظ„ط®ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ… ع¯ظپطھع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط® ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط¨ط¯ظٹط¹ ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط­ط§ظ„ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ظ†ط§ظٹط§ظ† ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط§طµظ„ظ‰ ط±ط§ ظ…ط±ط®طµ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ظƒط§ط±ع¯ط± ظپظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط·ط±ط­ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¯ط± ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ„ ط§ط­ط¯ط§ط« ظˆ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ع¯ظ„ط®ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ط´ظٹط® ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط±طŒ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ع¯ظپطھع¯ظˆ ظˆ ظ…ط¹ط§ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ‚ط§ط· ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ طھط·ط¨ظٹظ‚ ط¢ظ† ط¨ط§ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ع†ظˆظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ„ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ظ…ط­ظپط¸ظ‡ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ع¯ظ„ط®ظ† طŒ ط¸ط±ظپظٹطھ ط§ط­طھط±ط§ظ‚ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط± ط­ط¬ظ… ط¢ظ† ط¨ظٹظپط²ط§ظٹظٹظ… طھط§ ظپط¶ط§ظ‰ ع†ط±ط®ط´ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†طµظٹط¨ ظƒط§ظپظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط¯ظٹع¯ ط§طµظ„ظ‰ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ طھظ„ظˆظٹط­ظ‰ طŒ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ع¯ظ„ط®ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ع¯ظˆط´ط²ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ طھطµظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ‡ظ†ظˆط² ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط§ظ†ع¯ط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ط³ ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط³طھط§ط¯! ط§ط³طھط§ط¯! ط­ط¬ظ… ظˆط³ظٹط¹ ظپط¶ط§ظ‰ ع¯ظ„ط®ظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط­ظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھظ‡ ظ¾ط´طھظ‡ ط¨ظˆطھظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط±ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط¢طھط´ ط¢ط±ط§ظٹظ†ط¯. ع¯ظ„ط®ظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظپط¶ط§ظ‰ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط´ظ…ط¹ طŒ ظƒط§ط±ظٹط´ ظ†ظٹط³طھ !
ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط±طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¨ط§ط± ظˆظٹعکع¯ظ‰ ع¯ظ„ط®ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ…ط§ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط­ط§ظ„ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§طھظ…ط§ظ… ظƒط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط² ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط·ط±ط­ ط´ظٹط® ط±ط§ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ظˆظ„ط¹ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط´ظٹط® ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط¯ط± ع†ط´ظ… ط´ظٹط® ط¯ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¢ظ† ظ‡ط³طھظ… . ظƒط§ط± ط±ط§ ظٹظƒط³ط±ظ‡ ط³ط§ط²ظٹط¯ ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® !
ظˆ ط´ظٹط® ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط± ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ع¯ظ„ط®ظ† ط§ط³طھ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ : ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ! ط§ط­طھط±ط§ظ‚ ع†ظˆط¨ ظˆ ط¨ظˆطھظ‡ ظˆ ط²ط؛ط§ظ„ ظ†ط§ظ‚طµ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظƒط§ظپظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ظپط¶ط§ظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ظƒط§ط± ط­ظپط¸ ع¯ط±ظ…ط§ظ‰ ط­ط§طµظ„ظ‡ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ط§ ط¹ط§ظٹظ‚ ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط³طھطھط§ط± ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط´ظƒظ„ ط±ظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒط§ظ„ط§طھ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط´ظٹط® ظ…ط±طھظپط¹ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ†ظٹط² ط§ط°ط¹ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ع¯ظ„ط®ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§طھظ…ط§ظ… ظƒط§ط± ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط³ط± ظ…ظˆط§ط¯ ط³ظˆط®طھظ†ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡طھ ظˆ طھط¹ط¬ط¨ ظپط±ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ع¯ظپطھ : ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ظƒط§ط± ط¹ظ…ط§ط±طھ ع¯ظ„ط®ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظٹط¯طŒ ط³ظˆط®طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… . ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ ط¨ع¯ط´ط§ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ظ…ط´طھط§ظ‚ظ… !
ط´ظٹط® ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ط§ط² ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط±! ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط®ط§ظ„ظ‚ ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ ظپظٹظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ظپ ظˆ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ع¯ط±ظ…ط§ط²ط§ظ‰ ط­ط§طµظ„ ط¯ط± ط°ط±ط§طھ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط°ظ‡ظ† ظˆ طھطµظˆط± ظ…ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ط§ط¬ط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ طھظˆط§ظ† ع¯ط±ظ… ظƒط±ط¯ظ† ع¯ظ„ط®ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط¢ظ† ط´ط¨ ظ†ظٹط² ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط±ظپطھظ†ط¯. ط¯ط± ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ‡طھ ط²ط¯ظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ظٹط® ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¸ط±ظپ ط³ظپط§ظ„ظٹظ† ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ط³طھط§ط¯! ط¨ط¨ظٹظ† ط¢ط¨ طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ط¶ط§ط¹ظپظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ط¶ط±ظٹط¨ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ط¢ظ† ط±ط§ طھط¬ط²ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظٹظ… طھط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ…ط§ظ† ط¢ظٹط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظ…ط¹ظ…ط§ظ‰ ط±ط§ط² ع¯ظˆظ†ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظƒط§ط± ع¯ظ„ط®ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط´ظٹط® ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¯ط± ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ‚ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط±عکظ‰ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ع¯ط±ظ…ط§ ط²ط§ط±ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط² طھط¬ط²ظٹظ‡ ط¢ط¨ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ظ‡ظٹط¯ط±ظˆعکظ† ط­ط§طµظ„ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طھط§ط²ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ طµظˆط±طھ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط¹ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظƒط§ط± طھظƒظ…ظٹظ„ ع¯ظ„ط®ظ† ط­ظ…ط§ظ… ط´ظٹط® ط¨ط§ ظپط±ظ…ظˆظ„ ط§ط¨ط¯ط§ط¹ظ‰ ط´ظٹط® ط¯ط± ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ط§ط² ط³ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط­ظ…ط§ظ… ط´ظٹط® ط¯ط± ط·ظˆظ„ ع†ظ‡ط§ط±طµط¯ ط³ط§ظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط¨ط±ط§ط² ط´ط¯ظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط°ظƒط± ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظپط±ظ…ظˆظ„ظ‡ط§ظ‰ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ظˆ ظپظٹط²ظٹظƒ ظˆ طھظ„ظپظٹظ‚ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† طŒ ط§طµظˆظ„ط­ظپط¸ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط±عکظ‰ ظˆ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ‡ط¯ط± ط±ظپطھظ† ع¯ط±ظ…ط§ظ‰ ط­ط§طµظ„ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ طھظˆظ„ظٹط¯ ط§ظ†ط±عکظ‰ ط§ط² طھط¬ط²ظٹظ‡ ط¢ط¨ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط³ظٹط³طھظ… ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¹ط§ظٹظ‚ ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ظ…ظˆظپظ‚ ط´ط¯ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ ع¯ظ„ط®ظ† ط­ظ…ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط³ظˆط®طھظ‡ط§ظ‰ ط­ط¬ظٹظ… ظ…ط±ط³ظˆظ… ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ط­ظ…ط§ظ…ظ‡ط§ ع¯ط±ظ… ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط­ظ…ط§ظ… ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¯ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒظˆظ‰ ط´ظٹط® ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ط§ط²ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ع¯ظ„ط®ظ† ط¢ظ† طŒ ظƒظ‡ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظ‰ ط¬ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط§ط² ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظƒط§ط±ط§ظٹظ‰ ط§ط³ط±ط§ط±ط¢ظ…ظٹط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط¹ظ„ط§ طµظˆط±طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ‰ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¢ظ† طŒ ظپظƒط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظٹط® ط¯ط± ط§ط°ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظ…ع¯ط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ط®ط·ظ‡ ظ‡ظ†ط± ظ¾ط±ظˆط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¹ط¨ط±طھ ط¨ظ†ع¯ط±ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طŒ ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ظ„ظ†ط¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط± ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ ط³ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط± ظƒظپ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¨ظ‡ ع†ط§ظƒ ظ¾ظٹط±ظ‡ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ظ„ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯. ط´ظٹط® ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط±ظ‡ظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† طŒ ط±ظˆط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط§ظ…ظˆط± ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظ…طµط±ظˆظپ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ع¯ط§ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ†ظٹط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط±ظپطھظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط§ط± ط¯ظˆط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ظپطھظ† ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط§ط¨ط§ط؛ ظ‚ظپظ‚ط§ط² ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط·ط§ط¦ظپ ط­ط¬ط§ط² ظˆ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظˆ ط§ط³ظٹظˆط· ظˆ ط§ط³ظˆط§ظ† ظ…طµط± ظˆ ط­ظ„ط¨ ظˆ ط´ط§ظ…ط§طھ طھط§ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ظ‡ط±ط§طھ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯. ط´ظٹط® ط¯ط± ط­ط¶ط±طŒ ط³ظپط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظپط± ط­ط¶ط± ط±ط§ ظ…ط¹ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯. ط¢ظ† ط´ط¨ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ‡ظ…ط³ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® طŒ ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆطµظˆظ„ ظˆ ط­طµظˆظ„ ظ…ط·ظ„ط¨ ظƒظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
-ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ط¯ظ‡ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط·ظˆط§ظپ طŒ ط¬ظˆط§ظ† ط§ظ…ط±ط¯ ط²ظٹط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯. ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط·ظˆط§ظپ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ظٹظپطھط§ط¯ظ‡ طھط±ط§ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظپط±ظٹظپطھظ‡ ط§ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¨ط¨ظٹظ†ظ… طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ع†ظ‡ ط´ط¯ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط­ظˆ ظپظ„ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط§ظ…ط±ط¯ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط®طھظ‰ طں! ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط´طھ ظ¾ط§ ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط®طھظٹط§ط±ط§طھ ط²ط¯ظ… طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ طŒ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط´طھظ… ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھط±ط³ظٹط¯ظ… ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط§ط،ظ†ظˆط³ ط´ظˆط¯.(39)
ط´ظٹط® ط³ظ¾ط³ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط³ط®ظ† ط¯ط§ط¯: طھط¹ظ„ظ‚ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط­ط±ظ… طŒ ط­ط¯ ظˆ ط­طµط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط§ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯طŒ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ…ط§ ط¯ط±ظٹط؛ ظ…ط¯ط§ط±ظٹط¯!
ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط´طھ . ط¢ط±ظ‰ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ط¹ظ…ط± ظ¾ط± ط¨ط±ظƒطھ ط´ظٹط® طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ع¯ط°ط´طھ . ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظˆط¬ط¯ ظˆ ط´ظˆظ‚ ظˆ ط°ظˆظ‚ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظ†ط§ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط± ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ طŒ ظˆط¹ط¸ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ طŒ طھط¹ظ„ظٹظ… ط·ظ„ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط³ظˆط¯ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¨ظ‡ ط³ط± ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظˆط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ…طµط±ظˆظپ ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط±طŒ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ† طھظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظƒط§ط± ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ظ‰ ط³ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط± ط³ظ¾ط±ط¯ ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط¨ط§ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظˆ ط³ط±ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ¾ط§ظٹطھط®طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ظˆ ط؛ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط³ظٹط§ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظƒط§ط± ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ع†ظ†ط¯ظ‰ ظ†ظ¾ط§ظٹظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظˆط§ظ‰ ط³ظپط±طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط´ظٹط® ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ط²ظ… ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظˆ ط´ط§ظ…ط§طھ ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ ظˆ ط­ط¬ط§ط² ط´طھط§ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط§ظƒط«ط± ظ†ظ‚ط§ط· ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ظپظٹط¶ â€چ ط­ط¶ظˆط± ط§ظƒط§ط¨ط± ط¹ط¸ط§ظ… ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¬ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ„ ظ…ط´طھط§ظ‚ط§ظ† ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ط¯ط± ط§ظ‚طµظ‰ ظ†ظ‚ط§ط· ع¯ظٹطھظ‰ ظپظٹط¶ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ط²طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط­ط§طµظ„ طھط¬ط§ط±ط¨ ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§طµظپظ‡ط§ظ† (ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ط§ظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ )
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط§ط² ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظˆط³ظٹط¹ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ† ظˆ ط±عکظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ظˆ طھط´ط±ظٹظپط§طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ظ‚ط´ â€چ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ظ‰ ط¨ظ†ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط§ظ…ط§ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆ طھظˆط³ط¹ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط´ظˆط§ط±ط¹ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط·ط±ط­ طŒ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظˆ ظƒط§ط®ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظƒظ† ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¯ظ†ط¸ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ظٹط§ط¯ظٹظ† ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط­طھظ‰ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط³ط¨طھط§ ظƒظˆع†ظƒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط¬ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ظٹط® ظ„ط·ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¶ظ„ط¹ ط´ط±ظ‚ظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط­ط±ظ… ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ طŒ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…طھط±طµط¯ ظپط±طµطھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¹طµط± ط¯ط± ط§ظٹظˆط§ظ† ظƒط§ط® ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‚ط§ظ¾ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط² ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط³طھ ط¶ظ„ط¹ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ طŒ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ط²ظٹط¨ط§طŒ ط¬ط§ظ‰ ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط¹ط²ظ… ط¬ط²ظ… ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ظ‡ظ…طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط³ط§ط²ظٹظ… ظƒظ‡ : ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط¹ظ…ط± ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¢ط®ط± ظˆ ط§ظ‚ط§ظ… ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظˆط¢طھظ‰ ط§ظ„ط²ظƒظˆط© ظˆ ظ„ظ… ظٹط®ط´ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط¹ط³ظ‰ ط§ط،ظˆظ„ط¦ظƒ ط§ط،ظ† ظٹظƒظˆظ†ظˆط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡طھط¯ظٹظ† (ط¢ظٹظ‡ 18طŒ ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ).
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ظ‚طµط¯ ظˆ ظ†ظٹطھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط®ظٹط±طŒ ط·ط±ط­ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط³ط± ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ط¢ظٹظ‡ 114 ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط§ظƒطھظپط§ ظƒط±ط¯: ظˆ ظ…ظ† ط§ط،ط¸ظ„ظ… ظ…ظ…ظ† ظ…ظ†ط¹ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط،ظ† ظٹط°ظƒط± ظپظٹظ‡ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظپظٹظ‡ط§ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظپظ‰ ط®ط±ط§ط¨ظ‡ط¢ ط§ط،ظˆظ„ط¦ظƒ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ظ… ظٹط¯ط®ظ„ظˆظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ط®ط§ط¦ظپظٹظ† ظ„ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط®ط²ظ‰ ظˆ ظ„ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ط¹ط°ط§ط¨ ط¹ط¸ظٹظ… .
ط§ظٹظ† ظ…ط­ط§ظˆط±ظ‡ ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ط®طھطµط± ظˆ ظ…ظپظٹط¯طŒ ظ…ظٹط§ظ† ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط³ط§ظ„ 1020 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ط¹ط¸ظٹظ…طھط±ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ط·ط±ط­ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¶ظ„ط¹ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ طµظپظˆظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯.
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط±ط­ ط§ط¨طھط¯ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ظ†ظٹط² طھظ‡ظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ط­ط³ط§ط³ظٹطھ ظƒط§ط±طŒ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط´ظˆط± ظˆ ظ…ط´ظˆط±طھ ظˆ ط¯ظ‚طھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¹ط¸ظ…طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ‚ط±ظٹط¨ ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ط³ط§ظ„ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظƒظˆظ‡ظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط± ط¶ظ„ط¹ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ط³ط­ظˆط± ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظˆ ط·ط±ط§ط­ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ط´ط¨ ظ†ظٹط² ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§طھط§ظ‚ ظ¾ط± ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆظٹط´ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ طھظˆط¬ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط³طھط§ط¯! طھظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھظˆط§ط²ظ† ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ‚ط³ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط§ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ط§ط±ط§طھ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط¯ظ†ط¸ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظ‡ طھظ‚ط§ط±ظ† ظˆ طھظˆط§ط²ظ† ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‰ ط¢ظ† ط­ط§ط¦ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظƒظ‡ ط³ط®طھ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ‡طھ ظˆ ط­ظٹط±طھ ظˆ ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ط§ظˆ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¶ظ…ظ† ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¯ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط§ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط¯ط± ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط·ط±ط­ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط²ط§ظˆظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظˆط± ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط±ط¤ ظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± طµط­طھ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ظ…ط³ط¬ط¯ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ : ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط§ط¬ط±ظ… ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ط²ظˆط§ظٹط§ظ‰ ط§ط¶ظ„ط§ط¹ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط± ظ…ط­ظˆط± ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ طھظ†ط¸ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† ط¹ط¯ظ… طھظ‚ط§ط±ظ† ظˆ طھظˆط§ط²ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ط´ظƒظ„ ع†ظ†ط§ظ† ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ ع¯ط±ط¯ط´ ط¹ط§ط¨ط± ط¨ط± ط°ظ‡ظ† ظ†ظ†ط´ظٹظ†ط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط®ظٹط§ظ„ط´ ط§ط² ط¨ط§ط¨طھ ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ط§ط­طھ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط²ظˆط§ظٹط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ظ…ظˆ ط´ظƒط§ظپط§ظ†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظ„ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ع†ط±ط®ظ‰ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط¯ط§ظ‚ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط­ط±ظپظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط²ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط¹ط§ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¢ظٹط§طھظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ„ظپط¸ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط± ط±ط§ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ طŒ ط®ظˆط´ظˆظ‚طھظ‰ ظˆ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط´ظٹط±ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط¬ظٹظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ظ…ط«ظ„ ط·ظ„ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ط¢ط´ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط²ط§ظˆظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‚طµط¯ ط§طµظ„ط§ط­ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط³ظƒظˆطھ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ع¯ظپطھ : ط¨ط¨ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯! ط·ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط¶ظ„ط¹ ظ…ط³ط¬ط¯طŒ 146 ط°ط±ط¹ ط´ط§ظ‡ ظˆ ط¹ط±ط¶ ط¢ظ† 84 ط°ط±ط¹ ط§ط³طھ ط› ط§ظٹظ† ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط¨ط§ ظ…ظ‚ظٹط§ط³ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† طŒ طھظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¯ط± ط¨ظ‡طھ ظˆ ط­ظٹط±طھ ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† طھظ…ط§ظ… طŒ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ع¯ظˆط¯ظ‰ ظ…ط­ظ„ ط§ط­ط¯ط§ط« ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط·ط­ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط³ط³طھظ‰ ط®ط§ظƒ ط¢ظ† ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… . ط³ط·ط­ ط¢ط¨ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ظˆط§ظ„ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ظ„ط§ط³طھ . ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ†ط§ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط³طھط­ظƒظ… ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… طں!
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ طھط¨ط³ظ…ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ط§ط± ط¯ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط§ظƒ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ط¹ ط±ط§ طھط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ط·ط­ ط¢ط¨ طŒ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظˆ ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظ†ع¯ ظˆ ط³ط§ط±ظˆط¬ طھط§ ظ…ط­ط§ط°ط§طھ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط± ط³ظ‚ظپظ‡ط§ ظˆ ط³طھظˆظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط´ظٹط¯.
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط§ ط·ط±ط§ط­ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ط±طھ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ†ط±ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط¨طھط¯ط§ ط®ط§ظƒط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ طھط§ ط¹ظ…ظ‚ ظ„ط§ط²ظ… طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط§ ط­ظˆطµظ„ظ‡ ظˆ ظˆط³ظˆط§ط³ ط®ط§طµ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط¯ط± ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ع†ظˆظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ†ط¯ط±ظƒط§ط±ط§ظ† ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ†ط¯. ظƒط§ط± ظ‡ظ†ط±ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ع†ط§ط´ظ†ظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظ†ظٹط² ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ظٹط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. طھظ„ظپظٹظ‚ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط³ظ‡ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط·ظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ‡ط± ظƒط§ط± طµط¹ط¨ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط³ظ‡ظ„ ظˆ ط³ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط³طھ ط§ظ†ط¯ط±ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ط§ط­طھظٹط§ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¸ط± ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆ ط§طµظ„ظ‰ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ طŒ ظƒط§ط±ع¯ط± ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ†ط§ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظˆ ظƒط§ط´ظ‰ ط³ط§ط² ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط®ط¯ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظƒط§ط± ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط´ظٹط±ظٹظ† طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ط­ط§طµظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ طŒ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¬ظˆط§ظ‡ط±ظ‰ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط®ط§ظƒط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط´ظپطھظ‡ ط±ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ ط­ظˆطµظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظ‚طھ ظ‡ط± ع†ظ‡ طھظ…ط§ظ…طھط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯.
ط¯ط± ط­ظٹظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† طŒ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ‡ظ†ط±ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯طŒ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط®طµط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ†ظٹط² ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط¶ظ„ط¹ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§طµط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ظ¾ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھ ظˆظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ .
ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط؛ظ… ظ…ظٹظ„ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¨ط³طھط§ظ† ظˆ ط§ظٹظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط±طھظپط§ط¹ ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¯ط±ط³طھ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ظ‚ظپ ط²ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ظ…طھظˆظ‚ظپ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ط§ظ…ط± ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط±طŒ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ طµظپظˆظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ط´ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± طµط­ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ط±طھظپط§ط¹ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط§ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظ…ط®طµظˆطµ ظˆ ظ…ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط±طھظپط§ط¹ ط­ط§طµظ„ظ‡ ط¨ط§ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط±ط³ظٹظ…ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظ…ط­ط§ط³ط¨ ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ظ‡ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ط¨ط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ط² طµط¨ط­ ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§ط² ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ ط؛ط§ظٹط¨ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط؛ظٹط± ظ…ظ†طھط¸ط±ظ‡ ظˆظ‰ ظ‚ط±ظٹط¨ ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ط§ظ† ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط؛ظ… طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظˆ ظ…ظٹظ„ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ظ…طھظˆظ‚ظپ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ…ط§ظ‰ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظ† ط¨ط¨ط±ط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ط› ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‡ظ… ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ظ…ظٹظ‚ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ط¨ظˆط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط§ طµط¨ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ظƒظ… ظƒظ… ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط§ط² طھط¹ط·ظٹظ„ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط§ظٹظ† طھظˆظ‚ظپ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ع¯ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ .
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ…ط§ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھظ‡ط§ ط´ظٹط® ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¬ط² طµط¨ط± ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط§ط³ط§طھظٹط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ظٹط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط§ط± ط³ط±ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯. ط§طµظˆظ„ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط·ط±ط­ ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ† ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط´ظƒط³طھ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯. ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط¨ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ط§ظ¾ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط±ظˆط¨ طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯طŒ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط±ظپطھ ظƒظ†ط§ط± ط­ظˆط¶ ط¯ط§ط®ظ„ طµط­ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆط¶ظˆ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± طµظپ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط±ظپظٹظ† ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط¯ط§ظ† طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ† ظˆ ع¯ظپطھع¯ظˆ ط¨ط§ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط´ط±ط¯ظ† ط¯ط³طھ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط§ط² ط´ط¯.
ظ…ط±ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ط±ط¤ ظٹطھ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¯ط± ط­ظٹط±طھ ظˆ ط¨ظ‡طھ ظˆ طھط¹ط¬ط¨ ظپط±ظˆ ط±ظپطھ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ… ط¢ط´ظ†ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط±ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¶ط¹ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظˆ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظƒط§ط±ع¯ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ط§ظ‡ ظ†ظٹط² ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ .
ظ…ط±ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¨ط± ظˆط±ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§ط² ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ ط³ظƒظˆطھ ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظˆ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط¹ظ‚ظٹط¨ط§طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ظٹط® ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظٹط® ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظٹظƒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط¨ظˆط¯.
- ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® !
- ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظˆ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ . ط³ط§ط¨ظ‚ طŒ ظƒظˆط²ظ‡ ع¯ط± ط¯ط± ظƒظˆط²ظ‡ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط±طŒ ظ†ظ‡ ظƒظˆط²ظ‡ ط§ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ط³ط§ط®طھ طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط؛ظٹط¨طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ط§ط³طھط§ط¯!
ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§ط² ط·ظ†ط² ظˆ ظ…ط²ط§ط­ ط´ظٹط® طھط¨ط³ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ط±ط§ ط¬ط§ظٹط² ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ط¨ط§ ط§ط¯ط¨ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ع¯ظپطھ : ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط«ظˆط§ط¨ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ طŒ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹظ… . ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط³ظ¾ط³ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ع†ظ†ط¯ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ… ع¯ظپطھع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط´ط¨ ط¯ط± ظ…ط­ظˆط·ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯.
ظپط±ط¯ط§ طµط¨ط­ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ…ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ظ† ظ†ظٹظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط²ط¯طŒ ط²ظˆط§ظٹط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ†ظٹظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظ†ظٹط² ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط± ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طھط§ ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆط¯. ظ‡ظ†ظˆط² طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط³ط±ط§ط³ظٹظ…ظ‡ ط§ط² ط¯ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط´ظٹط® طŒ ط¨ط§ ظ„ط­ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ع¯ظپطھ : ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ط§ظ† ع¯ط²ظ…ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¬ط§ظ† ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¯ط± ط®ط·ط± ط§ط³طھ . ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¬ظ„ط§ط¯ ط±ط§ ط®ط¨ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط³ظٹط¯!
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¹ظ„طھ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظˆ ط´طھط§ط¨ ظ‡ط± ع†ظ‡ طھظ…ط§ظ…طھط± ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒط§ط® ط´ط§ظ‡ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ظ…ط­ظˆط·ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ظƒط§ط® ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ط§ط²ط¯ط­ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆظ‰ طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ط³ط±طھ ظˆ ط¯ط±ظٹط؛ طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ظ„ط§ط¨ظ‡ ظ„ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط±ط§ظ‡ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط­ظˆط·ظ‡ ظƒط§ط® ظƒط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ طھط§ط،ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط³ط± ط³ط±ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ظ‰ ط´طھط§ظپطھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظپظˆط±ظ‰ ط¨ط§ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§طھط§ظ‚ ظˆظ‰ ظˆ ع¯ط±ظˆظٹظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ط´ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط§ط´ط§ط±طھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظ„ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طŒ ط²ظ†ط¬ظٹط² ظ…ط­ط§ط³ط¨ ط§ط±طھظپط§ط¹ ط³طھظˆظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ط± ط¢ظˆظٹط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ط¨ط§ظˆط±ظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظ‚ط±ظٹط¨ ظٹظƒ ط°ط±ط¹ ط§ط² ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ…ط§ظ†ط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ طµظپظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ ! ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ط³ط³طھظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظپط´ط§ط± ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ظ„ط§طھ ط¨ظٹظ† ط¢ط¬ط±ظ‡ط§ ظˆ ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ¾ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط§ط¹ط« ظ†ط´ط³طھ ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒ ط°ط±ط¹ ط³طھظˆظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط°ط¹ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظٹظ„ ظˆط§ظپط± ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظ‡ط¬ظٹظ„ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‰ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ع¯ظ†ط¨ط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ط¬ط± ظˆ ط³ط®طھظ‰ طھظ…ط§ظ… ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ط± ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯!
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھط¨ط³ظ…ظ‰ طŒ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظƒط§ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±طھظ‰ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط´طھظ‰ ط²ط±ظ†ط§ط¨ ط¨ط± ط³ط± ظˆ ط¯ظˆط´ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ¾ط§ط´ظٹط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط¸ظ… طھط±ظٹظ† طŒ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ ط´ظƒظˆظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط·ط±ط§ط­ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ط±طھ ظˆ ظ¾ظ‰ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط³طھظ…ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظ‚ط±ظٹط¨ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط¯ط±طµط¯ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ط¬ط±ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† طŒ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط°ظ‡ظ† ط¬ظˆط´ط§ظ† ظˆ ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظٹظ† ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ‚ط±ظٹط¨ ع†ظ‡ط§ط± ظ‚ط±ظ† طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ظˆ طھظ„ط§ط،ظ„ط¤ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط¨ط± طھط§ط±ظƒ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ظ†ط± ط¢ظپط±ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ظپط®ط± ظˆ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
طھظˆط¶ظٹط­ط§طھ :
1. ظ¾ط±ظˆظپط³ظˆط± ط¢ط±طھظˆط± ط§ظ¾ظ‡ط§ظ… ظ¾ظˆظ¾ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ ط§ظپط³ط±طŒ ط´ط±ظˆط¹ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ 1612 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ط±ط­ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯: ط¨ط§ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ظˆظ„ طŒ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ طµظپظˆظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ط§طھظƒط§ظ‰ ظ‡ظ…طھ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط°ظˆظ‚ ظˆ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط±ظƒ ظ‡ظ†ط± ظˆ ط«ط±ظˆطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ط§ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¹طµط± ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط±ظٹط²ظ‡ ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط± ظ…ط§ظٹظ‡ طھط®ظٹظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط°ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظپط´ طھظƒط§ظ…ظ„ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ظ¾ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ‚ظٹط§ط³ ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظٹط§ظپط±ظٹظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ„ظ‚ط¨ ظ†طµظپ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1666 ظƒظ‡ ط´ط§ط±ط¯ظ† ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ط²ط¯ظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ 164 ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ 48 ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظˆ 182 ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ط³ط±ط§ ظˆ 273 ط­ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1612 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظ‰ طµط¨ط±ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± ط§طھظ…ط§ظ… ط¢ظ† طŒ ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ¾ظˆط´ط´ ظ…ط±ظ…ط±ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1638 ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ . ط§ظٹظ† ط§ط«ط± طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ع¯ط± ط§ظˆط¬ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ…ط³ط¬ط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ظƒط§ط±ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھط±ظƒظٹط¨ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط´ظƒظ„ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ طھط± ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ‡ط³طھع¯ظ‰ ظ†ط¶ط¬ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ظ†ط§طµط± ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط²ظٹظٹظ†ط§طھ طŒ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط§ط¨ظ†ظٹظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط§ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط§ طھظ†ط§ط³ط¨ط§طھ ط´ظƒظˆظ‡ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط± ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط±طھظپط§ط¹ ط·ط§ظ‚ ط¯ط± ع¯ط§ظ‡ ظ†ظٹظ… ع¯ظ†ط¨ط¯ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¯ ظ¾ط§ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ 110 ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ…ظ‚طµظˆط±ظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ظ„ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط¨ط¯ ظ…ظ‚طµظˆط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط³ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ†ظ‰ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ†ط§ظٹظ‰ ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ . ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¢ط؛ظˆط´ظ‰ ط¨ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظ† ظˆ ظپط¶ط§ظ‰ طھط± ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ†ظ…ط§ظ‰ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظ‡ظ„ظٹط²ظ‡ط§ ظˆ ط·ط§ظ‚ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚ط±ظ†ط³ ط®ظٹط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒطھظٹط¨ظ‡ ظ¾ط± ظ…ط§ظٹظ‡ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ ظƒظ„ط§ ط¨ط§ ظƒط§ط´ظ‰ ظ…ط¹ط±ظ‚ ظ…ظ„ظˆظ† ظƒظ‡ ط±ظ†ع¯ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¢ظ† ط¢ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط®ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ط±ظٹظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط´ظٹظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ظ¾ظˆط´ط´ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ظ…ط± ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ط±ظ†ع¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ظˆ ط§ط³ظ¾ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط¯ظˆ ط·ط§ظ‚ظ†ظ…ط§ ط¯ط± ط·ط±ظپظٹظ† ظ…ط¯ط®ظ„ ط§طµظ„ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط·ط±ط­ ط¬ط§ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§طµظ„ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط§ط² ظ…ط³ط§ظپطھ ط¯ظˆط±طŒ ط­ط¬ظ… ط¨ط§ ظ‡ظٹط¨طھ ط§ظٹظ† ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆظ‚ط§طھ طŒ ط±ظ†ع¯ ط¢ط¨ظ‰ ظ…ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط­ط§ظ„طھ ط§ط«ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ ظ‚طµط± ط´ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‰ طھظƒط¨ط± ظ…ط¹طھط¯ظ„ طŒ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط³ط±ط´ط§ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط´ظ‡ط± ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ†ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط·ط±ط­ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ظ„ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ„ظٹظƒظ† ع†ظˆظ† ظ…ط­ظˆط± ط§طµظ„ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ (ط§ط² ط´ظ…ط§ظ„ ط´ط±ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ظˆط¨ ط؛ط±ط¨ظ‰ ) ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ظ‡ط± ظ†ط§ظ‡ظ†ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† طھط·ط¨ظٹظ‚ ط¯ط´ظˆط§ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط¯ظ‡ظ„ظٹط²طŒ ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ظˆط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ط¨ط¯ط¦ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظˆط± ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ظ…ط¯ط§ط± ط¢ظ† ط¨ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† ط¯ظ‡ظ„ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظٹظˆط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط·ط§ظ‚ ط¯ط§ط± ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ظ¾ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط´ط®طµ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± طµط­ظ† ط±ظˆط´ظ† ظˆ ط¢ظپطھط§ط¨ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظˆظ‰ ط§ظٹظ† طµط­ظ† طŒ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط±ظ‡ ظ‚ط¯ ط¨ط± ط§ظپط±ط§ط´طھظ‡ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط´ظƒظˆظ‡ ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط³ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ…طھظ…ط±ظƒط² ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ط­ط¬ظ… ط¨ظ†ط§ظ‰ ظ…ظ‚طµظˆط±ظ‡ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ†ط§طµط± طھط±ظƒظٹط¨ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆط´ظ† ظˆ ظ…ط´ط®طµ ط§ط³طھ . ع¯ظ†ط¨ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ع†ظˆط¨ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط§ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ…طھط¶ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ظٹظƒ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ط´ظƒظ„ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ع¯ظˆط´ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ طŒ ظ†ظٹظ…ظƒط±ظ‡ ع¯ظ†ط¨ط¯ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¹ظ…ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ظ…ظ†ط­ظ†ظ‰ ظ‚ظˆط³ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ طŒ ط§ظ†ط­ظ†ط§ظ‰ ع¯ظ†ط¨ط¯ ط±ط§ ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط­طھظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط®طµ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ طµط­ظ† ظƒظ…ظ‰ ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ط§طµط± ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ‡ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط¨ط´ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ طھظ†ط§ظˆط¨ ظٹظƒظ‰ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طھط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ع¯ظ†ط¨ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط§ظˆط¬ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ع†ظˆط¨ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ط±ظ†ع¯ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ¾ط± ظ†ظ‚ط´ ظˆ ظ†ع¯ط§ط± ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ظˆ ع¯ظ†ط¨ط¯طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط؛ط±ظٹظ‚ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† طھظƒط±ط§ط± ظ…ظˆط²ظˆظ† ط¹ظ†ط§طµط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظ‚ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ‚ط§ط±ظ† ظˆ ط§ظٹظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظˆط§ط²ظ† ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط­ظˆط¶ طµط­ظ† ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ط±ظ†ع¯ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¨ظ†ط§ ظٹظƒط³ط§ظ† طھظˆط²ظٹط¹ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ (ط§ط³طھ )طŒ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط±ظƒ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¨ظ†ط§ ط¨ط§ ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط·ط±ط­ ط¸ط±ظٹظپ ظˆ ظ¾ط± ط§ط­ط³ط§ط³ ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظˆط´ ط¯ط± ظ‡ظ… ط¨ط§ظپطھظ‡ ط§ط³ظ„ظٹظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ طھظٹط±ظ‡ ظˆ ط²ط±ط¯ ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ع¯ظ†ط¨ط¯ ط¯ط± ع†ط±ط®ط´ â€چ ط§ط³طھ . ظ†ظٹظ…ط±ط® ط¸ط±ظٹظپ ظˆ ظ¾ط± ط§ط­ط³ط§ط³ ظ¾ظٹط§ط²ظ‰ ط´ظƒظ„ ع¯ظ†ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ظٹظˆظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط·ط±ط­ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ طھظ…ظٹط² ظˆ ع¯ظٹط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ†ظˆط¹ ظ¾ط´طھط¨ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط¹ ظˆ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط§ط¶ط§ظپظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظپط¶ط§ظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ط´ظپطھظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ظ‡ظ… ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ظ†ط§ ظˆ ظ‡ظ… ظˆط¶ط¹ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط§طµظˆظ„ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ†ط¹ظƒط³ ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ظٹظƒ ط¯ط³طھظˆط± ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ط¶ â€چ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ ظˆ ظˆط­ط¯طھ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظˆ طµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط³ط·ط­ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ†ط§ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط¬ط§ ط¨ط§ ظ¾ظ„ظƒط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط´ظƒط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ظ‡ظ„ظٹط² ظ†ظ‚ط¨ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط³ط±ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ط¹ظ„ط§ظٹظ… ع¯ط±ط¯ط´ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ط´ظٹط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ظٹط§ ظ…ظٹط² ط¹ط´ط§ظ‰ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ ظپط¶ط§ظ‰ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ظ…طھط§ط²ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط³ظ…ظ‰ ط®ط§طµ ظˆ ط§ط´ظٹط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ . ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظٹط§ ط¨ط§ ع¯ظ„ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طھط²ظٹظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط·ط§ظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ظ†ظ‚ط§ط· طھظ‚ط§ط·ط¹ ط¨ط§ط±ط² ظˆ ظ…ظˆط²ظˆظ† ظ…ظ†ط­ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ط´ط§ظ† طŒ ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ظ‰ ط±ط§ ظ…ط´ط®طµ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ…ظˆط§ط¬ظ‰ ظ…طھظˆط§ظ„ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ظ‡ظ… ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط±ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط±ط³طھط´ظƒط§ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط§ ظ…ظ†ظپط±ط¯ط§ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط­ظٹط· طھظپظƒط±ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ‡ظ… ظ…ط±ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¢ط±ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط­ط§ظ„ ظ‡ظ… ظˆ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ظ‚ظ„ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط±طŒ ظ…ط³ط¬ط¯ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ط·ط±ط­ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظˆط´ â€چ ط§ط³ظ„ظٹظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ع¯ظ†ط¨ط¯ ظˆ ط¯ط±ظˆظ† ط¢ظ† طŒ ط±ط´طھظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ظٹط§ط³ ظˆ ظ¾ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ… طھظپط§ظˆطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ط³ط§ط³ط§ ط§ط² ظٹظƒ ط§طµظ„ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ طµظپظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§طµط± ط®ظˆط¯ ط±ظˆط§ط¨ط· ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظˆ طµظ…ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ…ظٹط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 1050 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظپط§طھ ط´ظٹط® ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ .
ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط¹ط§طµط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط§ظ†ط³ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…ظٹط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ طŒ ط­ظƒظ…طھ طھط¹ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظ…ظ„ظ„ ظˆ ظ†ط­ظ„ طھط¯ط±ظٹط³ â€چ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط² طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ط§ ط³ط§ظٹط± ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ع†ظˆظ† ط±ظٹط§ط¶ظٹط§طھ ظˆ ظپظٹط²ظٹظƒ ظˆ ظ‡ظٹط¦طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طھط¯ط±ظٹط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¯ط±ط³ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط¯ط§ط´طھ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط·ط±ط­ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ط§ط؛ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… طھط¹ط·ظٹظ„ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظƒظ„ط§ط³ ط¯ط±ط³ â€چ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ع¯ظپطھظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط·ظ„ط§ط¨ ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط¬ظ„ط³ط§طھ ط¯ط±ط³ ظˆظ‰ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ„ط°طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†ظƒط§طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ†ط§ط¨ ظˆ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط± ط±ظˆظ†ظ‚ ظˆ ظ¾ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ„ط§ط³ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط³ ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¯ظ‡ظ‰ ظˆ ط¬ط°ط§ط¨ظٹطھ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ طŒ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ†ط§ظ…ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظˆ ظ…ظٹط± ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ طŒ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¨ط؛ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ظپظٹط¶ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طµط¯ط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ظ…ظ„ظ‚ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§طµط¯ط±ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯. ظ…ظ„ط§طµط¯ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط·ظ„ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظ‚طµظ‰ ظ†ظ‚ط§ط· ع¯ظٹطھظ‰ ط´ظ‡ط±ظ‡ ط¢ظپط§ظ‚ ط´ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‰ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظˆظ‰ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ع¯ظٹطھظ‰ ط§ظ†طھط´ط§ط± ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…طھظپظƒط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط­ط´ط± ظˆ ظ†ط´ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ط¨ط· طµظ…ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ظ„ط§طµط¯ط±ط§ ظ†ظٹط² ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„طھ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط±ظˆط§ط¨ط· ط´ظٹط® ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظˆ ظ…ظٹط± ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ طŒ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ط´طھط±ظƒ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط±ظˆط§ط¨ط· ظˆ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯.
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظٹط® ظˆ ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظˆ ظ…ظٹط± ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ظ„ط§طµط¯ط±ط§ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط§ط؛ظ„ط¨ ط´ط®طµط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¯ط±ط³ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط­ط§ظˆط±ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط±ط³ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھظƒظ„ظپ ط¯ط± ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط¯ط±ط³ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط·ظ„ط§ط¨ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¨ط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط·ط±ط­ ط³ط¤ ط§ظ„ط§طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ طھظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¸ط±ط§ظپطھ طŒ ظ†ظƒط§طھظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ط§طھ ط¯ط±ط³ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط­ط¶ظˆط± ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط¯ط± ط´ظٹظˆظ‡ ط±ظپطھط§ط± ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط´ظٹظˆظ‡ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط­ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط±ظˆط´ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ طھظ„ظ‚ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ظٹط® ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط¯ط§ط±ظ‰ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ظ…ط¤ ظ„ظپ ظ‚طµطµ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ظٹط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طھط§ظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ط§ط±طھ ط´ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط²ظ†ط¬ظٹط± ع¯ط³ط³طھ ظˆ ط§ط² ط´ظٹط±ط¨ط§ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹط®طھظ‡ طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ† ط³ط±ط§ظ‰ ط´ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ†طµظپ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظٹط± ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ظ‡ظٹع† ط­ط±ظƒطھظ‰ ظ†ظƒط±ط¯. ط³ظ¾ط³ ط´ظٹط± ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط·ظˆط§ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ طµظˆط±طھ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ظˆ ط´ظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ط¹ظ…ط§ط±طھ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظٹظپظٹطھ ظƒظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط± ط¯ظٹظˆط§ط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ… ط±ظٹط´ ط¨ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط± ط§ظپظˆط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظƒظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ظپط¹ ط®ط·ط±طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ â€چ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط± طھط§ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ط·ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ط³ط¨ ظˆ ط³ظٹط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ط´ظƒ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ع¯ظˆط´طھ ظˆ ط®ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¯ط¯ط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ظƒط±ط¯ظ… .
ظˆ ظ…ظٹط± ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ طھطµط±ظپ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط± ط±ط§ ظ†ظٹط² طھط³ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ„ط°ط§ ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ظ†ط¬ظ†ط¨ظٹط¯ظ…
.(40)
ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ط³ط®ظٹظپ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ط±ط³ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظٹظƒ ظ†ظƒطھظ‡ ط¬ط§ظ„ط¨ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط³طھظپط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† طŒ ط±ظˆط§ط¨ط· ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²طھط§ط¨ ظˆ طھط¬ظ„ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¶ظ…ظ†ط§ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¹ظƒط³ â€چ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط¨ط§ط² طھط§ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ…ظ…ظ„ظƒطھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط´ط±ط­ ظ…ط¨ط³ظˆط· ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ط®ط´ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط´ط§ط¹ط±ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط§ظˆط±ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط³ط®ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ طھظ† ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظƒ ظˆ ظ…ط´ط±ط¨ ظˆ ط±ظˆط´ ظˆ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط´ط±ظٹط¹طھ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ط§ط´طھط±ط§ظƒ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ طھط¯ط±ظٹط³ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ طھط¹ظ„ظ‚ط§طھ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ„ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھط´ط§ظ… ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‰ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظ„ط§ظٹظ‚ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ طµط±ظپط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ظٹظ… ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ ط§ظپط²ظˆظ†ظ‰ طھظ‚ط±ط¨ ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط¹ظ„ظ‚ط§طھ ط®ط§ظƒظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ظ…ظپظ‡ظˆظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط­ظ„ط§ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ظپط±ظٹط¨ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¬ط°ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط±طھ ظˆ ط§ط´طھظ‡ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ…ع¯ظٹط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¨ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط´ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظˆع† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط´ط§ط¹ط±ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط§ظˆط±ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ط­ط¨طھظ‰ ظٹط§ ط¹ط±ط¶ طھظ‡ظ†ظٹطھظ‰ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ ظ…ط²ط§ط­ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط¤ ظ„ظپ ط±ظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ط¬ظ†ط§طھ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ظ…ط´ط§ط¹ط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھ :
 
ط§ظ‰ ط³ط± ط±ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ‰ ظƒط§ظ† ط³ط®ط§
 
ط¯ط± ظ…ط´ظƒظ„ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ظپط±ظ…ط§
 
ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ع¯ط± ظ‡ظٹع† ظ†ط¨ظˆط¯
 
ع†ظˆظ† ظ‡ظٹع† ظ†ط¨ظˆط¯ ظ¾ط³ ظƒط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ط®ط¯ط§طں
 
ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ :
 
ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طھظˆ ط¨ط´ظ†ظˆ ط§ط² ظ…ط§
 
طھط­ظٹظ‚ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ„ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط³طھ ط®ط¯ط§
 
ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ط§ ظƒط´ظپ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§
 
ط¬ط§ظ† ط¯ط± طھظ† طھظˆ ط¨ع¯ظˆ ظƒط¬ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط¬ط§طں
 
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط±ظˆط§ط¨ط· ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ¾ط¯ط± ط´ظٹط® طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظٹط® ط¹ط²ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± طµظ…ظٹظ…ظ‰ ظˆ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط°ظƒط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط´ظٹط® ط¹ط²ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±طŒ ط­ظƒط§ظٹطھ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ظ…ظٹط± ط¨ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ظٹط® ط¯ط§ط±ط¯.
ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¨ط¹ط¶ط§ ظƒظ†ط§ظٹط§طھ ط§ط¯ط¨ظ‰ ظˆ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ط¯ظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ طھظ„ظ…ظٹط­ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ظ†ظƒط§طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط·ظ†ط² ظˆ طھظ„ظ…ظٹط­ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظ†ظ‚ط¯ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظˆط´ط´ ط·ظ†ط²ط¢ظ…ظٹط² ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط¨ط§ط¹ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ع¯ظˆظٹط¯:
 
ط§ط² ط®ظˆط§ظ† ظپظ„ظƒ ظ‚ط±طµ ط¬ظˆظ‰ ط¨ظٹط´ ظ…ط®ظˆط±
 
ط§ظ†ع¯ط´طھ ط¹ط³ظ„ ظ…ط®ظˆط§ظ‡ ظˆ طµط¯ ظ†ظٹط´ ظ…ط®ظˆط±
 
ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظ„ظˆط§ظ† ط´ظ‡ط§ظ† ط¯ط³طھ ط¨ط¯ط§ط±
 
ط®ظˆظ† ط¯ظ„ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظˆظٹط´ ظ…ط®ظˆط±
 
ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
 
ط²ط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط±ظٹط§ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰
 
ظ…ظ† ط¯ط§ظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰
 
طھظˆ ط¨ط§ط´ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ط·ط¹ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ† ط¨ط± ظ…ظ†
 
ظ…ظ† ظƒط§ظپط± ظˆ ظ…ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰
 
ط§ظٹظ† ط±ط¨ط§ط¹ظ‰ ظ‡ط§ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ„ط­ظ† طھط¹ط±ظٹط¶ظ‰(41) ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط´ط§ط±طھ ط¹ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط´ظ‡ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¸ظˆط§ظ‡ط± ط§ظ…ط± ط±ط§ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ط°ط¨ظ‡ ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± طھط§ط،ط«ظٹط± ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ع†ظˆظ† ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ¾ط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ طھظ‚ط±ط¨ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظٹط® ط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ„ظ‚ط¨ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط­ط³ط±طھ ظˆ ط­ط³ط§ط¯طھ ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظ„ظˆط§ظ† ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ط±ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ†ط¸ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ط´ط¹ط± ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط±ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط± ط´ط§ط،ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط±ظˆط§ط¨ط· ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¢ظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ط§ط±ظپ ظ‡ظ…ظپظƒط± طµظˆظپظ‰ ظ…ظ†ط´ طŒ ظ¾ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ طھط¹ظ„ظ‚ط§طھ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط³ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط³ط± ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ ظˆ طھط¶ط§ط¯ ط±ط§ظ‰ ظˆ ط±ظˆ ط¯ط± ط±ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ط¹ظٹط¯ ظ†ظپظٹط³ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط± ظپط§ط±ط³ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:ط³ظپظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط·ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط±ط¨ط§ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
 
ط§ط² ط´ط§ط® ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط±ع¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ…
 
ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ†ظƒط¨ظˆطھ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ…
 
ط§ظ†ط¯ط± ط¯ظ‡ظ† ظ…ط§ط± ط´ظƒط± ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ…
 
ط§ط² ظ¾ط´ظ‡ ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ظٹط± ظ†ط± ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ…
 
ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
 
ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط´ط§ط® ظˆ طھط­طµظٹظ„ ط¨ط±ط³طھ
 
طھظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ†ظƒط¨ظˆطھ ظˆ ط¯ظ„ ط¨ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط±ط³طھ
 
ط²ظ‡ط±ط³طھ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط³طھطھ ط´ظƒط±ط³طھ
 
ظ‡ط± ظ¾ط´ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ع†ط´ظٹط¯ ط§ظˆ ط´ظٹط± ظ†ط±ط³طھ
 

ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط±ظˆط§ط¨ط· ط´ظٹط® ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط²ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ظˆظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط±ظˆط²ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹظƒ ط³ظپط±طŒ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ط«ظ†ط§ظ‰ ط­ط±ظƒطھ طŒ ط§ط³ط¨ ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ¾ظٹط´ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط´ظٹط® ط¬ظ„ظˆ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ„ط­ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒط§ظٹطھ ط§ط² ظ…ط­ظƒ ط²ط¯ظ† ط´ظٹط® ط¯ط§ط´طھ طŒ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط³ظپط± ط¨ظ‡ ط¨ظˆطھظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط¬ظ…ط¹ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ‡ طھظˆط³ظ† ط³ط±ظƒط´ ط®ظˆظٹط´ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¬ط³ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ط°ظƒط§ظˆطھ ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ط´ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط´ط§ط±ظ‡ طھظ„ظˆظٹط­ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظ‰ ط¬ط³طھظ† ط§ط³ط¨ ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¯ظٹظ„ ظ†ط¸ط± ط´ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ط³ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ط§ط³ط¨ ط´ط§ظ‡ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ¾ط± ط§ط² ط´ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ط¹ط¬ط§ظٹط¨ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط³ط±ظ…ط³طھظ‰ ط§ط³ط¨ ط³ط±ظƒط´ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ع†ظˆظ† ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط±ط§ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط°ظˆظ‚ ظˆ ط´ظˆظ‚ ط¨ط§ط± ط¹ظ„ظ… ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ طŒ ط³ط± ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظƒط´ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط² ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ط¸ط± ط§ط³طھط§ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ طµظ…ظٹظ…ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط´ع¯ظپطھ ط´ط¯ ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ط­ط« ط±ط§ ط¬ط§ظٹط² ظ†ط´ظ…ط±ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط± ط§ط³ط¨ ظ†ظ‡ظٹط¨ظ‰ ط²ط¯ ظˆ طھظˆط³ظ† ط´ظ‡ط±ظٹط§ط± طµظپظˆظ‰ ط¯ط± ظٹظƒ ط¢ظ† طŒ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ¾ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ… ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ†ظˆط±ط¯ظٹط¯ طھط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ط³ط¨ طھظٹط²ط±ظˆ ظˆ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ظ…ظˆط¯ظ† ظˆظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ :
ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ط¯ط§ط¨ ط³ظپط± ط±ط§ ط±ط®ظˆطھ ط±ظ‡ظ†ظˆط±ط¯ظ‰ ط³ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ط±ط³ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ظ‡ ط³ظ¾ط§ط±ط¯.
ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯طŒ ظ†ظٹط² ع†ظˆظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظپط±ط§ط³طھ ط´ع¯ط±ظپ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط§ط´ط§ط±طھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپ ظˆ ط¨ط§ ظ„ط­ظ†ظ‰ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط¯ظˆط±طھ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¨ظƒط§ظ‡ط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط±ط§ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¹ظ‚ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط³ط¨ ط´ظٹط® ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط®طھطµط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط´ ط¹ط¬ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ طµط­ظ†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ ظˆ طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ظ„ط¨ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ع¯ظپطھ : ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¨ط³ ط¯ط´ظˆط§ط± ظˆ ظƒط´ظپ ط§ط³ط±ط§ط±ط´ ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ .(42)
ط¯ط±ظٹط؛ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط°ظƒط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط´ظٹط® ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظٹط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… . ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ†طµظپ ط¬ظ‡ط§ظ† ظپظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظٹط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ط§ط³طھط± ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ طŒ ط­ظƒظٹظ…ظ‰ ظپط§ط¶ظ„ ظˆ ط¹ط§ط±ظپظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¹ ظˆ ط§ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط­ظƒظ…ط§ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… :
 
ع†ط±ط® ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ط®طھط±ط§ظ† طŒ ظ†ط؛ط² ظˆ ط®ظˆط´ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط³طھظ‰
 
طµظˆط±طھظ‰ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ط³طھظ‰
 

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation