بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب قیامت نزدیک است, على شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     qiyaamat_nazdik_shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ - غ± -
     qiyaamat_nazdik_shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ - غ² -
 

 

 
 

ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غ² -


8. ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‰ ط«ظ…ط± 
ظˆ ط§ط°ط§ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ…ط¯طھ ظˆ ط§ظ„ظ‚ظپ ظ…ط§ ظپظٹظ‡ط§ ظˆ طھط®ظ„طھ ط›(112)
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط³ط· ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط³طھ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ط§ط² ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ع¯ظ†ط¬ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظٹط¯ ظˆ

ظˆ ط§ط°ط§ ط§ظ„ط¨ط­ط§ط± ظپط¬ط±طھ ظˆ ط§ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط± ط¨ط¹ط«ط±طھ ط›(113)
ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ ط²ظٹط± ظˆ ط²ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط§ط°ط§ ط§ظ„طµط­ظپ ظ†ط´ط±طھ ط›(114)
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط²ظ…ط§ظ† ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ طŒ ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظƒط§ظپط± ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظƒظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¬ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ط§ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط²ط´طھ ط³ظٹط±طھ ظˆ ع¯ط±ع¯ ظ…ط³ظ„ظƒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¢طھط´ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ط°ظ„ظƒ ط¨ظ…ط§ ظ‚ط¯ظ…طھ ظٹط¯ط§ظƒ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط³ ط¨ط¸ط§ظ„ظ… ظ„ظ„ط¹ط¨ظٹط¯ط›(115)
ط§ظٹظ† ظƒظٹظپط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط³طھظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط§ظ‰ ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† ط¨ظ‰ ط®ط±ط¯!! ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ ط§ط¨ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´طھظ† طھط¯ط§ط±ظƒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ…طھط­ظٹط±طھ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯:
ظˆ ط§ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظƒط§ظ†ط§ ط¶ظٹظپط§ ظ…ظ‚ط±ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ظˆط§ ظ‡ظ†ط§ظ„ظƒ ط«ط¨ظˆط±ط§ط› (116)
ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط¨ط³طھظ‡ طŒ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ…ط±ع¯ ط®ظˆظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§! ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ط± طŒ طھط§ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… .(117)
ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ظ„ط§طھط¬ط¦ط± ظˆط§ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ†ظƒظ… ظ…ظ†ط§ ظ„ط§طھظ†طµط±ظˆظ† ط›(118)
ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ط± ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ط§ ظ†ط±ظ‡ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط³ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ ط´ط±ظٹظƒ ظ‡ط³طھظٹط¯.
(119)

ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‡ظ„طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط³ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظƒط¬ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظٹظˆظ… ظ„ط§ ظٹظ†ظپط¹ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ط°ط±طھظ‡ظ… ظˆ ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ط¹ظ†ظ‡ ظˆ ظ„ظ‡ظ… ط³ظˆط، ط§ظ„ط¯ط§ط±ط› (120)
ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط³طھظ… ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ (ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ) ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¯ (ط¬ظ‡ظ†ظ… ) ظ…ظ‡ظٹط§ط³طھ .

ظ„ط§ ظٹظپطھط± ط¹ظ†ظ‡ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ ظ…ط¨ط³ظ„ظˆظ† ط›(121)
ظ‡ط±ع¯ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط¢ظ† ظ‡ط§ طھط®ظپظٹظپ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ط§ظٹظˆط³ظ†ط¯.
ظٹط§ط¯طھط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طں ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ظ…ط³ط®ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯طں
ط§ظ† ظ‡ط°ط§ظ…ط§ ظƒظ†طھظ… ط¨ظ‡ طھظ…طھط±ظˆظ† ط›(122)
ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط´ظƒظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯ظٹط¯.
ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط§ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¨ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظˆط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط®ظˆظٹط´ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯.(123)
ط§ظٹظ†ظƒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط±ظٹظƒ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظ†ط¯!(124)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظƒط§ظپط±ط§ظ† طµط¯ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط±ط¨ظ†ط§ ط§ط±ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط¶ظ„ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط³ ظ†ط¬ط¹ظ„ظ‡ظ…ط§ طھط­طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ†ط§ ظ„ظٹظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ظپظ„ظٹظ† ط›(125)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯! ط¢ظ† ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ طŒ طھط§ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط²ط§ظ‰ ط®ظٹط§ظ†طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ„ع¯ط¯ظ…ط§ظ„ ظƒظ†ظٹظ… طŒ طھط§ ط§ط² ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظˆ ط§ط±ط¨ط§ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط²ط® ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط±ط´ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯:
ط¨ظ„ ظ„ظ… طھظƒظˆظ†ظˆط§ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط›(126)
ظ†ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹط¯.
ظ…ع¯ط± ط®ط¯ط§ظٹطھط§ظ† ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆظپظٹطھ ظƒظ„ ظ†ظپط³ ظ…ط§ ظƒط³ط¨طھ ظˆ ظ‡ظ… ظ„ط§ ظٹط¸ظ„ظ…ظˆظ† ط›(127)
ظ‡ط± ط´ط®طµظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¬ط²ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ â€چ ط³طھظ…ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط´ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط¨ط·ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ظƒط´ط§ظ†ظٹظ… طŒ ع†ط±ط§ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯طں ط®ظٹط§ظ„ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط­ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯!
ظˆ ظ„ط§طھط²ط±ظˆ ظˆط§ط²ط±ط© ظˆط²ط±ط§ط®ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ† طھط¯ط¹ ظ…ط«ظ‚ظ„ط© ط§ظ„ظ‰ ط­ظ…ظ„ظ‡ط§ ظ„ط§ ظٹط­ظ…ظ„ ظ…ظ†ظ‡ ط´ظ‰ ط، ظˆ ظ„ظˆظƒط§ظ† ط°ط§ ظ‚ط±ط¨ظ‰ ط›(128)
ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¯ظٹط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ط± ط®ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظƒظˆع†ظƒ طھط±ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط´ ط§ظˆ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† طŒ ظˆط­ط´طھط´ط§ظ† ط¨ظٹط´ طھط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ظ…ظ‡ط·ط¹ظٹظ† ظ…ظ‚ظ†ط¹ظ‰ ط±ظˆظˆط³ظ‡ظ… ظ„ط§ ظٹط±طھط¯ ط§ظ„ظ‡ظٹظ… ط·ط±ظپظ‡ظ… ظˆ ط§ظپط¦ط¯طھظ‡ظ… ظ‡ظˆط§ط،ط›(129)
ظ…ظ‰ ط´طھط§ط¨ظ†ط¯ ط³ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§
ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ط´ظ… ط¨ط± ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط¯ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط²ط´طھ ط³ظٹط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ع†ط´ظٹط¯ ظƒظٹظپط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظƒط±ط¯ظٹط¯.(130)
ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط²ط®ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط´ظٹط·ط§ظ†ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(131)
ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ†طھظ… ط¨ظ‡ط§ طھظƒط°ط¨ظˆظ† ط§ظپط³ط­ط± ظ‡ط°ط§ ط§ظ… ط§ظ†طھظ… ظ„ط§ طھط¨طµط±ظˆظ† ط› (132)
ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢طھط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ط› ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط³ط­ط± ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯طں
ظˆ ط§ظٹظ† ط´ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢طھط´ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…طھطµظˆط± ظ†ظٹط³طھ .
9. ط´ظپط§ط¹طھ 
ط¹ط¬ط¨ط§! ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط²ظ†ط¯!
ظ¾ط¯ط± ط§ط² ظ¾ط³ط±! ظ¾ط³ط± ط§ط² ظ…ط§ط¯ط±! ظ…ط§ط¯ط± ط§ط² ظ‡ط± ط¯ظˆ!
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ… ع¯ط±ظٹط²ط§ظ†ظ†ط¯!
ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط¬ط§ط³طھ طں
ظ†ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯!
ط¢ط±ظ‰ !... ط¢ط±ظ‰ ...!
ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ„ظƒظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظٹظˆظ…ط¦ط¯ ط´ط§ظ† ظٹط؛ظ†ظ‡ ط›(133)
ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظپطھط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯!

... ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‰ :
ط®ط¯ط§ظٹط§! ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طں ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط¨ط±ظˆظ… طں ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ !
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… !
ظˆظ„ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ :
ظ„ط§ ظٹظ†ظپط¹ ظ†ظپط³ط§ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„ظ… طھظƒظ† ط§ظ…ظ†طھ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظˆ ظƒط³ط¨طھ ظپظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط®ظٹط±ط§ ط›(134)
ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹظƒظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط³ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ط´ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ !
ظˆ طھظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„طھظ‡ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ :
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ط±ظˆظ… طں!...ظ†ظ‡ !...ظ†ظ‡ !... ظ†ظ‡ !...
ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ¾ط³ ظƒظˆ ط´ظپط§ط¹طھ طں ظƒظˆ ط´ظپظٹط¹ ظ…ظ† طں! ظ…ع¯ط± ط±ط³ظˆظ„طھ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ط´ظپط§ط¹طھظ‰ ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒط¨ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ…طھظ‰ ط›(135)
ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒط¨ط§ظٹط± ط§ط² ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ !
ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط³ظˆط²ظ… طں ط¹ط¬ط¨ ط¢طھط´ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒظ‰ ! ط¹ط¬ط¨ ظˆط­ط´طھظ‰ ! ط¹ط¬ط¨ ط¬ط§ظٹظ‰ !
ظ†ظ‡ ! ظ†ظ‡ !... ط®ط¯ط§ظٹط§طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ظ… ط¨ط±ط³ ..
ظˆ ط¨ط§ط² ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ :
ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ„ظ… ظٹط³طھط¬ظٹط¨ظˆط§ ظ„ظ‡ ظ„ظˆ ط§ظ† ظ„ظ‡ظ… ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¬ظ…ظٹط¹ط§ ظˆ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظ…ط¹ظ‡ ظ„ط§ظپطھط¯ظˆط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ„ظ‡ظ… ط³ظˆ ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ظ…ط§ظˆظٹظ‡ظ… ط¬ظ‡ظ†ظ… ط›(136)
ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ (ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظˆط­ط´طھ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ) ط§ع¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ط´ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ (ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط­ط³ط§ط¨ ط¨ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ط´ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ .
ظˆ طھظˆ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ظˆ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط§ط² ط¯ط³طھ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط› ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط±طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ !
ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط´طھط± طھط¹ط¬ط¨ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط®ظٹط±ظ‡ ط®ظٹط±ظ‡ ط¨ظ‡ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ†ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط§ظˆ (ظ‚ط±ط¢ظ† ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ â€چ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ط²ط¬ط±ظ‡ط§ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظپط±ظ…ط§ .(137)
ظˆ ط§ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯!
ط§ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ طŒ ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط¹ط¬ط¨ط§! ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ! ع†ط±ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظ‰ طں! ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط³طھط¬ظٹط¨ظˆط§ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط³ظ„ظ…ظˆط§ ط¨ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظˆط§ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط¨ط·ط§ط¹طھظ‡ظ… طھط¯ط®ظ„ظˆط§ ظپظ‰ ط´ظپط§ط¹طھظ‡ظ… ط›
ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† طھط³ظ„ظٹظ… ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط´ظ…ط§ ط·ط¨ظ‚ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ط´ظˆظٹط¯.
ظˆ طھظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظ„ط§ظ† ظˆ ظ¾عکظ…ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ط¢ظٹط§ ط´ظپظٹط¹ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰طھظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظٹط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ طھظˆ ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں!
ط§ظ…ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظˆط­ط´طھ ط¨ظٹط´ طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² طھظˆ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط§ظٹطھ ظ¾ط§ط³ط® ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ طھظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ط± ط´ظپط§ط¹طھظ‰ ظˆ ظ‡ط±ظ†ط¬ط§طھظ‰ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ط±ع¯ط²ط®ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ظ‰ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§طھ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯...
ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ط§ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظˆظ„ط§ ظٹط´ظپط¹ظˆظ† ظ„ط§ ظ„ظ…ظ† ط§ط±طھط¶ظ‰ ط›(138)
ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط§ط­ط¯ظ‰ - ط¬ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ط³طھ - ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯.
طھظˆ ظ‡ط±ع¯ط²! ظ…ط§ظ„ظƒ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظٹط³طھظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ† ظ‡ظٹع† ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ !(139)
ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ط®ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظˆظ…ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ !
ظˆ ط§ظ…ط§ ط´ظپط§ط¹طھظ‰ ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒط§ط¦ط± ظ…ط§ ط®ظ„ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط´ط±ظƒ ظˆ ط§ظ„ط¸ظ„ظ… ط›(140)
ظˆ ط§ظ…ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒط¨ط§ظٹط± ط§ط³طھ ظˆ ط´ط§ظ…ظ„ ط­ط§ظ„ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظˆ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظˆ طھظˆ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظˆط²ط® ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط±طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ طھط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ط§ظ‡ظ‡ ط±ظپطھظ… طŒ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظ‡ط± ع†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒظ†ظ…ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ط±ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ! ط§ظ…ط§ ط­ط§ظ„ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… طŒ ظ†ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ ... ط¯ظٹظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط¶ط§ط¨ط·ظ‡ ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯...
ظˆظ„ظ‰ ط§ظپط³ظˆط³ ظƒظ‡ ط¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯:
ظˆ ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ„ظ…ظˆط¹ط¯ظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط›(141)
ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ„ظ…ظˆط¹ط¯ظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط›(142)

ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظٹط¹ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ
ظˆ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢طھط´ ط§ط¹ظ…ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ط³ظˆط®طھظ‰ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ع†ظ‡ ط³ظˆط®طھظ‰ !
ظˆ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¯ظˆط²ط® ط¨ط§ ط®ط´ظˆظ†طھ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ طŒ ط·ط¨ظ‚ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ - ظ‡ظ…ط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§طھظˆ ط¨ط§ط² ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ طھظˆ ط¨ط¯ط§ظ† طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ! - ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ… ظˆ ظƒط§ط³طھظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¹ط°ط§ط¨ طھظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ظ„ط§ ظٹطµظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط± ظ‡ظ… ظˆ ظٹظپط¹ظ„ظˆظ† ظ…ط§ ظٹظˆظ…ط±ظˆظ† ط›(143)
ط¢ظ† ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¯ظˆط²ط® ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
... ظˆ طھظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط°ظ‡ظ†طھ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¬ظٹط¨ط§! ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ ظˆظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط¨ط¯ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ط¯ظ… ! ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† طŒ ط¢ظ† ط¬ط§ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط³ظˆط²ظ‰ .
10. ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط²ط®ظٹط§ظ† 
ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(144) ظˆ ظ‡ط± ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.(145)
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ¾ع† ظ¾ع†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپط¢ظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط­ط´ط± ط³ظˆظ‚ ط¯ط§ط¯ظ‡(146) ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظپط± ظƒظٹط´ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط› ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ…ط³ط®ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طھظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ†ظ…ظˆظ†ط¯! ط§ظٹظ†ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ„ط¬ظˆط¬ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ ط³ط§ط·ظٹط± ط§ظ„ط§ظˆظ„ظٹظ† ط›(147)
ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظ†ظٹط³طھ !
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ظ†ظ…ط§!
ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ† ط³ط®ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµط­ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§!ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ…ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظƒطھظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯(148) ظˆ ظ…ط±ط§ ط³ط§ط®طھظ‡ ظپظƒط± ط¨ط´ط± ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯(149) ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ† طھظ„ط§ظˆطھظ… ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!(150)
ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھظ… :
ظˆ ط§ظ† ظƒظ†طھظ… ظپظ‰ ط±ظٹط¨ ظ…ظ…ط§ ظ†ط²ظ„ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط¯ظ†ط§ ظپط§ طھظˆ ط¨ط³ظˆط±ط© ظ…ظ† ظ…ط«ظ„ظ‡ ط›(151)
ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ط¯ط± ط´ظƒ ط¨ط§ط´ظٹط¯ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط´طھظ† ظٹط§ط¯ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط· ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ†ط´ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯.
ط§ظپظ„ط§ ظٹطھط¯ط¨ط±ظˆظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† ظˆ ظ„ظˆظƒط§ظ† ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظˆ ط¬ط¯ظˆط§ ظپظٹظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپط§ ظƒط«ظٹط±ط§. (152)
ط¢ظٹط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† طھط¯ط¨ظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ†ظ‡ ظ„ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط¨ط§ظ„ظ‡ط²ظ„ ط›(153)
ظ‚ط±ط¢ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚ ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ طŒ ظˆ ظ‡ط²ظ„ ظˆ ظٹط§ظˆظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ظˆظ„ظ‰ ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ! ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ! ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھط§ط±ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ طھظˆ طھظ‡ظ…طھ ط³ط­ط± ظˆ ط¬ظ†ظˆظ† ظˆ ظƒط°ط¨ ط²ط¯ظ†ط¯(154) ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ظ…ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ظٹط¯!...
ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ‡ط§! ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ†ظٹط³طھظ‰ ط´ط§ظ† ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط¨طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط³طھظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!
...ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ† ط´ظƒط§ظٹطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ طھظƒ طھظƒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط­ط±ظƒطھ ظ…ظٹط¯ظ‡ظ†ط¯.
ظپظٹظˆط®ط° ط¨ط§ظ„ظ†ظˆط§طµظ‰ ط§ظ„ط§ظ‚ط¯ط§ظ…(155)
ظˆ ط§ط² ظ…ظˆظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط³ط±ظˆ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط²ظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¢طھط´ â€چ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯.
ظˆ ط§ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ :
ظ…ظ† ط§ط°ظ†ط¨ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆظ‡ظˆ ط¶ط§ط­ظƒ ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظ‡ظˆط§ط¨ظƒ (156)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ ط§ع¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯
ط¯ط§ط®ظ„ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھ
... ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظٹط§! ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ†ط¬ط§طھظ…ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ ! ظˆظ„ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯:
ط°ظˆظ‚ظˆط§ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‚ ط°ظ„ظƒ ط¨ظ…ط§ ظ‚ط¯ظ…طھ ط§ظٹط¯ظٹظƒظ… (157)
ط¨ع†ط´ظٹط¯ ط¹ط°ط§ط¨ ط¢طھط´ ط³ظˆط²ط§ظ† ط±ط§! ط§ظٹظ† ط¹ط°ط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط´ â€چ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹط¯.
ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط³طھظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢طھط´ ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆطŒ ط³ط®طھ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(158) ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ طµط¯ط§ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط§ظپظٹط¶ظˆط§ ظ‡ظ„ظٹظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط§ط، ط¢ظˆ ظ…ظ…ط§ ط±ط²ظپظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ (159)
ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆط§ط±ط§ ظˆ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظƒظ†ظٹط¯. ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط­ظ… ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯! ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯:
ع†ط±ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں ظ…ع¯ط± ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں ع†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢طھط´ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯طں
ظˆ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯:
ظ„ظ… ظ†ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طµظٹظ† ظˆ ظ„ظ… ظ†ظƒ ظ†ط·ط¹ظ… ط§ظ„ظ…ط³ظƒظٹظ† ظˆظƒظ†ط§ ظ†ط®ظˆط¶ ظ…ط¹ ط§ظ„ط®ط§ط¦ط¶ظٹظ† ط› (160)
ظ…ط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ظ…ط³ظƒظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ظ‡ظ… ط¢ظˆط§ط² ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹظ… .
ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط§ظ…ط±ظˆط²طھط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢طھط´ ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط³ظˆط²ط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ط±ع¯ط² ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯.
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط±ظ…ظ‡ظ…ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† ط›(161)
ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط¢ط¨ ظˆ ط·ط¹ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ…ظٹط§ظ† ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ط¬ط§طھظ‰ طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¹ط°ط§ط¨ط´ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ†ط¬ط§طھظ…ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ !...
ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ! ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھط§ظ† ظ‚ط³ظ… ! ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط­ظ… ظƒظ†ظٹط¯...
ط®ط¯ط§ظٹط§... ط¢ظ‡ ...ط¢ظ‡ ... ط§ظ‰ ط®ط¯ط§...!
...ظˆ طھظˆ ظƒظ‡ طھط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ طŒ ط¨ط± طھط®طھ ظ‡ط§ طھظƒظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ…ط§ط´ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط¢ط±ظ‰ ! ع†ظ‡ ط³ط®ظ† ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ! ط¹ط¬ط¨ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ظ„ط±ط¨ط§ظٹظ‰ !
ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظˆ ظ„ط§ ظ†ط¬ط²ظˆظ† ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ظƒظ†طھظ… طھط¹ظ…ظ„ظˆظ†(162)
ط¬ط²ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯طھط§ظ† (ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ع¯ظٹط± ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯)
ط¨ظ„ظ‰ ! ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ط³طھ !
ط¬ط²ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ع¯ظٹط± ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
ظˆ ط³ظ¾ط³ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط°ظ‡ط¨ ط¹ظ†ط§ ط§ظ„ط®ط±ظ† ط§ظ† ط±ط¨ظ†ط§ ظ„ط؛ظپظˆط± ط´ظƒظˆط±ط›(163)
ط­ظ…ط¯ ظˆ ط´ظƒط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ظ…ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ع¯ط²ط§ط± ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط´ظƒط±طھ ! ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‰ ...
... ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ†ع¯ط§ظ‡طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯:
ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ…ط²ظٹط¯طںط›(164)
ط¢ظٹط§ ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ طں!
ظˆ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ ط´ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ط² ط¯ظˆط²ط® ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ طŒظˆ ط³ظ¾ط³ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط­ط³ط§ط¨ظ… ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ظ„ط§ظ† ط´ط§ط¯ظ‰ طھظ…ط§ظ… ظˆ ط¬ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(165)
ظˆ ط¨ط§ ط­ط±ظپ طھظˆطŒ ط¬ظ‡ظ†ظ…ظٹط§ظ†ط¨ظٹط´ طھط± ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط² طھط­ظ…ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظپط¹ظ‰ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¬ط²ظ†ظپظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯!ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط³ط®طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢طھط´ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع†ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ„ط°ظٹط° ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ طھط´ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط±ظˆط´ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ طھظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط¨ط§ طھظˆظƒظ„ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ط·ط±ظٹظ‚ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ‰ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
11. ظƒظٹظپط± ظ…ظ† ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں 
ط¬ط±ظٹط§ظ† طŒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظپظƒط± ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں!
ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ع¯ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯! ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯! ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ط´ط§ط¯ ظˆ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… .
ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط­ط§ظƒظ… ظˆ ط­ظƒظ… ظˆ ظ…ط­ظƒظ… .
ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط¬ط§ط³طھ طں ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯! ط¹ط¬ط¨ ط¬ط§ظ‰ ظˆ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒظ‰ ! ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط› ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ظˆ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… طھظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… !
ط§ظ…ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ : ظ‡ط±ع¯ط²! ظ‡ط±ع¯ط²! ط§ع¯ط± طھظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ†ظˆطŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§طھ ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط´ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط§ط³ظ‡ ! ظ…ع¯ط± ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ط± طھظˆ ط±ط§ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‡ظ„طھ ظ†ط¯ط§ط¯ظٹظ… طں
ع†ط±ط§ ط¢ط¯ظ… ظ†ط´ط¯ظ‰ طں!
ط­طھظ…ط§ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ‰ طں ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ طں!
... ظˆ طھظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط§طھ ظˆ ظ…ط¨ظ‡ظˆطھ طŒ ظ†ط§ظ„ط§ظ† ظˆ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طھ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ط¯ط± ط¨ط³ط§ط· ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظˆ طھظˆ ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡طھ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‚ط¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ع¯ط±ظٹط²ظ‰ طŒ ط±ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯! ط²ظٹط±ط§ ط¬ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¬ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ : ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ! ع†ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ طھظˆ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯:
ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¹ظ…ظ„ ظˆ ظ„ط§ ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ط؛ط°ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¹ظ…ظ„ ط›(166)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظٹع† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط³طھظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط³طھظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.

ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¨ط¯ظˆ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط«ظ… ط§ظ„ظٹظ‡ طھط±ط¬ط¹ظˆظ† ط›(167)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¯ظ„طھ ط§ط«ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظˆط± ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¬ط§ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظپط±ط§ط± ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ط› ط¢ظ† ظ‡ظ… ظƒط¬ط§طں
ط³ط®ظ† ط§ط² ظٹظƒ ط±ظˆط² ظˆ ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ظˆ طµط¯ ط³ط§ظ„ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط³ط®ظ† ط§ط² ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ† ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ طھظˆ طھط§ ط§ط¨ط¯ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ !
ظˆ ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ظ… طŒ ط¯ط±ظˆظ†طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط³ط®ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظˆ ظٹظˆظ… طھظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط³ط§ط¹ظ‡ ظٹط¨ظ„ط³ ط§ظ„ظ…ط¬ط±ظ…ظˆظ† ط›(168)
ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط¬ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ط¹ط¬ط¨ط§! ع†ط±ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ظˆظ…ظ† ظ†ط´ط¯ظ… طں!
ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ† !
ط±ط¨ ط§ط±ط¬ط¹ظˆظ† ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ط§ ظپظٹظ…ط§ طھط±ظƒطھ ط› (169)
ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† ! ظ…ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯! ط´ط§ظٹط¯ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظƒظ†ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ طھط±ظƒ ع¯ظپطھظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ… .
ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ع¯ط±:
ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ طھظ†ع¯ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط´ظƒظ„ط§طھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط¢طھط´ظ‰ ظ¾ط± ظ„ظ‡ظٹط¨ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ† ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظˆط­ط´طھ ط²ط§ ظˆ ط´ط±ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ طھط§ ط¯ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ط› ط؛ط±ط´ط´ ظ¾ط± ظ‡ظٹط¬ط§ظ† طŒ ظپط±ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط¯ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ط´ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¢طھط´ع¯ظٹط±ظ‡ ط§ط´ â€چ ظ…ط´طھط¹ظ„ طŒ طھظ‡ط¯ظٹط¯ط´ ط®ظˆظپظ†ط§ظƒ طŒ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط§ظ‡ط´ طھط§ط±ظٹظƒ طŒ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¢ظ† طھظٹط±ظ‡ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ظٹع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط´ط§ظ†ط´ ط³ط®طھ ط¯ط§ط؛ طŒ ظˆ ط§ظˆط¶ط§ط¹ط´ ط³ط®طھ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ .(170)
ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طں ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¬ظ‡ظ†ظ… ! ط§ط² ط®ط¯ط§ظٹطھ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯!
ط§ظ…ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ :
ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظƒظ… ظ…ط§ ظƒط«ظˆظ† ط›(171)
ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯!
ظ‡ط±ع¯ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظˆط²ط® ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‰ ظ…ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ : ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ظƒظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط±ظˆط²طŒ ط¹ط°ط§ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ :
ظ‚ط§ظ„ظˆ ط§ظˆظ„ظ… طھظƒ طھط§ طھظٹظƒظ… ط±ط³ظ„ظƒظ… ط¨ط§ظ„ط¨ظٹظ†ط§طھ طŒ ظ‚ط§ظ„ظˆط§ط¨ظ„ظ‰ ظ‚ط§ظ„ظˆ ط§ظپط§ط¯ط¹ظˆط§ظˆ ظ…ط§ ط¯ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ط¶ظ„ط§ظ„ ط›(172)
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط±ظˆط´ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛طھط§ظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ†ط¯طں ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ¾ط³ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¬ط² ط¯ط± ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظ†ظٹط³طھ . (ظˆ ط¶ط§ظٹط¹ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!)
ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظƒظپط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظٹط¯طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظٹط¯ط› ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯!
... ظˆ طھظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط§طھ ظˆ ظ…ط¨ظ‡ظˆطھ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طں
ط¢ظٹط§ ظ…ظٹظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظٹط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط®ظˆظƒ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… طں ط¢ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆظٹط²ظ†ط¯طں ظٹط§ ظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط؛ظ† ط³ظٹط§ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ†ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ†ط¯طںطŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ† ظ…ظٹظ…ظˆظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯(173)ظˆ ظ…ظپط³ط¯ظ‡ ط¬ظˆظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆظٹط²ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ طھظƒط¨ط± ظˆ ظپط®ط± ط¨ط§ ظ†ظƒط¨طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ط± طھظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ…ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯طں
ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ… ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ط¨ط± ظ…ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظپط³ط§ط¯ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ…ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط²ظ… ط¨ظ‰ ط±ظ…ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ظ…ط§ط² ظ†ط¨ظˆط¯!
ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط±ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط؛ط±ظˆط± ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ع¯ط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ... ط¨ظ„ظ‡ !
ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظٹظپط± ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ط¯ط±ط®طھ ط¢طھط´ ط¨ظ‡ط¯ط§ط± ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ط¯طں
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط­ظ‚ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط¸ط§ظ‡ط± ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ…ط§ط± ط®ظˆط´ ط®ط· ظˆ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ظٹط¨ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ†ظ‚ط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ط®ط±طھظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظٹظ‚ظٹظ† ط±ط§ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ†ظٹط³طھظ‰ ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط§ظ†ع¯ط§ط± ظ†ظ‡ ط§ظ†ع¯ط§ط± ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھظ‰ ظ‡ط³طھ ! ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط³ظˆط®طھظ† ظˆ ط³ط§ط®طھظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ… ! ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط³ط±ظ…ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ! ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع†ط´ظ… طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯طŒ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ… ! ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظٹظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ظ… ظƒط§ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط³ظˆط²ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¢طھط´ ط±ط§ ط®ظˆط¯ طھط¯ط§ط±ظƒ ط¯ظٹط¯ظ… .
12. ط¯ظˆط±ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² 
ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ط­ط´ط± ط¯ط± ط­ط±ظƒطھظ†ط¯:
ظٹظˆظ… ظٹظ†ظپط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپطھط§طھظˆظ† ط§ظپظˆط§ط¬ط§ط›(174)
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط³طھظ‡ (ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط³ظٹط±طھط´ ) ط¨ظ‡ طµظپ ظ…ط­ط´ط± ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯.
. ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ طھظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ طŒ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ظˆط­ط´طھ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯!
ظپط§ط°ط§ ظ†ظ‚ط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ظ‚ظˆط± ظپط°ظ„ظƒ ظٹظˆظ…ط¦ط° ظٹظˆظ… ط¹ط³ظٹط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† ط؛ظٹط± ظٹط³ظٹط±ط› (175) ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ (ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ظ¾ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ) ط¯ط± طµظˆط± ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط±ظˆط² ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®طھظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط±ط§ (ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ) ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظ†ظٹط³طھ .
ط¢ظ†ط§ظ† طŒ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظˆط±ط®ظٹط§ظ† ط³ط®طھ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯!...
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ طµط¯ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ط§ظ„ظٹظˆظ… طھط¬ط²ظˆظ† ظ…ط§ ظƒظ†طھظ… طھط¹ظ…ظ„ظˆظ† ط›(176)
ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.
ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§طŒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆط­ط´طھط´ط§ظ† ط¨ظٹط´ طھط± ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ طھط±ط³ط´ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ط§ظ†ع¯ط´طھ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯:
ظٹط§ ظˆظٹظ„طھظ‰ ظ„ظٹطھظ†ظ‰ ظ„ظ… ط§طھط®ط° ظپظ„ط§ ظ†ط§ ط®ظ„ظٹظ„ط§ط› (177)
ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ† طŒ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ† (ظ…ط±ط¯ ظƒط§ظپط± ظˆ ط±ظپظٹظ‚ ظپط§ط³ظ‚ ) ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ… !
ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظپط¹ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯:
ظٹظˆظ… ظ„ط§ ظٹظ†ظپط¹ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ط°ط±طھظ‡ظ… ط› (178)
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´ طھط± ط­ط³ط±طھ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ظ†ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظٹط± ط­ظ‚ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ…ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ
... ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡طµظٹط­ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ ظˆط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¯ظˆط²ط® ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ط› طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ† طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ† ! ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط§ط² ط´ظ…ظƒط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظˆ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں(179)
ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ طŒ ط§ط´ظƒ ط¯ط± ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯:
ط­طھظ…ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯!...
ظ‡ظ†ظˆط² ط®ظˆظپ ظˆ ط¨ظٹظ…ط´ط§ظ† ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظپط±ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ط§ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ طµط­ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ظˆط¯:
ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´طھ ط¨ط¯ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯.
ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ط´ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ظٹظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط§ط¬ظ†ط¨ظ‰ ط¢ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!
ط²ظ†ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§طŒ ط¨ط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ‚ظٹع†ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯:
ط§ظٹظ†ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط­ط±ط§ظ…طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط§ط¬ظ†ط¨ظ‰ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!(180)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ظپظٹظ‚ طŒ ط¨ط§ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظپط³ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹع†ظ‰ ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط´ط¯طں
ظ†ظ‡ !...ظ†ظ‡ !... ظ†ظ‡ ! ظ†ظ‡ !
ط؛ظ„ط· ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ط¯ ط±ظپطھظٹظ… ! طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… !
ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ط¬ط³ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(181) ظˆ ط³ط®طھ ط¢ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط·ط±ط§ظپط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ط§ظٹظ† ط¸ط§ظ„ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط³ظٹط§ط±ط؛ظٹط¨ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹظ… !
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ط¬ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‚ظٹع†ظ‰ ع¯ظˆط´طھ ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع¯ظˆط´طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯(182) ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط¨ع†ط´ ! ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ !
ظˆ ط³ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ط±ط§ط±طھ ظˆ ظ‚ظˆطھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط¢طھط´ ظ‚ظ‡ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ¾ط±طھط§ط¨ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط³ط²ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯.
ظٹظˆظ… ظٹط¯ط¹ظˆظ† ط§ظ„ظ‰ ظ†ط§ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¯ط¹ط§ط›(183)
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ (طھظƒط°ظٹط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط§ط¯) ط¨ط§ ط´ط¯طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط§ظˆ ظƒظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ†ط§ط¸ط± ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ط±ظپظٹظ‚ط´ ط¨ظٹط´ طھط± ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط؛ظ„ط· ظƒط±ط¯ظ… ! ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ¾ظˆط²ط´ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ… .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¯ظٹع¯ط± ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ظپط±ظ…ط§ظ† طھظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط³ط®ظ† طھظˆ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… ظˆ ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط´ظ… (!)
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط§ط² ط³ط± طھظ‚طµظٹط±ط§طھ ظ…ظ† ط¨ع¯ط°ط± ظˆ ط®ط·ط§ظ‡ط§ظٹظ… ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ† !
... ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ…ط­ظ„ط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ع¯ظپطھظ… :
ط§ط² ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظˆط²ط´ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظˆظ…ظ† ظ†ظ‡ ط²ط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ¾ظˆط²ط´ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯.
ظˆ طھظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط؛ط±ظ‚ ط¯ط±ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط§طµظ„ط§ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‰ ظƒظ‡ظ…ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ! ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ‡ظ… ط­ظ‚طھظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢طھط´ ظ‚ط±ط§ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط²ط´طھ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ظˆط²ظ‰ .
... ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ طھظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط´ط®طµ â€چ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆط³طھط´ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¢طھط´ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع¯ط±ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¢ظ‡ظ†ظٹظ†(184) ط¨ط± ظ…ط؛ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط³ط®طھ ط¯ط± ط¢طھط´ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(185) ظˆ ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط³ظˆط³ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ظ‡ط§ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯!
ط²ظٹط±ط§ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھط¯ط§ط±ظƒ ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ع†ط´ط¯.
13. طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ 
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط®ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ط³طھ طھط§ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† طھط§ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط± طھط®طھ ظ…ط®طµظˆطµط´ طھظƒظٹظ‡ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظ†ط¹ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ظˆط¯.
ظˆ طھظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ط§ظˆ ط®ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ‰ :
ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ع¯ط± ظ…ظ† ظˆ ط§ظˆ ط³ط§ظ„ ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظٹظ… طں ع†ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طں ظ…ع¯ط± ط§ظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط؛ظ…ع¯ظٹظ† طŒ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط±....طں!
ظ‡ظ†ظˆط² ط³ط®ظ† طھظˆ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ظٹظ… .
ظˆ ط§ظˆ ع†ظˆظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط¯ظ‰ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ…(186) ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط­ط§ط¶ط± ظ†ط´ط¯ظ‰ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظ‚ظ‡ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط³ظˆط²ظ‰ !
ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ظ…ظ† ظ…ظ‚طµط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ… ! ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¬ط¯ط§ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ط¨ط¯ط¨ط®طھظٹظ… ط´ط¯!...
ظ‡ظ†ظˆط² ط³ط®ظ†طھ طھظ…ط§ظ… ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط¹ط¯ظƒظ… ظˆط¹ط¯ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظˆط¹ط¯طھظƒظ… ظپط§ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظپط§ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظˆ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظ…ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ظ„ط§ ط§ظپط§ط³طھط¬ظٹط¨ظ… ظ„ظ‰ ظپظ„ط§ طھظ„ظˆظ…ظˆظ†ظ‰ ظˆ ظ„ظˆظ…ظˆط§ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط› (187)
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط­ظ‚ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ طھط³ظ„ط·ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط§ط¬ط§ط¨طھظ… ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ظ…ط±ط§ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظƒظ†ظٹط¯!
ظˆ طھظˆ ظƒظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ظ…ط­ظƒظˆظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظپط±ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‡ظ„طھ ط¯ظ‡ طھط§ ط¢ط¯ظ… ط´ظˆظ… ! ط¨ظ‡ ظƒط¬ ط±ط§ظ‡ظ‡ ع¯ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ… ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ… !
ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط®ط·ط§ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ظ… !
ط§ظ…ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ :
ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط¨ط¯ط§ ط²ظˆط§ظ„ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں(188)
ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط´ط¯ظ‰ طں!
ظ„ط§ طھط¹طھط°ط±ظˆط§ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ†ظ…ط§ طھط¬ط²ظˆظ† ظ…ط§ ظƒظ†طھظ… طھط¹ظ„ظ…ظˆظ†(189)
ط§ظ…ط±ظˆط² ط¹ط°ط± ظ†ظٹط§ظˆط±ظٹط¯! ظƒظٹظپط± ط´ظ…ط§ ط¬ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯.ط§ظ…ط§ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ط§ط± ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ظ‰ !
ط§طµظ„ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط¨ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط³ظˆط²ظ‰ !
ظˆ طھظˆ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ :
ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ†ط¬ط§طھظ… ط¯ظ‡ظٹط¯طں ظƒط¬ط§ظٹظٹط¯طں ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ظ… ط¨ط±ط³ظٹط¯!
ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ط¯ظ… ... ظƒط¬ط§ظٹظٹط¯طں.. ظƒط¬ط§ظٹظٹط¯طں..
ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ظ… ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢طھط´ طھط±ط³ظ†ط§ظƒ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ظٹط¯.
ط³ظˆط®طھظ… طŒ ط³ظˆط®طھظ… طŒ ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ†ط¬ط§طھظ… ط¨ط¯ظ‡ ...!
ظ¾ط¯ط±... ظ…ط§ط¯ط±... ظ‡ظ…ط³ط±... ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ظ… ط¨ط±ط³ظٹط¯طں ظƒط¬ط§ظٹظٹط¯طں ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظٹط¯طں
ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† طµط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظپظ„ظٹط¯ط¹ ظ†ط§ط¯ظٹظ‡ ط³ظ†ط¯ط¹ ط§ظ„ط²ط¨ط§ظ†ظٹظ‡ ط›(190)
ط§ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¢طھط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… .
ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ! ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط¢طھط´ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظٹط¯!
ط¨ط§ ط§ظٹظ† طµط¯ط§طŒ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ طھظˆ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢طھط´ â€چ ط¯ظˆط²ط® ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹط³طھظƒط¨ط±ظˆظ† ط¹ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط³ظٹط¯ ط®ظ„ظˆظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¯ط§ط®ط±ظٹظ† ط› (191)
ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ط´ ظ…ظ† ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ط§ ظˆط¶ط¹ظ‰ ظ…ظˆظ‡ظ† ظˆ ط°ظ„طھ ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ظˆ طھظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ع†ظ‡ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظˆط¶ط¹ طھط­ظ‚ظٹط±ط¢ظ…ظٹط² ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰(192) ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ طŒ ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹطھ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط¯ط±طŒ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯:
ط§ظ„ظ… ظٹط§ طھظƒظ… ط±ط³ظ„ ظ…ظ†ظƒظ… ظٹطھظ„ظˆظ† ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¢ظٹط§طھ ط±ط¨ظƒظ… ظˆظٹظ†ط°ط±ظˆظ†ظƒظ… ظ„ظ‚ط§ط، ظٹظˆ ظ…ظƒظ… ظ‡ط°ط§ط› (193)
ظ…ع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² (ط¬ظ†ط³ ) ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¨ظٹظ† ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط®ط·ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں
ظˆ طھظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ :
ط¨ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط¬ط§ط، ظ†ط§ ظ†ط°ظٹط± ظپظƒط°ط¨ظ†ط§ ظˆ ظ‚ظ„ظ†ط§ ظ…ط§ ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط´ظ‰ ط، ط§ظ† ط§ظ†طھظ… ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ط¶ظ„ط§ظ„ ظƒط¨ظٹط±ط› (194)
ط¢ط±ظ‰ ط¨ظٹظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ (ط±ط³ظˆظ„ ط­ظ‚ ) ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ (ط§ط² ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ) ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ظ…ط§ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ( ط¨ظ‡ ط¯ط¹ظˆظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ظˆط­ظ‰ ) ط³ط®طھ ط¯ط± ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„طھظٹط¯طŒ ظ‡ظٹع† ظ†ظٹط³طھ !
ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ! ط§ع¯ط± ط§ط² ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظˆط¯ظ‰ ...
ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ† ! ط¢ظ† ط¬ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ طھظˆط³طھ . طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ .(195)
ظˆ طھظˆ ط§ط² ط¯ط§ط®ظ„ ط¬ظ‡ظ†ظ…ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡طھ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط³ط®طھ ط­ط³ط±طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط، ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ع¯ط±ظپطھظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‰ .
... ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط±ظپظٹظ‚ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¢ظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§طھ طŒ ط´ط§ط¯ ظˆ ط®ط±ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±طھظˆ
ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ط¯.
ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط­ط³ط±طھ ظˆط§ظپط³ظˆط³طھ ط¨ظٹط´ طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ :
ط±ط¨ظ†ط§ ط§ظ…ظ†طھط§ ظˆ ط§ط«ظ†طھظٹظ† ظپط§ط¹طھط± ظپظ†ط§ ط¨ط°ظ†ظˆط¨ظ†ط§ ظپظ‡ظ„ ط§ظ„ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ†
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ ط› ظ…ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ظ‡ط³طھ طں
ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ :
ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ظƒط°ط¨ظˆط§ ط¨ط§ظٹط§طھظ†ط§ ظˆ ط§ط³طھظƒط¨ط±ظˆط§ ط¹ظ†ظ‡ط§ ظ„ط§ طھظپط­ ظ„ظ‡ظ… ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ظ„ط§ ظٹط¯ط®ظ„ظˆظ† ط§ظ„ط¬ظ†ط© ط›(196)
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ظٹط§طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط¨ط± ظˆ ط®ظˆظپ ط³ط± ط¨ط± ط¢ظ† ظپط±ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط±ظ†ظٹط§ظٹظ†ط¯.
ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆ ط¢ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط§ط± ط³ط±ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ط±ظˆط´ظ‰ ظˆ ط­ط³ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰(197) ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ„ط¹ظ†طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ع¯ط±ظپطھظ‰ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‰ طŒ طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ط§ظٹظ†ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط³ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ظ†ط¹ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظ‰ !
ظˆ ط¨ط§ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆطµظپ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ط¯ظٹط¯ط§ط± ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢طھط´ظ‰ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط±ط§ظ…طھ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯. طھظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط²ط³ظˆط®طھظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظˆظٹط´طھظ† ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‰ .
14 ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ 
ط¯ط±ط¨ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ ! ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¨ ط·ظ„ط§ظٹظ‰طھظˆ ط±ط§ ظ…ط¬ط°ظˆط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‡ ظٹط§ظ‚ظˆطھظ‰ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظ‰ ! ط¹ط¬ط¨ط§! ط§ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± طµط¯ط§ظ‰ ع†ظٹط³طھ طں ط­طھظ…ط§ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ…طھ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طھط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‡ طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆط´طھ ط±ط§ ظ†ظˆط§ط²ط´ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± طµط¯ط§ظ‰ ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ (198) ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظ‰ !
... ع¯ظˆظٹط§ طµط§ط­ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ طŒ ظ†ط¯ط§ظ‰ ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ط±ط§ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯!
... ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظˆ ط³ط§ط± ط¹ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط؛ظپط±ظ‡ ظ…ظ† ط±ط¨ظƒظ… ظˆ ط¬ظ†ظ‡ ط¹ط±ط¶ظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ط¹ط¯طھ ظ„ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† ط› (199)
ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ظˆط³ط¹طھ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‡ظٹط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط± ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ط®ظˆظٹط´ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¬ط§ظٹظ‰ ! ط¹ط¬ط¨ ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ !
ظ‚طµط±ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظ„ظˆظ„ظˆ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظپطھط§ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ظٹط§ظ‚ظˆطھ ط³ط±ط® ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظپط±ط´ ط§ط² ظ‡ط± ط±ظ†ع¯ ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ظپط±ط´ ط­ظˆط±ط§ظ„ط¹ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط¬ط±ظ‡ طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‚ط³ظ… ط·ط¹ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط¬ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(200)
ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط§ظٹظ† طŒ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¯ط³طھ ط§ط² ظ¾ط§ ط®ط·ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ !
ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظ…ظ†ظˆط§ظˆ ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ط§طھ ظٹظ‡ط¯ظٹظ‡ظ… ط±ط¨ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ظ… طھط¬ط±ظ‰ ظ…ظ† طھط¬طھط­ظ… ط§ظ„ط§ظ†ظ‡ط§ط± ط¬ظ†ط§طھ ط§ظ„ظ†ط¹ظٹظ… ط›(201)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation