بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب قیامت نزدیک است, على شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     qiyaamat_nazdik_shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ - غ± -
     qiyaamat_nazdik_shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ - غ² -
 

 

 
 

ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غ± -


ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ 
ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط² ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¨ط±ظˆ!
ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظˆط± ظƒظ†ظٹظ… .
ط¢ظٹط§ ظ‡ظٹع† ط¨ط§ظˆط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ طھط§ ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… طں ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ظˆط± ظ…ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظپط±ط¯ط§ ظ‡ظ… ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ط¨ط§ط´ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط± طµظپط­ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط­ظƒ ط¨ط´ظˆظٹظ… !
طھط§ط²ظ‡ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط§ظٹظٹظ… : ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ طھط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† طµط§ظ„ط­ ظˆ ظ…ظپظٹط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ… !
ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… : ظ‡ط±ع¯ط²!
ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ظ¾ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ظٹط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ع¯ طŒ ط¯ط± ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ طŒ ط§ط² ظٹظƒ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط²ط¯ظ† ظ†ظٹط² ظƒظ… طھط±طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظˆط¯!
ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط²ظٹط±ظˆط²ط¨ط± ط´ظˆط¯ط› ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط¨ط®ط´ظƒط¯طŒ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ظ¾ط§ط´ط¯طŒ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ظ‰ ظپط±ظˆط؛ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طھط­ظ‚ظ‚ ط¨ظٹط§ط¨ط¯.
ط¢ظٹط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ظ‡ط³طھظٹظ… طں ط§ع¯ط± ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ط› طھظˆط´ظ‡ ط³ظپط± ط¨ط±ع¯ظٹط±ظٹظ… ط› ط­ط³ط§ط¨ ظ‡ط§ ط±ط§ طھط³ظˆظٹظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ†ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ†ظٹط²طŒ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط›
ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ طŒ ط§ط² ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھ : ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ظٹظ† طŒ ط¬ط§ظ… ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط²ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظˆط²ط® ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ط¹ط°ط¨ظ†ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ… طŒ طھط§ ط¨ظٹط´ طھط± ط¨ط§ظˆط±ظ…ط§ظ† ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط®ط±طھ ظƒط¬ط§ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰
1. ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ 
ط¢ظپطھط§ط¨ طŒ ط±ظˆط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ… ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط›(1)
ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ط´ظٹط±ط¯ظ‡ ط§ط² ظˆط­ط´طھ طŒ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯....(2)
ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط±ط§ظ‡ظ‰ طµط­ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط´ط±ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ط¯ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¨ ظˆ ط¨ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯.
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظˆط±ع†ظ‡(3) ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظٹظ…ظˆظ†(4) ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ظ‚ط±ط¨ طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ¾ظ„ظ†ع¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظ„ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ„ظپطھ - ظ…ط«ظ„ ظ„ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط´طھط± - ظƒظ‡ ع¯ظˆط´طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‚ظٹع†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯(5) ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط´ظƒظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط¢طھط´ :
ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹط§ ظƒظ„ظˆظ† ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظٹطھط§ظ…ظ‰ ط¸ظ„ظ…ط§ ط§ظ†ظ…ط§ظٹط§ ظƒظ„ظˆظ† ظپظ‰ ط¨ط·ظˆ ظ†ظ‡ظ… ظ†ط§ط±ط§ط› (6) ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط´ظƒظ… ط®ظˆط¯ ط¢طھط´ظ‰ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ظƒظˆط±:
ظˆ ظ…ظ† ط§ط¹ط±ط¶ ط¹ظ† ط°ظƒط±ظ‰ ظپط§ظ† ظ„ظ‡ ظ…ط¹ط´ظٹظ‡ ط¶ظ†ظƒط§ ظˆ ظ†ط­ط´ط±ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ظ‰ ط›(7)
ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط§ط² ظٹط§ط¯ ظ…ظ† ط§ط¹ط±ط§ط¶ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ (ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§) ظ…ط¹ظٹط´طھط´ طھظ†ع¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ظ… ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظ…ط­ط´ظˆط± ظƒظ†ظٹظ… .
ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ط³ط± ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯:
ظ„ظ‡ظ… ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ„ط§ ظٹظپظ‡ظˆظ† ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ„ظ‡ظ… ط§ط¹ظٹظ† ظ„ط§ ظٹط¨طµط±ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ„ظ‡ظ… ط§ط°ط§ظ† ظ„ط§ ظٹط³ظ…ط¹ظˆظ† ط¨ظ‡ط§ ط§ظˆظ„ظٹظƒ ظƒط§ظ„ط§ ظ†ط¹ط§ظ… ط¨ظ„ ظ‡ظ… ط§ط¶ظ„ ط§ظˆظ„ظٹظƒ ظ‡ظ… ط§ظ„ط؛ط§ظپظ„ظˆظ† ط›(8)
ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‰ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ظˆط± ظˆ ط¨طµظٹط±طھ طŒ ظˆ ع¯ظˆط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ط§ط´ظ†ظˆط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ . ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط³ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ طھط±ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ (ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§) ط؛ط§ظپظ„ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط´ظƒظ„ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ط³طھ طŒ طµظˆط±طھ ط§طµظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ظˆ ظƒط§ظپط±ظƒظٹط´ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ظƒظ„ ط¨ظˆط¯.
ظٹط­ط´ظٹط±ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظٹط§طھظ‡ظ… ط› (9)
ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ظ†ظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظˆط¶ط¹ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط±ظ‰ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ط› ط¨ط§ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ع¯ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯:
ظٹظˆظ… ظٹط­ظ…ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپظ‰ ظ†ط§ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ظپطھظƒظˆظ‰ ط¨ظ‡ط§ ط¬ط¨ط§ ظ‡ظ‡ظ… ظˆ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‡ظ… ظˆ ط¸ظ‡ظˆط±ظ‡ظ… (10)
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ (ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط°ط®ط§ظٹط±ط´ط§ظ† ) ط¯ط± ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ع¯ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط´طھ ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط§ط؛ ظƒظ†ظ†ط¯!
ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ظ‡ط°ط§ ظ…ط§ ظƒظ†ط²ظ†ظ… ظ„ط§ ظ†ظپط³ظƒظ… ظپط° ظˆ ظ‚ظˆط§ ظ…ط§ ظƒظ†طھظ… طھظƒظ†ط²ظˆظ† ط›
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ (ظ†طھظٹط¬ظ‡ ) ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± (ط¯ظ†ظٹط§) ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† (ط¢طھط´ ط­ط³ط±طھ ظˆ) ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ع†ط´ظٹط¯!

ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط§ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط­ط±ظٹط± ط¨ط± طھظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† ظپظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ظٹظ† ظپظ‰ ط¬ظ†ط§طھ ظˆ ط¹ظٹظˆظ† ظٹظ„ط¨ط³ظˆظ† ظ…ظ† ط³ظ†ط¯ط³ ظˆ ط§ط³طھط¨ط±ظ‚ ظ…طھظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ† ظƒط°ظ„ظƒ ظˆ ط²ظˆط¬ظ†ط§ظ‡ظ… ط¨ط­ظˆط± ط¹ظٹظ† ظٹط¯ط¹ظˆظ† ظپظٹظ‡ط§ ط¨ظƒظ„ ظپط§ظƒظ‡ط© ط§ظ…ظ†ظٹظ† (11).
ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¢ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط­ط±ظٹط± ظ†ط§ط²ظƒ ظˆ (ظٹط§) ط¶ط®ظٹظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯ط› ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¯ (ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† ) ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ظˆط±ط§ظ„ط¹ظٹظ† طھط²ظˆظٹط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط› ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ظ…ظٹظˆظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ط› ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ .
ظپظٹظ‡ظ† ظ‚ط§طµط±ط§طھ ط§ظ„ط·ط±ظپ ظ„ظ… ظٹط·ظ…ط«ظ‡ظ† ط§ظ†ط³ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ظ… ظˆ ظ„ط§ط¬ط§ظ† ظƒط§ظ†ظ‡ظ† ط§ظ„ظٹط§ظ‚ظˆطھ ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ط§ظ† (12).
ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ط³طھ ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ†ع¯ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† ظ‡ظٹع† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظˆط¬ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹط§ظ‚ظˆطھ ظˆ ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ†ط¯ .
ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ ط­ظˆط±ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط¨ط± ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط°ظٹط° ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‡ظٹط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ ط³ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ظٹط·ط§ظپ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط¨طµط­ط§ظپ ظ…ظ† ط°ظ‡ط¨ ظˆ ط§ظƒظˆط§ط¨ ظˆ ظپظٹظ‡ط§ ظ…ط§ طھط´طھظ‡ظٹظ‡ ط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ظˆ طھظ„ط° ط§ظ„ط§ط¹ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طھظ… ظپظٹظ‡ط§ ط®ط§ظ„ط¯ظˆظ† (13).
ظ‚ط¯ط­ ظ‡ط§ظ‰ ط²ط±ظٹظ† ظˆ ط³ط¨ظˆظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ط³طھ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ†ظپط³ ط¢ط±ط²ظˆ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ„ط°طھ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ .
ظˆ ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ط±ط³طھظƒط§ط± ط¨ط§ ط´ط§ط¯ظ‰ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ظˆطµظپظ‰ طŒ ط¯ط± ط¨ط§ط؛ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط³طھط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ط؛ظ„ط§ظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ع†ظˆظ† ظ…ط±ظˆط§ط±ظٹط¯ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط± طµط¯ظپ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ط´ط§ظ† ط¯ط± ع†ط±ط®ط´ظ†ط¯(14).
ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ظ‰ طŒ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط´ ط­ط±ظٹط± ط³ط¨ط² ظˆ ظپط±ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظپط§ط®ط± طھظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯(15).
ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط³ط¯ط± ظ¾ط± ظ…ظٹظˆظ‡ ط¨ظ‰ ط®ط§ط± ظˆ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظ¾ط± ط¨ط±ع¯ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ† ظƒظ‡ ط³ط§ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…طھط¯ ظˆ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ†ظ‡ط± ط¢ط¨ ط²ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¨ط§ ظ…ظٹظˆظ‡ ظˆ ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ظ†ط¯
(16).
ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظپط±ط´ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯.
ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆط´ طŒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ظ‡ط°ط§ ظٹظˆظ…ظƒظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ظƒظ†طھظ… طھظˆط¹ط¯ظˆظ†(17).
ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ .
ظƒظ„ظˆط§ ظˆ ط§ط´ط±ط¨ظˆط§ ظ‡ظ†ظٹط¦ط§ ط¨ظ…ط§ ط§ط³ظ„ظپطھظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظٹط§ظ… ط§ظ„ط®ط§ظ„ظٹط©(18)

ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ†ظˆط´ظٹط¯! ظ†ظˆط´ ط¬ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯! ط§ظٹظ† ط¬ط²ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ .
ظˆ ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯:
ط³ظ¾ط§ط³ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ظ†طµظٹط¨ ظ…ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ظ†ط²ظ„ ع¯ط²ظٹظ†ظٹظ… (19).
ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ظ†ط§ط¯ظٹط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯:
ط¢ط±ظ‰ ! ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯: ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ظ¾ط§ ط´ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ… ع¯ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ظپطھظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط´ظˆظ†ط¯طں
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ط¯ظ‡ ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ط¨ط§ظˆط± ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¨ط§ ط´ظٹط·ظ†طھ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯.
ظˆظپظٹطھ ظƒظ„ ظ†ظپط³ ظ…ط§ ظƒط³ط¨طھ ظˆ ظ‡ظ… ظ„ط§ظٹط¸ظ„ظ…ظˆظ†(20).
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‡ط± ط´ط®طµظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¬ط²ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط³طھظ…ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
ظ¾ط³ طŒ ط®ظˆط´ط§ ط¨ط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ظٹظ† ط´ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط¯ط§ ط¨ط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ظپط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
2. ط³ظ¾ظٹط¯ظ‡ ط¯ظ… ط±ط³طھط§ط®ظٹط² 
ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط³ط±ط¹طھ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ع¯ظˆظٹط§ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظˆ طھط§ط¨ظ„ظˆظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯!
ط¨ط§ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپط´ط§ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯(21) ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ظٹط§ ظˆظٹظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط¨ط¹ط«ظ†ط§ ظ…ظ† ظ…ط±ظ‚ط¯ظ†ط§ط›(22)
ط§ظ‰ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ظ…ط§! ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طں! ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط³ط±ط¹طھ ط³ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظ„ظƒ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظ† ط¨ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ط›(23)ظˆ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط³ط®طھ ظ…طھط­ظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯:
ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط¬ط§ط³طھ طں ط­طھظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھظˆظ‚ظپ ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ !
ط¢ظ‡ ! ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ظ¾ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں!
ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ : ط¢ط±ظ‰ ! ط­طھظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ... ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ظپط­ط§ط³ط¨ظˆط§ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† طھط­ط§ط³ط¨ظˆط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپط§ظ† ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ط®ظ…ط³ظٹظ† ظ…ظ‚ظپط§ ظƒظ„ ظ…ظˆظ‚ظپ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ظ„ظپ ط³ظ†ظ‡ ط› (24)
ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط­ط³ط§ط¨ ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ طھظˆظ‚ظپ ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط·ظˆظ„ ظ‡ط± طھظˆظ‚ظپ ع¯ط§ظ‡ظ‰ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ !
ظˆ ظ…ظ† ط§طµظ„ط§ طھظˆ ط¬ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ… طŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… !...
ط¢ظ‡ ! ط¢ظ‡ !طŒ ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ†ط¬ط§طھظ… ط¨ط¯ظ‡ !
ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط·ط±ظپ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¨ظٹط´ طھط± ط­ظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ظ‡ ظپظƒط± طھظˆ ظ†ظٹط³طھ ط› ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط­ظٹط±طھ ط¢ط²ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ‰ ط› ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± طھظˆظ‚ظپ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… طھط± ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ط§ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‡ طھظˆظ‚ظپ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ط› ظ‡ظ…ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ظ¾ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ع¯ظ„ظˆظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ„ط¯ظ‰ ط§ظ„ط­ظ†ط§ ط¬ط± ظƒط§ط¶ظ…ظٹظ† ط›(25)
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط² ط´ط¯طھ طھط±ط³ ط¨ظ‡ ع¯ظ„ظˆع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ طŒ طھط±ط³ ظˆ ظˆط­ط´طھطھ ط¨ظٹط´ طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ظٹط§ظ‡ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ : ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… طں ظƒظ‰ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ط§ظ… طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ط§ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط®طھ ط±ط§ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظپظƒط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ط› ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ع¯ظˆ ظ…ع¯ظˆظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ طھط±ط³ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ‚ظپ ط³ظˆظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ ط› طھط§ط²ظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط¬ط§ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ†طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ .
ظˆط§ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط¹ط¶ظٹظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظٹطھط³ط§ط¦ظ„ظˆظ† ط›(26)
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط±ط³ ظˆ ط¬ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.))
ظˆ ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.

ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¨ط± ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ظٹطھ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ط¯ع†ط§ط± طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ طھط±ط³ â€چ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط®طھظ‰ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² طھظˆظ‚ظپ ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ط±ط¹طھ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپط´ طµط¯ط§ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ :
ط¨ط±ط§ط¯ط± ! ط¨ط±ط§ط¯ط±!
ط¨ظٹط§!... ط¨ظٹط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§طŒ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ‡ط³طھظ… !
ظˆ ((ط§ظˆ)) ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ((طھظˆ)) ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظˆ طھظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طھط§ ط­ط±ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظˆظ‰ طŒ ط§ظˆ ط³ط±ط¹طھط´ ط±ط§ ط¨ظٹط´ طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆطھظˆ ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط®ط³طھظ‡ ظˆ ظƒظˆظپطھظ‡ طŒ طھظˆظ‚ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ط¹ط±ظ‚ طŒ ط³ط±ظˆ ط±ظˆظٹطھ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ع¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
ط³ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ط´ط±ظ…ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط±ظˆظ‰ طŒ ظƒظ‡ظ¾ط¯ط±طھ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆطھظˆ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظˆ ط§ط² ط´ط±ظ…ظ†ط¯ع¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظˆظ… !
ط§ظ…ط§ ظپط±ظٹط§ط¯ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظƒط³ط¨ظˆط§ ط§ظ„ط³ظٹط¦ط§طھ ط¬ط²ط§ط، ط³ط¦ظ‡ ط¨ظ…ط«ظ„ظ‡ط§ ظˆطھط± ظ‡ظ‚ظ‡ظ… ط°ظ„ظ‡ ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط§طµظ… ط›(27)
ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ط®ط· ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒظٹظپط± ط¹ط§ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ظƒظ†ط§ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ظپظ‚ظˆ ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‡ظ… ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظˆظ† ط›(28)
ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظ†ط²ط¯ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ… ط¨ط±ظˆظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± طµظˆط±طھ ظ…ظ…ظƒظ† طŒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¯ط¯ ط¨ع¯ط±ظٹظ… ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ! ظˆ: ط±ط§ظ‡ ظپط±ط§ط± ظƒط¬ط§ط³طھ طں ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ : ط±ط§ظ‡ ظپط±ط§ط± ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(29)
ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ط­ظ„ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط§طھ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط؛ظˆط؛ط§طŒ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طھط§طھظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§طھظپط§ظ‚ط§ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ… طھط§ ط§ط² طھظˆ ظƒظ…ظƒ ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… ! ظ¾ط³ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ† ! ظˆ طھظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ظپط±ط¬ط§ظ… ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆظٹط´ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ : ط¢ظٹط§ ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ… طں!
طµط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظƒط¬ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ (ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظٹط¯طں...
ط´ط±ظƒط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ (ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط±ط³ظ‰ ) ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯!
(30)
ظˆ طھظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ :
ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ظ†ط§ ظ…ط§ ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† ط›(31)
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§طŒ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظƒ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ… !
ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط±ظˆط؛ طŒ ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط¨ط± ظ„ط¨ ظ‡ط§ظٹطھ ط²ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ„ط¨ ظ‡ط§ ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†طھظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظٹط¯ظ‡ظ†ط¯.(32)
ظƒظ… ظƒظ… ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ظƒظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ„ط²ظ…ظ†ط§ظ‡ ط·ط§ط¦ط±ظ‡ ظپظ‰ ط¹ظ†ظ‚ظ‡ ظˆ ظ†ط®ط±ط¬ ظ„ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ط§ ظٹظ„ظ‚ظٹظ‡ ظ…ظ†ط´ظˆط±ط§ط› (33)
ظˆ ظ…ط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±طھ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط¨ط¯ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط·ظˆظ‚ ع¯ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ط³ط§ط®طھظٹظ… ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط² ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆط±ط§ظ‚ ط±ط§ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط؛ط§ظپظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ .(34)
ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ! ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط­ظ‚ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھط¸ط§ظ‡ط±طŒ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط³ظٹط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… .
ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ طھظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ط± ط§ظپظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ :
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ظپط±ط³طھظ‰ طŒ ط¨ظ‡طھط± ط±ط§ ط¢ظ† ظˆط¶ط¹ ط§ط³طھ !(35)
ط§ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع†ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط°ط§ط¨ ظ‚ظ‡ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² طھظˆ ط¯ظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯.(36)
3. ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ 
ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط¯ط± طµظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯:
ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ†ظٹط¯! ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ! ط§ظ‰ ع¯ظˆط´طھ ظˆ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظˆط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظپط±ظ‚ ع¯ط´طھظ‡ ! ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ! ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ (37)
ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯
ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ
ظˆ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ طŒ ظ…طھط­ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ع†ظ‡ ط¨ط± ط³ط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯. ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ طµط¯ط§ظٹظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¨ظٹط§ ط¨ظٹط§! ط®ظˆط¯طھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„طھ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ! ط®ظˆط¯طھ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒظ† !
ظˆ طھظˆ ط¨ظٹط´ طھط± ط¯ط± ط­ظٹط±طھ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ . ط§ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± طµط¯ط§ظ‰ ظƒظٹط³طھ طں
ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ : ظƒظپظ‰ ط¨ظ†ظپط³ظƒ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ط­ط³ظٹط¨ط§ط›(38)
ط§ظ…ط±ظˆط² طھظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ظˆ طھظˆ ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ طھط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„طھ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع†ظ¾طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ‰ .
ظˆ طھظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨ع¯ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ظ‡ط³طھظ‰ .
ظˆ طھظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡طھ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظٹط² ظˆ ط¯ط±ط´طھ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط±ط§ ط¶ط¨ط· ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں!(39)ط› ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ (ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ط§ط² ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ) ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ط­ط³ط§ط¨ظ… ع†ظٹط³طھ ! ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط³ !(40)
ط±ظ†ط¬ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ طŒ ط³ط±طھط§ط³ط± ظˆط¬ظˆط¯طھ ط±ط§ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط› ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± طھظˆط³طھ طŒ ط³ط®طھ ظˆط­ط´طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ظٹط®ط§ظپظˆظ† ط³ظˆط، ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨ ط›(41)
ط§ط² ط¨ط¯ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ (ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ) ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¹ط±ظ‚ ط§ط² ط³ط± ظˆ ط±ظˆظٹطھ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¯ظ‡ط§ظ†طھ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط±ط²ط´ ط²ظ…ظٹظ† طŒ طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¯ط§ظ…طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط¯(42) ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط¹ط¬ط¨ط§! ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ… طŒ ظ‡ظٹع† ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯!
ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… :
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظٹظƒ ط°ط±ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظٹظƒ ط°ط±ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯(43)
ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظˆع† ظˆ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظٹظ… ! .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ !
ط§ظ…ط§ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ :
ط§ظپظ„ظ… طھظƒظ† ط¢ظٹط§طھظ‰ طھطھظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظپط§ط³طھظƒط¨ط±طھظ… ظˆ ظƒظ†طھظ… ظ‚ظˆظ…ط§ ظ…ط¬ط±ظ…ظٹظ† ط›(44)
ظ…ع¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظ…ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¬ط³طھظٹط¯ ظˆ ظ‚ظˆظ… ظ…ط¬ط±ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طں!
ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¯ط± ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¸ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.ط­ظ‚ ط¶ط¹ظٹظپطھ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ط› ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… طŒ ط§ط² ط¸ط§ظ„ظ… ط¯ط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ...(45)
ظˆ طھظˆ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ط®ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨طھ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط§ظ† طھط¨ط¯ظˆط§ ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط§ظˆ طھط®ظپظˆظ‡ ظٹط­ط§ط³ط¨ظƒظ… ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط› (46)
ط§ع¯ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¢ط´ظƒط§ط± ط³ط§ط²ظٹط¯ ظٹط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ† ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط± طھظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظˆطھظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط؛ظ…ع¯ظٹظ† طŒ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ط¢ظٹط§ ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط³ظ‰ظ…ط±ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ط¯طں
ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط§ ط¨ط§ ط³ط±ط¹طھظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ طŒ ط¯ط± ط°ظ‡ظ†طھ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ط±ط§ط³ طھظˆ ط¨ظٹط´ طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¹ط±ظ‚ طŒ ظˆط¬ظˆط¯طھ ط±ط§ ط®ظٹط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆ طھظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ .
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظˆط¹ط¯ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط¹ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ .
ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظˆظ„ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظˆظ„ ظ…ط§ ظٹط­ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ط›(47)
ط§ظˆظ„ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ .
ظˆظ„ظ‰ طھظˆ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‰ !
ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ! ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظƒظ„ طھظ‚ظ‰ ط›(48)
ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظˆط¬ط¨ طھظ‚ط±ط¨ ظ‡ط± ظپط±ط¯ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط§ط³طھ .
ظˆ طھظˆ ظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظٹظ‰ !
ط¨ط§ط² ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط¹ظ…ط±طھ ط±ط§ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ط¯ط± ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط§طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طں ظ…ط§ظ„طھ ط±ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظƒط¬ط§ طµط±ظپ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط´طھظ‰ طں
...ط§ط² ع¯ظˆط´ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ع†ط´ظ…طھ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ط­ط§ظ„ط§طھ ظ‚ظ„ط¨طھ ظˆ ط§ط² ط§ظپظƒط§ط± ظˆ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط›(49) ظˆظ„ظ‰ ط§ط¬ط²ط§ ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯طھ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¶ط±ط± طھظˆ ط§ط³طھ !
ع†ظˆظ† طھظˆ طŒ ط¬ط² ط¨ط¯ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ !
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط§ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯! ط¯ظٹع¯ط± ظپط±طµطھظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپط¬ظ‡ظ†ظ… ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ‰ ! ط§ظ…ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طں!
...ط®ط¯ط§ظٹط§! ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢طھط´ ظ‚ظ‡ط± طھظˆ ط¨ط³ظˆط²ظ… !
...ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ†ط¬ط§طھظ… ط¨ط¯ظ‡ ! ط¨ط¯ ظƒط±ط¯ظ… ! ط¨ط¯ ط±ظپطھظ… !
ط§ظ…ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ :
ط¢ظٹط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ† طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡طھظˆ ظ†ع¯ظپطھ :
ط§ظ„ط§ ظ‚ط±ظٹط¨ ظˆ ط§ظ„ط§طµط·ط§ط¨ ظ‚ظ„ظٹظ„ ط›(50)
ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆظ‚ظپ ط¯ط±ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ !

ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¨ط¯ ط±ظپطھظ‰ ظˆ ط¨ط¯ ظƒط±ط¯ظ‰ طں!

ظˆ طھظˆ ظ‡ظٹع† ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ! ط¬ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط¢ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ .
ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ...
ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ… !
ط¯ط± ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§طھ ط¯ط±ط¬ظ‡ظ†ظ… ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ طھط§ ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ظ‚ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆطھظˆ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯(51) ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯.
ظˆ طھظˆ
ط§ظپط³ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡طھ ط¨ظٹط´ طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ط±ط§ظپظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§طھظˆ ط±ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ .
4. ط¸ظ‡ظˆط± طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ 
طµظˆط± ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ طµط­ظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ طھظ…ط§ط´ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظٹظƒط§ظٹظƒ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ط› ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظˆ ط®ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ†ظٹط² ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ(52) ظˆ طھظˆ ظƒظ‡ ط³ط®طھ ط³ط±طھ ع¯ظٹط¬ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط±ظپظٹظ‚طھ ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ… طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ طھظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط؛ط¶ ط§ظ„ط·ط±ظپ ط¹ظ† ظ…ط­ط§ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط›(53)
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ...
ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ظٹط§ ط§ط¨ظ†ط§ط، ط§ظ„ط¹ط´ط±ظٹظ† ط¬ط¯ظˆط§ ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط¯ظˆط§ط›(54)
ط§ظ‰ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§! ظƒظˆط´ط´ ظˆ ط¬ط¯ظٹطھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯

...ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯...
ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط± ظ„ط¨ط§ظ†طھ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط› ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¯ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط²طھ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ† ظˆ ط¨ط®ظˆط§ط¨ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ظپط±ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ‰ !... ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط§طھ ط¯ظٹط± ط´ظˆط¯!...
ط´ظٹط·ط§ظ† ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط± ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ طھظˆ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط±ظپ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط®طھ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ طŒ ط¢ط±ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط³طھط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ طھظˆ ظ‚ط¶ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
... ط¢ظپطھط§ط¨ ط·ظ„ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ط§ط² ط±ط®طھ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ ! ظˆط¬ط¯ط§ظ† ط³ط®طھ ط¢ط²ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ظ† ط§طµظ„ط¹طھ ظ‡ظˆط§ظƒ ط§طµط­ظƒ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظƒ ط›(55)
ط§ع¯ط± ط§ط² ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³طھ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ طŒ ظƒظˆط± ظˆ ظƒط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆطھظˆ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط¢ط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط®ظˆط§ط¨ ظƒظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ! ظ…ع¯ط± ط­ط§ظ„ط§ ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظپظ‚ط· ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظ‚ط¶ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط¯ظ‡! ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط› ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظ†ظ…ط§ط² ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯...
ط¢ظ‡ ! ط¯ظٹع¯ط± ط®ط¯ط§ ط§ط² ظ…ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طں!...
ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ع¯ظˆط´طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط¨ظٹط§! ط¨ظٹط§! ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ !
ظ†ظ…ط§ط² ع†ظٹظ‡ طں!
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط´ ط­ط±ظپظ‡ ! ط§طµظ„ط§ظ‚ظٹط§ظ…طھظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ !
ظˆ طھظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ط› ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ظ„ط§ ط¹ط¬ط§ط¨ ظٹظ…ظ†ط¹ ط§ظ„ط§ط²ظٹط§ط¯ط›(56)
ط®ظˆط¯ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط´ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .

طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ...

طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ط¢ظ† طµط­ط±ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„طھ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² طھط¹ط¬ط¨ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط³ط®طھ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ‰ ! ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ظˆط¯طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط› ع†ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ! ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ط¹ط§ط¨ط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‰ . ظپظƒط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط³ط®طھ ط¹ط°ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ†ط¬ط§طھظ… ط¨ط¯ظ‡ ! ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… ! ط´ظٹط·ط§ظ† ع¯ظˆظ„ظ… ط²ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ظ…ظ† ط¢ط¯ظ… ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… !
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ظ… ط¨ط±ط³ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… .
ط­ط§ظ„ط§ ط®ظˆط¨ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ط³طھ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… !
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط±ظپظٹظ‚طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ط±طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ط¯ط› ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط§ظˆ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ع†ط±ط§ ظ…ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‰ طں ظ…ع¯ط± ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظٹظ… طں(57)
ظˆ ط§ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط¨ظ„ظ‰ ظˆظ„ظ‰ طھظˆ ط®ظˆط¯طھ ظ†ظپط³طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط³ط§ط®طھظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ط´ط¯ظ‰ ط؛ط±ظˆط± ط¨ط± طھظˆ ع†ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ط®ظˆط¯طھ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظƒظ†ظ‰ ! ط§ع¯ط± ظ„ط·ظپ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط²ط® ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ… .(58)
ظˆ طھظˆ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط­ظٹط§طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظ…ظ†ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯طں(59) ع†ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طں!
... ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظ†ط·ظ„ظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظƒظ†طھظ… ط¨ظ‡ طھظƒط°ط¨ظˆظ† ط›(60)
ط¨ط±ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ظˆط²ط®ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظٹط¯!
ظˆ طھظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ط±ط¨ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ظپط§ط¯ط®ظ„ظˆط§ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط®ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپظٹظ‡ط§ ظپظ„ط¨ط¦ط³ ظ…ط«ظˆظ‰ ط§ظ„ظ…طھظƒط¨ط±ظٹظ† ط›(61)
ط§ط² ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆظٹط¯ ظˆ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯ط› ط¨ط¯ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ظƒط´ط§ظ† .
ظˆ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¢طھط´ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط¢طھط´ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ط±ط§ط±طھ ط¢ظ† طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ :
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¹ط·ط´ ظ…ط±ط§ ظپط±ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط§ظ… ط±ط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ظ‡ !
ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظپط±ظٹط§ط¯طŒ ط¢ط¨ظ‰ ظ…ط³ ع¯ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ط¢ظ† طµظˆط±طھطھ ط¨ط±ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯(62) ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط¢ط¨ ط¬ظˆط´ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط±طھ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظˆط³طھ ظˆ ع¯ظˆط´طھ ظˆ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ†طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط¯ط§ط²ط¯(63) ظƒظ‡ ط§ط² ظˆط­ط´طھ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ :
ط±ط¨ظ†ط§ ط§ظƒط´ظپ ط¹ظ†ط§ ط§ظ„ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ†ط§ ظ…ظˆظ…ظ†ظˆظ† ط›(64)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط¹ط°ط§ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط±ظپط¹ ظƒظ† ! ظ…ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… !
ظƒظ‡ طµط¯ط§ظٹظ‰ ظ¾ط§ط³ط®طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒظ† ط²ظٹط±ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط¬ط² ظˆ طھط°ظ„ظ„ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆطھظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ !(65)
ط¨ط±ظˆ ع¯ظ… ط´ظˆ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط³ع¯ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ظ„ظˆظ„ ظˆ ط¯ظ… ظ…ط²ظ† !(66)
ظˆ طھظˆ ط´ط±ظ…ط³ط§ط± ظˆ ط®ط¬ظ„ طŒ ط³ط±طھ ط±ط§ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… !(67) ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ظˆ ظƒظ†طھظ… طھظˆظ‚ظ†ظˆظ† ط¨ط®ظٹط± ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظˆ ط´ط±ظ‡ط§ ظƒظ…ط§ طھظˆظ‚ظ†ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ„ط§ ط«ط±طھظ… ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط›(68)
ط§ع¯ط± ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط´ط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظ‚ظٹظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط´ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯.
ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† طµط¯ط§ظٹظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظٹط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯طŒط®ط³ط§ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯!(69)
ظˆ طھظˆ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ع†ط´ظ…طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆ ط±ظپظٹظ‚طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ط´طھط´ طھظˆ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط´ ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظٹظپط± ط§ظˆ ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ظƒط§ظپط± ط´ط¯ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ط، ع¯ط±ظپطھ !(70) ط®ط¯ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط°ط±ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹظپطھط¯طŒ ط¹ط¬ط¨ ط¬ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ‰ ط§ط³طھ !
ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¯ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط§ط² ظˆط­ط´طھ طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ†ط¬ط§طھظ…ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ !
ط¹ط¬ط¨ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ظˆ ط±ط¹ط¨ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‰ !
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ :
ظ†ط¬ط§طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھ . (71)
ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯. ظˆطھظˆ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ظ†ط´ط¯ظ‰ طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢طھط´ â€چ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظٹط§ط¨ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظƒط§ط® ‌ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§طھ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظ‰ ط› ط§ظ…ط§ ط§ظپط³ظˆط³ ظƒظ‡ ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§طŒ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظٹع† ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ظƒط§ط³طھظ‰ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط¨ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ظپط±ط³طھظ‰ ! ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ… !
ظˆ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… !
5.ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‰ ط¹ظ…ظ„ 
... ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظٹط§ ط­ط³ط±طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظپط±ط·طھ ظپظ‰ ط¬ظ†ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط›(72)
ط¯ط±ظٹط؛ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط®ط¯ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ… .
ط¹ط¬ط¨ط§! ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ… :
ظˆ ظ…ظ† ط§ط­ط³ظ† ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ظ…ظ† ط§ط³ظ„ظ… ظˆط¬ظ‡ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ظ…ط­ط³ظ† ظˆط§طھط¨ط¹ ظ…ظ„ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط­ظ†ظٹظپط§ط›(73)
ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ طھط³ظ„ظٹظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظƒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طھط¨ط¹ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظˆ ط®ظˆط¯ظ… ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… !... ع†ظ‚ط¯ط±ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط±ظپطھظ… !... ط§ظپط³ظˆط³ !... ط§ظپط³ظˆط³ !...
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط­ط§ظ„ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط؛ط§ظپظ„ ط¨ظˆط¯ظ… !
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ !... ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¢ط¯ظ… ط´ظˆظ… !
... ظˆ طھظˆ ط¨ظٹط´ طھط± ظˆط­ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ! ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط§ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظٹط³طھ طں ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں! ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±ظ¾ظٹط´ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طں!
ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط§ ط¨ظٹط´ طھط± طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط´ط®طµ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط±ط§طھ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ‰ ط› ط³ط±ط¹طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ :
ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­ظƒظ… ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط¯ ظˆ ع†ط±ظƒ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط§ط³طھ(74) ظˆ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط²ط¯!
ظˆ ظٹظˆظ… ظٹط¹ط¶ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ظٹظ‡ ط›(75)
ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ„ظ… ط§ط² ظ†ط¯ط§ظ…طھ طŒ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط²ط¯.
ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯:
ظٹط§ ظ„ظٹطھظٹظ†ظ‰ ظƒظ†طھ طھط±ط§ط¨ط§ط›(76)
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ظ† ط®ط§ظƒ (ظ¾ط³طھ ظˆ ظ†ط§ع†ظٹط²ظ‰ ) ط¨ظˆط¯ظ… ( ظˆ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… !)

ظƒط§ظپط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ط² طھط²ظ„ط²ظ„ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨
ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظˆ: ظٹط§ ظ„ظٹطھظ‰ ظƒظ†طھ طھط±ط§ط¨
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ…ظ‰ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط®ط§ظƒ
ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ .
ظٹط§ ظ„ظٹطھظ†ظ‰ ط§طھط°طھ ظ…ط¹ ط§ظ„ط±ظˆظ„ ط³ط¨ظٹظ„ط§ط›(77)
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ… !
ظˆ طھظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط› ظ…ع¯ط± ط§ظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طں! ع†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط®ط¯ط§ظٹط§طں ط§ظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ‰ : ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طں... ط§ظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں...
...ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظ„ظ… ط§ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظٹظƒظ… ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط¯ط§ظ… ط§ظ† ظ„ط§ طھط¹ظٹط¯ظˆط§ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ظ†ظ‡ ظ„ظƒظ… ط¹ط¯ظˆ ظ…ط¨ظٹظ† ظˆ ط§ظ† ط§ط¹ط¨ط¯ظˆظ†ظ‰ ظ‡ط°ط§ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط› (78)
ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ! ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¨ط³طھظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ¾ط±ط³طھظٹط¯طں ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¢ط´ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظˆ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط§ط³طھ .
ظˆ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ط³ط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظ† ط§ط´ط¯ ط§ظ„ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط­ط³ط±ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظˆ طµظپظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ط«ظ… ط®ط§ظ„ظپظˆظ‡ ط› (79)
ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط­ط³ط±طھ ظˆ ط§ظپط³ظˆط³ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طھظˆطµظٹظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ†ع¯ط§ظ‡طھ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط®طµ ط¨ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط› ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ظˆط³طھ طھظˆ ط³ط®طھ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ‡ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ظ… ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ…
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ ! ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط­ظ‚ ط¨ظٹط§ظٹط¯!
ظˆظ„ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯:
ظƒظ„ ظ†ظپط³ ط¨ظ…ط§ ظƒط³ط¨ ط±ظ‡ظٹظ†ظ‡ ط›(80)
ظ‡ط± ظ†ظپط³ظ‰ ط¯ط± ع¯ط±ظˆظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظ…ظ†ظˆ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ط§طھ ... ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط± ظ‡ظ… ط¹ظ†ط¯ط±ط¨ظ‡ظ… ط›(81)
ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯... ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‡ط³طھ .
ظˆ ط§ظˆ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯! ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ظ†ط¬ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¯ظˆط²ط® ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط°ط§ ط§ظ„ط§ط؛ظ„ط§ظ„ ظپظ‰ ط§ط¹ظ†ط§ظ‚ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ط³ظ„ ظٹط³ط­ط¨ظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظ…ظٹظ… ط«ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظٹط³ط­ط±ظˆظ† ط› (82)
ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط؛ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط±ظ‡ط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط¨ ط¬ظˆط´ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® طŒ ط¨ط± ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظƒط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ظ†ظ‡ ! ظ†ظ‡ ! ظ…ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ… ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ…ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپظ… ط±ط§ ظ…ط®ظپظ‰ ظ†ع¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط®ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ظ…
ظ†ظ‡ ! ظ†ظ‡ ! ظ…ظ† طھط­ظ…ظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ†ظ… ظƒط±ط¯...
ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ†ط¨ظ„ط§ظٹط§ظٹظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ط¯طŒ ظ…ظ† ط¨ط§ظƒطھظ…ط§ظ†ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظٹط§ظپطھ !
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ظ† طھظ‚ط¨ط¯ظˆط§ظ…ط§ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط§ظˆ طھط®ظپظˆظ‡ ظٹط­ط§ط³ط¨ظƒظ… ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط›(83) ط§ع¯ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط¢ط´ظƒط§ط± ط³ط§ط²ظٹط¯ ظٹط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ† ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظپط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.
ط¨ط§ط² ظ†ط¯ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯:
ظˆ ظ„ظ‡ظ… ظ…ظ‚ط§ظ…ط¹ ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط¯ط› ظƒظ„ظ…ط§ ط§ط±ط§ط¯ظˆط§ط§ظ† ظٹط®ط±ط¬ظˆط§ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ† ط؛ظ… ط§ط¹ظٹط¯ظˆط§ ظپظٹظ‡ط§ظˆ ط¯ظˆ ظ‚ظˆط§ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‚ ط› (84)
ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ع¯ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ‡ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط²ط® ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ط¹ط°ط§ط¨ ط³ظˆط²ط§ظ† ط±ط§!
ظˆ طھظˆ ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ‰ ط› ظ…ط®ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³ط±ط§ط± ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط¬ط² طھط­ظ…ظ„ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹط³طھ ط› ط§ظ…ظƒط§ظ† ظپط±ط§ط±طŒ ظ…ظٹط³ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ظƒط¬ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ع†ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± طھظˆط³طھ .
6. ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ 
ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯!
ظƒط³ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ظˆظ†ط¯..
ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظˆظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط¶ط§ط± ط¯ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ طŒ ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ !
ظˆ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظپط¹ظ„ظˆظ‡ ظپظ‰ ظ„ط¨ط²ظٹط±ط›(85)
ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط«ط¨طھ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¶ظٹط¹طھ طŒ ط³ط®طھ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط­ط´طھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظ„ط¯ط±ظˆط؛ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ‰ ظ‚طµط¯ ظپط±ط§ط± ط§ط² ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯:
ظٹظˆظ… ظٹط¨ط¹ط«ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ط§ ظپظٹط­ظ„ظˆظ† ظ„ظ‡ ظƒظ…ط§ظٹط­ظ„ظپظˆظ† ظ„ظƒظ… ظˆ ظٹط­ط³ط¨ظˆظ† ط§ظ†ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط´ظ‰ ط،ط›(86)
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ‚ط³ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط³ظˆط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط±ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط§ظپط³ظˆط³ ظƒظ‡ ط¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ط²ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ظ„ط§ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ظˆظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ظƒظ„ ط³ط±(87)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ط²ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظˆط´ ط§ط² ط³ط±ط´ط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ(88) ظˆ ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط± ظˆ ظ…ط³طھ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط­ظƒظ… ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ظ†ط§ط¸ط± ط¨ط±ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط®ظ†ط¯.(89)
ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط±ط§ظ† طŒ ط´ظٹط´ظ‡ ط´ط±ط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¢ظˆظٹط²ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط¯ط­ ط´ط±ط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ط§ظ† ع†ط³ط¨ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظˆظ‰ع¯ظ†ط¯ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ظ¾ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ظ„ط¹ظ†طھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(90)
ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ط®ظˆظƒ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯!
ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ظ†ط§ط­ظ‚ ظƒظˆط±ظ†ط¯!
ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ع¯ظ†ع¯ ظˆ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!(91)
ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ط±ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ع†ط´ظ…ط²ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظˆ ظ…ظٹط® ط¢طھط´ظٹظ† ط¯ط± ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ !(92)
ظˆ ظ†ط­ط´ط± ظ‡ظ… ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¬ظˆظ‡ظ‡ظ… ط¹ظ…ظٹط§ ظˆ ط¨ظƒظ…ط§ ظˆ طµظ…ط§ط¯ (93)
ظ…ط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† (ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظƒط§ط±ط§ظ† ) ط±ط§ ظˆط§عکع¯ظˆظ† ظˆ ظƒظˆط± ظˆ ظƒط± ظˆ ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… .
ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‰ ظ†ط§ط§ظ‡ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒط¯ط³طھط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ط§ ط¨ط§ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹظ… ! ط§ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط؛ط§ظپظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط§ ط´ط¯!
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… !(94)
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… ظˆ ط­ط§ظ„ط§ ع¯ظˆط´ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط­ظ‚ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ ط› ظ¾ط³ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† طھط§ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ط§ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¨ط§ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… !(95)
ظ…ظ‡ط·ط¹ظٹظ† ظ…ظ‚ظ†ط¹ظ‰ ط±ظˆظˆط³ظ‡ظ… ظ„ط§ ظٹط±ظ†ط¯ ط·ط±ظپظ‡ظ… ظˆ ط§ظپط¦ط¯طھظ‡ظ… ظ‡ظˆط§ط،ط›(96)
ظ…ظ‰ ط´طھط§ط¨ظ†ط¯طŒ ط³ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ط´ظ… ط¨ط± ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط¯ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ظٹط§ ط­ط³ط±طھظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظپط±ط·ظ†ط§ ظپظٹظ‡ط§ط›(97)
ط§ظ‰ ط§ظپط³ظˆط³ ط¨ط± ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط² ظˆط¸ظٹظپظ‡ طŒ ط³ط±ط¨ط§ط± ط²ط¯ظٹظ… !
ط±ط¨ظ†ط§ ط§ط®ط±ط¬ظ†ط§ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظپط§ظ† ط¹ط¯ظ†ط§ ظپط§ظ†ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ظˆظ† ط›(98)

ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط› ط§ع¯ط± ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط¯ظˆط²ط®ظٹظ… .
ظˆظ„ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯:
ط®ظپظ‡ ط´ظˆظٹط¯! ظ…ع¯ط± ظٹط§ط¯طھط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯:
ط±ط¨ظ†ط§ ط§ظ…ظ†ط§ ظپط§ط؛ظپط±ظ„ظ†ط§ ظˆ ط§ط±ط­ظ…ظ†ط§ ظˆ ط§ظ†طھ ط®ظٹط± ط§ظ„ط±ط§ط­ظ…ظٹظ† ط›
ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ط¹ظپظˆ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط®ط±ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ظٹط¯ظٹط¯! ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† طھظˆظ‡ظٹظ† ظˆ ظ…ط³ط®ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط³ط¨ط¨ ط؛ظپظ„طھ ظˆ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط´ظ…ط§ ط´ط¯.(99)
ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظٹظƒط§ظٹظƒ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ط®ط°ظˆظ‡ ظپط¹ظ„ظˆظ‡ ط«ظ… ط§ظ„ط­ط¬ظ… طµظ„ظˆظ‡ ط›(100)
ط§ظ‰ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ! ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھط¨ظ†ط¯ ط¨ط²ظ†ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ظ¾ط±طھط§ط¨ط´ ظƒظ†ظٹط¯.
ظˆ طھظˆ ظƒظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ†ط§ط¸ط± ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ طھط³ظ„ظٹظ… ط­ظ‚ ط´ط¯ظ… ط› ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط§ظ†ظ‰ ط¸ظ†ظ†طھ ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ‚ ط­ط³ط§ط¨ظٹظ‡ ط›(101)
ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط­ط³ط§ط¨ظ… ط¨ظˆط¯ظ… .
ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظˆ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‰ طھط§ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ظ…ط®ظ„طµط§ظ† ط¯ط± ع¯ط§ظ‡طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظ… طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ط³ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط´ط±ظ…ط³ط§ط± ظ†ط¨ط§ط´ظ… .
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! طھظˆ ط±ط§ ط´ط§ظƒط±ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ط³ط§ط®طھظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹظ†طھ ط¢ط´ظ†ط§ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ . ع†ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ… .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط´ظƒط±طھ ... ط®ط¯ط§ظٹط§! ط´ظƒط±طھ ...
ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ طµط¯ط§ظٹظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ…ط§طŒ طھط§ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§طھ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ‰ طŒ...
ظƒظ„ظˆط§ ظˆ ط§ط´ط±ط¨ظˆط§ ط¨ظ…ط§ ط§ط³ظ„ظپطھظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظٹط§ظ… ط§ظ„ط®ط§ظ„ظٹظ‡ ط›(102)
ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظٹط§ط´ط§ظ…ظٹط¯! ع¯ظˆط§ط±ط§ ط¨ط§ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§! ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ طŒ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ط®ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹط¯.
ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ طŒ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¬ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط´ط±ط§ط¨ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ط³ظپظٹط¯ ظƒظ‡ ظ„ط°طھ ط¨ط®ط´ ط§ط³طھ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¶ط±ط± ظˆ ظ…ط³طھظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ع¯ط±ط¯ طھظˆ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ظ†ط¯ طھط§ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظٹظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ(103) ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ‚طµط± ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§طھ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ...!
7. ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ† 
ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظپظƒط±ظ‰ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط¢ظٹط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ظ…ط§ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ ظٹط§ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ظٹظ† طں
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط´ط¯ طں
ظˆ طھظˆ ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ظ…ظ† ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طں ط¢ظٹط§ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ… ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ†ظƒظ†ظ… طں
ط¢ط±ظ‰ ! ط¢ط±ظ‰ ! ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.
ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ :
ظ…ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯!
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… !
ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ظˆ ظ…ط§ طھظƒظˆظ† ظپظ‰ ط´ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ طھطھظ„ظˆط§ ظ…ظ†ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ„ط§ طھط¹ظ„ظˆظ† ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط§ ظƒظ†ط§ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط´ظ‡ظˆط¯ط§ ط§ط° طھظپظٹط¶ظˆظ† ظپظٹظ‡ ظˆ ظ…ط§ ظٹط¹ط²ط¨ ط¹ظ† ط±ط¨ظƒ ظ…ظ† ظ…ط«ظ‚ط§ظ„ ط°ط±ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆظ„ط§ ط§طµط؛ط± ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ظˆ ظ„ط§ ط§ظƒط¨ط± ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¨ظٹظ† ط›(104)
ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظ…ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± طھظˆ - ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ - ظ…ط®ظپظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ظƒظˆع†ظƒ طھط± ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط¢ط´ظƒط§ط± ط«ط¨طھ ط§ط³طھ .
ظˆ طھظˆ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ط±ط§ظ‡ ظƒطھظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¯ظ†ظٹط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط±ظپطھظ‰ ظˆ ط®ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ‰ !...
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ… ! ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¸ظ„ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط› ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ط§ظ‰ !
ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط¢ط´ظپطھظ‡ ط§طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط§ط± ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ط± ط§ط² طµط­ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط´ط± ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ط§ط³طھ . ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط§ط¶ط± ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ†ظٹط³طھ ط› ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ط­ظ„ ط­ط³ط§ط¨ ط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طھظˆط³طھ !
ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ع¯ظپطھظ†ط¯:
ط§ظٹط§ظƒ ظˆ ظ…ط§ طھط¹طھط°ط± ظ…ظ†ظ‡ ط›
ط§ط² ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²!
ظˆ طھظˆ ط¨ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ع¯ط°ط´طھظ‰ طŒ ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ط­ط±ظپ ط´ظٹط·ط§ظ† ع¯ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ‡ظˆط³ ظ‡ط§ط³طھ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰ !
ط§ظ…ط§ ط¨ط¯ط§ظ† : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظٹظƒ ط°ط±ظ‡ طŒ ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظٹظƒ ط°ط±ظ‡ طŒ ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. (105)
طھظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ :
ع†ط±ط§ ط¶ط¯ ظ…ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طں!
ظˆ ظ¾ظˆط³طھ طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ†ط·ظ‚ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ظ†ط·ظ„ظ‚ظ„ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط،ط›(106)
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ط·ظ‚ ط¯ط± ط¢ظˆط± طھط§ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒظ†ظٹظ…
... ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط§طھ ط¨ط§ ظ¾ظˆط³طھ طھظ…ط§ظ… ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ†طھ ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(107) ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ‰ ط®ط§ط¦ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‰ ! ظˆ ط¨ط§ظ…ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ط±ط³طھط´ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ! ظˆط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ طŒ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ :
ط§ظ„ط؛ظٹط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط¯ ط§ظ„ط¹ط§ط¬ط²(108)
ط؛ظٹط¨طھ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظƒظˆط´ط´ ط´ط®طµ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¯ط³طھط§ظˆط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط¬ط² ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھط®ظٹط§ظ†طھ طھظˆط³طھ .
ط²ظٹط±ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ط´ظ…ط§ط±ط¯ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھ ط¢ظ„ط§ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆظٹط´طھظ† ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ†ط²ظ‡ ظ†ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط°ظ„طھ ظˆ ط±ط³ظˆط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط®ظˆط§ط±طھط± ظˆط±ظˆط§طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(109)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ط³ظˆط²ظ‰ !
ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ع¯ظˆط´ط´ طھظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯:
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ‡ط§طµط­ظٹط­ ظˆ ط¯ط±ط³طھط§ط³طھ ط›... طھظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ ط§ط² ط®ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ظˆظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´طھ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظˆط§ط¹ط¸ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظپط­ط³ط¨طھظ… ط§ظ†ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚ظ†ط§ظƒظ… ط¹ط¨ط«ط§ ظˆ ط§ظ†ظƒظ… ط§ظ„ظٹظ†ط§ ظ„ط§ طھط±ط¬ط¹ظˆظ† ط› (110)
ط¢ظٹط§ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!طں
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظٹظٹط¯ ظ‡ط´ظٹط§ط± ط¨ط§ط´ط¯! ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ !...
ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط§ط² ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط؛ط§ظپظ„ظٹط¯!طں
ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظپظƒط± ظ…ظ† ط§ظٹظ†ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¨ ط³ط®ظ†ظ…
ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط؛ط§ظپظ„ ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¯ظ„ ط®ظˆظٹط´طھظ†ظ…
ط² ظƒط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… طں ط¢ظ…ط¯ظ†ظ… ط¨ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ… ط¢ط®ط± ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظˆط·ظ†ظ… طں
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط§ظ…ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط² ط±ظˆظ…
ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ط±ط§طŒ ط¨ط§ط² ط¨ط±ط¯ ط¯ط± ظˆط·ظ†ظ…
ظ…ط±ط؛ ط¨ط§ط؛ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ… طŒ ظ†ظٹظ… ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط®ط§ظƒ
ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظ‚ظپط³ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ… !
ظˆ طھظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ط³ط®ط±ظ‡ ع¯ط±ظپطھع¯ظ‰ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظˆظ‡ظٹظ†ط´ ع¯ط´ظˆط¯ظ‰!...ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¯ط± ط¢ظٹط¯(111) ظˆ ط¢ظ† ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط±ط§ طھط§ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… طŒ ظ…ط±ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طھط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‡ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط®ظٹط§ظ†طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ...
ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ‡ط§ ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ط± ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ظ‰ .
ظƒطھظ…ط§ظ† ظˆ ظپط±ط§ط± ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ ط› ط§ظ‡ط¯ظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ طھظˆ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط³طھظ†ط¯ط› ظ†ظ‡ ظ…ط±ع¯ظ‰ ظ‡ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ....
طھظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ طŒ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ط­ط§طµط±ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§طھ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ طھط§ ط¹ط°ط§ط¨ ظƒط±ط¯ط§ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„طھ ط±ط§ ط¨ع†ط´ظ‰ .
ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ†ظƒظˆط´ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¯ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ†ظ†ظ…ظˆط¯! ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظٹط³طھ .

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation