بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب جهانگشای عادل, سید جمال الدین دین پرور   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     jahaangoshaaye_aadel_deenparvar_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„ - غ± -
     jahaangoshaaye_aadel_deenparvar_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„ - غ± -
 

 

 
 

ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„

ط³ظٹط¯ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¯ظٹظ† ظ¾ط±ظˆط±

- غ± -


ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ 
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطµظ„ طŒ ط­ط¯ظٹط« ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظˆ ط§ط² ظ…طھظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظٹط´ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظٹظ… .
ط¢ظˆط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†  
ع†ط´ظ…ظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆ ط´ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯.طµط¯ط§ظ‰ ط§ط°ط§ظ† طŒ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ¾ظٹع†ظٹط¯.ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھ ط§ط² ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ط´ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط´طھط§ظپطھظ†ط¯.طµظپ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† طŒ ع†ظˆظ†ط§ظ† طµظپ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ ظ¾ط± ط¬ظˆط´ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طŒ ظˆ ظپط¶ط§ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ط² ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ظ¾ط± ط¨ظˆط¯.
ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ طŒ ط¨ط§ ط´ظˆط± ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ†ظٹط§ظٹط´ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ¾ط± طھظ¾ط´ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯...ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ طھظ…ط§ظ… طŒ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ط±ط³ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.ظ†ظˆط¢ظ…ظˆط²ط§ظ† طŒ ط¯ظˆط± ط¢ظ…ظˆط²ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ظپط¶ط§ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط·ظ†ظٹظ† ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط±ظˆط­ ط§ظپط²ط§ ط§ط³طھ .ط¹ط¨ط°ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ )ط¨ظˆط¯طŒ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط±ظˆط´ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ¾ط¯ط±ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھ .
ظ…ط³ط±ظˆظ‚ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط¢ظ…ظˆط²ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… .ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظ‡ظٹع† ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طں
ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظƒ ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ط±ط³ط´ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ...ط¢ط±ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ )ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھع¯ط± ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ظ†ظ‚ط¨ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ . ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط²ظٹط² ظ…ط§طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ .
ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­  
ظ†ظˆط­ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (ط¹ ) 950 ط³ط§ظ„ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط®ط±ظ‡ ط§ط´ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط®طھ ط¢ط²ط±ط¯ظ†ط¯.ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ط±ظˆظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط´ط¯ظ†ط¯.ظ†ظˆط­ (ط¹ )ظ¾ط³ ط§ط² 50 ط³ط§ظ„ طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹع¯ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظپط±ظٹظ†ط´ط§ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒط´طھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ط³ط§ط²ط¯.ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ط± ط±ط³ظٹط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ‰ ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ†ط¯.ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯طŒ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ط¬ظˆط´ظٹط¯.ط³ظٹظ„ظ‰ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظپط±ط§ط² ظˆ ظپط±ظˆط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯.ط¢ط¨ طŒ ظƒط´طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط³ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ع¯ظ‡ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط³ط±ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ط³ظٹط¨ظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط·ط± ط±ط³طھظ†ط¯.
ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ظˆط­ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط®ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.ط·ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط®ط±ظˆط´ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ط§ ط§ط² ظ†ظˆط­ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظٹط§ط±ط§ظ†ظ… ! ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط´ط³طھ ط§ط² ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ط±ط³طھ .ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ…ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط§ط² ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯...
ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط±ظ†ط¯طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ†ظ†ط¯.
ط§ظˆ ظƒط§ط® ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯  
طھظٹط±ع¯ظ‰ طŒ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ ظ†ط§ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¨ط±ط¯ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ طµظ„ط­ ظˆظ‰ ط®ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط®ط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپط³ظˆط³ط§! ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ط² ظƒط§ط± ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯.ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظپط²ظˆظ†طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ طھط§ط¨ط¯...ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طںظ…ع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط²ظٹط² ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ (طµ ) ظ…ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯طں
ظ…ط±ط¯ظ… : ط¢ط±ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… : ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¢ظ†ظƒط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¶ط± ط¢ظ† طں طھظ‰ ط±ط§ ط³ظˆط±ط§ط® ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط± ط®ط±ط§ط¨ظ‡ ط±ط§ ط³ط§ط®طھ ظˆ...ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ع†ظˆظ† ط§ط² ط±ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯.(ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ع†ظˆظ† ط­ظƒظ…طھ طµظ„ط­ ظˆ ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط®ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯)ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ظٹط³ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط±ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯.ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆظ„ط§ط¯طھ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ طھط§ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھط´ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¨ظٹط¹طھ ط³طھظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ظ†ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ…ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² طھظˆط§ظ†ط§ ط§ط³طھ .
ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں 
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ†ط¹ط«ظ„ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ (طµ ) ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ظ…ظٹط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ط² ظ…ط³ط§ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¯طھ ط¯ط±ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… .ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ¾ط±ط³ .ظ…ط±ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط±ط³ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط§ظ†ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†طھ ظƒظٹط³طھ طںط²ظٹط±ط§ ظ‡ظٹع† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ظ‡ظ… ظٹظˆط´ط¹ ط¨ظ† ظ†ظˆظ† ط±ط§ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظˆطµظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط­ط³ظٹظ†ط¯ع¯ط± ط¨ط§ط± ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظƒظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ظ„ظ‰ طŒطŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ â€چ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ طŒ ظ¾ط³ط±ط´ â€چ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬طھ - ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† - ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظ†ط¹ط«ظ„ طŒ ظ¾ط³ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ - ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط±ط§طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ - ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯.
ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯  
ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ط´ظ‡ط± ط³ط§ظ…ط±ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ط§ط¨ظƒط§ط± ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط®ظˆظ† ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )ط¨ظˆط¯طŒ ط­ظƒظ… ظ‚طھظ„ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯.ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ط² طھط±ط³ ط¬ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ط§ط² ط´ظ‡ط± ط¨ع¯ط±ظٹط²ط¯.ط§ط² ط²ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯.ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط±ظپطھ طھط§ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط´ ظ†ظٹط² ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ†ط¯.ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯: ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ… .ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ طµظˆط±طھ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯ط› ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط؛ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط؛ط±ظ‚ طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ ط§ظˆ ط´ط¯ظ… .
ظƒظˆط¯ظƒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ! ظپط±ط§ط± ظ†ظƒظ† ط®ط¯ط§ طھط±ط§ ط§ط² ط´ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ ط­ظپط¸ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ط³ط®ظ† ط·ظپظ„ طŒ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط´طھ .ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ط§ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ظ¾ظٹط¯ط§ ظˆظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط§ط² ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯...ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ! ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط² ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ طŒ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±. ظ…ع¯ط± ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ†
ط¨ط± ط¢ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ ط®ط§ط·ط±ظ‰ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ظ‰ ظ¾ط± ط¢ط±ط§ظ…ط´ -ظƒظ‡ ط´ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط²ط¯ - ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… .طھظˆ ع¯ظˆظٹظ‰ ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ ) ط¢ط¨ ط³ط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط®طھظ‡ ظˆ ظ¾ط± طھظ„ط§ط·ظ… ط±ط§ ط¢ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯.
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ط¹طھظ…ط¯ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯.
ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ  
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ط³ط± ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ظˆ ط¯ط±ط§ط²طŒ ط·ط§ظ‚ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظ†ط¨ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظƒط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯.ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ط±ط§ط³طھظ‰ طŒ ط¯ط±ط³طھظ‰ طŒ ط±ط­ظ… ظˆ ط§ظ†طµط§ظپ ط¨ظˆط¯.
ظ‡ط± ط¬ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط§ط²ط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ط¯ط§ط®ظ„ ط­ط¬ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظƒط§ظ†ظ‡ط§طŒ ع¯ظپطھع¯ظˆ ط§ط² ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯طŒ طھظ‡ظٹظ‡ ظˆ ظ¾ط®ط´ ظƒط§ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظٹط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ طھط§ط،ظ…ظ†ظ‰ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±طھظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط²ط¯. ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظپظƒط± ظˆ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒظ…ظƒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹط§ظ† طŒ ظˆ ظٹط§ ط³ط± ع¯ط±ظ… ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¹ظ…ط± ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¹ط²ظٹط²ط´ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ‚ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط²ط§ط²ظ‰ - ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ ) ط´ط±ظٹظƒظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯.ط§ط² ظ‚ط¶ط§ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظپطھط§ط¯.
ظ…ط±ط¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط±ظٹظƒط´ ع¯ظپطھ :
ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯.
ط´ط±ظٹظƒط´ ع¯ظپطھ ظ…ظ† ظ…ظˆظ„ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ .ظˆ ط§ظˆ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظپط±ط³طھط§ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ظˆ ظ†ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط³ â€چ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظˆ ط؛ظٹط± ط´ظٹط¹ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… .
ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط؛ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯  
ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ†ظ‡ط¶طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ط؛ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¯ط±ط®ط´ط´ ع¯ظپطھط§ط± ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ (طµ ) ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط´ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط²ظٹط± ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¨ط§ط´ظٹط¯.ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط´ط¹ظ„ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† طŒ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط´ط±ظٹظƒ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯.ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط²ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظ‚ظ„ط¨طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¨طھظ¾ط¯.ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¬ط±ط§ ظƒظ†ظٹط¯. ط¨ط§ط·ظ„ ط±ط§ ط¨ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط¯ط§ط±ظٹط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظپطھط§ط±طŒ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظƒظ‡ 313 ظ†ظپط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ط±ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹط²طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ†ط¯.ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظ‡ ط±ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط²طŒ ط´ظٹط±ط§ظ† ط¨ظٹط´ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط®ط³طھ ط­ط¬ط§ط² ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ¾ط±ع†ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ظ¾ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ طھط§ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط±ظٹط´ظ‡ ظƒظ† ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط§ط³طھط§ظ†ط¨ظˆظ„ (ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط؛ط±ط¨ ) ظپطھط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظ†ط¬ ع†ظٹط² ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط§ط³طھ .
1 - طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† : ظپط±ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط±ط­ظ‚ظ†ط¯.
2 - ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ : ط³ظپظٹط§ظ† طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظ¾ط¯ط± ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظ†ط¨ط³ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط²ط´ط§ظ… ط®ط±ظˆط¬ ظˆ ظ‡ط´طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
3 - ط®ط³ظپ ط¨ظٹط¯ط§ط،: ظ„ط´ع¯ط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ط¨ظٹط¯ط§ط، ظƒظ‡ ظ…ط­ظ„ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¯ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
4 - ط®ط±ظˆط¬ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ : ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظٹظ…ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
5 - ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ - ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ†ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
طھظˆط¶ظٹط­ :
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ ) ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ . ط­طھظ…ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ط­طھظ…ظ‰ .
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط­طھظ…ظ‰ :
ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طŒ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¯ط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯  
ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ظ‚ ط§ط´ط¹ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ط¯ظ… . ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط§ط² ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط´ ط¨ظ¾ط±ط³ظ… ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ - ط§ط² ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² - ط§ط² ط­ط¬طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ . ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ .
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط³ ط´ظ…ط§ ظƒظٹط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط± ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯! ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯ظ… . ظ†ط§ظ… ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆطŒ ظ†ط§ظ… ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ظ‚ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯.
ظƒظˆط¯ظƒ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظپطµظٹط­ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† طŒ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… ...
ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط§ط³طھ  
ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¬ظ‡طھ :
ظ†ط®ط³طھ : ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط­ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط­ظ‚ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ط³ط§ط²ظٹظ… - ط¯ط± ظˆط­ط´طھ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¯ظˆ ط¯ظٹع¯ط±: ط§ط² ط­ط¯ظٹط« ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ط²ظˆط±ع¯ظˆظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆط¯طŒ ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ط²ظˆط±ع¯ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒط´طھظ† ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط³ط®طھ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظˆظ„طھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط´ ظ†ظٹط§ظٹط¯
ط¢ط¨ظ‰ ط³ط±ط¯طھط± ط§ط² ط¨ط±ظپ ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† طھط± ط§ط² ط¹ط³ظ„  
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ¾ط§ط±ط³ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط³ظپط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ع¯ط²ط§ط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
طµط­ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ع†ظˆظ† طھظ†ظˆط±ظ‰ ط³ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظ… ط¢ظپطھط§ط¨ طŒ طھظˆظپظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.ط§ط² ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ظ… .ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظٹط§ظپطھظ… .طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط³ط§ط®طھ . ط±ظٹع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط؛ طŒ ع†ظˆظ† طھط§ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯.
طھط´ظ†ع¯ظٹظ… ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط´ط¯طھ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط±ط³ظٹط¯ظ… . ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† طµط¯ط§ظٹظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… . ع†ط´ظ…ظ… ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… . ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط§ط² ع¯ط±ط¯ ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طŒ ظ…ط±ط§ ط¢ط¨ظ‰ ط³ط±ط¯طھط± ط§ط² ط¨ط±ظپ ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† طھط± ط§ط² ط¹ط³ظ„ ظ†ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط­طھظ…ظ‰ ظ†ط¬ط§طھظ… ط¯ط§ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظ…ظ‚ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظٹط³طھظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظ† ط­ط¬طھ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ… . ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¸ظ„ظ… ط²ط¯ظ‡ ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ - ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯ - ظ‡ط³طھظ… .
ظˆ ع†ظˆظ† ع†ط´ظ… ط¨ط± ظ‡ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط±ظ… ظ†ط§ظ¾ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯  
ظ¾ط¯ط± ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ط±ظ† ط³ظˆظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ - ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظˆ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ - ظ‡ظ†ظˆط² ظ¾ط¯ط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ†ط§ظ…ظ‡ ظٹظ‰ ط¨ظ‡
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط±ظˆط­ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظٹط¨ط§ظ† ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط¨ط¨ط®ط´ط¯.
ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط§ظ…ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ! طھظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط³ط±طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط²ظ† ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ .
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظپظ‚ظٹظ‡ظ‰ ظ…ط§ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¯ط«ظ‰(8)ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¢ط±ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط± ظ‚ظ… ط§ط³طھ .
ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†طھ ظƒظٹط³طھ طں 
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ†ط¹ط«ظ„ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ (طµ ) ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ط² ظ…ط³ط§ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¯طھ ط¯ط±ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… . ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ¾ط±ط³ .ظ…ط±ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط±ط³ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط§ظ†ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†طھ ظƒظٹط³طھ طںط²ظٹط±ط§ ظ‡ظٹع† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ظ‡ظ… ظٹظˆط´ط¹ ط¨ظ† ظ†ظˆظ† ط±ط§ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظˆطµظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط­ط³ظٹظ†
ط¯ع¯ط± ط¨ط§ط± ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظƒظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ظ„ظ‰ طŒطŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ طŒ ظ¾ط³ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬طھ - ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† - ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظ†ط¹ط«ظ„ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ - ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط±ط§طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ - ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯.
ط´ط§ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯  
ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط´ظƒ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ع†ظٹط²ظ‰ ظپط±ظˆط®طھظ†ط¯.ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط§ع†ظٹط² ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.ط³ط§ظ„ ظ‡ط§ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ظٹظˆط³ظپ ط§ط² ط¯ط³طھ ع¯ط±ع¯ ط­ط³ط¯ ظˆ ع†ط§ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط±ط³طھ ظˆ ط¹ط²ظٹط² ظƒط´ظˆط± ط¨ط²ط±ع¯ ظ…طµط± ع¯ط´طھ .
ظƒظ†ط¹ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظٹظˆط³ظپ طŒ ط®ط´ظƒط³ط§ظ„ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط±ظٹط¯ ع¯ظ†ط¯ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…طµط± ط´ط¯ظ†ط¯.ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ط¹ط²ظٹط² ظ…طµط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ظٹظˆط³ظپ ط§ط³طھ .ظپظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ظ‡ط§ظ‰ طھظ‡ ع†ط§ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط² ظƒط±ط³ظ‰ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظٹظˆط³ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ .ط±ظˆط²ظ‰ ظٹظˆط³ظپ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ظٹظˆط³ظپطھط§ظ† ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯طں ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¢ظٹط§ طھظˆ ظٹظˆط³ظپظ‰ طں!
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط®ط¯ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¬طھط´ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظˆط³ظپ طŒ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط³ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ط¯.ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ط´ط§ظ† ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯.
ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ  
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ع¯ط± ظƒظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ط§ط¯ع¯ط±طŒ ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯.
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط±ظˆط´ظ† طھط± ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ط§.
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¢ظٹطھ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ†طھط§ظ† - ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… - ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯.(9) ظƒظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯.ط§ظˆ ط¯ط¬ط§ظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط³ط± طھط§ ط³ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ طھط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ† ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ†ط´ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط³طھ 
طµظˆط±طھظ‰ ط²ظٹط¨ط§طŒ ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طھظ…ظٹط² ظˆ ط¹ط·ط±ط¢ع¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ طھط±طŒ ط¯ط±ط®ط´ط´ ط³ظٹظ…ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ط³طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯ط› ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯.ط¢ط±ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط²ظٹط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط±ط³ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.ط´ظ†ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ط³ط±ط§ظ¾ط§ ع¯ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¬ط°ط§ط¨ ظˆ ظ¾ط± ظ…ط؛ط² ط­ط¶ط±طھ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط±ط³ظ‰ : ظ¾ظٹط± ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط´ظ† ط¶ظ…ظٹط± ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظ‡ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ع¯ظپطھ .ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… (ط¹طھط±طھ )ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طھط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط´ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط§ط² ط¨ط¯ط¹طھ (ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظƒعکظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ )ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط¯ط¹طھظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط¢طھط´ظ†ط¯.ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ط§ط± ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ظˆط± ظپط±ظ‚ط¯ط§ظ† (ط¯ظˆ ط³طھط§ط±ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‚ط·ط¨ ط´ظ…ط§ظ„ ) ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ظپط±ظˆط²ط§ظ† ...
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھ .ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹطھ .ظ…ظ†ط¸ظˆط±طھ ط§ط² ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ظپط±ظ‚ط¯ط§ظ† ع†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ظٹط¯طںط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ط³ط§ظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ظ… ظˆ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع†ظˆظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ .ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظٹط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ ظپط±ظ‚ط¯ط§ظ† ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.ط§ظ…ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ†ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ ...

ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ†ط®ط³طھظٹظ†ط´ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ظ‚ط± ظˆ طµط§ط¯ظ‚ ط¬ط¹ظپط±ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظƒط§ط¸ظ… ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¬ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط±ط§ط³طھع¯ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط¬ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ط®ط±ظٹظ†ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¯ط§ظ†ط´ ظ…ظ† ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ط²ط§ط±ط¯ ظ…ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ظٹظ†ط³طھ ط¯ظٹظ† ط±ط§ط³طھظٹظ†  
ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ع†ظˆظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ„ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط³ط®ظ† ط§ط² ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طµط­ظٹط­ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظƒط§ظ…ظ„ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯.ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ط§ط¨ظˆ ط­ظ…ط²ظ‡ ط«ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظˆظ‰ ع¯ظپطھع¯ظˆ ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆ ط­ظ…ط²ظ‡ ! ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ طھط؛ظٹط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ط³طھ .ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھط§ط± ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط­ط³ط§ط³ ظˆظٹعکظ‡ ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒط³ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ظ‡ظپطھظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯...
ط§ط¨ظˆط­ظ…ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† طŒ ظ„ط®طھظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…طھظپظƒط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظٹطھظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط±ظˆط´ظ† طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† طŒ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ط§ط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .ط§ظٹظ†ط³طھ ط¯ظٹظ† ظ¾ط§ط¨ط±ط¬ط§ ظˆ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط®ط¯ط§.ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط³طھظ… ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯: ط´ظ†ط§ط®طھظ† ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظ… طŒ طµظپط±طŒ ط±ط¨ظٹط¹ ...ظˆ ط­ط±ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ : ط±ط¬ط¨ طŒ ط°ظˆط§ظ„ظ‚ط¹ط¯ظ‡ طŒ ط°ظˆط§ظ„ط­ط¬ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.ط¯ظٹظ† ظ¾ط§ط¨ط±ط¬ط§ ظˆ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط¬ظˆط³ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ط³طھ  
ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط³ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ طھظˆط±ط§طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط±طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط³ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ط¯.ط¹ظ…ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظ¾ط§ط³ط® ظ¾ط±ط³ط´ ظ†ط²ط¯ ظƒظٹط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯.
ظ…ط±ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ط§طھط´ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯.ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ط±ط³ط´ ظ‡ط§ظٹط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط±ظ†ط¯طں ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط±.
ظ…ط±ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ع¯ظپطھ : ط±ط§ط³طھ ع¯ظپطھظ‰ .ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ طھظˆطŒ ط¯ط±ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ طھظˆط±ط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط·ظ‰ ظ‚ط±ظˆظ† ظˆ ط§ط¹طµط§ط± 
ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط³ط§ط² ظˆ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط¢ظپط±ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط؛ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط؛ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط؛ظ…ط®ظˆط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط±ظ†ظ‡ط§ظ…ظ‰ ظ¾ط§ظٹط¯ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھظˆط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.ع†ظˆظ†ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ظˆط±طŒ ع¯ط±ظ…ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط±ط§ظ‡ع¯ط´ط§ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظپط±ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ طھظˆظ„ط¯ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط³ط§ظ„ 255 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯.ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ط±ط³ط´ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ط±ط§ط²ظ‰ طŒ ط¹ظ…ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط§ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ط®ط¯ط§طŒ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظˆ ط¨ظ† ط¨ط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط­ط¬طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط±ط§طŒ ظ…ط¯طھظ‰ ط¯ط±ط§ط²طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§طµظ„ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¨ط§ طµط¯ظ‡ط§ ط±ظٹط²ظ‡ ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¯ظ‚طھ طŒ ط¨ط³ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط±طھط± ط§ط² ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط§ط³طھ .
ط³ط§ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ط¹ط¶ظˆ ط¨ط¯ظ† ظ…ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظˆ ط·ط±ط² ظƒط§ط±طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ظˆ ط§ط³ط±ط§ط±ط¢ظ…ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.ط¢ظٹط§ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظپظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ع†ط´ظ…ظ‡ط¨ط²ط§ظ‚ ظٹط§ ظ¾ظ„ ظ…ط¹ظ„ظ‚ ظ…ط±ظ‰ ع†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طں ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ع†ظٹط³طھ طں ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹظ… طŒ ط¢ظٹط§ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط¹ط¯طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… طں! ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طں ظ¾ط§ط±ظ‡ ع¯ظˆط´طھظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظٹظ† ظˆ ط´ظƒظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ طµط¯ط§ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ طھط±ط¬ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط±ط§طھ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط·ظ‰ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ طھظ…ط¯ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظ†ظٹط³طھ طں
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¯ط±ط§ط² ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طں  
ط§ع¯ط± ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ طھظ†ظپط³ طŒ ط§ط¹طµط§ط¨ طŒ ع¯ظˆط§ط±ط´ طŒ ظ‚ظ„ط¨ طŒ ظ…ط؛ط²طŒ ط§ط¹ط¶ط§ ظˆ ظƒط§ظ„ط¨ط¯ظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ط² ط¢ط¨ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ طھظ…ظٹط² ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظ‡ظ… ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¹ظ…ط±طŒ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط´طھ .
ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھ ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ…طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ط¹ظ…ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ طھط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯.ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ط«ط± ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ طŒ ظ…طµط±ظپ ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظ‰ ظپط§ط³ط¯ ظˆ طھظ‚ظ„ط¨ظ‰ طŒ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ظˆ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط§طµظˆظ„ ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ط¢ط¨ ظˆ ظ‡ظˆط§ ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط§ط«ط± ظ†ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ ظ¾ط²ط´ظƒظ‰ ظٹط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط²ط´ظƒط§ظ† ظˆ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ†ط¯.
72000 ط³ط§ظ„
ط¨ط±ظ†ط§ط±ط¯ط´ط§ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظٹط²ظ…ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¢ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:ظ…ط±ع¯ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .ظˆ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ طŒ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† طھط§ ط¹ظ…ط± ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.ط¢ظ†ع†ظ‡ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ظپط·ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ…ط± ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .(10)
ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ‡طµط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ظ…ط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ع¯ط± ط¹ظ…ط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط³ط§ظ„ ظپط±ط¶ â€چ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ 72000 ط³ط§ظ„ ط¹ظ…ط± ظƒظ†ط¯.(11)
ط¯ظƒطھط± ظپظˆط±ط¯ظ†ظˆظپ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‚ط±ظ† ط¨ظٹط³طھظ… طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط´ط± ط¨ط± ظ¾ظٹط±ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯(12)
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ط¯ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط´ط´ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط±ط´ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¹ظ…ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† طµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھطŒ ط¯ط±ط³طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظˆط­ط´ظ‰ ظˆ ظ…طھظ…ط¯ظ† طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ظٹظƒظ‡ ط§ط² طµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯.
ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط²ط´ظƒظ‰ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯.(13)
طھظˆط±ط§طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ طŒ ظˆ ط¹ظ…ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰  
طھظˆط±ط§طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ط¹ظ…ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط«ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1)ط¢ط¯ظ… طŒ 930 ط³ط§ظ„ .(14)
2)ظ†ظˆط­ طŒ 950 ط³ط§ظ„ .(15)
3)ظ…طھظˆط´ط§ظ„ط­ طŒ 969 ط³ط§ظ„(16)
4)ط´ظٹط« طŒ 912 ط³ط§ظ„ .(17)
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظٹظƒ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¯طھظ‰ ط¨ط³ ط¯ط±ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯.ط³ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ط²ظٹط³طھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظ‡ع¯ط°ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط¹ظ…ط± ط¯ط±ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… طŒ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظˆطھظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ… ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط§طŒ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ ) 
ط³ظٹط± طھظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ… ط¢ظپط±ظ†ظٹط´ ظˆ ظ†ظ‚ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط³ط±ظ†ظˆط´طھط´ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ‚ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ طھظ†ط§ط³ط¨ ط±ط´ط¯ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظٹط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظˆ ظ…ط³ط¤ ظ„ظٹطھظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظƒط´ط¯ طھط§ ط®ظˆط¯ طھظƒط§ظ…ظ„ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ†ظٹط² ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯...ظˆط¨ط¯ظٹظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط³ط±ط§ط³ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظˆط¸ط§ظٹظپظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ†طھط± ظˆ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط³طھط±ع¯طھط± ط¯ط§ط±ط¯
ظˆ ط§ظ† ظ‡ط°ط§ طµط±ط§ط·ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ ظپط§طھط¨ط¹ظˆظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ طھطھط¨ط¹ظˆط§ط§ظ„ط³ط¨ظ„ طŒ ظپطھظپط±ظ‚ ط¨ظƒظ… ط¹ظ† ط³ط¨ظٹظ„ظ‡ .ط°ظ„ظƒظ… ظˆطµظٹظƒظ… ط¨ظ‡ ظ„ط¹ظ„ظƒظ… طھطھظ‚ظˆظ† :(18)
ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ .ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط±ظˆظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ط§ظ‡ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯.ط§ظٹظ† ط³ظپط§ط±ط´ ط®ط¯ط§ط³طھ .ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط´ظˆظٹط¯.
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‚ط¯ط¬ط§ط،ظƒظ… ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظ…ظ† ط±ط¨ظƒظ… طŒ ظپط§ظ…ظ†ظˆط§ ط®ظٹط±ط§ ظ„ظƒظ… : (19)
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ط­ظ‚ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظٹطھط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ط±ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط´ظ…ط§ط³طھ .
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§طŒ ط§ط³طھط¬ظٹط¨ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ طŒ ط§ط°ط§ ط¯ط¹ط§ظƒظ… ظ„ظ…ط§ ظٹط­ظٹظٹظƒظ… : (20)
ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظٹط¯ع¯ط§ظ† ! ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ظٹط§طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط«ط¨طھ ط¯ظ‡ظٹط¯.
ظ…ط§ ط¢طھط§ظƒظ… ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظپط®ط°ظˆظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط§ ظ†ظ‡ط§ظƒظ… ط¹ظ†ظ‡ ظپط§ظ†طھظ‡ظˆط§: (21)
ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ†ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ط²طھط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ط­ط±ط§ظ…ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ :(22)
ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط®ظٹط² ط¨ظ‰ طھط؛ظٹظٹط± ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ظ„ط§ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‡ طŒ ط§ط°ط§ ظ‚ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ط§ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظ‡ظ… :
(23)
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط­ظƒظ… ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط¢ظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط·ظٹط¹ظˆ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظ…ظ†ظƒظ… :(24)
ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† (ظ…ط¹طµظˆظ…طھط§ظ† ) ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ط¨ظٹط´ظ…ط§ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظپطµظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظƒظ‡ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆظٹعکظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط­ط§ظ…ظ„ ظ¾ظٹط§ظ… ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط³طھ .
ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ†ظ…ط§ظٹط´ع¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظƒط§ظˆط´ع¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط±ط§ ع¯ط²ظٹط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆظٹط¯.ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط¨ط§ط´ط¯.
ط²ظٹط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظƒ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒعکظ‰ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط³طھظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط­ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯.
ط®ط§طµظٹطھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ط§ط² ط§ط² ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط­طھظ‰ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ ) ظ‡ظ… طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ طھط¶ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ط§ ظ†ظ…ظٹطھظˆط§ظ† ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆظ…ط«ظ„ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظƒظˆط´ظٹظ… .
ط§ط² ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظƒظ‡ : ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظˆ ظ…ط³ظˆط¤ ظ„ظٹطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظˆط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ظ‡ظ… ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ†ط¸ط§ط±ط§طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¸ط§ظٹظپ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ‡ط± ظپط±ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط­ظپط¸ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ظ†ط¸ظ… ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ .ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط± ظ…طھظˆظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ - ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ†ط§ظ† ط¯ظٹط¯ط¨ط§ظ†ظ‰ طھظٹط²ط¨ظٹظ† ظˆ ظ…ظˆط´ظƒط§ظپ طŒ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ طھط§ ط­ظٹط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ع†ظˆظ† ط®ظˆظ† ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ طھط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ط³ظˆط¤ ظ„ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ â€چ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ طھط§ ظ†ظ‡ط§ظ„ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط³طھظ‰ ظ‡ط§ ط±ظٹط´ظ‡ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظˆط± ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ظپ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط±ط²ظ‡ ظƒعکظ‰ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ط®ط´ظƒط¯.ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط¶ظ…ط§ظ†طھ ط§ط¬ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¯ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ طھط§ ط§ط² ع¯ط²ظ†ط¯ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ط¯ط³طھط¨ط±ط¯ ظ†ط§ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظ…ط² ع¯ط³طھط±ط´ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط² ط¬ط²ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ط§ظٹظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط³ط³طھظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± - ط§ط² ظ„ط°طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ - ط¨ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط¸ظ„ظ… ط¨ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ! ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظˆط±ظٹط¯.(25)
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯ظ‡ ط¯ظٹظ† ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.ط²ظٹط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ طھط°ظƒط± ظˆ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ظ¾ط§ظٹط¨ظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط³ظٹط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…طھظˆظ‚ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ع¯ط± ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± طھط¹ط·ظٹظ„ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط³طھظ‰ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط¯طھط±طŒ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط³ظ‚ظˆط· ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ط¯ظ…ظٹطھ ط¬ط² ظ„ط¨ط§ط³ ط²ظٹط¨ط§طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط¯ظٹع¯ط± ظˆط§ط¬ط¨ ظ‡ط§طŒ ظ…ط«ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ظˆ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ .ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط، ط¸ط§ظ„ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط¬ظˆ ظˆ ظ…ط­ظٹط· ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط´ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ†ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھ طŒ ط±ظپطھظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ع¯ط± ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ظ‰ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ طھط±ط¨ظٹطھ ط§طµظٹظ„ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط§ط±ع¯ط± ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ظ…ط²ط§ط­ظ… طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط´ط¯.ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯طŒ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¯ط± ط¯ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ 
ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ‡ط± ظپط±ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ط¯ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط¬ط±ط§ ط´ظˆط¯:
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ :  
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ظٹظ‰ : ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ طھط®طµطµ ظˆطھط¨ط­ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ. ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ† : ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯.ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط³ط§ظٹط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط§ ظˆ ظˆط¸ط§ط،ظٹظپ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ .ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯: ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ .ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ظ‚ظ…ط§ط± ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط°ظƒط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط±ظپطھط§ط± ظ†ط§ط´ط§ظٹط³طھ ط§ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ طھظ†ظپط± ظƒط±ط¯.ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ„ط²ظˆظ… طŒ طھط±ظƒ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط²ظٹط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظƒظ„ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط§ط¹ط¶ط§ط، ط¨ط¯ظ† طŒ ظˆ طھط´ط±ظٹط­ ظ¾ط²ط´ظƒظ‰ ط¢ظ† ظˆ ط¶ط±ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‚ظ…ط§ط±طŒ ظˆ ط¨ط­ط« ظ‡ط§ظ‰ ظپظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ .ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط³ط®ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆ ظپظ† ط¨ط­ط« ظˆ ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ظ†ظٹط² ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯.ظˆ ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط±ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط±ط³ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ظٹظ… .ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ع¯ط°ط±ظٹظ… ظ‡ظٹع† ظ…ط³ظˆط¤ ظ„ظٹطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط§ظ†ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طھط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ط²ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ع†ط±ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظ…ع¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط²ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ط­ 9 ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ â€چ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط¬ظ‡ط² ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ط¨ط§ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط؛ط§ظ„ط·ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…طھظˆظ† ط¯ظٹظ† طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط± ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط±ظˆط§ظ†ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒط§ظپظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ظ¾ط± ط´ظˆط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ظٹط§ط³ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ع¯ط³طھط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ط­ط« ط¨ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط± ط¢ظٹظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯:ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط› ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ†ط¯.(26)
ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¤ ط«ط±طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط¨ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ طŒ ط·ط±ط­ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط¨ط±ظٹط²ظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ…طھط±طŒ ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯.
ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظˆط§ط­ط¯ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ع¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ع¯ط§ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§طŒ ظٹظƒ ط±ظˆط´ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط±ظˆط¯ طھط§ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط®ظ†ط«ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ط±ط³ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ظˆط§عکظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط³ط³طھظ‰ ظˆ ط®ظ…ظˆط¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ â€چ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ط¢ط±ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ظƒظˆط´ط´ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹظ† ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ظ†طھط¸ط± ط±ط§ط³طھظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ ط؛ظˆط·ظ‡ ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظƒط³ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ ) ظ¾ظٹظƒط§ط± طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط«ظ…ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† طŒ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆط§ظ„ط°ظٹظ† ط¬ط§ظ‡ط¯ظˆط§ ظپظٹظ†ط§ظ„ظ†ظ‡ط¯ظٹظ†ظ‡ظ… ط³ط¨ظ„ظ†

 


fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation