بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب جهانگشای عادل, سید جمال الدین دین پرور   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     jahaangoshaaye_aadel_deenparvar_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„ - غ± -
     jahaangoshaaye_aadel_deenparvar_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„ - غ± -
 

 

 
 

ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„

ط³ظٹط¯ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¯ظٹظ† ظ¾ط±ظˆط±

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
طھظ‚ط¯ظٹظ…
ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط´
طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± (ط¹ )
طھط­ظ‚ظٹظ‚ طھط§ط±ظٹط®ظ‰
ط¨ظٹط³طھ ع¯ظپطھط§ط± ط§ط² ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظˆظ„طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طھظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ‰
ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§
ط¨ظ„ظˆط؛ ظپظƒط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط± طھظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )
ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط±ظˆط²
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ
ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ†
ظپط±ظٹط§ط¯ طھظˆط­ظٹط¯
ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط«ط§ط¨طھ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ
طھط´ظƒظٹظ„ط§طھ ط¯ظˆظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط¢ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ…
ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰
ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )
ط§ط±طھط¨ط§ط· ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹظ…
ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹظƒط§ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ†ط¯!
ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ†
ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯
ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯...
ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ...
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ
ط¢ظˆط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†
ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­
ط§ظˆ ظƒط§ط® ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯
ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯
ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ
ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط؛ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡
ظˆ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¯ط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯
ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط§ط³طھ
ط¢ط¨ظ‰ ط³ط±ط¯طھط± ط§ط² ط¨ط±ظپ ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† طھط± ط§ط² ط¹ط³ظ„
ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯
ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†طھ ظƒظٹط³طھ طں
ط´ط§ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯
ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ
ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ†ط´ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط³طھ
ط§ظٹظ†ط³طھ ط¯ظٹظ† ط±ط§ط³طھظٹظ†
ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ط³طھ
ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط·ظ‰ ظ‚ط±ظˆظ† ظˆ ط§ط¹طµط§ط±
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¯ط±ط§ط² ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طں
طھظˆط±ط§طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ طŒ ظˆ ط¹ظ…ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰
ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط§طŒ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¯ط± ط¯ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ :
طھظ‚ط¯ظٹظ… 
ط¨ظ‡ طھظˆ: ط§ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط² ظˆ ط§ظ‰ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† !
ظƒظ‡ ط¯ظ„طھ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ط³طھظٹظ†
ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§طھ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط±ظˆط§ط² ط¨ظ‡ ط§ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط§ظٹظ† ط¯ظˆط¨ط§ظ„ ط³ظٹط§ظ‡ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆظ¾ظٹط±ظˆط²ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ظ‚ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط²طھ ظˆ ط´ط±ظپ ظپط±ط§ط² ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ ظˆ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط²ط§ظ† ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط´ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ طŒ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط´ 
ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1343 ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¹ظٹط¯ ظ…ظٹظ„ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ظ†طھط®ط¨ ط§ظ„ط§ط«ط± طھط§ظ„ظٹظپ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط§ظپظ‰ ع¯ظ„ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… . ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظˆظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ط§ط¦ط¨ ظƒظ‡ ط§ط² 160 ظƒطھط§ط¨ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ‰ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ 160 ظƒطھط§ط¨ ط§طµظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط¯ط±ظƒظˆظ…ط³طھظ†ط¯
ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ظˆط´ع¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط±ظ† ط¨ط§ ط²ط­ظ…ط§طھ
ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¨ط±ط§ظٹظ† ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ…ط²ط¨ظˆط±طŒ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆط¨ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظˆ ط¯ط±ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط²ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ… ط› طھط§ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§طµظ„ظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ†ط¯ط› ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ظˆ ط²ظٹط§ظ†ط¨ط§ط± ط¨ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¯ط±ظپط±طµطھظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظƒظˆطھط§ظ‡ طŒ 48 ط­ط¯ظٹط« طھط±ط¬ظ…ظ‡ طŒ ع†ط§ظ¾ ظˆ ظ…ظ†طھط´ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ظ†ط§ط´ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط³ظ‡ ظ…ط§ظ‡ طŒ طھط¬ط¯ظٹط¯ ع†ط§ظ¾ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ„ظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ع¯ط´طھ .
ع†ط§ظ¾ ط¯ظˆظ… ط¨ط§ط§ط¶ط§ظپط§طھ ظˆ طھط؛ظٹط±ط§طھظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1348 ظ…ظ†طھط´ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ ط³ظˆظ… ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ - ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط³ط§ط¯ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ - ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ طŒ طھط§ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط²ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡طھط± ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ع¯ط²ظ†ظٹط´ ع¯ظپطھط§ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† طŒ ظƒظˆط´ط´ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظٹظ†ظƒ ظ†ظٹط² ع†ط§ظ¾ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظٹع¯ط±ط¯ط¯.
ط¢ط±ظˆط² ط¯ط§ط±ظ… ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھط§ط±طŒ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط¹ظ„ ظپط±ط²ظˆط§ظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ ط¨ظٹظپط±ظˆط²ط¯ ظˆ ظٹط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ط¯.
طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± (ط¹ ) 
ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط±ظ‡ ط¬ظˆظٹط¯.
ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ظ„ط¨ط±ظٹط² ط§ط² ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ع¯ط±ظ‡ ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ‰ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¨ظ‡ طھظ…ط§ط´ط§ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظ†ط±ط¬ط³ ط›
ظ…ط§ط¯ط± ظˆط§ظ„ط§ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒط§ط® ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ظٹطµط± ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط±ظˆظ… ط§ط³طھ ...
ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ط§طŒ ع†ط´ظ… ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.ط¯ط± ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط±طŒ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ظˆ طھط²ظٹظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ‡ظ†ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ع† ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط·ظ„ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ طھط§ظ„ط§ط±ظ‡ط§طŒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.ظپط±ط´ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط± ط·ط§ظˆط³ طŒ ظ†ط±ظ… ظˆ ط¸ط±ظٹظپ طŒ ط®ظˆط´ط±ظ†ع¯ ظˆ ط®ظˆط´ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .طھط§ط¨ظ„ظˆظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ظ‡ط§ ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ .ع¯ظˆظٹط§ ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط¶ط§ظ‰ ط³ط¨ط² ظˆط²ظٹط¨ط§ظ‰ ع¯ظ„ط³طھط§ظ† ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ‚طµط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظٹظ… : ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ط±ط¨ظپطھ طŒ ط´ظ…ط¹ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ‡ط±ظ†ط´ط§ظ† طŒ ع†ظ„ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط§طŒ ط´ظ…ط¹ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظپظˆط±ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ط´ظ… ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯.
ظ‚طµط± ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط´ط¨ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¨ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.ط§ظٹظ† ط´ظˆط± ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† طŒ ط§ط² ط®ط¨ط± طھط§ط²ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ†ظ†ط¯!
ط¢ط±ظ‰ ط§ظ…ط´ط¨ طŒ ط´ط¨ ط¹ط±ظˆط³ظ‰ ط§ط³طھ ...ظ‚ظٹطµط± ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط®طھط±ط´ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ (1) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ظ¾ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯.
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ظ‚ط¯ طھط´ظƒظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط› ظƒط´ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط±ط§ظ‡ط¨ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ طŒ ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ…طھط§ط² ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒط´ظˆط±طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§طµظ†ط§ظپ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ‡ظ… طŒ ط±ظˆظ‰ طھط®طھظ‰ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ط§ظ„ط¨ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ظ‚ط¯ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ طŒ ط§ط³ظ‚ظپ ظ‡ط§ ظˆ ظƒط´ظٹط´ ظ‡ط§(2) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ع†ظ„ظٹظ¾ط§(3)ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ†ط¬ظٹظ„(4)ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط¶ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ ط²ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ طŒ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ‚ظپ ظ‡ط§ ط¯ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط®ظˆط´ظ‰ ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯.ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ… ط²ط¯!
طµظ„ظٹط¨ظ‡ط§-ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط²ظٹظ†طھ ط¨ط®ط´ طھط§ظ„ط§ط±ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ - ط¯ط±ظ‡ظ… ظپط±ظˆط±ظٹط®طھظ‡ طŒ ظˆطھط®طھ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ظ†ط´ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ†ظٹط²طŒ ظˆط§عکع¯ظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.ط§ظˆ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط´ط¯.
ط§ط³ظ‚ظپظ‡ط§طŒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ طŒ ط±ظ†ع¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط²طŒ ط³ط®طھ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ طŒ ظ…طھط­ظٹط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.ظƒط´ظٹط´ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹطµط± ع¯ظپطھ : ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ظ‚ط¯ ظ…ط¹ط°ظˆط±ط¯ط§ط±طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† طŒ ط¨ط§ط¹ط« ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ط³ظٹط­ ط§ط³طھ .
ظ‚ظٹطµط± ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طµظˆط±طھ ظ†ع¯ظٹط±ط¯.ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´ظٹط´ ظ‡ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ظ‚ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ¾ظٹط´ظٹظ† طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ظˆط­ط´طھ ظˆ طھط±ط³ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ†ط®ط³طھ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯. ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ طھط±ط³ â€چ ط¨ط± ظ‚ظٹطµط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ظٹطµط± ط¨ط§ ط®ط§ط·ط±ظ‰ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ…ط³ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط´طھ .ط¹ط±ظˆط³ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ‡ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط؛ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظƒط§ط® ط®ظˆط¯ ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط¢ط±ظ…ظٹط¯.ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ظ‚ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط®ط³طھع¯ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ط§ظپط±ط¬ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط±ط¨ظˆط¯.
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط±ظˆظٹط§طŒ ط¹ظٹط³ط§ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ظˆ ط´ظ…ط¹ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ طھط®طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯.ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† -ظˆط§ط±ط¯ ظ‚طµط± ط´ط¯ظ†ط¯
ط¹ظٹط³ط§طŒ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط´طھط§ظپطھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¯ط§ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط®طھط±ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط´ظ…ط¹ظˆظ† ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط±ط¢ظˆط±ظ… . (ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ظˆط¯.) ط¹ظٹط³ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط¹ظˆظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ظ†ظٹظƒط¨ط®طھظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظپط±ط®ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظƒظ† .
ط´ظ…ط¹ظˆظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط®ط·ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط±ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط¹ظ‚ط¯ ظƒط±ط¯.
ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط´ط§ط¯ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯.ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ط® ط®ظˆظٹط´ طھظ†ظ‡ط§ ظٹط§ظپطھ .ظˆ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ط´ طŒ ط¹ط´ظ‚ ظ¾ط§ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… - ظƒظ‡ ط¬ط² ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظˆظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ - ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط²ط¯.ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط±ظˆظٹط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ†ع¯ظپطھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯.ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¶ط¹ظپ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط³طھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯.
ظ‚ظٹطµط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپطھط±ظٹظ† ظ¾ط²ط´ظƒط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ .ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ طŒ ط³ط®طھ ظƒظˆط´ظٹط¯.ظˆظ„ظ‰ ظƒظˆط´ط´ ط§ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¨ط®ط´ظٹط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط¨ ط´ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط®طھط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط§ظپطھط§ط¯ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ - ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ظ… ع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ -ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯.ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ع¯ظپطھ :
ط¹ط²ظٹط²ظ… ! ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‰ طھظˆ ع†ظٹط³طھ طں
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ظ… طھط§ ط³ظ„ط§ظ…طھظٹظ… ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط³ظٹط­ ظˆ ظ…ط±ظٹظ… ظ…ط±ط§ ط´ظپط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯!
ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط².
ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹطµط± ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯.
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط› ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط´ط¨ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹظ† ط±ظˆظٹط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط²ط´ طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط¹ ) ظˆ ظ…ط±ظٹظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ظٹظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ع¯ظپطھ :
ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط´ظˆظ‡ط± طھظˆ ط§ط³طھ .
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط¯ط§ظ…ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط¹ ) ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط§ط²ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ع¯ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯.ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† طھظˆ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ طھظˆ ظ¾ظٹط±ظˆ ط¢ظٹظٹظ† ط­ظ‚ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط³طھظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط±ظٹظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ظƒظ†ظˆظ†ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯.ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¹ظٹط³ط§ ظˆ ظ…ط±ظٹظ… ط§ط² طھظˆ ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±.
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط±ظˆظٹط§طŒ ط¢ظٹظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ظƒ ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط¨ط§ط´
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.ط§ط² ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ
ط¯ط± ظ¾ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظ†ط¬ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط´ط¨ طŒ ظˆ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¯ط± ط±ظˆظٹط§طŒ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط´ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ع¯ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆظٹط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯طŒ(5)
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظ„ط¬ظˆظٹظ‰ ظ‡ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ط±ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط´ظˆط± ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ طھظˆ ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.
ط¯ط±ط³طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† طھط§ط±ظٹط® ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط§ط± ظˆ ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ط§ ط±ظˆظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط§ط³ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ… ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯.ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ„ط¨ط§ط³ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط±ظپطھ .
ظƒط´طھظ‰ ط­ط§ظ…ظ„ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط§ط­ظ„ ظ†ط´ط³طھ ظ…ظˆط¬ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طŒ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ع†ظ‡ ط³ط± ظ†ظˆط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط± ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ†ظ†ط¯.ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ظ‡ط§ ع¯ط± ع†ظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ط®ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± طھظ‡ ع†ط´ظ…ط´ط§ظ† ظپط±ظˆط؛ ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظˆط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ظƒط´ظˆط± ط¬ط¯ظٹط¯ ط±ط§ طھظ…ط§ط´ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط› ط´ط§ظ‡ط²ط§ط¯ظ‡ ط®ط§ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯: ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ظ‚ط¯طŒ ط±ظˆظٹط§ظ‡ط§ظ‰ ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ط³ط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ…ظ‚ ط¬ط§ظ†ط´ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط¨ط¯ط§ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.ط§ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ط› طھط´ظ†ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ ط­ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط³طھ ظƒط´ظٹط¯ طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط³ظٹط¯.ط§ع¯ط± ط¯ط± ط±ظˆظ… ط³ظ„ط·ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒط¯ط±ط³ط§ظ…ط±ط§ظ‡ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§طµظٹظ„ ظˆ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ .
ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ط¬ظ„ظ‡ طŒ ط±ظ‡ط§ ط³ط§ط®طھظ‡ طھط§ ط³ط± ع¯ط±ظ… ط§ظپظƒط§ط±ط´ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ط§ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ… .
ط³ط§ظ…ط±ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± 100 ظƒظٹظ„ظˆظ…طھط±ظ‰ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ ط²ظٹط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.ط¯ط± ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط´ط± ط¨ظ† ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ .ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط· ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظˆ ط¨ط§ 220 ط§ط´ط±ظپظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ظˆطŒ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ظ† ظƒظ†ظٹط² ط¨ط¯ظ‡ .
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯.ط§ظˆظ„ ظˆ ط¢ط®ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظˆ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ط±ظˆط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ‚ ظ‡ظ‚ ط§ظپظ„ط§ط¯.ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظپط±ظˆط´ طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط± ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .
ط¨ط´ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ع¯ظپطھع¯ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ 220 ط§ط´ط±ظپظ‰ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط¯.
ط¨ط´ط±طŒ ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ - ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ - ط¨ط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طھط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط§ط´ط±ظپظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظٹط§ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§طں
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ع¯ظپطھ :ط²ظ„ط§ظ„ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ظ…ط§ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ط§ط± ط´ظ…ط§ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط¹ط¯ط§ظ„طھط´ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ظپطھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
- ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طں
- ط§ظ…ط§ظ… : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طھط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظٹط­ طھط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طں
- ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ : ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰
- ط§ظ…ط§ظ… : ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ‰
- ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ : ط§ط² ط¢ظ† ط´ط¨ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط§ظ† - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ… طŒ ظ‡ط± ط´ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طھ ط¨ط¨ط± ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط² ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط­ط³ظ† - ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… - ظˆ ظ…ط§ط¯ط± طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ط³طھ .
ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ طŒ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ طŒ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ط±ظˆط³ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ط´ط¯.ظ…ظ„ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ط±ط¬ط³ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ¾ط³ ظ¾ط¯ط±طŒ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط±ظ‡ط¨ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯.
ظ…ط´ظƒظ„ط§طھط´ط§ظ† ط±ط§ ط­ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ - ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھط´ط§ظ† ظ…ظٹظƒط±ط¯.
ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ )ط¢ظ…ط¯ ظˆ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط؛ط±ظˆط¨ طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط´ط¨ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¨ظ…ط§ظ† .ط®ط¯ط§ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰
ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظپط± ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

ظˆ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒ ط§ط² ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ†ط±ط¬ط³ . ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط±ط¬ط³ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط§ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ظ†ظٹط§ظپطھ ظˆ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظ…ط¯ ظ¾ط³ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظˆ ط¨ط³ط§ظ† ظ…ط§ط¯ط± ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظپط±ط¹ظˆظ† ط´ظƒظ… ط²ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ط³طھظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ظٹط¯.
ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط´ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ظ†ط±ط¬ط³ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ط› ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط²ط§ط¯ظ† ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط­ظٹط±طھ ظˆطھط¹ط¬ط¨ ط§ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯.ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط´ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .ظ†ط²ط¯ظٹظƒظٹظ‡ط§ظ‰ ط³ط­ط±طŒ ظ†ط±ط¬ط³ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¬ظ‡ط¯ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط²ط§ظٹظٹط¯ظ† ط¯ط± ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ .ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط³ ظپط±ط²ظ†ط¯ع†ظ‡ ط´ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط§ط·ط§ظ‚ط´ ط¨ط§ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯: ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ! ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ط±ط¬ط³ â€چ ط±ط§ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ط§ط§ظ†ط²ظ„ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ط§ ط§ظ†ط²ظ„ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯طŒ طµط¯ط§ظ‰ ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ط§ط² ط´ظƒظ… ظ†ط±ط¬ط³ ط´ظ†ظٹط¯.
ظ†ط±ط¬ط³ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ طھط§ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط²ط¯.ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¹ظ…ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹط¯.ظˆ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ†ط±ط¬ط³ ط±ط§ ظ†ظˆط±ظ‰ طھظ†ط¯ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ .
ظ†ظˆط²ط§ط¯ - طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± - ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹظƒطھط§ظٹظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¬ط¯ط´ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† - ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† - ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ع¯ط´ط§ظٹط´ ظƒط§ط± ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ - ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ - ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯.
ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط¬ط³طھظ‡ طھظˆظ„ط¯ ط¨ظ‡ طµط¨ط­ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ط§ط² ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ 255 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط¯ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ظ†ظˆط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ط·ظپظ„ظ‰ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظٹط±ظˆط¯طŒ
ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظƒظٹط³طھ طںط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¯ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط²ظˆط¯ ط±ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† .
ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط³ظ¾ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ظƒظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ط² ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط¢ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط´ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ط­ظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طںظˆ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯.ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ظپطھ :ط§ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ط±ط¬ط³ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ .ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط±ظپطھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ† طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظƒط§ط±ط´ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‰ طŒ ظ…ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ .
ط§ط¨ظˆط§ظ„ط§ط¯ظٹط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ† ظƒظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… : ط¢ظ†ظƒط³ ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² طھظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ظ‡ظ…ظٹط§ظ† ( ظƒظٹط³ظ‡ ظ¾ظˆظ„ )ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ط¯.
ط§ط¨ظˆ ط§ظ„ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ظٹظ† ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط´ظ‡ط± ط±ط§ ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ ط¯ظٹط¯.
ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¯ط§ط± ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¹ط²ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ طھط³ظ„ظٹطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ طھط¨ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ط§ط¨ظˆ ط§ظ„ط§ط¯ظٹط§ظ† طŒ ط¬ط¹ظپط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظˆط¨ط§ط±ط³طھ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظپط±ظˆ ط±ظپطھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط¹ظپط± ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¨ظٹط§ ط¨ط± ط¬ط³ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¨ع¯ط°ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ طµط­ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ع¯ظ†ط¯ظ… ع¯ظˆظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¹ظ…ظˆ ظ…ظ† ط³ط²ط§ظˆط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ظ¾ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ع¯ط²ط§ط±ظ… .
ط¬ط¹ظپط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆط§ظƒظ†ط´ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ†ط§ط± ط±ظپطھ .ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¨ط± ط¬ط³ط¯ ظ¾ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒط´ ط³ظ¾ط±ط¯.ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط§ط¯ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ .ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ط¢ظ† ط±ط§ طھط³ظ„ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط´ط³طھ .
ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ - ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط± طµط¯ط§ ظƒط±ط¯ - ط¯ظˆظ…ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط±ظˆط´ظ† ط³ط§ط®طھ .ع¯ط±ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯.ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² طھط³ظ„ظٹطھ ظ…ط±ع¯ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ظˆ طھط¨ط±ظٹظƒ ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ…ط§ظ† ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ - ط³ظ‡ظ… ط§ظ…ط§ظ… - ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ط²ط§ط±ط´ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ
ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ظƒ طŒ ط§ط² ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ظˆ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.

ط¬ط¹ظپط± ع¯ظپطھ : ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط؛ظٹط¨ ط§ط³طھط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھط³ظ„ظٹظ… ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط±ظٹظ… ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± طھظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ )ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹظ… .
ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ†ط¯.ظ¾ط³ط±ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط± طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط±ظپظٹط§ط¨ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯: طھظˆظٹظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط§طں
ع¯ظپطھ : ظ‡ط±ع¯ط²طŒ ظ…ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯.
ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )ط¨ط± طھط®طھظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² طµظ…ظٹظ… ط¬ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط´ط¯ظ†ط¯.ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ„ظ‰ ط´ط§ط¯ ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯.
ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ ظ†ط²ط¯ ظ…ط¹طھظ…ط¯طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆظ‚طھ ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط´ط±ط­ ط¯ط§ط¯.ظ…ط¹طھظ…ط¯طŒ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ طµظٹظ‚ظ„ ظƒظ†ظٹط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯.ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¢ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ 74 ط³ط§ظ„ طŒ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ظ†ظٹط§ط¨طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯:
1 - ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯.
2 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯.
3 - ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط±ظˆط­ .
4 - ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط³ظ…ط±ظ‰ .
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ط¨ط±ظˆط¯.ط§ظٹظ† ط¯ط³طھط®ط· ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )طµط§ط¯ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯:ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط³ظ…ط±ظ‰ ! ط®ط¯ط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†طھ ط±ط§ط¯ط± ظ…ط±ع¯طھ ط²ظٹط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ طھظˆ طھط§ ط´ط´ ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ظپطھ .ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ط¨ط§ط´ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ط¯ظ‡ ط²ظٹط±ط§ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظƒط¨ط±ظ‰ - ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ - ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 329 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط¨ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظˆط§ط±ط«ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ط¯ظٹظˆ ظ‡ظˆط³ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¬ط¹ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ظ†ط¯.
طھط­ظ‚ظٹظ‚ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ 
ط¯ط± طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ†ط±ط¬ط³ - ظ…ط§ط¯ط± ظˆط§ظ„ط§ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )ظ†ع¯ط§ط´طھظٹظ… :
ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط±ظˆظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… (ط¹ )ط±ط§ظ‡ ظٹط§ظپطھ .
ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¹طھط¨ط± ط®ظˆط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¢ظٹط§ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¢ظ† ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظٹط§ط¯ط¯ط§ط´طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
طھط§ط±ظٹط® طŒ ط§ط² ط³ط§ظ„ 240 طھط§ 253 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظ¾ظٹظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط±ظˆظ… ط´ط±ظ‚ظ‰ - ط¨ظٹط²ط§ظ†ط³ - ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ…ظٹط§ظ† ط­طھظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ‡ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ†ط¯.
ط¬ظ†ع¯ظ‰(6)ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 253 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ - ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ط§ظ‡ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ‡ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط±ظˆظ…ظ‰ ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ†ط¯ - ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط±ط¬ط³ طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ : ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )ظ†ط±ط¬ط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… (ط¹ )ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظٹظƒط³ط§ظ„ ط±ط§ط¨ظ‡ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯.ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ…ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ طھظˆظ„ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… (ط¹ )ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 255 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط´ظ‡ط±طھ ط¨ط³ط²ط§ط¦ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ظٹط³طھ ع¯ظپطھط§ط± ط§ط² ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطµظ„ طŒ ظ…طھظ† ط±ظˆط§ظٹطھظ‡ط§ ظˆ ط­ط¯ظٹط«ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ظپظƒط±ط´ط§ظ† ط¨ط¯ط±ط®ط´ط¯ ظˆ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¢ط³ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط§ظ‡ طھظˆط¶ظٹط­ظ‰ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظˆظ„طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ )
ظ„ظˆ ظ„ظ… ظٹط¨ظ‚ ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظٹظˆظ… ظ„ط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظٹظ…ظ„ط§ط،ظ‡ط§ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§.
ط§ع¯ط± ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظ‡ظ†ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط³طھط±ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھظ… طŒ ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )ط¯ط± ط¢ط®ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆ طھط´ظƒظٹظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆط§ط­ط¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظˆ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ط«ظ„ط§ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ ط¨ط´ط±طŒ ظٹظƒظ‰ ط±ظˆط²طŒ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ع†ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ظٹظƒطھط§ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط¨ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظ†ع¯ طھظˆط­ظٹط¯ ط·ظ†ظٹظ† ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط§طµظ„ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ط³طھط±ط´ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† طھظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظٹط§ط¨ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط± ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¹ط§ظ„ظ… ع¯ظٹط±طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆط§ط­ط¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ط§ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ - ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط¢ظ†ط§ظ† - ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¶ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ظٹط´ظ‡ ظƒظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط§ط®طھ .
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طھظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ‰  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ):
ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط³ظ†ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ…ط±ط§ظ† طŒ ظپظ‚ظ„طھ : ظˆ ظ…ط§ ط³ظ†ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† طں
ظ‚ط§ظ„ ط®ظپط§ط، ظ…ظˆظ„ط¯ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط¨طھظ‡ ظ…ظ† ظ‚ظˆظ…ظ‡ .

ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ): ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط³ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ . ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ع†ظٹط³طھ طںط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ„ط§ط¯طھ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط´ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ .
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ):
ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط³ظ†ظ‡ ظ…ظ† ظ†ظˆط­ ظˆ ظ‡ظˆ ط·ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ط±:
ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط§ط³طھ .
ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ):
ط³ط¦ظ„ ط§ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ ) ط¹ظ† ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )ظƒظٹظپ ط³ظٹط±طھظ‡ طں ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹطµظ†ط¹ ظƒظ…ط§ طµظ†ط¹ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظٹظ‡ط¯ظ… ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظƒظ…ط§ ظ‡ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظٹط³طھط§ظ†ظپ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط¯ظٹط¯ط§:
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط±ظˆط´ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) ع†ظٹط³طھ طںط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط®ط±ط§ظپط§طھ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط³طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ط³ط§ط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ظ¾ظٹط±ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھط­ط±ظٹظپظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط±ظٹط´ظ‡ ظƒظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ط³طھظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط§ط®طھ .
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ط­ظˆط± ط­ط±ظƒطھظ‡ط§ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ â€چ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ظپط¸ ط¢ظ† ط§ط² ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظˆ ط³ظ‚ظˆط· ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط²ظٹط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط´ظƒظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ‡ط°ظٹط¨ ظˆ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط³ط§ظ„ظ… ط³ط§ط²ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط´ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯.
ظ„ط°ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط³ط®طھ ط¯ط±ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ طھظ‚ظˆظ‰ ط±ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ† ط³ط§ط²ط¯.
ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )
ظ…ط§ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ ط§ظ„ط§ط§ظ„ط؛ظ„ظٹط¸طŒ ظˆ ظ…ط§ ط·ط¹ط§ظ…ظ‡ ط§ظ„ط§ط§ظ„ط¬ط´ط¨ :
ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط؛ط°ط§ظ‰ ظ†ط§ط²ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¹ط²ظٹط² ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† - ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپط§طھ ط·ط¨ظ‚ط§طھظ‰ ظˆ ط³ط§ط®ظ„ظ† ظٹظƒ ظ†ط¸ط§ظ† ط§طµظٹظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ - ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظƒط§ط±طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ طھط´ط±ظٹظپط§طھ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط²ظ†ظٹظƒط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط¨ط¯ط§ظ† ط±ظˆط´ ط±ظˆط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط²ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط±طŒ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ‡ط§ ط«ط±ظˆطھظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ط±ط§ظپظ‰ طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ظƒطھظپط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط§ط³ظٹط± ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ طھط´ط±ظٹظپط§طھ ظˆ طھط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظˆظ„ ظˆط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ ظˆظ‚طھ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ طµط±ظپ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¯ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظˆظ„ط®ط±ط¬ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط´ط¯ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظƒظˆط´ظ†ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ†ط¸ط§ظپطھ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ طھظ† ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ط§ ط³ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ط§ط³طھ .
ط¨ظ„ظˆط؛ ظپظƒط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط± طھظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… :
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ (ط¹ ) ظˆط¶ط¹ ظٹط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆظˆط³ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ ظپط¬ظ…ط¹ ط¨ظ‡ط§ ط¹ظ‚ظˆ ظ„ظ‡ظ… ظˆ ظƒظ…ظ„طھ ط§ط­ظ„ط§ظ…ظ‡ظ… .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھ ظ¾ط± ط¨ط±ظƒطھط´ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظƒظˆظپط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ظˆط؛ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯.
ط§طµظ„ط§ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ظپط±ط¯ ظ…ظ†ظˆط· ط¨ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طھط§ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆط¬ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط±ط´ط¯ ظ†ط±ط³ط¯ طھظ„ط§ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط§ع¯ط± ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ… ط§ط«ط± ط§ط³طھ .
ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط±ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± (ط¹ ) ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظٹط§ط¨ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظپظƒط±ظ‡ط§ ط±ط´ط¯ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ظˆط؛ ط¨ط±ط³ط¯.
ط¯ط³طھ ط­ظٹط§ط· ط¨ط®ط´ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط­ظٹط§طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ع¯ط³طھط±ط´ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط«ظ…ط±ظ‡ ط§ظٹظ† طھظ„ط§ط´ ظ…طھظ‚ط§ط¨ظ„ ط±ط´ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط±ظˆط²  
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ):
ط§ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط¯ ظٹط¸ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¹ظ†ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ ):
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (ط¹ )ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط¯ظٹظ† ظ‡ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط³ط± طھط§ ط³ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظˆظٹط¯طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ظ‡ظ… ط®ظˆظٹط´ ط› ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظٹظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط¶ط±طھط´ ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ طŒ ظ†ط´ط§ظ† ط±ظˆط­ ط³ط³طھ ظˆ ط±ط§ط­طھ ط·ظ„ط¨ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ…ط³ظˆط¤ ظ„ظٹطھ طھط¹ظ‡ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظƒظˆط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒظ†ط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ):
ط³ط¦ظ„ ط§ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ظ‡ظ„ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظˆظ‚طھ طںظپظ‚ط§ظ„ ظƒط°ط¨ ط§ظ„ظˆظ‚ط§طھظˆظ† طŒ ظƒط°ط¨ ط§ظ„ظˆظ‚ط§طھظˆظ† ظƒط°ط¨ ط§ظ„ظˆظ‚ط§طھظˆظ† :
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طںط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط±ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط´ظٹط§ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ظˆظ‚ط¹طھ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.طھط§ ط§ط² ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ظˆط¯ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط´طھط§ظ‚ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ط±ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط§ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط²ط¯ ظ„ط°ط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ط®ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯.
ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ†  
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… :
ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ„ظٹظ† ط¨ط§ظ…ط§ظ…طھظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط±ظٹظ† ظ„ط¸ظ‡ظˆط±ظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ظƒظ„ ط²ظ…ط§ظ† ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط¹ط·ط§ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ظپظ‡ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ظ…ط§ طµط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط؛ظٹط¨ظ‡ ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ....
ظ‚ط·ط¹ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±طھط±ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط¨ط±ظƒطھ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ ط¯ط±ظƒ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ظٹط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ع†ظˆظ†ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ط±ط´ط¯ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط³ط·ط­ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ظ„ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯.ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط²ظٹط§ط¯ ظ‚طµظˆط± ظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط­ط¶ظˆط± ط§ط² ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ…ط³ط¤ ظ„ظٹطھظ‡ط§ ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ‡ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¸ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظپط±ظٹط§ط¯ طھظˆط­ظٹط¯ 
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظ„ط§ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ظ†ظˆط¯ظ‰ ظپظٹظ‡ط§ ط´ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظ†ع¯ ظٹظƒطھط§ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط²ظٹط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط³ط±ط§ط³ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط·ظ†ظٹظ† ط§ظپظƒظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظ…ظ‚ط±ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط³ط±ط§ط³ط± ع¯ظٹطھظ‰ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط­ط¶ط±طھ ط®طھظ…ظ‰ ظ…ط±طھط¨طھ ط¯ط± ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط¨ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ط§ظٹظ† ظ‡ظ‡ط¯ظپ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط±ط§ ظ†ظٹط² ظپط±ط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ط¨ط± ط¹ط§ط¯ظ„ ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¢ظ†ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ط±ط§ ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ط±ط§ظٹط· ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ط¨ط± ط¹ط§ط¯ظ„ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ط³ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ط¯ط§ظ¾ط±ط³طھ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط«ط§ط¨طھ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ  
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ ):
ظ…ظ† ط«ط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§طھظ†ط§ ظپظ‰ ط؛ظٹط¨ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ ط§ط¹ط·ط§ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ط¬ط± ط§ظ„ظپ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ط´ظ‡ط¯ط§ ط¨ط¯ط± ظˆ ط§ط­ط¯.
ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ط± ظ‡ط²ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط¯ط± ظˆط§ط­ط¯ ط¨ط¯ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظƒطھط¨ ط­ظ‚ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ طŒ ط¨ط§ط·ظپط§ظ„ طµظپ ط¢ط±ط§ط¦ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ط°ط¨ ط¯ط± طµط¯ط¯ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط­ظ‚ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† ط­ظ‚ ط§ط³طھ .ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط­ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط§ط³طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ط³طھ ظٹط§ط²ظٹط¯ طھط§ ط§ط² ظ†ط´ظٹط¨ ظˆ ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³طھط§ظ…طھ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ط±ط³ظٹط¯.ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
طھط´ظƒظٹظ„ط§طھ ط¯ظˆظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ )
ظٹط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط± ط«ظ„ط§ط«ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط«ظ„ط§ط«ظ‡ ط¹ط´ط± ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ‚ط§طµظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ...ظپط§ط°ط§ ط§ط¬طھظ…ط¹طھ ظ„ظ‡ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‡ ظپط§ط°ط§ ظƒظ…ظ„ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ‚ط¯ ظˆ ظ‡ظˆ ط¹ط´ط±ظ‡ ط§ظ„ط§ظپ ط±ط¬ظ„ ط®ط±ط¬ ط¨ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ .
ظپط±ظٹط§ط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ 313 ظ†ظپط± - ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط± - ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط±ظ…ظٹظ† ط±ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ط®ظ„طµ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ط¯ظˆظ„طھ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ طھط­ظ‚ظ‚ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆط§ط­ط¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ط§طھ ط§طµظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆظ„طھ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ظƒط¨ ط§ط² ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط³طھ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظٹط¯.
ظ…ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ط§ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھ ط§ط² ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط´ط±ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ع¯ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆط³ط· ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¬ط²ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط² ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط·ظˆط±ظ‰ طھظ†ط¸ظٹظ… ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط§ظ…ط§ظ… طھط´ط±ظٹظپ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ…ط§ طµط­ظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±طھط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط±طŒ ظٹط¯ظˆظ† ط¹ظ…ظ„ ظˆظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط±ط§ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… 
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±:
ط³ط§ظ„طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ط±ظ‰ ظپظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ : ط§ط±ط§ظٹطھ طµط§ط­ط¨ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط±طںظپظ‚ط§ظ„ : ظ†ط¹ظ… ظˆ ط¢ط®ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ‡ظˆ ظٹظ‚ظˆظ„ : ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ط¬ط²ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظˆط¹ط¯طھظ†ظ‰ .
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظٹط¨ط§ظ† ظˆظٹعکظ‡ ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¢ظٹط§ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طںع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¯ظٹط¯ط§ط±ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‰ ط®ط¯ط§ (ظƒط¹ط¨ظ‡ ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ† .
ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط·ظپظˆظ„ظٹطھ ط؛ط§ظٹط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ط§ ع†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط±طھط­ط§ظ„ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط´ط®طµط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ .
ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰  
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ):
ظ†ط²ظ„طھ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ† ظ†ط´ط§(7)ظ†ظ†ط²ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¢ظٹظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ط، - 4 ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط³ظ…ظ‡ ط§ط،ط¨ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، .
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ظ‰ : ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظٹظ… ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظٹظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط؛ظٹط¨ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط­ط¬طھ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط®ظپظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط°ط± ظˆ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط­ظ‚ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ (طµ ):
ظٹط¨ظ„ط؛ ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ طھط¸ظ‡ظˆط± ظ„ظ‡ ط§ظ„ظƒظ†ظˆط² ظˆ ظ„ط§ظٹط¨ظ‚ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ â€چ ط®ط±ط§ط¨ ط§ظ„ط§ظٹط¹ظ…ط±ظ‡ .
ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ط§ظˆ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¢ط¨ط§ط¯ ط³ط§ط²ط¯.
ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط±ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط¯طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط±ظپط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظ…ظ†ط¨ط¹ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط¨ط§ ط¹ط¯ط§ظ„طھ طھظ‚ط³ظٹظ… ط´ظˆط¯ ط±ظپط§ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ طھط§ظ…ظٹظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ . ظˆ ظٹط§ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ ظپط´ط§ط± ط§ط² ط¯ظˆط´ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ظ‡ظ… ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظˆ ط¨ظ…ظˆظ‚ط¹ ط®ط±ط¬ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ط±طھط¨ط§ط· ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ):
ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظپظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ظ‡ظˆ ط¨ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظ„ظٹط±ظ‰ ط§ط®ط§ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ظƒط°ط§ط§ظ„ط°ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظٹط±ظ‰ ط§ط®ط§ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ .
ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط´ط±ظ‚ ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط؛ط±ط¨ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظ…ط´ط±ظ‚ ط±ط§.
ط§ط±طھط¨ط§ط·ط§طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‚ط´ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط§ظ…ظˆط± ط§ظٹظپط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ط³طھظƒط¨ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )ط§ط±طھط¨ط§ط·ط§طھ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ طµظ†ط¹طھ ط§ط±طھط¨ط§ط·ط§طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط·ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ طµظ†ط¹طھ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ط§ط¬ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯.
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹظ…  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ):
ظ…ظ† ط§ظ†ظƒط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ظپظ‚ط¯ ط§ظ†ظƒط±ظ†ظ‰ .
ط¢ظ†ظƒط³ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظ…ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ط¯ط§ط´ظ…ظ†ط¯ ظ†ط§ط¨ط؛ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± طھط¹ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ‡طھ ظˆط§ط±ط¯ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¯ط±ط³ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯. ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ط¨ظ‰ ط³ظˆط§ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ…
ظˆ ط³ط®ظ†ط´ ط±ط§ ظ†ط§ع†ظٹط² ظ†ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طں
ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¨ط¯ع¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط³ط³طھ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .
ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹظƒط§ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ†ط¯!  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… :
ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط±طŒ ظƒط§ظ† ظƒظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ…ط¹ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظپظ‰ ظپط³ط·ط§ط·ظ‡ طŒ ظ„ط§طŒ ط¨ظ„ ظƒط§ظ† ظƒط§ظ„ط¶ط§ط±ط¨ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط³ظٹظپ .
ط¢ظ†ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ† ظپط±ظˆ ط¨ظ†ط¯ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ط´ط¯. ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ )ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط­طھظ…ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯. ظˆ ط·ظˆط±ظ‰ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­طھظ‰ ظٹظƒ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظƒظ†ط¯. ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظٹع¯ظˆظٹط¯. ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ظ†ط¸ظ… ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ظ… ظ‚ظ‡ طµط¯ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط²ظٹط² ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¬ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظƒظپ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظˆط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ…ط§ظٹطھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ†  
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… :
ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ . ظ„ط§ ظٹظƒظˆظ† ظپط±ط¬ظ†ط§ ط­طھظ‰ طھط؛ط±ط¨ظ„ظˆط§ط«ظ… طھط؛ط±ط¨ظ„ظˆط§. ظٹظ‚ظˆظ„ظ‡ط§ ط«ظ„ط§ط«ط§ ط­طھظ‰ ظٹط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط¯ط± ظˆ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط§ظ„طµظپظˆ.
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… (ط¹ )ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط­ظƒظˆظ…طھ ط´ظ…ط§ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ )ع†ظ‡ ظˆظ‚طھ ط§ط³طھ طں ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ‡ ! ع†ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ . ط­ظƒظ…طھ ظ…ط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط؛ط±ط¨ط§ظ„ ط´ظˆظٹط¯ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ…ط¹ظٹظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ .
ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظˆط³ط¹ط§ط¯طھ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¶ط¹ظپ ظ‡ط§ ظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ط±ط§ ط¨ط± ط¢ط®ط±طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¨ط±ظ…ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط³ظ‚ظˆط· ط¯ط± ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ظٹظ… .
ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯  
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ):
ظپظ‰ طھظپط³ظٹط± ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ظٹظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ط¹ط¯ ظ…ظˆطھظ‡ط§ ظ‚ط§ظ„ : ظٹط­ظٹظٹظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظپظٹط¹ط¯ظ„ ظپظٹظ‡ط§ ظپظٹط­ظٹظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ط¨ط¹ط¯ ظ…ظˆطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط¸ظ„ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط®ط¯ط§ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ†ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (ط¹ ) ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¬ظ‡ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط¯ظپط±ظ…ط§ظٹظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ظˆط­ طھط§ط²ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¬ظ„ظˆظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط§ط³طھ طŒط¢ظ† ظ‡ظ… ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ طھط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ط¨ط¯.
ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط± ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ط؛ط§ط±طھع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط²ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظٹط§ظپطھ .
ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯... 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ):
ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‡
ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ…ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ظ†ط¯.
ط´ظ†ط§ط®طھظ† ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط±ظˆط² طھظˆظ„ط¯ ظˆ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ طŒ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط§ظˆط³طھ .ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظˆ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ظˆ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§طµظ„ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط®ط·ط§ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط´ط§ظٹط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ طµط­ظٹط­ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط³طھ .ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ .
ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¬ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظپطھط§ط± ظƒظپط± ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ... 
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ):
ظٹط§طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظٹط؛ظٹط¨ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ظ… طŒ ط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ„ط«ط§ط¨طھظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ط±ظ†ط§ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† .
ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ط¨ط± ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ط´ط§ظ† ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ظˆط¯.ط®ظˆط´ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ظ…ط§(ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ† )ط§ط³طھظˆط§ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¯ظˆط±ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† طŒ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¶ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط§ظٹظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† طھط§ط±ظٹظƒ ظˆ ظ…ط±ع¯ط²ط§طŒ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ )ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ط±ط§ط³طھظٹظ† طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظٹظ„ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ع†ظˆظ†ط§ظ† ظƒظˆظ‡ ظ¾ط§ط¨ط±ط¬ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ†ط®ط³طھ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ط¤ ظ…ظ† ط§ط² ظƒظˆظ‡ ط³ط®طھ طھط± ط§ط³طھ .

 


next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation