بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب داستانهایی از زمین کربلا, ر - یوسفى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ± -
     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ² -
     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ³ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§

ط± - ظٹظˆط³ظپظ‰

- غ³ -


ظٹظƒ ط¯ط§ظ†ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط±ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ :
ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط؛ط±ظٹط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط·ط±ظپ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ… طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ‡ظٹع† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ع†ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ !
ع¯ظپطھ : ظ…ط±ط§ ظ…ط±ط¶ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط¯ظƒطھط±ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¢ظ† ظ…ط±ط¶ ط±ط§ طھط´ط®ظٹطµ â€چ ط¨ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ط´ط¯ظ… .
ط±ظˆط²ظ‰ ظ¾ظٹط±ط²ظ†ظ‰ ط¨ظ†ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظ…ط±ط§ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط¯ظٹط¯ ع¯ظپطھ ط§ع¯ط± ظ…ظ† طھظˆط±ط§ ظ…ط¯ط§ظˆط§ ظƒظ†ظ… ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں ع¯ظپطھظ… ! ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… .
ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط¨ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط± طھط§ ط´ظپط§ ظٹط§ط¨ظ‰ ظ…ظ† ط¢ظ† ط¢ط¨ ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طµط­ظٹط­ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… ظٹط§ظپطھظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¶ ط¯ط± ظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ طھط§ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ‚ط¶ظٹظ‘ظ‡ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ظ…ط·ظ„ظ‚ط§ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط¶ ط¯ط± ظ…ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ .
ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط¬ظˆط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ع¯ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ط¢ظ† ط´ط±ط¨طھ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ ط®ظˆط¨ ظƒط±ط¯ظ‰ ! ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط² طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¯ط±ط¯ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¶ ط¨ط±ط·ط±ظپ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .
ع¯ظپطھ : ظٹظƒ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط² طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ : طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط¯ط± ط¢ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط¯ظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط±ط®ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط±ط§ظپط¶ظ‡ (ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ) ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¯ط§ظˆط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¶ ط¨ط± ظ…ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھ طŒ ظˆ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¶ â€چ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظˆ ظ‡ظٹع† ط·ط¨ظٹط¨ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ„ط§ط¬ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ…ظ† ظ†ظٹط³طھظ… ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ ظ…ظ† ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¤ط°ظ‘ظ† ط§ط°ط§ظ† ع¯ظپطھ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(42)
 

ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط¯ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‰ ظƒط³ط§ظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡طھ
 
ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ ط´ظپط§ط، ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡طھ
 
ط§ظ‰ طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظˆ ط­ط³ظٹظ†
 
ط¯ط±ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ظˆط§ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ع¯ط§ظ‡طھ
 
ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ… ط­ط¶ط±طھ طµط¯ظٹظ‚ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ (ط³ ) ط¨ظ‡ ظپظˆط² ط¹ط¸ظٹظ… ظ†ط§ط¦ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ظ‡طھ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظˆطھظٹط§ظ‰ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط§ط¤ ظ„ظٹط§ط، ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظƒظ…ط§ظ„ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ† ط§ط«ط± ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ع¯ط± ظ†ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط§ظƒظ… ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ… .
ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§طµط­ظ‘ ط§ظ‚ظˆط§ظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط´طھط§ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط± ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط³ظ‰ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط³ظˆط§ط± ظˆ ظ‡ط´طھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯
ط§ظ…ظ‘ط§ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ„ط´ع¯ط± ط¬ط¯ظ‘ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ظ„ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط³ظˆط§ط± ظˆ طµط¯ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط³ظ‰ ظ†ظپط± ظ†ظٹط² ط§ط² ظ„ط´ع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط´ع¯ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظˆط§ط«ظ‚ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± طھط¹ط¯ط§ط¯ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط³ظڈط¹ط¯ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ط´طھط§ط¯ ظˆ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ طھظٹظ…ظ‘ظ† ظˆ طھط¨ط±ظƒ ظˆ طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¨ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¢ظ† ظ¾ط§ظƒط§ظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ط، ط¯ظگظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† طŒ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… . ط´ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ط§ ظ†ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظ†ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡
1- ط­ط±ظ‘ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ - 2- ظ…طµط¹ط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط­ط±ظ‘ ط´ظ‡ظٹط¯ - 3- ط¹ظ„ظ‰ ط®ظ„ظپ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط­ط±ظ‘ - 4- ط؛ط±ظ‘ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظ†ط¯ ط­ط±ظ‘ - 5- ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظڈظ…ظژط± - 6- ط¨ظژط±ظٹط± ط¨ظ† ط®ط¶ظٹط± ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ - 7- ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ - 8- ط¹ظژظ…ط± ط¨ظ† ط®ط§ظ„ط¯ ط§ظژط²ط¯ظ‰ - 9- ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± - 10- ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ - 11- ط¹ظڈظ…ظٹط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ - 12- ظ†ط§ظپط¹ ط¨ظ† ظ‡ظ„ط§ظ„ ط¨ط¬ظ„ظ‘ظ‰ - 13- ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظˆط³ط¬ظ‡ - 14 - ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± - 15 - ط¸ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ط­ط³ط§ظ† - 16 - ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ - 17 - ط²ظڈظ‡ظٹط± ط¨ظ† ظ‚ظٹظ† - 18 - ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ‘ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظٹط²ظ†ظ‰ -19 - ط¹ظ…ط¯ظˆ ط¨ظ† ظ‚ط± ط¸ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ -20 -ط¬ظˆط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط¨ط§ط°ط± ط؛ظپط§ط±ظ‰ - 21 - ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط®ط§ظ„ط¯ طµظٹط¯ط§ظˆظ‰ - 22 - ط®ظ†ط¸ظ„ط© ط¨ظ† ط§ط³ط¹ط¯ظ‰ ط´ط§ظ‰ - 23 - ط³ظڈظˆظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ…ط·ط§ط¹ - 24 - ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ظ…ط§ط²ظ†ظ‰ - 25 - ظ‚ط±ظ‘ط© ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظ‚ط±ظ‡ ط؛ظپط§ط±ظ‰ - 26 - ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ط§ظ†ط³ - 27 - ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ظ…ط·ط§ط¹ ط¬ط¹ظپظ‰ - 28 - ط­ط¬ظ‘ط§ط¬ ط¨ظ† ظ…ط³ط±ظˆظ‚ - 29 - ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظˆط³ط¬ظ‡ ط§ط³طھ - 30 - ط¬ظ†ط§ط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ - 31 - ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¬ظ†ط§ط¯ظ‡ - 32 - ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط¹ط±ظˆظ‡ - 33 - ط¹ط§ط¨ط³ ط¨ظ† ط´ط¨ظٹط¨ ط´ط§ظƒط±ظ‰ - 34 - ط´ظˆط°ط¨ ط؛ظ„ط§ظ… ط¹ط§ط¨ط³ - 35 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط؛ظپط§ط±ظ‰ - 36 - ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ† ط؛ظپط§ط±ظ‰ - 37 - ط؛ظ„ط§ظ… طھط±ظƒ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط³ظ‘ط§ط¬ط¯ظٹظ† - 38 - ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ - 39 - ط§ط¨ظˆ ط¹ظ…ط±ظˆ طھظ‡ط´ظ„ظ‰ - 40 - ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ط± - 41 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¨ط´ط± ط­ط¶ط±ظ…ظ‰ - 42 - ظ‡ط§ط´ظ… ظ¾ط³ط± ط¹ظ… ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ - 43 - ظ‡ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ط­ط¬ظ‘ط§ط¬ - 44- ط§ط¨ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‡ طµظٹط¯ط§ظˆظ‰ - 45 - ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­طµظٹظ† ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ - 46 - ط³ط¹ط¯ ط؛ظ„ط§ظ… ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - 47 - ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ - 48 - ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ - 49 - ط·ط±ظ…ظ‘ط§ط­ ط¨ظ† ط¹ط¯ظ‰ ط¨ظ† ط­ط§طھظ… - 50 - ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ط¨ظ† ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ - 51 - ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط±ظˆظ‡ - 52 - ظ…ط§ظ„ظƒ - 53 - ط³ظٹظپ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط­ط§ط±ط« - 54 - ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط³ط±ظٹط¹ - 55 - ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ط§ظ† ظ‡ط´طھ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯:
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¹ظ‚ظٹظ„ - ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ - ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ - ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ - ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ط¹ظٹط¯ ط¹ظ‚ظٹظ„ - ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ .
ظٹظƒظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ„ ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰
ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹظ‘ط§ط± ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ط§ظ† ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ -
ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± - ط¹ظˆظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± - ط¹ط¨ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹظ‘ط§ط± - ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظٹط± ط²ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ط§ظ† ط´ط´ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط´ط§ظ‡ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظƒط¨ط± - ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط§ط¨ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ط­ط³ظ† - ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ط­ط³ظ† - ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§طµط؛ط±-
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ط¨ظˆ ط¨ظƒط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط§طµط؛ط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ظ‘ط§ط³ â€چ ظ‚ظ…ط± ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط¹ط·ط´ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§-
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ†ظ‘ط¨ظ‰ (طµ )- ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط؛ط± ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§-
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط´ظ‡ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظٹظƒ ط²ظ† ظƒظ‡ ط²ظˆط¬ظ‡ ظˆظ‡ط¨ ظˆ ط³ظ‰ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طµط­ط±ط§ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط´ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ط´ط§ظ† ظ¾ط± ط±ظ‡ط±ظˆ ط¨ط§ط¯. ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ…ظ‘ ط§ظژط­ط´ظڈط±ظ†ط§ ظ…ظژط¹ظژظ‡ظڈظ… .
( ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط±ط¨طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ ) )
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط±ظٹط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ‚ط±ظٹط¨ ظ†ظˆط¯ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ط«ط± ط³ظƒطھظ‡ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ط¹طµط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط³ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھط´ طھط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط­ط¯ظˆط¯ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ظ…ظ‡ط± طھط±ط¨طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒط«ظٹظپ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¢ط¨ ط±ظˆط§ظ† (ط¢ط¨ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ظˆط³ط· ط´ظ‡ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ) ط´ط³طھط´ظˆ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط³ط·ظ„ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھظ… طŒ ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¨ط§ ط®ظˆط¯ظ… ع¯ظپطھظ… ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظ…ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… طŒ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ… ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ظ†ظٹط² ط®ط´ظƒ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ‡ط± ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ… ط¨ط± ط§ط«ط± ط®ظٹط³ ط¨ظˆط¯ظ† ط·ط±ظپ ط²ظٹط±ظٹظ† ظ…ظ‡ط±طŒ ظ‚ط¯ط±ظ‰ طھط±ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ… ع†ط³ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ط± ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ط§ظ„ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ظپطھظ… .
ط´ط¨ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ†ظ… ط±ط³ظٹط¯ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ط© ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† - ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظپط¯ط§ظ‡ - ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط³ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹظˆط§ط± ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ((ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھط±ط¨طھ ط¬ط¯ظ‘ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ط§ظ„ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ !))
ظ‚ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯ ( ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¸ظ„ظ…ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯) ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط§ط­ظٹط§ط، ظ‡ط²ط§ط± ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(43)
 
ظٹط§ط±ط§ظ† ع†ظˆ ط§ط² ط·ظ„ظٹط¹ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
 
ظ¾ط± ظ†ظˆط± ع¯ط´طھظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط²ظˆظ‘ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
 
طµط¨ط­ ظ†ط´ط§ط· ط¯ط± ظ†ط¸ط±ظ… ط´ط§ظ… طھظٹط±ظ‡ ط´ط¯
 
ط§ط² طµط¨ط­ طھظٹط±ظ‡ ظپط§ظ… ط´ط¨ طھط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
 
ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ع†ط´ظ… ط®ظˆظٹط´ ظƒظ‡ ظ†ط±ع¯ط³ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ†
 
ط¨ع¯ط±ظٹط³طھظ‰ ع†ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
 
ط³ط±ط® ط§ط³طھ ع¯ط± ط®ط·ظ‘ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰
 
ط§ط² ط³ط¨ط²ظ‡ ط²ط§ط± طµط­ظ† ط³ظ…ظ† ط²ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
 
ظ‡ط´طھ ط®ط§طµظ‘ظٹطھ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§
طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظˆط«ظ‘ظ‚ ط¢ط«ط§ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
1 - ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط³ظ‘ظڈط¬ظڈظˆط¯ظڈ ط¹ظژظ„ظ‰ طھظڈط±ط¨ظژط© ط§ظ„ط­ظڈط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظژط®ط±ظگظ‚ظڈ ط§ظ„ط­ظڈط¬ط¨ظڈ ط§ظ„ط³ظ‘ظژط¨ط¹ط© .
ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظپطھ ط­ط¬ط§ط¨ ط±ط§ ط§ط² (ظ…ظ†ط¹ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ) ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
2 - ط°ظƒط± ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ طھط±ط¨طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط،ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط°ظƒط± ع†ظ‡ظ„ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ط­طھظ‘ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط°ظƒط±طŒ طھط³ط¨ظٹط­ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع†ط±ط®ط§ظ†ط¯ظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ظٹط³طھ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯.
3 - ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒط§ظ… ظ†ظˆط²ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط§ط² ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظƒط³ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ â€چ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ظ„ط§ ظ…ط¨ط¯ظ„ ظ…ظٹط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظˆط²ط§ط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ط¯ظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط§ط±ط¯.
4 - ط¨ط± ظ„ط­ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظٹظ‘طھظ‰ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ظ‚ط¨ط± ط±ظ‡ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظٹط´ظˆط¯.
5 - طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ظ‡ط± ط¯ط±ط¯ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط´ظپط§ ط¨ط®ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط°ظƒط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
6 - ط®ط§ظƒ ظ…ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­طµظ† طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­طµط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ‡ط± ط¢ظپط§طھ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط²ظ†ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
7 - ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط®ط´ طھظ„ط§ط·ظ… ظ…ظˆظ‘ط§ط¬ ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ط³طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظ„ط§ط·ظ… ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ظ‚ط·ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظƒظ…ظ‰ طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظ¾ط§ط´ظ†ط¯ ط¯ط±ظٹط§ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ظٹع¯ظٹط±ط¯.
8 - طھط±ط¨طھ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط­ظپظ‡ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طھط§ ظ†ظˆط± ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§طھ ظ…ط­ط´ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯
ظˆ ظ†ظˆط± ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ع†ط´ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯.(44)
ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†
ط§ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط®ط¶ط±ظ…ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ‚ط§ظ„ : ط³ظ…ط¹طھ ظٹظ‚ظˆظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط§ط±ط§ط¯ظژ ط§ظژظ† ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ†ظ‘ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظپظٹط¹ط±ظپظ† ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظپط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظپظ‡ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ„ظ†ط§ ظ…ط­ط¨ظ‘ط§ ظپظ„ظٹط³ ظپظ„ظٹط±ط؛ط¨ ظپظ‰ ط²ظٹط§ط±ط© ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظپظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ„ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ط¨ظ‘ط§ ظˆ ط²ظˆظ‘ط§ط±ط§ ظ…ط§ ظٹط¬ط¨ ظ„ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظƒط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظˆ ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹظƒظ† ط²ظˆظ‘ط±ط§ ظƒط§ظ† ظ†ط§ظ‚طµ ط§ظ„ط§ ظٹظ…ط§ظ† .(45)
ط§ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط®ط¶ط±ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ط´ â€چ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ط­ط¨طھ ظ…ط§ ط±ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ط±ط؛ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ â€چ ظ…ط­ط¨ ظˆ ط²ظˆظ‘ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ
ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط­ط¨ ظ…ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ط²ط§ط¦ط± ظ‚ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظˆ ظ†ط§ظ‚طµ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
 
ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† طھط§ ط´ظˆظ… ظ‚ط±ط¨ط§ظ† طھظˆ
 
ط¬ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظپط¯ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† طھظˆ
 
ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ط±ظˆظ‰ طھظˆ
 
ظƒط§ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ… ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط± ظƒظˆظ‰ طھظˆ
 
ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§
 
ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ط¯ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ظ†ظٹظ†ظˆط§
 
ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† طھط§ ط¨ظ¾ظˆظٹظ… ط±ط§ظ‡ طھظˆ
 
ط±ظˆط² ظˆ ط¬ظˆظٹظ… طŒ ط´ظˆظ… ط¯ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ طھظˆ
 
ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط²ط§ط¦ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط§ط² ط°ط±ظٹط­ ظ…ط­ط§ط±ط¨ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط´ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط§ط² ظ‚ظˆظ… ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
طھظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط°ط±ظٹط­ ! ط¨ع¯ط°ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط±ظˆظ†ط¯.
ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط²ط§ظٹط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† ظˆ ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ ط®ظˆط¯ ط­طھظ‘ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ : ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط´ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ).
ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ… ظƒظ‡ : ظˆط§ط¬ط¨ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒط±ط§ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط®ظˆط¯.
ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ† ! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµ ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ظ† ط§ط³طھ
ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ط±ط§ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ط±ط§ ظٹط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط± ظ…ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¹ط°ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ط°ط§ط¨ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظˆط²ط§ظ†ظ… . ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط±ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… .(46)
ظ…ط´ط§ظٹط¹طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ ط²ط§ط¦ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع†ظˆظ† ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط´ط§ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظپطھطµط¯ ظ…ظ„ظƒ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ط§ظˆ ظˆ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظˆ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط´ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ظ¾ط³ ع†ظˆظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ : (ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط³ط± ع¯ظٹط± ط¹ظ…ظ„ ط±ط§).
ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طھط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط´ظˆط¯. ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ : (طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظ¾ط±ط¯ظٹظ… ).
ظ¾ط³ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ طھط§ ط±ظˆط² ظ…ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ظˆط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ظˆطŒ ظ‡ط± ط±ظˆط². ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ط´ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط§ط³طھ .(47)
ظ…ط§ط،ظˆط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†
 
ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظˆط§ظ‰ ظ…ظ†
 
ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظپط²ظˆظ† ط؛ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ ط¨ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط§
 
طھط§ ط¨ط¨ظˆط³ط¯ ط®ظ„ظ‚ ط¹ط§ظ„ظ… ط®ط§ظƒ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ†
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ع¯ط± ظˆط§ط¯ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ط§ط²ط§ظ† ط¨ظˆط¯
 
ظ‚ط§ط¨ ظ‚ظˆط³ظٹظ† ط¹ظˆظ† ظˆ ط¬ط¹ظپط±طŒط§ظƒط¨ط± ط§ظˆ" ط§ط¯ظ†ط§ظ‰ ظ…ظ†
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆط§ط¯ظ‰ ط·ظˆط± ظ…طµط·ظپظ‰ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯
 
ط؛ط±ظ‚ ط®ظˆظ† ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظٹظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ظ…ظ†
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ع¯ظ„ط²ط§ط± ط²ظ‡ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯
 
ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط±ظ¾ط± ط´ظˆط¯ ع¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†
 
ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ† ظ…ظ† ط´ظ…ط± ط¯ظˆظ† ط¨ظ‰ ط­ظٹط§
 
ظ…ظٹط²ظ†ط¯ ط¨ط§ ع†ظƒظ…ظ‡ ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط³ظٹظ†ط§ظ‰ ظ…ظ†
 
ط§ظٹظ† ط³ط± ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ„ ظƒظ†ط¯
 
ظ…ظ‰ ع†ظƒط¯ ط§ط² ظ†ظˆظƒ ظ†ظ‰ ط®ظˆظ† ط¬ع¯ط± ط§ط² ظ†ط§ظ‰ ظ…ظ†
 
ظ‡ط±ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¢ط±ط§ظ… ط¯ظ„ ط¨ط§ ظ†ط؛ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† ع¯ط¯ط§ط²
 
ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط¯ظ‡ظˆط´ ط§ع¯ط± ظ†ظˆ ط´ط¯ ظ…ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹظ†ط§ظ‰ ظ…ظ† طھط§ط±ظƒ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
 
ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط´ظˆظ… طŒ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¯ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ‘ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµ ) ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ‘ ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط³ط¨ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط§ظپط¹ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طھظƒظپظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ط§طھ ط¯ظ†ظٹط§ط¦ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط®ط±ط¬ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ظˆط¶ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط±ط²ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط®ط·ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ ظ…ط­ظˆ ط´ظˆط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط±ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ط³ظٹظ… ط¨ظ‡ط´طھظ‰ .
ظˆ ط§ع¯ط± ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط­ظ‚طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظˆط¶ ظ‡ط± ط¯ط±ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط®ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط­ط´ظˆط± ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظˆط¶ â€چ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ طھظˆ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.(48)
ظپط¶ظٹظ„طھ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط¨ظ† ط­ظ…ط§ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ط­ظ…ط§ط¯ ظ†ط²ط¯ ط´ظ…ط§ ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯! ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ† ظƒظ†ظٹط¯. ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظ‡ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط§ط± ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط¹ط·ط§ط، ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط±ط­ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظˆطµظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط¯ظ‘ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ . ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط؛ط±ظٹط¨ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯. ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ظ„ط´ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط¯. ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ طھط±ط­ظ‘ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ¾ط³ط±ط´ ط¯ط± ظ¾ط§ط¦ظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظٹط´ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط­ظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ط؛طµط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط±طھط¯ظ‘ط§ظ† ط§ط² ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¯ظپظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¢ط¨ ظپط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط­ظ‚ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط§طŒ ظˆ ظˆطµظٹظ‘طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ â€چ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط³ ط§ظˆ ظ…ط¯ظپظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¬ظپط§ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯. ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظˆط­ط´طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ط§ط² طھظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ظˆطŒ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط¬ط¯ظ‘ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ . ظˆ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ¾ط³ ع¯ظپطھظ… : ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط´ظˆظ… ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ط­ظپط¸ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ظˆ ظˆ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… . ظ„ظ‡ط°ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ„ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط«ظˆط§ط¨ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : (ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظٹط±ظˆط¯ ع†ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ ط§ط³طھ طں!).
ع¯ظپطھظ… : ظ†ظ‡ .
ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : (ط§ظ…ظ‘ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ: ظ¾ط³ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ„ط§ظٹظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ط³طھ ظ¾ط³ طھط±ط­ظ‘ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ط± طµط¨ط­ ظˆ ط´ط§ظ… ).
ظˆط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظ…ط±ط§ ظ¾ط¯ط±ظ… ظƒظ‡ : ط±ظˆط¶ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ‡ط±ع¯ط²ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ظپط±ط³طھط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظٹط§ ط¬ظ†ظٹظ‘ط§ظ† ظٹط§ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ظٹط§ ظˆط­ط´ظٹط§ظ† طµط­ط±ط§. ظˆ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط­ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ظƒطھ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ„ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ .
ط¨ط¹ط¯ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظƒظ‡ :
(ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط§ط­ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‚طµظ‘ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طں).
ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ„ظ‰ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط´ظˆظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ط¦ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯ظƒظ‡ : (ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‚ظ‘ط±ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط¯ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯. ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط·ط¹ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ط،ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ‚ط¨ظٹط­ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§).(49)
ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
 
ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¹ط´ظ‚ ظ†ع¯ظٹظ†طھ ط³طھط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ط´ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ط§ ظٹظƒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ظ‡ط± ظƒظ‡ظƒط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط³ط± ط¨ظƒط´ط¯ ط¯ط± ط³ط±ط§ظ‰ طھظˆ
 
ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ظ¾ط§ظ‰ طھظˆ ع†ظˆ ظٹظƒظ‰ ط³ظ†ع¯ ط®ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ط§ظ†ظˆط§ط± ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط¨ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ‚ ط¹ط±ط´
 
ط«ط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط§ط¨ظ† ط«ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ط¨ظ†ظ…ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظٹط¨ ط®ظˆط¯ ط§ظ‰ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¯ظ„
 
ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ظ… ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط§ظ†ط¯ط± طھط¸ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ط³ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡طھ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¨ظٹظ†
 
ط¬ط³ظ…ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ظˆ ط¹ط¯ظˆظٹظ… ط³ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ط¨ط³ظƒظ‡ ظƒط´ظٹط¯ ط¬ط³ظ… ط؛ط±ظٹط¨ظ… ط¨ظ‡ ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§
 
ط¢ظˆظٹط²ظ‡ ظ‡ط± ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ†ظ… ط¨ط± ظ‚ظ†ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ط§ظ…ط§ ط²ط؛ظٹط¨ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ط² طھظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ…
 
ط¯ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط²ط®ظ… طھظ†طھ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ط¨ط§ ع†ط´ظ… ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ…طھ ط§ظ†ط¯ط± ط¯ظ… ظˆط¯ط§ط¹
 
ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ طھظˆ ط­ط³ظٹظ† ط´ظٹط± ط®ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ظ…ظ‡ط± ظˆ ظˆظ„ط§ ظˆ ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ظ¾ط± ط®ط±ظˆط´
 
ط¢ط±ط§ظ… ط¯ظ„ ع†ظˆ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ
 
ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢طھط´ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ‡ ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¯ط§ظˆظˆط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ…ظ† ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ… . ظˆ ع†ظˆظ† ط³ظ†ظ‘ظ… ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ… ط¶ط¹ظٹظپ ط´ط¯ ظ…ط¯ظ‘طھظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ط±ظپطھظ… طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯ظ‘طھظ‰ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¯ظ‘طھ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ظپطھظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ط±ط§ ظ…ط±ط§ ط¬ظپط§ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‰ !
ع¯ظپطھظ… ط§ظ‰ ط³ظٹظ‘ط¯ ط¬ط³ظ…ظ… ط¶ط¹ظٹظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ… ط¨ظ‰ ظ‚ظˆظ‘طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ طھط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط±ط§ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… طھط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھطھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ع¯ظˆ!
ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹط¯: ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ† ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھط´ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظ‡ ط¨ظ„ظ‰ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط¨ظٹط§ط¨ظ… ط§ط² ط¢طھط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… .(50)

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation