بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب داستانهایی از زمین کربلا, ر - یوسفى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ± -
     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ² -
     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ³ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§

ط± - ظٹظˆط³ظپظ‰

- غ² -


ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ ) ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ‡ط¨ظˆط· ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط³ ط§ط² طھط±ظƒ ط§ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظ…ط­ظ„ ظ‡ط¨ظˆط· ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‘ظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ‘ظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظٹط§ طھط±ظƒ ط§ظˆظ„ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط­ظˆظ‘ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط؛طµظ‘ظ‡ ط§ظˆ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط´طھظ‡ط§ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ع¯ط°ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ¾ط± ط¨ظ„ط§ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظƒط¯ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ طھط§ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ظƒط¨ ط§ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط³ظ‡ ظ…ط±ظƒط¨ ط¹ظˆط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط±ظƒط¨ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯.
ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ط¯ ط؛ظ… ظˆ ط؛ط¨ط§ط±طŒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط؛ظ… ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ ظ¾ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط¨ظ‡ طھظ†ع¯ ط¢ظ…ط¯طŒ طھط§ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط¹ ظپط±ظˆط²ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط®ط§ظ…ظˆط´ ع¯ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ‚ط¯ظ…ط´ ط¨ظ‡ ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ - ظˆ ط¨ط± ط§ط«ط± ط§طµط§ط¨طھ ط³ط±ط´ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† - ط®ظˆظ† ط§ط² ط³ط± ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ ظˆ ط³ط± ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ طŒ ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ‡ط§ ط¢ظٹط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…ظ† طھظ…ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ع¯ط´طھظ… ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ„ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ط³ط±ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط´ط¯طŒ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… !
ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ†ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ طھظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط³ط± ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ„ظƒظ† ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظٹظ‚طھظ„ ظپظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆظ„ط¯ظƒ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¸ظ„ظ…ط§
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ط«ط± ط¸ظ„ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھطھ ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¨ط§ ظٹظƒ ط³ط± ط´ظƒط³طھظ† ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ‰ :
ط±ط¶ط§ ط¨ظ‚ط¶ط§ط¦ظƒ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ…ط§ ظ„ط§ظ…ط±ظƒ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط؛ظٹط±ظƒ ظˆ ظ„ط§ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط³ظˆط§ظƒ
ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¢ظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظƒظˆظ† ظ†ط¨ظٹظ‘ط§طں ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظˆط­ظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ظƒظ† ظ†ظˆظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط®طھط± ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط³ ط¨ط§ ط±ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ ) ظ„ط¹ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(19)
ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ظٹظƒ ط²ظ…ط§ظ† ط¹ط¨ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¢ط«ط§ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط± ط¢ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯طŒ ظˆطµظٹط­ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ط± ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط´ظƒط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ‡ط§ ط®ط·ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط³ط± ط²ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طں
ظ¾ط³ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ط² طھظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط³ط± ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ظ„ظƒظ† ظ‡ظ†ط§ ظٹظژظ‚طھظ„ ط³ظگط¨ط· ط®ط§طھظژظ… ط§ظ„ظ†ظ‘ظژط¨ظٹظٹظ† ظˆ ط®ط§طھظژظ… ط§ظ„ظˆظژطµظٹظٹظ† ظپط³ط§ظ„ ط¯ظ…ظƒ ظ…ظˆط§ظپظ‚ط§ ظ„ط¯ظ…ظ‡ .
ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظˆظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† (طµ ) ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظˆطµظٹظٹظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظ¾ط³ ط®ظˆظ† طھظˆ ط±ظٹط®طھ طھط§ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط¢ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط´ظˆط¯. ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ظ…طµط§ط¦ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ظپطھ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ع¯ط±ظٹط³طھ .(20)
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¹ط²ط§ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظٹط´ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط¯ط± ط²ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ طھط­طھ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط¹ط²ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ظƒط±ط¨ ظˆ ع¯ظٹط±ط§ط¦ظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘ظٹظ† ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ظٹظ† ظ…ظٹط´ظˆط¯ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ .
ط¯ظˆظ‘ظ… ط¹ط²ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„طµظ‘ط±ط§ط® ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط±ط´ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظƒط§ظ† ط±ظپظٹط¹ ط§ظ„ط´ظ‘ط§ظ† ط¨ط§ ظ†ظˆط­ظ‡ ظˆ ط¶ط¬ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¹ط²ظٹط² ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط³ظˆظ‘ظ… ط¨ظٹطھ ط§ظ„ط¹ظ…ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ط¢ظ† ط³ظٹظ‘ط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظ†ظˆط­ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط§ط·ظ† ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ„ط§ط،ط§ط¹ظ„ظ‰ ط¨ع¯ظˆط´ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط³ظƒظ‘ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط³ظپظ„ظ‰ ظ…ظٹط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظٹط´ظˆط¯ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ط®ظ„ط§طµ â€چ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ…ط±ط§طھط¨ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ظ‚ط±ط¨ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…طھط±ظ‚ظ‰ ظ…ظٹظƒظ†ط¯.
ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط±ظ…ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¹ط²ط§ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط®ظ„ظ‚طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط­ظˆظ‘ط§ ط¹ط²ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ¾ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(21)
ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظٹط±ظˆط¯
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط© ط§ط²ظپط®ط±ط§ظ„ط³ظ‘ط§ط¬ط¯ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظƒط±ط¨ ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط­ط±ظ… ط§ظ…ظ† ظˆ ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط§ظƒط´ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ طµط§ظپ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط§ط؛ ط§ط² ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ظƒظ† ط§ط² ظ…ط³ظƒظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط³ط§ظƒظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ع¯ط± ظ…ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط³طھط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظˆط´ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆط±ط´ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظٹظƒظ†ط¯.
ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظ†ط¯ط§ ظ…ظٹط¯ظ‡ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ†ظ… ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط·ظٹظ‘ط¨ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ… ظ†ط¹ط´ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط¯ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§.(22)
 

ط¬ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† طھظˆ ظˆ ظƒط±ط¨ ط¨ظ„ط§ظٹطھ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ†
 
ط§ظٹظ† ط³ط± ط´ظˆط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ظˆط§ظٹطھ ظٹط§ط­ط³ظٹظ†
 
ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ ط¯ط± ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ…ط±ظ‚ط¯طھ ط¢ط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط±
 
ظƒظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط£ ظˆظ‰ ظƒظ†ظ… ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ظٹطھ ظٹط§ط­ط³ظٹظ†
 
ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظٹط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ طھط­ظپظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط­ظˆط±ط§ظ„ط¹ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ط³ظپظٹظ†ط© ط§ظ„ظ†ظ‘ط¬ط§ط© ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ ظ…ظ„ط§ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط±ط¨ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط²ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط­ظˆط±ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظٹع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط±ط¶ â€چ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯.(23)
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط¨ظ‘ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…
ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظٹط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ‚ط¹ط© ط§ظ„طھظ‰ ظƒط§ظ†طھ ظ‚ط¨ظ‘ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¬ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظ…ط¹ ظ†ظˆط­ ظپظ‰ ط§ظ„ط·ظˆظپط§ظ† .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ‘ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظٹط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط·ظˆظپط§ظ† .(24)
 
ظ…ظ‡ط± طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
 
ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط¬ ظ¾ط± ط¨ظ‡ط§ط³طھ ظ…ظ† ط§ط±ط²ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
 
ع¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط¬ظ†ظ‘طھ ظˆ ظƒظˆظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯
 
ظƒظˆظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ظ‘ظژطھ ط±ط¶ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
 
ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ†
 
ط¢ظ† ظ…ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
 
ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¯ط± ط·ظˆظپط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ( ظƒظ‡ ط¨طµظˆط±طھ ط¯ط±ظٹط§ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯) ع¯ط´طھ طھط§ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯طŒ ظƒط´طھظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ط؛ط±ظ‚ ظƒط´طھظ‰ طھط±ط³ظٹط¯طŒ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¨ط· ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط®ط§طھظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† (طµ ) ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظˆطµظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯طŒ ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ‡ظپطھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط§ط± ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط¹ظ†طھ ع¯ظپطھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط´طھظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط± ظƒظˆظ‡ ط¬ظˆط¯ظ‰ (ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط´ط§ظ… ) ظ…ط³طھظ‚ط± ط´ط¯.(25)
ط¯ط±ط¬ط§طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ¾ظ†ط¬ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ - ط§ط² ط¢ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ ط§ط³طھ ظ…ط«ظ„ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط§ط¶ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط®طھ ظˆ ع¯ظٹط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظٹط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط²ط±ط§ط¹طھ ظ…ظٹط´ظˆط¯.
ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… - ظ…ظ‚ط§ظ… ظپظٹط¶ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط§ظ†ظƒط³ط§ط± ط±ط§طŒ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… طھظƒظ„ظٹظپ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ( ظˆ ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ ظ…ط¥ ط§ظ„ظ‘ط§ ط¹ظˆظ‚ط¨ ظ„طھط±ظƒ ط§ظ„طھظˆط§ط¶ط¹ ) ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط¯ط± ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ظ‚ط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط§ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظپظٹط¶ ظ…ظٹط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط§ظ†ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµ ) ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط£ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ظ‡ظٹع† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ‰ ظˆ ظˆطµظ‘ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط¦ط± ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظ†ظٹط³طھ .
ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… - ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط­ظ„ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ†طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¤ ظ„ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹظ‘ط§ط، ط¯ط± ظˆظ‚طھ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظپظٹط¶ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®طµظˆطµ ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط¢ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظƒظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط¨ط§ظٹط¯ طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظˆ عکظˆظ„ظٹط¯ظ‡ ظ…ظˆ ظˆ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ط¨ط§ط´ط¯.
طھط£ ط³ظ‘ظٹط§ ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ظ„ظ…ط³طھط´ظ‡ط¯ظٹظ† ط¨ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‡ ط§ظ„ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظˆظ…ظٹظ† .
ط¯ط±ط¬ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… - ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ط¹ظٹظ… ط¬ظ†ظ‘ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² ظ†ظˆط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظˆ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ظ…ط¯ظپظˆظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط®ط§ظ…ط³ ط¢ظ„ ط¹ط¨ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظ„ظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®طµظˆطµ طھط±ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ…ظژظ† طھظژط±ظژظƒظژ ط²ظٹط§ط±ظژط© ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ظˆ ظٹط²ط¹ظ… ط´ظٹط¹ط© ظپظ„ظٹط³ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ظˆ ط§ظ† ظƒط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظ‡ظˆ ط¶ظٹظپط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© .
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ( ظ†ظ‡ طµط§ط­ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ).
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظگظ†ظ‘ظ‰ ط§ظژط´ظگظ…ظڈ ط±ط§ط¦ظگط­ظژط© ط§ظ„ط¬ظژظ†ظ‘ظژط© ظ…ظگظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ
ظٹط¹ظ†ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط§ط³طھط´ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ظ¾ط³ ط¨ط± ط·ط§ظ„ط¨ظٹظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط¨ظƒط§ط، ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ط¨ط´ظˆط¯ طھط§ ط¯ط± ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ†ظ‘ط´ظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط±ط¨ ظˆ ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¯ط± ط¬ظ†ط§ط¨ ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ… ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظƒط§ظ† ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظپظˆظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط­طھظ‡ط§ ظˆ ظپظٹط¶ظ‡ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط¨ظ†ط§ ط¨ط®ط¶ظˆط¹ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… طھظƒظˆظٹظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط¶ظٹط§ط، ظˆ ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظˆظ„ظˆط§ظ„ط¹ط²ظ… ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¹ظ†ط¨ط± ط³ط±ط´طھ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظپط®ط± ظˆ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظگظ†ظ‘ط§ط§ط±ط¶ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ط© ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ظƒط© .
ظ…ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ… . ط¨ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظ¾ط§ظƒ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ† ط¢ظ† ط®ط§ظƒ ط§ط² ط¨ظٹظ… ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط³ط§ظƒظ† ط­ظڈط³ظ† ط§ظ„ظ…ط£ ط¨ ظ…ظٹط´ظˆظ†ط¯.
ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­طھظ‰ ظ‡ط± ط®ط± ظˆ ط§ط´طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.(26)
ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط© ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ظˆط¶ط¹ ط¯ظپظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ظ…ظٹط´ظˆظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ظˆط¨طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظٹط³ظ‘ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(27)
 
ط®ظˆط´ط§ ط¨ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯
 
ظƒظ‡ ط¯ط§ط¹ظ‰ طھظˆ ط´ط¯ ط³ط§ظƒظ† ظ…ظ†ط§ظ‰ طھظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯
 
ظ‡ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط­ظٹط§طھ ط§ط¨ط¯ ط² ظپط±ط¯ طµظ…ط¯
 
ظ…ظ‚ظٹظ… ط¹ط±طµظ‡ ط±ط¶ظˆط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ
ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ (طµ ): ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ط²ظڈط± ظ‚ط¨ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظپط§ظ†ظ‘ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط·ط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© .
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ† ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ ظ‡ظ… ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ط­ط¯ظٹط« ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ط¨ط± ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط±ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯.
ط§ع¯ط± ع†ط´ظ… ط¨طµظٹط±طھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ طھظˆطھظٹط§ظ‰ ع†ط´ظ… ظƒظ†ظٹظ… . ط®ط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…طھط¨ط±ظ‘ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.(28)
 
ط¯ط§ط±ظ… ط§ظ†ط¯ط± ط³ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظٹطھ ظٹط§ط­ط³ظٹظ†
 
ط¯ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط؛ط±ظ‚ طھظ…ظ†ظ‘ط§ظ‰ ظˆطµط§ظ„طھ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ†
 
ظ…ظ† ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظˆط§ظ„ظ‡ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط§ظ…ظˆظ† ط؛ظ…طھ
 
ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¯ظ„ ع¯ط´طھظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ظٹطھ ظٹط§ط­ط³ظٹظ†
 
ظ†ظˆط± ط´ظ…ط³ ظˆ ط²ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظˆظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط´طھط±ظ‰
 
ظ‡ظ…ع†ظˆ ط°ط±ظ‘ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¬ظ…ط§ظ„طھ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ†
 
ط«ظˆط§ط¨ ط²ط§ط¦ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، (طµ ) ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯طŒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ظˆط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¢طھظٹظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ظˆ ظˆ ط²ط§ط¦ط±ط´ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط´طھظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظپظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ‡ط±ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ط«ظˆط§ط¨ ظٹظƒ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ظٹظƒ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط«ظˆط§ط¨ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط´ظ…ط§!
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ„ظ‰ ط«ظˆط§ط¨ ط¯ظˆ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¯ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ† .
ط¨ط§ط² ط¹ط§ظٹط´ظ‡ طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ظƒط±ط¯! ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ط«ظˆط§ط¨ ط³ظ‡ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط³ظ‡ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ† .
ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ط²ظٹط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط«ظˆط§ط¨ ظ†ظˆط¯ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ظ†ظˆط¯ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ طھط§ ظ†ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط­ط§ظ„ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط²ط§ط¦ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ع†ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¯ظ„ط´ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(29)
ط¬ظˆط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ
ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط´ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ط®ظٹط±طں ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆط¹ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظˆظ‘ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط­ط´طھظ‡ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…طھظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط±ط³ظ‰ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط´ط± ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط± ع¯ط±ظ… ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¹ط¯ظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظٹط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¹ط±ط´ ط±ط­ظ…طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط£ ظ†ظˆط³ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ظ‘طھ ظ…ظٹط¨ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ†طھط¸ط± ط´ظ…ط§ط¦ظٹظ… طŒ ع†ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ط¦ظٹط¯ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط§ ظ„ط°ظ‘طھ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظٹط¯ظ‡ظٹظ… .
ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‚ظˆظ„ ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ط§ع¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆظ‘ظ„ ظ…ط­ط´ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط²ظٹط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¹ط±ط´ ط¨ط§ط´ظٹظ… ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¸ظ„ظ…طھظƒط¯ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯.
ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¢طھط´(30)
ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¨ط­ط§ط± ط§ط² ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط´ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط­طھط±ظ… ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط§ط³طھ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯: ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط´ط¨ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط§ط«ظ†ط§ط، طµط­ط¨طھ ظپط¶ظٹظ„طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظˆط¯. ع¯ط°ط´طھ طŒ ظپط±ط¯ط§ ط§ط¹ظ…ط´ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¹ظ„ظ‘طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ظ¾ط§ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ظˆط¯ط¬ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظˆط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط®ط¯ط±ظ‡ ط¯ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ط§ ط±ظˆ ط¨ظ‡ظˆط¯ط¬ ط¯ط±ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط±ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط´ط®ط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظˆ ط´طھظ‡ ((ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط± ظ„ط²ظˆظ‘ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ظ‡ ))
ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ط² ط¢طھط´ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ .
ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط¨ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ„ط·ظپ ط¨ظپط±ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± طھظˆ ظ…ظ†ظƒط± ظپط¶ظٹظ„طھ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ‰ .(31)
( ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط§ط³طھط´ظپط§ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ )
ط´ظٹط® ط§ط¬ظ„ طŒ ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط© ط¨ظ‡ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ظپطھظ… ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط´ط¯ظ… . ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¸ط±ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :((ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط± ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ†ع¯ط±ط¯ظ… طھط§ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط±ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط´ط§ظ…ظ‰)).
ع†ظˆظ† ع¯ط±ظپطھظ… ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ… ط´ط±ط¨طھ ط³ط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط®ظˆط´ ط·ط¹ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ظˆظ‰ ظ…ط´ظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط³ ط؛ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ((ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ع†ظˆظ† ط¨ظٹط§ط´ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھط´ ط¨ط±ظˆظ‰ )).
ظ…ظ† طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ… . ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ… ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظپطھظ‡ طŒ ط±ط®طµطھ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ… . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((طµط­ظ‘ ط§ظ„ط¬ط³ظ… ظپط§ط¯ط®ظ„ : ط¨ط¯ظ†طھ ط³ط§ظ„ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆ)).
ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط´ط¯ظ… ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… . ط¯ط³طھ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں))
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ((ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع¯ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط¨ط± ط؛ط±ط¨طھ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھ ط´ظ…ط§طŒ ظˆ ظƒظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط± ظ…ظ„ط§ط²ظ…طھ ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ†ع¯ط±ظ… )).
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظ…ط§ ظƒظ…ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظ…ط§ظ… ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ط› ط§ظ…ظ‘ط§ ط؛ط±ط¨طھ طھظˆطŒ ظ¾ط³ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ†ظƒظˆط³ ط؛ط±ظٹط¨ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط§ط± ظپظ†ط§ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¯ ظ…ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط£ ط³ظ‘ظ‰ ظƒظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¯ظˆط± ط§ط² ظ…ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ط­ط¨طھ ظ‚ط±ط¨ ظˆ ط´ظˆظ‚ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¯ظ„طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ظٹطھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯)).
ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ طں))
ع¯ظپطھظ… : ((ط¨ظ„ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظٹظ… ظˆ طھط±ط³ ط¨ط³ظٹط§ط±.))
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± طھط±ط³ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ ط«ظˆط§ط¨ط´ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط®ظˆظپ ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ط² طھط±ط³ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظٹظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯)).
ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ط´ط±ط¨طھ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظٹط§ظپطھظ‰ طں))
ع¯ظپطھظ… : ((ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط­ظ…طھظٹط¯ ظˆ طھظˆ ظˆطµظ‰ ط§ظˆطµظٹط§ظٹظ‰ . ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط´ط±ط¨طھ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ط§ ط¨ط§ظٹط³طھظ… ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ… ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ع†ظˆظ† ط¢ظ† ط´ط±ط¨طھ ط±ط§ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ… ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط´ ط¨ظˆطھط± ظˆ ط®ظˆط´ â€چ ظ…ط²ظ‡ طھط± ظˆ ط®ظ†ظƒ طھط± ظ†ظٹط§ظپطھظ… . ط؛ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ظٹط§ط› ع¯ظپطھظ… : ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ… . ظ¾ط³ â€چ ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ )).
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط¢ظ† ط´ط±ط¨طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھط´ظپط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ظˆ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظƒظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ط·ظپط§ظ„ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظٹط± ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… )).
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط´ط®طµظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ط§ط¦ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظٹع† ط¬ظ† ظˆ ط¬ط§ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط³طھط´ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒطھط´ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒطھط´ â€چ ط±ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ„طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ…ط§ظ„ط¯ ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط±ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ط¹طھ ط´ظپط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظ†ظٹط³طھ ط¢ظ† ظ…ع¯ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¬ط±ط§ظ„ط§ط³ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹط§ظ‚ظˆطھظ‰ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط³ظپظٹط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ„ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ط¹طھ ط´ظپط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ع†ظˆظ† طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظƒظپط± ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط§ظ„ظٹط¯ظ†ط¯ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ط«ط±ط´ ظƒظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯)).
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ((ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ… طں))
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((طھظˆ ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط®ط±ط¬ظٹظ† ط¯ط± ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ع†ط±ظƒظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ظ‰ ظ¾ط³ ط¨ط±ظƒطھط´ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯)).
ع¯ظپطھظ… : ((ط±ط§ط³طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‰ .))
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ع†ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ‰ طں))
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ((ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ…)).
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‰ . ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط§ط´ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ط¨ط±ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط³ط§ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯)).
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط¯ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط§ط±ط¶ â€چ ظ†ط´ط¯.(32)
ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ظ‡ ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظˆ ظƒطھط§ط¨ طھط­ظپط© ط§ظ„ط²ظ‘ط§ظٹط±طŒ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ط¹ظ…ظ‘ظژط§ط± ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط®ط¯ظ…طھ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط±طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط´ط±ظ‘ظژظپ ط´ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ ع†ظˆظ† ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯:
ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظٹظƒظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ طŒ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظˆط§ط±ط« ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط®طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ…طھظ‘ط§ظ† ع¯ط° ط´طھظ‡ ط±ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ… ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ظˆطµظٹظ‘طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±(طµ ) ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط² ظ…ط±ط§ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط¨ط± ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط؛ط¨طھ ط¨ط± ظ†ظٹظƒظ‰ ظ…ط§ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط± طµظ„ظ‡ ظ…ط§طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±(طµ ) طھظˆطŒ ظˆ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط±ط§طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط´ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ظ‰ طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¹ظˆط¶ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ طŒ
ظˆ ط­ظپط¸ ظƒظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط²طŒ ظˆ ط±ظپظٹظ‚ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط·ظ† ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ظپط¹ ظƒظ† ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط±ظ‘ ظ‡ط± ط¬ط¨ظ‘ط§ط± ظ…ط¹ط§ظ†ط¯ ط±ط§طŒ ظˆ ظ‡ط± ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ‚ظˆظ‰ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط¬ظ†ظ‘ ظˆ ط§ظ†ط³ ط±ط§طŒ ظˆ ط¨ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² طھظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ
ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ ع†ظˆظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظٹط¨ ظˆ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط§ ظ¾ط³ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط´ط¯ ط§ط² ط¹ط²ظ… ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط§طŒ
ظ¾ط³ ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¢ظ† ط±ظˆظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ„ظ†ط¯ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¢ط¨ ع†ط´ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ط­ظ‘ظ… ط¨ط± ظ…ط§طŒ ظˆ ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط¬ط²ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ط§طŒ ظˆ ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¢ظ† طµط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ط§طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§ ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ… طھط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط­ظˆط¶ â€چ ظƒظˆط«ط± ظˆ ط±ظˆط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† .
ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط²ظˆظ‘ط§ط± ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ…ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ط±ط³ط¯طŒ
ط¢ط±ط²ظˆ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط§ ظƒط§ط´ ط­ط¬ظ‘ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ظ…ظٹط´ط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ع†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط³طھ طھظˆ ط±ط§ ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ . طھط±ظƒ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظƒظ† طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ†ظ‚ط¯ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط¹ط§ ظ…ظٹظƒظ†ظ†ط¯ طھط±ظƒ ظ†ظƒظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² طھط±ط³ ظˆ ط®ظˆظپ ظƒط³ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط±ظƒط³ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط­ط³ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ â€چ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط¯ ظپظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… .
ط¢ظٹط§ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ…ظٹظƒظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¨ظٹظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµ ) ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظ…ظٹظƒظ†ط¯طں(33)
(ط¢ط±ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ…ظژظ† ظ…ظگط³ظ‘ظژ ط¬ظگظ„ط¯ظ‰ ظ„ظژظ… طھظژظ…ط³ظ‘ظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط±. ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط¯ظ† ظ…ط±ط§ ظ„ظ…ط³ ظƒظ†ط¯ ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظ¾ط³ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظƒظ†ط¯ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظٹط¯.
ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط±ط²ظ‚ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¬ط¯ظ‘ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظˆ ط§ط®ظٹظ‡ ظˆ ط°ط±ظ‘ظٹطھظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظٹظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط¨ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ط¯ظ‘ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظˆظ„ط§ط¯ط´ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ط«ظˆط§ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط²ظ†ط¬ط§ظ†ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظˆط¶ ظ‡ط± ط¯ط±ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®طµظˆطµ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…طµط±ظپ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط´ظ‡ط± ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط·ط§ط، ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ
ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظپط± ط¨ظ…ظٹط±ظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظ…ط´ط§ظٹط¹طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط­ظ†ظˆط· ظˆ ظƒظپظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظٹع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط±ظٹط§ط­ظٹظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظپط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط·ط±ظپ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط³ظٹط¹ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظ†ط¯طŒ طµط¯ظ‘ظٹظ‚ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¨ط§ ظ…ظ‚ظ†ط¹ظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ…ظٹظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط®ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظٹط¯ ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط؛ط±ظٹط¨ ظ…ظ† طŒ ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط®ظٹط±ط§طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ظ¾ط³ طµط¯ظ‘ظٹظ‚ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ¾ط³ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط´ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط¬ظ‘ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط·ط§ط، ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ…ظ„ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„طھ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط¨ع¯ظٹط± ط¨ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯.
 
ط°ظژظ†ط¨ظڈظ†ظژط§ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظٹظ„ظڈ ظˆظژ ط§ظ„ظˆظگظ„ط§ظژظٹظژط©ظڈ ط´ظژظ…ط³ظŒ
 
ط¬ظژط¹ظژظ„ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ظ…ظژط­ظˆظژظ‡ط§ ط¨ظگط¶ظٹط§ظ‡ط§
 
ط°ظژط±ظ‘ظژط©ظڈ ظ…ظگظ† ظˆظژ ط°ط§ط¯ظگظ†ط§ ظ„ظگط­ظڈط³ظگظٹظ†ظچ
 
ط´ظگط¨ظ‡ظڈ ط§ظگظ„ط§ظƒط³ظٹط±ظگ ط¨ظژظ„ ظ†ظژط±ط§ظ‡ظڈ ظˆظژ ظˆظژط±ط§ظ‡ط§
 
ظˆظژ ط¨ظگظ‡ظگ ظ†ظژط±ظ†ظژط¬ظ‰ ط§ظگظ†ظ‚ظگظ„ط§ط¨ظژ ط®ظژط·ط§ظٹط§
 
ط°ظژط±ظ‘ظژط©ظŒ ظ…ظگظ† ظˆظژ ط°ط§ط¯ظگظ†ط§ ظ„ظگط­ظڈط³ظگظٹظ†ظچ
 
طھط§ط±ظƒ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط¨ظ† ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ‚ط§ظ„ ط³ط¦ظ„طھظ‡ ط¹ظ…ظ‘ظ† طھظژط±ظژظƒظژ ط²ظٹط§ط±ظژط© ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† 7 ظ…ظگظ† ط؛ظژظٹط±ظگ ظ…ظگظ„ظ‘ط© طŒ ظپظ‚ط§ظ„ 7 ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ظ‘ط¬ظ„ ظ…ظگظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط±.
ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط§ط³طھ .
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظٹط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط´ط®طµظ‰ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ط¨ظ† ط±ظژط³ظڈظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…ط§ طھظژظ‚ظڈظˆظ„ ظپظٹظ…ظژظ† طھظژط±ظژظƒظژ ط²ظٹط§ط±ط© ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ظˆ ظٹظ‚ط¯ط±ظڈ ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ طŒ ظ‚ط§ظ„ : ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ظژظ‚ظˆظ„ ط§ظ†ظ‘ظژظ‡ ظ‚ظژط¯ ط¹ظ‚ظ‘ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆ ط¹ظ‚ظ‘ظ†ط§ ظˆ ط§ط³طھظژط®ظژظپظ‘ ط¨ط§ظ…ط± ظ‡ظˆظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظژظ† ط²ط§ط±ظژظ‡ ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظˆط±ط§ط، ط­ظˆط§ط¦ط¬ظ‡ ظˆ ظƒظپظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ†ظ‘ظژظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ„ظٹط¬ظ„ط¨ ط§ظ„ط±ظ‘ط²ظ‘ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظˆ ظٹط®ظ„ظپ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ ط§ظ†ظپظ‚ ظٹط؛ظپط± ط°ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظ…ظٹط³ظ† ط³ظ†ط© ظˆ ظٹط±ط¬ط¹ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط²ط±ظŒ ظˆ ظ„ط§ ط®ط·ظٹط¦طھظ‡ ط§ظ„ظ‘ط§ ظˆ ظ‚ط¯ ظ…ط­ظٹطھ ط°ظ†ظˆط¨ظ‡ ظ…ظ† طµط­ظٹظپطھظ‡ ظˆ ظٹط¬ط¹ظ„ ظ„ظ‡ ط¨ظƒظ„ ط¯ط±ظ‡ظ… ط§ظ†ظپظ‚ظ‡ ط¹ط´ط± ط¢ظ„ط§ظپ ط¯ط±ظ‡ظ… ظˆ ط°ط®ظ‘ط± ط°ظ„ظƒ ظپط§ط°ط§ ط­ط´ط± ظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ طŒ ظ„ظƒ ط¹ط´ط±ط© ط¢ظ„ط§ظپ ط¯ط±ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ„ظƒ ظˆ ط°ط®ظ‘ط±ظ‡ط§ ظ„ظƒ .(34)
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ ظٹط§ ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ (طµ ) ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظ‰ ! ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ظ…ظٹظƒظ†ط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ظˆط¯طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط¢ظ† ط´ط®طµ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ط§ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط¨ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ط§ ط±ط§. ظ‡ط± ظƒط³ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط¨ط± ط¬ط¯ظ‘ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ظˆط§ط¦ط¬ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ط´ ط±ط§طŒ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظپط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط±ط²ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ طŒ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ظˆط²ط± ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¯ط±ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ¾ط³ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¹ط·ط§ط، ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
( ط¯ط²ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… طھظˆظ‚ظپظ… ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط§ط¬ ط­ط³ظ† ظ†ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط²ظٹظ†ط¨ظٹظ‡ طŒ ط¯ظƒط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط®طھ . ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ط¬ظ‰ طھط±ط¨طھ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ط«ظ‚ط§ظ„ظ‰ ظٹظƒ ط§ط´ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¨ظٹط¨ ط²ط§ط¦ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط²ط¯ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط±ط§ ط¨ط±ط¯. ط²ط§ط¦ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¶ط±ظٹط­ ظ…ط·ظ‡ط± ع†ط³ط¨ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط´ظ…ط§ ظ¾ظˆظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹظ… ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط´ظƒط§ظٹطھ ط¨ط¨ط±ظ… طں
ط­ط§ط¬ ط­ط³ظ† ظ…ط²ط¨ظˆط± ط­ط§ط¶ط± ظ…طھط£ ط«ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ طھط£ ط«ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط´ط¨ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط­ط§ظ„ ط²ط§ط¦ط±طھ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط±ظ‰ طں ط¯ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط³ظˆط§ ظƒظ† طھط§ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ظ…ظ† ط¯ط²ط¯ ع¯ظٹط±ظ… طں
ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط²ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆظ„ طھظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط­ط§ط¬ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ع¯ط± ظ…ظ† ع†ظ‡ ط¯ط²ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط²ط¯ظ‰ طھظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط§ظƒ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط±ط¨طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ‰ ظˆ ظ¾ظˆظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ‰ . ط§ع¯ط± ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط§ط³طھ ع†ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ظ¾ظˆظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط§ظ„ طھظˆط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¢ظ‚ط§ ط¬ط§ظ† ! ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ¾ط³ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¯ط²ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ط¯ط²ط¯ ظ¾ظˆظ„ ط²ط§ط¦ط±طŒ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط³ظ‚ط§ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¯ط²ط¯ظٹط¯ ظˆ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظٹط´ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…طµط±ظپ ظ†ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ .
ط­ط§ط¬ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط­ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ طµط­ظ† ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط²ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط¢ط¯ط±ط³ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط´ظ†ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط­ط§ط¬ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ طھط§ ط¯ط²ط¯ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ… . ع¯ط¯ط§ظ‰ ط¯ط²ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظ…ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ط­ط±ظپط´ ط±ط§ ع¯ظˆط´ â€چ ظ†ط¯ط§ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ط¬ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¹ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ع¯ط¯ط§ ط±ط§ ط­ظپط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒظٹط³ظ‡ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯.
ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظپطھ : ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ط¯ط²ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ ط¯ظƒط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ„ظ‡ط§ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ ط­ظ„ط§ظ„ ط´ظ…ط§. ط¨ط¹ط¯ طھط±ط¨طھ ظپط±ظˆط´ظ‰ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ظپط±ظˆط´ظ‰ ط§ظ…ط±ط§ط± ظ…ط¹ط§ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(35)
ظپظٹط¶ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط±ظˆط²ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط³طھط¯ط¹ط§ظ‰ ط¶ظٹط§ظپطھ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒطھط¨ ظ…ط±ط§ط«ظ‰ ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ط´ط®طµ ط±ط§ ط²ظ‡ط±ظ‰ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆط¶ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ط±ظˆط³ â€چ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ظ… ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط§ط³طھط¯ط¹ط§ ط§ط² ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† طھط´ط±ظٹظپ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط§ ط±ط´ظƒ ع¯ظ„ط³طھط§ظ† ط§ظگط±ظژظ… ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ط§ظƒظ„ ظˆ ط´ط±ط¨ ظ…ظ† ط´ط±ط¨طھ ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ… ظˆ ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ط­ظ†طھ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظ† ط؛ط±ط¶ ظ…ظ† ط§ط² ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ط¯ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…طھ ط±ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ… ط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ظپظٹط¶ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ظˆظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ†ط§ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆط§ط±ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط®طھظ‡ ع¯ط§ظ† ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط°ظƒط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طھط§ ظƒظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط؛ط±ظٹط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§.
 
ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط§ظ„طھ ط²ط§ط±
 
ط±ط®ط´ ع†ظˆ ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¯ظ„ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط²ظ†ع¯ ط؛ط¨ط§ط±
 
ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ط± طھظ† ط§ظˆ ط¨ط³ ظƒظ‡ ظ†ط§ظˆظƒ ظƒط§ط±ظ‰
 
ظ†ظ‡ط§ظ„ ظ‚ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط´ط¯ ط®ط¯ظ†ع¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط±ظ‰
 
ظ†ط¯ط§ط¯ ط¢ط¨ ظƒظ…ط´ ط؛ظٹط± ط§ط´ظƒ ع¯ظ„ع¯ظˆظ† ط±ظ†ع¯
 
ظƒط³ظ‰ ظ†ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط¬ظˆط¦ظٹط´ ط¨ط؛ظٹط± ط®ط¯ظ†ع¯
 
ط¨ط؛ظٹط± طھظٹط؛ ظƒط³ظ‰ ط³ط±ع¯ط°ط´طھ ط§ظˆ ظ†ط´ظ†ظٹط¯
 
ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆط² ط¯ظ„ ط§ظˆ ط¨ط¬ط² ط¹ط·ط´ ظ†ط±ط³ظٹط¯
 
ط² ط®ط§ظƒ ظƒط³ظ‰ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ط؛ظٹط± ط³ظ†ط§ظ†
 
ظ†ظƒط±ط¯ ط­ظپط¸ طھظ†ط´ ظƒط³ظ‰ ط¨ط؛ظٹط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆط±ط§ظ†
 
ظƒط³ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ط¨ط¬ط² ط®ط§ظƒ ظ…ط±ظ‡ظ… ط¯ط§ط؛ط´
 
ع†ظˆ ط§ط¨ط± ظˆط§ط±ط¯ ع¯ظ„ط²ط§ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯
 
ع†ظˆ ط¯ظٹط¯ ط²ظٹظ†ط¨ ط؛ظ…ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¹ط´ ط´ط§ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯
 
ط±ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط² ط³ظˆط² ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒط´ظٹط¯
 
ع†ظˆظ† ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط§ط² ط­ط¶ظ‘ط§ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط³ظ‘ط§ط¬ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط؛ظ„ط؛ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط§ظ…ط¹ ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط°ط§ظƒط± ط§ط² ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظپط§ط±ط؛ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ طµط§ط­ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ط²ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط®ط¯ظ…طھ ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ط¯طŒ
ط³ظ¾ط³ ظ…طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظپط­ظ‘طµ ظˆ ط¬ظˆظٹط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¯ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ط¯ظ…طھع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ظٹط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­طھظ‘ظ‰ ظƒظپط´ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¬ظپطھ ظ…ظٹظƒط±ط¯.(36)
ط¬ظ†ظ‘ظٹط§ظ† ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ طھظ…ط§ظ… ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…طھظ‘طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¨ط³طھ طŒ طھط§ ظƒط³ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ
ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط´ط¨ظ‡ط§ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظٹظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط¯ط± ع¯ظˆط¯ط§ظ„ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ظ‘ط§ط، ط¨ظٹظ† ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظƒظˆط®ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظ¾ظٹط± ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط³ظپظٹط¯ ظ¾ظˆط´ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ظ†طھط±ط³ظٹط¯ ظ…ط§ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¬ظ†ظ‘ ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ ظ‚طµط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظ…ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ظˆظ… ظˆ ط®ط¨ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظ… طŒ ع¯ظپطھظ… طŒ ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط·ظˆظ„ظ‰ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط§ط´ط¹ط§ط± ط¬ط§ظ†ع¯ط¯ط§ط²ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ… ظ…ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒظ‡ط§.(37)
 
ط¨ط§ ط¹ط´ظ‚ ط­ط³ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯
 
ط§ط² ظƒط±ط¨ ط¨ظ„ط§ظٹط´ ع¯ظپطھع¯ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯
 
ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط± ظˆ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ط´
 
ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط³ط¨ ط¢ط¨ط±ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯
 
طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظƒظپظ†
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ظ…ط¤ظ…ظ† ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط®ط¯ظ‘ط±ظ‡ ظ…ط­طھط±ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ( ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯) ط¨ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ†ط®ظˆط¯ظ‰ طھط±ط¨طھ ط§طµظ„ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ظˆظپ ظƒظپظ† ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط®ظˆظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط·ظˆط¨طھ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒظپظ† ط³ط±ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ طھط¯ط±ظٹط¬ط§ ط®ط´ظƒ ظ…ظٹط´ظˆط¯.
ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط®ط¯ظ‘ط±ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ط´ ط¨ط±ظˆظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ .
ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ظپطھظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ† ظ…ط®ط¯ظ‘ط±ظ‡ ط¨ط®ع†ظ‡ ظƒظپظ†ط´ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯. ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط®ظˆظ† ط¯ط± ظƒظپظ† ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظˆ طھط±ط¨طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط®ط¯ظ‘ط±ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒطھط± ظˆ ط®ظˆظ†ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ظ„ط±ط²ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ظˆ طھطµظˆظ‘ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط®طھ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظ„ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط´ط¯ظ… .(38)
 
ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ†ظ… ط³ظپط± طھط§ ظƒظˆظ‰ ط¬ط§ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰
 
ط®ط§ظƒ ع¯ط±ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰
 
ط®ط§طھظ… ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط¢ط¨
 
ط¨ط§ ط³ط± ط§ط² طھظ† ط¬ط¯ط§ظٹطھ ط°ظƒط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰
 
ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯:
ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظٹظˆط­ظ†ظ‘ط§ظ‰ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طھ ظ‚ط³ظ… ظ…ظٹط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ… : ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط®طھط± ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯(طµ ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط³ظ…ط´ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظٹظƒظ†ظ‰ طں
ع¯ظپطھ ظ‚ط¶ظٹظ‘ظ‡ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ع¯ظپطھظ… ط¨ع¯ظˆ! ع¯ظپطھ : ط®ط§ط¯ظ… ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط§ظ„ط±ظ‘ط´ظٹط¯ ظ†طµظپ ط´ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ط¯ط±ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط¨ط±ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط§ظ…ط± ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط¹ظ„ط§ط¬ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ظٹظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ع†ظ‡ ظ…ط±ط¶ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ظˆ ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯طں
ط¯ظٹط¯ظ… ط·ط´طھظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط´ظƒظ…ط´ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط·ط´طھ ط®ط§ظ„ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ع¯ظپطھظ… : ع†ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆط¨ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظ„ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظپطھط§ط¯ ط³ط¨ط¨ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ! ع¯ظپطھظ†ط¯: ط´ط®طµظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ طµط­ط¨طھ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯.
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ع¯ظپطھ : ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ط؛ظ„ظˆظ‘ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¯ط§ظˆط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .
ط¢ظ† ط´ط®طµ ع¯ظپطھ ط§ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط¯ط±ط¯ ط¨ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط²ط§ظٹظ„ ط´ط¯ ظˆ ط­ظ‚طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ†ظپط¹ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‡ط³طھ طں ع¯ظپطھ ط¨ظ„ظ‰ ! ع¯ظپطھ ط¨ظٹط§ظˆط±طŒ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ ظ‡ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ط، ظˆ طھظ…ط³ط®ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط®طµ طŒ طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط¨ط± ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ظ†ظٹط§ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯طŒ ظˆ ظپط؛ط§ظ†ط´ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ( ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ط§ظ„ط·ط´طھ ط§ظ„ط·ط´طھ ) ظˆ طھط§ ط·ط´طھ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط§ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯.
ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ع¯ظپطھ : ظ‡ظٹع† ط¹ظ„ط§ط¬ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طں
ظ…ظ† ع†ظˆط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط¯ظ„ ظˆ ط¬ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظ…ع¯ط± ط¹ظٹط³ط§ظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¶ ط±ط§ ط¹ظ„ط§ط¬ ظƒظ†ط¯. ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… ظˆ ط¢ظ† ط¨ط¯ ط¨ط®طھ ط¨ط¯ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ… ع†ظˆظ† ط³ط­ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ظˆط­ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظٹظˆط­ظ†ظ‘ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ظƒط±ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظٹط±ظپطھ طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ط´ط±ظٹظپ ظ…ظٹظ†ظ…ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ط³ط²ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ…ط³ط®ط±ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…(39)
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ظ…ط¹طھط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط®طµظ‰ ع¯ظپطھ :
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ط³طھظ‡ ظ…طھط§ط¹ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ع†ظˆظ† ط¨ط³طھظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط®ط§ظƒظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط³طھظ‡ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ع†ظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ط± ط­ط§ط¦ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¨ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ط¨ط§ط°ظ† ظˆ ظ…ط´ظٹطھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ .
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…(40)
 
ظ…ط§ط±ط§ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظ„ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ طھظˆ
 
ط§ط² ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‰ طھظˆط¦ظٹظ… ط¨ظˆظ‰ طھظˆ
 
ط¨ظˆط¦ظٹظ… ط®ط§ظƒ ظƒظˆظ‰ طھظˆط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§
 
ع¯ظٹط±ظٹظ… ط´ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط²ع¯ظ„ط³طھط§ظ† ظƒظˆظ‰ طھظˆ
 
ظ‚ط¨ط± طھظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ‡ط±طھ ط¢ط´ظ†ط§ط³طھ
 
ط¢ظ† ط¯ظ„ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھ ط±ظˆظ‰ ط§ظ…ظٹط¯ط´ ط¨ط³ظˆظ‰ طھظˆ
 
ط¨ظ‰ ع¯ظˆظ‡ط± ظˆظ„ط§ظ‰ طھظˆ ظƒط³ ط±ط§ ع†ظ‡ ط¢ط¨ط±ظˆ
 
ظƒط² ظ…ط®ط²ظ† ظˆ ظ„ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ظ‘ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ طھظˆ
 
ظ†ط§ظ… طھظˆ ط¨ط± ظƒطھظٹط¨ظ‡ ط¢ظپط§ظ‚ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط³طھ
 
ط¨ط§ ط®ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„ ط² ط®ظˆظ† ع¯ظ„ظˆظ‰ طھظˆ
 
ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط³ظپظٹط±ظ‰ (ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ط±ظٹط§ط¶ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط¬ظˆظ… ظ…ظ‡ط§ط±طھظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط² ط¶ظ…ط§ظٹط± ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط؛ظٹط¨ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ) ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظˆظ„طھ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط± ظپط±ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط§ظٹط±ط§ظ† ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط´ط¯ طھط§ ظƒظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ„طھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط³ظ„ط·ط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط®ظٹط§ظ„ط§طھط´ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظ…ط­ظƒظˆظ… ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط´ط®طµ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ظ…ط­ط³ظ† ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ( ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظƒط§ط´ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ظپظٹط± ظپط±ظ†ع¯ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط§ط±طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط­ظƒظٹظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ ظˆ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط³ظˆط§ط¯ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظپط±ظ†ع¯ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ…ط«ظ„ طھظˆ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ طں!
ط³ظپظٹط± ظپط±ظ†ع¯ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط¢ط´ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط®ظˆط¯ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط³ط±ط¢ظ…ط¯ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ… ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… ط¢ظ† ظˆظ‚طھ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ظ…ظ† ط­ظƒظٹظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ ظ†ظٹط³طھظ… طں!
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط¯ظ… ط¯ط§ظ†ط§ ظˆ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ طھط­طµظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ع¯ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ظ† ع†ظٹط³طھ طں
ط³ظپظٹط± ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ظپط±ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظ†ع¯ طµظˆط±طھط´ ط²ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¹ط±ظ‚ ط§ظ†ظپط¹ط§ظ„ ط¨ط± ط¬ط¨ظٹظ†ط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظƒط§ط´ظ‰ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ طھظˆ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¬ط²ط¦ظ‰ ط¹ط§ط¬ط² ط´ط¯ظ‰ طں طھظˆ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‰ ط§ط² ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ع†ظ‡ ط´ط¯طں
ط³ظپظٹط± ع¯ظپطھ : ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط³ظٹط­ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ طھظˆ ع†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط§ط² طھط±ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¯ط± ط­ظٹط±طھظ… ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں!
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط§ط³ط¨ط§طھطھ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ! ظˆ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³طھظƒط´ط§ظپط§طھ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ظ‚طµ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط³ظپظٹط± ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ظٹط± ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ظƒظ† طھظˆ ط¨ع¯ظˆ طھط±ط¨طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظپظٹط¶ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆ ظٹظ… ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ط§ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظٹظƒظ†ظ‰ طں! ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ظ† ظ‡ط³طھ طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظپظٹط± ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ . طھطµط¯ظٹظ‚ ط³ط®ظ† طھظˆط³طھ ! طھظˆ ط®ظˆط¯ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ† ط®ط·ط§ط، ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±(طµ ) ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± طµط¯ظ‚ ع¯ظپطھط§ط±ط´ â€چ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ظ…ط¯ظپظˆظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط³ظپظٹط± ع†ظˆظ† ظ‚ط§ط·ط¹ظٹظ‘طھ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯.(41)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation