بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب داستانهایی از زمین کربلا, ر - یوسفى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ± -
     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ² -
     daastaanhaaye_zamin_karbalaa_yoosoofi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - غ³ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§

ط± - ظٹظˆط³ظپظ‰

- غ± -


ظ¾ظٹط´ع¯ظپطھط§ط±
ط§ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط³ط±ظˆط± ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ظ‘ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§...
ظˆ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ظ¾ط± ظپطھظˆط­ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط­ط§ط¬ ط³ظٹظ‘ط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ظ‡ط´طھط±ظˆط¯ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظˆط§ظ„ط¯ ظ…ط­طھط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط­ط§ط¬ ط³ظٹظ‘ط¯ ط·ظ‡ ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ظ‡ط´طھط±ظˆط¯ظ‰ (ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ) ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ط§ ط¯ط± طھط¯ظˆظٹظ† ظˆ ع†ط§ظ¾ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ†ط¨ ط²ط­ظ…ط§طھ ظˆط§ظپط±ظ‰ ط±ط§ ظ…طھط­ظ…ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ‚ظ„ظ… ظ…ط¤ط«ظ‘ط± ظˆ ط´ظٹظˆط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ظ…ط²ظٹظ‘ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط­طھط±ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ظˆط§ظ„ط¯ ظ…ط­طھط±ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¹ط§ط´ظ‚ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط³ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ط§ط¨ ظ…ط³طھط·ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط³ظٹظ‘ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ (ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ) ظ…ط¯ظٹط±ظٹظ‘طھ ظ…ط­طھط±ظ… ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظٹط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ ظˆ ظ†ط´ط± ظƒطھط¨ ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ†ط¨ ط²ط­ظ…ط§طھ ط´ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھط´ظƒظ‘ط± ظˆ ظ‚ط¯ط± ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ†ظ‘ط§ظ† ظ…ط³ط¦ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط±ظˆط²ط§ظپط²ظˆظ† ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ط§ ط¯ط± ظ†ط´ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط؛ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ ) طھظ„ط§ط´ ظ…ط¬ط¯ظ‘ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط³ط¹ظٹظƒظ… ظ…ط´ظƒظˆط±ط§
ط± - ظٹظˆط³ظپظ‰
ظ‚ظ… - طµظپط± ط§ظ„ظ…ط¸ظپط± 1422
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظٹظ…
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ„طµظ‘ظ„ظˆط© ظˆ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط´ط±ظپ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ظٹط¨ظٹظ† ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط¹ظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¹ط¯ط§ط¦ظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط¢ظ…ظٹظ† ظٹط§ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† .
ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ (ط¹ ) - ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ (طµ ) - ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ظٹط§ط§ط¨ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) - ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ط§ط¨ظ† ظپط§ط·ظ…ط© ط§ظ„ط²ظ‘ظ‡ط±ط§(ط³ ).

ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… طŒ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط¹ط·ط´ط§ظ† طŒ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط³ظٹظ‘ط¯ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظ‡ط³طھظ‰ .
ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ طھظˆ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظˆ ط§ط­ظٹط§ع¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²ظٹط² ط§ط³طھ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ط®ط§ظƒ طھظˆ طھظˆطھظٹط§ظ‰ ع†ط´ظ… ط§ط¤ ظ„ظٹط§ط، ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ظپط§ ط¨ط®ط´ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط¢ظ„ط§ظ… ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¨ط´ط± ط§ط³طھ . ع†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² طھظˆ ع¯ظپطھ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظ‡ط³طھظ‰ طں! ظˆ ط§ط² ط§ط²ظ„ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ط¯ظ… ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¨ط´ط± (ط¹ ) طھط§ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،(طµ ) طھظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ طھظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط°ظٹط¬ظˆط¯ طھظˆ ظ†ط¬ط§طھع¯ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط¹ط¸ظ…طھ طھظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ط¢ط²ط§ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ طھظˆ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ . ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط±ط£ ظپطھ طھظˆ ط­طھظ‘ظ‰ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ظٹظ†طھ ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ظ‘ط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع†ظٹط³طھ طں ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ… ظƒط±ط¨ ط§ط³طھ ظ‡ظ… ط¨ظ„ط§طŒ ظ‡ظ… ط±ط§ظپط¹ ظƒط±ط¨ ط§ط³طھ ظ‡ظ… ط¯ط§ظپط¹ ط¨ظ„ط§طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ !!!
ظƒط±ط¨ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط´ظ‚ظ‘طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط¹ظ‚ط§ط¨ .
ظƒط±ط¨ظگ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆ ظ„ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ط¦ظ‰ (ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ) ظƒط±ط¨ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظˆط®طھظ†ط¯ ط¢ط®ط±طھ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظپط§ط³ط¯ ط®ظˆط¯.
ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طں!
ط¯ظٹظˆط§ظ† ظˆ ط¯ط¯ط§ظ† ط¨ط®ظٹط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظٹظ†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط³ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط±ظ‘ظˆط¨ظٹط§ظ† ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط§ط¶ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط³طھ ط®ط¯ط§ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط§ط³طھ . ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!!
ط¢ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ط¦ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ط¯ط§ط´طھ ! ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ط§ظپط¹ ظˆ ط¯ط§ظپط¹ ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط§ ط®ط§ظƒ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط§ ط­ط±ظ…طھ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ظ‘طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ !
ط¯ط±ظ…ط¬ط±ظ‘ط¨طھط±ظٹظ† ط§ط°ظƒط§ط± ظˆ ط§ط¯ط¹ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظƒظ‡ ظ‡ط±ظƒط³ ط§ظٹظ† ط°ظƒط± ط±ط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ‡ط± ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ظٹط§ ظƒط§ط´ظگظپظژ ط§ظ„ظƒظژط±ط¨ظگ ط¹ظژظ† ظˆظژط¬ظ‡ظگ ط§ظ„ط­ظڈط³ظژظٹظ† طŒ ط§ظگظƒط´ظگظپ ظƒظژط±ط¨ظ‰ ط¨ظگط­ظژظ‚ظگ ط§ظژط®ظٹظƒظژ ط§ظ„ط­ظڈط³ظژظٹظ† (ط¹ ).
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ‰ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ظˆط¨ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط·ط±ظپ ظƒظ† ظƒط±ط¨ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ).
ط¢ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط®ظˆط¯ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط§ط´ظپ ظƒط±ط¨ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ظƒط±ط¨ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط­ط³ظٹظ†ظٹط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ع†ظˆظ† ط¹ط¨ظ‘ط§ط³ â€چ ط¹ظ„ظ…ط¯ط§ط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¹ط¨ظ‘ط§ط³ (ط¹ ) ظƒط±ط¨ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒط±ط¨ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒط±ط¨ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط¹ط¨ظ‘ط§ط³ (ط¹ ) ظ‚ظ…ط± ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† ظƒط±ط¨ ظƒط±ظ‘ظˆط¨ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹط¯طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط·ظˆط¹ ط¹ط¨ظ‘ط§ط³ (ط¹ ) ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ظپظٹط¹ ط§ظ…ظ‘طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھط§ظ† ط§ظ…ظ‘ ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط±ط¨ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط³ظˆظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ط±ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظƒط´طھظ†ط¯! ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± (ط´ط§ظ… ) ظƒط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯! ط¢ظ†ط¬ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط؛طµط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ظƒط¨ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط±ظƒط¨ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯طŒ طھط§ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ط±ظƒط¨ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ظƒط¨ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯. ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ظ‚طھظ„ ظ…ظ† ظˆ ظ…ط¯ظپظ† ظ…ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط±ط§ ط§ط² ط¬ط¯ظ‘ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… !
 

ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ…
 
ط¯ظڈط±ظ‘ ظƒظˆع†ظƒ ط§طµط؛ط± ط´ظٹط±ظٹظ† ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ…
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط±ظˆط² ط§ظˆظ‘ظ„ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط­طھظ‘ظ‰ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط¹ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‘ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ ) ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) طµط¯ظ‡ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ طµط¯ظ‡ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظپظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ ! ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظƒظٹط³طھ طں ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯طں ط§ظˆ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھطµظˆظٹط± ظƒط´ظٹط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ طھظˆظ‡ظٹظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹط±طŒ ط¨ط¹ط¯ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ط³ط§ط±طھ طŒ ظˆ ط³ط®طھ طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظ‚ظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط§ط؛ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط±طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¨ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµط§ط¦ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ! ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط±ظگط¶ط§ ط¨ظگط±ظگط¶ط§ط¦ظگظƒ ظˆ طھظژط³ظ„ظٹظ…ظژط§ ظ„ظگط§ظژظ…ط±ظگظƒ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ظژ ط؛ظژظٹط±ظƒ ظˆ ظ„ط§ ظ…ظژط¹ط¨ظڈظˆط¯ظژ ط³ظگظˆط§ظƒ !
ظ¾ط³ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ ط±ط³طھع¯ط§ط± ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط§ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط±ظˆط± ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط±ط²ط´ ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯(ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†طµظٹط¨ ظ…ط§ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط² ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡طھ ظ…ط§ ظˆ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط§ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‰ ظ†طµظٹط¨ ظ…ظپط±ظ…ط§طŒ ط¢ظ…ظٹظ† ظٹط§ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† .
ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‘ظ‡ - ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ظ‡ .
طµظپط± ط§ظ„ظ…ط¸ظپظ‘ط± 1422
ط³ظٹظ‘ط¯ ط·ظ‡ ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ظ‡ط´طھط±ظˆط¯ظ‰
ظˆط¬ظ‡ طھط³ظ…ظٹظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط´طھظ‚ ط§ط² ظƒظژط±ط¨ظژظ„ظ‡ طŒ ط¨ظپطھط­ ظƒط§ظپ ظˆ ط¨ط§ط، ظ…ظˆط­ط¯ظ‡ ط¨ط± ظˆط²ظ† ط¹ظ†ظپظ„ظ‡ طŒط¨ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط±ط®ظˆطھ ظˆ ظ†ط±ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹظ‚ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ظ‡ (ط§ظ‰ ط±ط®ظˆط© ظپظ‰ ظ‚ط¯ظ…ظٹظ‡ ) ط¨ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ط±ظ… ط¨ظˆط¯0 ظˆ ظٹط§ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ ط¨ظ…ط¹ظ†ظ‰((ط§ظ„ط®ط§ظ„طµ ط§ظ„ط²ظ‘ظƒظ‰ ظٹظ‚ط§ظ„ ظƒظژط±ط¨ظژظ„ ط§ظ„ط­ظگظ†ط·ظژط© ط§ظگط°ط§ ط§ظ†ظپظ‘ط§ظ‡ط§ ظپط³ظ…ظٹطھ ط¨ط°ظ„ظƒ ظ„ط§ظ† ط§ط±ط¶ظ‡ط§ ط®ط§ظ„طµط© ط·ظٹظ‘ظژط¨ط© )) ظˆ ظٹط§ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ ط¨ط± ظˆط²ظ† ط¬ط¹ظپط± ط§ط³طھ . ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ ظ†ط§ظ… ط¹ظ„ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط±ط® ظˆ ط¨ط±ظ‘ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ظ„ظپ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظˆط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط±ظƒط¨ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¨ط®ط§ط·ط± ظƒط«ط±طھ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظٹط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظ†ظˆط± ط§ظƒط«ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ„ط§ظپ ط§ظ„طھط­ظٹظ‘ط© ظˆ ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، - ط¢ظ† ظ…ظƒط§ظ† ط´ط±ظٹظپ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظٹظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ظ‚ط¯ ظ‚طھظ„ ظپظٹظ‡ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ط،ط¦ط© ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ظˆ ظ…ط§ط،ط¦ط© ط³ط¨ط· ظˆ ط§ظ†ظ‘ظ‡ط§ طھط²ظپظ‘ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ط© ط¨ط·ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¬ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط§ ظپظٹظ‡ط§ ظƒظ…ط§ طھط²ظپظ‘ ط§ظ„ط¹ط±ظˆط³ â€چ ط§ظ„ظ‰ ط§ط²ظˆط§ط¬ظ‡ط§
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ طµط¯ ظ†ظپط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظٹط±ظˆظ†ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ط±ظˆط³ ط¨ط³ظˆظ‰ ط²ظˆط¬ط´ ظ…ظٹط±ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ…ظƒط§ظ† ط¹ط¨ظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ظƒط±ط¨ ظˆط¨ظ„ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(1)
ظ…ط±ظˆط± ط³ظ„ظ…ط§ظ† (ط±ظ‡ ) ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظ„ظ…ط§ظ† (ط±ظ‡ ) ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط¯ط§ظٹظ† ظ…ط£ ظ…ظˆط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¹ط§ط²ظ… ظ…ط¯ط§ط¦ظ† ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ع¯ظˆط´ظ‰ ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯.
ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظپط±ط³ط® ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط³ظˆط§ط± ط§ظ„ط§ط؛ ظ…ظٹط´ط¯طŒ ظˆ ظٹظƒ ظپط±ط³ط® ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طھط§ ط¢ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ظ‡ظ… ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظگ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط­ظٹظˆط§ظ†ظگ ظ…ط±ظƒظˆط¨ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¨طھ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظ„ط§ط؛ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظ†ظٹظ… ظپط±ط³ط® ط³ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط² ط§ظ„ط§ط؛ ظ…ط±ظƒظˆط¨ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¨ط± ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ط²ط§ط± ط²ط§ط± ظ…ظٹع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ظ…طھط¹ط¬ط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…طھظˆ ط¬ظ‘ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط±ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظ„ط§ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆع†ظ†ط¯ ظ‚ط¯ظ… ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھ طŒ ط¨ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپظƒظ†ط¯طŒ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط´ط¯ظ‘طھ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط´ط¯ظ‘طھ طھظ…ط§ظ… طµظٹط­ظ‡ ظˆ ط¶ط¬ظ‘ظ‡ ط²ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظ† ط«ظ„ظƒظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ„ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† طŒط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ .(2)
ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¬ظ†ظ‘طھ ظ…ظƒط§ظ† ط­ط§ط¬ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظˆط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ط§ط±ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط´ط±ط­ ظƒط¨ظٹط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ظ† ط¹طµط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ط´ظ†ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¯ط§ط´طھظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ظٹظ…ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¤ ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظ‡ط§طھظپظ‰ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ( ظƒط±ط¨ظ„ط§) ظ…ط¯ظپظˆظ† ط´ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ‡ظˆظ„ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظˆظ„ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¯ظپظ† ظ†ط´ظˆط¯.(3)
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط®ط§ظƒطھ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ط³طھظ‰ طھظˆ ع†ظˆظ† ظƒظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط®ط§ظƒطھ ظ…ط¹ط·ظ‘ط± ط§ط² ع†ظ‡ ط´ط¯
 
ط¨ظٹظ† ع¯ظ„ظ‡ط§ ط§ظ…طھظٹط§ط²طھ ط§ط² ظƒظ‡ ط´ط¯
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط±طھ ط§ط² ظƒط¬ط§ط³طھ
 
ط¹ظ†ط¨ط± ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط¹ظ†ط¨ط±طھ ط§ط² ظƒط¬ط§ط³طھ
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ظ…ظٹط¯ظ‡ظ‰
 
ظƒظ‰ ط² ط§ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط¬ط¯ط§ط¦ظ‰ ظ…ظٹط¯ظ‡ظ‰
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¬ط§ظ†ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¨ظˆظ‰ طھظˆ
 
ظƒظ‰ ط´ظˆط¯ ط±ظˆ ط¢ظˆط±ظ… ط¨ط± ط³ظˆظ‰ طھظˆ
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط´طھظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†
 
ط¨ط±طھط± ط§ط² ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¨ظˆظ‰ طھظˆط§ط،ظ…
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ† ط¹ط§ط´ظ‚ ط±ظˆظ‰ طھظˆط§ط،ظ…
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظٹط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯
 
ط²ط§ط¦ط±طھ ط­ظ‚ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظٹظƒظ†ط¯
 
ط®ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط³طھظ†ط¯ط§ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظ‘ ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظ†ط´ط³طھظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط±ط­ط¨ط§ ظ†ظˆط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ…ط±ط­ط¨ط§ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¯ظ„ظ… طŒ ع†ظˆظ† ظ†ط´ط³طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ظ… ع¯ظپطھظ… ! ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ظˆظ†ط¯ طŒظˆ ط¬ظ„ظˆ ط±ظپطھظ… طŒ طھط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط§ط±ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ…ظ‘ ط³ظ„ظ…ظ‡ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظ… ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ع¯ط°ط§ط± ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ طھط§ط± ظ…ظˆظٹظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ… ط±ط§ ط§ط°ظٹظ‘طھ ظƒظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ط°ظٹظ‘طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ‘ ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ… طŒ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھظ… ط¨ظ‡ ط§طھط§ظ‚ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ظٹط¯ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ظƒط±ط¯ظ… ! ظˆ ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ… ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ظ†ط§ط±ط§ط­طھظٹط¯طں ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ظٹط¯ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظٹظ†ع¯ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯. ط¬ظ„ظˆطھط± ط±ظپطھظ… ظˆ ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط´طھظ‰ ط®ط§ظƒ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط®ط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ‰ ط§ظ…ظ‘ ط³ظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ط§ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ط± ظ…ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظپط±ط²ظ†ط¯ طھظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط¯ظپظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظٹط§ ط§ظ…ظ‘ ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ع¯ظٹط± ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ط±ط§ ظˆ ط¨ع¯ط°ط§ط± ط¯ط± ط´ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ ط±ظ†ع¯ ط®ط§ظƒ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ع¯ط±ط§ط¦ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظˆظ‚طھ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ‘ ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ط®ط§ظƒ ط±ط§ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ع¯ط±ظپطھظ… ظƒظ‡ ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط³ظˆظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط³ظپط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط§ظƒ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ طھط§ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط®ط§ظƒ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظƒط±ط±ظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط² طھط§ ط´ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ع¯ط±ظٹط³طھظ… طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ‡ظٹع† ط؛ط°ط§ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ… طھط§ ط´ط¨ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ط² ط´ط¯ظ‘طھ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط؛طµظ‘ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ… ط¨ط±ط¯.
ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ طھط´ط±ظٹظپ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط³ط± ظˆ ط±ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ط§ط³طھ ! ظˆ ظ…ظ† ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ط¯ظˆط¯ظ† ط®ط§ظƒ ظˆط؛ط¨ط§ط± ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ (طµ ) ظ…ظ† ط¨ظپط¯ط§ظ‰ ط´ظ…ط§طŒ ط§ظٹظ† ع¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ظƒط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ظ‘ ط³ظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ط§ظ† ط­ط³ظٹظ†ظ… ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ… !طŒ(4)
( ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ )
( ط¨ط± ظ…ظ‡ط± ظˆ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ‘ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظپط§ط±ط؛ ط§ظ„طھط­طµظٹظ„ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ((ط§ظ„ط§ط²ظ‡ط±)) ظ…طµط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…((ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ ط§ظ†ط·ط§ظƒظ‰ )) ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط³ظˆط±ظٹظ‡ طŒ ط¨ط± ط§ط«ط± طھط­ظ‚ظٹظ‚ط§طھ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ طھط´ظٹظ‘ط¹ ع¯ط±ط§ظٹظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ظ„ظ…ط§ط°ط§ ط§ط®طھط±طھ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ط´ظ‘ظٹط¹ظ‡ )) ط¹ظ„ظ„ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط°ظƒط± ظ…ط¯ط§ط±ظƒ ظ…طھظ‚ظ† ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¸ط±ط§طھ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ‘ظ† ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ . طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯:
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ‘ظ† ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط³ط§ط¨ظ‚ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ط§ط²ظ‡ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ط§ط±طŒ ط¨ط­ط« ظˆ ع¯ظپطھع¯ظˆظ‰ ط²ظٹط± ط±ط® ط¯ط§ط¯:
ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† : ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظ‘طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‡ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط´ط±ظƒ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ طŒ ط´ط±ظƒ ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ط¨طھ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط¶ ظ…ط­ط§ظ„ طŒ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† طھط±ط¨طھ ع†ظٹط²ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ع†ظٹط²طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ط¶ظ‰ طŒ ط´ط±ظƒ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط±ظˆط´ظ†طھط±: ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط®ط¶ظˆط¹ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‡ط± طھط±ط¨طھ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† (ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ظ…ظٹط¯): ط§ط­ط³ظ† ط¨ط± طھظˆ ظƒظ‡ طھط¬ط²ظٹظ‡ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط´ظ…ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯طں ع†ط±ط§ ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§طھظپط§ظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¬ظڈط¹ظگظ„ظژطھظ’ ظ„ظگظ‰ظژ ط§ظ„ط§ظژط±ط¶ظڈ ظ…ظژط³ظ’ط¬ظگط¯ط§ظ‹ ظˆظژ ط·ظژظ‡ظڈظˆط±ط§ظ‹)): ((ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ)).
ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§طھظ‘ظپط§ظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط®ط§ظ„طµ طŒ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ط§ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط­ظ…ظٹط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط§طھظ‘ظپط§ظ‚ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط²طŒ ط¨ظ‡ ط³ط§ط®طھظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظپط±ط´ ط¯ط§ط´طھ طں
ط­ظ…ظٹط¯: ظ†ظ‡ طŒ ظپط±ط´ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ظ¾ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط± ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ط­ظ…ظٹط¯: ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظƒ طŒ ظپط±ط´ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ط± ع†ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ظپط±ط´ â€چ ط¯ط§ط´طھ طں
ط­ظ…ظٹط¯: ظ†ظ‡ طŒ ظپط±ط´ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط´ظ…ط§طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¹طµط± ط§ظˆ ظˆ ط¯ط± ط¹طµط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆطŒ ط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ظ‚ط·ط¹ط§ظ‹ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ طŒ طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ .
ط­ظ…ظٹط¯: ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط®ط§ظƒ طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط®ط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظ‡ط± ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظٹط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ط§ظˆظ‘ظ„ط§ظ‹ط› ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط³ظ†ع¯ ظپط±ط´ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط®ط§ظƒظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ .
ط«ط§ظ†ظٹط§ط› ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ط±ط· ط§ط³طھ ظ…ط­ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ¾ط³ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¬ط³ ظٹط§ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع¯ظگظ„ ط®ط´ظƒظٹط¯ظ‡ (ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‡ط±) ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ طھظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ط®ط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ط§ظ‹ ظ¾ط§ظƒ ظˆ طھظ…ظٹط² ط§ط³طھ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط¬ط³ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¬ط§ظٹط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط­ظ…ظٹط¯: ط§ع¯ط± ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ ط®ط§ظ„طµ ط§ط³طھ ع†ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ((ظ…ظڈظ‡ط±)) ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ظ…ظ„ ط®ط§ظƒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط®ط§ظƒ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط·ط¨ط¹ط§ظ‹ ط¯ط³طھ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ طŒ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط§ظƒ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظ„ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط²ظٹط¨ط§طŒ ط®ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظ‡ط± ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط­ظ…ظ„ ط¢ظ† طŒ ط²ط­ظ…طھ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط­ظ…ظٹط¯: ع†ط±ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط؛ظٹط± ط®ط§ظƒ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­طµظٹط± ظˆ ظ‚ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط²ظٹظ„ظˆ ظˆ... ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ع¯ظپطھظٹظ… ط؛ط±ط¶ ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط®ط¶ظˆط¹ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط®ط´ظƒظٹط¯ظ‡ (ظ…ظ‡ط±) ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ظ†ط±ظ… طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ط± ط®ط¶ظˆط¹ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ط§ظƒ طŒ ظ†ط§ع†ظٹط²طھط±ظٹظ† ط§ط´ظٹط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¹ط¶ظˆ ط¨ط¯ظ† ط®ظˆط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ) ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط±ظٹظ† ع†ظٹط² (ط®ط§ظƒ ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظٹظ… طŒ طھط§ ط¨ط§ ط®ط¶ظˆط¹ ط¨ظٹط´طھط±طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ†طھط± ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¯ط³طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھط§ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط®ط¶ظˆط¹ ط¨ظٹط´طھط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ط³ط± ط¨ظٹظ†ظ‰ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ط´ظˆط¯طŒ طھط§ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¶ظˆط¹ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط®ط´ظƒظٹط¯ظ‡ (ظ…ظ‡ط±)طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ط§ط´ظٹط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط±ظˆط§ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط³ط¬ظ‘ط§ط¯ظ‡ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ظٹظ…طھ ظٹط§ ط¨ط± ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظٹط§ ط¨ط± ظ‚ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ط´ طŒ ظƒط§ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھظ‰ ط¨ط± ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھظˆط¶ظٹط­ : ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط®ط´ظƒظٹط¯ظ‡ (ظ…ظ‡ط±) ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ط´ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط±ط³ط§طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط´ط±ظƒ ظˆ ظƒط§ظپط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں ظˆظ„ظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ع†ظٹط²ظ‰ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط³ظ†ع¯ ظ…ط±ظ…ط± ظˆ...) ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپ طھظˆط§ط¶ط¹ ط§ط³طھ طŒ طھظ‚ط±ظ‘ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ طں!طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ع†ظ†ظٹظ† طھطµظˆظ‘ط± ظƒظ†ط¯طŒ طھطµظˆظ‘ط± ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط­ظ…ظٹط¯: ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ع†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‡ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ط§ظˆظ‘ظ„ط§ظ‹ط› ظ‡ظ…ظ‡ طھط±ط¨طھظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط«ط§ظ†ظٹط§ظ‹ط› ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ((ط³ظڈط¨ظ’ط­ط§ظ†ظژ ط±ظژط¨ظگظ‰ظ‘ظژ ط§ظ„ط§ظژط¹ظ’ظ„ظ‰ ظˆظژ ط¨ظگط­ظژظ…ظ’ط¯ظگظ‡ظگ)) ظƒظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط±ظƒ ط§ط³طھ طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§طŒ طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طµط­ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط­ظ…ظٹط¯: ظ†ظ‡ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط±ظƒ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط¬ظˆط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ط³ط¤ ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ع†ظ‡ ط®طµظˆطµظٹظ‘طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‚ظٹظ‘ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طں
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ط±ط§ط²ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط§ط±ط²ط´ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھط±ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظژظ„ط³ظ‘ظڈط¬ظڈظˆط¯ظڈ ط¹ظژظ„ظ‰ طھظڈط±ظ’ط¨ظژط©ظگ ط§ظ„ظ’ط­ظڈط³ظژظٹظ’ظ†ظگ ظٹظژط®ظ’ط±ظگظ‚ظڈ ط§ظ„ظ’ط­ظڈط¬ظڈط¨ظژ ط§ظ„ط³ظ‘ظژط¨ظ’ط¹ظگ)):((ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¬ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒط§ظپط¯))(5) ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ظˆ طµط¹ظˆط¯ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ((ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپظ‚ط· ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط°ظ„ظ‘ظ„ ظˆ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ )).(6)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط±ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¢ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط­ظ…ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ظ…ط°ظ‡ط¨ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ظ‚ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· طµط­ظ‘طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط±ط§ط¦ط· طµط­ظ‘طھ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¬ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط´طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط­ظ…ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§طŒ ط­طھظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظƒظ‘ظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ طŒ طھط§ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ طھط±ط¨طھ ظ‡ط§ ط¨ط±طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ع†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘طھظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ظ…ظٹط¯: ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظƒظ‘ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ظƒظ†ظˆظ† طŒ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ط³ط¯ ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒظ…طھط± ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں ط§ظٹظ† ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط¬ط¯ظ‘ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط¹ظ‰ : ظ†ظ‡ طŒ ظ‡ط±ع¯ط²ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹظ† ط¬ط¯ظ‘ط´ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط²ط¦ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ط§ط±ظƒط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط­ظپط¸ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ظ‡ظˆط³ط¨ط§ط²ط§ظ† طŒ ط¬ط§ظ†ط¨ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† طŒ ط³ظ‡ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1 - ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ‚ط¨ظ‘ظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط´ط±ظٹظپط´ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
2 - ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† طŒ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
3 - ظˆ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط§ظˆطŒ ط´ظپط§ ظ‡ط³طھ .
ط¢ظٹط§ ط§ط¹ط·ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھط§ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظƒظ†ظٹط¯طں!
ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط¹ظƒط³ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط¬ط¯ظ‘ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط§ظ†ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®ظ† ظ…ط±ط§ ط³طھظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ† طھظ…ط¬ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ع¯ظپطھط§ط± طھظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¬ط§ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±طھط± ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط±ظ… طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط³ ط®ظˆط¯ظ… ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… .(7)
ظ…ط´طھظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط­ط±ط«ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ط§ط² ط¬ظ†ع¯ طµظپظٹظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھظٹظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯. ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ…ط´طھظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ظˆط¦ظٹط¯ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆط§ظ‡ط§ ظ„ظƒ ظٹط§ طھط±ط¨ط© ظ„ظٹط­ط´ط±ظ†ظ‘ظژ ظ…ظ†ظƒ ظ‚ظˆظ… ظٹط¯ط®ظ„ظˆظ† ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ط¨ط؛ظٹط± ط­ط³ط§ط¨
ط¢ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ! ط­ظ‚ظ‘ط§ ظƒظ‡ ط§ط² طھظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط±ط«ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ…ط§ط¬ط±ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظ‘ظٹظ‡ ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظƒط¬ط§ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طں
ط­ط±ط«ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط¯طھظ‰ ط§ط² ظ…ط§ط¬ط±ط§ ع¯ط°ط´طھ . ط¢ظ†ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط´ع¯ط± ط¨ط¬ظ†ع¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظ„ط´ع¯ط± ط¨ظˆط¯ظ… .
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ… ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط¢ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظˆظٹظٹط¯ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ… ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ظ… ط§ظپطھط§ط¯.
ظ„ط°ط§ ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ†ظ… ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ط³ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ظ„ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ…ط§طں
ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط´ظ…ط§!
ط§ظ…ظ‘ط§ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‘ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط²ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒظ… . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ع¯ط±ظٹط² ظƒظ‡ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظˆظ‰ . ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظ…ط±ظˆط² طµط¯ط§ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ظ†ط´طھط§ط¨ط¯طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.(8)
ظ‡ظٹع†ظƒط³ ط±ط§ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯
ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظƒط§ط¸ظ… ظ‡ط²ط§ط±ط¬ط±ظٹط¨ظ‰ (ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ط² ط¢ظ‚ط§ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط±ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط±ظپظٹظ‚ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… طµط§ظ„ط­ ظˆ ظ…طھظ‚ظ‰ طŒ ظ…ط¬ط§ظˆط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط®ط§طھظˆظ† ط¢ط¨ط§ط¯طŒ ط§ط³ظ…ط´ ط­ط§ط¬ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ…ظƒط±ط± ظ…ط±ط§ طھظƒظ„ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط¨ط±ظˆظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط´ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط±ظˆط§ظ‚ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظپظٹظ‚ظ…ط§ظ† ط­ط§ط¬ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط² ط§ظ†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† - (ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ) - ط¯ط± ط±ظˆط§ظ‚ طھط´ط±ظٹظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط­ط§ط¬ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طŒ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھط´ط±ظٹظپ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط´ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھظ… طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¶ط±ظٹط­ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ط¨ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ„ط§ ظٹظ‚ظˆظ‘ط¯ظˆظ† ط§ط­ط¯ ط§ظ…ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظ„ظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ))
ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¨ظٹطھظˆطھظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ…ظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ط§ ط´ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹظ… طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط·ظ„ظˆط¹ ط¢ظپطھط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط·ظ„ظˆط¹ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒط±ط¯ظ… .(9)
طھط§ط¨ظˆطھ ظ…ط±ط¯ ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
ظ…ط±ط­ظˆظ… طھط§ط¬ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ط­ط³ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯( ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ظٹظ†ظˆظٹط³ط¯ :
ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ ظپط§ط³ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط­طھط¶ط§ط± ظˆطµظٹظ‘طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظٹط¯ ط´ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯ ظˆ ط¨ط®ط§ط·ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¨ط®ط´ط¯.
ع†ظˆظ† ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯ ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط§ظˆ ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظˆطµظٹظ‘ط© ط§ظˆ ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظپظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± طھط§ط¨ظˆطھظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ظˆظ‰ ظ†ط¬ظپ ط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط´ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ظ‘ط§ظ… ط­ط±ظ… ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظپط±ط¯ط§ طµط¨ط­ ظ†ط¹ط´ ظٹظƒ ظپط§ط³ظ‚ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¬ظپ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط´ظˆظٹط¯! ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ…ظ† ط¯ظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯.
ظپط±ط¯ط§ ظƒظ‡ ط´ط¯ ط®ط¯ظ‘ط§ظ… ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط®ط¨ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¹ط´ ط¢ظ† ظپط§ط³ظ‚ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ط´ط¨ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ط² ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظپط§ط³ظ‚ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ع¯ظپطھظ… ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ ظپط±ط¯ط§ ظ…ظٹط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظˆطŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… طھظ…ط§ظ… ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¬ط§ظ‡ط§ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظٹط¯. ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ظ‚ط§ ط´ط¨ ظ‚ط¨ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ظٹظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¬ط§ ط¯ظپظ† ط´ظˆط¯!طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط¹ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ط¨ظˆط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط¨ط§ط¯ ظˆط²ظٹط¯ ط®ط§ظƒ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¯ط± طھط§ط¨ظˆطھ ط§ظˆ ط±ظٹط®طھظ‡ ط§ط² ط¨ط±ظƒطھ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ طھظ‚طµظٹط±ط§طھ ط§ظˆ ع¯ط°ط´طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ط­ط§ظ„ط´ â€چ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(10)
 
ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯
 
ط§ظ†ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط± ط§ظ„ط´ظپط§ ظ…ظƒظ†ظˆظ†ظ‡ ط§ط­ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯
 
ط¢ظ† ظ‚ظ…ط± ط¨ط§ط´ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¯ظˆط± ط§ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†
 
ظˆ ط¢ظ† ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯ ظ„ط§ظ„ظ‡ ط²ط§ط± ظˆ ط¨ظˆط³طھط§ظ† ط¢ظ„ ط·ظ‡
 
ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ… ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط±ط§ظ‡ ط¨ط± ع¯ظ„ط²ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯
 
ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ…ط´ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط´ط¯
 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط؛ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‰ ط®ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯
 
ظپط¶ظٹظ„طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ظ…ظƒظ‘ظ‡
ط¹ظ† ط§ظ„طµظ‘ط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ظ‘ ط§ط±ط¶ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© ظ‚ط§ظ„ ظ…ظژظ† ظ…ظگط«ظ„ظ‰ ظˆ ظ‚ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¸ظ‡ط±ظ‰ ظٹط§طھظٹظ†ظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ ظ…ظ† ظƒظ„ ظپط¬ظ‘ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¬ط¹ظ„طھ ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظپط§ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ظƒظپظ‘ظ‰ ظˆ ظ‚ط±ظ‘ظ‰ ظ…ط§ ظپط¶ظ„ ظ…ط§ ظپط¶ظ‘ظ„طھ ط¨ظ‡ ظپظٹظ‡ط§ ط§ط¹ط·ظٹطھ ط§ط±ط¶ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظ„ظ‘ط§ ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ط© ط§ظ„ظ‘ط§ ط¨ط±ظ‘ط© ط؛ظ…طھ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ط­ط± ظپط­ظ…ظ„طھ ظ…ظ† ظ…ط£ ط§ظ„ط¨ط­ط± ظˆ ظ„ظˆظ„ط§ طھط±ط¨ط© ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ ظپط¶ظ‘ظ„طھظƒ ظˆ ظ„ظˆظ„ط§ ظ…ط§ ط¶ظ…ظ‘ظ†ط© ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ„ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚طھظƒ ظˆ ظ„ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ„ط°ظ‘ظ‰ ط§ظپطھط®ط±طھ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط±ظ‰ظ‘ ظˆ ط§ط³طھظ‚ط±ظ‘ظ‰ ظˆ ظƒظˆظ†ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…طھظˆط§ط¶ط¹ط§ ط°ظ„ظٹظ„ط§ ظ…ظ‡ظٹظ…ظ†ط§ ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظ†ظƒظپ ظˆ ظ„ط§ ظ…ط³طھظƒط¨ط± ظ„ط§ط±ط¶ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆط§ظ„ظ‘ط§ ظ…ط³ط®ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆظٹطھ ط¨ظƒ ظپظ‰ ظ†ط§ط± ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… .
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظپط§ط®ط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظƒظٹط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ† ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ…ظƒظ‘ظ‡ طھظپط§ط®ط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆط­ظ‰ ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ طŒ ظ†ظٹط³طھ ظپط¶ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ظپط¶ظ„ طھظˆ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¬ظ†ط¨ ظپط¶ظ„ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظˆط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ظٹط§ ظپط±ظˆ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¢ط¨ ط§ط² ط¯ط±ظٹط§ ط¨ط±ظ…ظٹط¯ط§ط±ط¯طŒ
ظˆ ط§ع¯ط± ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ طھظˆ ط±ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†ظ…ظٹط¯ط§ط¯ظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط´ط®طµ (ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط§ط³طھ ظ†ط¨ظˆط¯ ظ†ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظˆ ظ†ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظ¾ط³ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ظ†ظ…ط§طŒ ظˆ طھظƒط¨ظ‘ط± ظ…ظƒظ† ط¨ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظ„ظ‘ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ .(11)
ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§طھظ‘ط®ط° ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط±ط¶ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط±ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹطھظ‘ط®ط° ظ…ظƒظ‘ط© ط­ط±ظ…ط§ ط¨ط§ط±ط¨ط¹ط© ط¹ط´ط±ظٹظ† ط§ظ„ظپ ط¹ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ظ‘ظ‡ط§ طھط²ظ‡ط± ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظƒط§ظ„ظƒظˆظƒط¨ ط§ظ„ط¯ظ‘ط±ظ‰ .(12)
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ظ‘ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط­ط±ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ 24 ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط±ط§ ط­ط±ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظٹط¯ط±ط®ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† .
ظˆ ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© ط¨ط§ط±ط¨ط¹ط© ط¹ط´ط±ظٹظ† ط§ظ„ظپ ط¹ط§ظ…ظچ ظˆ ظ‚ط¯ظ‘ط³ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط±ظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپظ…ط§ ط²ط§ظ„طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ط© ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط© ظˆ ظ„ط§طھط²ط§ظ„ ظƒط°ظ„ظƒ ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© .
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظƒط±ط¯ 24 ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظ„ظ‚ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ظ‰ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ظپط¶ظ„ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(13)
 
ظ‡ط± ط¢ظ†ظƒط³ ط¹ط§ط±ظپ ط­ظ‚ظ‘ ط´ط¯ ط¨ط³ط± ط´ظˆط± ظˆ ظ†ظˆط§ ط¯ط§ط±ط¯
 
ظ‡ط± ط¢ظ† ط¯ظ„ ظ¾ط± ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط§ط±ط¯
 
ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‰ ط§طµظ„ ظ…ط¹ظ†ط§ ط±ط§
 
ظ‡ط± ط¢ظ†ظƒط³ ط¯ظٹط¯ ط¢ظ†ط±ط§ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ…ط¯ظ‘ط¹ط§ ط¯ط§ط±ط¯
 
ط¨ظٹط§ ط¨ظٹظ† ط§ط² ط´ظ…ظٹظ… ط¯ط±ع¯ظ‡ط´ ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ ط´ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡
 
ط¨ظ‡ط± طµط¨ط­ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ظ‘طھ ظ†ط³ظٹظ… ط¬ط§ظ† ظپط²ط§ ط¯ط§ط±ط¯
 
ع¯ظ„ط³طھط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط´طھظ‡ ط®ط²ط§ظ† ظٹظƒط³ط±
 
ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط± ط¯ظٹط¯ظ†ط´ ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظˆظ‚ ظ„ظ‚ط§ط¯ط§ط±ط¯
 
ط¨ظٹط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ†ع¯ط±طŒ ط¬ظ„ط§ظ„ ط´ط§ظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†
 
ط¨ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ع¯ظ‡ ط¨ظ‰ ط´ظƒ طھط¬ظ„ظ‘ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ط¯
 
ط¨ط§ ع¯ط± ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ طھظ‡ظ‰ ظƒظ† ط¹ظ‚ط¯ظ‡ ط¯ظ„ ط±ط§
 
ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط´ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظˆظ‘ط§ط±ط´ ع†ظ‡ ط³ط§ظ† ظ…ظ‡ط± ظˆ ظˆظپط§ ط¯ط§ط±ط¯
 
ع†ظ‡ ع¯ظˆط¦ظٹظ… ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط§ط² ظ…ط²ط§ط± ط²ط§ط¯ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§
 
ظƒظ‡ ط®ط§ظƒط´ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ظˆ ط§ط±ط¶ ظˆ ط³ظ…ط§ط، ط¯ط§ط±ط¯
 
ط؛ط¨ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¢طھط´
ظپط§ط¶ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ظˆط§ط¹ط¸ظٹظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹظ‘ط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ (ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¯ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظپط§ط³ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط²ظˆظ‘ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط£ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظپط±ط³طھط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯ظ‘طھظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ط، ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظٹط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆطµظٹظ‘طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظ‰ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط²ظˆظ‘ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ‰ .
ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ط¶ ظˆ ط´ط¯ط§ط¯ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… طŒ طھط§ ظٹظƒ ط´ط®طµ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¢طھط´ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط§ط± ط§ط³طھ ظ„ظٹظƒظ† ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ط²ظٹط±ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ ط؛ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط؛ط¨ط§ط± ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¦ظٹظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط؛ط¨ط§ط± ط±ط§ ظ…ظٹط´ظˆط¦ظٹط¯ ط§ظ…ظ‘ط§ ع†ط´ظ… ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط´ظˆط¦ظٹط¯. ظ¾ط³ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ† ظ¾ط³ط± ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‚طµط¯ ظپط§ط³ط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ع¯ط´طھ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظپطھ ظˆ ط²ظˆط§ط± ط±ط§ ط­ط±ظ…طھ ظˆ ظ†ظˆط§ط²ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(14)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط²ظˆظ‘ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط² ظ…ط­ظ‘ط¨ط§ظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط³ط±ظ…ظ† ط±ط§ظ‰ (ط³ط§ظ…ط±ظ‘ط§) ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ط­ظˆط§ظ„ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظˆط¶ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ طھط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯:
ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ ع†ط±ط§ ط³ظˆط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ظˆط§ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘ط§ظ† ظ…ط§ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط³ظˆط§ط± ط´ظˆظ… طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طھط´ط±ظٹظپ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط¸ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط³ط¨ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ظ…ط§ ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ط¨ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط²ط§ط¦ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ†ط¸ط± ظ…ظٹظƒظ†ظ… ط¬ط¯ظ‘ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط؛ط±ظٹط¨ طŒ ط¨ظ‰ ظƒط³ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط²ظ‡ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ع¯ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط±ظ… ظ…ظٹط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط¯ظ‘ظ… ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ظƒط³ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظپط§ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ظˆ ط±ظٹع¯ظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¸ظ„ظ… ظƒط³ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط´ ظƒظ†ط¯ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط¹ط§ظ†طھ ط²ظˆظ‘ط§ط± ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(15)
ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط±ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§طµط­ظ‘ طھظˆط§ط±ظٹط® ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط±ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط± ط¨ظ„ط§ ط±ظˆط² ط¯ظˆظ… ظ…ط­ط±ظ… ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھ طµط­ظٹط­ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ع†ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯طں ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ‚ط§ط¯ط³ظٹظ‡ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯! ط¢ظٹط§ ظ†ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ†ظٹظ†ظˆط§! ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯! ط¢ظٹط§ ظ†ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط·ظژظپظ‘ ظ†ظٹط² ظ…ظٹع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¯ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ…ظ‘ ط§ظ†ظ‘ظ‰ ط§ط¹ظˆط° ط¨ظگظƒظژ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظƒظژط±ط¨ظگ ظˆ ط§ظ„ط¨ظژظ„ط§
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ ظٹط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ط¨ط± ط®ظˆط¯طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§.
ظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ‡ظ†ط§ ظ…ظژظ†ط§ط®ظڈ ط±ظگظƒط§ط¨ظگظ†ط§ ظˆ ظ…ظژط­ظژط·ظ‘ظڈ ط±ظگط­ط§ظ„ظگظ†ط§ ظˆ ظ…ظ‚طھظژظ„ظڈ ط±ط¬ط§ظ„ظگظ†ط§ ظˆظژ ظ…ظژط³ظپظژظƒظڈ ط¯ظگظ…ط§ط¦ظگظ†ظ‘ظژط§...
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ط¹ ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ…ط­ظ„ ظ…ط­ظ†طھ ظˆ ط¹ظ†ط§ ط§ط³طھ طŒ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ظ†ط²ظ„ ظˆ ظ…ط­ظ„ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظ‰ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظٹط´ظˆط¯.
ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ظ‘ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ„ط´ظƒط± ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ† ط§ط±ط¯ظˆ ط²ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط´ط¯ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظ„ط´ع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط± ط¨ظ„ط§ ظ…ظ†ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ(16)
ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھطھ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ط§ظ„ط§ ظ„ط¹ظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ†
طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ† ط²ط§ظ†ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ†ط§ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط²ط§ط¦ظٹط¯ ط¨ظ‡ طھظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط¬ظ„ط´ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯.
ط§ظ‚ط±ط¨ط§ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط§ظˆ ط²ظ† ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط§ظٹط´ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒط´ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ظˆظ‚طھ ظ…طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ† ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¨ط¯ ظƒط§ط±ظ‡ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ط¢ظ† ط¹ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ظپظ† ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¨ط¯ ظƒط§ط±ظ‡ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط´ظƒط§ظ„ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط®ط§ظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ طµط­ظ†ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¬ط³ط¯ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ طھط§ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯.
ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ…طھط¹ط¬ط¨ ط´ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظ…ط­ط¶ط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ظ… ط¨ط±ط³ ...
ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…طھظ…ط³ظƒ ظˆ ظ…ظ„طھط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط´ظ†ظٹط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط´ط¯ ظƒط§ط± ط¢ظ† ط²ظ† ط²ظ†ط§ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظٹع† ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‚ ط§ط³طھ .
ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ† ط¨ط¯ ظƒط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط­ط§ظ„ط§ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط¬ط¯ظ‘ظ… ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ط²ظٹط±ط§ طھط±ط¨طھ ط¬ط¯ظ‘ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط§ط³طھ ظ…ط§ط¯ط± ط²ظ† ط²ط§ظ†ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظ‡ظٹظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ع¯ط°ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± طھظƒط±ط§ط± ظ†ط´ط¯.(17)
ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ط´ظٹط® ط´ط¨ط³طھط±ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ†ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ط³ظ…ط§ط± ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ‰ ط²ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ…ط³ظ…ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظ†ط¬ ظ…ط³ظ…ط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ .
ظپط§ظژ ط´ط±ظژظ‚ظژ ط¨ظگظٹظژط¯ظگظ‡ظگ ظˆظژ ط§ظژط¶ط§ط،ظژ ظƒظژظ…ط§ ظٹظژط¶ط¦ ط§ظ„ظƒظژظˆط§ظƒظگط¨ظژ ط§ظ„ط¯ظ‘ظڈط±ظٹظ‡ ظپظ‰ ط§ظڈظپظڈظ‚ ط§ظ„ط³ظژظ‘ظ…ط§ط،.
ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ…ط³ظ…ط§ط± ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ†ظˆط­ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط³طھط§ط±ظ‡ ط±ط®ط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظپظ‚ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظپطھط­ظٹظ‘ط± ظ†ظˆط­ ظپط§ظ†ط·ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط³ظ…ط§ط± ط¨ظ„ط³ط§ظ† ط·ظ„ظ‚ ط°ظ„ظ‚ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ط§ ط¨ط§ط³ظ… ط®ظٹط± ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ظ‘ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ((طµ))
ظ¾ط³ ظ†ظˆط­ ط§ط² ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط³ظ…ط§ط± ط­ظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط³ظ…ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ†ط·ظ‚ ظˆ طھظƒظ„ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ظƒط´ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظپطµظٹط­ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظƒظ‡ ظٹط§ ظ†ظˆط­ ظ…ظ† ط¨ط± ط§ط³ظ… ظ†ط§ظ…ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ط­ظ‘ظژظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط±ظ‘ظژط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظƒظ‰ ظ…ظ† ط§ط² ط¨ط±ظƒطھ ط§ط³ظ… ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ ظٹط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ظ…ط³ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط«ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط³ظ…ط§ط± ط¨ط± ط§ط³ظ… ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆ ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ (طµ ) ط§ط³طھ ظ¾ط³ â€چ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ (ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط¨ظٹظ‘ظٹظ†ط§ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ‡ ظ…ط³ظ…ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپظ‰ ط§ط² ظƒط´طھظ‰ ط²ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¯ط± ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ†ظˆط¨طھ ظ…ط³ظ…ط§ط± ظ¾ظ†ط¬ظ… ط±ط³ظٹط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ظٹط¯ ظپظژط²ظژظ‡ط± ظˆ ط§ظ†ط§ط±ظژ ظˆ ط§ظژ ط¸ظ‡ظژط± ط§ظ„ظ†ظگط¯ط§ظˆط©
ظ¾ط³ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¯ط³طھط´ طŒ ظˆ ط±ط·ظˆط¨طھ ط³ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط³ظ…ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯!
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ظ…ط§ط± ظ¾ظ†ط¬ظ… ظ…ط³ظ…ط§ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ†ط§ظ… ط§ظˆط³طھ طŒ ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط³ظ…ط§ط± ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ط²ظ† طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط±ط·ظˆط¨طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ظ…ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ط§طھ ظˆ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ„ط¹ظ† ظ†ظ…ظˆط¯.(18)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation