بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب تهاجم فرهنگی, معاونت انتشارات مرکز فرهنگى سپاه پاسداران   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     TAHAGO01 -
     TAHAGO02 -
     TAHAGO03 -
     TAHAGO04 -
     TAHAGO05 -
 

 

 
 

fehrest page back page

3 - دقت در برنامه هاى آموزش و پرورش كودكان ، نوجوانان و جوانان
كودكان با دلهاى پاك و انديشه هاى شفاف براى پذيرش پيامهاى آموزشى و پرورشىاز آمادگى ويژه اى برخوردارند. به گونه اى كه آثار پيامدهاى دريافت شده درروزگار خردسالى تا پايان زندگى در رفتار و كردار آنان باقى مى ماند. با توجهبدين حقيقت بزرگ دست اندركاران مسائل فرهنگى بايد از فرصت طلايى خردسالى سودبرند و به يارى هنر، ورزش و انواع سرگرميها ارزشهاى والاى اسلامى را در ژرفاىوجود فرزندان اسلام جاى دهند.
البته روزگار نوجوانى و جوانى نيز ويژگيهاى خود را داراست و دولت اسلامى بايدبه برنامه هاى مناسب و استفاده از كارشناسان مؤ من ، اين دو قشر را از كژ روى بازدارند و به سوى نيكبختى و سعادت هدايت كنند.
نكته اى كه در اين نوشتار بايد ياد آورى شود آن است كه چنانچه بر انديشمندانپوشيده نيست همه باورها را بر دوش دست اندركاران و دولتمردان نهادن و تنها ديگرانرا مسؤ ول شناختن ، شيوه خردمندان نيست . زيرا بى ترديد همه در برابر آفريدگار مسؤولند و بايد هر كس به فرا خور حال خويش با سازماندهى واحد پرورشى ويژه و بهكار گيرى شيوه هاى گيرا، كودكان ، نوجوانان و جوانان را چون گوهرى گرانبها زيرنظر بگيرد و از دستبرد دزدان چراغ به دست غرب حفظ كند.
4 - زدودن فقر اقتصادى  
تنگدستى را شايد بتوان از پليدترين پديده هاى جامعه به شمار آورد. حقيقت ناگوارىكه پيشوايان دين آن را به كفر نزديك دانسته اند (87) و دانشمندان از آن به عاملىبراى آغاز انحراف و بزهكارى ياد كرده اند. (88)
بى ترديد بسيارى از ناهنجاريهاى اجتماعى چون سرقت ، ولگردى ، گدايى ، خودفروشى و... به علت تنگدستى و بى چيزى به وجود مى آيد. نگاهى گذرا بهبزهكاران و ساكنان ندامتگاهها، ما را بدين حقيقت دردآور رهنمون مى شود كه شمار بسيارىاز آنان در اثر تهيدستى ، پاى در اين راه شوم و بدفرجام نهاده اند. پديده فقر در هرجامعه اى كه چهره كريه خود را به نمايش بگذارد، مانند سيلى بنيان كن زير بناىتمامى ارزشهاى انسانى را از بن ويران مى كند و كاخهاى كرامت و شرافت آدمى را دربيغوله هاى ننگ و بدنامى تبديل مى كند و در برابر پديده هاى اجتماعى خطرناكىهمچون رشوه دهى و رشوه گيرى فريب و روباه صفتى دزدى ، حرص و طمع ، دست اندازىبه اموال ديگران ، كم فروشى و... ارزشهاى فرهنگى جامعه را در كام شعله هاى سركشخود خواهد سوزاند.
5 - احياى عزت نفس  
از جمله راههاى مبارزه با تهاجم فرهنگى ، احياى روحيه عزت نفس در بين اقشار مختلفجامعه مى باشد. بنابراين لازم است با تقويت اين روحيه و زدودن احساس خود كم بينىمردم جامعه اسلامى را از تقليد كوركورانه از روشهاى زندگى بيگانگان باز داشت . دراين باره امام صادق (ع ) مى فرمايد:
خداوند به پيامبرى از پيامبرانش وحى كرده كه به مؤ منان بگو:
لا تلبسوا لباس اعدائى ، و لا تطعموا مطاعم اعدائى ، و لا تسلكوا مسالك اعدائى ،فتكونوا اعدائى كما هم اعدائى (89)
لباس دشمنان مرا نپوشيد و غذاى دشمنان مرا نخوريد و به شيوه دشمنان من رفتار نكنيدكه شما نيز همانند آنان جزو دشمنان من خواهيد شد!
بنابراين لازم است روحيه عزت نفس و ترويج و تقويت شود تا زمينه پذيرش برنامههاى فرهنگى دشمن از بين برود.
6 - مبارزه با روحيه تجمل گرايى  
امروزه اثر مستقيم روحيه تجمل گرايى بر واردات كالاهاى مصرفى لوكس و پيروى ازمدهاى گوناگونى كه حجم انبوهى از فرهنگ و ارزشهاى غربى را يدك مى كشند، بركسى پوشيده نيست نگاهى به زندگى روزانه مرفهين بى درد نشانگر اين واقعيت استكه پيروى از مد، حتى در شيوه خوراك آنان نيز دگرگونى پديد آورده است . البته زيانروحيه رفاه جويى و تجمل گرايى تنها در تغيير شيوه پوشش ، خوراك و رفتارهاىاجتماعى و شخصى آشكار نمى شود بلكه در بالا رفتن ميزان بزهكاريها و زير پا نهادناصول اخلاقى نيز اثرى شگرف دارد. افزايش خواسته هاى افراد كه در سايه چنينروحيه اى پديد مى آيد انگيزه اى نيرومند براى سرقت ، كلاهبردارى ، رشوه و... بهشمار مى آيند. (90)
از اين رو، در مبارزه فرهنگى ، زدودن روحيهتجمل گرايى از دلهاى مردم بايد به گونه اى جدى مورد توجه قرار گيرد. و اثراتمنفى آن براى جامعه تبيين شود تا جامعه با نگرشى آگاهانه بهمسائل بينديشند و از روى آوردن و تسليم بى چون و چرا در برابر امواج ويرانگر اينشبيخون مخرب در امان باشند.
7 - اشباع نيازهاى طبيعى انسان از راههاى مشروع  
انسان مجموعه اى در هم پيچيده از غرايز گوناگون است . غرايزى كه پيوسته او را بهجنبش در كوچه هاى پر پيچ و خم زندگى فرا مى خواند. اين خواستها به گونه اىنيرومندند كه مى توانند انسان را در پى خويش به بيغوله هاى تاريك و ناشناختهانحراف بكشانند.
با توجه بدين حقيقت برآورده نشدن اين غرايز در حدمعقول و يا زياده روى در كامروايى غريزى مى تواند خطر ساز باشد. رها ساختننامعقول مردم در بهره گيرى هر چه بيشتر و به هرشكل ممكن از اين نيروهاى مقدس ، آنان را از تلاش در سازندگى خويش و جامعه باز مىدارد و جلوگيرى از ارضاى غرايز در حد مشروع ، يا ناتوانى در برآوردن نيازهاى طبيعىنيز زمينه را براى روى آوردن همه جانبه به سوى برنامه هاى مخرب دشمن فراهم مىآورد؛ انبوه مردم سوخته در آتش غرايز را در دام سركشى و گسستن بندهاى اخلاق و عفافگرفتار مى سازد.
8 - پيشگيرى از نفوذ عوامل فرهنگى دشمن  
عناصر خود فروخته فرهنگى ، مطبوعات و مجله هاى گمراه كننده ، فيلمهاىمبتذل و... نمونه هايى از عوامل فرهنگى دشمن به شمار مى آيند.
نگاهبانى از ارزشهاى الهى ، بينشى ژرف نموده و در صورت لزوم طرد و منزوى سازدمطبوعات را بايد واداشت تا در چارچوب قانون فعاليت كنند و هرگز فرصت سمپاشى رابه غربزدگان خود باخته ندهند. امام امت (ره ) در اين باره مى فرمايد:
اكنون وصيت من ... آن است كه نگذارند اين دستگاههاى خبرى و مطبوعات و مجله ها، از اسلامو مصالح كشور منحرف شوند و بايد همه بدانيم كه آزادى بهشكل غربى آن كه موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى شود، از نظر اسلام وعقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات بر خلاف اسلام است و عفتعمومى و مصالح كشور، حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است .و از آزاديهاى مخرب بايد جلوگيرى شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلافمسير ملت و كشور اسلامى و مخالف با حيثيت جمهورى اسلامى است ، بطور قاطع اگرجلوگيرى نشود، همه مسؤ ول مى باشند. (91)
آن پير پارسا در بخشى ديگر از گفتار خويش هشدار مى دهد كه :
... اگر در اساتيد كسى پيدا شد كه مى خواهد انحراف ايجاد كند، او را ارشاد، و اگرنشد از خود و كلاس خود طرد كنند. (92)
9 - استفاده از همه ابزارهاى ممكن براى دفاع فرهنگى  
اگر دشمن براى شكست ما به هر وسيله ممكن چنگ مى زند، ما نيز بايد به حكم دستورقرآنى و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة از هر وسيله مشروع سلاحى بسازيم و ازفرهنگ اسلامى خويش پاسدارى كنيم . در اين راه بايد از يك سو امكانات فرهنگى ، هنرىو ورزشى توسعه يابد؛ تا جوانان به تفريحات سالم روى آورند و از سوى ديگربايد همه كوششهاى فرهنگى و... در دفاع از ارزشهاى الهى هدايت شود. رهبر فقيدانقلاب اسلامى امام خمينى (قده ) در اين باره مى فرمايد:
در رژيم سابق تمام چيزها، خصوصا فرهنگ و هنر محتوايش عوض شده بود. يعنى كسىكه نام سينما را مى شنيد، خيال مى كرد كه آن جا بايد مركز فساد و سوء اخلاق و مركزمخالفت با همه چيز باشد. و يا كلمه تئاتر در ذهن انسان چيز مبتذلى بود كه از آن بهرهفساد برده شود؛ هكذا همه چيز ديگر. و عمده اين است كه ما ذهن اين جوانها و حتى پيرها وروشنفكرها نماها را آماده كنيم كه ما خودمان آدم هستيم و اين طور نيست كه در همه چيز دستمانرا پيش ديگران دراز كنيم ... بنابراين مدتها بايد زحمت بكشيم و باور كنيم كه خودمانداراى يك فرهنگ بزرگ انسانى با ارزشهاى اسلامى هستيم . و اگر امروز كمبود نيروىانسانى هست ، به خاطر همين است كه افكار به آن طرز تفكر عادت كرده است ؛ لذا ساختنتئاترى كه مطابق با اخلاق انسانى - اسلامى باشد، زحمت دارد. و سينما هم اگر بخواهدچنين باشد، نيازمند به صرف مدتها وقت است و هرگز در متن سينما و تئاتر نوشته نشدهاست كه بايد مركز فساد باشند. (93)
10 - تدوين معيارهاى نوين ارزيابى آثار فرهنگى  
بى ترديد هدايت كوششهاى جامعه در مسير فرهنگ الهى ، تلاشى همه جانبه و دير پا مىطلبد. دست اندركاران امور فرهنگى براى دستيابى بدين هدف ، بايد از يك سو بهتدوين معيارهاى نوين ارزيابى آثار فرهنگى - هنرى بپردازند. زيرا هرگز معيارهاىدشمن با معيارهاى برآمده از فرهنگ ما يكسان نيست . و از سوى ديگر، بايد از نيروىجوانان مؤ من در پاسدارى از ارزشهاى الهى سود برد، و از منزوى ساختن آنان تنها بهدليل تازه كار بودن و دست نيافتن به تشويقها و جوايز غربيان بر حذر بود.رهبر بيدار انقلاب اسلامى ، حضرت آية الله العظمى خامنه اى در اين باره مى فرمايد:
ميدان بدهيد به همه و هر كس كه مى خواهد براى اين ملت كار كند. ما مى گوييم اجازهمنزوى شدن عناصر خودى را ندهيد... من مى گويم اگر مى خواهيد هنر اين كشور رشد واعتلا پيدا كند، به هنرمند جوان مؤ من تكيه بكنيد. تو مى تواند از اسلام و انقلاب و كشوردفاع كند. (94)
11 - گسترش امر به معروف و نهى از منكر  
پيشگيرى از سقوط سنگرهاى فرهنگى در برابر يورش دشمنان ، علاوه بر موارد يادشده ، بيدارى فراگير امت اسلامى را مى طلبد. پروردگار بزرگ در قرآن كريم مىفرمايد:
و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و ياءمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك همالمفلحون (95)
بى ترديد اگر همه مردم به اين اصل مهم پايبند باشند و هر كس در محدوده زندگىخويش زشتكاران را از زشتى باز دارد و به كردار نيك فرمان دهد، دشمن هرگز روزنه اىبراى نفوذ نخواهد يافت . رهبر هميشه بيدار انقلاب اسلامى حضرت آية الله العظمىخامنه اى در بخشى از سخنان خويش به اهميت اين حقيقت اشاره كرده و مى فرمايد:
مساءله امر به معروف ، تكليف هميشگى مسلمانهاست . جامعه اسلامى به امر به معروف ونهى از منكر زنده مى ماند. قوام حكومت اسلامى به امر به معروف و نهى ازمنكر... منكرات هم اخلاقى ، هم سياسى و هم اقتصادى است ؛ همه جا هم جاى نهى از منكراست ؛ يك دانشجو هم مى تواند در محيط درس و علم ، نهى از منكر كند. يك كارمند شريف همدر حيط كار خود مى تواند نهى از منكر كند؛ يك كاسب مؤ من هم در محيط كار خود مى تواندنهى از منكر كند؛ يك هنرمند هم با وسايل هنرى خود مى تواند نهى از منكر كند. (96)
پايان

fehrest page back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation