بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب تهاجم فرهنگی, معاونت انتشارات مرکز فرهنگى سپاه پاسداران   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     TAHAGO01 -
     TAHAGO02 -
     TAHAGO03 -
     TAHAGO04 -
     TAHAGO05 -
 

 

 
 

1- فرهنگ و شبه فرهنگ ، محمد على اسلامى ، ص 11.
2- همان مدرك ، ص 16.
3- فرهنگ استقلال ، جواد منصورى ، ص 9 و 10.
4- به نقل از سيماى تمدن غرب ، نوشته سيد مجتبى موسوى لارى چاپ دوم .(تهرانانتشارات كتابخانه صدر، ص 17 18.
5- حجرات ، آيه 13.
6- مرتضى مطهرى ، آشنائى با علوم اسلامى ، (قم ، دفتر انتشارات اسلامى وابستهبه جامعه مدرسين حوزه علميه ،1362)، (مقدمه كتاب ).
7- ذاريات ، آيه 56.
8- تلخيص از كتاب نعليم و تربيت اسلامى دكتر على شريعتمدارى ، ص 129.
9- نقل از همان مدرك ، ص 151.
10- حديد، آيه 25.
11- ميزان الحكمه ، ج 4، ص 327.
12- اصول كافى ، چهار جلدى ، ج 3، ص 238.
13- تعليم و تربيت اسلامى ، ص 37 536، با تصرف و تلخيص .
14- فرهنگ استقلال ، ص 16 18.
15- روزنامه اطلاعات ، 11/5/71.
16- بحار الانوار، ج 1، ص 177.
17- فرهنگ استقلال ، ص 29.
18- حجرات ، آيه 13.
19-و. ت . جونز، خداوندان انديشه سياسى ، ترجمه : على رامين ، پنج جلد،انتشارات اميركبير، 1358، ج 2، ص 122.
20-همان مدرك ، ص 333.
21-بقره ، آيه 213.
22-علامه طباطبايى ، تفسير الميزان ، ترجمه محمد تقى مصباح يزدى ، ج 2، ص162.
23-يوليان ، لانگ ، سير تكامل فرهنگ ، ترجمه : بيژن دانشور، انتشاراتگوتنبرگ ، ص 135. (با تلخيص )
24-محمد باقر، سارو خانى ، دايرة المعارف اجتماعى ، ص 275 و 296.(نقل و برداشت )
25-مطالب اين بخش با نقل و برداشت از: ش دلاندلن : تاريخ جهانى ، دو جلدى ،ترجمه احمد بهمنشى ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج 1، ص 33 و 95 و 66 مى باشد.
26-بقره ، آيه 213.
27-تاريخ جهانى ، ص 152.
28-جان ، ناس ، تاريخ جامع اديان ، مترجم ، على اصغر حكمت ، ص 72 - 73.
29-على اكبر، امينى ، تجليات اديان ، چاپخانه آرمان تهران ، 1357، ص 221 -222.
30-عيسى ، صديق ، تاريخ فرهنگ اروپا، انتشارات كتابفروشى دهخدا، 1357، ص44.
31-على اكبر، امينى ، تجليات اديان ، چاپخانه آرمان تهران ، 1357، ص 410 -411.
32-عيسى ، صديق ، تاريخ فرهنگ اروپا، انتشارات كتابفروشى دهخدا، 1357، ص47 - 48.
33-برداشت از: زين العابدين ، قربانى ، تاريخ تمدن اسلام ، ص 45.
34-مطهرى ، مرتضى ، خدمات متقابل اسلام و ايران ، ص 179.
35-رنسانس ( Renaissace ) يك واژه لاتين و به معناى نوزايش (تجديدحيات ) مى باشد كه بر اساس آن در اروپا با گرايشى جديد به آثار و فرهنگباستانى كه به علت سخت گيرى كليسا، سالها مطرود و مسكوت مانده بود، نهضتفكرى ، عملى اى بوجود آمد كه باعث پايان بخشيدن به دوران قرون وسطى و شروعدوران جديد گرديد.
36-تلخيص از: ش . دلاندلن ، تاريخ جهانى ، دو جلدى ، ترجمه احمد بهشتى ،انتشارات دانشگاه تهران ، ج 2، ص 26 - 34.
37-برداشت از: مصطفى ، خالد وع . فروغ ، نقش كليسا در ممالك اسلامى ، ترجمه :مصطفى زمانى ، ص 11 - 12.
38-نقل از همان منبع ، ص 243.
39-تلخيص از: م . افتخار زاده ، انقلاب اسلامى ايران و مواضع استكبار جهانى ، ص154.
40-نقل از: محمد جواد، لاريجانى ، نظم بازى گونه ، انتشارات اطلاعات ، 1371،ص 38.
41-مجله اميد انقلاب ، ش 137.
42-آموزش و پرورش در خدمت امپرياليسم فرهنگى ، ماريتن كانوى ، ترجمه محبوبهمهاجر، ص 79.
43-روزنامه رسالت ، 19 / 4 / 65.
44-روزنامه جمهورى اسلامى ، 23 / 11 / 70. مصاحبه با آقاى مرتضى حيدرى ،مدرس دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران .
45-صحيفه نور، ج 5، ص 201.
46-كنترل فرهنگ ، ادوارد برمن ، ترجمه حميد الياسى ، ص 140 - 138، 110 -104، 133.
47-كنترل فرهنگ ، ادوارد برمن ، ترجمه حميد الياسى ، ص 140 - 138، 110 -104، 133.
48-كنترل فرهنگ ، ادوارد برمن ، ترجمه حميد الياسى ، ص 140 - 138، 110 -104، 133.
49-كنترل فرهنگ ، ادوارد برمن ، ترجمه حميد الياسى ، ص 140 - 138، 110 -104، 133.
50-صحيفه نور، ج 11، ص 204.
51-مجله سروش ، مهر 1358، ش 23، ص 49.
52-پژوهشى نو در مواد مخدر و اعتياد، على اصغر قربان حسينى ، ص 262 - 263.
53-توطئه هاى اقتصادى امپرياليسم در ايران ، حسن توانايان فرد، ج 1، ص 81.
54-مجله سروش ، مهر 58، ش 232، ص 24.
55-روزنامه جمهورى اسلامى ، 22/5/71.
56-محمد على جاويدان ، در تحليل استعمار فرهنگى ، ص 33. تلخيص .
57-فرانس وانون ، دوزخيان روى زمين ، ترجمه فارسى ، مقدمه سارتر، ص 2.
58-ادوارد براوان ، تاريخ ادبى ايران ، ترجمه رشيد ياسمى ، ج 4، ص 41 -340، ابن سينا.
59-صحيفه نور، ج 11، ص 183.
60-محمد على جاودان ، در تحليل استعمار فرهنگى ، ص 12.
61-وصيت نامه سياسى الهى امام خمينى (ره ).
62-در تحليل استعمار فرهنگى ، ص 13، با اندكى تصرف و تلخيص .
63-صحيفه نور، ج 16، ص 64.
64-تلخيص از توسعه اقتصاد جهان سوم ،سال سوم اقتصاد، ص 75.
65-روزنامه جمهورى اسلامى ، 22/5/71.
66-همان ، 16/11/71.
67-همان ، 2/10/1369.
68-زلزال ، آيات 6 - 7.
69-شناخت استكبار جهانى ، ص 50.
70-تلخيص از همان مدرك ، ص 123 - 121.
71-در تحليل استعمار فرهنگى ، ص 37. (تلخيص )
72-روزنامه جمهورى اسلامى ، 22/5/71.
73-برداشت از كتاب روز شمار تاريخ ايران از مشروطيت تا انقلاب اسلامى ، باقرعاقلى ، ج 1، ص ‍ 320.
74-روزنامه جمهورى اسلامى ، 22/5/71.
75-شناخت استكبار جهانى ، ص 105.
76-روزنامه جمهورى اسلامى ، 26/11/71.
77-رضا علومى ، اصول علوم سياسى ، ص 31.
78-صحيفه نور، ج 21، ص 195.
79-همان ، منبع ، ج 10، ص 11.
80-وصيت نامه سياسى - الهى .
81-صحيفه نور، ج 11، ص 181.
82-روزنامه جمهورى اسلامى ، 5/8/68.
83-يونس ، آيه 6.
84-پيام انقلاب ، س 3، ش 123.
85-اطلاعات 2/10/70، مقاله شماره 50 نويسندهجلال رفيع . عنوان مقاله ، بى هويتى و يتيمى فرهنگى .
86-صحيفه نور، ج 21، ص 185.
87-بحار، ج 72، ص 47.
88-بزهكاران جوان ، رضا علومى ، ص 10.
89-بزهكاران جوان ، رضا علومى ، ص 10.
90-وسايل الشيعه ، ج 3، ص 279، ابواب لباس المصلى ، باب 19، حديث 8.
91-صحيفه نور، ج 21، ص 195.
92-صحيفه نور، ج 21، ص 195.
93-همان منبع ، ج 18، ص 161 - 162.
94-اطلاعات ، 22/5/71.
95-آل عمران ، آيه 104.
96-اطلاعات ، 8/5/71.

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation