بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی, على رضا رجالى تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ± -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ² -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ³ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ´ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غµ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ¶ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ· -
 

 

 
 

ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰

ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¶ط§ ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غµ -


ظ…ظ€ط§ ظ…ظ€ظ† ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ„ط§ ظˆ ظ„ظ‡ ط§ط°ظ†ط§ظ† : ط¹ظ„ظ‰ ط§ط­ط¯ط§ظ‡ظ…ط§ ظ…ظ„ظƒ ظ…ط±ط´ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظپطھظ† طŒ ظ‡ط°ط§ ظٹط§ظ…ط±ظ‡ ظˆ ظ‡ظ€ط°ط§ ظٹظ€ط²ط¬ظ€ط±ظ‡ : ط§ظ„ط´ظ€ظٹظ€ط·ظ€ط§ظ† ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط±ظ‡ ط¨ظ€ط§ظ„ظ…ظ€ط¹ظ€ط§طµظ€ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ظƒ ظٹظ€ط²ط¬ظ€ط±ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط› ظˆ ظ‡ظ€ظˆ ظ‚ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ : ط¹ظ€ظ† ط§ظ„ظٹظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظˆ ط¹ظ€ظ† ط§ظ„ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ظ‚ظ€ط¹ظ€ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ط§ ظٹظ€ظ„ظپظ€ط¸ ظ…ظ€ظ† ظ‚ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ط§ ظ„ط¯ظٹظ€ظ‡ ط±ظ‚ظ€ظٹظ€ط¨ ط¹ظ€طھظ€ظٹظ€ط¯(270)ظ‡ظ€ط± ظ‚ظ€ظ„ط¨ظ€ظ‰ ط¯ظˆ ع¯ظˆط´ ط¯ط§ط±ط¯: ط¨ط± ط³ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط³طھ ط› ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط´ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط§ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط´ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ - ط¹ط²ظˆط¬ظ„ - ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ (ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط§ظˆ) ط¨ظ†ط´ط³ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ط³ط®ظ†ظ‰ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظ… ط±ظ‚ظٹط¨ ظˆ ط¹طھظٹط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ط·ظ€ط¨ظ€ط§ط·ظ€ط¨ظ€ط§ط¦ظ‰ (ظ‚ظ€ط¯ظ‡ ) ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ظˆ ظ‡ظ€ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .. ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ظ†ط´ط³طھظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ€ظ¾ طŒ ظ†ظ€ط´ظ€ط³ظ€طھظ€ظ† ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ - ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط³ظ‚ط§ظˆطھ ط§ظˆ ط§ط³طھ - ظ…ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ط› ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ع¯ظ€ظˆط´ ط¨ظ€ظˆط¯ظ† ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط´ظ†ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹط´ ط§ط² ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯(271) .
ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ : 
ط¯ط³طھظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯:
ط§ظ„ط°ظٹظ€ظ† ظٹظ€ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ظˆظ† ط§ظ„ط¹ط±ط´ ظˆ ظ…ظ† ط­ظˆظ„ظ‡ ظٹط³ط¨ط­ظˆظ† ط¨ط­ظ…ط¯ ط±ط¨ظ‡ظ… ظˆ ظٹظˆظ…ظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظٹط³طھط؛ظپط±ظˆظ† ظ„ظ„ط°ظٹظ† ط§ظ…ظ€ظ†ظ€ظˆط§...(272)ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ط±ط´ ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ€ظ¾ظ€ط§ط³ ط®ظ€ط¯ط§طŒ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ط¨ط®ط´ط´ ظˆ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯....
ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ط±ط´ ع†ظٹط³طھ طں ط§ظ‚ظˆط§ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ„ظƒظ† ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ†ط®طھ ط³ظ„ط·ط§ظ†طھظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط¹ظ€ط±ط´ ط¯ط± ط²ط¨ظ€ط§ط³ ظپظ€ط§ط±ط³ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط±ط§ط¯ظپ ط§ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط§ ط®ظ€عکطھظ€ط®ظ€طھ ط³ظ„ط·ظ†طھظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ„ظپط¸ ط¹ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆطµط§ظپ : ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… طŒ ظˆ ظ…ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ط¯ ط³ظ€ط®ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(273) ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظƒط«ط±طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط´ طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط² طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط³ط§ظƒطھ ط§ط³طھ .
ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط¨ظ€ط§ظ‚ظ€ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ ط¬ظ„ط¯ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ‡ط´طھظ… ط¨ط¬ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ط±ط´ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط¨ظ€ط¯ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ طھظ€ط®ظ€طھ ط´ظ€ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† طھظ…ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط¸ظ‡ط± ظ‚ط¯ط±طھ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ط²ظ‡ ط§ط² ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ†ظ‡ طھط®طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظƒط±ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ…ط¹ظ†ط§ط³طھ :
1: ط¯ظˆ ط¬ظ€ط³ظ€ظ… ط¨ظ€ط±ط²ع¯ ظپظ€ط±ط§ط² ظ‡ظ€ظپطھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† . ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¬ط³ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط§ط­ط§ظ… ظˆ طھظ€ظ‚ظ€ط¯ظٹظ€ط±ط§ظ† ط®ظ€ط¯ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ طھظ€ط±ط§ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ظˆط¨ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط±ط¨ ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ ع¯ظ€ط±ط¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط³ط§ط²ط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ط¨ط´ ط¨ط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظپظ€ط±ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆط¹ط¸ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² طھط®طھ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ط¢ط³طھط§ظ† ظˆ ط®ط§طµط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ط±ط®ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ع†ظˆظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط± ط¹ظ€ط¬ظٹط¨ ط¢ط«ط§ط± ط؛ط±ظٹط¨ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھط´ط§ظ† ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط­ظƒظ…طھط´ ط¨ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ط§ط¬ظ€ط³ظ€ط§ظ… ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆطŒ ظ…ظ€ط®ظ€طµظ€ظˆطµ ط¨ط¯ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظٹط§ ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظٹظ†ط¯ ظٹط§ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظˆط§ ط§ظ„ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ظˆ طµظٹط§ظ‰ ط¨ط± ع¯ظ€ط²ظٹظ€ط¯ظ‡ طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‰ ظˆ ط¨ط³ط§ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط²ط­ظ…ظ„ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¹ط±ط´ ط¨ط¯ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ظ¾ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ†ط¯.
2- ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ظˆ ط¯ط§ظ†ظ€ط´ . ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط¯ط§ظ† طھظپط³ظٹط± ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ…ظ†ط´ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط®ظ„ظ‚ط´ طŒ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط¬ظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ط±ط´ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط²ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظˆط³طھ .
3- ط­ظ€ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ظ…ط­ظٹط· ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ طµط¯ظˆظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ط› ط²ظٹظ€ط±ط§ ظ‡ظ€ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظپط±ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ط¢ظٹط§طھ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ط«ظ€ط§ط± ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظˆ ظپظ€ظٹظ€ط¶ ط­ظ€ظƒظ€ظ…ظ€طھ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ . ظ¾ظ€ط³ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ط¯ظ‡ ظ‡ظ€ط§طŒ ط¹ظ€ط±ط´ ط¹ظ€ط¸ظ€ظ…ظ€طھ ظˆ ط¬ظ€ظ„ط§ظ„ ط§ظˆ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط¬ظ„ظ‰ طµظپط§طھ ظƒظ…ط§ظ„ط´ ط¨ط± ط¹ط§ط±ظپط§طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط±ظ… ط±ط³ظٹط¯: ظˆ ط§ط±طھظپط¹ ظˆظپظ‚ ظƒظ„ ظ…ظ†ط¸ط±ط› ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ‡ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ .
4- ظ‡ظ€ط± ظٹظ€ظƒ ط§ط²ط§ظˆطµظ€ط§ظپ ظƒظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ€ظ„ط§ظ„ط´ ط¹ظ€ط±ط´ ط§ظˆط³ظ€طھ طŒ ط²ظٹظ€ط±ط§ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ع¯ظ€ط§ظ‡ ط¹ظ€ط¸ظ€ظ…ظ€طھ طھظ€ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط±ط´ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط¹ط±ط´ ظ‚ط¯ط±طھ طŒ ط±ط­ظ…ط§ظ†ظٹطھ طŒ ط±ط­ظٹظ…ظٹطھ طŒ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ط¹ط±ط´ طھظ†ط²ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5- ط¯ظ„ ظ¾ظ€ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظˆ طµظٹط§ ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ . ع†ظ†ظٹظ†ظ‰ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ طھظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ :ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ط¹ط±ط´ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط§ط³طھ :
ظ„ظ… ظٹط³ط¹ظ†ظ‰ ط³ظ…ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ط§ط±ط¶ظ‰ طŒ ظˆ ظˆط³ط¹ظ†ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ط¹ط¨ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†
ط¯ط± ظ‡ط± طµظˆط±طھ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط¹ط± ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ط¨ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھطµط±ظٹط­ ط¯ط± ط®ط¨ط± ظٹط§ ظ‚ط±ط¦ظ† ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظپظ€ط§طھ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ€ط§ ظˆط¬ظ€ظˆط¨ ط§ط¹ظ€طھظ€ط±ط§ظپ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط¸ظ€ط§ظ‡ط± ط§ع¯ط«ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط·ظˆط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ„ظپط¸ طھط­ظ…ظ„ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯(274)
ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط¹ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط«ظ… ط§ط³طھظˆظ‰ ط¹ظ„ظٹط§ظ„ط¹ط±ط´(275) ط¨ط± ظپظ„ظƒ ظ†ظ‡ظ… ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆطھظ†ط¯ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط¨ط± ظپط±ط¶ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ€طھظ€ط²ظ„ط²ظ„ ظˆ ظ„ط±ط²ط§ظ† ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ† ط¢ظٹظ€ط§طھ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط¢ظ† طھط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯طŒط› ع¯ظپطھ : ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طھط¨ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯!
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظ…ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ‡ظٹط®طھظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط­ط³ط§ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ع†ظˆظ† ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§طµظˆظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط¬ط²ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط·ط¨ظ‚ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§طµظˆظ„ ط®ط·ظˆط· ظƒظ„ظ‰ ط¯ظٹظ† ط±ط§ طھط´ط®ظٹطµ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ظ¾ط³ط³ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظ…ط³طھط¯ظ„ - ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ - ع†ط±ط§ط؛ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط´ط®ظٹطµ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ظپط±ط¶ظٹظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ† ظ‚ظ€ط·ظ€ط¹ظ€ظ‰ ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ… ط¯ط± ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط±ظˆط´ظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ط› ط²ظٹظ€ط±ط§ ط¨ظ€ط§ طھظ€ط­ظ€ظˆظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ ظ‡ظ€ظٹظ€ط¦طھ ظˆ ظ†ظ€ط¬ظ€ظˆظ… ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط¢ظ…ظ€ط¯طŒ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ† ط¢ظٹظ€ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط¢ظ† ط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯- ط­ظ‚ طŒ ط§ط­ط¯ظˆط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ‚ط¯ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط¹ظ€ظ‚ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط´ظ€ظٹظ€ط® طµظ€ط¯ظˆظ‚ ط§ط³ظ€طھ : ط§ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ط¯ ظ…ظ€ط§ ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط¹ظ€ط±ط´ ط§ظٹظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ط±ط´ ظƒظ€ظ„ ظ…ظ€ط¬ظ€ظ…ظ€ظˆط¹ ظ…ظ€ط®ظ€ظ„ظˆظ‚ظ€ط§طھ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظˆط¬ظ€ظ‡ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط¹ظ€ظ„ظ… ط§ط³ظ€طھ . ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ€ظˆط§ظ„ ط´ط¯ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ : ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط±ط´ ط§ط³طھظˆظ‰(276) ط› ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¹ط±ط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظ¾ط³ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ط§ط² ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ...
ط§ظ…ظ€ط§ ط¹ظ€ط±ط´ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ط­ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ع†ظ‡ط§ط± ظƒط³ ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظƒط³ ط§ط² ط¢ط®ظ€ط±ظٹظ† طŒ ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط± ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ظ†ظˆط­ طŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط± ط¢ظ‡ط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯(277) .
ط§ط² ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط¯طھظ€ط¯ظ‰ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ط±ط´ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط­ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ…ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ط±ط§ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¹ظ…ظˆط± ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ع¯ظ€ظˆط´ ط§ط³ظ€طھ طں ظپظ€ط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ط±ط´ ع†ظ‡ط§ط± ع¯ظˆط´ â€چ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ : ع†ط±ط§ ط¹ط±ط´ ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ع¯ظˆط´ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ع†ط±ط§ ط¹ط±ط´ ع†ظ‡ط§ط± ع¯ظˆط´ ط´ط¯ظ‡ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ع†ظ‡ط§ط± ظƒظ€ظ„ظ…ظ€ظ‡ ط³ظ€ط§ط²ظ…ظ€ط§ظ† ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ‡ : ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±(278) .
ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط°ظٹظ„ ط§ط³طھ : طھظ†ط²ظٹظ‡ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظ‚طµ ظˆ ط¹ظٹط¨ظ‰ طŒ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ† ط­ظ…ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط­ظ…ط¯ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط­ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط®ظ€ط§ظ„ظ‚ ظˆ ط±ط¨ ظˆ ط´ظ€ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ ظ†ظٹظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¬ط± ط§ظˆ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ظƒظ€ط³ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ طھظˆطµظٹظپ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط±طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط§ط­ط¯ظ‰ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظٹظ€ط¯طŒ ظ¾ظ€ط³ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆطµظپ ط´ظˆطŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ : ط§ظƒط¨ط± ظ…ظ† ظƒظ„ ط´ظ‰ ط،.
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ† ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط§ظٹظ‡ ط¹ط±ط´ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ظٹط§ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ظ†ظ€ط²ظٹظ€ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظپظ€طھ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظٹط² ط§ط±ظƒط§ظ† ع†ظ‡ط§ط± ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¹ظ€ط±ط´ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ طھظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¹ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ط¯طŒ ظƒظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯. ظˆظ†ظ€ظٹط² ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¹ط±ط´ ط§ط³طھ(279) .
ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط§ع¯ظ€ط«ظ€ط± ظ…ظپط³ط±ظٹظ† طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¶ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¹ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط§ طھط­طµظٹظ„ ط®ظˆظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طھط±ط؛ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط±ط§ ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¹ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط³طھظٹط´ ط®ط¯ط§ ظ…ظ€ط´ظ€ط؛ظ€ظˆظ„ظ†ظ€ط¯طŒ ظ‡ظ€ظ… ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط¹ظ„ظ… ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط¨ظ‰ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظٹطھ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظپظ€ط±ط§ ع¯ظ€ط±ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ظˆ ظƒط±ظ…طھ طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط¨ط®ط´ â€چ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظˆط²ط® ظ…طµظˆظ† ط¨ط¯ط§ط±(280) .
ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ط¯ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط±ط´ ط§ط² ط§ظˆطµط§ظپ ظپظ€ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ طھظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط°ط§طھ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ط°ط§طھظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ . ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط؛ظ€ظپظ€ط±ظˆظ† ط§ظ…ظ€ظ† ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶(281) ط› ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ظˆ ط³طھط؛ظپط±ظˆظ† ظ„ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§(282) ط› ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط·ظ€ظ„ط¨ ط¢ظ…ظ€ط±ط²ط´ â€چ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ†ط¯. ط¬ظ…ط¹ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¢ظٹظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظˆط± ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ظٹظ… ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ظ†ظ€ظˆط±ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ„ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط¬ط¨ :  
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط³ظˆظ… طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط­ط§ط¯ظٹظ‡ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯:
ظˆ ط§ظ„ط±ظˆط­ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ‡ظ€ظˆ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ط­ظ€ط¬ظ€ط¨ ط› (ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§!ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط¨ط±) ط¢ظ† ط±ظˆط­ ظƒظ‡ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط¬ط¨ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط§ ط§ظ…ظ€ط§ظ… (ط¹ ) ط±ظˆط­ ط±ط§ ظٹظ€ظƒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆظƒظ€ظ„ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط¬ط¨ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯. ظˆط­ط¬ط¨ ط¬ظ…ط¹ ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط³طھط± ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ : ط¹ط¬ط²طŒ ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ط´ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ طŒ ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±ط´ . ط§ظ…ظ€ط§ ظ…ظ€ط±ط§ط¯ ط§ط²ط­ظ€ط¬ظ€ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط§طŒ ط§ظ†ظˆط§ط± ظ…ط§ظپظˆظ‚ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² طھط¹ظ„ظ‚ ع¯ط±ظپطھظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظˆط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط²ظٹط±ط¨ظ† ظˆظ‡ط¨ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¬ط¨ ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط¬ط¨ ظ†ط®ط³طھ ظ‡ظپطھ ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط¶ظ€ط®ظ€ط§ظ…ظ€طھ ظ‡ظ€ط± ظٹظ€ظƒ ظ¾ظ€ط§ظ†ظ€طµظ€ط¯ ط³ظ€ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ط¯ط§ظ… ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ¾ظ€ط§ظ†ظ€طµظ€ط¯ ط³ظ€ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯. ط­ظ€ط¬ظ€ط¨ ط¯ظˆظ… ظ‡ظ€ظپظ€طھظ€ط§ط¯ ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط± ط¯ظˆ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ¾ظ€ط§ظ†ظ€طµظ€ط¯ ط³ظ€ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯. ظˆ ط­ظ€ط¬ظ€ط¨ ط¯ظˆظ… ظ‡ظ€ظپظ€طھظ€ط§ط¯ ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط± ط¯ظˆ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ¾ظ€ط§ظ†ظ€طµظ€ط¯ ط³ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ظ†ط§ظ† ظ‡ط± ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط§ط³طھ ! ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط³ط±ط§ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ„ط§ظ„ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط³ط±ط§ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط±ط§ظ¾ط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط± ط¯ظˆ ط³ظ€ط±ط§ظ¾ظ€ط±ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ظ€ط§ظ†ظ€طµظ€ط¯ ط³ظ€ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ط³ط±ط§ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¹ط²طھ ط§ط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط³ط±ط§ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظƒط¨ط±ظٹط§طŒ ط³ظ¾ط³ ط³ط±ط§ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ طŒ ظˆ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ‚ط¯ط³ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط¨ط±ظˆطھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظپط®ط±طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ†ظˆط± ط³ظ¾ظٹط¯طŒ ظˆط³ظ¾ط³ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ - ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ - ط³ظ¾ط³ ط­ط¬ط§ط¨ ط§ط¹ظ„ط§ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯طŒ ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط¨ط§ ط§ط¨ط§ظ„ط­ط³ظ† طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ظ… ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ظ… !(283)
ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ€ظ‡ ظˆط§ط³ظ€ط·ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط¯ط±ط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظ‡ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ظˆط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظپط±ظٹظ†ط¯ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ظˆ ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظˆ ط¹ظ€ط±ط´ ظˆ ظƒظ€ط±ط³ظ€ظ‰ ظˆ ظ„ظˆط­ ظˆ ظ‚ظ€ظ„ظ… ظˆ ط¨ظ€ظ‡ظ€ط´ظ€طھ ظˆ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§طŒ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ€ظٹط§ظپط±ظٹظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ظˆ طھعکظ†ظˆط­ ظˆ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظˆ ط§ط³ط­ط§ظ‚ ظˆ ط¨ط¹ظ‚ظˆط¨ ظˆ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ط¯ط§ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯:ظˆ ظˆظ‡ط¨ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ط³ط­ط§ظ‚ ظˆ ظٹظ€ط¹ظ€ظ‚ظ€ظˆط¨ ..ظˆ ظ‡ظ€ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ط§ ظ‡ظ€ظ… ط§ظ„ظ‰ طµظ€ط±ط§ط· ظ…ظ€ط³ظ€طھظ‚ظٹظ…(284) ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظپط±ظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ . ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط­ط¬ط§ط¨ ط¢ظپط±ظٹط¯: 1. ط­ط¬ط§ط¨ ظ‚ط¯ط±طھ ط› 2. ط­ط¬ط§ط¨ ط¹ط¸ظ…طھ ط› 3. ط­ط¬ط§ط¨ ظ…ظ†طھ ط› 4. ط­ط¬ط§ط¨ ط±ط­ظ…طھ ط› 5. ط­ط¬ط§ط¨ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط› 6. ط­ط¬ط§ط¨ ظƒط±ط§ظ…طھ ط› 7. ط­ط¬ط§ط¨ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط› 8. ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط› 9.ط­ط¬ط§ط¨ ظ†ط¨ظˆطھ ط› 10. ط­ط¬ط§ط¨ ط±ظپط¹طھ ط› 11. ط­ط¬ط§ط¨ ظ…ظ‡ظٹط¨طھ ط› 12. ط­ط¬ط§ط¨ ط´ظپط§ط¹طھ .
ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ظ†ظ€ظˆط± ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط±ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط­ط¬ط§طھ ظ‚ط¯ط±طھ ط­ط¨ط³ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ط±ط¨ظ€ظ‰ ط§ظ„ط§ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط› ظˆ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط¨ ط¹ط¸ظ…طھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط³ط± (ظˆ ط§ط®ظپظ‰ )ط› ظˆ ط¯ط± ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ظ…ظ€ظ†طھ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ظ† ظ‡ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ„ط§ ظٹظ„ظ‡ظˆط› ظˆ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط¨ ظƒط±ط§ظ…طھ ظ‡ظپطھ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ظ† ظ‡ظˆ ط؛ظ†ظ‰ ط§ظ„ظٹظپطھظ‚ط±ط› ظˆ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط¨ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط´ط´ ظ‡ظ€ط²ط§ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ط±ط¨ظ€ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط› ظˆ ط¯ط± ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ¾ظ†ط¬ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ€ط±ط´ ط§ظ„ط¹ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ظ… ط› ظˆ ط¯ط± ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆطھ ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ظ‡ظ€ط²ط§ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ظ€ط²ظ‡ ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ ظٹظ€طµظ€ظپظ€ظˆظ† ط› ظˆ ط¯ط± ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ط±ظپظ€ط¹ظ€طھ ط³ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ظƒ ظˆط§ظ„ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظˆطھ ط› ظˆ ط¯ط± ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ظ‡ظ€ظٹظ€ط¨ ط¯ظˆ ظ‡ظ€ط²ط§ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ط±ط¨ظ€ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ظ… ظˆ ط¨ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط› ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ ط¨ظ€ط± ظ„ظˆط­ ط¸ظ€ط§ظ‡ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¹ط±ط´ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ€ط± ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ظ‡ ط¹ظ€ط±ط´ ظ‡ظ€ظپظ€طھ ظ‡ظ€ط²ط§ط± ط³ظ€ط§ظ„ ط«ظ€ط§ط¨ظ€طھ ط¨ظ€ظˆط¯ طھظ€ط§ ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± طµظ„ط¨ ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ط³ظ¾ط³ ط§ط² طµظ„ط¨ ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ طµظ„ط¨ ظ†ظˆط­ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط² طµظ€ظ„ط¨ظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± طھظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ ط§ط² طµظ€ظ„ط¨ ط¹ظ€ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط®ط§ط±ط¬ط´ ظ†ظ…ظˆط¯...(285)
ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ† ط§ط§ظ„ظ‡ ط³ظ€ط¨ظ€ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظپ ط­ط¬ط§ط¨ طŒ ظ…ظ† ظ†ظˆط± ط§ظˆ ط¸ظ„ظ…ظ‡ طŒ ظ„ظˆ ظƒط´ظپطھ ظ„ط§ ط­طھط±ظ‚طھ ظٹط¨ط­ط§طھ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظ…ط§ط¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط§ ط§ظ†ظ€طھظ€ظ‡ظ€ظ‰ ط§ظ„ظٹظ€ظ‡ ط¨ظ€طµظ€ط±ظ‡(286) ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط¬ط§ط¨ ط§ظˆ طھظˆط± ظٹط§ ط¸ظ„ظ…طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط±ظˆط¯ ط§ظ†ظˆط§ط± ط¯ظˆظ‰ ط§ظˆطŒ ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط´ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط³ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط³ظˆط§ط²ظ†ط¯.
ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ع¯ظ€ط± ط§ط² ظˆ ط§ظ†ظ€ظˆط§ط± ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ظˆطŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط² ظ¾ظˆطھظˆ ط¢ظ† طŒ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ طھظƒظ‡ طھظƒظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط³ظˆط®طھظ† ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¬ط§ ظ‡ظٹط²ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ظƒظ‡ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒط³طھط± ع¯ط²ط¯ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ظپط§ظ†ظ‰ ط³ط§ط®طھظ† ط°ط§طھ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ . ظˆ ظ†ظٹط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط³ط®ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط­ظ…ط§ظ„ط´ ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ طŒ ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ط¯ط± ط­ظ€ظ‚ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ€ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ط¶ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ظ†ط³ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹظ€ط®ظپظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ظ‰ ط، ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط،(287)ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ط§ط² ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپظ„ط§ طھط؛ط±طھظƒظ… ط§ظ„ط­ظٹظˆظ‡ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ„ط§ ظٹط؛ط±ظ†ظƒظ… ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط؛ط±ظˆط±(288)ظ¾ط³ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط³ظ†طھ ط¯ظ†ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ†ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط² ط¹ظ‚ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظپظˆ ظˆ ظƒط±ظ…ط´ ظ…ط؛ط±ظˆط±طھط§ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط³طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ„ظˆط§ط²ظ…ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط¨ط´ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ط­ط¬ط§ط¨ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .

ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ط±ط§ظ‡ طھظˆظٹظ‰ ط­ط§ظپط¸ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط± ط®ظٹط²
 
ط®ظˆط´ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‰ ط­ط¬ط§ط¨ ط±ظˆط¯

ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ طھظ€ظˆط¬ظ€ظ‡ ط¯ط§ط´ظ€طھ - ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط­ط¬ط§ط¨ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± طµظ€ظˆط±طھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ظ…ظ€ط±ط§طھظ€ط¨ ط¯ط§طھ ط¢ظ† ظˆ ط¯ط§ط®ظ€ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ظ€ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ‡ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط±طŒ ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ظ†ظ€ظٹط² ظٹظƒ ط­ط¬ط§ط¨ ظ…ط­ط³ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† طھط¹ظٹظ†ط§طھ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ€ط± ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ظ…ظ€ط±ط§طھظ€ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ط­ط¬ط§ط¨ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط¬ع†ط¨ ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ظ†ظ€ظ…ظ€طھط¹ط¯ط¯ ظˆ ظ…طھظپط§ظˆطھظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظپظ‡ظ…ط´ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ظ€ط§ط±ط¬ ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظ€ط² ط§ظˆظ„ظٹظ€ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طŒ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط±ظƒ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ - ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² - ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط°ظƒط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…ط°ظƒظˆط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ .
ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط±ط´ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ط±ط´ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط±ط§ط¯ظ‚ط§طھظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط± ط؛ظٹط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ظˆظ† ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط§ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ط´ظ€طھظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ ظپط±ط´ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ€ط¸ظ€ظ‡ظ€ط± ط¹ظ€ط¸ظ€ظ…ظ€طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ‡ظٹط¨طھ ظˆ ظˆط³ط¹طھ ظپظٹط¶ ظˆ ط±ط­ظ…طھط´ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ظ†ظˆط¹ ظˆ طµظ†ظپ ظˆ ط´ط®طµ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط±ط§طھ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط§ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ط§ط·ظ€ظ† ط¢ظ†ظ€ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ظˆطµظˆظ„ ط¨ط® ط­ظ‚ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ظ‡ظ‰ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط§ط² ظ†ظ€ظ‚ظ€ط¶ ظ†ظ€ظٹظ€ط±ظˆ ظˆ ط¯ط±ظƒ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط§ط² ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط§ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط§ط² ظˆ ط­ظ€ط¯ظˆط« ظˆ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط¨ظ†ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ط§ط² ظ†ظ‚طµ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط› ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط­ط¬ط¨ ط¸ظ„ظ…طھظ†ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ظˆ طھط¬ط±ط¯ ظˆ طھظ€ظ‚ظ€ط¯ط³ ظˆ ط¹ظ€ط¸ظ€ظ…ظ€طھ ظˆ ط¬ظ€ظ„ط§ظ„ ط­ظ€ط¯ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط­ظ€ط¬ظ€ط¨ ظ†ظ€ظˆط±ط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ‡ط± ط¯ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ط¬ط² ط°ط§طھ ط­ظ‚ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯. ط¢ط±ظ‰ ظ…ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ طھظ€ط§ ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ط­ط¬ط¨ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒط´ظپ ظˆ ط´ظ‡ظˆط¯ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ€ط±ط³ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط³ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط¨ظ€ط± ظƒظ€ظ†ظ€ط§ط±ظ‰ ط§ط² طµظ€ظپط§طھ ط´ظ‡ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط®ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط±ظٹط§ط¶طھ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ط­ظ‚ظ‡ .
ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† طµظˆط±طھ ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ طھط§ط¨ط¯ ظˆ طھط´ط®طµ ظˆط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظ€ظˆط²ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ€ط§ ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ظٹظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ظ‚ظ€ط§ظٹظ€ط´ ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ع¯ظ€ط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظپظ€ظ†ظ€ط§ ظˆ ط°ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ†ع¯ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¬ظˆط¯ ط¹ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ط§ع†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‚ط¯ط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظٹع† . ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ظˆ ط¯ط§ظ†ظ€ط´ ط®ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ†ظ€ط§ط± ط±ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط­ظ‚ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط§ظپظ€طھظ€ط¯طŒ ظ†ظ€ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظ†ط¯ ط¬ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯. ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¯ط± طھطµط±ظپ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط§ظپظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط§ ظ‚ظ„ط¹طھ ط¨ط§ط¨ ط®ظٹط¨ط± ط¨ظ‚ظˆظ‡ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ ط¨ظ„ ط¨ظ‚ظˆظ‡ ط±ط¨ط§ظ†ظٹظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط®ظٹط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯ظ… طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ… .
ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظ‰ ظپظ€ظ†ظ€ط§ط، ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ€ظ‚ظ€ط§ط، ط¨ظ€ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ظپظ€ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‰ ط¨ط§ ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط±: ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¹ ط§ط² ظˆطµظ€ظˆظ„ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط²ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط±ظٹط§ ظˆ ط®ظˆط¯ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط³ظ†ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ط، ظˆ ط­ط¬ط¨ ط¸ظ„ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ„ظٹظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ط› ظˆ ع†ظ€ظˆظ† ط§ظٹظ€ظ† ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط±ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ€ظˆظ†ط¯ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¨ظ†ط¯ظ‡ طھط¬ظ„ظٹظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ…ط­ط¨طھ ط¬ط² ط§ظˆ ط§ط² طھط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯(289)
ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط¨ط± ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¯ط¹ظ€ط§ظ‰ ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط³ظ€ط¬ظ€ط§ط¯ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط¨ظ€ط­ظ€ط« ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ€ظˆظƒظ€ظ„ ط¨ظ€ط± ط­ظ€ط¬ظ€ط¨ ظˆ ط³ظ€ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ€ط¬ظ€ط¨ ط±ط¦ظٹظ€ط³ظ€ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ظ… ط±ظˆط­ ظˆ ظ…ط­طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط§ط³ظ… ط¬ظ†ط³ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ط± ط­ط¬ط§ط¨ظ‰ ظˆط¦ظٹط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ع†ظٹط³طھ طں  
ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ط§ظ† ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط± ظƒظ„ظ…ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط¯ظ‚ط³ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
ظˆ ط§طھظ€ظٹظ€ظ†ظ€ط§ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ† ط§ظ„ط¨ظٹظ†ط§طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط¯ظ†ط§ ظˆ ط¨ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ...(290)ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ€ظ† ظ…ظ€ط±ظٹظ€ظ… ظ…ظ€ط¹ط¬ط²ط§طھ ظˆ ط­ط¬طھ ظ‡ط§ ط¹ط·ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆط³ط· ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆظ‚ظˆطھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظٹظ… .
ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظˆ طµظ€ظˆط±طھ ظ‚ظ€ط±ط§ط¦طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط§ط¨ظ† ظƒط«ظٹط±- ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط§ط، ط§ط³طھ - ط¨ظ‡ ط³ظ€ظƒظ€ظˆظ† ط¯ط§ظ„ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ€ط§ظ‚ظ€ظ‰ ظ‚ظ€ط§ط±ظٹظ€ط§ظ† ط³ظ€ط¨ظ€ط¹ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¶ظ€ظ… ط¯ط§ظ„ ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ظ‚ظ€ط±ط¦طھ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ظٹظ† ظ…ظپط³ط±ط§ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ :
1- ظ…ظ€ط±ط§ط¯ ط§ط² ط±ظˆط­ ط±ظˆط­ ط¹ظ€ظٹظ€ط³ظ€ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ظ‚ظ€طµظˆط¯ ط§ط² ظ‚ط¯ط³ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط¯ظˆط³ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ‚ط¯ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ ) ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2- ظ…ظ€ظ‚ظ€طµظ€ظˆط¯ ط§ط² ط±ظˆط­ ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ط¬ظ€ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ظˆط­ طŒ ظ†ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط¢ظ‡ظ€ظ‰ - ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ط§ظ†ط¯ ط¹ظٹط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ طھط§ظٹظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ - ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط±ط§ ظٹظ€ط§ط± ظˆ ظ…ظ€ط¯ط¯ظƒظ€ط§ط± ط¹ظ€ظٹظ€ط³ظ€ظ‰ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ط´ظ€ط§ظ‡ظ€ط¯ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¢ظٹظ‡ 102 ط§ط² ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط­ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ظ„ ظ†ط²ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ† ط±ط¨ظƒ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ط› ط¨ع¯ظˆ: ط±ظˆط­ ط§ظ„ط¯ظ‚ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط±طھظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ‚ظ€ط§ظ…ظ€ظˆط³ ظƒظ€ظ†ظ€ط§ط¨ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¯ط³ ع†ظ†ظٹظ† ط،ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ط§ظ‚ظ†ظˆظ… ط³ظˆظ… ط§ط² ط§ظ‚ط§ظ†ظٹظ… ط«ظ„ط§ط«ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظˆط­ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط¯ط¹ ظˆ ظ…ط®طھط±ط¹ ط­ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط§ط³ظ€ط·ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰
ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط³ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ…ط³ظٹط­ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
طھظ€ظپظ€ط³ظٹط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ†ط§ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ…ط§ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط¯ظ‚ط³ ظƒظ‡ طھط³ظ„ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظ…ظˆط§ط±ظ‡ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ ط¯ط±ظƒ ط±ط§ط³طھظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ طھط±ط؛ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طھ ظˆط§ظˆط³طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ط´ظ€ط®ظ€ط§طµظ€ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ€ظ†ظ€ط§ظ‡ ظˆ ط®ظ€ط·ظ€ط§ ظ…ظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ظ„ط§ظٹظ‚ طھظ…ط¬ظٹط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯(291) .

ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظˆظ„ ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ظٹط§ظ† ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ طھط«ظ„ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ¾ظ€ط³ ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆط± ظƒظ€ظ„ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ط³ ظ…ظ€ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ط¬ط¨ط±ظˆظٹظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ ع†ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط§ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طں ع†ظˆظ† ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط±ظˆط­ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ†ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط±ظˆط­ظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€طھ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط؛ظ€ظ„ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھظ€ط´ط±ظٹظپط§ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ… ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط±ظˆط­ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظƒظ‰ ظˆ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط±ظˆط­ ط§ط³طھ طھظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط؛ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ طھط§ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ظˆظ‡ ظ…ط±ظ…ظˆط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ† ظ†ظ€طھظ€ظٹظ€ط¬ظ€ظ‡ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھ ظƒظ€ظ‡ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ 97 ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯(292) .
ظپط±ظ‚ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ :  
ظ…ظ€ط±ط§ط¯ ط§ط² ط±ظˆط­ ط¯ط± ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… :طھظ€ظ†ظ€ط²ظ„ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط±ظˆط­ ظپظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط§ط°ظ† ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ظ† ظƒظ€ظ„ ط§ظ…ظ€ط±(293)ظˆ ظ…ظ€ط±ط§ط¯ ط§ط² ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ظˆ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ع†ظ€ط³ظٹطھ طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط±ظˆط­ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ظˆ ظˆط§ط²ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ ط±ظˆط­ ع†ظٹط³طھ طں
ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ط·ظ€ط¨ظ€ط§ط·ظ€ط¨ظ€ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ظ…ظ€ط±ط§ط¯ ط§ط² ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ظˆ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ‚ظ€ظ„ ظ†ظ€ط²ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ† ط±ط¨ظƒ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚(294) ط¨ع¯ظˆ: ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ظƒط§ط±طھ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯.
ظ†ظ€ط²ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ„ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ظ„ظ‰ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ظƒ(295) ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ طھظˆ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯.
ظˆ ط§ظ…ظ€ط§ ط±ظˆط­ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط±ط§ ط®ظ€ظ„ظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط± ظˆط³ظ€ظٹظ€ط¹ طŒ ط§ط² ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ط®ظ€ظ„ظ‚ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط§ط² ظ…ظ€ط®ظ€ظ„ظˆظ‚ظ€ط§طھ ط®ظ€ط¯ط§ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ . ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط¨ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظٹظ€ظˆظ… ظٹظ€ظ‚ظ€ط¦ظ… ط§ظ„ط±ظˆط­ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ طµظ€ظپظ€ط§ ظ„ط§ ظٹظ€طھظ€ظƒظ€ظ„ظ…ظ€ظˆظ† ط§ظ„ط§ ظ…ظ€ظ† ط§ط°ظ† ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ€ظ…ظ€ظ† ظˆ ظ‚ظ€ط§ظ„ طµظ€ظˆط§ط¨ظ€ط§(296)ط±ظˆط² ظ‚ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€طھ ط±ظˆط² ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط±ظˆط­ ط¯ط± ظ…ظ€ط­ظ€ط¶ظ€ط± ط®ظ€ط¯ط§ ظ‚ظ€ظٹظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط·ظˆط± طµظپ ط¨ط³طھظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط³ط®ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط°ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط±ط§ط³طھ ع¯ظˆظٹط¯.
ع†ظ€ظˆظ† ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ ط§ط² ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ط› ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¢ظٹظ€ظ‡ ط±ظˆط­ ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ¾ظ€ط³ ط±ظˆط­ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ط§ط² ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظˆ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط­ ظٹظƒ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚طھط´ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯.
ط¯ظˆ ط¢ظٹظ€ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹظ…ط§ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ظ‚ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط±ظˆط­ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ط› ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ†ط²ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظٹظ€ظ†ظ€ط²ظ„ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ظ„ط±ظˆط­ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ظ…ظ€ظ† ظٹظ€ط´ظ€ط§ط،ظ…ظ€ظ† ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯ظ‡ ط§ظ† ط§ظ†ظ€ط°ط±ظˆط§ ط§ظ†ظ€ظ‡ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ†ظ€ط§ ظپظ€ط§طھظ€ظ‚ظ€ظˆظ†(297) ط®ظ€ط¯ط§ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ط¨ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظ†ط°ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظ†ط¯.
ظٹظ€ظ„ظ‚ظ€ظ‰ ط§ظ„ط±ظˆط­ ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظٹط´ط§ط، ظ…ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ظ„ظٹظ†ط°ط± ظٹظˆظ… ط§ظ„طھظ„ط§ظ‚(298) ط§ظ„ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط±ظˆط­ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط± ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ط± ظ‡ظ€ط± ظٹظ€ظƒ ط§ط² ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆط² طھظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط› ظ†ط²ظˆظ„ط§طھط´ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط› طھط¯ط¨ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯ط› ظƒظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ ط› ظˆ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ط§ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظƒظ€ظ…ظƒ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط، ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ط³طھ . ط؛ط±ط¶ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ظٹظ€ظƒ ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ظ€ظٹظ€طھظ€ظ‰ ظˆ ظٹظƒ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط´ط±ظپ ط§ظپط¶ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط¢ظ†ظ‡ط§ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظˆط±ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط¨ط·ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط±ظˆط­ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط±ظˆط­ ظ†ظٹط² ظپط±ط¯ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط®ظ€ظˆط¯ ظ†ظ€ظˆط¹ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ط­ظ€طµظ€ط± ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ط®ظ€طµ ظˆط§ط­ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظˆ ط§ظ…ظ€ط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ظˆط­ ظٹظƒ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط¬ط¯ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† .
ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط› ط§ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ظˆط­ ط¨ظ‡ ظ„ظپط¸ ظ…ظپط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظٹط؛ظ‡ ط¬ظ…ط¹ طŒ ظ…ظ€ظٹظ€طھظ€ظˆط§ظ† ط§ط³ظ€ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯طں ط±ظˆط­ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ط¹ظ€ظٹظ€طھظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆ ظ‚ظ€ط±ط¨ظ€ط´ ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط± ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ(299) .
ط± طھظ€ظپظ€ط³ظ€ظٹظ€ط± ط¹ظ€ظٹظ€ط§ط´ظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ¾ظ€ط§ط³ظ€ط® ط³ظ€ظˆط§ظ„ ط§ط² ط±ظˆط­ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط±ظˆط­ ظ…ظ€ط®ظ€ظ„ظˆظ‚ظ€ظ‰ ط¹ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ظ… ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ط±طھط± ظˆ ط¨ط§ ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¬ط² ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ط±ط§ طھظ€ط³ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظˆ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆ ع¯ظ€ط±ط¯ط¯طŒ ظٹظ€ط§ظپظ€طھ ظ†ط´ظˆط¯(300) .
ط³ط¹ط¯ ط§ط³ظƒط§ظپ (ظƒظپط§ط´ظ‰ ) ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ظ‡ ط±ظˆط­ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظٹظ€ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ طں ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط± ط§ظ„ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† (ط¹ ) ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط­ ط؛ظٹط± ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ - ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ ط§ظ† ظ…ط±ط¯ ظ†ظƒط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ - ط¹ظ€ط±ط¶ ظƒظ€ط±ط¯: ط³ظ€ط®ظ€ظ† ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‰ !! ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ظƒظ€ط³ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط±ظˆط­ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ط§ط² ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: طھظ€ظˆ ط®ظ€ظˆط¯ ع¯ظ€ظ… ط±ط§ظ‡ظ€ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ع¯ظ… ط±ط§ظ‡ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€طھظ€ط§ط¨ط´ طھط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¨ط§ ظˆظ‰ ط§ظ†ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط±طھط± ط§ط³ظ€طھ . ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط­ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯(301) ظ¾ط³ ط±ظˆط­ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ - طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… - ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯(302) .
ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆطµظٹظپ ط±ظˆط­ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ (ط±ظˆط­ ) ظ‡ظ€ظپظ€طھظ€ط§ط¯ ظ‡ظ€ط²ط§ط± ط²ط¨ظ€ط§ظ† ظ„ط؛ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ„ط؛ط§طھ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ط§ظ„ ط¨ط± ظ‡ط± طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒظ†ط¯ط› ظˆ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط®ظ€ظ„ظ‚ظ€ظ‰ ط±ط§ ط§ط¹ظ€ط¸ظ€ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ط§ط² ط¹ظ€ط±ط´ ط®ظ€ظ„ظ‚ ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ط§ظˆ ط¨ظ€ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط¯ (ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ€ط«ظ€ط§ظ„ ظˆ طھظ€ظ‚ظ€ط±ظٹط¨ ط°ظ‡ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ) ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ظپطھ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ‡ظپطھ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظٹظƒ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط§ط±ط¯(303) .
طµظ€ط¯ط± ط§ظ„ظ…ظ€طھظ€ط§ظ„ظ‡ظ€ظٹظ† ط¯ط± ط¢ط®ط± ظƒطھط§ط¨ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظ„ط±ط¨ظˆط¨ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظپط±ظ‚ ط±ظˆط­ ظˆ ظپط±ط´طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ€ظˆظٹظ€ط³ظ€ط¯: ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆطھ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط³ظ€ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ„ظƒظ€ظ† ط§ط³ظ€ظ… ظ†ظ€ط¨ظ€ظ‰ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ظ„ظ‡ ط¬ط² ط¨ط± ظٹظƒظ‰ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط² ط·ط± ظپ ط®ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒطŒ ط§ط·ظ€ظ„ط§ظ‚ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط­ظ‰ ط§ط² ط§ط±ظˆط§ط­ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظپظ‚ط· ط±ظˆط­ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ„ظپظ€ط¸ظ…ظ€ظ„ظƒ ط¨ظ€ط± ط§ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ظ…ط¬ط§ط²ط› ط²ظٹط±ط§ ظ„ظپط¸ ظ…ظ„ظƒظ…ط´طھظ‚ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظ„ظˆظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ„طھ .
ط§ظ…ظ€ط§ ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظˆ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ط¹ظ€ط¸ظ€ظ… ظ…ظ€ظ† ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„(304) ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ„ط§طµط¯ط§ط± طھط¹ط¨ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط¬ط§ط²ظ‰ ظ†ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰(305) .
ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط±ظˆط­ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط­ ع†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ط³ط¨طھظ‰ ط§ط³طھ طں ظˆ ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ظˆط­ ظ…ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯طں ظˆ ط¢ظٹظ€ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ ط´ظ€ط±ظٹظ€ظپظ€ظ‡ :ظˆ ظٹظ€ط³ظ€ط¦ظ„ظˆظ†ظ€ظƒ ط¹ظ€ظ† ط§ظ„ط±ظˆط­ ظ‚ظ€ظ„ ط§ظ„ط±ظˆط­ ظ… ط§ظ…ظ€ط± ط±ط¨ظ€ظ‰(306) ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط­ ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظٹط§ ط§ط² ط±ظˆط­ ط§ظ†ط³ط§ظ† طں
ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ط±ظˆط­ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط±ط¨ط·ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ظˆ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظ„ظپط¸ ط±ظˆط­ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ط¨ط± ظ†ظپط³ ظ‡ط§ظ‰
ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ط´طھط±ط§ظƒ ظ„ظپط¸ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط§ط´طھط±ط§ظƒ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ . ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ . ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظپط³ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط³ظٹط± ظƒظ…ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ط«ط± ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ط±ظˆط­ ظ‡ظ… ط¯ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط² ظ…ط·ظ„ظ‚ ط±ظˆط­ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ظپط³ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ع†ظˆظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ :ط§ظ„ط±ظˆط­ ظ…ظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط± ط±ط¨ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط­ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ…ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط®ظ€ظ„ظ‚ ط§ط³ظ€طھ . ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظٹع† ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط­ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط² ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ط±ظˆط­ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ط´ ط› ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€ط´ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ط› ظˆ ط¹ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ط¨ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط°ظٹظ€ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ظ…ط§ ط§ظˆطھظٹطھظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط§ ظ‚ظ„ظٹظ„ط§(307) . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ظ„ظ‚طھ ط±ظˆط­ ظˆ ظپظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ظ† ط­ظ€ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ط´ط±ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯(308) .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹطھظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط³ظٹط·ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ظˆط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯.
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ :  
ط§ط² ط¢ظٹظ€ط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط› ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ظ‡ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ط› ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط­طھط¶ط§ط± ط¨ط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط­طھط¶ط§ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ظٹط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯:
ظˆ ظ‚ظ€ط§ظ„ ظ„ظ‡ظ€ظ… ط®ط²ظ†طھظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط·ط¨طھظ…(309) ط› ظ†ع¯ط§ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹظ… ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ط´ظ…ط§طŒ ط®ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظٹط¯.
ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯:ظˆ طھطھظ„ظ‚ط§ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‡ط°ط§ ظٹظˆظ…ظƒظ…(310) ط› ظˆ ظپط±ط´طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ (ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯) ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ظˆط² ط´ظ…ط§ط³طھ .
ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ…ط³ظˆظˆظ„ط§ظ† ط¯ظˆط²ط®ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ظƒظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¢ظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹطھ ظˆ ط±ط¯ ط¢ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ†ظپط§ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط³ظˆظˆظ„ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆظƒظ„ط§ظ† ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ ظƒظ‡ 19 طھظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯:
ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ طھط³ط¹ظ‡ ط¹ط´ط±(311) ط› ط¨ط± ط¢ظ† (ط¯ظˆط²ط® ) ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± (ظ…ظˆظƒظ„ظ†ط¯).
ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ ط› ظƒظ€طھظ€ط¨ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط§ط² ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯طŒ
طھظ€ط§ط§ط·ظ€ط¸ظ€ظ„ط§ط¹ط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… :ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ط¸ ط´ط¯ط§ط¯(312) ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† 19 طھظ† طŒ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظˆط²ط® ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط²ظٹط± ط¯ط³ ظ‡ط± ظƒظ‰ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¯ظٹظ€ع¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظ…ط±ظˆط¨ط· ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظپط±ط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط± ظƒظ„ ط¯ظˆط²ط® ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ…ط´ â€چ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط³طھ :
ظˆ ظ†ظ€ط§ظˆط§ ظٹظ€ط§ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ„ظٹظ‚ط¶ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط±ط¨ظƒ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظƒظ… ظ…ط§ظƒط«ظˆظ†(313) ظˆ ط¨ط§ظ†ع¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ : ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ !(ط¨ع¯ظˆ:) ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ظƒط§ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظƒ ط³ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ط±ظٹط¯!
ظ‡ظ€ظ… ع†ظ€ظ†ظٹظ† ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط± ظƒظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظپط±ط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ط¶ظˆط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¯ط§ظ‰ ط³ظˆظ… طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ…ظ€ط§ظ„ظƒ ظˆ ط§ظ„ط®ظ€ط²ظ†ظ€ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط¶ظ€ظˆط§ظ† ظˆ ط³ط¯ظ†ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط¨ط± ظ…ط§ظ„ظƒ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ظˆط²ط® طŒ ظˆ ط¨ط± ط±ط¶ظˆط§ظ† ظˆ ظƒظ„ظٹط¯ ط§ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ .
ظ…ظ€ظ„ط§طµظ€ط¯ط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظ€ظ‡ طھظ€ط³ظ…ظٹظ‡ ط±ط¶ظˆط§ظ†ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط§ط²ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆظ‰ ط±ط¶ظˆط§ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط±ط¶ط§ ظ†ط±ط³ط¯ - ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ط¸ط§ظ… ظˆ ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظˆط¢ط±ط§ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ†ط¯ - طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¶ط§ظ† ظˆ ظ‚ط±ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط§ط±ط¬ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‰ ط­ظ‚ طŒ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯. ع†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ€ط§ع†ظ€ط§ط± ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط´ظ€ظ‡ظˆطھط´ ط§ظ‚طھط¶ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¢ظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط­ظ€ط§ظٹظ€ظ„ ط§ظپظ€ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯(314)ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط¢طھظ€ط´ ط®ظ€ط´ظ€ظ… ظˆ ط؛ظ€ط¶ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ ظ‡ظˆط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط§ظپظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‡ط±ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ط§ط± ظˆ ط¯ط± ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† طں طµظ€ظپظ€طھ ط؛ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ظٹظ† ط±ظˆ ط®ط§ط²ظ† (ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ظˆظƒظ„ ط¨ط±) ط¬ظ‡ظ†ظ… ط±ط§ ظ…ط§ظ„ظƒ ع¯ظˆظٹظ†ط¯(315) .
ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط®ط¯ط±ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ† ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھظٹط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط±ط¯ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظ€ط±ط¯ط¨ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ظˆظٹظ€ط¯ظ† ظٹظ€ظƒ ظ…ظ€ط§ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ظ† طھظٹط² طھظƒ ط§ط³طھ ...ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ…ط± ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ„ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظٹظ† ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ‡ طŒ ظ¾ظ€ط³ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ‡ظ€ظٹع† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ طµط¯ظٹظ‚ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظٹظ… ظ†ط§ظ†ط¯ ط¬ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ط§ظ„ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط¯ط±ط¬ظ€ظ‡ طŒ ط¯ط±ط¬ظ€ظ‡ ط§ظˆط³ظ€طھ طŒ ظ†ظ€ط§ع¯ظ€ط§ظ‡ ط¨ظ€ط§ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‰ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط¨ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ - ط¹ط²ظˆط¬ظ„ - ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆ ظ…ظ€ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط± ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ظ… ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ظ¾ظ€ط±ع†ظ€ظ… ظ…ظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ„ظˆط§ظ‰ ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط§ظ„ظ…ظپظ„ط­ظˆظ† ظ‡ظ… ط§ظ„ظپط§ط¦ط±ظˆظ† ...
ط¯ط± ط¢ظ† ط­ظ€ط§ظ„ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ط¶ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط§ط²ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ ظƒظ‡ ط®ط§ط²ظ† ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط±ط¶ظˆط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ط§ط­ظ€ظ…ظ€ط¯!ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظ€ط± طھظ€ظˆطŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ !طھظˆ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ طں ط±ظˆظٹظ€طھ ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط¨ظˆظٹطھ ع†ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ظ† ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط§ط²ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ… طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ظ€ط´ظ€طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ظˆظ†ط¯ - ط¹ط²ظˆط¬ظ„ - ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… طŒ ظ¾ط³ظ¾ط§ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط²ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ… . ط³ظ€ظ¾ط³ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط¨ط§ط² ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯!ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± طھظˆ. ظ…ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ !ط±ظˆظٹطھ ع†ظ‡ ط²ط´طھ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ†طھ ع†ظ‡ ظ†ط§ط²ظٹط¨ط§ط³طھ . طھظˆ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ‰ طں ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ طŒ ط®ط§ط²ظ† ظˆ ظ…ظˆظƒظ„ ط¯ظˆط²ط® ظ‡ط³طھظ… طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط§ ط¹ظ€ط²طھ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ طھظ€ظˆ ظپط±ط´طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯!ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ظٹط±طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ… : ط§ظٹظ€ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±ظ… ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ… طŒ ط³ظ€ظ¾ظ€ط§ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظ€ط²ط§ط³ظ€طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ€ط±طھظ€ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯. ظˆ ظ…ظ€ظ† ظ†ظ€ظٹط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ… طŒ ط³ظ¾ط³ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ط§ط² ع¯ظ€ط´ظ€طھظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¯ظˆط²ط® ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط¨ظ€ط± ع¯ظ€ظ„ظˆع¯ظ€ط§ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ظ…ظ€ظ‰ ط§ظٹظ€ط³طھط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط´ط±ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ¾ط±ط§ع¯ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ظ†ع¯ ط¯ظ… ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ‡ظ€ط±ط§ط³ ط§ظ†ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط² ط¢ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯طŒ ظˆ ط­ط±ط§ط±طھ ط¢ظ† ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ ظˆ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³ظ€طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ظˆط²ط® ط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ظ…ظ† ط²ظˆط¯ ط¨ع¯ط°ط±طŒ ع†ظˆظ† ظ†ظˆط± طھظˆ ط´ط±ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ€ع¯ظ€ظٹط± ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ† . ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط± ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ† ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ظˆط²ط® ط²ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ط·ط§ط¹طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ€ط± ع¯ظ€ط§ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ظˆط²ط® ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ط² طھظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط®ظ„ط§ط¨ظ‚ طŒ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¯ط§ط±ط¯(316)
ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ طھط§ظˆظٹظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط·ظٹظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ…ظٹط³ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط§طµظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط°ظƒط± ط´ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ طھظپظƒط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظˆط¸ط§ظٹظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† 
ظˆط¸ط§ظٹظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆط¸ط§ظٹظپ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظˆط¸ظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ : ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط¯ط³طھظ‡ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: 1- ظˆط¸ظ€ط§ظٹظ€ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط´ط®طµ ظ†ظٹط³طھ . 2- ظˆط¸ط§ظٹظپظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط¨ط§ط±ط´ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ط®ط§طµظ‰ طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ‚ظ€ط³ظ€ظ… ظˆظ„ طŒ ظˆط¸ظ€ط§ظٹظ€ظپ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط± ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆط± ط§ط¬ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط§ط´ظ€ط§ط±ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯: ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ ط®ط¯ط§طŒ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ط§ظˆ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§طŒ ظˆط³ط§ط·طھ ط¯ط± ط¯ط¨ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط§ظ†ظ€ط²ط§ظ„ ظˆط­ظ€ظ‰ ظˆ ظ‚ظ€ط¶ظ€ط§ ظˆ ظ‚ظ€ط¯ط± ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ طŒ ط¨ظ€ط´ظ€ط§ط±طھ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† طŒ ط§ظ†ظ€ط°ط§ط± ظƒظ€ط§ظپظ€ط±ط§ظ† طŒ ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھظ€ظ… ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط­ظپط§ط¸طھ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظ„ط¹ظ† ط¨ط±ظƒظپط§ط±ط› ظ„ط°ط§ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط¯ ظˆ....
ظ‚ظ€ط³ظ€ظ… ط¯ظˆظ… طŒ ط§ط² ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ : ط¯ط®ظ€ط§ظ„طھ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط²ظƒظ€ط±ظٹظ€ط§طŒ ط­ظ…ظ„ طھط§ط¨ظˆطھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ (طھط§ط¨ظˆطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظٹط§طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ظƒظˆظٹط§ ط¹طµط§ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ظ†ظٹط² ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ )طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ 7ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ€ط± ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… (ط¹ ) ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ…ط§ظ…ظˆط±ظٹظ† ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ‚ظˆظ… ظ„ظˆط· ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظ…ط§ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(317) .
ط±ط³ط§ظ„طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† :  
ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظˆط¸ظ€ط§ظٹظ€ظپ ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ط§ظ…ظ€ط± ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ط§ظ† ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ : ط¬ط§ط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط³ظ„ط§(318) ط› ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§طŒ ظپط±ط³طھط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ€ظ‡ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظپ ظˆ ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ ظ…ظپظٹط¯ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯:ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ€طµظ€ط·ظ€ظپظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظ‡ ط±ط³ظ€ظ„ط§(319) ط› ط®ظ€ط¯ط§ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯. ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ : ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط› ط²ظٹط±ط§ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±.
ط­ظ€ط§ظ„ ط¬ظ€ط§ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظˆط§ظ„ طŒ ط¨ظ€ط§ظ‚ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ‡ : ط¢ظٹط§ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط±ط³ط§ظ„طھ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ طں ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆط¸ظ€ظٹظپظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ط±ط³ط§ظ„طھ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ طں ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ط§ظˆط±ظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ طŒ ظˆ ظٹط§ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… طھظƒظˆظٹطھظ‰ طں
ط¨ظ€ط§ طھظ€ظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط³ظ€ط§طھ طŒ ع†ظ€ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط±ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ… ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ طھظ€ط´ظ€ط±ظٹظ€ط¹ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط±ط§ ط´ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ€ظ… ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ طھظ€ظƒظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ط±ط§. ط¢ظٹظ€ط§طھ ط°ظٹظ€ظ„ ظپظ€ظ‚ط· ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¯ط§ط±ط¯:ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ظ…ط§ (ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ظ…ظƒط± ظˆ ط­ظٹظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظˆظٹظ€ط³ظ€ظ†ظ€ط¯(320) . ظˆ ظ†ظ€ظٹط²: طھط§ ظ…ط²ط§ظ†ظ‰ طں ظ…ط±ع¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظپط±ط§ ط±ط³ط¯ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ظ…ط§ ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯(321) .
ظˆ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ طھظ€ظˆط¬ظ€ظ‡ ط¯ط§ط´ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظپظ€ظ‚ظ€ط· ط§ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ط´ظ€ظˆط¯ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ… ظ…ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط³ظ€ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھط´ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط²ظƒظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط¨ط±ط¯:ط§ظ„ظٹظ‡ ظٹطµط¹ط¯ ط§ظ„ظƒظ„ظ… ط§ظ„ط·ظٹط¨ ظˆ ط§ظ„ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ ط§ظ„طµظ€ط§ظ„ط­ ظٹظ€ط±ظپظ€ط¹ظ€ظ‡(322) ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¯ط³طھ طµط§ط­ط¨ ط¯ظ„ط§ظ† ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ…ظ€ط§طھ ظ…ظ€ط¹ظ†ظˆظ‰ طµط¹ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط³ط¯.
ظ¾ظ€ط³ ظپظ€ط±ط³ظ€طھع¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ط®ط³طھظ†ط¯ط› ع†ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ظˆط± ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ظ† ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ â€چ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ طھط¯ط¨ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط­ظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ع†ط±ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط´ط¯طں  
ع¯ط±ع†ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ‚ طŒ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط³ط¯ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ظˆطھ طŒ ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ظپط±ط´طھظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط´ط®طµ طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ ظ…ظ€ط§ظ„ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… . ظˆ ط§ط³ظ€طھط¯ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ط¨ظ‰ ظپط±ط´ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ظٹظٹط¯ ظƒظ†ط¯:
ظˆ ظ‚ظ€ط§ظ„ظˆط§ ظ„ظˆظ„ط§ ط§ظ†ظ€ط²ظ„ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ„ظƒ(323) ط› ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯: (ط§ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ) ع†ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (طھط§ ط§ظˆ ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ط¯).
ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ظ„ظˆ ط§ظ†ظ€ط²ظ„ظ†ظ€ط§ ظ„ظ‚ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ط± ط«ظ€ظ… ظ„ط§ ظٹظ€ظ†ظ€ط¸ظ€ط±ظˆظ†(324) ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ† ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظٹع† ظ…ظ‡ظ„طھظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ظ¾ظ€ط³ ط§ظٹظ€ظ† ط¢ظٹظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظ†ط¨ظ‰ ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ ط´ظˆط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط± ظˆط­ظ‰ ظƒظ†ط¯ .ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ط´ط± ط¯ط± ط¢ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط± ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ط§ط³طھ ظˆظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط§ط¨ط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھط§ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظˆظ‰ ط³ظˆط§ظ„ط§طھط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯:
ظˆ ظ„ظˆ ط¬ظ€ط¹ظ€ظ„ظ†ظ€ط§ظ‡ ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ط§ ظ„ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط¬ظ„ط§ ظˆ ظ„ظ„ط¨ط³ظ†ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ط§ ظٹظ„ط¨ط³ظˆظ†(325) ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط± ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط²ظٹظ€ط¯ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ط§ط² ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظ„ط· ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ظٹظ… .
ط§ظˆ ظ„ط§ ط«ظ€ط§ط¨ظ€طھ ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظƒظ„ظ‡ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظپظ‚ط· ط¨ط§ ط§ظ†ظ€ظ‚ظ€ط·ظ€ط§ط¹ ط§ط² ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ظ…ظ€ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ط³ظ„ط­ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ط±ط²ط®ظ‰ طŒ ظ…ط³ظٹط± ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ€ط§ط³ظ€ط¯ ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ† ظپظ€ط±ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط´ط± ط®ظ„ط§ظپ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظپظ‚ط· ظ¾ظٹظƒ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ط´ط±ظٹط¹طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ظƒظ†ط¯. ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† طµظ€ظ„ط§ط­ظٹطھ ظ…ط¸ظ‡ط±ظٹطھ طھط§ظ… ط­ظ‚ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ظ‡ط­ظ‚ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´ظپ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ طھظپطµظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ط¨ظ€ظˆ ط¬ظ€ظ‡ظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط±طŒ ظˆط³ظپظٹط± ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‰ ط­طھظ…ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ طھظˆ ط±ط§ طھطµظˆظٹظ‚ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ط¯ظٹظ€ظ… . ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¯ط±ط¬ظ€ظˆط§ط¨ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¨ظپط±ط³طھط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ظپظ€ط±ط¶ طŒ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ط¯ظٹظ€ط¯ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ظ† طŒ ظپط±ط´طھظ‡ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظƒظ„ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ط§ط³ظ€طھ طŒ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ€طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ ط¨ظ€ط§ ط§ظˆ طھظ€ظ…ظ€ط§ط³ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظپظ‡ظ…ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† طµظ€ظˆط±طھ ط§ط² ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط¯طں ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظ†ظ€طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط¬ط±ط§طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ€ظ‡ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ظٹط± ط§ظˆط³طھ . ط§ع¯ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ€ط± ط´ظ…ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ظٹطھط´ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ طھظپط§ظˆطھ ط¯ط§ط´طھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظٹط¯ ط¨ط§ظˆط± ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط¬ط±ط§طھ ظ…ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ظˆ ط§ط± ط¹ظ…ظ„ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ...(326)
ظƒظ€ظٹظ€ظپظ€ظٹظ€طھ ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط± ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ظ€ط± ظˆ  طھظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§:
ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯: ظٹظƒظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظپط³ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط°ط§طھظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ…ظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ط¨ظ€ظˆط¯ظ† ط§ط² ظ…ظ€ط§ط¯ظ‡ ط¬ظ€ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ . ظˆ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط§ط¶ظ€ط§ظپظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظƒظ€ظ‡ طھظ…ط«ظ„ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط­ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ‚طھ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ ع¯ط°ط´ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط¶ظ€ط§ظپظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¸ظ€ط±ظپ ط°ظ‡ظ€ظ† ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط¢ط¯ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† طھظ…ط«ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ظƒظ€ط¨ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ظ„ط·ظٹظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯: ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¬ظ€ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ط¶ ط²ظˆط§ظ„ ظˆ ظپظ€ط³ظ€ط§ط¯ ظˆ طھظ€ط؛ظ€ظٹظ€ظٹظ€ط± ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظƒظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ظ€ط§ط¯ظ‡ طھظ€ط¯ط±ظٹظ€ط¬ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط¨ظ€ط¯ط§ ط³ظ€ظٹط± ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ط±ط³ط¯.
ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط³ظ€ط§ ط¯ط± ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¹ ظˆ ط¢ظپظ€ط§طھظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظˆط±ط¯ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط§ط² ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.. ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط² طµظˆط±طھ ظˆ ط´ظƒظ„ ظˆ ظ‡ظٹط§طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط§ط² ط¨ظ€ط§ط¨ طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ظپظ„ط§ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظˆطµظ€ط§ظپظ€ط´ ط¨ط§ ط·ط±ط­ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظƒظ„ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ع¯ظ€ط±ظ†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ظˆ ط´ظƒظ„ ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظپط±ظ‚ ط§ط³طھ ط¨ظٹظ† طھظ…ط«ظ„ ظˆ ط´ظƒظ„ ع¯ظٹط±ظ‰ ط› طھظ…ط«ظ„ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط¯ط± ط¸ط±ظپ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظٹط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ€ظٹظ€ط±ظˆظ† ط§ط² ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط§ظˆطŒ ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ظ€ظٹظ€طھ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: طµظˆط±طھ ظ…ظ„ظƒظ‰ . ط¨ط± ط®ظ€ظ„ط§ظپ ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ظƒظ€ظ‡ ط§ع¯ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ…ظ€طھظ€طµظ€ظˆط± ظˆ ظ…طھط´ظƒظ„ ط´ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¸ط±ظپ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ط¢ظ† ط¸ط±ظپ طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظپظ€ط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط®ط§ط±ط­ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ . ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ظ€ط±ظٹظ€ظ… ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظٹظ€ظ… ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… طھطµط¯ظٹظ‚ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…ط³ظٹط­ ظˆ ظ…ط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظپط§ط±ط³ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ظˆط­ظ†ط§ ظپطھظ…ط«ظ„ ط¨ط´ط±ط§ ط³ظˆظٹط§ ظƒظ‡ طھظپط³ظٹط±ط´ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ع¯ط°ط´طھ .
ظˆ ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ط³ظ€ط± ط²ط¨ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ط§ظپظ€طھظ€ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ط¯: ظ…ظ„ظƒ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظ„ط·ظٹظپ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ط¯ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ط¯طŒ(327) ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط± طµظ€ط¯ظ‚ ط¢ظ† ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ طŒ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ . ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ظ†ظٹط² ظ†ظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ط³ظ†طھ ظ…ط¹طھط¨ط±طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط¬ظ…ط§ط¹ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¬ظ…ط§ط¹ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ط§ط¬ظ€ظ…ظ€ط§ط¹ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط± ط­ظ€ط¬ظ€ظٹظ€طھ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ† ط§ط¬ظ…ط§ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ط› ع†ظˆظ† ط§ط¬ظ…ط§ط¹ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ظ†ظٹط³طھ .(328)
ط´ظ€ط§ظ‡ظ€ط¯ ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ ظپظ€ظˆظ‚ ط¢ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط¯ط± ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ظˆط§ظ‚ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھط¯ط­ظ€ظٹظ€ظ‡ ظƒظ€ظ„ط¨ظ€ظ‰ )(329) ظ…ظ€طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯ ظˆ ط®ظ€ط¯ظ…ظ€طھ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯:ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط¨ظ€ظˆط°ط±- ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ ظ†ظ€ط§ظ‡ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھ ظˆ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط­ظٹظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظˆطھ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ط› ط§ط¨ظˆط± ع¯ظ…ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط­ظٹظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظˆط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ€ط±ظپ ظ†ظ€ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ع¯ط°ط´طھ . ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ظٹط§ظ…ط­ظ…ط¯!ط§ظٹظ†ظƒ ط§ط¨ظˆط°ط± ط¨ط± ظ…ط§ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط§ع¯ظ€ط± ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظٹظ… ط› ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط§ظ‡ظ€ظ„ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظˆظپ ط§ط³ظ€طھ طŒ ع†ظ€ظˆظ† ظ…ظ€ظ† ط¹ظ€ط±ظˆط¬ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظٹظ€ظ… ط§ظˆ ظˆظ‰ ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظƒظ€ظ† . ع†ظ€ظˆظ† ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ط±ظپطھ طŒ ط§ظˆط°ط± ط¨ظٹط§ظ…ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط› ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط°ط±! ع†ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯ظ‰ طں ط§ط¨ظ€ظˆط°ط± ع¯ظپطھ : ع†ظ†ظٹظ† ظٹط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ط¯ط­ظٹظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظˆطھ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ†ط®ظˆط§ط³طھظ… ظƒظ„ط§ظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹظ… .
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ . ط§ط¨ظˆط°ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط§ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ع†ظ€ظ‡ ط¯ط¹ظ€ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط®ظ€ط¨ظ€ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ طں ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… :ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ط¦ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظƒ طŒ ظˆ ط§ظ„طھطµط¯ظٹظ‚ ط¨ظ†ط¨ظٹظƒ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¹ط§ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط،طŒ ظˆ ط§ظ„ط´ظƒط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظپظٹظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط؛ظ†ظ‰ ط¹ظ† ط´ط±ط§ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³(330)
ظ¾ظ€ط³ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ†ظ€ظپظ€ط³ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ط´طھظ‡ - ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط°ط§طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ظˆط³طھ - ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط®ظˆط¯ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط°ط§طھ ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ظ€ظ‰ ط§ظˆ طھظ€ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ع†ظˆظ† ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط°ط§طھ ظٹظƒ ط´ظ‰ ط، ط¨ظ‡ ط°ط§طھ ط´ظ‰ ط، ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ‚ظ€ظ„ط¨ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپظ‚ط· ط¯ط± ط¸ط±ظپ ط§ط¯ط±ط§ظƒ طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط­ظٹظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‚ظ€ظˆظ‡ ط®ظ€ظٹظ€ط§ظ„ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ طھظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ط¨ظ€ط±ط²ط®ظ€ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ€ط·ظ€ط§ط¨ظ€ظ‚ ط¨ظ€ط§ ط§ط­ظ€ظˆط§ظ„ ظ†ظ€ظپظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† طŒ ظ…ظ€طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯(331) . ظ¾ظ€ط³ ظ†ط²ظˆظ„ ظˆ طµط¹ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ظ†ط²ظˆظ„ ظˆ ط³ط¹ظˆط¯ ظ…ط­ط³ظˆط³ ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ط§ظ„ - ط¬ظ„ ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظ‡ظ… ط§ظˆظ‡ط§ظ… ط§ظ„ظ…طھظˆظ‡ظ…ظٹظ† - ط¯ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ - ط·ط±ظپ ط§ظˆ ط³ط¹ظˆط¯ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طµظپط§طھ ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط®ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹط¯:ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط§ط¹ط¸ظ… طŒ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ظ‰ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط² ظ…ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط´ط±ط§ظپ ظˆ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ€ط¬ظ€ط±ط¯ظ‡ ظ‚ظ€ط·ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ظˆطھ ط§ط² ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط®ظ€ظˆط¯ طھظ€ط¬ظ€ط§ظپظ€ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ظˆ ط³ظ€ط¹ظ€ظˆط¯ ط¢ظ† ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ط¬ظ€ط³ظ€ط§ظ… ط§ط³ظ€طھ ظ…ط³طھط­ظٹظ„ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ط¬ط³ط§ظ… ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ† ظˆ ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ظ€ط³ طھظ€ظ†ظ€ط²ظ„ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§- ع†ظ€ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ‚ظ„ ظٹط§ طµط¯ط± ط¨ط§ ط­ط³ ظ…ط´طھط±ظƒ ظˆظ„ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‚ط§ط¹ ط§ط±ط¶ ظˆ ظƒظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظ‡ ظˆ ط­ظ€ظˆظ„ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط± ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¹ظ…ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ - ط¨ظ‡ ط·ظ€ط±ظٹظ€ظ‚ ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظˆطھظ€ظ‰ ظٹظ€ط§ ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط› ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظٹظ€ط¯ط± ط¨ظ€ط§ط¨ طھظ€ظ†ظ€ط²ظ„ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط± ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظ…ظ€ط±ظٹظ€ظ… (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ظپظ€طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظ„ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط´ظ€ط±ط§ ط³ظ€ظˆظٹظ€ط§.(332) ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ€ط§ ظˆ ظƒظ€ظ…ظ€ظ„ ظ†ظ€ظٹظ€ط² طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظƒظ€ظ„ظƒظˆطھظ‰ ظˆ طھط±ظˆط­ ط¬ط¨ط±ظˆطھظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ . ظ¾ط³ طŒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط®ظ€ظˆظ„ ط¯ط± ظ…ظ€ظ„ظƒ ظˆ ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظˆطھ ط§ط³ظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆط± طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط› ظˆ ظƒظ€ظ…ظ€ظ„ ط§ظˆظ„ظٹظ€ط§ ط±ط§ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ط¨ظ€ط± ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظˆ ط¬ط¨ط±ظˆطھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± طھط±ظˆط­ ظˆ ط±ط¬ظˆط¹ ط§ط² ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط§ ط¨ط§ط·ظ†(333) .
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ظˆ طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط¨ظ€ط´ظ€ط±ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ طŒ: ظٹظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط«ظ€ط§ظ„ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† طŒ ط§ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯. ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ظˆظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ظˆ طµظ€ظˆط±طھظ€ظ‰ طŒ ظ…ظ€ط§ظ†ظ†ط¯ طµظˆط±طھ ط¯ط­ظٹظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط¨ط¯ظ† ط¯ط­ظٹظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط­ظ„ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظٹظ€ط§ ط¯ط± ظ‚ظ€ط§ظ„ط¨ ظˆ طµظ€ظˆط±طھ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظٹظ€ط¯. ط§ط¨ظ€ظ† ظپظ€ط§ط±ط¶ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¯ط± ط§ط´ظ€ط¹ظ€ط§ط± ط®ظ€ظˆظٹظ€ط´ ط¨ظ€ظ‡ طھظ…ط«ظ„ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط­ظٹظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1
-ظˆظ‡ط§ ط¯ط­ظٹظ‡ ظˆط§ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ† ظ†ط¨ظٹظ†ط§
 
ط¨طµظˆط±طھظ‡ طŒ ظپظ‰ ط¨ط¯ط، ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¨ظˆظ‡ !

2
-ط§ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظ‚ظ„ ظ„ظ‰ : ظƒط§ظ† ط¯ط­ظٹظ‡ ط§ط° ط¨ط¯ط§
 
ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظپظ‰ ظ‡ظٹط¦ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹظ‡ طں

3
-ظˆ ظپظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‡ ط¹ظ† ط­ط§ط¶ط±ظٹظ‡ ظ…ط²ظٹظ‡
 
ط¨ظ…ط§ظ‡ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ط¦ظ‰ ظ…ظ† ط؛ظٹط± ظ…ط±ظٹظ‡

4
-ظٹط±ظ‰ ظƒظ„ظƒط§ ظٹظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡
 
ظٹط±ظ‰ ط±ط¬ظ„ط§ ظٹط¯ط¹ظ‰ ظ„ط¯ظٹظ‡ ط¨طµط­ط¨ظ‡

1- ظ…ظ€طھظ€ظˆط¬ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظˆط­ظ‰ ظ†ط¨ظˆطھ طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط­ظٹظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
2- ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ† ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆ: ط¢ظٹظ€ظ‡ ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ - ط¨ظ‡ ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ط¨ظ€ط´ظ€ط±ظ‰ ط¬ظ€ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯طŒ ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ظ€طھظ€ط§ ط¯ط­ظ€ظٹظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ (ظٹظ€ط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط­ظٹظ‡ طھظ…ط«ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯)طں!

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation