بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی, على رضا رجالى تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ± -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ² -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ³ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ´ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غµ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ¶ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ· -
 

 

 
 

ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰

ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¶ط§ ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غ¶ -


3- ظˆ ط¨ظ€ط¯ظˆظ† ط´ظ€ظƒ ط¹ظ€ظ„ظ… ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ط§ظ‡ظ€ظٹظ€طھظ€ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ طŒ ط¨ظ€ط¯ط§ظ† طµظˆط±طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط²ظٹطھ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ط³طھ .
4- ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯(334) . ط´ط§ظٹط§ظ† ط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ظٹظ€ظ† ط§ظ„ظپظ€ط§ط¸ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظ…ظ€طھظ€ط¬ظ€ظٹظ€ط¯طŒ ظˆط­ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط› ظ†ظ€ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ظ‚ظ€ظ„ط¨ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط§ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ„ظپط¸ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ طھظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط² ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ط¯ظٹظ† ظˆ طµط±ظٹط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط³طھ :ظ„ط§ طھظ€ط­ظ€ط±ظƒ ط¨ظ€ط§ ظ„ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظƒ ظ„طھظ€ط¹ظ€ط¬ظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ # ط§ظ† ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ†ظ€ط§ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ ظˆ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ†ظ€ظ‡(335) ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظˆط­ظ‰ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ„ظ‡ طŒ ط±ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ع¯ط´ط§ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط± طھظˆ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… .
ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†ط²ظˆظ„ ظˆط­ظ‰ ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« طµط­ظٹط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆظ‰ ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ط´ظ€ط¯ظ‡ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† طھظˆطµظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظˆط§ط²طŒ ط²ظ†ع¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ… ظˆ ع†ظˆظ† ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط±ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆط­ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ طŒ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ط´ظ€ط®ظ€طµظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ† ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ظ… ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط¹ظ€ط§ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط² ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظˆط­ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ط§ظ† ظٹظ€ط§ظپظ€طھ ظˆ ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ¾ظ€ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¹ط±ظ‚ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ . ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ط³ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ظٹظ†ظ‰ ظˆط­ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط³ظ€ظˆط§ط± ظ…ظ€ط±ظƒظ€ط¨ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظ…ظ€ط±ظƒط¨ ط²ط§ظ†ظˆ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ . ظٹظƒط¨ط§ط± ظˆط­ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط± ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط²ط§ظ†ظˆظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ط§ظ†ظˆظ‰ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط«ط§ط¨طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط²ط§ظ†ظ€ظˆظ‰ ط²ظٹط¯ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…طھظ„ط§ط´ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظˆط­ظ‰ ط¨ظ„ط§ظˆط§ط³ط·ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط­ط§ظ„طھ ط¯ظˆظ… ظˆط­ظ‰ طŒ ظƒظ… ظپط´ط§ط±طھط± ظˆ ط³ط¨ظƒ طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ طµط¯ط§ظٹظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط± (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¹ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ„ظ‚ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظٹظƒ ظ…ظ€ط´ظ€ط§ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ظƒظ€ظ„ظ‰ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ظ‡ظ… ظƒط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ ط¢ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆط­ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ(336)
ظˆ ط§ط² ط¢ظٹظ€ط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯طŒ ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ظ€ظ‰ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط±ط§ ظ‡ظ€ظ… ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¶ظ€ظ…ظ€ظˆظ† ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ظ…ظ€ظˆظٹظ€ط¯ ط¢ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ : ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ط¯ط­ظ€ظٹظ€ظ‡ ظƒظ€ظ„ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯طŒ طھظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طµظ€ظˆط±طھ ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ظ€ظ‰ طھظ€ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ… طŒ ط¬ظ€ط¨ط±ط¦ظٹظ„ طŒ ط§ظٹعکط¨طھط¯ط§ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط·ط§ظ‚طھ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯! ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظ…ظ€ظˆط§ظپظ€ظ‚ظ€طھ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط³ظ€ط±ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯طŒ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظˆطŒ ط؛ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(337)
ط¯ط±ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط§ ظ…ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظ…ظ€ط·ظ€ط±ط­ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظˆ ط§ط² ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظٹظ€ط®ظ€ظˆط¯ ط´ط¯طں ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯: ط¨ظ€ط¹ظ€ط¯ ط¨ظ€ط´ظ€ط±ظ‰ ط§ظˆطŒ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ظ…ظ€ظ„ظƒ ظˆ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹط¹طھ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ظˆظ‚طھظ‰ طµظˆط±طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ط¯ظ‡ظ€ظˆط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظˆطھ ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ… ظ‡ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظٹظ€ظ… . ظ„ط°ط§ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط± ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ظ‚ظ€ظ…ظ€ط´ظ€ظ‡ ط§ظ‰ طµظ€ظˆط±طھ ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظˆطھظ€ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¬ط³ظ… ظ†ط§ط³ظˆطھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط±ط§ ظ…ط¯ظ‡ظˆط´ ظƒط±ط¯.
ظ‡ظ€ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ‚ط§ط¨ ظ‚ظˆط³ظٹظ†ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¯ظˆط¨ظ€ط§ط±طŒ ع†ظ€ظ‡ظ€ط±ظ‡ ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ظ€ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± طµظˆط± ظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط±ظ‰ ظ…ظ€ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط´ظ€ط§ظ‡ظ€ط¯ظ‡ ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ طµظˆط±طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† طµظˆط± ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ط› ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظ€ظˆط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط±ط¨ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط§ظ„ط§طھظ€ط± ط±ط§ ط¯ط± طھظ…ط«ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط¯ظˆط¨ظ€ط§ط± ط¯ط± ظ‚ظ€ط§ظ„ط¨ ظ…ظ€ط«ظ€ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ط´ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط§ط¦ظٹظ€ظ„ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ط®ظ€ط§ظˆط± ظˆ ط¨ظ€ط§ط®ظ€طھظ€ط± ط±ط§ ظ¾ظ€ط± ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¯ط± ط´ظ€ط¨ ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ط§ط¬ طھظ€ط§ ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط§طµظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط§ظ„ط§ ط±ظپظ€طھ طŒ طھظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ظ‡ظ€ط§ط´ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ…ظ€ط§طھ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± - طھظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ - ط¹ظ€ط±ظˆط¬ ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ظˆط²ط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظپظٹظ‚ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯:

ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط¯ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط¨ط±طھط± ظ¾ط±ظ…
 
ظپط±ظˆط؛ طھط¬ظ„ظ‰ ط¨ط³ظˆط²ط¯ ظ¾ط±ظ…(338)

ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆط³ط§ظٹط· ط¯ط± طھط¯ط¨ظٹط±ظ†ط¯: 
ط´ظ€ظƒظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط«ط± ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¯ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ†ظٹط² ط¬ط² ط§ظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ط› ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ†ط¸ظ… ظˆ طھط¯ط¨ظٹط± ط¹ظˆط§ظ„ظ… طŒ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط³طھط؛ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظˆظ†طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط³طھطھط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ„ط°ظ‰ ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظƒ(339) ط§ظ…ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ :ظپط§ظ„ظ…ط¯ط¨ط±ط§طھ ط§ظ…ط±ط§(340)ظƒظ‡ - ظ…ط¯ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ…ظ€ظˆط± ط³ظ€ظˆع¯ظ€ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ طھط¯ط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆط¨ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ¾ظ€ط§ط³ظ€ط® ط¢ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ : ط§ع¯ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± طھط§ظ¾ظٹط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ طھظˆط­ظٹط¯ ط±ط¨ظˆط¨ظ‰ ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط¬ظ…ط¹ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ظ…ط¬ط±ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆظƒظ„ط§ظ† ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´ظٹطھ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ‡ط± ظپط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طµط§ط¯ط± ط´ظˆط¯ ط§ظˆظ„ط§ ظˆ ط¨ط§ ظ„ط°طھ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط«ط§ظ†ظٹط§ ظˆ ط¨ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ظ…ظ†طھط³ط¨ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظˆط± ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپظ†ط¯طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆط± ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ظ€ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظ„ط°طھ ط§ط² ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظˆط± ط®ظˆط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظ€ظˆط± ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ظ€ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظ„ط°طھ ط§ط² ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¬ط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ظ‡ ظ†ظٹط² ظ†ظ€ط³ظ€ط¨ظ€طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯. ظ‡ظ€ظ… ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظ‡ظ€ط± ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ع†ظ€ط´ظ€ظ… ظˆ ع¯ظ€ظˆط´ ظˆ ط®ظ€ظٹظ€ط§ظ„ ظˆ ظˆظ‡ظ€ظ… ظˆ ط§ظٹظ€ط± ظ‚ظ€ظˆط§ظ‰ ظ†ظ€ظپظ€ط³ ظ†ظ€ط§ط·ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط³ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط²ظ†ظ€ط¯ ط§ظˆظ„ط§ ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‚ظ€ظ„ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¬ط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³ظ€ظ†ط§ط¯ ط¯ط§ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ…ط¸ظ‡ط± ظپط§ط¹ظ„ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط³ظ…ط§ظ‰ ظپط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظ‚ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظ† ظˆ ط´ط±ظٹظƒ ط¯ط± ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ…ط± طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط­ظ‚ ط¯ط± طھط¯ط¨ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ط¹ط§ظ„ظ… ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظ€ط·ط¨ظ‡ ط§ط´ط¨ط§ط­ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¨ظٹط§ظ† ط§ظˆ طµط§ظپظ‰ ط§ط² ط·ط¨ظ‚ط§طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ط§ ظٹظ€ظ†طھط­ظ„ظˆظ† ظ…ط§ ط¸ظ‡ط± ظپظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظپظ‰ طµط¹ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¯ط¹ظˆظ† ط§ظ†ظ‡ظ… ظٹط®ظ„ظ‚ظˆظ† ط´ظٹط¦ط§ ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ…ط§ ط§ظ†ظپط±ط¯ ط¨ظ€ظ‡(341) ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ظٹع† ع†ظٹط² ط§ط² ط³ظ†ط¹ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ظ€ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ظ†ط¯ط› ظˆ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ„ظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط·ظ€ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¹ط³ظ„ ط´ظپط§ط³طھ :ظپظٹظ‡ ط´ظپط§ط، ظ„ظ„ظ†ط§ط³ (342) ظ‡ظٹع† ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظپظ€ط§طھظ€ظ‰ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ظپظ€ط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظپظ‚ط· ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† طھظ€ظˆط­ظ€ظٹظ€ط¯ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆ ط§ط°ط§ ظ…ط±ط¶طھ ظپظ‡ظˆ ظٹط´ظپظٹظ† (343) ط› ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ظٹع† ظ…ظ†ط§ظپط§طھظ‰ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظٹظ€ظ… ظ†ظ€ط¯ط¨ظ€ظٹظ€ط¯ ط§ظ…ظ€ظˆط± ط¨ظ€ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¯ط¨ط± ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒط¨ط§ طھظˆط¶ظٹط­ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھ .
ظ…ظ€ظپظ€ط³ظ€ط± ظƒط¨ظٹط± ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط± طµظ€ط¯ظˆط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§ظ† ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظˆط§ط³ظ€ط·ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط®ظ€ط¯ط§ ظˆ ط®ظ€ظ„ظ‚ ظ‡ظ€ط³طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ط§ط³ط¨ط§ط¨ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¯ظˆط« ط­ظˆط§ط¯ط« . ط§ظ…ط§ ظ…ط§ظپظˆظ‚ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط§ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ط¨ط±ط¯ ط´ط§ظ† طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط±ع¯ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط¦ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ظƒ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط³ط¨ط¨ظٹطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظ†ظ‚ط´ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆط³ط§ط·طھ ط¢ظ†ظ‡ط§طھ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ظ€ظˆط§ط±ط¯ ط°ظٹظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ : ط­ظ€ط§ظ„ ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ط±ع¯ طŒ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط¶ ط±ظˆط­ طŒ ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظˆ ط¬ظ€ظˆط§ط¨ ظˆ ط«ظ€ظˆط§ط¨ ظˆ ط¹ظ€ط°ط§ط¨ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ط¨ط±طŒ ظ…ط±ع¯ طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ظپط®ظ‡ طµظˆط±طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظپط®ظ‡ ط¯ظˆظ… ظˆ ط­ط´ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظˆط´ط¹ ظ…ظٹط²ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ظٹظˆظ‚ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¯ظˆط²ط® ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯. ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط³ط§ط·طھ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط³ظ€ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ†ظٹط³طھ ط› ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹط´ط´ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ طں ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظٹط¯.
ظˆ ظ‡ظ€ظ… ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ظˆط³ظ€ط§ط·ظ€طھ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ€ط±ط­ظ€ظ„ظ‡ طھظ€ط´ظ€ط±ظٹظ€ط¹ ط¯ظٹظ€ظ† طŒ ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ط´ظ€ط¯ظ† ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظˆط­ظ€ظ‰ ظˆ ط¯ظپظ€ط¹ ط´ظ€ظٹظ€ط·ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ط§ط² ظ…ظ€ط¯ط§ط®ظ€ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ط§ظ† طŒ ظˆ ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظˆ ظ†ظٹط² طھط§ظٹظٹط¯ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھط؛ظپط§ط±طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¬ط§ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط­ط« ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ…ط§ ظˆط³ط§ط·طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¯ط± طھط¯ط¨ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ†ظٹط² ظ„ط§ط²ظ… ظˆط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ط› ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط³ط¨ط¨ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط·ظ„ظ‚ ظ†ط§ط²ط¹ط§طھ ظˆ ظ†ط§ط´ط·ط§طھ ظˆ ط³ط§ط¨ط­ط§طھ ظˆ ط³ط§ط¨ظ‚ط§طھ ظˆ ظ…ط¯ط±ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ€ظ… ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ† ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط¬ط§ط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط³ظ„ط§(344) ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپظ‚ط· ط®ظ€ظ„ظ‚ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظˆط³ظ€ط§ط·ظ€طھ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط®ظ€ط¯ط§ ظˆ ط®ظ€ظ„ظ‚ ظˆ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط¯ط¯ ظ…ط§ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط³ظ€ط§ط·ظ€طھ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ط¬ط² ظˆ ط³ظ†طھ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ظٹظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ط§ظˆ ط§ظ…ظ€ط± ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط³ظ€طھ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ط³ظ€ط§ط²ط¯ ظˆ ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ط± ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆط³ط§ط·طھ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ط› ع†ظˆظ† ط¯ط± ط³ظ†طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طھظ‡ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ظ‡ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ طھط®ظ„ظپظ‰ . ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ :ط§ظ† ط±ط¨ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…(345) ظˆظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯:ظپظ„ظ† طھط¬ط¯ ظ„ط³ظ†طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط¯ظٹظ„ط§(346).
ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظˆط³ظ€ط§ط·ظ€طھ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طھط­طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± طھط¯ط¨ظٹط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظ…ظ€ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯. ظˆط³ط§ط·طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ط§ظ„ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ظٹظ† ظ…ظ†ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط±ط§طھظ€ط¨ ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ظٹظ€ظ† طھظ€ط± ط§ط² ط®ظ€ظˆط¯ ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط¯ ط¨ظ€ظˆط¯ط› ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظ†ظ€ظ‚ظ€ط´ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆطھ ظˆ ظ…ظ€ط³ط§ظ„ظ‡ ظ‚ط¨ط¶ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طھط­طھ ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ† ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ظˆط³ط§ط·طھ ط±ط§ ط­ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ :ظˆ ظ…ظ€ط§ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ ط§ظ„ط§ ظ„ظ‡ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ط¹ظ€ظ„ظˆظ…(347) ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯:ظ…ظ€طµظ€ط§ط¹ ط«ظ€ظ… ط§ظ…ظ€ظٹظ€ظ†(348) ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط­ظ€طھظ€ظ‰ ط§ط°ط§ ظپظ€ط²ط¹ ط¹ظ€ظ† ظ‚ظ€ظ„ظˆط¨ظ€ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ط§ط°ط§ ظ‚ظ€ط§ظ„ ط±ط¨ظ€ظƒظ€ظ… ظ‚ظ€ط§ظ„ظˆط§ ط§ظ„ط­ظ€ظ‚(349) ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط­ظ€ظˆط§ط¯ط«ظٹظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط§ط³ط§ط¨ط¨ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ† ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط« ظ…ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط§ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط§ط¯ ط­ظ€ظˆط§ط¯ط« ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ط¨ط§ ط§ظ‰ ظ†ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ظ…ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ط¨ ظˆ ظ…ظ€ط§ط¯ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ط› ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط¨ظ€ط¨ظ€ظٹظ€طھ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظˆ ط§ط³ظ€ط¨ظ€ط§ط¨ ظ…ظ€ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¹ط±ط¶ ظ‡ظ… ط› ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ‚ط±ظٹط¨ ط¹ظ„طھ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظ€ط¨ط¨ ط¨ط¹ظٹط¯ ط¹ظ„طھ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط³ط¨ط¨ ظ‚ط±ظٹط¨ ط§ط³طھ . ظ‡ظ… ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط­ظˆط§ط¯ط« ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ع†ظˆظ† طھظ†ظ‡ط§ ط±ط¨ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ظٹطھ ط·ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¹ط±ط¶ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ… ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط­ظˆط§ط¯ط« ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹطھ ظˆ ظ‡ظ… ظˆط³ط§ط·طھ ظˆ ظ†ظ€ظ‚ظ€ط´ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ€ظˆط«ظ€ط± ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط§ظ…ظ€ط§ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ظٹظ€ظƒ ط§ط² ط§ط³ظ€ط¨ظ€ط§ط¨ ط¯ط± ظ‚ط¨ط§ظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ طھط§ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظ…ط³ظٹظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط·ط¹ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¢ظ† ظ…ط³ط¨ط¨ ط±ط§ ظ‡ظ€ط¨ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¯ظ‡ظٹظ… . ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط«ظ†ظˆظٹظ‡ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط®ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ طھظ€ط¯ط¨ظ€ظٹظ€ط± ط§ظ…ظ€ظˆط± ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ظ…ط±ظ‚ط±ط¨ ط¯ط§ع¯ط°ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط› ظˆظ„ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظ‡ط± ع†ظٹط² ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظ‡طھ ظ†ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ†ظپط¹ ظˆ ط¶ط±ط± ظˆ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط®ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط·ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ظ‰ طŒ ط·ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…طھط±طھط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ط¨ظ€ط§ط¨ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€طھظ€ظ‡ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ط› ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ط¯ط³ظ€طھ ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط³ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ظ‚ظ€ظ„ظ… ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ظٹظ€ظƒ ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ ظ‡ظ… ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ€ط§ ط¯ط³ظ€طھ ظˆ ظ‚ظ€ظ„ظ… ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ظ€طھ ط±ط§ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ظ‡ظ€ط± ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط³ظ€ط¨ظ€ط¨ ظ…ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ظپط§ط¹ظ„ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆظ„ظƒظ† ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¹ط« ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ط¨ ط¯ط³ظ€طھ ظˆ ظ‚ظ€ظ„ظ… ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط§ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط§ط¯ ط¯ظ‡ظ€ظٹظ… ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ… ظٹظ… ع¯ظˆظٹظٹظ… ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظٹظ€ظ… ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ط§ط´ ظ†ط±ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ظ†ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ظ‚ظ„ظ… ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯.
ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظپظ€ظˆظ‚ طŒ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظپظ€ط§طھ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ… ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¯ط± طھط¯ط¨ظٹط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط§ظٹظ…ط§ ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظˆ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ظˆ ط³ظ€ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ†ط¯ ظٹط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ :ط¹ظ†ط¯ظ‡ ظ„ط§ ظٹط³طھظƒط¨ط±ظˆظ† ط¹ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط³طھط­ط³ط±ظˆظ† طŒ ظٹط³ط¨ط­ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ظ„ط§ ظٹظپطھط±ظˆظ†(350) ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¹ظ†ط¯ ط±ط¨ظƒ ظ„ط§ ط¨ط³طھظƒط¨ط±ظˆظ† ط¹ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ ظˆ ظٹط³ط¨ط­ظˆظ†ظ‡ ظˆ ظ„ظ‡ ظٹط³ط¬ط¯ظˆظ†(351)(352)
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط²ظˆظ„ ظ†ط¹ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط¯  
ط´ظƒظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¹ط·ط§ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ طھظ„ط§ط´ ظƒظ†ط¯ طھط§ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ط¹ظ€ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظˆط¸ظپ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط²ط² ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ ظ†ط¹ظ…طھ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ط¨ظ€ط± ظˆ ط¨ظ€ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ط®ظˆط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظپظ„ظƒ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط¯
 
طھط§ طھظˆ ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظپ ط¢ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظپظ„طھ ظ†ط®ظˆط±ظ‰

ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ظپظˆظ‚ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§طھظ‚ظˆط§ ط±ط¨ظƒظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظ…ظ€ظ† ظ†ظ€ظپظ€ط³ â€چ ظˆط§ط­ظ€ط¯ظ‡(353) ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط²ظٹظƒ طھظ† ط¢ظپط±ظٹط¯.
ظٹظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط¹ط¨ط¯ظˆط§ ط±ط¨ظƒظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ظƒظ…(354) طھطھظ‚ظˆظ† ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… !ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط±ط³طھط´ â€چ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆ ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ طھط§ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط´ظˆظٹط¯.
ط±ظˆط´ظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¯ظˆ ط¢ظٹظ€ظ‡ ظ†ظ€ط¹ظ€ظ…ظ€طھ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ظ…ظˆظ‡ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ€ط·ظ€ط±ط­ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ†ظ€ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚طھ ظˆ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط³طھط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع†ظˆظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط°ظ‰ ط¬ظ€ط¹ظ€ظ„ ظ„ظƒظ€ظ… ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظپظ€ط±ط§ط´ظ€ط§ ظˆ ط§ظ„ط³ظ€ظ…ظ€ط§ط،ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط،ظˆ ط§ظ†ظ€ط²ظ„ ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط³ظ€ظ…ظ€ط§ط، ظ…ظ€ط§ط، ظپظ€ط§ط®ظ€ط±ط¬ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط«ظ…ط±ط§طھ ط±ط²ظ‚ط§ ظ„ظƒظ… ظپظ„ط§ طھط¬ط¹ظ„ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط¯ط§ ظˆ ط§ظ†طھظ… طھظ€ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ظˆظ†(355) ط¢ظ† ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط³طھط± ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ ع†ظˆظ† ط³ظ‚ظپظ‰ ط¨ط± ط¨ظ€ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ظ€ط± ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط´ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯.
ط¨ظ€ط§ ط°ظƒظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¯ظ…ظ€ظ‡ ظƒظ€ظˆطھظ€ط§ظ‡ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ع¯ظ€ظپظ€طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط²ط§ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط§ظ… طھظƒظˆظٹظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظˆ ظƒظ…ظƒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯. ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط²ظٹظ€ظ† ط§ظ„ط¹ظ€ط§ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ† (ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆظ… طµط­ظپظٹظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯:
ظˆ ط®ظ€ط²ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ€ط·ظ€ط±طŒ ظˆ ط²ظˆط§ط¬ظ€ط± ط§ظ„ط³ظ€ط­ظ€ط§ط¨ طŒ ظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ط¨ظ€طµظ€ظˆط±طھ ط²ط¬ظ€ط±ظ‡ ظٹظ€ط³ظ€ظ…ظ€ط¹ ط²ط¬ظ€ظ„ ط§ظ„ط±ط¹ظ€ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط°ط§ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€طھ ط¨ظ‡ ط­ظپظٹظپظ‡ ط§ظ„ط³ط­ط§ط¨ ط§ظ„طھظ…ط¹طھ طµظˆط§ط¹ظ‚ ط§ظ„ط¨ط±ظˆظ‚ طŒ ظˆ ظ…ط´ظٹط¹ظ‰ ط§ظ„ط«ظ„ط¬ ظˆ ط§ظ„ط¨ظ€ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظ„ظ‡ظ€ط§ط¨ظ€ط·ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¹ ظ‚ظ€ط·ط± ط§ظ„ظ…ط·ط± ط§ط°ط§ ظ†ط²ظ„ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ‚ظˆط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط®ط²ط§ط¦ظ† ط§ظ„ط±ظٹط§ط­ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆظƒظ„ظٹظ† ط¨ظ€ط§ظ„ط¬ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ظپظ€ظ„ط§ طھظ€ط²ظˆظ„ طŒ ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ط«ظ€ط§ظ‚ظ€ظٹظ€ظ„ ط§ظ„ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ‡ طŒ ظˆظƒظ€ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ط§طھظ€ط­ظˆظٹظ‡ ظ„ظˆط§ط¹ط¬ ط§ظ„ط§ظ…ط·ط§ط± ظˆ ط¹ظˆط§ظ„ط¬ظ‡ط§ (ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظپط±ط³طھ ) ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¬ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظ†ع¯ ط±ط¹ط¯ظ‡ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط¨ظ€ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط®ط±ظˆط´ط§ظ† ط¨ط§ ط±ط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ†ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ظ‚ ط¨ط¯ط±ط®ط´ط¯. ظˆ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ظپ ظˆ طھع¯ط±ع¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظ€طھ ط¨ظ€ط§ط±ظٹظ€ط¯ظ† ظپظ€ط±ظˆط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ط± ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ع¯ظ€ظˆظ‡ ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ظˆظƒظ€ظ„ظ†ظ€ط¯ طھظ€ط§ ط§ط² ظ‡ظ€ظ… ظ†ظ€ظ¾ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط«ظ‚ظ„ ط¢ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ ظˆ ط±ظƒط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ„ط§طھ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طں ط³ط®ظ† ط§ط² ط¨ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ط± ظˆ ط±ط¹ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ظˆ ط¨ظ€ط±ظپ ظˆ طھظ€ع¯ظ€ط±ع¯ ظˆ ظƒظ€ظˆظ‡ ظ‡ظ€ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ‡ظ€ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ظˆطھظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ†ط´ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ط«ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط´ط±ط­ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظ†ط¬ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ظٹع† ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ طھظˆط³ط· ظ¾ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ظˆط¯. ظپظ‚ط· ط¯ط± ط±ظˆط² ظ†ظˆط­ ظ†ط¨ظ‰ (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ط¨ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯ ظˆ ط¢ط¨ ط¨ظ€ط± ط®ظ€ط²ط§ظ†ظ€ظ‡ ط¯ط§ط¯ط§ظ† ط·ظ€ط؛ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظƒظ€ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظ‚ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ : ع†ظˆظ† ط¢ط¨ ط·ط؛ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯.(356)ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع¯ظپطھظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¯ط³طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ظ†ظٹط³طھ .
ط¬ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط§ط² ط­ظ€ط¶ط±طھ ط§ط² ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظ‡ط¹ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ع†ظˆظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ط± ط¢ظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯: ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظٹظ€ط§ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط®ظٹط±! ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ط®ظˆط¯ ط§ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط¨ط±ط´ظ…ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط§ط¯. ط¯ظٹع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط´ط±! ط§ط² ظƒط§ط± ط²ط´طھ ط¯ط³طھ ط¨ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ظƒظ…طھط± ط¨ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط³ظ€ظˆظ…ظ€ظ‰ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±!ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹظƒظˆ ظƒط§ط± ظƒظ‡ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ط²ظٹط¯ ظ†ظ‡عکط¹ظ…طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط®ظ„ طŒ ظ†ظٹط³طھظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط±ط§ ط¢ط¨ ظ¾ط§ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط´ط¯طھ ط­ط±ط§ط±ط§طھ ط³ظˆط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯(357) .
ط¯ط± طھظ€ظˆط¶ظ€ظٹظ€ط­ ط§ظٹظ€ظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ظƒط§طھظ‰ ع†ظ†ط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ظˆط¯: ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ظ€ط·ظ€ط­ ط®ظ€ط§ط±ط¬ظ‰ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط­ط±ط§ط±ط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ظƒ ط¢ظ† ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط­ظ€ط±ط§ط±ط§طھ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¨ظ€ظ‰ ط­ظ€ط¯ط³ ط¨ظ€ط²ظ†ظ€ظٹظ€ظ… ظƒظ‡ ط·ط¨ط¹ط§ ط³ظˆط®طھ ط§ظٹظ† ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ظ…ط­ظٹط± ط§ظ„ط¹ظ€ظ‚ظ€ظˆظ„ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ¾ط± ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ طھط±ظٹظ† ط³ظˆط®طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ط± ط¢ظ‡ط±ظٹظ† ط¨ط³ظˆط²ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ‚ط§ط¹ط¯طھط§ ط³ط§ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ط§طھظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظٹط¯ط±ظˆعکظ† ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ€ظ‡ ط¯ظˆظ… ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€ظˆظ… ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظˆط®ظ€طھ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط³ظ€ط§ظٹظ€ط± ط³ظ€ظˆط®ظ€طھ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ‡ظ€ط± ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ظ‡ ظ…ظ€ط³ظ€طھط¹ظ„ طھط± ع¯ط±ط¯ط¯ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط­ط±ط§ط±طھ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¨ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¹ظ…ط±ط´ ظ†ظٹط² ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ„ط°ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¬ظ€ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ط¨ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ طھط§ ط§ط² ط­ط±ط§ط±طھ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¢ظ† ط¨ظƒط§ظ‡ط¯ .ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ†ط§ظˆط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆط§ظ… ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طھظˆط³ط· طھظ„ظƒط³ظˆظ¾ ظ†ظٹط² ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ط¯ظˆظ†ط§ظ„ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ†ط¬ظ… ط´ظ‡ظٹط± ط¢ظ…ط±ظٹظƒط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ظپط±ط§ظ†ط´ ظ…ظ†ط¬ظ…ط§ظ† ط§ط¸ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ط¯ط§ط´ظ€طھ : ط§ط®ظ€طھظ€ظ„ط§ظپ ط§ط´ظ€ظƒظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± طھظƒظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¨ظ€ط§ط±ظٹظ€ط¯ظ† ط¨ظ€ط§ط±ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆط§ظ… ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯. ط³ظ¾ط³ ظپظٹظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ†ط¬ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط³ط®طھ ط§ط² ط§ط±طھظپط§ط¹ ظ‡ط´طھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظƒظٹظ„ظˆظ…طھط± ط¨ط± ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯.(358)
ط¹ظ€ط²ط±ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ط®ظ€ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط­ط¬ط± طھط­طھ ظ…ظٹط²ط§ط¨ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ظ… طŒ ظ…ظ€ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ط±ط¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظ…ط®ط§طµظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط³ظ€ظˆع¯ظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ طھظ€ظˆ ظ…ظ€ط­ظ€ظ„ ظˆط²ظٹظ€ط¯ظ† ط¨ظ€ط§ط¯ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ظ… ط¯ط§ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ع†ظ€ظˆظ† ظƒظ€ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆظ„ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط¯طŒ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظ…ظ€ع¯ظ€ط± طھظ€ظˆ ظٹظ€ظ… ط¯ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ظ„ ظˆط²ط´ ط¨ظ€ط§ ظƒظ€ط¬ظ€ط§ط³ظ€طھ . ط¹ظ€ط±ط¶ â€چ ظƒظ€ط±ط¯: ظ†ظ€ظ‡ طŒ ظ„ظƒظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ط´ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ€ط­ظ€ط¨ظ€ظˆظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ‡ظ€ط± ظˆظ‚ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ط§ط² ط¨ظ€ط§ط¯ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظپظ€ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ ظ¾ظ€ط³ ط¢ظ† ط¨ظ€ط§ط¯ ط´ظ€ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ طµط¨ط§طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¨ط§ط¯ ط³ط¨ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ ط¯ط¨ظˆط±طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¨ط§ط¯ ط¯ط¨ظˆط± ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظƒظ† ط±ط§ ط¯ط± طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ظˆ ط²ظ…ط³طھط§ظ† ظˆ ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ ظ…طھط­ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯(359) .
ط¯ط± ط§ظ‰ ظ†ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظƒظ† ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´ظ€طھ ظƒظ‡ طھط¯ط¨ظٹط± ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظپظˆظ‚ طŒ طھظˆط³ط· ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ†ط§ظپط§طھظ‰ ط¨ط§ ع¯ظپطھط§ط± ط¯ط§ظ†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ط§ظ† ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯. ط­ظ€ظƒظ€ظٹظ€ظ… ظ…ظ€طھط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط±ظپ طµظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‚ظ…ط´ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ط®ظ†ط§ظ† ط§ط¨ط¯ط§ ظ…ظ…ط®ط§ظ„ظپطھظ‰ ط¨ط§ ع¯ظپطھط§ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طں ط±ط¹ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ظˆ طµط§ط¹ظ‚ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طھظ€ط¬ظ€ط§ط°ط¨ ط§ط¨ظ€ط±ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظˆط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظƒطھط±ظٹط³طھظ‡ ظ…ظ†ظپظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط¨ط± ط¨ظ€ط§ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ„ظƒظ€طھط±ظٹط³طھظ‡ ظ…ط«ط¨طھ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¬ط°ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ط°ط¨ط´ط§ظ† ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ط¨ طµظ€ط¯ط§ظ‰ ط±ط¹ظ€ط¯ ظˆط´ظ€ط¹ظ€ظ„ظ‡ طµظ€ط§ط¹ظ€ظ‚ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط± ط¨ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط­ظ‚ طŒ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظ€ظˆط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ‡ط§ظٹطھ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ طھط­طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ط¹ظˆط± ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط®ظ€ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ€ط¸ظ€ظ… ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظˆط§ظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ .
ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظˆط­ظ€ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ€ظˆط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط±ط¹ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ظپ ط§ط² ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط¬ط³ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط§ظ†طھط¸ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ‰ ظپظ€ظٹظ€ط²ظٹظ€ظƒ ط±ط§ط¬ظ€ط¹ ط¨ظ‡ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط¹ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ظˆ طµط§ط¹ظ‚ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظƒط±ط§طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط§ظ„ظƒطھط±ظٹط³ظ‡ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ع¯ط§ط²ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ط± ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط¨ظ€ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ظ¾ظˆطھظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ‚ظ€ظˆط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ€ط§ظ†ظ‰ ظ…ظˆط«ط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط³ط§ظ… ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط¨ط§ط± طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ط³ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظƒطھط±ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط³ط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظƒظ‡ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط³ط§ظ† ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط§ط´ظٹط§ط،ظƒ ط§ط± ط¢ظ† طھظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظٹط± ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§طµظ„ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط± ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ع†ط±ط§ ط¯ط±ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¢ظ†ظ‡ط§ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³ظ€طھ طں ع¯ظˆظٹظٹظ… : ع†ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط­ظ‚ ظ…ط§ظ…ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط±ط§ ظ‡ط¨ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ط´ظ†ط§ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ظٹظ€ع¯ظ€ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظ„ظ‚ ط±ظˆط­ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ† ظˆ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ظˆ ظ‡ظ€ظ…طھ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط­ ظ¾ط§ظƒط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط¨ط¯ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€طھط¹ط¯ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظ‰ ط­ط¯ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ط«ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط± ط®ظ„ظ‚ ط±ظˆط­ ط¹ط·ظپظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ طµظپط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆط­ ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظˆ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط·ظ„ظ… ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‡ظ… ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط¨ط¯ ط¢ط®ط±طھ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ط³ظ… طھظ…ط¯ظ† ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¹ط§ط·ظپظ‡ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظƒظ‡ ط§ط³ط§ط³ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط¨ط´ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط¯ظ†ظٹطھ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط¨ط®ط´ طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط¯ط§ظ† طھط§ظ…ظ„ ط´ظˆظ†ط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ‰ (ط·ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€ظ‰ ) ع†ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ طھظ€ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ ظˆ ط¬ظ€ط³ظ€طھ ظˆ ط¬ظ€ظˆظ‰ ط¹ظ€ظ„ظ„ ظˆ ط§ط³ظ€ط¨ظ€ط§ط¨ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€ظ‰ ط§ط´ظ€ظٹظ€ط§ ظ‡ظ€ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ط­ظ‚ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظ„ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€ظ‰ ط§ط´ظٹط§ ظ…ط§ظ…ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´ظپ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ط´ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ط´ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¨ط´ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ…ط¨ط§ط¯ظ‰ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط¬ط³ط§ظ… طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³ظ€ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط·ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ظˆط¬ظ€ظˆط¯طŒ ط®ظ€ط¯ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ‚ظ€ظˆط§ظ‰ ظ…ظ†ط¸ظ… ط¹ظ„ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط²ط¨ ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظˆط±ط§ظ† ط­ظ€ظ‚ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط°ط§ظ† ط§ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط« - ط¹ظ€ط² ط³ظ€ظ„ط·ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ - ط¨ظ€ط§ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ط§ظٹظ€ظ† ط¹ظ„ظ„ ظˆ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظ‚ظˆظ‡ طŒ طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط¶ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ظ‰ ظٹظ‡ط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :ظˆ ظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…(360) .
ظ…ظ€ظ„ط§طµظ€ط¯ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ط± ظپط±ط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ - ط¨ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ طھط¯ط¨ظٹط± ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظˆ ط­ظ€ط±ظƒظ€طھ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ظˆط¹ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§طŒ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ظˆط¹ ط¨ظ€ط§ط±ط§ظ† ظ‡ظ€ط§طŒ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ 8 ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ظˆط¹ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ط´ط´طھظ‡ ط¢طھط´ ظˆ ظ‡ظˆط§ ظˆ ط¢ط¨ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طŒ طھظ€ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط¹ طµظ†ظ… ط§ظˆ (ط±ط¨ ط§ظ„ظ†ظˆط¹ ) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯... ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ظ€ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§ ظˆ ط±ط´ط¯ ظˆ طھظˆظ„ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ط¬ط²ط§ط، ط¨ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط؛ط°ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¬ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط²ط، ط¯ط³طھ ظƒظ… ظ‡ظپطھ ظپط±ط´طھظ‡ ع¯ظ…ط§ط´ظ‡ ط§ط³طھ ...(361) .
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ„ط§ ظˆ ط±ط­ظ…طھ :  
ط§ط² ط¢ظٹظ€ط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط± ظ†ط²ظˆظ„ ط¨ط§ظ„ط§ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ظ‚ظˆظ… ظ„ظˆط· ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظˆ ظ„ظ…ظ€ط§ ط¬ظ€ط§ط،طھ ظˆط³ظ€ظ„ظ†ظ€ط§ ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ط§ظ„ط¨ظ€ط´ظ€ط±ظ‰ ظ‚ظ€ط§ظ„ظˆط§ ط§ظ†ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ„ظƒظ€ظˆط§ ط§ظ‡ظ€ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط±ظٹظ‡ ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ظ‡ط§ ظƒط§ظ†ظˆط§ ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ†(362) ... ظˆ ع†ظˆظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ€ط´ظ€ط§ط±طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯: ظ…ظ€ط§ (ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§) ط§ظ‡ظ„ ط¯ظٹط§ط± ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ط³طھظ…ظƒط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ„ظˆط· (ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ طµط§ظ„ط­ ظ…ظˆط­ط¯ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظٹط§ط± ط§ط³طھ . ظ¾ظ€ط§ط³ظ€ط® ط¯ط§ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط­ظ€ظˆط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظٹط§ط± ط§ط³طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ طھط±ظٹظ† طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ظ†ظ€ط¬ظ€ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط¬ط² ط²ظ† ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯. ظˆ ع†ظˆظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ ظ„ظˆط· ط¢ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ط§ط² ط¯ظٹظ€ط¯ظ† ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ (ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ط¬ظ€ظˆط§ظ†ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط²ظٹظ€ط¨ظ€ط§ ظ…طھظ…ط«ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯) ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ط´ط¯طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‡ظٹع† ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒ ظˆ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ظ…ط§ طھظˆ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ط±ط§ ظ†ظ€ط¬ظ€ط§طھ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط¬ط² ط²ظ†طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‚ظˆظ… ط¨ط§ظپظ‰ ط®ظˆط§ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯. ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظ‡ظ€ظ„ ط§ظٹظ€ظ† ط¯ظٹظ€ط§ط± ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط§ط³ظ€ظ‚ ظˆ ط¨ظ€ط¯ظƒظ€ط§ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط² ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط°ط§ط¨ظ€ط³ظ€ظ‰ ط³ظ€ط®ظ€طھ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظٹظ… . ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ط² ط¯ظٹط§ط± ظ„ظˆط· ط¢ط«ط§ط± ط®ط±ط§ط¨ظ‰ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظٹظ† طŒ طھط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¢ظٹطھظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط±طھ ط¹ط§ظ‚ظ„ط§ظ† ظˆ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط­ظ€ظ…ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط®ظ„ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط´ط§ط±طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ… ط±ط§ ط§ط² ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظ‡ طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ع¯ظ€ظپظ€طھظ†ط¯: ط³ظ„ط§ظ… . ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع¯ظپطھ : ظ…ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒظٹظ… . ط´ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‡ظٹع† ظ…طھط±ط³ طں ظ…ط§ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ظٹظ€ظ… طھظ€ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط§ظ†ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظٹظ… . ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظ€ظ† ظ¾ظ€ظٹظ€ط±ظ‰ ط¨ط´ط§ط±طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طں!ظ…ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…عکط¯ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظ€ط´ظ€ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ظ„ط·ظپ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ظ…ط¨ط§ط´ . ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ط± ط¬ط² ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظ„ط·ظپ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯(363) .
ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط±ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ… ط§ط³طھظ‚ط§ظ…ظˆط§ طھطھظ†ط²ظ„ ط¹ظ„ظ‡ظٹظ… ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ طھط®ط§ظپظˆط§ ظˆ ظ„ط§ طھط­ط²ظ†ظˆط§ ظˆ ط§ط¨ط´ط±ظˆط§ ط¨ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ†طھظ… طھظˆط¹ط¯ظˆظ†(364) ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ€ط§طŒ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ظٹظ€ظƒظ€طھظ€ط§ط³ظ€طھظ€ظˆ ط¨ظ€ط± ط§ظ‰ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† طŒ ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ط¯ط§ط± ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط­ظ€ظ…ظ€طھ ط¨ظ€ط± ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظٹع† طھط±ط³ ظˆ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظƒظ‡ (ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،) ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط§ط¯.
ظ†ط²ظˆظ„ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ط­ظ€طھظ€ط¶ظ€ط§ط± ظˆ ظ…ظ€ط±ع¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ط®ظ€طھظ€طµظ€ط§طµ ط¨ظ€ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ط±ط²ط® ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط´ط¦ظˆظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ظˆ ظ…ظ€ط±ع¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ ط®ظ€ط¯ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ†ط²ظˆظ„ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ† ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ظ€ط±ظٹظ€ظ‚ طھظ€ظپظƒط±ط§طھط´ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط² طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپظƒط± ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط­ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ ط¬ظ„ط¨ ط¹ظ†ط§ظٹط§طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط­ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€طھ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھظ€ظٹظ€ط¨ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط§ط¶ظ€ط·ظ€ط±ط§ط¨ ظˆ ظ†ظ€ط§ط§ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط­ظ‚ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظٹطھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ط±ط³ظ€ظ„ظƒ ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ€ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ط±ظˆظ‡ ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط²ظ„ ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ظ„ط±ط®ط§ط،(365)ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± طھظˆ ط¨ط± ط¹ط§طµظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط¬ط±ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ط§ ط¢ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†طھ ط±ط­ظ…طھ .
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒط§طھط¨ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ :  
ط§ط² ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظˆط¸ظ€ط§ظٹظ€ظپ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† طŒ ط«ظ€ط¨طھ طھظ…ط§ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط¨ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ط§ط¸ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ„ظƒظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھظ€ط± ظ…ظ€ط±ط§ظ‚ظ€ط¨ ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظˆ ط§ط­ظ€ط³ظ€ط§ط³ ظ…ظ€ط³ظ€ظˆظˆظ„ظٹظ€طھ ط²ظٹط§ط¯طھط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ظƒظ‡ ظٹظƒ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
1-ظˆ ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظ„ط­ط§ظپط¸ظٹظ† # ظƒط±ط§ظ…ط§ ظƒط§طھط¨ظٹظ† # ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ظ†ط§طھظپط¹ظ„ظˆظ†(366) ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ط­ظ€ط§ظپظ€ط¸ظ€ط§ظ† ظˆ ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ع¯ظ…ط§ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط­طھط±ظ… ظˆ ظ…ظƒط±ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ط§ ط®ط¨ط±ظ†ط¯.
2-ظ…ط§ ظٹظ„ظپط¸ ظ…ظ† ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط§ ظ„ط¯ظٹظ‡ ط±ظ‚ظٹط¨ ط¹طھظٹط¯(367)ظ‡ظٹع† ط³ط®ظ†ظ‰ (ط§ظ†ط³ط§ظ† ) ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظˆطŒ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3-ط§ظ† ط±ط³ظ€ظ„ظ†ط§ ظٹظƒطھط¨ظˆظ† ظ…ط§ طھظ…ظƒط±ظˆظ†(368) ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ظ…ط§ ظ‡ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ظپط±ظٹط¨ ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯.
4- ط§ط° ظٹظ€طھظ€ظ„ظ‚ظ€ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ€طھظ€ظ„ظ‚ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¹ظ€ظ† ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط¹ظ† ط§ظ„ط´ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¹ظٹط¯ط› ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„طھط§ظ† ط±ط§ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ظ€ط±ط­ظ€ظˆظ… ط³ظ€ظٹظ€ط¯ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ط®ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط§ط² طھظ€ظپظ€ط³ظ€ظٹظ€ط± طµظ€ط§ظپظ€ظ‰ ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯: ظƒظ€ط§طھظ€ط¨ظ€ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظ†ط§طھ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط«ط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ طµط¹ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ€ط§ط¯ظ…ظ€ط§ظ† ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€ط±ظˆط±ظ†ظ€ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط«ط¨ظ† ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط§ ط§ظƒظ€ط±ط§ظ‡ ظˆ ط­ظ€ط²ظ† ط¨ظ€ط§ظ„ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط±ظˆظ†ظ€ط¯طŒ ظ¾ظ€ط³ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ - ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ - ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظٹظ€ط¯ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ… ع†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طں ط³ظ€ط§ظƒظ€طھ ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ع†ظ€ظˆظ† ط³ظ€ظˆط§ظ„ ط³ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±طھظ€ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ظƒط±ط§ط± ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§!طھظˆ ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط³طھط§ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظ€ظˆط´ظٹط¯ظ† ط¹ظٹظˆط¨ ظ†ظٹط² ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ . ظ¾ط³ ط¹ظٹط¨ ظ‡ظٹط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ† طŒ ظˆ طھظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط؛ظٹط¨ ظˆ ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظƒط±ط§ظ… ظƒط§طھط¨ط¨ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(369) .
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط­ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظˆط§ظ„ ط´ظ€ط¯: ط¯ظˆ ظپظ€ط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط«ط¨طھ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ط² ط§ط±ط¯ط§ظ‡ ظˆ طھطµظ…ظٹظ† ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ ظٹط§ ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط¨ظˆظ‰ ع†ط§ظ‡ ظپط§ط¸ظ„ط§ط¨ ظˆ ط¹ط·ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط³ظ€طھ طں ط±ظˆط§ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ظ†ظ€ظ‡ !ط§ظ…ظ€ط§ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظٹطھ ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ ظƒظ†ط¯ ظ†ظپط³ط´ ط®ظˆط´ط¨ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط³ظ…طھ ع†ظ¾ ظ…ظ‰ ع¯ظٹظˆ: ط¨ط±ط®ظٹط²طں ط§ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظ‚ظ„ظ… ظپط±ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ ظ…ط±ظƒط¨ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ†ظپط³ ط§ظˆ ط¨ط¯ط¨ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط±ط®ظٹط² ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ط²ط¨ظ€ط§ظ†ط´ ظ‚ظ„ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظ‚ظ„ظ… ط¢ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ ظ…ط±ظƒط¨ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯(370) .
ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط« ظ†ظ€ظٹظ€ظƒ ظˆ ط¨ظ€ط¯ ظ…ظ€ط§ ظ†ظ€ظˆط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯
 
ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظپطھط±ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ

ط§ط² ط¢ظٹظ€ط§طھ ظˆ ط±ط§ظˆظٹظ€ط§طھ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ظˆ ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھظ€ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‡ظٹط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظٹظƒ ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط·ط±ظپ ع†ظ¾ . ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³ظ€طھ طں ظˆط¸ظ€ظٹظ€ظپظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¶ظ€ط¨ظ€ط· ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط®ظ€ظˆط¨ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ ط®ظ€ظˆط¨ظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط³ظ€ط±ط²ط¯ - ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ - ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ظ†ظˆط´طھظ… ط¹ظ…ظ„ ط¨ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط§ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ظ…طھظ†ط¨ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ع¯ظ€ط± طھظ€ظˆط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯ ط¢ظ† ط®ظ€ط·ظ€ط§ ظˆ ع¯ظ€ظ†ظ€ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط´ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‚ظ€طµظ€ظˆط¯ ط§ط² ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھظ€ظ† طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¶ظ€ط¨ظ€ط· ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ† ظˆ ط«ظ€ط§ط¨ظ€طھ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ† ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط§ط³ظ€طھ ظ†ظ€ظ‡ ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھظ€ظ† ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ط±ظپ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط±ط¯ظ… طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط¢ظٹظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ : ظƒطھط¨ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط§ظ„طµظٹط§ظ…(371) ظˆ ظƒظ€طھظ€ط¨ ظپظ€ظ‰ ظ‚ظ€ظ„ظˆط¨ظ€ظ‡ظ€ظ… ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†(372) ظ…ط±ط§ط¯ ط«ط§ط¨طھ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ظ…ط³طھظ‚ط± ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط± ظ†طھظپظƒط±ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط­ظˆط§ط³ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط±ظƒ ظƒظ€ظ†ط¯طŒ ظٹظƒ ط§ط«ط±ظ‰ ط¨ط± ط±ظˆط­ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± طµط­ظپظٹظ‡ ط°ط§طھط´ ط¬ظ…ط¹ ظˆ ط¬ط²ط، ظ…ط®ط²ظˆظ†ط§طھ ظپظƒط±ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯طŒ ط§ط«ظ€ط±ط´ ط¨ظ€ط± ظ†ظ€ظپظ€ط³ ط¨ظ€ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط¯ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ط¯ط§طھ ط±ط§ط³ظ€ط® ط¯ط± ظ†ظ€ظپظ€ظˆط³ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھظ€ظ† ط¯ط± ط§ظ„ظˆط§ط­ ط§ط³ظ€طھ . ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظƒطھط¨ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†(373) .
ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ„ظˆط§ط­ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ طµط­ظٹظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ظپط³ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط¨ظ€ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ†ظپط³ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹظ… ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ط§ط° ط§ظ„طµط­ظپ ظ†ط´ط±طھ(374) .
ط¨ظ€ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…ط¯طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ طµظٹط§ظ†طھ ظ†ظپط³ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط¹ظ€ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ظˆ ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط±ظˆط² ط¬ط² ط§ط³طھ طŒ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ظˆ ظ†ط§ط¸ط± ط§ظˆط³ظ€طھ طŒ ظ…ظ€ط±ط§ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظ† ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط± ظˆظ‰ ظ…ظ€ظ‚ط±ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط®ظ€ط¯ط§!ط¨ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ (ظƒظ€ظ‡ ) ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظˆ ط¬ط§ط³ظˆط³ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظ†ظ€ط¯ط§ظ…ظ€طھظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط± ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ( ع¯ظ…ط§ط´ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ) ط§ط³طھ ظˆ (ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط±ط§ط³ظ€طھظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ط§ط± ظˆ ط´ظ€ظ…ط§ط±ظ‡ ظ†ظپط³ ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط¶ط¨ط· ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط´ط¨ طھط§ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طھط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط¯ط§ (ظ…ط±ع¯ ) ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ(375) .
ط¯ط± ط¢ط®ظ€ط± طھظ€ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ط±ط§ظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ظ†ط¨ظˆظ‰ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ…طµط§ط­ط¨ ظˆ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ظپط®ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ط¯ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط¬ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ‡ظٹع† ظƒط§ط±ظ‰ ظٹط§ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ط®ط· ظˆ ط®ط´ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯(376) .
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط­ط§ظپط¸ ط§ظ†ط³ط§ظ† :  
ط§ط² ط¢ظٹظ€ط§طھ ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ…ظ€ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظپط±ط§ ط±ط³ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‚ط¨ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط®ظ„ظ‚ظ‡ ظٹط­ظپط¸ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡(377) ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ (ط§ظ†ط³ط§ظ† ) ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط³ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ط¹ظ‚ط¨ط§طھ ط¬ظ…ط¹ ظ…ط¹ظ‚ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¬ظ…ط¹ ظ…ط¹ظ‚ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ€ظ‰ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆط± ظ…ظ€طھظ€ظ†ظ€ط§ظˆط¨ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯. ط·ط¨ظ‚ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط§ظˆط±ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ…ط± ط¨ظ‡ ط³ط±ط؛ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط±طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ط¨ط§ظ† ظˆ ط­ط§ظپط¸ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظˆ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ظ€ط·ظ€ظ‡ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ظپظ€ط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ظٹع† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظپط±ط´طھ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† طں ط¯ط± ع†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ظپطھط¯طŒ ظٹط§ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط´ط±ظ‰ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط¬ظ„ط´ ظپط±ط§ ط±ط³ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ†ط´ظˆظ†ط¯ (طھط§ ط§ط² ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆط¯)(378) .
ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط¢ظپط§طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظ…ظ€ظٹظƒط±ظˆط¨ ظ‡ط§طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ط·ط±ط§طھظ‰ طں ظ‡ط¯ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ€ظ‡ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ط­ظٹط· ط®ظˆط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط§ع†ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ط®ط·ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† طھظ€ط¹ظ€ط¬ظ€ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ط¬ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ€ط¨ظ€ط±ط¯ط› ط¨ظ€ظ‡ ظˆظٹظ€عکظ‡ ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ظ€ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¢ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‰ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط³ظ€طھظ€ط§ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ ط´ظ€ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط§ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ط±ظˆظ…ظ€ظٹظ€طھ ظ‡ظ€ط§طŒ ط¹ظ€ظˆط§ظ…ظ€ظ„ ط¨ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ط±ظ‰ ط²ط§ ظˆ ط®ظ€ط·ظ€ط±ط§ظ† ظ‚ظ€ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯. ظ„ط°ط§ ط¨ظ€ط§ ط§ظ†ظ€ط¯ظƒظ€ظ‰ طھط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ط­ظپط¸ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ع†ظˆظ† ط³ظ¾ط±ظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¢ط³ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯طŒ طھطµط§ط¯ظپ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظƒظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ط­ط§ظپط¸ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:(ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ع†ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ط³ظ€ظ‚ظˆط· ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ظٹط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظٹط¯طŒ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط±ط§طھ ط­طھظ…ظ‰ ظپط±ط§ ط±ط³ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ†ط§ط± ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط­ظˆط§ط¯ط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…طھظ†ط§ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯(379) .
ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† :  
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط§ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظ†ظٹط² ط´ظ€ظپظ€ط§ط¹ظ€طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط·ظ€ظپظ‰ ط§ط³طھ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظ„ط·ط§ظپ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط°ظ†ظ‰ ظٹط­ظ„ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط¹ط±ط´ ظˆ ظ…ظ† ط­ظˆظ„ظ‡ ظٹط³ط¨ط­ظˆظ† ط¨ط­ظ…ط¯ ط±ط¨ظ‡ظ… ظˆ ظٹظˆظ…ظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظˆ ظٹط³طھط؛ظپط±ظˆظ† ظ„ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ€ظ†ظ€ظˆط§...(380)ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ط±ط´ ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ€ظ¾ظ€ط§ط³ ط®ظ€ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ط² ط¢ظٹظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھظ€ظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ع¯ظٹظˆظ†ط¯ ظˆط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط§طھط؛ظپط§ط± ظٹظ… ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ظٹط­ظ„ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط¹ط±ط´ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط¢ظٹظ‡ ظ†ظٹط² ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ظ…ط¯ط¹ط§ط³طھ .
طھظ€ظƒظ€ط§ط¯ ط§ظ„ط³ظ€ظ…ظ€ظˆط§طھ ظٹظ€طھظ€ظپظ€ط·ظ€ط±ظ† ظ…ظ€ظ† ظپظˆظ‚ظ‡ظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظٹط³ط¨ط­ظˆظ† ط¨ط­ظ…ظˆ ظˆ ظٹط³طھط؛ظپط±ظˆظ† ظ„ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶(381) ظ†ظ€ط²ط¯ظٹظ€ظƒ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط§ط² ظٹظ€ظƒ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط´ظ€ظƒظ€ط§ظپظ€طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ع¯ظ€ط§ظ† (ط±ط­ظ€ظ…ظ€طھ ) ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€طھظ€ط§ظٹظ€ط´ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ط·ط¨ظ†ط¯.
ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ ط¨ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط°ظ† ظˆ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط· ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯:
ظˆ ظƒظ€ظ… ظ…ظ€ظ† ظ…ظ€ظ„ظƒ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط³ظ€ظ…ظ€ظˆط§طھ ظ„ط§ طھط؛ظ†ظ‰ ط´ظپط§ط¹طھظ‡ظ… ط´ظٹط¦ط§ ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ظ† ظٹط§ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ…ظ† ظٹط´ط§ط، ظˆ ط¨ظ€ط±ط¶ظ€ظ‰(382) ع†ظ€ظ‡ ط¨ط³ط§ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ ظ‡ظٹع† ظƒظ€ط³ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط¶ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¬ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ط§ظ† ط¢ط³ظ€ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ طŒ ظ‚ط§ط¯ط± ط¨ط± ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط› ع†ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط´ط¹ظˆط± ظˆ ظپط§ظ‚ط¯ ظ‡ط± ظˆظ†ظ‡ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طں ط¢ظٹط§ ط´ظ€ط±ظ… ط¢ظˆط± ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ ط¨طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظٹظ… طŒ طھط§ ط´ظپظٹط¹ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ط¨ظ€ط§ط´ظ†ط¯طں! ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† طھظƒظٹظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ…ظپظٹط¯ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨طھ ط¨ظ‰ ط´ط¹ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ .
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† :  
ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط§ط² ظˆط¸ظ€ط§ظٹظ€ظپ ظˆ ظƒظ€ط§ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط§ظ…ظ€ط¯ط§ط¯ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ†ظ€ط§ط³ظ€طھ .ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ط° طھظ€ظ‚ظ€ظˆظ„ ظ„ظ„ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط§ظ„ظ† ظٹظ€ظƒظ€ظپظ€ظٹظƒظ… ط±ط¨ظƒظ… ط¨ط«ظ„ط§ط«ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظٹظ† . ط¨ظ„ظ‰ طŒ ط§ظ† طھطµط¨ط±ظˆط§ ظˆ طھطھظ‚ظˆط§ ظˆ ظٹط§طھظˆظƒظ… ظ…ظ† ظپظˆط± ظ‡ظ… ظ‡ط°ط§ ظٹظ…ط¯ط¯ظƒظ… ط±ط¨ظƒظ… ط¨ط®ظ…ط³ظ‡ ط¢ظ„ط§ظپ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ط³ظˆظ…ظٹظ†(383) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ€ظ‡ !ظ‡ظ€ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‰ : ط¢ظٹظ€ط§ ظƒظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± طھظ† ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ط´ظ€ط¯ظ‡ ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ع¯ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظ€ط±ط§ط؛ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظٹط§ظٹظ†ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ظ¾ظ†ط¬ ظ‡ط²ط§ط± طھظ† ط§ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ظ…ط´ط®طµ طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط± ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط´طھط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ظ†ظ€ظˆط¯ ظ†ظ€ط§ظ¾ظ€ظٹظ€ط¯ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ طŒ ط±ط³ظ€ظ…ظ€ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ط§ظ† ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ط´ظ€ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ط¨ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط¦ظ†ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط¬ظٹظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ع¯ط±ظ…ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ظ…ظˆط¬ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨ظ‰ طھظˆط³ط· ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط± ظپط±ط³ط§ط¯.
ط¯ط± ط¬ظ€ط§ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ط§ظ† طھظ€ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط±ط§ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظپظ€ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ€ظˆ ظ…ظ€ظˆظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ طµط§ظ„ط­ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ ط¸ظ‡ظٹط±(384)ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط³طھ ط´ظ€ظˆظٹظ€ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ط§ظ† ط§ط² ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯.
طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھظˆط³ط· ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† :  
ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ط±ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ط±ط¯ ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ طŒ ظ…ط±ط¨ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ…ظˆط±ظ† ط؛ظٹط¨ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… طھظƒظˆظٹظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط±ط§ طھظ€ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ†ط¯ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¨ظٹط§ظ† ط¯ظ„ط³ظˆط²طŒ ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ط§ط´ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ط¬ظ€ط² ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظ„ط¨ط´ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ط¯ظˆ ع¯ظˆط´ ط¯ط§ط±ط¯: ع¯ظˆط´ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ€ظˆط´ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظ‡ظ€ط¯طŒ ظˆ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط³ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ طھظ€ظ‚ظ€ظˆظٹظ€طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(385) .
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط§ظˆظ‚ظ€ط§طھ ط­ظ€ط³ظ€ط§ط³ ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† طŒ ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ظ€طھظ€ط®ظ€ط§ط¨ ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط®ظ€ظˆط¨ ظˆ ط²ط´ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط¹ظ€ط§ط¯طھ ظˆ ط´ظ€ظ‚ظ€ط§ظˆطھ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ طھط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ط§ط± ظ†ظٹظƒ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ طھط´ظˆظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ظˆ ط§ط² ط¹ظ€ظ…ظ„ ط²ط´طھ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ظˆ ط®ظٹظ… ط¢ظ† ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط±ظپظٹظ‚ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط¨ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط²ط¯ ظˆ ظ¾ظ€ط± ظ…ظ€ظ‡ط±طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط§ ظˆظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ طھظ€ظ†ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ‡ ظˆ طھظ€ط°ظƒظ€ط± ط§ظˆ ط¨ظ€ظ‰ ظپظ€ط§ظٹظ€ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظƒظ†ط¯طں ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظپظ€ط¶ظ€ظٹظ€ظ„طھ ظˆ ط¨ظ€ط±طھظ€ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹظ€ط±ط§ ط´ظ€ظƒ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظƒظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط±طھظ€ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ€ظ… ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ط®ظ€طµ â€چ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµ ) طھظ€ظˆط³ظ€ط· ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ط§ظ„ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظƒظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ„ ! ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط§ط¯ط¨ ط¢ظ…ظ€ظˆط®ظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ط±ط§ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµ ). ظˆ ظ…ظ€ظ† ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط±ط« ط®ظˆط§ظ‡ظ… ع¯ط°ط§ط´طھ(386) .
ط´ظ€ظ€ظ€ظ‡ظ€ظ€ظ€ط§ط¯طھ ظپظ€ظ€ظ€ط±ط´ظ€ظ€ظ€طھظ€ظ€ظ€ع¯ظ€ظ€ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ€ظ€ظ‡ ظˆط­ظ€ظ€ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظ€ظ€ظٹظ€ظ€ظ€طھ ط®ظ€ظ€ظ€ط¯ط§ ظˆ  ط±ط³ظ€ط§ظ„طھط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ )
ط¨ظ€ط§ ط¨ظ€ط±ط±ط³ظ€ظ‰ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط±ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ ط§ظˆ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط´ظ€ظ‡ظ€ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ظ‡ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ظ‡ظˆ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆط§ظˆظ„ظˆط§ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ‚ط§ط¦ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ‚ط³ط· ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط§ظ„ط­ظƒظٹظ… ط›(387)
ط®ظ€ط¯ط§ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ط§ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ¾ط±ط³ط§ط´ ظ†ظٹط³طھ ط› ط§ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ط§ط³طھ ط› ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط¬ط² ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط± ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظٹط² ط¯ط§ظ†ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± - (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ طŒ ط§ظ†ظٹط¨ط§ ظˆ ط§ظˆطµظ€ظٹظ€ط§ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط®ظ„ط¹ ط¨ط¹ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ† طھظˆط³ط· ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ظ€ط±ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯. ظ„ط°ط§ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ط¯ط± ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ط§طھ طŒ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط±ط§ ظ‡ظ… ط±ط¯ظٹظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‚ط´ ظ…ظˆط«ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† ظ…طھط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط³ط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ظƒظ€ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ…ظ€ط§ ط§ظ†ظ€ط²ظ„ ط§ظ„ظٹظ€ظƒ ط§ظ†ظ€ط²ظ„ظ‡ ط¨ظ€ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظٹط´ظ‡ط¯ظˆطھ ظˆ ظƒظپظ‰ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ط›(388)
ظˆظ„ظ‰ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ طھظ€ظˆ ظپظ€ط±ط³ظ€طھط§ط¯ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھط´ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط­ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ط§ظ† ظˆط­ظ€ظ‰ ط§ظ„ط®ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط§ظ†ظ€طھ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط±ط§ ط¯ط² ظ‚ظ€ظ„ط¨ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظ†ظ†ط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ ط±ط³ط§ظ„طھظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¹ط±ط¶ ط¢ظ† ط› ط²ظٹط±ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط­ظ€ط« ط°ط§ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ط¨ظ€ط§ظ„ط§طµظ€ط§ط¨ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ظ„طھط¨ط¹ ظˆط§ظ„ط؛ط±ط¶ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§طµظ€ط§ظ„طھظ€ظ‰ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯. ظ¾ظ€ط³ ط´ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯طھ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹظ€ط§ط، ظƒظ€ظ…ظ€ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ط´ظ€ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‚ظ€ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظپظ€ط¹ظ€ظ„ظ‰ . ظ„ط°ط§ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ ط²ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµ ) ط´ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯طھ ط¯ط§ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯:ط§ظ†ظ€ظƒ ظ„ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ظ…ظ€ط±ط³ظ„ظٹظ† ط› ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ…ط±ط³ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ .
ظˆ ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆط± ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط§ ط§ط¹ظ€ط²ط§ظ… ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ ظˆ ط§ط±ط³ظ€ط§ظ„ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظƒط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط¯.
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† : 
ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ط§ ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯طں ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط³ط± طھط¹ط¸ظٹظ… ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط¹ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط®ظ€ط¯ظ…ظ€طھظ€ع¯ظ€ط²ط§ط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظƒظ€ط±ط¯: ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ط±طھظ€ط±ظٹظ€ط¯ ظٹظ€ط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ طں ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظ„ط®ظ€ط¯ط§ظ…ظ†ط§ ظˆ ط®ط¯ط§ظ… ظ…ط­ط¨ظٹظ†ط§...(389)ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط®ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط®ظ€ط¯ظ…ظ€طھظ€ع¯ظ€ط²ط§ط±ط§ظ† ط¯ظˆط³ظ€طھظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط§ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ط¯. ع¯ظˆط§ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¬ط²ط§ ظˆ ط¬ظ€ط²ط¦ظٹظ€ط§طھظ€ط´ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ - ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ ظˆ ع†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ط±ع¯ظ€ط± - ظ‡ظ€ظ…ظ€ع¯ظ€ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆظ„ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ€ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط±ط¯ظٹظپ ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظƒط§ط± ظپط±ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط¯ظٹظپ ظ‚ظ€ظˆط§ظ‰ ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط±ظˆظ‰ ظƒظ€ط§ط±ع¯ظ€ط± ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¹ظ€ط²ط±ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط±ط¯ظٹظپ ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھط¯ط¨ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ظ†طھع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط§ طھطµط±ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ط¯ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¬ط²ط، ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط®ط¯ظ…طھ ط¨ط§ طھطµط±ظپ ظ†ظپط³ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯(390)
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط±ط§ط¦ط¬ ط±ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ظٹظ€ط¯ظ… ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ط¯ط± ط¢ط³ظٹط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¬ظˆ ط±ط§ ط¢ط±ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯: ظˆ ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ ط¢ط³ظٹط§ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ط§ط³طھ . ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) (ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط´ظ€ظٹظ€ط± ط®ظ€ظˆط§ط± ط¨ظ€ظˆط¯) ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ )!ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط± ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط± ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط§ظٹظ† ظپط¶ظ‡ (ظƒظ†ظٹط² ط´ظ…ط§) ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط³ظپط§ط±ط´ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظٹظ€ظƒ ط±ظˆط² ظ…ظ€ظ† ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ط¯ظ‡ظ€ظ… ظˆ ط±ظˆط² ط¯ظٹظ€ع¯ط± ظپط¶ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹط±ظˆط² ظ†ظˆط¨طھ ظپط¶ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ظˆط¨طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ . ط³ظ„ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظ…ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… طŒ ظ…ظ† ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھظ… طŒ ظٹط§ ط¢ط³ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¬ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ظ¾ط±ط³طھط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ†ط§ط³ط¨ طھط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹع¯ طھظ€ط± ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ… طŒ طھظˆ ط¢ط³ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±طŒ ظ…ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ط¬ظˆ ط±ط§ ط¢ط³ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ†ط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ظپطھظ… ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ ط§طµ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع¯ظپطھظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط®ظ†ط¯ط§ظ† . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ط² ط¹ظ„طھ ط®ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ†ط²ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط±ظپطھظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط´ظ€طھ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ظˆظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ط³ظٹط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ€ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ع¯ظ€ط±ط¯ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط±ط¯ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط®ظ†ط¯ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹظ€ط§ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ! ط§ظ…ظ€ط§ ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€طھ ط§ظ† ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ظٹظ€ط§ط±ظ‡ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظٹظ€ط®ظ€ط¯ظ…ظ€ظˆظ† ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ط§ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ظ€ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† طھظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط³ط§ط¹ظ‡ ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ع¯ظ€ط±ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط®ط¯ظ…طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯(391) .
طھظپط§ظˆطھ ط®ظˆط§ط·ط± ظ…ظ„ع©ظٹ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ†ظٹ  
ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط¯ ظˆ ط³ظ€ط±ع†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ظ‡ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ط§ظپظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ظˆ ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ط¨ظ€طھظ€ط¯ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط§ظˆ ط®ظ€ط·ظ€ظˆط± ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ط¯ط› ط§ظٹظ€ظ† ط±ط؛ظ€ط¨ظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظ„ طŒ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط±ط§ طھظ€ط­ظ€ط±ظٹظ€ظƒ ظٹظ€ظ… ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ€ظٹظ€ظ„ طŒ ظ†ظ€ظٹظ€طھ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظٹظ€ط²ط¯ط› ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¹ط¶ظ„ط§طھ ط±ط§ ظ‡ط¨ ط­ط±ظƒطھ ظˆط§ ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط¹ط¶ظ„ط§طھ ط¹ظ…ظ„ طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط®ظ€ط·ظ€ظˆط±ط§طھ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ : ظٹظƒ ظ‚ط³ظ… ط®ط·ظˆط±ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط± ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ€ط´ظ€ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط«ظ€ظ…ظ€ط±ظ‡ ط§ط´ ط¶ظ€ط±ط±ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ط®ظ€ظٹظ€ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ظ‚ط³ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط¹ط« ط®ظٹط± ظˆ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط®ظٹط±ظ‰ طں ظ‡ظٹع† ط¶ط±ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط®ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¶ط±ط±ط´ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط®ظٹط±ط´ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط®ظ€ط§ط·ظ€ط±ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظ€ط³ظ€ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط±ط§ ظ‡ط¨ ط®ظٹط± ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط°ط§طھ ط§ظ‚ط¯ط³ ط­ظ‚ طھظˆط³ط· ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ„ظ‡ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ط±ط± ظˆ ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯. ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظ„ط·ظ€ظپظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ظ„ ط± ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¢ظ„ظ‡ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¢ظ† ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھظˆظپظٹظ‚ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆ ط³ظˆط³ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¢ظ† ظ…ظ‡ظٹط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ط®ط°ظ„ط§ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ظ„ظƒ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط°ط§طھ ط§ظ‚ط¯ط³ ط­ظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ‰ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط®ظٹط±ط§طھ ظƒظ‡ ط¹ظ€ظ„ظ… ظˆ ظƒظ€ط´ظ€ظپ ط­ظ€ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ط§ط´ط¯ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ط´ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط± ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظپط­ط´ط§ ظˆ طھط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒط´ط´ ط¯ط± ظ†ظˆط³ط§ظ† ط§ط³طھ(395) .
ظ¾ظ€ط³ ظ‚ظ€ظ„ط¨ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ط±ع¯ظ€ط² ط®ظ€ظ„ظ‰ ط§ط² ظپظ€ظƒظ€ط± ظˆ ط®ظ€ظٹظ€ط§ظ„ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ظˆط³ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ظ„ ط®ظ€ط·ظ€ظˆط± ط®ظ€ظˆط§ط·ظ€ط± ظˆ ط§ظپظ€ظƒظ€ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯. ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط± ط§ظƒظ€ط±ظ… (طµ ) ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ط¯ط± ط¯ظ„ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¯ظˆ ظ†ظ€ظˆط¹ ط§ط² ط§ظپظ€ظƒظ€ط§ ظˆ ط®ظ€ظˆط§ط·ط± ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ظ„ظƒ طŒ ط¢ظ† ط§ظپظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ€ط´ظ€طھظ€ظ…ظ€ظ„ ط¨ط± ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط®ظٹط± ظˆ طھطµط¯ظٹظ‚ ط§ظ…ظˆط± ط­ظ‚ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹظ‡ ط› ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ظˆظˆط¯ ط®ظˆط¯ ظٹظ€ط§ظپظ€طھ طŒ ط¨ظ€ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط³طھط§ظٹط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ط¢ظ† ط®ظ€ظˆط§ط·ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¶ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط´ط± ظˆ طھظƒط°ظٹط¨ ط§ظ…ظˆط± ط­ظ‚ ط§ط³طھ . ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظ€ظˆط¯ ظٹظ€ط§ظپظ€طھ طŒ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط´ظ€ط± ط´ظ€ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯. ط³ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯: ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ طھظ†ع¯ط¯ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظƒط§ط±ظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(396)(397) .
ط¨ط±ط§ظ‰ طھط´ط®ظٹطµ ط¢ظ„ظ‡ط§ظ… ط§ط² ظˆط³ظˆط³ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظٹظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²:
1- ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¹ظ€ظ„ظ… ظˆ ظٹظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط¨ ط±ط§ط³ظ€طھ ظ†ظ€ظپظ€ط³ ط­ظ€ط§طµظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظپط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ظ‡ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ع†ظ¾ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
2- ظ…ط«ظ„ ظ†ط¸ط± ظˆ طھط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ط¢ظپط§ظ‚ ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ظپط³ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ط¸ظ… ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط´ظ€ظƒ ظˆ ط§ظˆظ‡ظ€ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط²ط¯ط§ظٹظ€ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظپظ€طھ ظˆ ط­ظ€ظƒظ€ظ…ظ€طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ ظ†ط¸ط± ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ظˆ ط±ظˆع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ…طھط®ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط± ط¬ط§ظ†ط¨ ع†ظ¾ ظ†ظپط³ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ط¢ظٹظ€ط§طھ ظ…ظ€ط­ظ€ظƒظ€ظ…ظ€ط§طھ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ط²ظ„ظ‡ ظƒظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ†ظپظˆط³ ظƒظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ظٹط¹ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€طھظ€ط´ظ€ط§ط¨ظ€ظ‡ظ€طھظ€ط§طھ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ ظˆظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظˆ ظ†ظپظˆط³ ظˆ ظˆظ‡ظ… ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط³ظپط³ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
3- ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط§ط·ظ€ط§ط¹ظ€طھ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط¨ظ€ط±ع¯ظ€ط²ظٹظ€ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ€ظ‡ ط§ط¸ظ€ظ‡ظ€ط§ط±ط› ظˆ ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† طŒ ط§ظ‡ظ„ ط­ط¬ظˆط¯ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† طھط¹ط·ظٹظ„ ظˆ طھط´ط¨ظٹظ‡(398) ظˆ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ¾ظٹظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ ط®ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ط± ط¨ظ¾ظˆظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط´ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯.
4- ظ…ط«ظ„ طھط­ظٹظ‚ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط´ط±ظٹظپ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ظˆ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط±ظˆط² ط±ط³ط§ط®ظٹط± ظˆ ط¨ط± ظ¾ط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط­ظ€ط¶ظ€ظˆط± ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظˆ ط§ظ†ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط§ ظˆ ط´ظ€ظ‡ظ€ط¯ط§ ظˆ طµظ€ط§ظ„ط­ظ€ط§ظ† ط› ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† طŒ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط®ط¯ط¹ظ‡ ظˆ ط³ظپط³ط·ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ† ط¯ط± ط§ظ…ظ€ظˆط± ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ظˆ ظ…ظ€ط­ظ€ط³ظ€ظˆط³ط§طھ . ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظˆظ„ ط´ط¨ظٹظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ظˆط¯ ط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظˆظ… ط´ط¨ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظ…ط·ط±ظˆط¯ ط§ط± ط¯ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ظ…ظ€ظ†ظˆط¹ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط³ ط¯ط± ط¸ظ„ظ…طھ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط§ط±طھظ‚ط§ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط§ظ†ط¯(399)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation