بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی, على رضا رجالى تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ± -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ² -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ³ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ´ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غµ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ¶ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ· -
 

 

 
 

ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰

ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¶ط§ ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غ· -


ط®ط§طھظ…ظ‡ 
ط¢ظٹط§طھظ‰ ع†ظ†ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† 
1- ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯(400)
2- ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ط´ ظˆ ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ط±ط³ظ€ظˆظ„ط§ظ† ط§ظˆ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯(401)
3- ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط´ظ€ظ…ظ€ظ† ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط´ظ…ظ† ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط§ط³طھ(402)
4- ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھظˆط­ظٹط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯(403) . 5- ظƒط³ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ†ط´ ظˆ ط±ظˆط² ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ظƒط§ظپط± ط´ظˆط¯ ط¯ط± ع¯ظ… ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(404)
6- ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط­ظ€ظ‚ظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€طھ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط² ع¯ط´طھظ‡ طŒ ظ†ط®ط³طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯(405) .
7- ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ط² طھظ€ط±ط³ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط± ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆط± ط¯ط§ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ط°ط§طھ ط§ظ‚ظ€ط¯ط³ ط§ظˆ ط§ط³طھط؛ط§ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯(406) .
8- ظˆ ع†ظˆظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ظ… طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ€ط§ ظپظ€ط³ظ€ط§ط¯ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط®ظ€ظˆظ† ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط±ظٹظ€ط²ط¯طŒ ظˆ ط­ظ€ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ ظ‡ظ€ط¨ ط³طھط§ظٹط´ طŒ ظˆطھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… ظˆ طھظˆ ط±ط§ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طں ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¢ظ† ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ظˆ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¨ظٹط§ظ…ظˆط®طھ . ط³ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒط±ط¯(407) .
9- ظˆ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع¯ظپطھظٹظ… : ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¬ط² ط§ط¨ظ„ظٹط³(408) . 10- ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظٹط± ط¬ظ†ظ†ط¨ط¯ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظƒط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ†ط¯(409) .
11- ط®ط¯ط§ ط§ط² ظ…ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯(410) .
12- ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظپظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¨ظ€ط§ظ„ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¯ظˆ ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظˆ ط³ظ€ظ‡ ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظˆ ع†ظ€ظ‡ط§ط± ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯(411) .
13- ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط­ - ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ - ط¨ط± ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯(412) .
14- ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ع†ظˆظ† ط§ط±ظˆط§ط­ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط­ظٹطھ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯(413) .
15- ط§ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¬ظ€ط§ظ† ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³طھط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظˆ ظ¾ط´طھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¹ط°ط§ط¨ ط³ظˆط²ط§ظ† ط±ط§ ط¨ع†ط´ظٹط¯(414) .
16- ط¢ظ†ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط¹ظ€طھظ€ط±ط§ظپ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ظˆط­ظ€ظٹظ€ط¯ ط®ظ€ط¯ط§ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ… ظ…ط±ع¯ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط´ظ… ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط§ط¯(415) .
17- ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ†ط®ط³ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯طں(416)
18- ط§ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ط¨ظ€ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط³ظƒط±ط§طھ ظ…ط±ع¯ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظƒط§ظ„ط¨ط¯ ط®ط§ط±ط¬ ط³ط§ط²ظٹط¯(417) .
19- ط²ظƒظ€ط±ظٹظ€ط§ ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ط¯ط§ظٹط´ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯(418) .
20- ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ظٹظ… ! ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¨ط± ط²ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط¯(419) .
21- ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ظٹظ… !ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط› ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظ…ط³ظٹط­ طŒ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ظٹظ… ط§ط³طھ(420) .
22- ط¨ظ€ط± ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ظپظ€ط± ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ€ط§ظپظ€ط±ظ‰ ظ…ظ€ط±ط¯ظ†ط¯ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ط¯(421) .
23- ظ…ظ€ط§ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ€ط² ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ظ‚ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ… ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ„طھظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯(422) .
24- ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ ط¯ط± ط´ظ€ط¨ ظ‚ظ€ط¯ط± ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط³ظˆطھط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚ط¯ط±ط§طھ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ طھط§ ط·ظ„ظˆط¹ ط³ط¨ط­ طµط§ط¯ظ‚ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ط¨ط¯(423) .
25- ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ†ط´ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯طŒ طھط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯(424) .
26- ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط± (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯(425) .
27- ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظٹظ€ط§ط¯ ط¢ط± ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯: ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ظٹظ… . ط´ظ…ط§ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط±ظٹظ€ط¯. ظ…ظ€ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¨ظٹظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯. ظˆ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط²ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ظٹط¯(426) .
28- ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھط´ط§ظ† ظ‡ظٹع† ط³ظˆط¯ ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط®طµطھ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯(427) .
29- ط¨ع¯ظˆ: ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظƒظ„ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯(428) .
30- ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ظƒط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط§ظˆ (ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ‡ط³طھظ†ط¯(429) .
31- ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط­ طµظپ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط´ظٹط¯(430) .
32- ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط­ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط·ظ€ظˆظ„ط´ ظ¾ظ€ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ‡ ظ‡ظ€ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظˆظ†ط¯(431) .
33- ط¢ظٹظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط¢ظ† ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط²ظٹط± ط³ط§ظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ط¨ط± ظ†ط²ط¯ط´ط§ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ظƒط§ط± ظٹظƒ ط³ط± ط´ظˆط¯طں(432)
34- ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ط·ط±ط§ظپ ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طھط­ظ…ظٹط¯ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯(433) .
35- ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ط±ط´ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ‡ط´طھ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظپط±ط§ط²ط´ط§ظ† ط­ظ…ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯(434) .
36- ط¢ظ† ظˆط­ظ€ط´ظ€طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط؛ظ…ع¯ظٹظ†ط´ط§ظ† ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط¢ظٹظ†ط¯طں ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯(435) .
37- ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ط² ظ‡ظ€ط± ط¯ط±ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ظ€ط´ظ€طھظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظˆ طھظ€ط­ظ€ظٹطھ ظˆ ط´ط§ط¯ ط¨ط§ط´ ع¯ظˆظٹظ†ط¯(436) .
38- ظ†ظ€ظˆط²ط¯ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ظ…ظˆظƒظ„ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط­ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظˆط²ط® ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ظٹظ…(437) .
39- ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط´طھ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ط³ط®طھ ع¯ظٹط± ط¨ط± ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظˆظƒظ„ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط¯ظˆط²ط®ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ط§ط¬ط±ط§ ظƒظ†ظ†ط¯(438) .
40- ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظƒظ€ط§ظ† ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ط²ظ† ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط§ظ‚طھط´ط§ظ† ط¢ظ† ط¬ط§ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طں(439)
41- ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ… ظ…ظ€طµظ€ط§ظٹظ€ط¨ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط¯ ظˆ ظƒظ…ظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯(440) .
42- ع†ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ (ظ…ط±طھط¯ط§ظ† ) ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظˆ ظ¾ط´طھ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طں(441)
43- ط¢ظ†ط§ظ† (ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯(442) .
44- ظˆ ظ…ظ€ط§ ط±ظˆط­ ط±ط§ ظ†ظ€ط²ط¯ط´ (ظ…ظ€ط±ظٹظ€ظ… ) ظپظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ظٹظ€ظ… ظˆ ع†ظ€ظˆظ† ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ط¨ظ€ط± ط§ظˆ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ط§ط± ط´ط¯(443) .
45- ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط­ظ‚ظ†ط¯(444) .
46- ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط§ظپط¸ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط®ط·ط±ط§طھ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط«ظ†ط¯(445) .
47- ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط§ظ‚ظˆط§ظ… ط³ط±ظƒط´ ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ† ع¯ط±ط§ظ†ط¯(446)
48- ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط¨ط´ط±ظ†ط¯(447) .
49- ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط³ط¬ظˆط¯ظ†ط¯(448) .
50- ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¬ظ€ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظˆطµظپ طھظˆط³ظٹظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط±ط³ظˆظ„ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ طµط§ط­ط¨ ظ…ظƒط§ظ†طھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ظٹظ†(449) .
51- ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† طھظ€ظˆط³ظ€ط· ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ظٹظ€ظ† (ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ) ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط¨ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط± ظ‚ظ€ظ„ط¨ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ„ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯(450) .
52- ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯(451)
53- ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط­طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ طŒ ط§ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط± ظ‡ط³طھظ†ط¯(452) .
54- ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط­طھظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ظ†ط¯(453) .
ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯  
ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط± ط§ظ„ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط±ظˆط­ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ ط¨ظ€ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط±ط§ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… !ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± طھظˆطŒ ط§ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ظ€ظˆطھ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‰ ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط±ع¯ طں ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒظ†ظ‰ . ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ طŒ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯طں ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط¨ط± ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ - ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ - ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط§ظˆ ظˆ ط¹ظ€ط±ط¶ ظƒظ€ط±ط¯طŒ ظ…ظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ط§!ط´ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ظ‰ ط®ظ„ظٹظ„ طŒ ظˆط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع†ظ‡ ع¯ظپطھ طں ط®ط·ط§ط¨ ط±ط³ظٹط¯: ط¨ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆ: ط¢ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ طŒ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¯ظˆط³طھ ط±ط§ ط¯ط¨ ط¨ط¯ط§ط±ط¯طں ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ(454) .
طھط­ظ…ظ„ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† 
ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ظ†ط²ط¯ طھط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط®ظ† ط§ط² طھظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط¢ظ…ظ€ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط§ع¯ظ€ط± ط§ط¨ظ€ظˆط°ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھ . ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆطŒ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط¨ع¯ط± - ع¯ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯طں ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¹ظ„ظ… ط¹ظ„ظ…ط§ (ط´ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯) طµط¹ط¨ ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€طھظ€طµظ€ط¹ظ€ط¨ (ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ط؛ظ€ظ‡ طµظ€ط¹ظ€ط¨ ) ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ط¬ظ€ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط؛ظ€ظ…ظ€ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ط±ط³ظ€ظ„ ظٹظ€ط§ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط±ط¨ ظٹظ€ط§ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¢ط²ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ طŒ ط·ظ€ط§ظ‚طھ طھظ€ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯. ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط§ط² ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط¹ظ„ظ…ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ…(455) .
ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظˆط± ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ط¬ظ€ط§ظ„ط³ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ظˆ  ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ )
ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¬ط² ظƒط±ط§ظ… ط§ظ„ظƒط§طھط¨ظٹظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط³ظ€ظٹظ€ط§ط­ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ظٹظ€ط§ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ط§ظٹط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ€ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ط± ط®ظٹط²ظ†ط¯ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¹ظٹط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط؛ط§ط¨ظٹط´ط§ظ† ط®ط¨ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط´ظ‚ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯(456) .
ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹)  
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظٹع† ظپط±ط´طھظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظپط§ظ‰ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط¯طŒ ط§ط¨طھط¯ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ ظ†ظƒظ†ط¯ط› ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ط³طھ(457) .
ظƒظ…ظƒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط؛ط³ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ)  
ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط± ط§ظ„ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ظ…ظ€ظ† ط¹ظ€ظ‡ظ€ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ط؛ظ€ط³ظ€ظ„ ط­ظ€ط¶ط±طھ ظ¾ط³ط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظˆ ط¯ظٹظ€ظˆط§ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ†ط¯ ظ„ط­ط¶ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع¯ظˆط´ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط± ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ظٹظ…(458) .
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ظ‚ط¨ط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )  
ط§ظ…ظ€ط§ طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ظ€ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ عکظˆظ„ظٹط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ„ظˆط¯ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط­ظ€ط³ظ€ظٹظ€ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظ…ط§ط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط²ظٹظ€ط§ط±طھ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط¨ظ€ط±ظ‚ظ€ظ‡ ظƒظ€ظ†ظ†ط¯طŒ طھط§ ظ‡ط¨ ظٹظƒ ظ…ط­ظ„ ط§ظ…ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ط› ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط± ط´ظˆط¯ ط¨ظ€ط§ظ…ظ€ط¯ط§ط¯ ظˆ ط´ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¹ظٹط§ط¯طھ ظٹظ… ظƒظ†ظ†ط¯ط› ظˆ ط§ط±ع¯ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظˆ ط§ط± طھط´ظٹظٹط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ ط§ظˆ ط¢ظ…ط±ط²ط´ â€چ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯(459) .
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظˆظƒظ„ ط¨ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ†  
ط§ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ط§ظپظ€ط± (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ظˆظƒظ„ ط¨ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¢ظ†ظ‡ط§ط§ظ… ط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظپط·ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§!ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط´ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طŒ ظˆ طھط§ ط´ط¨ ط¢ط®ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط®ظ€ط¯ط§! ط¨ظ€ط´ظ€ط§ط±طھ ط¨ظ€ط± ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ط§ط¯طŒ ط®ظ€ط¯ط§ ع¯ظ€ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ط°ط¨ط±ظپطھ طŒ ظ¾ط³ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ظˆط¯(460) .
ط²ظٹط§ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھظˆط³ط· ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ظٹع† ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ - ط¹ط²ظˆط¬ظ„ - ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ طھط§ ط§ط¨ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ !ظ‡ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط±ظˆط¯. ظ¾ظ€ط³ ط§ظٹظ€ظ† ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ (ظ‡ظ€ظ…ظ€ظˆط§ط±ظ‡ ) ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظپظ€ط±ظˆط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯(461) .
ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط´ط¨  
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظپط±ط´طھظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ - ط´ط¨ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ظ‡ ! ظƒظ€ظˆط´ظ€ط´ ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ظٹط¯ط› ظˆظ„ظ‰ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ع¯ط§ظ† ! ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ظ‰ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ع¯ط§ظ† ! ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط² ط¯ط± ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ظ…ظ‡ظٹط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں ظˆ ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ط§ظ† !ط¢ط«ط§ط± ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط´ط¯ط› ظˆ ط§ظ‰ ط´طµطھ ط³ط§ظ„ع¯ط§ظ† !ط±ظپطھظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظ€ط²ط¯ظٹظ€ظƒ ط§ط³ظ€طھ ط› ظˆ ط§ظ‰ ظ‡ظ€ظپظ€طھظ€ط§ط¯ ط³ظ€ط§ظ„ع¯ظ€ط§ظ† ! ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط±ط§ ظ†ظ€ط¯ط§ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯. ظ¾ط³ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ظٹط¯ط› ظˆ ط§ظ‰ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط³ظ€ط§ظ„ع¯ظ€ط§ظ† !ط³ظ€ط§ط¹طھ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط§ظپظ„ظٹط¯. ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ظƒظ€ظˆط¹ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ€ط±ط¯ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ط§ ط®ظ€ط¶ظ€ظˆط¹ ظˆ ط®ظ€ط¶ظ€ظˆط¹ طŒ ظˆ ط§طµظ€ظپظ€ط§ظ„ ط´ظ€ظٹظ€ط± ط®ظ€ظˆط§ط±ظ‡ ظˆ ط­ظ€ظٹظ€ظˆط§ظ†ظ€ط§طھ ط¨ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظ†ظ€ط§ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ…(462) .
ظ„ظˆط­ ظˆ ظ‚ظ„ظ… طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰  
ط³ظ€ط§ظٹظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯:ظ† ع†ظٹط³طھ طں ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ† طŒ ط¬ظ€ظˆط¨ظ€ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط´ظƒ ط´ظˆ!ظ¾ط³ ط®ط´ظƒ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط±ظƒط¨ ط¯ط± ط¢ظ…ظ€ط¯. ط¢ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ†ظˆط¨ط³ !ظ¾ط³ ظ‚ظ„ظ… ط¯ط± ظ„ظˆط­ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظˆط¯ط§ط« ع¯ظ€ط¯ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ط´طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط±ظƒط¨ طŒ ظ…ط±ظƒط¨ظ‰ ط§ط± ظ†ظˆط± ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ‚ظ„ظ… طŒ ظ‚ظ„ظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط± ظˆ ظ„ظˆط­ طŒ ظ„ظˆط­ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط±.
ط³ظ€ظپظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¹ظ€ط±ط¶ ظƒظ€ط±ط¯ظ… : ظٹظ€ط§ط¨ظ€ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ !ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ„ظˆط­ ظˆ ظ‚ظ„ظ… ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظٹظ… طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظٹط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ظ€ط³ظ€ط± ط³ط¹ظٹط¯! ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ظ¾ط§ط®طھ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… . ظ†ظˆظ† ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ظٹظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ظ„ظ… ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ظˆط­ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظˆط­ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظٹظ€ظƒط§ط¦ظٹظ„ طŒ ظˆ ظ…ظٹط§ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ طŒ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† - طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ظ€ظ… - ظ…ظ€ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط³ظپظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† ط¨ط± ط®ظٹط² ظƒظ‡ ط¨ط± طھظˆ ط§ظٹظ…ظ† ظ†ظٹط³طھظ…(463) .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰  
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظٹع† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯طŒ ط¬ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپظ€ط§ظ†ظ€ط´ ط§ط·ظ€ط±ط§ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ط´ ظپط§ط±ط؛ ط´ظˆط¯(464) .
ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¯ظˆط±ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ )  
ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯طں ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ€ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظˆ طھط§ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ (ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ) ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط¨ط± ط§ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯(465) .
ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )  
ظ…ظ€ط³ظ€ط¹ظˆط¯ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظ‡ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ظˆ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ†ظ€ع¯ظ€ظˆط±ظ‰ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظˆط±طŒ ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظپظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ط± ظ¾ظ€ط¯ط± ط±ط§ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ط¯ظ‡ظ€ط¯ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ (ط¹ ) ط¨ظ€ط§ ط¹ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط³ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ظƒظ€ط¬ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط±ظˆظ‰ طں ع¯ظ€ظپظ€طھ ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظٹظ€ظˆظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ط±ط§ ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظˆط± ظƒظ€ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ظ„ط¨ ط¢ظ† ط¨ظ€ط±ظˆظ… . ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ (ط¹ ) ع¯ظ€ظپطھ : ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ¾ط¯ط±طھ ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ط§ط¬ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ظ‡ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ ظƒط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ط¯ط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظƒط±ط¯ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ط› ظ‡ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ€ط§ ظƒظ€ظƒ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¯ظ† ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ظƒظ€ظپظ€ظ† ط­ظ€ظ†ظ€ظˆط·ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط² ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظ‡ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ (ط¹ ) ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط¬ظ€ظ„ظˆ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ ظˆ ط¨ظ€ط± ط¨ظ€ط¯ظ† ط¢ط¯ظ… ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ط² ط¨ظ€ط®ظ€ظˆط§ظ† . ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ع¯ظ€ظپطھ : طھظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظٹط§ ظˆ ط¨ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ع¯ط²ط§ط±ط› ط²ظٹط±ط§ طھظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط§ ظ…ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ‡ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط§ط³ظ€طھظ…ط§ط¹ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط¢ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ طھط§ ط¨ط§ ط¹ط¯ط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬
طµظپ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طھط·ط¨ظٹظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯(466) .
ط§ط¹ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظ… طھظˆط³ط· ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط± ط§ظ„ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† (ط¹ ) ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ† ط­ظ€ظ†ظ€ظپظ€ظٹظ€ظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ (ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ‰ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹظ€ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ظ‡ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯(467) .
ظ‡ظ… ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظƒظˆط¯ظƒظ‰  
ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط´ظٹط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ط´ â€چ ط±ط§ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ طھط§ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ط§ط¯ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط³ظˆظ‚ ط¯ظ‡ط¯(468) .
ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ط¯ط§ظ…ظ† ع¯ظˆظٹط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ  
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ€ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط± ط§ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ط¨ظ€ط± ع¯ظ€ظ†ظ€ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ظ€ط§ ظ¾ظ€ط§ظƒ ط¯ط§ظ… ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط´ط®طµظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ !(469)
ط³ط®ظ†ط§ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط§ظ…ظ€ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ط² ط§ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طں ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹظ†ط¯: ط§ط² ظ¾ظٹط´ طŒ ع†ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ ط§ط³طھ طں (ط¢ظٹط§ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط§ط±ط¯طں)(470) .
ظˆ ظ†ظ€ظٹط² ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ظٹط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط§ظ†ع¯ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯: ط¨ط²ط§ط¦ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط³ط§ط²ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ظ†(471)
ط®ظ„ظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† 
ط§ظ…ظ€ظٹط± ط§ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظٹظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯! ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹطھ ط³ظƒظˆظ†طھ ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§طھط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط² ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² طھظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط±ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط³ظ„ط¨ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¬ط§ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط±ط­ظ… ط®ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ط¨ ظ¾ط³طھ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط« ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ط±ط§ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(472) .
ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط؛ظٹط± ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ 
ط«ظ€ظ… ظپظ€طھظ€ظ‚ ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط§ظ„ط³ظ€ظ…ظ€ظˆط§طھ ط§ظ„ط¹ظ€ظ„ظ‰ طŒ ظپظ„ظ…ظ„ط§ ظ‡ظ† ط§ط·ظˆط¢ظ…ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒطھظ‡ طŒ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط³ط¬ظˆط¯ ظ„ط§ ط¨ط±ظƒط¹ظˆظ† طŒ ظˆ ط±ظƒظˆط¹ ط¨ط§ ظٹظ†طھطµط¨ظˆظ† طŒ ظˆ طµط§ظپظˆظ† ظ„ط§ ظٹطھط²ط§ظٹظ„ظˆظ† طŒ ظˆ ظ…ط³ط¨ط­ظˆظ† ظ„ط§ ظٹط³ط§ظ…ظˆظ† طŒ ظ„ط§ ظٹط؛ط´ط§ظ‡ظ… ظ†ظˆظ… ط§ظ„ط¹ظٹظˆظ† طŒ ظˆ ظ„ط§ ط³ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظپطھط±ظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ ظ„ط§ ط؛ظپظ„ظ‡ ط§ظ„ظ†ط³ظٹط§ظ† طŒ ظˆظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ…ظ†ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¬ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط³ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط±ط³ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط®طھظ„ظپظˆظ† ط¨ظ‚ط¶ط§ط¦ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط±ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ط­ظپط¸ظ‡ ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط³ط¯طھظ‡ ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¬ظ†ط§ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ظ… ط§ظ„ط«ظ€ط§ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ظٹظ† ط§ظ„ط³ظپظ„ظ‰ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ط±ظ‚ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ط¹ظ„ظٹط§ ط§ط¹ظ†ط§ظ‚ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ‚ط·ط§ط± ط§ط±ظƒط§ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ظˆط§ط¦ظ… ط§ظ„ط¹ط±ط´ ط§ظƒطھط§ظپظ‡ظ… طŒ ظ†ط§ظƒط³ظ‡ ط¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¨طµط§ط±ظ‡ظ… طŒ ظ…ظ€طھظ€ظ„ظپط¹ظˆظ† ظ†ط­طھظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ†ط¬طھظ‡ظ… طŒ ظ…ط¶ط±ظˆط¨ظ‡ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظٹظ† ظ…ظ† ط¯ظˆظ†ظ‡ظ… ط­ط¬ط¨ ط§ظ„ط¹ط²ظ‡ ظˆ ط§ط³طھط§ط± ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ظ‡ طŒ ظ„ط§ ظٹطھظˆظ‡ظ…ظˆظ† ط±ط¨ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„طھطµظˆظٹط±طŒ ظˆ ظ„ط§ ط¨ط¬ط±ظˆظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ طµظپط§طھ ط§ظ„ظ…طµظ†ظˆط¹ظٹظ† طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط­ط¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ظ…ط§ظƒظ† طŒ ظˆ ظ„ط§ ط¨ط´ظٹط±ظˆظ† ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ظ†ط¸ط§ط¦ط±(473) .
ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظپظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ظ¾ظ€ط± ظƒظ€ط±ط¯طŒ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط³ط§ط¬ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظƒط¹ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ط› ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ظƒط¹ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ†ظٹظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط› ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‰ ظ‚ظ€ط§ط¦ظ… ظˆ ظ‚ظ€ط¯ظ… ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ ظپط±ط§طھط± ظ†ظٹظ… ظ†ظ‡ظ†ط¯ط› ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظˆظٹط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط³طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط± ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ط¯ط± ط¹ظ‚ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط³طھظ‰ ط¯ط± ط¬ط³ظ… ط®ط§ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظٹظ€ط±ظˆظ† ط§ظ†ظ€ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ€ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط± ظˆط­ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…طھط±ط¬ظ… ظˆط­ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظ…ط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ†ط§ط·ط± ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ظ†ظ†ط¯ط›
ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط§ط² ظ‚ظ€ط¯ظ… ظ‡ظ€ط§ط´ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط²ظٹط±ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ط«ط§ط¨طھ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ظ‡ط§ط´ط§ظ† ط§ط² ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط²ظٹظ€ط±ظٹظ€ظ† ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ‡ طŒ ط§ط±ظƒط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط² ط§ظ‚ط·ط§ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ظˆط´ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ع¯ط´طھظ†ط¯(474) . ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ†ظˆط§ط± ط®ظٹط±ظ‡ ظƒظ€ظ†ظ†ط¯- ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظˆ ط®ظˆط§ط¨ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ط² ط؛ط§ظٹطھ ط§ظ†ظƒط³ط§ط± ط¯ط± ط²ظٹط± ط¹ط±ط´ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ€ط§ظ„ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¹ظ€ط¬ظ€ط² ط®ظ€ظˆظٹظ€ط´ ظ¾ظ€ظٹظ€ع†ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¹ظ€ط²طھ ظˆ ظ¾ظ€ط±ط¯ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ط®ظ€ظٹظ€ط§ظ„ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±ط´ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھظ€ظ‰ ط¯ط± ظ†ظ€ظٹظ€ط§ظˆظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆطµظ€ط§ظپ ظ…ظ€ط®ظ„ظˆظ‚ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ†ظ€ط³ظ€ط§ط²ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ط¯ ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط­ظ€ط¯ظˆط¯ ظ†ظ€ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ€ط§ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ظˆ ظ†ط¸ط§ظٹط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ ط§ط´ط§ط±ط§طھظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯.
طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆظ… 

ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ظپط±ط¯ط§ ط§ط¹ظ„ظ…
 
ظ…ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط´ظƒط§ظپطھ ط§ط² ظ‡ظ…

ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپط±طھظ‡ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„
 
ظƒظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط·ط§ط¹طھ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ظ„

ط§ط¯ط§ ط®ظٹظ„ ظ…ظ„ظƒ ط­ظ‚ ط¹ط¨ط§ط¯طھ
 
ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ط§ط² ط±ظ‡ ظپظˆط± ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ

ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط§ط¨ط±ظˆط´
 
ظٹظƒظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط­ظˆ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹظƒظˆط´

ظٹظƒظ‰ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ظ‚ط¯ط´ ط¨ط³طھظ‡ ظ‚ط§ظ…طھ
 
ظٹظƒظ‰ ط§ظ†ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ط´ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ

ظٹظƒظ‰ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«طھط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ‡ طھطµط±ظٹط­
 
ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ظٹظƒظ‰ ع¯ظˆظٹط§ ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­

ط² ظ‚ظٹط¯ ظ…ط§ط¯ظٹطھ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط³طھظ‡
 
ظ…ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظƒط§ط± ط®ط³طھظ‡

ظ†ظٹط§ط¨ط¯ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط± ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ظ‡
 
ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ظˆط´ط§ظ† ط´ط¯ ظ‚ظ„ط¨ ط¢ع¯ط§ظ‡

ط¨ط¯ظ‡ط§ط´ط§ظ† ط² ط³ط³طھظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ
 
ط¨ط´ط± ط±ط§ ط±ط®ظˆطھ ظˆ ط³ط³طھظ‰ ط±ظˆط± ط§ط³طھ

ظٹظƒظ‰ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ ط­ظ‚ظ†ط¯
 
ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ط³طھط­ظ‚ظ†ط¯

ط´ط¯ظ‡ ظٹط¹ط¶ظ‰ ط²ط¨ط§ظ† ط­ظ‰ ط¯ط§ظˆط±
 
ط¨ظ‡ ط±ظ‡ ط¹طµط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظٹظƒ ظ¾ظٹظ…ط¨ط±

ط§ط² ط¢ظ† ظٹظƒ ط¯ط³طھظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¨ط´ط± ط´ط¯
 
ط¨ط´ط± ط±ط§ ظƒط§طھط¨ ط§ط² ظ‡ط± ط®ظٹط± ظˆ ط´ط± ط´ط¯

ط¯ع¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¬ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط´طھظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ظ†
 
ظٹظƒظ‰ ط®ط§ط²ظ† ط´ط¯ ط¢ظ† ظٹظƒ ع¯ط´طھ ط±ط¶ظˆط§ظ†

ظˆط² ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط®ظ€ظ„ظ‚ظ€ط´ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط¹ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ظ… ط§ط³ظ€طھ
 
ظƒظ€ظ‡ ط¯ظ„ ط§ط² ظپظƒط± ط®ظ„ظ‚طھط´ط§ظ† ط¯ظˆ ظ†ظٹظ… ط§ط³طھ

ط¯ظˆ ظ¾ط§ظٹط´ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظپطھظ…ظٹظ† ط§ط³طھ
 
ط³ط±ط´ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط¹ط±ط´ ط¨ط±ظٹظ† ط§ط³طھ

ط¯ظˆ ط¯ظˆط´ ط§ط² ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظ‚ ظˆ ظ…ظ€ط؛ظ€ط±ط¨ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ€ظ‡
 
ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ† ظ‡ظ€ظٹظ€ط¨ظ€طھ ط²ط¨ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط´ ع¯ظ„ ط³ط±ط´طھظ‡

ط¨ظ€ظ‡ ط²ظٹظ€ط± ط§ظپظ€ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط³ظ€ط± ط§ط² ظ‡ظ€ظٹظ€ط¨ظ€طھ ط­ظ€ظ‚
 
ط´ظ€ط¯ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ ط­ظ‚ ظ…ط·ظ„ظ‚

ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ظ„ ط¹ظ€ط¬ظ€ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ع†ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ط¯ظ† ط±ط§
 
ع†ظ€ظˆ ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ط§ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط°ظˆط§ظ„ظ…ظ†ظ† ط±ط§

ظ…ط± ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ ط®ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط±
 
ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±ط¢ ظˆ ظ…ظ†ط¸ط±

ط­ط¬ط§ط¨ ط¹ط²طھ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ‚ط¯ط±طھ
 
ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظ‚ ط² ط³ط·ظˆطھ

ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ†طµظˆط±
 
ظ†ظٹط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ظ†ط¯ ط§ط² طھط¯ط¨ط±

ط² ظپط±ط· ط¹ظ„ظ… ط¨ط± ط°ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯
 
ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ط«ظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط±ط´ ظ†ظٹط§ط±ظ†ط¯

طµظپط§طھ ظ…ظ…ظƒظ†ظ‰ ط¨ط± ط°ط§طھ ظˆط§ط¬ط¨
 
ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ‡ط¨

ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط­ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط­ظ€ظ‚ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظ…ظ€ط­ظ€ط¯ظˆط¯
 
ظ†ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ط± ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¨ظ‡ط±ط´ ظ†ظٹط³طھ ظ…ظˆط¬ظˆط¯(475)

ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ط´ط¨ط§ط­
ظˆ ظ…ظ†ظ‡ط§
(ظپظ‰ طµظپظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ )
ط«ظ€ظ… ط®ظ€ظ„ظ‚ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظ„ط§ط³ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط³ظ€ظ…ظ€ظˆط§ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ظ„طµظپظٹط­ ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‡ ط®ظ„ظ‚ط§ ط¨ط¯ظٹط¹ط§ ظ…ظ† ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€طھظ€ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ€ظ„ط§ط،ط¨ظ€ظ‡ظ€ظ… ظپظ€ط±ظˆط¬ ظپظ€ط¬ظ€ط§ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§طŒ ظˆ ط­ظ€ط´ظ€ط§ط¨ظ‡ظ… ظپطھظˆظ‚ ط§ط¬ظˆط§ط¦ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¨ظٹظ† ظپط¬ظˆط§طھ طھظ„ظƒ ط§ظ„ظپظ€ط±ظˆط¬ ط²ط¬ظ€ظ„ ط§ظ„ظ…ظ€ط³ظ€ط¨ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ… ظپظ‰ ط¬ط¸ط§ط¦ط± ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ طŒ ظˆ ط³طھط±ط§طھ ط§ظ„ط­ط¬ط¬ط¨ ط§ظ„ظ…ط¬ط¯طŒ ظˆظˆط±ط§ط، ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط±ط¬ظ€ظٹظ€ط¬ ط§ظ„ط°ظ‰ طھط³طھظƒ ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ…ط§ط¹ ط³ط¨ط­ط§طھ ظ†ظˆط± طھط±ط¯ط¹ ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط± ط¹ظ† ط¨ظ„ظˆط؛ظ‡ط§طŒ ظپطھظ‚ظپ ط®ط§ط³ط¦ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ€ط¯ظˆط¯ظ‡ظ€ط§طŒ ظˆ ط§ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ‡ظ€ظ… ط¹ظ€ظ„ظ‰ طµظ€ظˆط± ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپظ€ط§طھ ظˆ ط§ظ‚ظ€ط¯ط§ط± ظ…ظ€طھظ€ظپظ€ط§ظˆطھظ€ط§طھ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط¬ظ€طھظ€ط­ظ€ظ‡ طŒ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ط­ ط¬ظ„ط§ظ„ ط¹ط²طھظ‡ طŒ ظ„ط§ظٹظ†طھط­ظ„ظˆظ† ظ…ط§ ط¸ظ‡ط± ظپظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ† طµظ†ط¹ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط¯ط¹ظˆظ† ط§ظ†ظ‡ظ… ظٹط®ظ„ظ‚ظˆظ† ط´ظٹط¦ط§ ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ…ط§ ط§ظ†ظ€ظپظ€ط±ط¯ ط¨ظ€ظ‡ (ط¨ظ€ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ ظ…ظƒط±ظ…ظˆظ† طŒ ظ„ط§ظٹط³ط¨ظ‚ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ…ط±ظ‡ ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ) ط¬ط¹ظ„ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ط§ ظ‡ظ†ط§ ظ„ظƒ ط§ظ‡ظ€ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط­ظٹظ‡ ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ظˆط¯ط§ط¦ط¹ ط§ظ…ط±ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط¹طµظ…ظ‡ظ… ظ…ظ† ط±ظٹط¨ ط§ظ„ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظپظ€ظ…ظ€ط§ ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ظ… ط²ط§ط¦ط¹ ط¹ظ€ظ† ط³ظ€ط¨ظٹظ„ ظ…ط±ط¶ط§طھظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط¯ظ‡ظ… ط¨ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ظ…ط¹ظˆظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط´ط¹ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… طھظˆط§ط¶ط¹ ط§ط®ط¨ط§طھ ط§ظ„ط³ظƒظٹظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظپطھط­ ظ„ظ‡ظ… ط§ط¨ظˆط§ط¨ط§ ط°ظ„ظ„ط§ ط§ظ„ظ‰ طھظ…ط§ط¬ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†طµط¨ ظ„ظ‡ظ… ظ…ظ†ط§ط±ط§ ظˆط§ط¶ط­ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ… طھظ€ظˆط­ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ طŒ ظ„ظ… طھظ€ط«ظ€ظ‚ظ„ظ‡ظ… ظ…ظˆطµط±ط§طھ ط§ظ„ط§ط«ط§ظ† طŒ ظˆ ظ„ظ… طھط±طھط­ظ„ظ‡ظ… ط¹ظ‚ط¨ ط§ظ„ظ„ظٹط§ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ظٹط§ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… طھط±ظ… ط§ظ„ط´ظ€ظƒظ€ظˆظƒ ط¨ظ€ظ†ظ€ظˆط§ط²ط¹ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¹ظ€ط²ظٹظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… طھط¹طھط±ظƒ ط§ظ„ط·ظ†ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط§ظ‚ط¯ ظٹظ‚ظٹظ†ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ط§ظ‚ط¯ط­طھ ظ‚ظ€ط§ط¯ط­ظ€ظ‡ ط§ظ„ط§ ط­ظ€ظ† ظپظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ط§ ط³ظ„ط¨طھظ‡ظ… ط§ظ„ط­ظٹط±ظ‡ ظ…ط§ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡ ط¨ط¶ظ…ط§ط¦ط±ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط³ظƒظ† ظ…ظ† ط¹ط¸ظ…طھظ‡ ظˆ ظ‡ظٹط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ط«ظ†ط§ط، طµط¯ظˆط±ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… طھط·ظ…ط¹ ظ‚ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ظˆط³ط§ظˆط³ ظپطھظ‚طھط±ط¹ ط¨ط±ظٹظ†ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظپظ€ظƒظ€ط±ظ‡ظ€ظ… طŒ ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ظ† ظ‡ظ€ظˆ ظپظ€ظ‰ ط®ظ€ظ„ظ‚ ط§ظ„ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ… ط§ظ„ط¯ظ„ط® طŒ ظˆ ظپظ€ظ‰ ط¹ظ€ط¸ظ€ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظ…ط® ظˆ ظپظ‰ ظ‚طھط±ظ‡ ط§ظ„ط¸ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط§ظٹظ‡ظ… ظˆ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ظ‚ط¯ ط­ط±ظ‚طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‡ظ… طھط®ظˆظ… ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط³ظپظ„ظ‰ طŒ ظپظ€ظ‡ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط§ظٹظ€ط§طھ ط¨ظ€ظٹط¶ ظ‚ط¯طھ ظ†ظپط°طھ ظپظ‰ ظ…ط®ط§ط±ظ‚ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ط، ظˆ طھط­طھظ‡ط§ ط±ظٹط­ ظ‡ظپط§ظپظ‡ طھط­ط¨ط³ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظٹط« ط§ظ†ظ€طھظ€ظ‡ظ€طھ ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ…طھظ†ط§ظ‡ظٹظ‡ طŒ ظ‚ط¯ ط§ط³طھظپط±ط؛طھظ‡ظ… ط§ط´ط؛ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ طŒ ظˆ ظˆطµظ„طھ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ظٹظ‚ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظˆط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ„ظ… طھط¬ط§ظˆط² ط±ط؛ط¨ط§طھظ‡ظ… ظ…ط§ ط¹ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط¹ظ€ظ†ظ€ط¯ ط؛ظ€ظٹظ€ط±ظ‡ طŒ ظ‚ظ€ط¯ ط§ط°ظ‚ظ€ظˆط§ ط­ظ€ظ„ط§ظˆظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظپظ€طھظ‡ طŒ ظˆ ط´ط±ط¨ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظƒط§ط³ ط§ظ„ط±ظˆظٹظ‡ ظ…ظ† ظ…ط­ط¨طھظ‡ طŒ ظˆ طھظ…ظƒظ†طھ ظ…ظ† ط³ظ€ظˆظٹظ€ط¯ط§ط، ظ‚ظ€ظ„ظˆط¨ظ€ظ‡ظ€ظ… ظˆ ط´ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ظ‡ ط­ظ€ظٹظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ طŒ ظ†ظ€ط­ظ€ظ†ظ€ظˆط§ ط¨ظ€ط·ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ط·ظ€ط§ط؛ظ€ظ‡ ط§ط¹ظ€طھظ€ط¯ط§ظ„ ط¸ظ‡ظˆط±ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹطھظپط¯ ط·ظˆظ„ ط§ظ„ط±ط؛ط¨ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ط¯ظ‡ طھط¶ط±ط¹ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ط§ ط§ط·ظ„ظ‚ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط²ظ„ظپظ‡ ط±ط¨ظ€ظ‚ ط®ظ€ط´ظ€ظˆط¹ظ€ظ‡ظ€ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… ط¨ظ€طھظ€ظˆظ„ظ‡ظ€ظ… ط§ظ„ط§ط¹ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ظپظ€ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظƒط«ط±ظˆط§ ظ…ط§ ط³ظ„ظپ ظ…ظ†ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… ظ†ط؛ط¶ ظˆط؛ط¨ط§طھظ‡ظ… ظپظ€ظٹظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپظ€ظˆط§ ط¹ظ€ظ† ط±ط¬ظ€ط§ط، ط±ظٹظ€ظ‡ظ€ظ… ظˆ ظ„ظ… ظ†ظ€ط¬ظ€ظپ ظ„ط·ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ط¬ظ€ط§ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ†ظ€طھظ€ظ‡ظ€ظ… طŒ ظˆ ط§ظ„ ظ…ظ€ظ„ظƒظ€طھظ‡ظ… ط§ظ„ط§ط´ط؛ط§ظ„ ظپطھظ†ظ‚ط·ط¹ ط¨ظ‡ظ…ط³ ط§ظ„ط¬ظˆط§ط± ط§ظ„ظٹظ‡ ط§طµظˆط§طھظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… طھط®طھظ„ظپ ظپظ‰ ظ…ظ‚ط§ظˆظ… ط§ظ„ط·ط§ط¹ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظƒظ€ط¨ظ€ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… ط¨ط«ظ†ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ط­ظ‡ ط§ظ„طھظ‚طµظٹط± ظپظ‰ ط§ظ…ط±ظ‡ ط±ظ‚ط§ط¨ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ط§ طھط¹ط¯ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط²ظٹظ…ظ‡ ط¬ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ€ظ„ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط؛ظ€ظپظ„ط§طھ طŒ ظˆ ظ„ط§ طھظ†طھط¶ظ„ ظپظ‰ ظ‡ظ…ظ…ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ط¦ط¹ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ طŒ ظ‚ط¯ ط§طھط®ط°ظˆط§ ط°ط§ظ„ط¹ط±ط´ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ„ظٹظˆظ… ظپط§ظ‚طھظ‡ظ… طŒ ظˆ ظٹظ…ظ…ظˆظ‡ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ظٹظ† ط¨ط± ط؛ط¨طھظ‡ظ… طŒ ظ„ط§ ظٹظ‚ط·ط¹ظˆظ† ط§ظ…ط¯ ط؛ط§ظٹظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ€ط±ط¬ظ€ط¹ ط¨ظ€ظ‡ظ€ظ… ط§ظ„ط§ ط³ظ€طھظ€ظ‡طھط§ط± ط¨ظ„ط²ظˆظ… ط·ط§ط¹طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط؛ظٹط± ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ…ظ† ط±ط¬ط§ط¦ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط§ظپطھظ‡ طŒ ظ„ظ… طھظ†ظ‚ط·ط¹ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط´ظپظ‚ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظپظٹظپظˆط§ ظپظ‰ ط¬ط¯ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… طھط§ط³ط±ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ ط·ظ…ط§ط¹ ظپظٹظˆط«ط±ظˆط§ ظˆ ط´ظ€ظٹظ€ظƒ ط§ظ„ط³ظ€ط¹ظ€ظ‰ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط§ط¬ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ظ‡ظ€ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹط³طھط¹ط¸ظ…ظˆط§ ظ…ط§ ظ…ط¶ظ‰ ظ…ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظˆ ط§ط³طھط¹ط¸ظ…ظˆط§ ط°ظ„ظƒ ظ„ظ†ط³ط® ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ظ…ظ†ظ‡ظ… ط´ظپظ‚ط§طھ ظˆ ط¬ظ„ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹط®طھظ„ظپظˆط§ ظپظ‰ ط±ط¨ظ‡ظ… ط¨ط§ط³طھط­ظˆط§ط° ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹظپط±ظ‚ظ‡ظ… ط³ظˆط، ط§ظ„طھظ‚ط§ط·ط¹ طŒ ظˆ ظ„ط§ طھظˆ ظ„ط§ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط­ط§ط³ط¯طŒ ظˆ ظ„ط§ طھط´ط¹ط¨طھظ‡ظ… ظ…طµط§ط±ظپ ط§ظ„ط±ظٹط¨ طŒ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ‚ظ€طھظ€ط³ظ€ظ…ظ€طھظ€ظ‡ظ€ظ… ط§ط®ظ€ظٹظ€ط§ظپ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ… طŒ ظپظ€ظ‡ظ€ظ… ط§ط³ظ€ط±ط§ط، ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط§ظ… ظٹظ€ظپظ€ظƒظ€ظ… ظ…ظ€ظ† ط±ط¨ظ€ظ‚ظ€طھظ€ظ‡ ط²ظٹظ€ط؛ ظˆ ظ„ط§ ط¹ظ€ط¯ظˆظ„ طŒ ظˆ ظ„ط§ظˆظ†ظ€ظ‰ ظˆ ظ„ط§ظپظ€طھظ€ظˆط±طŒ ظˆ ظ„ظٹظ€ط³ ظپظ€ظ‰ ط§ط·ط¨ط§ظ‚ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط§ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط³ط§ط¬ط¯طŒ ط§ظˆط³ظ€ط§ط¹ ط­ظ€ط§ظپظ€ط¯طŒ ظٹظ€ط²ط¯ط§ط¯ظˆظ† ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط·ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ط·ظ€ط§ط¹ظ‡ ط¨ط±ط¨ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ…ط§طŒ ظˆ طھط²ط¯ط§ط¯ ط¹ط²ظ‡ ط±ط¨ظ‡ظ… ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط¹ط¸ظ…ط§(476)
ط¯ط± طھظ‚ط³ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ ط®ظ„ظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ظ¾ظ€ط³ ط¢ظ† ظ¾ظ€ط§ط¯ط´ظ€ط§ظ‡ طھظˆط§ظ†ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طµط­ظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ‰ ظƒط´ظˆط±ط´ ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ظƒط§ط® ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ط´ ظ…ظ€ظ…ظƒظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ( ظ†ظ‚ط´ظ‰ ظ„ط·ظٹظپ ط¨ظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ ط²ط¯ظ‡ ) ط®ظ„ظ‚ط³ ط¨ط¯ظٹط¹ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظٹط§ظپط±ظٹط¯طŒ ط´ظƒط§ظپ ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ‡ظ€ط§طŒ ظˆ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط®ظ€ط§ظ„ظ‰ ظپظ€ط¶ظ€ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ€ط§ط® ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ€ط´ط§ظ† ظ¾ط± ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط´ظ€ظƒط§ظپ ظ‡ط§ ظˆ ط¢ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط¢طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط¯ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ طŒ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ط¢ظˆط§ط² ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¢ظ† ط¢ظˆط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆط´ ظƒط±ظƒظ† طŒ ط´ط¹ط§ط¹ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ط®ظ€ط´ظ€ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ظ†ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طھط§ط¨ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¢ظ† ط§ظ†ظˆط§ط± ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ…ط§طھ ظˆ ط³ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯.
ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط± ظٹظ€ظƒ ط³ظ€طھط§ظٹط´ع¯ط± ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ط´ظ€ظƒط§ط± ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط°ط§طھ ط§ظˆط³ظ€طھ طŒ ط´ظ€ط±ظٹظ€ظƒ ظ†ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظپطھط§ط± ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ¾ظٹط´ â€چ ظ†ظ€ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ طŒ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط± ظˆط­ظ‰ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھ طŒ ظˆ ط­ط§ظ…ظ„ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ (ط¯ط§ظ…ط§ظ† ) ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² (ظ„ظˆط« ) ط´ظƒ ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھ .
ظ¾ظ€ط³ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط±ط¶ط§ط³ ط­ظ‚ ط³ط± ظ†ع¯ط´ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط² (ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ ) ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظƒظ…ظƒ ظƒظ€ط±ط¯طŒ ط´ظ€ط¹ظ€ط§ط± طھظ€ظˆط§ط¶ظ€ط¹ ظˆ ظˆظ‚ظ€ط§ط± ظˆ ظپظ€ظˆط±طھظ€ظ†ظ€ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط¯ظ„ ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ¾ط§ط³ ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ع¯ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط±ع†ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط± ط§ظپط´ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹظƒطھط§ظٹظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ظ¾ط§ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ (ظˆ ع†ظˆظ† ظ¾ظٹط±ظˆ ط§ظ…ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯) ظ†ظ‡ ط§ط² ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ع¯ظ€ط±ط¯ط´ ط±ظˆط²ع¯ظ€ط§ط± ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ط´ظ€ط§ظ† طھظ€ط؛ظ€ظٹظ€ظٹظ€ط±ظ‰ طŒ ط§ط² ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ط´ظ€ظƒ ظˆ ط±ظٹظ€ط¨ظ€ظ‰ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ…ظ€طھظ€ط²ظ„ط²ظ„ ظ†ظ€ع¯ظ€ط±ط¯ط¯طŒ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ط¸ظ† ظˆ ع¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ط­ظƒظ…ط´ط§ظ† ط±ط§ ط³ط³طھ ظ†ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¢طھط´ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ†ظٹطھ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط´ظ€ط¹ظ€ظ„ظ‡ ظˆط± ظ†ظ€ط´ظ€ظˆط¯طŒ ط­ظ€ظٹظ€ط±طھ ظˆ ط³ظ€ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط¯ط± ظپظ‡ظ… ظˆ ظƒظ†ظ‡ ط§ظˆ) ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط§ط² ط¹ط·ظ…طھ ط®ط¯ط§طŒ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط³ظٹظ†ظ‡ ط´ط§ظ† ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¬ط¯ط§ ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط± ط§ظپظ€ظƒظ€ط§ط± (ظ†ظ€ظˆط±ط§ظ†ظ€ظ‰ ) ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ع†ظ€ظٹظ€ط±ظ‡ ظ†ظ€ط´ظ€ظˆط¯طŒ طھظ€ط§ ط¢ظ† ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ع†ط±ظƒظٹظ† ظƒظ†ط¯.
ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ظ…ظˆظƒظ„ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط§ط¨ط± ظˆ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط¸ظ„ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظٹط±ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط³طھظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں ظ‚ط¯ظ… ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط±ع†ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ„ ظ‡ظˆط§ ط±ط§ ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط®ظ€ظˆط´ظ€ط¨ظ€ظˆ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ ط¯ط´ظ€ط§طھظ€ظ‡ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط·ظ€ط±ط§ظپ ط¯ظˆط± ط¯ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط¨ط±ط³ط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط´ظ€ط؛ظ€ظ„ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط§ط± ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط§ط±طھط¨ط§ط· ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ظ¾ط±ط³طھط´ ظƒظ†ظ†ط¯) ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ظˆط± ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ظ‚ ظ…ط´طھط§ظ‚ ع¯ط±ط¯ط§ظٹظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظپطھ ط­ظ‚ ط±ط§ ع†ط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ط´ط±ط§ط¨ ط´ظˆظ‚ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ… ط³ظٹط±ط§ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ طھط±ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط±ط¯ ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ط¯ط§ط´ظ€ط§ظ† ط±ظٹظ€ط´ظ‡ ط¯ظˆط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ…ط±ط´ط§ظ† ط¯ط± ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ظ… طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ط´ظƒط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ط¨ظ€طھ ط§ظˆ ط³ط±ط´ط§ط± ظˆ ظ†ط§طھظ…ط§ظ… طŒ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط±طھط¨طھ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط®ط§ظƒط³ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ€ط§ط² ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯طŒ ط®ظ€ظˆط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ طھط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ع¯ط§ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ط­ظ‚ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظ€ط§ط¯ ظ†ظ€ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¦ط¯ ط¨ظٹظپطھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¹ط²ظ… ط«ط§ط¨طھط´ط§ظ† ط³ط³طھظ‰ ظˆ ظپطھظˆط±ظ‰ ط±ط®ظ†ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±ط´ط§ظ† ط¯ظˆط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¹ط´ظ‚ط´ط§ظ† ظ†ظƒط§ط³طھظ‡ طŒ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظٹط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط²ط¨ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ€ط®ظ€ط´ظƒط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظˆط§ط²ط´ط§ظ† ط±ط§ - ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ط¬ظ€ط§طھ ط¨ظ€ظ„ظ†ظ€ط¯ ط§ط³ظ€طھ - ظƒظ€ظˆطھط§ظ‡ ط³ط§ط²ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظ‡ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ع¯ط±ط¯ظ† ظ†ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯.
ظƒظ†ط¯ ظپظ‡ظ…ظ‰ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھط¦ط§ظ†ط¯ ط¨ط± ط¹ط²ظ… ط«ط§ط¨طھط´ط§ظ† طھط³ظ„ط· ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظپط±ظٹط¨ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ‡ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ طھط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طµط§ط­ط¨ ط¹ط±ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط² ظ†ظٹط§ط²ظ†ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† (ظ‚ظٹط§ظ…طھ ) ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ (ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظ‚ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ظ†ظ‚ط¸ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¨ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط±ظˆ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظپط±ط· ط¹ط´ظ‚ طŒ ظ…ظ†ظˆط¬ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظƒظ†ظ‡ ظˆ ط؛ط§ظٹطھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط­ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ط±طµ ظˆ ظˆظ„ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ„ط²ظˆظ… ط·ظ€ط§ط¹ظ€طھظ€ط´ ط¨ظ€ط§ط² ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط±ط¯ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ€ظٹظ… ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ظ†ظ€ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظپ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ ظ†ظٹظ… ع¯ط±ط¯ط¯ طھط§ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ط§ظ† ط³ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‰ ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ط¯ ظˆ ط§ط³ظٹط± ط·ظ…ط¹ ظ‡ط§ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ طھظ„ط§ط´ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¬ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط¯ ط¢ط®ط±طھ طھظ€ط±ط¬ظ€ظٹظ€ط­ ط¯ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ظٹظ… ظˆ ط®ظ€ظˆظپ ط§ط² ط¹ظ€ط°ط§ط¨ ط§ط² ط°ظ„ط´ظ€ط§ظ† ط±ط®ظ€طھ ط¨ط±ط¨ظ†ط¯ط¯. ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† طھط³ظ„ط· ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظƒظ†ظ†ط¯. ط²ط³طھظ‰ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¬ط¯ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط­ظ€ط³ظ€ط¯ ط±ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ظˆظٹط´ط§ظ† ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط´ظƒ ظˆ ط±ظٹط¨ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¹ط²ظ… ظˆ ظ‡ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھظ€ظ‚ظ€ط³ظ€ظٹظ€ظ… ظˆ ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط¯ط± ط±ظٹظ€ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط§ط³ظ€ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط¹ط¯ظˆظ„ ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ط³ط³طھظ‰ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ (ط¹ط§ط±ط¶ â€چ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ) ط¨ظ†ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± طھظ€ظ…ط§ظ…ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ¾ظˆط³طھظٹظ†ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ† ط¨ط§ظپطھ ط¬ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط´طھط§ط¨ (ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ) ظƒظˆط´ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظپطھ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط§ظپط²ظˆظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ(477) .
طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆظ… 
ع†ظˆ ظƒط§ط® ط³ظ„ط·ظ†طھ ط±ط§طŒ ط´ط§ظ‡ ظ…ط§ ط³ط§ط®طھ
 
ط¨ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆ طھط¹ظ…ظٹط±ط´ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ

ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظƒظˆظ†طھ
 
ط¯ظ‡ط¯ ط®ظ„ظ‚ظ‰ طŒ ظ…ظ„ط§ظٹظƒ ظƒط±ط¯ ط®ظ„ظ‚طھ

ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ط± طµظپط­ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ ظˆ ط§ظ‚ط¯ط³
 
ط«ظ†ط§ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط²ط§ظ† ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³

ط¨ط§ظ„ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط³ ظپط±ظˆط¬ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§
 
ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظپط¬ ظˆ ط±ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§

ط¨ظ‡ ظپظˆظ‚ ظˆ طھط­طھ ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط´ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯
 
ظ‡ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ظ…طµظ„ط­طھط´ط§ظ† ط¨ط¯ ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط§ط¯

ظ‡ط± ط¢ظ† ظˆط³ط¹طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ط± ظ‡ط± ط´ظƒط§ظپ ط§ط³طھ
 
ظ¾ط± ط§ط² ط§ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ط¹ظپط§ظپ ط§ط³طھ

ع†ظˆ ط¨ظ„ط¨ظ„ ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ط± طµط­ظ† ط¨ط³طھط§ظ†
 
ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط± ع¯ط±ظ… ط¢ظˆط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھط§ظ†

ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط³ط§ط®طھ ظ‚ط¯ط³ ط®ط·ط§ظٹط±
 
ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط±ط´ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظ†ط¸ط§ظٹط±

ط­ط¬ط§ط¨ ط¹ط²طھ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ‚ط¯ط±طھ
 
ط³ط±ط§ط¯ظ‚ ظ‡ظٹط§ ظ…ط¬ط¯ ظˆ ظ„ط·ظپ ظˆ ط±ط­ظ…طھ

ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ط± ظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡
 
ط¨ط³ط§ط· ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ع†ظٹط¯ظ‡

ظ‡ظ… ط¢ظˆط²ظ‡ط§ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…
 
ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط­ظ‰ ط§ط¹ظ„ظ…

ط¨ظ€ط³ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ„ط¨ظ€ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ€ط§ط؛ ط®ظ€ط¯ط§ظٹظ€ظ‰
 
ط´ظ€ط¯ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¯ط± ظ†ط؛ظ…ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰

ظˆظ„ظƒظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظ„ط¨ظ€ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ€ط§ط؛ ط®ظ€ط¯ط§ظٹظ€ظ‰
 
ط´ظ€ط¯ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¯ط± ظ†ط؛ظ…ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰

ط¨ظ€ط³ظ€ظ‰ ظ¾ظ€ط´ظ€طھ ط¢ظ† ط§ط³ظ€ظ…ظ€ط§ط¹ ط¯ظ„ظƒظ€ط´
 
ظƒظ€ظ‡ ع¯ظ€ظˆط´ ط¹ظ‚ظ„ ط² ط¢ظˆط§ط²ط´ ظ…ط´ظˆط´

ط¨ظ€ط³ظ€ظ‰ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§طھ ظˆ ط¨ظ€ط³ ط§ط³ظ€طھظ€ط§ط± ظ†ظ€ظˆط± ط§ط³طھ
 
ط¯ظٹع¯ط± ع†ط´ظ…ط§ظ† ط² ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ

ط´ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ط®ظٹط±ظ‡ ط§ط¨طµط§ط±
 
ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¹ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظ†ط¸ط§ط±

ظ¾ط³ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ط®طھظ„ظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط®ظ„ظ‚طھ
 
ظ…ظ„ط§ظٹظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ‚ط¯ط± ظˆ ط±طھط¨طھ :

ظٹظƒظ‰ ط²ط§ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط¨ط§ظ„ظ†ط¯
 
ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ع¯ط±ظ… طھط³ط¨ظٹط­ ط¬ظ„ط§ظ„ظ†ط¯

ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظٹط§ ع†ط§ط± ظ¾ط± ظٹظƒ ظپظˆط¬ ط¯ظٹع¯ط±
 
ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ‡ظ… ظ¾ط±ظˆط§ط² ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±

ظ‡ط± ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط² طµظ†ط§ظٹط¹
 
ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚ ط®ظ„ط§ظ‚ ط¨ط¯ط§ظٹط¹

ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط±ط§
 
ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط¨ط±ط§ظ†ط¯ظˆ ط¯ط¹ظˆظ‰ ظ‡ط§ ظ…ط¨ط±ط§

ط¨ظ€ظ‡ ظٹظ€ظƒظ€طھظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط°ط§طھ ظ¾ظ€ط§ظƒ ظٹظ€ط²ط¯ط§ظ†
 
ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط°ط؛ط§ظ†

ط²ط¯ط¹ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط¨ط±ظˆظ†ظ†ط¯
 
ظ…ظپط§ط¯ط¨ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ ظ…ظƒط±ظ…ظˆظ†ط§ظ†ط¯

ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط­ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط³ط¨ظ‚طھ
 
ط¨ظ‡ ط­ظƒظ…ط´ ط¹ط§ظ…ظ„ظˆظ†ظ†ط¯ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ

ط§ظ…ظٹظ† ط³ط± ظٹط²ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط­ظ‰ ط§ظ†ط¯
 
ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظˆط¯ط§ظٹط¹ ط²ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط¯

ط¹ط¨ط§ط¯ ط®ط§طµ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†ظ†ط¯
 
ط±ط³ظˆظ„ ط§ط² ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ†ط¯

ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط´ظƒ ظˆ ط±ظٹط¨ ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ¾ط§ظƒظ†ط¯
 
ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ طھط§ط¨ظ†ط§ظƒظ†ط¯

ظٹظƒظ‰ ط²ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±
 
ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ط§ط² ط±ط¶ط§ظ‰ ط­ظ‰ ط¯ط§ظˆط±

ط®ط¯ط§ ط§ط®ظ„ط§طµط´ط§ظ† ط¯ظٹط¯. ظ…ط¯ط¯ ط¯ط§ط¯
 
ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط¨ع¯ط´ط§ط¯

ط¯ط±ظˆظ†ط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² طھظˆط§ط¶ط¹
 
ظˆظ‚ط§ط± ظˆ ظ‡ظ… ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… طھط®ط§ط´ط¹

ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظپطھط§ط¯ ع¯ط§ظ†ظ†ط¯
 
ط²طھظ…ط¬ظٹط¯ط´ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھط± ط²ط¨ط§ظ†ظ†ط¯

ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ظ¾ط±ع†ظ… طھظˆط­ظٹط¯ ط¬ظ…ط¹ظ†ط¯
 
ع†ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط§ظ†ع¯ط§ظ† ط¨ط± ع¯ط±ط¯ ط´ظ…ط¹ظ†ط¯

ظ†ظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط±
 
ظ†ظ‡ ط®ط³طھظ‡ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط§ظ…

ط¨ظ‡ طھظ…ط¬ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ„ط§ظٹط²ط§ظ„ظ†ط¯
 
ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¯ظ‡ظˆط´ ظˆ ظ…ط­ظˆ ط¢ظ† ط¬ظ…ط§ظ„ظ†ط¯

ط´ظƒظˆظƒ ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†
 
ظ†ظٹط§ط±ط¯ ط±ط§ظ‡ط´ط§ظ† ط¨ط±ط²ط¯ ط² ط§ظٹظ‚ط§ظ†

ط¸ظ†ظˆظ† ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ„ظƒ ظٹظ‚ظٹظ†ط´ط§ظ†
 
ظ†ط´ط¯ ع†ظٹط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ†ط´ط§ظ†

ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط§ط´ظ€ط§ظ† ط¢طھظ€ط´ ظƒظ€ظٹظ€ظ† ظƒظ€ط³ ظ†ظ€ظٹظ€ظپظ€ط±ظˆط®ظ€طھ
 
ظ…ظ€ظ„ظƒ ط±ط§ ظƒظ€ظ‰ ط¯ظ„ ط§ط² ظ†ط§ط± ط­ط³ط¯ ط³ظˆط®طھ طں

ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط¹ط±ظپطھط´ط§ظ† ط±ط´ظƒ ظˆ ط؛ظٹط±طھ
 
ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط³ظ„ط¨ ط§ط² ط¨ط·ظ† ظˆ ط³ط±ظٹط±طھ

ط² ظپط±ط· ظ‡ظٹط¨طھ ظٹط²ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ„
 
طھظ¾ظٹط¯ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ع†ظˆظ† ظ…ط±ط؛ ط¨ط³ظ…ظ„

ظˆط³ط§ظˆط³ ط±ط§ ط² ط³ط±ط´ط§ظ† ط¯ط³طھ ظƒظˆطھط§ظ‡
 
ظ†ط²ط¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ظˆظ† ط²ط§ظپظƒط§ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ظ‡

ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط؛ظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¯
 
ظ…ظˆظƒظ„ ط¨ط± ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ‡ط§ طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¯

ط¯ع¯ط± ط¯ط± ظ‚ظ„ظ‡ ظƒظ‡ط³ط§ط± ط´ط§ظ…ط®
 
ظ…ظƒط§ظ† ط¨ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط·ظˆط¯ ط¨ط§ط°ط®

ط¯ع¯ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط­ ط®ط±ظ‚
 
ط´ط¯ظ‡ ظ¾ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¶ ظ‡ظپطھظ…ظٹظ† ط؛ط±ظ‚

ظˆظ„ظ‰ ط¬ط³ظ…ط´ ظ‡ظˆط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط±ظٹط¯ظ‡
 
ع†ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط¨ط± ظپظ„ظƒ ع¯ط±ط¯ظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡

ظ¾ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط¯ط±ظٹط§ ط¨ط§ط¯ ط§ط³طھ
 
ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ط§ظ…ظˆط± ط¯ط±ط¨ط³طھ ظˆ ع¯ط´ط§ط¯ ط§ط³طھ

ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆط²ط§ظ†ط¯
 
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¬ط§ظٹط´ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط§ظٹط¯ ظƒط´ط§ظ†ط¯

ظپط±ط§ط¹ط´ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط´ط؛ط§ظ„
 
ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط´ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ط§ظ‡ظ…ط§ظ„

ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظˆطµظ„
 
ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط´ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط­ط§طµظ„

ط²ط§ظٹظ‚ط§ظ†ط´ط§ظ† ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط¨ط³ طھط­ظٹط±
 
ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¨ظ‡ظˆطھ ظˆ ظ…ط§طھ ط¢ظ† طھط¨ط®طھط±

ط²ظ…ظٹظ„ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ط®ظ„ط§ظ‚ ظٹط²ط¯ط§ظ†
 
ظ†ظٹط§ط±ظ†ط¯ظ‰ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط±ط¯ ظٹظƒ ط¢ظ†

ط²ظ‚ظ†ط¯ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ
 
ط²ط¬ط§ظ… ط¹ط´ظ‚ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ظ…ط³طھ

ط³ظˆط§ظٹط¯ظ‰ ط¯ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط±
 
ط²ط®ظˆظپ ظˆ طھط±ط³ ط­ظ‚ ع†ظˆظ† ط¯ط± طµط¯ظپ ط¯ط±

ظ‚ظ€ط¯ ع†ظ€ظˆظ† ط³ظ€ط±ظˆ ط²ظٹظ€ط± ط¨ظ€ط§ط± ط·ظ€ط§ط¹ظ€طھ
 
ط¯ظˆ طھظ€ط§ ط¨ظ€ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ط·ظˆظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ

ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ط®ط´ظƒ ظˆ ط·ظ‰ ط§ط² ط·ظˆظ„ ط±ط؛ط¨طھ
 
ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ

ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ط¯ط± ط®ظ€ظٹظ€ط§ظ„ ظˆطµظ„ ظٹط§ط±ظ†ط¯
 
ع†ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ظƒط¨ط§ط±ظ†ط¯

ظƒظ…ظ†ط¯ ط¹ط´ظ‚ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†
 
ط² ط¹ط´ظ‚ط´ ظٹظƒ طھظ† ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط²ط¯ طھظ†

ظˆطµط§ظ„ ط¯ط§ظٹظ…ظ‰ ط´ظˆظ‚ ع†ظˆ ط¢طھط´
 
ط² ط¯ظ„ ظ‡ط§ط´ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظپط±ظˆ ظƒط´

ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط·ط§ط¹ط§طھ ط®ظٹط±ظ‡
 
ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ط¹ط¬ط¨ط´ط§ظ† ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ ع†ظٹط±ظ‡

ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط´ظ…ط±ط¯ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§
 
ظƒظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط³ظ„ظپ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظٹظƒطھط§

ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط³ظƒظ†
 
ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ‡ظ… ع†ظˆ ظ…ط³ظƒظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ط²ظ†

ط² طھط¹ط¸ظٹظ… ط¬ظ„ط§ظ„ ط­ظ‰ ظ‚ط§ط¯ط±
 
ظ†ظƒظˆظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط² ط®ط§ط·ط±

ظ†ظ€ظ‡ ط§ط² ط·ظ€ظˆظ„ ط²ظ…ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ط®ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡
 
ظ†ظ€ظ‡ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط·ط§ط¹طھ ط¯ظ„ ط´ظƒط³طھظ‡

ظ†ظ‡ ط´ظˆظ‚ ظˆ ط±ط؛ط¨طھ ط§ط² ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط´ظˆط¯ ظƒظ…
 
ط±ط¬ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ†ط´ط§ظ† ط¯ظٹط´ظ‡ ظ…ط­ظƒظ…

ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ط§ظ† ط®ط´ظƒ ط§ط² ط·ظˆظ„ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ
 
ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ظ‡ظ… ط² ظپط±ط· ط¹ط±ط¶ ط­ط§ط¬ط§طھ

ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¬ط³ظ…ط´ط§ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯
 
ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ط³طھع¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظˆط±ط¯ط¯

ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ طµظˆطھط´ط§ظ† ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط®ط§ظ…ظˆط´
 
طµط¯ط§ط´ط§ظ† ط¨ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ع¯ظˆط´

ظپط´ط±ط¯ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ طµط¨ط± ظˆ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ
 
ط¨ظ‡ طµظپ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط¨ط± ط¨ط³طھظ‡ ظ‚ط§ظ…طھ

ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط²ط§ط­ظ…
 
ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ظˆط´ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…

ط²ط§ط± ط­ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظ†
 
ط² ط·ط§ط¹طھ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†

ظ†ظ¾ظˆظٹظ†ط¯ظ‰ ط±ظ‡ طھظ‚طµظٹط± ظˆ ط±ط§ط­طھ
 
ظ‡ظ…ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظˆظٹط§ظ† ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط­طھ

ظ†ظٹط§ط¨ط¯ ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ„ط§ط¯طھ
 
ط¨ظ‡ ظ‡ظ…طھط´ط§ظ† ظˆ ط¨ط± ط¹ط²ظ… ظˆط§ط±ط§ط¯طھ

ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ظƒط± ظˆ ط؛ط±ظˆط±ظ†ط¯
 
ظ€ ط² ط´ظ‡ظˆطھ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط¯ظˆط±ظ†ط¯

ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط°ط®ظٹط±طھ
 
ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط² ظپظ‚ط± ط§ط² ط­ظٹظ† ط³ظٹط±طھ

ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ†ط¯ ط­ط§ط¬طھ ظ‡ط§ ع¯ط³ط³طھظ‡
 
ط² ط¯ط§ظ… ط±ط؛ط¨طھ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط±ط³طھظ‡

ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظ‚طµط¯ ظƒط±ط¯ظ‡
 
ط¨ظ‡ ظƒظ†ظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط­ظ‚ ط±ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡

ط² ط¹ط´ظ‚ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظٹط²ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†
 
ظ†ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ†

ط¨ظ‡ ط§ط±ط¶ ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظ† ط®ظٹظ„ ط³ط¹ط§ط¯طھ
 
ط¯ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ط´ط¬ط§ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ

ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ ظٹظƒ ط´ط§ط®ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†
 
ط² ط®ظˆظپ ظˆ ط§ط² ط±ط¬ط§ظ‰ ط°ط§طھ ظٹط²ط¯ط§ظ†

ط¨ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط®ظˆط¯ ع¯ط´طھظ‡ ظ‚ط§ظ†ط¹
 
ط² ط·ط§ط¹طھ ظ‡ط§ ط·ظ…ط¹ ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ ظ…ط§ظ†ط¹

ظ†ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ظ‰ ط§ط³ظٹط± ط¯ط³طھ ط´ظ‡ظˆطھ
 
ط¨ط¯ظˆط±ظ†ط¯ ط§ط² ط±ظٹط§ ظˆ ط¹ط¬ط¨ ظˆ ظ†ط®ظˆطھ

ط±ظˆط´ط´ط§ظ† ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط¬ط¯ ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط§ط³طھ
 
ظ…ط±ط§ظ… ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط­ظ‚ ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ

ط¨ظ€ط²ط±ع¯ ط§ط±ط¨ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ط±ظ†ظ€ط¯ ط¢ظ† ط³ظ€ط¹ظ€ظ‰ ظˆ ظƒظ€ظˆط´ط´
 
ط² ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط®ظˆظ† ع¯ط±ظ… ط§ظپطھط¯ط± ط² ط¬ظˆط´ط´

ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ ظˆ ظ‡ظ€ظ… ط±ط¬ظ€ط§ ط±ط§ ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط²ط§ظٹظ€ظ„
 
ط´ظ€ظˆط¯ ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ع¯ظ€ط±ط¯ط¯ ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„

ط®ظ„ط§ظپ ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ط± ط°ط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡
 
ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظٹظƒط³ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡

ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ظ†ظ€ط¯ ط§ط² ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ظ„ظپظ€طھ
 
ظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظپظ€ط±ظˆط´ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط§ ظ‡ظ€ظ… طŒ ط¹ظ„ ظˆ ظ†ط®ظˆطھ

ظ†ظ‡ ظ…ط­ط³ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ‡ ط­ط§ط³ط¯
 
ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ط§ظ† ط²ط®طµظ…ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظپط§ط³ط¯

ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط² ظ‡ظ… ط§ط² ط´ظƒ ظˆ ط§ط² ط±ظٹط¨
 
ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط§ط² ط¢ظƒ ظˆ ط§ط² ط¹ظٹط¨

ط² ظƒظˆطھط§ظ‡ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ…طھ
 
ط² ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ…طھ

ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط§ ط¨ظ€ط³ظ€طھ
 
طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ط§ط² ط¨ظ€ط§ط¯ظ‡ ط­ظ€ط³ظ€ظ† ط§ط²ظ„ ظ…ط³طھ

ط¹ظ€ط¯ظˆظ„ ط§ط² ط­ظ€ظ‚ ظˆط²ظٹظ€ط؛ ظˆ ط³ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط§ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ„
 
ط² ع¯ظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ط¨ظ€ط±ط¯ ط¨ظ€ظ† ط§ظ‚ط¨ط§ظ„

ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ ط² ظ…ط§ع¯ط± ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ†ط¯
 
ظ‡ظ…ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³ظٹط±ظ†ط¯

ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ ظ‚ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظˆظ† ط¹ط§ظ„ظ‰
 
ظƒظپ ط¯ط³طھظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¬ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰

ط¬ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ظ„ظƒ ط¢ظ† ط¬ط§ط³طھ ط³ط§ط¬ط¯
 
ظˆ ظٹط§ ظٹظƒ طھظ† ظƒظ‡ ط³ط§ط¹ظ‰ ظ‡ط³طھ ظˆ ط­ط§ظپط¯

ط² ط·ظˆظ„ ظ‚ط§ظ…طھ ط§ظ†ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظٹط²ط¯ط§ظ†
 
ظ†ظٹظپط²ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ط² ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ†

ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ط´ط§ظ† ط¬ظ„ط§ظ„ ط±ط¨ ط¹ط²طھ
 
ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط± ط²ظٹط§ط±طھ

ط²ط¨ظ€ظٹظ€ظ… ط­ظ€ظ‚ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ظ€ط§ ط¯ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ظ… ط§ط³ظ€طھ
 
ط¯ظ„ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظپظ€ط²ظˆظ† طھظ€ط± ظ¾ظ€ط± ط² ط¨ظ€ظٹظ€ظ… ط§ط³ظ€طھ(478)

 

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation