بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی, على رضا رجالى تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ± -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ² -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ³ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ´ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غµ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ¶ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ· -
 

 

 
 

ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰

ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¶ط§ ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غ´ -


ظƒط±ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ ط¹ط²ظٹط² ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆط­ظ€ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظ€ع¯ظ€ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظ€ط§ظƒظ€ظ‰ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 26 ظˆ 27 ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط¯ط± طھظ€ظˆطµظ€ظٹظ€ظپ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ :ط¨ظ€ظ„ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯ ظ…ظ€ظƒظ€ط±ظ…ظ€ظˆظ† # ظ„ط§ ظٹظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظ‚ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ…ط±ظ‡ ظٹط¹ظ…ظ„ظˆظ† ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ع¯ظپطھط§ط± ط¨ط± ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ظ‰ ظ†ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظ€ط±ظ‡ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ط¨ظ€ط§ط± ط§ط² ظ…ظ€ط§ط¯ظ‡ط¨ظ€ط± ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§طµظ€ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظˆط³ط¹طھ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ طµط­ط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ط¨ط± ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ط› ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ€ط§ ظƒظ€ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط§ط± ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظˆطµظپ طھظˆطµظٹظپ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: 1- ط¢ظ†ظ‡ط§ط³ظپظٹط±ط§ظ† ظˆ ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ط› 2- ط°ط§طھط§ ط¹ط²ظٹط² ظˆ ع¯ط±ط§ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ط› 3- ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط·ظٹط¹ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظ…ظ€ط·ظ€ط±ط­ ط§ط³ظ€طھ : ع†ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط®ظ€ط³ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط§ط±- ظƒظ€ظ‡ ظˆط­ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط± ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط± (طµ ) ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ - ط¨ظ‚ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط·ط§ظ†ظ‰ طں
ظ¾ظ€ط§ط³ظ€ط® ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظˆط§ظ„ ط±ظˆط´ظ€ظ† ط³ظ€طھ ط› ط²ظٹظ€ط±ط§ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط­طھظˆط§ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط²ظ…ظٹظ† طھط§ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ - ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط­ط« ط®ظˆط§ط·ط± ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظ…ط¯- ظˆ ظ…ط­طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ط± ظٹظƒ ظ…ط¹ط±ظپ ط¢ظ† ط§ط³طھ ط› ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط§ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط§ظˆط±ط§ظ‰ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€طھ ظٹظ€ط§ ظ¾ظ€ظٹظ€ظƒ ظˆط­ظ€ظ‰ طھظ…ط§ط³ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط´ظ‡ظˆط¯ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¶ظˆط­ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹظ€ط§ط¨ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط§ظˆ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ‚ط±طµ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ظƒظ€ط³ ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط§ط² ظƒظ€ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ‚ط±طµ ط¢ظپطھط§ط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹطھظ‰ طں ط´ط§ظٹط¯ ط®ظ€ظˆط§ط¨ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ‰ !ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظٹظ… ظƒظ†ظٹظ… طŒ ع†ظˆظ† ط­ط³ط§ط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط±ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ(206) .
ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط­ظ€ط³ظ€ظ… ط®ظ€طھظ€ط§ظ… طŒ ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ط§ط² ط¹ظ€ظٹظ€ظˆظ† ط§ط®ظ€ط¨ظ€ط§ط± ط§ظ„ط±ط¶ظ€ط§طŒ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ع¯ظ€ط± ع†ظ€ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ظˆط­ظ€ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ طھط­طھ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط­ظ‚ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ€ط¯. ط§ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ† ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ† ط§ظ„ط­ظ€ط³ظ€ظ† ط§ظ„ظ‚ظ€ط·ط§ظ† طŒ ظ‚ط§ظ„ : ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‰ طŒ ظ‚ظ€ط§ظ„ : ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ† ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط§ظ„ط؛ظ€ط²ط§ط±ظ‰ طŒ ظ‚ظ€ط§ظ„ : ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط­ ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط²ظ‰ طŒ ظ‚ظ€ط§ظ„ : ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ط¨ظ€ظ† ط¹ظ€ظ…ظ€ط±ظˆطŒ ظ‚ظ€ط§ظ„ : ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ط­ظ€ط³ظ€ظ† ط¨ظ€ظ† ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ† ط¬ظ€ظ…ظ€ظ‡ظ€ظˆط±طŒ ظ‚ظ€ط§ظ„ : ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ظ† ط¨ظ€ظ„ط§ظ„ ط¹ظ€ظ† ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ظ† ظ…ظ€ظˆط³ظ‰ ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )طŒ ط¹ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط¹ظ€ظ† ط¬ظ€ط¹ظپط±ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ (ط¹ ) ط¹ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )طŒ ط¹ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¹ظ† ط§ظ„ط­ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )طŒ ط¹ظ€ظ† ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ظ† ط§ط¨ظ€ظ‰ ط·ظ€ط§ظ„ط¨ (ط¹ ) ط¹ظ€ظ† ط§ظ„ظ†ظ€ط¨ظ€ظ‰ (طµ )طŒ ط¹ظ€ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ (ط¹ ) ط¹ظ† ظ†ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ (ط¹ )طŒ ط¹ظ† ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ (ط¹ )طŒ ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ظˆط­ طŒ ط¹ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظ… طŒ ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ . ظ‚ظ€ط§ظ„ (ط¹ ): ظٹظ€ظˆظ‚ظ€ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ :ظˆ ظ„ط§ ظٹظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ظ† ط§ظ„ط¨ظ€ظٹظ€ط·ظ€ط§ظ„ط¨ (ط¹ ) ط­ظ€طµظ€ظ†ظ€ظ‰ طŒ ظپظ€ظ…ظ€ظ† ط¯ط®ظ„ ط­طµظ†ظ‰ ط§ظ…ظ† ظ…ظ† ط¹ط°ط§ط¨ظ‰(207)
ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ طŒ ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط²ظ‚ :  
ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ طھظ€ط± ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط¢ظ…ظ€ط¯طŒ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط³ظ€ط§ط³ ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ طŒظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظ…ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ط¯ ط¯ط± ط³ظ€ظˆط±ظ‡ ط¨ظ€ظ‚ظ€ط±ظ‡ ط¢ظٹظ€ظ‡ 98 ط§ط² ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ…ظٹظƒط§ظ„ ظٹط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯- ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طھظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظƒظپط± ط§ط³طھ :ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط±ط³ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ظ„ ظپظ€ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ط¯ظˆ ظ„ظ„ظƒظ€ط§ظپظ€ط±ظٹظ€ظ† ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ظ…ظˆظƒظ„ ظ„ط±ط²ط§ظ‚ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظˆط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ : ط§ط³ظ… ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ط¹ط¨ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظٹظ… ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¬ظ€ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ…ظˆط°ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ…ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظ…ظ€ط§ظ…ظ€طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ط±ط§ظٹط· ط¬ط§ظ…ط¹ طھط± ط¨ط§ط´ط¯(208) .
ط³ظ€ظٹظ€ط¯ ظ†ظ€ط¹ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ€ط²ط§ظٹظ€ط±ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ط²ظƒظ€ظٹظ€ظ„ ط³ظ€ط§طŒ ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯ظ† (ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€ظ… ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ) ظˆ ظƒظ€ط§ط± ظˆ ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ ط§ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯ظ† ط¢ط¨ ط¯ط± ظˆظ‚ظ€طھ ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط§ ط§ظ† ظ…ظˆظƒظ„ ط§ط¨ط±ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ†ط²ظˆظ„ ظ…ط·ط± ط§ط² ط§ط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط²ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط­ (ط¹ ) ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ¾ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظˆ ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ظ‡ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯(209) . ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ ط¸ظ€ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ط¹ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ظ„ظپط¸ظ‰ ط¹ط¨ط±ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ .
ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط²ظٹظ€ظ† ط§ظ„ط¹ظ€ط§ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ† (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¯ط¹ظ€ط§ظ‰ ط³ظ€ظˆظ… طµظ€ط­ظ€ظٹظ€ظپظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط°ظˆط§ظ„ط¬ظ€ط§ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظ€ط¯ظƒ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط§ظ„ط±ظپظ€ظٹظ€ط¹ ظ…ظ€ظ† ط·ظ€ط§ط¹ظ€طھظ€ظƒ ظˆ (ط¯ط±ظˆط¯ ظپظ€ط±ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط±) ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظˆ ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ…ظ€ظˆط±ط¯ط´ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ€ظ‡ 98 ط³ظ€ظˆط±ظ‡ ط¨ظ€ظ‚ظ€ط±ظ‡ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ : ط§ط¨ظ€ظ† طµظ€ظˆط±ظٹط§ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯: ظ†ط§ظ… ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظˆط­ظ€ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظƒظ€ط±ظ… (طµ ) ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¯ط± ظ¾ظ€ط§ط³ظ€ط® ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظ†ظ€ط§ظ… ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ . ط§ط¨ظ€ظ† طµظ€ظˆط±ظٹظ€ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط§ طµط­ظٹط­ ظٹط§ظپطھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظٹظ…ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظˆط±ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط§ط³طھ !ط§ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظˆط­ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ظˆ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ€ظ… ! ظˆ ظ„ط°ط§ ط¢ظٹظ€ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¬ظˆطŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ظˆ ظ†ظپط® طµظˆط±:  
ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ظ„ ط¯ط± ط²ط¨ظ€ط§ظ† ط³ظ€ط±ظٹظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ط§ط³ظ€طھ . ظ…ظ€ط±ط­ظ€ظˆظ… ط³ظ€ظٹظ€ط¯ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ط®ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ظ‰ ط´ظ€ظٹظ€ط±ط§ط²ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯:ط§ظٹظ€ظ„ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆط§ط³ط±ط§ظپ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ€ظ‡ط§ظٹظ€ظ„ ط§ط¶ظ€ط§ظپظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ : ظ‡ظ€ط± ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ„ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ(210) . ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ
ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‚ط±ط¨ طھط±ظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ(211) . ط§ظˆ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰
ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯(212) . ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ظ† ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ع¯ ط±ط§ ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ظ„ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظپط®ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط§ط³طھ(213) .
طµظˆط± ط¯ط± ظ„ط؛طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ط´ط§ط® ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ط¢ظ†ط´ظٹظ¾ظˆط± ط§ط³طھ . ظ…ظ€ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆظ„ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ طھظ€ظˆظ‚ظ€ظپ ظٹط§ ط­ط±ظƒطھ ظ„ط´ظƒط± ظˆ ع¯ط§ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظپط­ طµظˆط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظ‡ ط¨ط§ط± ط¢ظ† ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ :
1-ظٹظ€ظˆظ… ظٹظ€ظ†ظ€ظپط­ ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط؛ظٹط¨ ظˆ ط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ†ظˆ ط§ظ„ط­ظƒظٹظ… ط§ظ„ط®ط¨ظٹط±(214)ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط§ظ†ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ظˆط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒظٹظ… ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
2-ظˆ ظ†ظ€ظپظ€ط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپطµط¹ظ‚ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ… ظ†ظپط® ظپظ€ظٹظ€ظ‡ ط§ط®ظ€ط±ظ‰ ظپظ€ط§ط°ط§ ظ‡ظ€ظ… ظ‚ظ€ظٹظ€ط§ظ… ظٹظ€ظ†ظ€ط¸ط±ظˆظ†(215) ظˆ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ طں ط¯ط± ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ط¨ظ…ظٹط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طŒ ط³ظ¾ط³ ظ†ظپط®ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± (ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ط¬ط²ط§) ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
3-ظٹظ€ظˆظ… ظٹظ€ظ†ظ€ظپظ€ط­ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„طµظ€ظˆط± ظپظ€ظپظ€ط²ط¹ ظ…ظ€ظ† ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط³ظ€ظ…ظ€ظˆط§طھ ظˆ ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ظ…ظ€ظ† ط´ظ€ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظƒظ€ظ„ ط§طھظ€ظˆظ‡ ط¯ط§ط®ظ€ط±ظٹظ€ظ†(216) ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± طµظ€ظˆط± ط¯ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ظˆط¯ ط§ظ‡ظ€ظ„ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط² ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط±ط§ط³ ط§ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‚ظ€ط§ط¯ ظˆ ط°ظ„ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط´ط± ط¢ظٹظ†ط¯.
4-ظˆ طھظ€ظپظ€ط­ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„طµظ€ظˆط± ظپظ€ط§ط°ط§ ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¬ط¯ط§ط« ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظ‡ظ… ظٹظ†ط³ظˆظ„ظ†(217) ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ظ…ظ‰ ط´طھط§ط¨ظ†ط¯.
5-ظپظ€ط§ط°ط§ ظ†ظ€ظپظ€ط® ظپظ€ظ‰ ط§ظ„طµظ€ظˆط± ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ظˆط§ط­ظ€ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ€ظ…ظ€ظ„طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ظ„ط¬ظ€ط¨ط§ظ„ ظپط¯ظƒطھط§ ط¯ظƒظ‡ ط¯ط§ط­ط¯ظ‡(218) ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط± ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…طھظ„ط§ط´ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯... .
6-ظپظ€ط§ط°ط§ ظ†ظ€ظپظ€ط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپظ„ط§ ط§ظ†ط³ط§ط¨ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظٹظˆظ…ط¦ط° ظˆ ظ„ط§ ظٹطھط³ط§ط، ظ„ظˆظ†(219) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط³ط¨ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظƒظ…ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
7-ظٹظ€ظˆظ… ظٹظ€ظ†ظپط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظˆ ظ†ط­ط´ط± ط§ظ„ظ…ط¬ط±ظٹظ† ظٹظˆظ…ط¦ط° ط²ط±ظ‚ط§(220)ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ط¬ط±ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظƒط¨ظˆط¯ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
8-ظˆ ظ†ظ€ظپظ€ط® ظپظ€ظ‰ ط§ظ„طµظ€ظˆط± ظپظ€ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ط§(221)ظˆ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط±ط§ (ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ) ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ظٹظ… .
9-ظٹظ€ظˆظ… ظٹظ€ظ†ظپط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپطھط§طھظˆظ† ط§ظپظˆط§ط¬ط§(222)ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ظپظˆط¬ ظپظˆط¬ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط­ط´ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯.
10-ظˆ ظ†ظپط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ط°ظ„ظƒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظˆط¹ظٹط¯(223)ظˆ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ط› ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط±ظˆط² طھط­ظ‚ظ‚ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ€ظ† ط­ظ€ط§ط¯ط«ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ظ… ط¯ط± ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¯ط± ظ…ظ€ظˆط§ط¶ظ€ط¹ ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپ ط¨ظ€ط§ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط±ط§طھ ظ…ظ€طھظ€ظپظ€ط§ظˆطھظ€ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ : طµظٹط­ظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظˆط²ط¬ط±ظ‡ ظˆظ†ظ‚ط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ظ‚ظˆط± ظˆطµط§ط®ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طµط­ظٹظ‡ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ‚ط§ط±ط¹ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ظٹط±ط§ظٹظ† طŒ طµظˆط± ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ طµظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯: طµظٹط­ظ‡ ظ…ظٹط±ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ طµظٹط­ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµ ) ظ¾ظ€ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯: طµظ€ظˆط± ع†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ طں ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط´ظ€ط§ط®ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط§ط² ظ†ظ€ظˆط± ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظٹظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯. ظ†ظٹط² ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: طµظˆط± ط´ط§ط®ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظ†ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظˆط±ط§ط® ‌ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯(224) .
ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط­ظ€ظ‚ظ€ظ‚ظ€ط§ظ† ظˆ ظ…ظ€ظپظ€ط³ط±ط§ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط§ط² طµظˆط± ظˆ ط´ظٹظ¾ظˆط± ظˆ ط´ط§ط® طھظˆ ط®ط§ظ„ظ‰ طŒ طھط¹ط¨ظٹط±ظ‰ ظƒظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ طµط§ط¹ظ‚ظ‡ طµظٹط­ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ظ…ط±ع¯ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط¬ظ†ط¨ط´ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط­ط¨ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ط§ ظٹظ… طµظٹط­ظ‡ طŒ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط±ظٹط²ط¯طں ط³ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ€ط´ظ€ط± ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ظ‰ ظƒظ€ظ†ظˆظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ط«ط± ط§ظƒطھط´ط§ظپط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¹ظ„ظˆظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظ¾ط§ط³ط®ط´ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… طµظˆطھظ†ظˆط¹ظ‰ ظ…ظˆط¬ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظˆط§طŒ ط¢ط¨ ظٹط§ ط¬ط§ظ…ط¯ط§طھ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ط¯. ظˆ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¨ط§ ع¯ظˆط´ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط§ط¬ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طµط¯ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³ظ† ظƒظ‡ ط´ظ€ط¯طھ طھظˆط§طھط± ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± ط«ط§ظ†ظٹظ‡ ظƒظ…طھط± ظˆ ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ظٹط´طھط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¬ظٹظˆط§ظ†ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط®ظپط§ط´ ط§ط±طھط¹ط§ط´ط§طھظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط¯طھ طھظˆط§طھط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط؛ ط¨ط± 145 ظ‡ط²ط§ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± ط«ط§ظ†ظٹظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆظ‚ظˆط¹ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظ€ط§ط·ظ€ط± ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ظ…ظ€ظˆط§ط¬ طµظ€ظˆطھظ€ظ‰ ظ†ظ€ط§ط´ظ€ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ - ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط±ظƒ ظ†ظٹط³طھ - ط§ط­ط³ط§ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظٹظ€ظ† ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆظٹظ†ط¯طŒ ط§ط«ظٹط± ط¨ظ…ط¨ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ€ظ†ظ€ظپظ€ط¬ط±ظ‡ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط² ظٹط±ظٹظ‚ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط´ط¯ظٹط¯ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھظ€ط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ ط§ظ†ظپط¬ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھط¦ظ†ط¯ ط¯ط± ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ط´ظ€ع¯ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ع¯ظ€ط§ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظٹظ€ط§ ط³ظ€ط§ط®ظ€طھظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط¬ظ€ط²ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظ‡ظ… ع†ظˆظ† ظ¾ظˆط¯ط± طھظ€ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯. ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¬ط§ظ‰ طھط¹ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ طµظٹط¬ظ‡ ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظˆط¨ط§ظ†ع¯ طµظˆط± ط¯ط± ظ…ط¯طھظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ط±ع¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ† ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ ط´ظˆط¯(225) .
ط¬ظ€ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ€ظ‡ط¬ ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ :ظˆ ط¯ط± طµظˆط± ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ- ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ ط§ط² ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ط±ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظƒظ… ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€طھظ€ظ„ط§ط´ظ‰ ظˆ ظ†ط±ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† طµط§ظپ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظƒظˆظ‡ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ(226) .
ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ظ†ظپط®ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ظ€طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ظ†ظپط® طµظˆط± ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ط§ط³ظ€طھظ€ط¯ظ„ط§ظ„ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط¯ط± ظ„ط¦ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ظ€ط¨ظ€ط§ط± ط§ط² ظ…ظ€ط±ط­ظ€ظˆظ… ط¯ظٹظ€ظ„ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط± ط§ط±ط´ظ€ط§ط¯ ط§ظ„ظ‚ظ€ظ„ظˆط¨ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط³ظ‡ ظ†ظپط®ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯: ظ†ظپط®ظ‡ ظپط²ط¹ ط›ظ†ظپط®ظ‡ ظ…ظ€ظˆطھ ظˆظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¹ظ€ط« .... ط¯ط± ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ط§ظ† ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ظ† طŒ ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ†ظپط®ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± طµظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ…ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظپط®ظ‡ ظˆط­ط´طھ ظˆ ظپط²ط¹ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظˆ ظ†ظپط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپظ‚ط±ط¹ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ظ…ظ€ط§ ط´ظ€ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡(227) ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط§ط³ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ€ط±ط¯ ظ…ظ€ط­ظ€ظٹظ€ط±ط§ظ† ظˆ ط³ظ€ط±ع¯ظ€ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظ€ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط³ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ†ظپط®ظ‡ ط³ط¹ظ‚ (ظ†ظپط®ظ‡ ظ…ط±ع¯ ) ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظٹظˆظ… ظٹظ†ظپط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپطµط؛ظ‚ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡(228) ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ†ظپط®ظ‡ ظٹط§طھ ظˆ ط¨ط¹ط« ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ :ط«ظ€ظ… ظ†ظ€ظپظ€ط® ظپظ€ظٹظ€ظ‡ ط§ط®ظ€ط±ظ‰ ظپظ€ط§ط°ط§ ظ‡ظ€ظ… ظ‚ظ€ظٹظ€ط§ظ… ظٹظ†ط¸ط±ظˆظ†(229) ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط±ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط± ط¢ظ† ط§ظپظ€ط²ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظˆ ط­ظ€ط¶ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط§ظ† ظƒط§ظ†طھ ط§ظ„ط§ طµظٹط­ظ‡ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‡ ظپط§ط°ط§ ظ‡ظ… ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ ظ„ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ط§ ظ…ظ€ط­ظ€ط¶ظ€ط±ظˆظ†(230) ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ظ€طھ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ظˆ ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ع¯ظ€ط´طھط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ طھظ€ط¨ظ€ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط®ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ظˆط­ط´طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظپط²ط¹ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ع†ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ†ظپط®ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ظٹط§ طµظٹط­ظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظˆ ط­ط´ط± ظ†ظٹط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظپط®ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ط³طھ(231) .
ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھظ€ط± ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط®ظ€ط¯ظٹظ€ط« ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط³ظ€ط­ظ€ط§ط¯ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ط§ظˆظ„ ط±ط§ ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ط¯ظˆظ… ط±ط§ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ طµظ€ظˆط±طھ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ع¯ظˆظٹظٹظ… ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ†ظپط® ط±ط§ ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ظ„ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯ - ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¢ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ - ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط¢ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹظƒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ظˆ ظƒط§ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ‡ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طں ظ…ط­ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط¨ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‰ ع†ظ€ظ†ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط¯ظˆ ظ†ظپط®ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ†ظپط®ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¢طھط´ ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظپط®ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¢طھ ط±ط§ ط´ظ€ط¹ظ€ظ„ظ‡ ظˆط± ظ…ظ€ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظٹظƒ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯. ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† طŒ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ط§ط³ظ€طھظ€ط¨ظ€ط¹ظ€ط§ط¯ظ‰ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ط±ظپظ€ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ط§ ط¯ظ… ظˆ ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¯ط± طµظ€ظˆط±طŒ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط­ظٹط§طھ ظ‡ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظپط®ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط´ط¹ظ„ظ‡ ط­ظٹط§طھ ظ‡ط± ظ…ط³طھط¹ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظپط±ظˆط²ط¯(232) .
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط¨ط±:ظˆ ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„طµظˆط± ط§ظ„ط´ط§ط®طµ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹظ†طھط¸ط± ظ…ظ†ظƒ ط§ظ„ط§ط°ظ† ظˆ ط­ظ„ظˆظ„ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظپظٹظ†ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ†ظپط®ظ‡ طµط±ط¹ظ‰ ط±ظ‡ط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط±(233)
ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط±ع¯ :  
ط¨ظ€ط§ ط³ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط¶ ط§ط±ظˆط§ط­ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ (ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ) ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط±ع¯ .
1-ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ€طھظ€ظˆظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ظ€ظپظ€ط³ ط­ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظˆطھظ€ظ‡ظ€ط§(234)ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ظ…ط±ع¯ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
2-ظ‚ظ„ ظٹطھظˆظپط§ظƒظ… ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظ„ط°ظ‰ ظˆ ظƒظ„ ط¨ظƒظ…(235) ط¨ع¯ظˆ: ط¬ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ع¯ظ…ط§ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
3-ط­طھظ‰ ط§ط°ط§ ط¬ط§ط، ط§ط­ط¯ظƒظ… ط§ظ„ظ…ظˆطھ طھظˆظپطھ ط±ط³ظ„ظ†ط§ ظˆ ظ‡ظ… ظ„ط§ ظٹظپط±ط·ظˆظ†(236) طھط§ ط§ظٹظ† ع†ظˆظ† ظ…ط±ع¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط§ ط±ط³ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ظ…ط§ ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظƒظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‚ظ€طھ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ط§طھ ظپظ€ظˆظ‚ طŒ ظ†ظ€ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¶ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط¶ ظƒظ€ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ط°ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ€ط²ط±ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ط¬ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ…ظˆط±ظٹطھ ط±ط§ ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ط§ط² ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆطھ ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط± ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ط§ط³طھ طں ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط§ط±ظˆط§ط­ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظ€ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯: ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ع¯ظپطھ : ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط³طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ظ… ع†ظˆظ† ط¸ط±ظپظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط³طھ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ†
ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط±ط¯ط´ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹط¯(237) .

ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط±ط§ ط¹ط¬ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھ ظٹط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط±ظˆط§ط­ ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط¦ظٹط³ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھ ظٹط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظˆط§ظٹط¬ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯(238) .
ط§ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ ط´ظ€ظ‡ظٹط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط² ط®ظˆط§طµ ظٹظƒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹطھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظˆظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ط´ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظˆظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ€ط³ظ€ط¨ظ€طھ ط§ط´ظ€ظٹط§ط، ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ظ„ظƒ طŒ طھظ…ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظٹظƒ ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† طھط³ظ„ط· ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط± ظƒظپ ط¯ط³طھط´ . ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ظٹظƒ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ€ط§ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§طھظ€طµظ€ط§ظ„ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ظˆط­ظ‰ ط§ط² ظ†ظ€ط§ط­ظ€ظٹظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ…ظ€طھظ€ظپظ€ط§ظˆطھ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ظƒ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظˆط­ظ€ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظˆط­ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯(239) .
ط®ظ„ط§طµظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¨ط¶ ط§ط±ظˆط§ط­ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط؛ظٹط¨ طھط¬ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط­طھط¶ط± طھط¬ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯. ط§ظٹظ€ظ† طھظ€ط¬ظ€ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ€ط± ظ…ظ€ط­ظ€طھظ€ط¶ظ€ط±ظ‰ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ظ€ط§ظ„ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯(240) .
ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط² طµظ€ظˆظپظ€ظٹظ€ظ‡ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ط¯: ط­ظ‚ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط´ط¯ط› ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط³طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط¨ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ظˆط¯.
ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ط´ظ€ط¯ظ‡ : ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط®ظ„ظٹظ„ (ط¹ ) ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ طں ط¢ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظ‡ط³طھظ… .
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع¯ظپطھ : ط¢ظٹظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† طµظˆط±طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط­ ظ…ظˆظ…ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط§ط² ظ…ظ† ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ†ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ ط¨ط§ ع†ظ€ظ‡ظ€ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظٹظ€ط¨ظ€ط§طŒ ظ„ط¨ظ€ط§ط³ ظ¾ظ€ط§ظƒ ظˆ ط²ظٹظ€ط¨ط§ ظˆ ط¨ظˆظٹظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط·ظٹط¨ طŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ طŒ ط§ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ† ظپظ€ظ‚ظ€ط· ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط± ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط³ ط§ط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظٹظ‡ ظ…ظ† طµظ€ظˆط±طھظ€ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط­ ظپظ€ط§ط¬ط± ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط·ط§ظ‚طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ط±ظ‰ . ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§!ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ط² ظ…ظ† ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ . ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ط³طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ظˆ ط¢طھط´ ظˆ ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ط؛ط´ ظƒط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط§ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ع¯ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ طŒ ط§ع¯ط± ظƒط§ظپط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯ ظپظ‚ط· طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ط¯ (ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ط´ ) ط¨ط³ ط§ط³طھ(241) .
ط§ط² ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظƒظ€ط§ظپظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط²ط±ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ط±ظٹط§ظ„ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط­ظ†ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¯ظٹط± ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھ :ط§ط°ظ‡ط¨ظˆط§ ظپطھط­ط³ط³ظˆط§ ظ…ظ† ظٹظˆط³ظپ ظˆ ط§ط®ظٹظ‡ ...(242)ع†ظٹط³طھ طں ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظƒظ‡ ط§ط² ظٹظˆط³ظپ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒظ€ط±ط¯ظ… : ط§ط² ظƒظ€ط¬ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھ طں ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط¯ط± ط³ط­ط± ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ†ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆطھ ط±ط§ ظ†ظ€ط²ط¯ط´ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ط±ظٹظ€ط§ظ„ - ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط¨ط§ط´ط¯- ظ‡ط¨ظˆط· ظƒط±ط¯ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ط¨ط¹ظ‚ظˆط¨ ع†ظ‡ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ طں ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ† ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆ ط¨ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظ… طŒ ط§ط±ظˆط§ط­ ط±ط§ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ظپظ€ط¨ظ€ط¶ â€چ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ‰ ظٹط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… طں ط¨ظ€ط±ظٹظ€ط§ظ„ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ظ‡ ط±ط§ ع†ط¯ط§ ع†ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط­ ط±ظˆط­ ظ‚ط¨ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط› ط¨ط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¨ظ‡ط±ظˆط­ ظٹظˆط³ظپ ظ‡ظ… ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط°ظ‡ط¨ظˆط§ ظپطھط­ط³ط³ظˆط§ ظ…ظ† ظٹظˆط³ظپ ظˆ ط§ط®طھظ‡ (243) .
ط¹ط§ط±ظپ ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ ظ…ظˆظ„ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط²ط§ظ‚ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ط§طھط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط³ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ظ†ظپظˆط³ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط³ط¹ظٹط¯ ظٹط§ط´ظ†ط¯ ع†ظ‡ ط´ظ‚ظ‰ طŒ ط¯ط± طµظ€ظˆط±طھظ€ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¹ظٹط¯ظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط؛ط¶ط¨ ظ‚ط¨ط¶ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯. ط¹ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ (ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ) ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط±ط¨ط§ط¨ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط¨ ظ†ظ€ظپظ€ط³ ط¨ظ€ظٹظ€ط±ظˆظ† ط±ظپظ€طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ظ„ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± طµط§ط­ط¨ طھط§ظˆظٹظ„ط§طھ طŒ ظ†ظپط³ ظƒظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ظ‚ط¯ط±طھ ط®ظˆط¯ ظ…طھطµط¯ظ‰ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ† ط±ظˆط­ظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ ظپط±ط§طھط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط±طھط¨ظ‡ ط´ظ‡ظˆط¯ ظ†ط§ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط­ط¬ط§ط¨ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ط´طھظ‡ ط®ط±ظ‚ط§ط¦ظٹظ„ :  
ط§ط² ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط²ظٹظ€ظ† ط§ظ„ط¹ظ€ط§ط¨ظ€ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ظ…ط®ظ€ط±ظ‚ظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظٹظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ ظ‡ظ€ط²ط§ط± ط¨ظ€ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط± ط¯ظˆ ط¨ظ€ط§ظ„ط´ ظ¾ظ€ط§ظ†ظ€طµظ€ط¯ ط³ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‡ط³طھ ظ… ط®ط¯ط§ ط¨ط§ظ„ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¯ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ظ€ظ‰ ظˆ ط´ظ€ط´ ظ‡ظ€ط²ط§ط± ط¨ظ€ط§ظ„ ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط± ط¯ظˆ ط¨ظ€ط§ظ„ ظ¾ظ€ط§ظ†ظ€طµظ€ط¯ ط³ظ€ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ€ط³ ظƒظ€ط±ط¯طŒ ط§ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ طŒ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒظ† . ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظ¾ظ€ط±ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط± ط³ظ€ط± ظٹظ€ظƒ ط³ظ€طھظ€ظˆظ† ط¹ظ€ط±ط´ ظ†ظ€ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯. ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط§ظ„ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ظˆ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ†ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯:
ط§ظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ طŒ ط§ع¯ط± طھط§ ظ…ظٹط¯ظ† طµظˆط± ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ‚ ط¹ط±ط´ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.
ط®ظ€ط±ظ‚ظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط³ط¨ط­ ط§ط³ظ… ط±ط¨ظƒ ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† (ط³ط¨ط­ط§ظ† ط±ط¨ظ‰ ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ط­ظ…ط¯ظ‡ ) ط±ط§ ط°ظƒط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯(244) .
ظپط·ط±ط³ ظ…ظ„ظƒ : 
ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ط§ط³ظ€طھ : ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط­ظ€ط³ظ€ظٹظ€ظ… (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ€طھظ€ظˆظ„ط¯ ط´ظ€ط¯ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ط§ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ„ظƒ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ طھط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ط¨ط±ظٹظƒ ظˆ طھظ‡ظ†ظٹطھ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ظٹظ€ط§ ط¹ظ€ط¨ظˆط± ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ظپط·ط±ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط§ ظپظ€ط·ظ€ط±ط³ ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ طŒ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظ‰ ظˆ ط³ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ¾ظ€ط±ظˆ ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظˆط¯ طھظ†ط²ظ„ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظ…ظ€ط¯طھ ظ¾ظ€ط§ظ†ظ€طµظ€ط¯ ط³ظ€ط§ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ€ط§ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظپظ€ط·ظ€ط±ط³ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ط§ ط¨ظ€ط§ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط¯ظˆط³ظ€طھ ط¨ظ€ظˆط¯ ظ„ط°ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ظƒظ€ط¬ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط±ظˆظ‰ طں ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ط¨ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظ†ظˆط²ط§ط¯ظ‰ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط¨ط±ظٹظƒ ظˆ طھظ‡ظ†ظٹطھ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… .
ظپظ€ط·ظ€ط±ط³ ع¯ظ€ظپطھ : ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط¨ط±طŒ ط´ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯. ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ط®ظ€ظˆط¯ ط§ ط§ظˆط±ط¯ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط؛ظ€ط§ظ… ظˆ طھظ€ط¨ظ€ط±ظٹظ€ظƒ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµ ) ط±ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€ط¯. ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظƒظ€ط±ظ… (طµ ) ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط·ظ€ط±ط³ ظ…ظ€ط¸ظ€ط± ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظٹظ€ط³طھ طں ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط³ط±ع¯ط°ط´طھ ظپط·ط±ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¶ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط·ظ€ط±ط³ طھظ€ظˆط¬ظ€ظ‡ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³ظ€طھظ€ظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط±ظˆ ط¨ظ€ط§ظ„ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¯ظ† ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط­ظ€ط³ظ€ظٹظ€ظ† (ط¹ ) ط¨ظ€ط³ظ€ط§ظٹظ€ط¯! ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط·ظ€ط±ط³ ظ¾ظ€ط± ظˆ ط¨ظ€ط§ظ„ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¯ظ† ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط­ظ€ط³ظ€ظٹظ€ظ† (ط¹ ) ط³ظ€ط§ظٹظٹط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط¦ظˆظپ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط§ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ع¯ط±ط§ط¯ط§ظ†ظٹط¯.
ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ظپظ€ط·ظ€ط±ط³ ط­ظ€ط±ظƒظ€طھ ظƒظ€ط±ط¯ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط³ظپط§ط¹طھ ظ…ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظˆظ„ ظƒظ€ط±ط¯ طھظ€ظˆ ط¯ط§ظٹظ€ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظˆظƒظ„ ط¨ط§ط´ ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط± ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¨ط¯ظ‡ . ط±ظˆط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ظ…ظ„ظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(245) .
ط¯ط± ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ ط¯ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ط§ظƒظ€ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھ ط¢ط®ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظپظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظپط·ط±ط³ ط¨ظ‡ ط­ظ€ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµ ) ط¹ط±ط¶ : ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط± ط­ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظٹع† ط²ظٹط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط®ط´ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظˆظ‰ ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط± ط§ظ„ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظˆظ„ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط±ط¶ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ظ„ظٹظ€ط¯ظ† ط¨ظ€ط± ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظˆط§ط±ظ‡ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯(246) .
ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط´ظ€ظٹظ€ط® طµظ€ط¯ظˆظ‚ ط¯ط± ط§ظ…ظ€ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ€ط¬ظ€ظ„ط³ظ€ظ‰ ط¯ط± ط±ط¬ظ€ط§ظ„ ط®ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظˆظپ ط¨ظ€ظ‡ ط±ط¬ظ€ط§ظ„ ظƒظ€ط´ظ€ظ‰ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط« 1092 ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ ط¯ط± طµط­طھ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط¹طھط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طں ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظٹع† ظˆظ‚طھ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھظ‚طµظٹط± ظ†ظٹظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط«ظ€ط§ط¨ظ€طھ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ط³ظ€ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ - ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ طھطµط±ظٹط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھظˆط§طھط±طŒ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ†ط¯. طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ‚طµظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ط±ظˆطھ طŒ ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط´ظ€ط¯ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ط¯ظٹظ€ع¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(247) . ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ‡ظ€ظ„ ط³ظ€ظ†ظ€طھ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚طµظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ط¦ظٹظ„ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚طµظ‡ ظپط·ط±ط³ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظ„ط§ظپ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ظˆط§ط­ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ظ†ظٹط² ظ†ظٹط³طھظ†ط¯(248) .
ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ ط´ظ€ظ‡ظ€ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ط·ظ€ظ‡ظ€ط±ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ظ€ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ط¶ظ…ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظٹظ€ظ… طŒ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹط¯: ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط°ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ†ط¯ ظ†ط§ظ…ط±ط¦ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ط´ط§ظٹط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط´ط¨ظٹظ‡ظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظƒظ„ظٹظپ ظ…ظ‰ ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط­ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ط§ طھظ€ظ…ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ - ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط±ظˆط´ظ† ظ†ظٹط³طھ - ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ طŒ طھظ…ط±ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط؛ط¶ظˆط¨ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯(249) .
ط±ط§ط­ظٹظ„ ظ…ظ„ظƒ 
ط¹ظ„ظٹط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ظ‚طµط¯ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ€ظ†ظ€ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¬ظ€ط±ط¦طھ ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒظ†ظ… طŒ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ط´ظ€طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… . ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¹ظ€ط±ط¶ ظƒظ€ط±ط¯ظ… : ظ„ط¨ظ€ظٹظ€ظƒ ظٹظ€ط§ ظˆط³ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظ…ظ€ظٹظ€ظ„ ط²ظ† ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ… ط¯ط§ط±ظ‰ طں ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ… : ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ ط¯ط§ظ†ظ€ط§طھظ€ط± ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ظ… ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط§ط·ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ط² ط¯ط³ظ€طھظ€ظ… ط¨ظ€ط±ظˆط¯. (ط§ط² ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط®طµظ‰ ط´ط¯ظ… ) ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒظ† ظˆ ط¨ط´طھط§ط¨ ظƒظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ط´طھط§ط¨ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ… ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط­ط¬ط±ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† ع†ط´ظ…ط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظپطھط§ط¯ ط®ظ€ظˆط´ ط­ظ€ط§ظ„ ظˆ ط®ظ†ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظپظٹط¯ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط±ظ‚ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ…عکط¯ظ‡ ع¯ظٹط± ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط´طھظ… ط§ط² طھط²ظˆظٹط¬ طھظˆ ظƒظپط§ظٹطھ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طں ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط¬ظ€ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ†ط¨ظ„ ظˆ ظ‚ط±ظ†ظپظ„ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط®طھ ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ظˆ ظƒط§ط® ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظٹط§ط±ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯ط´ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¹ط·ط± ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط®ظˆط´ ظˆط²ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ظˆط±ظٹظ€ط§ظ†ظ€ط´ â€چ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط³ظˆط±ظ‡ ط·ظ‡ ظˆ ط·ظˆط§ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط³ ظˆ ط­ظ…ط¹ط³ظ‚ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹ط±ط´ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ظˆط² ظˆظ„ظٹظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ . ظ‡ظ„ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®طھط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ طھط²ظˆظٹط¬ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ… .
ط¢ظ† ع¯ظ€ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط§ط¨ط± ط³ظپظٹط¯ظ‰ ط§ط² ظ„ظˆظ„ظˆ ظˆ ط²ظٹط± ط¬ط¯ ظˆ ظٹط§ظ‚ظˆطھ ط¨ظ‡ط´طھ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظ†ط¨ظ„ ظˆ ظ‚ط±ظ†ظپظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ط«ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ظ†ط«ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ط¹ظ€ط¯ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ€ط§ط² ط¨ظ€ظ‡ظ€ط´ظ€طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط±ط§ط­ظٹظ„ - ظƒظ‡ ط®ط·ظٹط¨ ظˆ ط³ط®ظ†ظˆط±طھط±ظٹظ† ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ط³ظ€طھ - ط¯ط³ظ€طھظ€ظˆط± ط¯ط§ط¯ ط®ظ€ط·ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ€ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط®ظ€ط·ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ‡ظ€ظ„ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¬ط§ط±ع†ظ‰ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ ط¯ط± ط¯ط§ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ… ظˆ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ… طŒ ط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ طھط¨ط±ظٹظƒ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®ظ€طھظ€ط± ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ… . ظ‡ظ„ط§طŒ ظ…ظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط®ظˆط¯ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… .
ط±ط§ط­ظٹظ„ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ع†ظ‡ ط¨ط±ظƒطھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط­ط¨طھ ط®ظˆط¯ ظٹظƒ ط¯ظ„ ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ط­ط¬طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… . ط¨ظ‡ ط¹ط²طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ظ… ط³ظ€ظˆع¯ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظ„ظ‚ظ‰ ظˆ ظ†عکطھط§ط¯ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ظ† ط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ظˆ ط¯ط§ط¹ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ… ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط®ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ط­ط¬طھ ط¢ظˆط±ظ… . ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ…عکط¯ظ‡ ع¯ظٹط± ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ - ط¹ط²ظˆط¬ظ„ - ط¨ظ‡ : ظˆظƒط±ط§ظ…طھظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط­ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ† ط¯ط®طھط±ظ… ظپظ€ط§ط·ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط±ط§ ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ طھظ€ط²ظˆظٹط¬ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ طھط²ظˆظٹط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ط› ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظ‡ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ظٹط± ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظ‰ .
ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ظˆ طھظˆ ظ…ط´طھط§ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط­ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¯ط± ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ ظ‡ظ€ط± ط¢ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ظ€ط´طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ظ…ظپطھط®ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ ط±ظپظٹظ‚ ظˆ طµط§ط­ط¨ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ . ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹطھ ط¨ط³ ط§ط³طھ .
ط¹ظ€ظ„ظ‰ - (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظٹط§ط¯ ط´ظ€ظˆظ… ظˆ ط®ظ€ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظ€ط­ظ€ط¶ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط²ظ† ط¯ظ‡ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ظ„ط·ظ€ظپظ€ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ع†ط´ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظƒط± ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… . ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ…ظٹظ†(250)
ط³ط®ط§ط¦ظٹظ„ ظ…ظ„ظƒ : 
ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ط±ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط³ط®ط§ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھ ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ظ€ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§طھ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. طµط¨ط­ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط®ظٹط²ظ†ط¯ ظˆط¶ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ€ظ…ط§ط² ظپط¬ط± ع¯ط²ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§طھظ‰ ط§ط² ظƒظ†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ… ! ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ† ظˆ ط¯ط± ط­ظپط¸ ط®ظˆط¯ ظˆ ط²ظٹط± ط³ظ€ط§ظٹظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ… طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط²طھ ظˆ ط¬ظ€ظ„ط§ظ„ظ… ظ‚ظ€ط³ظ€ظ… طŒ ظƒظ€ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆط§ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ… طھط§ ط¸ظ‡ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ع†ظˆظ† ط¸ظ‡ط± ط¨ط±ط®ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ظˆط¶ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ط¨ط±ط§طھ ط¯ظˆظ…ظ‰ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ : ظ…ظ†ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§طŒ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ… ! ط³ظٹط¦ط§طھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ†ط§طھ ظ…ط¨ط¯ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¯ط§ط±ط§ظ„ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ… . ظˆظ‚طھ ط¹طµط±طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¶ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط®ظٹط²ظ†ط¯ ط¨ط±ط§طھ ط³ظ€ظˆظ…ظ€ظ‰ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھظ€ظ‡ : ظ…ظ€ظ†ظ€ظ… ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ€ظ„ظٹظ€ظ„ - ط¬ظ€ظ„ ط°ظƒظ€ط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ€ط¸ظ€ظ… ط³ظ€ظ„ط·ظ€ط§ظ†ظ‰ - ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ… ! طھظ† ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢طھط´ ط­ط±ط§ظ… ظƒظ€ط±ط¯ظ… . ظˆظ‚ظ€طھ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ط² ظ…ظ€ط؛ظ€ط±ط¨ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ط² ط¨ظ€ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ - ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ - ط¨ظ€ط±ط§طھ ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھظ€ظ‡ : ظ…ظ€ظ†ظ€ظ… ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ€ط¨ظ€ط§ط± ظƒظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ… ! ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§ظٹطھظ…ظ†ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط±ط§ ط®ظ€ط´ظ€ظ†ظˆط¯ ظƒظ†ظ… ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظˆط±ظ… ظˆ ع†ظˆظ† ظˆظ‚طھ ط¹ط´ط§طŒ ظˆط¶ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§طھ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ : ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظ…ظ†ظ… ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ظ…ظ† ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ع¯ط§ط±ظ‰ ط¬ط² ظ…ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظƒظ†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ… ! ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط·ظ‡ظٹط± ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط°ظƒط± ظ…ظ† ط§ظ†ط¯ط± ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط­ظ‚ ظ…ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظٹط¯ ظˆ ظپط±ط§ظٹط¶ظ… ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظٹط¯.
ط§ظ‰ ط³ظ€ط®ظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ طŒ طھظ€ظˆ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ… ط±ط§ ع¯ظ€ظˆط§ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظ… ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ظ… . ط³ط®ط§ط¦ظٹظ„ ظ‡ط± ط´ط¨ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ط¬ط§ط² ظƒط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§! ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ - طھظ€ط¨ظ€ط§ط±ظƒ ظˆ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ - ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ط² ع¯ظ€ط²ط§ط±ط§ظ† ظٹظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط±ط³طھ ط±ط§ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ€ظ…ظ„ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ†ظٹط² ط®ط¯ط§ (ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§) ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط®ظ„ظˆطµ ظƒظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ط´ظˆط¯ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ - ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ - ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ ط®ظ€ط¯ط§ ظˆط¶ظ€ظˆظ‰ ظƒظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ظٹظ€طھ ط¯ط±ط³ظ€طھ ظˆ ط¯ظ„ ط³ظ€ظ„ظ„ظ… ظˆ طھظ€ظ… ط®ظ€ط§ط´ظ€ط¹ ظˆ ع†ظ€ط´ظ€ظ… ع¯ظ€ط±ظٹظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ط² ع¯ظ€ط²ط§ط±ط¯طŒ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ€طھظ€ط¹ط§ظ„ ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ ظ†ظ‡ طµظپ ظپط±ط´طھظ‡ ظ†ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ظ‡ط± طµظپ ط±ط§ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ظٹظƒ ط³ط± ظ‡ط± طµظپ ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظ‚ ظˆ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظ…ظ€ط؛ظ€ط±ط¨ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظˆ ع†ظ€ظˆظ† ظپط§ط±ط؛ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯(251) .
ظ…ظ†طµظˆط± ظ…ظ„ظƒ 
ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ (ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§) ظپط±ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھظ†ط¯ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط¨ط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ظ†ظٹط§ظپطھظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ط± ع¯ط´طھظ†ط¯ ظƒط³ط¨ ط§ط¬ظ€ط§ط²ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ع†ظ€ظˆظ† ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظˆط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ عکظˆظ„ظٹظ€ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظ€ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ظ€ط²ط¯ ظ‚ظ€ط¨ط±ط´ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ظˆ ط±ط¦ظٹط³ â€چ ط¢ظ†ظ‡ط§ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ…ظ†طµظˆط± ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ط´ ط¨ط§ط¯(252) .
ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ‡ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†طھظ†ط²ظ„ طŒ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط´ط®طµ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط±ظƒ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط¨ط±ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ ظˆظپط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯.
ظ‡ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ط±ظˆطھ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ :  
ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ ظ‚ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ط±ط§ظپط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ€ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ظ€ط§ظˆطھ ط§ط³ظ€طھ . ظˆط§عکظ‡ ظ‡ظ€ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ط±ظˆطھ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ظ„ظپط¸ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط¹ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ظ†ظ€ظˆظٹظ€ط³ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط§ط±ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ظ„ط§طµظ€ظ„ طŒ ظˆظ‰ ط¯ط± ظƒظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط· ط§ط±ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ ظ†ظ€ظ†ظ€ط§ظ… ظ‡ظ€ظˆط±طھ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط­ظ€ط§طµظ€ظ„ ط®ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ظ€ظˆط±ظˆطھ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ط±ع¯ظ‰ طŒ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ„ظپظ€ط¸طŒ ظ†ظ€ط§ظ… ط¯ظˆ ط®ظ€ط¯ط§ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ظٹظ€ط§ظ† ظƒظ€ظˆظ‡ظ…ظ€ط§ط²ظٹط³ (ظƒظˆظ‡ ط¢ط±ط§ط±ط§طھ ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆظ‰ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ظ€ط§ط±ظˆطھ ظˆظ…ظ€ط§ط±ظˆطھ ظ…ظ€ط§ط®ظ€ظˆط° ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط¯ظˆ ظ„ظپظ€ط¸ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ط®ظ€ظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¯ط± ط²ط¨ظ€ط§ظ† ط³ط±ظٹط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط§ط±ظˆطھ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط´ط§ظ‡ظ†ط´ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¹ط¨ط±ط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظٹط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ€ط¸ظ€ظٹط± ط¢طھ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط§ط­ط±ط§ظ† ط¢ظ† ظ†ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط±ط¯. ط¯ط± ط§ظˆط³طھط§ ط§ظ„ظپط§ط¸ ظ‡ظˆط±ظˆط¯ط§ظ† طŒ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط®ظ€ط±ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط±ط¯ط§طھط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ط±ع¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ط§ط¯ ط§ط³ظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ع†ظ€ط´ظ€ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ط¯. ط¯ظ‡ظ€ط®ظ€ط¯ط§ ط¯ط± ظ„ط؛ظ€طھ ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظ‰ ط§ط®ظ€ظٹظ€ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(253) .
ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ط±ظˆطھ طŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ : ط³ط¨ط¨ ظ‡ط¨ظˆط· ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¹ظ…ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯- ظˆ ط¯ط§ط±ظ†ط¯- طھظ€ط¹ظ€ط¬ظ€ط¨ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ط؛ظ€ط¶ظ€ط¨ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ‡ظ€ط³ظ€طھ ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ظ†ظٹط² ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯. ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§طŒ طھظˆ ظ…ظ€ظ†ظ€ط²ظ‡ظ€ظ‰ طŒ ظ‡ظ€ط±ع¯ط² ظ…ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط§ظ…ط± طھظˆ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط² ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ط§ظ†ظ€طھظ€ط®ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ط´طھظ… ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ط±ظˆطھ ط±ط§ ط§ظ†ظ€طھظ€ظ†ظ€ظ…ط®ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ ظ†ظ€ظ‡ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط´ظ€ط±ظƒ طŒ ظƒظ€ظپظ€ط±طŒ ط´ظ€ط±ظ‰ ط®ظ€ظ…ظ€ط±طŒ ط²ظ†ظ€ط§ ظˆ ظ‚ظ€طھظ€ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ . ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ…ظ„ظƒ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ - ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒطŒ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯- ظˆ ط´ط¨ ظ‡ط§ ط¨ط§ ط§ط³ظ… ط§ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯.
ظٹظ€ظƒ ظ…ظ€ط§ظ‡ ظ†ظ€ع¯ظ€ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط¨ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط²ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯. ع†ظ€ظˆظ† ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ ط¯ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط´ظ€ظٹظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ظˆ ط²ظٹظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظˆظ‰ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯. ظ‡ظ€ط± ع†ظ€ظ‡ ط²ط§ ط§ظˆ ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط´ ظˆطµظ€ط§ظ„ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ط› ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط² ط¢ظ…ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ع¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ظƒط§ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¨طھ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظٹط¯طŒ ظٹط§ ط´ط±ط¨ ط®ظ…ط± ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ط¨ظ€ط§ ط®ظ€ظˆط¯ ط§ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€طھ ط±ظˆط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظˆ ظ‚ظ€طھظ€ظ„ ظ†ظ€ظپ ظ†ظٹط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ط¢ط³ط§ظ† طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط±ط¨ ط®ظ…ط± ط§ط³طھ . ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ط±ط§ط¨ ط¨ظ†ظˆط´ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³طھ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨طھ ظ†ظٹط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط¬ظ€ط§ ط¢ظ…ظ€ط¯ ط¨ظ€ط± ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط­ظ€ط§ظ„ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¹ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆظ‰ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط²ظ† ط®ظ„ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ظ…ظ€ط±طھظ€ظƒظ€ط¨ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ‡ظ€ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط´ط¯ظ†ط¯. ط´ط¨ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ظˆظ†ط¯ ظ†طھظˆط§طھط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط³ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط«ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ط³طھ . ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ ط§ط¯ط±ظٹط³ ظ†ط¨ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯: ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ†ط¯ظ‡ طµط§ظ„ط­ !ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظپظ‚ط· ط¹ط¨ط§ط¯طھ طھظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط± ظ…ظ€ظ†ظ€ط²ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ ط¯ط± ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ ظ†ظ…ط§ ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ط§ط¯ط±ظٹط³ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط± طھظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ط› ط®ط·ط§ط¨ ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط­طھظ…ط§ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظٹط§ ط¹ط°ط§ط¨ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯(254) .
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظٹظˆط³ظپ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ‡ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ط±ظˆطھ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¹طµظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ€ط§ ظ†ظ€ظپظ€ط± ط³ظ€ظˆظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ظˆظ‰ ط¯ظ†ظ€ظٹط§ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط§ (ط²ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ) ط²ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظˆ ط¢ط²ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط´ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط²ظ†ظ€ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط²ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظپط³ ظ…ط­طھط±ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ط´ظ€طھظ†ط¯ط› ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط¨ط§ط¨ظ„ ط¹ط°ط§ط¨ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط³ط­ط± طھط¹ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ (ط¢ظ† ط²ظ† ) ط±ط§ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³طھط§ط±ظ‡ ط²ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط³ط® ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظٹظ… ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ€ط¨ظ€ط¨ ط§ظ„ط·ظ€ط§ظپ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط§ط² ظƒظپط± ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ‚ط¨ظٹط­ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :ظ„ط§ ط¨ط¹طµظˆطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظپط¹ظ„ظˆظ† ظ…ط§ظٹظˆظ…ط±ظˆظ†(255) . ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظˆظ„ظ‡ ظ…ظ€ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ظ‡(256) ظ„ط§ ظٹط³طھظƒط¨ط±ظˆظ† ط¹ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط³طھط­ط³ط±ظˆظ† ظٹظ€ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ظˆظ† ط§ظ„ط§ظٹظ€ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ظ„ط§ ظٹظ€ظپظ€طھظ€ط±ظˆظ†(257) ط¯ط± ظˆطµظ€ظپ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط¨ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ ظ…ط±ظ…ظˆظ† ظ„ط§ ظٹط³ط¨ظ‚ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ…ط±ظ‡ ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ...ظ…ط´ظپظ‚ظˆظ†(258)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹظ…ط§ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¢ظٹظ€ط§ ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ط§ظ† ظ‚ظ€طھظ€ظ„ ظ†ظ€ظپظ€ط³ ظˆ ط²ظ†ظ€ط§ ظˆ ط´ظ€ط±ط¨ ط®ظ€ظ…ظ€ط± طµظ€ط§ط¯ط± ظ…ظ€ظ‰ ط´ظˆط¯طں!(259)
ط§ع¯ظ€ط± ع†ظ€ظ‡ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ظ€ط§ط±ظˆطھ ظ†ظ€ط§ظ… ط¯ظˆ ظ†ظ€ظپظ€ط± ط§ط² ط³ظ€ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط´ظ€ظ‡ظ€ط± ط¨ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ€ط´ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظپظ€ط³ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† طھطµط±ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ظˆ ظ…ظ€ط§ ط§ظ†ظ€ط²ظ„ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ€ظƒظ€ظٹظ€ظ† ط¨ط¨ط§ظٹظ„ ظ‡ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ ظٹط¹ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط­ط¯ ط­طھظ‰ ظٹظ‚ظˆظ„ط§ ط§ظ†ظ…ط§ ظ†ط­ظ† ظپطھظ†ظ‡ ظپظ„ط§طھظƒظپط±(260)ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ط¯ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ظ‡ظ€ط§ط±ظˆطھ ظˆظ…ظ€ط§ط±ظˆطھ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ع¯ظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ع†ظٹط²ظ‰ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ…ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ظ¾ط³ ظƒط§ظپط± ظ†ط´ظˆظٹط¯ (ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط³ط­ط± ط³ظˆط،ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظƒظٹط¯).
ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظ€ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ط§ظ…ط§ ظ‡ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ط±ظˆطھ ط¯ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط­ط± (ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ط¨ط·ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§) ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ط­ط± ط³ط§ط­ط±ط§ظ† ط¨ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط§ط² ط¢ط²ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯...(261) .
ظ¾ظ€ط³ ظ‡ظ€ط§ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ظ€ط§ط±ظˆطھ ط¯ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ظ…ط¹طµظٹطھ ظ†ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط®ظ€ط±ط§ظپظ‰ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط¹طµظ…طھ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ (ط¹ط¨ط§ط¯ ظ…ظƒط±ظ…ظˆظ† ) ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ظˆط±ط¯ ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ طµظ€ط­ظ€ظٹظ€ط­ ظˆ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ظˆط§ط±ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ظ‰ ظˆ طھظ€ط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ طھظ€ظˆط¬ظ€ظٹظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ طŒ ط¯ط± ط³ظ€ط±ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ط¨ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط³ظ€ط­ظ€ط± ظˆ ط¬ظ€ط§ط¯ظˆع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆط¬ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط¢ط²ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¯ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظˆط± ط³ظ€ط§ط®ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط·ظ€ط±ظٹظ€ظ‚ ط§ط¨ظ€ط·ظ€ط§ظ„ ط³ظ€ط­ظ€ط± ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط³ط­ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ط±ط§ ط§ط² ط´ط± ط³ظ€ط§ط­ظ€ط±ط§طھ ط¨ظ€ط±ظƒظ€ظ†ظ€ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط³ظ€ط±ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ط®ظ€ظˆط¯ ط§ظٹظ€ظ† طھظ€ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ…ظ€ط§طھ ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط³ظ€ظˆط، ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط²ظٹظ€ط±ط§ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ط§ع†ظ€ط§ط± ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظ€ط·ظ€ط§ظ„ ط³ظ€ط­ظ€ط± ط³ظ€ط§ط­ظ€ط±ط§ظ† طŒ ط·ظ€ط±ط² ط³ط­ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط´ط±ظٹط­ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط±ط¯ظ… ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط·ظ€ط±ط² ط³ظ€ط­ظ€ط±طŒ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط³ط¨ط¨ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯. ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط§ط·ظ€ظ„ط§ط¹ ط¨ظ‡ ط·ط±ط² ط³ط­ط± ط³ط§ط­ط±ط§ظ† طŒ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط³ط§ط­ط±ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ط²ط§ط­ظ…طھ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ط§ ط¢ظ…ظ€ظˆط®ظ€طھظ€ظ† ط³ظ€ط­ظ€ط± ظˆ ط³ظ€ط±ظٹظ€ظ‚ ط§ط¨ط·ط§ط¨ ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظ€ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ…ظ€ط§طھ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ط± ط³ظ€ط§ط­ط±ط§ظ† ظ…طµظˆظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظˆط، ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ظپط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط³ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ظ†ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ظپظ€ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¨ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظ† طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط²ظٹط§ظ† ط¢ظˆط± ط´ط¯.
ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ظ… ظ‡ظ… ط¨ط¶ط§ط±ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط­ط¯ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡(262) ط› ط³ط§ط­ط±ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط²ظٹط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ع†ظٹط² ط§ط«ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆ ط§ط°ظ† ط§ظˆ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط«ط± ظˆ ط®ط§طµظٹطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¯ط³طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط³طھظ‡ ط´ظ‡ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط«ظ€ط± ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط¨ظ€ع¯ظ€ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط­ظٹط· طھطµط±ظپ ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظ€ظٹظ€ط²طŒ ط§ط«ظ€ط± ع¯ظ€ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯(263) .
ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظˆ ط±ظˆظ…ط§ظ† : 
ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ظˆط§ط¬ظ€ط¨ظ€ط§طھ ظˆ ط¶ظ€ط±ظˆط±ظٹظ€ط§طھ ط§ظٹظ€ظ„ط§ظ… ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³ظ€طھ طŒ ط§ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظˆ ط¬ظ€ظˆط§ط¨ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط± ظˆ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ظ†ظ€ظƒظ€ط± ظˆ ظ†ظ€ظƒظٹط± ظˆ ط±ظˆظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ظ¾ط±ط³ط§ظ† ظ‚ظ€ط¨ظ€ط±ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظٹط± ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط±ظˆظٹطھ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ط³ط± ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ع†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ„ظƒظˆطھظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ط§ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§طµظˆظ„ ظˆ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط§ظˆطŒ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ - ظˆ ط­ظ€طھظ€ظ‰ ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹظ€ط§ظ† - ط§ط² ع†ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ع¯ظ€ظ‰ طµظ€ط±ظپ ط¹ظ…ط± ط¯ط± ط³ط±ظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ط³ط±ظٹظ‚ ظƒط³ط¨ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ظ…طµط±ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ط³ظ…ظˆظ„ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹط§طھ ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ط´ظ€ظ…ظˆظ„ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط¨ط±ط²ط®ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظٹظ€ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ†ط§ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط¨ظ€ط§ظ‚ظ€ط± (ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ظ„ظƒ - ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‡ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¬ظ€ظ„ظˆع¯ظ€ظٹظ€ط±) ظƒظ€ط³ظ€طھ طŒ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط¹ظ€ط°ط§ط¨ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط± ط¬ظ€ظ„ظˆع¯ظ€ظٹط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± طھظˆط±ط§طھ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط² ط؛ط§ظپظ„ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ… (ط´ظ€ط§ظٹط¯ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط±ظƒظˆط¹ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ طھظٹط±ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯) ظˆ ظ¾ط¯ط±ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ط´ظ€ط¨ ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ (ع†ظˆظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظˆط¯) ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط´ ظ†ط§ظƒط± ظˆ ظ†ظ€ظƒظ€ظٹط± ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ¾ط§ظٹط´ â€چ ظƒظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظپ ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط±ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط²ط¨ط§ظ† (ظˆ ط³ط±ط´ ) ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط²ط¨ط§ظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظپ ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ظ‡ط± ط´ط¨ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯(264) .
ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط±طŒ ظپط±ط´ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ظˆظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط³ظˆظ… طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظˆ ط±ظˆظ…ط§ظ† ظپطھط§ظ† ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط±ط› ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط¨ط± ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²طھ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ…ط§ظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظƒظ†ظ†ط¯- ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط¨ظˆط±.
ط§ط² ط¹ظ€ط¨ظ€ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ€ظ† ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ… : ط§ظˆظ„ظٹظ€ظ† ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ظ†ظ€ظƒظ€ظٹظ€ط± ظˆ ظ…ظ€ظ†ظ€ظƒظ€ط± ط¯ط§ط®ظ€ظ„ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظٹظ€طھ ط´ظ€ظˆط¯طŒ ظƒظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ طں ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ€ظ„ ط´ظ€ظˆ ظƒظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظˆ طµظˆط±طھ ط§ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¢ظپطھط§ط¨ طھظ„ط§ظ„ظˆ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ظ… ط§ظˆط²ظˆظ…ط§ظ† ط§ط³ظ† . ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¨ظ‰ طھظ…ط§ظ…ط§ ط¨ظ†ظˆظٹط³ . ظƒظˆظٹط¯طŒ ط¨ط§ ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط¨ظ†ظˆظٹط³ظ… طŒ ظ‚ظ€ظ„ظ… ظˆ ظ…ظ€ط±ظƒظ€ط¨ ظˆ ط¯ظˆط§طھ ظ…ظ€ظ† ظƒظ€ط¬ظ€ط§ط³طھ طں ط±ظˆظ…ط§ظ† ظپط±ظ…ط§ط¯: ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ†طھ ظ…ط±ظƒط¨ طھظˆ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھ ظ‚ظ„ظ… طھظˆ ط§ط³طھ . ط¹ظ€ط±ط¶ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯: ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¬ظ‡ ط¨ظ†ظˆظٹط³ظ… طں ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ طµط­ظٹظپ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ† طں ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظƒط§ط؛ط° طھظˆ ظƒظپظ† طھظ€ظˆ ط§ط³ظ€طھ . ظ¾ظ€ط³ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ط¨ط±ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط¦ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط­ظٹط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط±ظˆظ…ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظ€ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ع¯ظ†ظ‡ ظƒط§ط±طŒ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ (ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط·ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ) ط§ط² ط®ط§ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ط­ظٹط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ظ† ط­ظ€ظٹظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ‰ طŒ ظ¾ظ€ط³ ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ط¯طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒظ†ط¯: ط¹ظ…ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط¯ط§ط± طھظ€ط§ ط¨ظ€ظ†ظ€ظˆظٹظ€ط³ظ€ظ… . ظ¾ظ€ط³ ط¯ط± ط¢ظ† طµظ€ط­ظٹظپظ‡ طھظ…ط§ظ… ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ط³ظٹط¦ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒطھط§ط¨طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ط±ظˆظ…ظ€ط§ظ† ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ظ…ظ€ظ‡ظ€ط±ط´ ظƒظ€ظ† . ط¹ظ€ط±ط¶ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯: ط¨ظ€ظ‡ ع†ظ€ظ‡ ع†ظ€ظٹظ€ط² ظ…ظ€ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ظ†ظ€ظ… . ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط§طھظ… ظ†ط¯ط§ط±ظ… طں ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط®ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‡ط± ظƒظ† . ظˆ ط¢ظ† طµط­ظٹظپظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ طھظ€ط§ ط±ظˆط² ظ‚ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€طھ ط¢ظˆظٹظ€ط²ط§ظ† ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظ‡ظ€ظ… ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯:ظˆ ظƒظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ„ط²ظ…ظ†ط§ ط·ط§ط¦ط±ظ‡ ط¹ظ†ظ‚ظ‡(265) .
ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ط§ط³ظ€طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظˆظ…ط¨ط´ط± ظˆط¨ط´ظٹط± ع†ظ‡ط§ط± ظ…ظ„ظƒ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط¯ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ط± ظ‚ظ€ط¨ظ€ط± ظƒظ€ط§ظپظ€ط± ط¯ط§ط®ظ€ظ„ ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ†ظ€ظƒظ€ط± ظˆ ظ†ظ€ظƒظ€ظٹظ€ط± ظˆ ط²ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ظ‚ظ€ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆظ†ط¯ظ…ط¨ط´ط± ظˆط¨ط´ظٹط± ظ†ط§ظ…ط³ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظƒط§ظپط± ط¨ط§ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط¨ظٹطھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆط­ظ€ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط§ظƒ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ط´ظ€ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ† ط¨ظ€ط§ ع†ظ€ظ‡ظ€ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظٹظ€ط¨ظ€ط§ ظˆ ط¨ظ€ظˆظ‰ ط®ظ€ظˆط´ â€چ ظ…طھظ…ط«ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط¯ط± ط¯ط¹ظ€ط§ظ‰ طھظ€ظ„ظ‚ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط³ظ€ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط­ظ€ط§ط¯ط«ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ظ… ظˆ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:ط§ط°ط§ ط§طھط§ظƒ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط³ط§ظ„ط§ظƒ ط¹ظ† ط±ط¨ظƒ ظˆ ط¹ظ† ظ†ط¨ظٹظƒ ظˆ ط¹ظ† ط¯ظٹظ†ظƒ ظˆ ط¹ظ† ظƒطھط§ط¨ظƒ ظˆ ط¹ظ† ظ‚ط¨ظ„طھظƒ ظˆ ط¹ظ† ط§ط¦ظ…طھظƒ طŒ ظپظ„ط§طھط®ظپ ظˆ ظ„ط§ طھط­ط²ظ† ظˆ...
ط¹ظ€ط§ط±ظ‚ ظˆ ظپظ€ظ‚ظٹظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ (ظ‚ط¯ظ‡ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ع†ظˆظ† (ظ…ظٹطھ ) ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط²ط® ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ ط´ظ€ظˆط¯ ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„طھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆط±ط¯ ط¹ظ€ط·ظ€ط§ظ‰ ظ‚ظ€ظˆظ‡ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ظ†ظ€ظپظ€ط³ ظˆ ط­ظ€ط³ ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط¯ط± طھظ€ط­ظ€طھ ط³ظ€ظ„ط·ظ€ظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ - ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط¨ط´ظٹط± ظˆ ظ…ط¨ط´ط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ - ظˆ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ظ„ظ†ظپط³ - ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظپطھط§ظ† ط§ط³طھ - ظˆ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ظ„ط­ط³ - ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط±ظˆظ…ظ€ط§ظ† ط§ط³طھ - ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط§ظ„ط³ط§ط·ظ‡ ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ط¨ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ط§ط³ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ€ظ…ظ€طھظ€ط­ظ€ظ† ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ط§ط² طھظ€ط­ظ€طµظ€ظٹظ€ظ„ط§طھظ€ط´ ط¯ط±ظ…ظ€ط¯ط±ط³ظ€ظ‡ ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§طŒ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ظ‡ طھظ€ط­ظ€طµظ€ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط´ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط±ط§ط­ظ… ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹طھط§ط¨ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ظپظ„ط°ط§ ط¨ط´ظٹط± ظˆ ظ†ع¯ظٹط± ط¯ظˆ ظ…ظ€ظ„ظƒ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط®ط±ط§ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…طھط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ط¯ط± طھظ„ظپظٹظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظ¾ط³ ط¨ط´ظٹط± ظˆ ظ…ط¨ط´ط± ط¯ظˆ ظ…ظ„ظƒ ظƒظ‡ ط§ط­ط¯ظ‡ظ…ط§ ط§ظ…ظ€طھظ€ط­ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظ†ظƒظٹط± ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ظ†ظٹط² ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ط§ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ط´ظ€ظٹظ€ط± ظˆ ظ…ظ€ط¨ظ€ط´ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظƒظٹط± ظˆ ظ…ظ†ظƒط±ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط¹ط¯ط¯ ط¨ط§ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒط§ظ†ظ‡ ط¨ظ€ط´ظ€ظٹظ€ط± ط³ظ€ظ„ط·ظ€ط§ظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ظ†ظ…ط±ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط±طھظ‚ط§ ط¯ظ‡ط¯ط› ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط¹ظ„ظ… طŒ ظˆ ظ…ط¨ط´ط± ط§ظٹط²ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¯ظ‡ظ€ط¯ط› ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظ†ظ€ط§ط¸ظ€ظ… . ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظ†ظƒظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط´ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ…ط±ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ (ط¨ظ‡ ظƒط§ظپط±) طھظ€ظ†ظ€ط²ظ„ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظ†ظ€ظƒظ€ط±طŒ - ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ…ط¨ط´ط± ط§ط³طھ - ط³ط²ط§ظ‰ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ) ع¯ظ†ظ‡ ظƒط§ط± ظˆ ظƒط§ظپط±) ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯(266)
ط¯ط± ط¢ط®ظ€ط± ط§ط´ظ€ط§ط±ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ظƒظ€طھظ€ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ طŒ ط§ط² ظ‚ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ط¯ ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظˆ ط¬ظ€ظˆط§ط¨ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط± ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظˆ ط¬ظ€ظˆط§ط¨ ط³ظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط± ع†ظ€ظ‡ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ† ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ط¬ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط§ط² ط¨ظ€ط§ط·ظ€ظ† ط¹ظ€ظ‚ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ط³ ظ… ط¬ظˆط´ط¯ ظˆ طھظ„ظ‚ظٹظ† ط§ظ…ظˆط§طھ ظƒظ…ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ط´ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ط³طھظ‚ظ„ط§ ط§ط«ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯. ع¯ظˆظٹظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ط§ط³ظ† ط§ط² ط¹ظ…ظ‚ طھظƒظˆظٹظ† ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط§ط·ظ† .
ط±ظ‚ظٹط¨ ظˆ ط¹طھظٹط¯: 
ظ…ط§ ظٹظ„ظپط¸ ظ…ظ† ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط§ ظ„ط¯ظٹظ‡ ط±ظ‚ظٹط¨ ط¹طھظٹط¯ ط±ظ‚ظٹط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ظˆ ط¹طھظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظٹط§ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط§ط³طھ ط› ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¯ظˆظٹط¯ظ† ط§ط³طھ ظپط±ط³ ط¹طھظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ط¹طھظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط§ط²ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¹طھط§ط¯ ط¨ط± ظˆط²ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯).
ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط±ظ‚ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط´ط¯ طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ع†ظ‡ ظƒظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ط› ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ طھط§ ط§ط¹ظ€ظ…ط§ظ„ ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ظˆ ط±ظ‚ظٹط¨ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط±ظ‚ظٹط¨ ظƒظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط؛ظ€ط§ظ„ط¨ ظ…ظ€ظپظ€ط³ظ€ط±ط§ظ† ظ…ظ€ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ط¯: ط±ظ‚ظ€ط¨ظ€طھ ظˆ ط¹ظ€طھظ€ظٹظ€ط¯ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ط°ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظˆط§ظ†ظ…طھظ„ظ‚ظٹط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ . ظپط±ط´طھظ‡ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ظ†ط§ظ…ط´ ط±ظ‚ظٹط¨ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط³ظ…طھ ع†ظ¾ ظ†ط§ظ…ط´ ط¹طھظٹط¯ ط§ط³طھ :
ط§ط° ظٹطھظ„ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ…طھظ„ظ‚ظٹط§ظ† ط¹ظ† ط§ظ„ظٹظ…ظٹظ† ظˆ ط¹ظ† ط§ظ„ط´ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¹ظٹط¯(267)ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¬ظ€ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹظ€طھظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظƒط±ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط³ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ ظ…ظƒطھظˆظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط®ظ€ظˆط¯ط´ ط­ظ€ط§ظپظ€ط¸ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€ط±ط§ط± ط§ط³ظ€طھ . ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ظˆ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ† ظƒظ€ظ†ظ€ط§ط± ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط­ظ€ط« ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط®ظ€طµظ€ظˆطµظ€ظ‰ ط¨ظ€ظƒظ€ظ†ظ†ط¯طŒ ط­ط§ظپط¸ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ط› ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ†ط§ط± ط¨ط±ظˆظٹظ… طŒ ط´ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط³طھظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ - ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ - ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ظ…ظ€ط§ ظٹظ€ظ„ظپظ€ط¸ ظ…ظ€ظ† ظ‚ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ط§ ظ„ط¯ظٹظ€ظ‡ ط±ظ‚ظ€ظٹظ€ط¨ ط¹ظ€طھظ€ظٹط¯(268) طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط­ط§ظپط¸ط§ظ† طŒ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط± ط¨ط§ ط®ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯(269) .

ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ ظپظ€ظˆظ‚ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®طµظˆطµ ط§ظ„ظپط§ط¸ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ†ظٹط§ظ† ظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚ط´ ظ…ظˆط«ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھط§ ط§: ط¬ط§ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظٹظƒ ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظ…ظ€ط³ظ€ظٹط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظٹط± ظٹط§ ط´ط± طھط؛ظٹظٹط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط› ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط±ط¯ظ… طŒ ط³ظ€ط®ظ€ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط²ط، ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظٹط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط«ط±طھط±ظٹظ† ظˆ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ طھط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط² ط­ظ…ط§ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation