بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فیضی از ورای سکوت, مسعود دلاور تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ± -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ² -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ³ -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ´ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ
(ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ط§طھ ط´ظٹط® ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ )

ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¯ظ„ط§ظˆط± طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غ² -


3 - طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ط«ظ‚ظ„ظٹظ†( 44)  
طھظ…ط§ظ… طھط´ط±ظٹط¹ط§طھ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط¯ظٹظ† طھط§ ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ط؛ظپظ„طھ ظƒظ†ظٹظ… .
ظƒط§ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظˆظ„ط§ ظپط±ظ‚ ط¨ظٹظ†ظƒ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ظ‘ ط§ظ†ظ‘ظ‡ظ… ط¹ط¨ط§ط¯ظƒ
ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ طµظ‰ظ‘ ظˆظ‚طھ (ط¹ط¬ ) ط´ط¨ظٹظ‡ طھط± ط¨ط§ط´ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆطµط§ظٹطھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظƒظ‡ ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¯ظˆط±طھط± ط¨ط§ط´ظٹظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط±طھط±ظٹظ… ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط«ظ‚ظ„ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¹طھط±طھ ط§ط³طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط¨ط§ط´ظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط®ظ„ظ‚طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط±ظٹظ… .
ظ…ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظٹط§ظ„ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط§طھظƒط§ط، ط¨ظ‡ ط§ظپظƒط§ط± ظˆ ط¢ط±ط§ط، ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… . ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظˆ طھظ…ط³ظƒ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ط¯ظپ ط®ظ„ظ‚طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ ط¯ظˆط± ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظˆظ„ظ‰ ط¹طھط±طھ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ط،ظƒظ…ظ„طھ ظ„ظƒظ… ط¯ظٹظ†ظƒظ… ظˆ ط§ط،طھظ…ظ…طھ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ظˆ ط±ط¶ظٹطھ ظ„ظƒظ… ط§ظ„ط§ط³ظ… ط¯ظٹظ†ط§( 45)
ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط®طµظˆطµظٹظ‘طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط³ط¨ط¨ ط§ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طں
ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹظ† ظ…ط±ط¶ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط§ظ…ط±ظˆط²( 46) ط±ظˆط² طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆ ط§ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ظ† ط¹طھط±طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¹طھط±طھ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¹طھط±طھ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¹طھط±طھ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ظ‰ ط، ظˆط§ط­ط¯ظ†ط¯. ط¹طھط±طھ ط´ط§ط±ط­ (ط§ط­ظƒط§ظ… ...) ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ط§ط±ط­ (طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ...) ط¹طھط±طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ط§ طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط³طھط؛ظ†ظ‰ ط´ظˆظٹظ… .
ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط³ ط§ط³طھ ( 47) ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯! ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹظƒ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ع¯ظپطھ طں!
ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ظ‡ ط®ظٹط± ط¹طھط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ط§ظٹظ† ظپط±ط¯ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط§ ط¹طھط±طھ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط²ظٹط±ط§ ط¹طھط±طھ ط§ظˆظ„ ظˆ ط¢ط®ط±ط´ â€چ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…طھط´ط§ط¨ظ‡ط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط¹طھط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط§ط² ط¹طھط±طھ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ظ…ط§ ط®ط§ظ„ظپ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ„ظ… ط§ط،ظ‚ظ„ظ‡ ...( 48)
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ع†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط´ط®طµظ‰ ظ…ط§ظ† ظˆ ظٹط§ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھظ…ط§ظ† ط§ط² طھط­طµظٹظ„ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط´ظˆظٹظ… ظˆ ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹظ… . ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط®ط§ط³ط± ظˆ ط²ظٹط§ظ†ظƒط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظƒظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ظˆط¯طں ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط·ظˆظ„ ط¨ظƒط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظˆ ظ†ظپط³ ط§ظ…ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط¯ظˆط± ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظ¾ط³ ظ‚ظ‡ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‚ط±ط¨ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…طھظˆط³ظ„ ط´ظˆظٹظ… .ط§ظ„ط§ ظ‚ط±ط¨ ظپط§ظ„ط§ ظ‚ط±ط¨ طھط§ ط¨ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ).
ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ظپظ‚ط· ظٹظƒظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ ط¯ط± طھط±ظƒ ظ…ط¹طµظٹطھ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¬ط² ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ط³طھ ظ…ط«ظ„ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ طھظپظƒط±ط§طھ ط­ظ‚ظ‘ظ‡ طŒ ظˆ ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظ…ط«ظ„ ط¯ظˆط± ط´ط¯ظ† ط§ط² ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظƒط¨ط± ظˆ ط­ط³ط¯ ظˆ... ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط·ط§ط¹طھ ط¬ط² ط§ط² ط·ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‰ ط؛ظپظ„طھ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¹ط§ظ„ظ… ط؛ظپظ„طھ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ط´ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط§ظ†ط³ ظˆ ط¬ظ† ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ ظ‚ظ‡ط±ط§ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ† ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظپط§طھ ظˆ ط¨ظ„ظ‘ظٹط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹظ‡ ظˆ طµظˆط±ظٹظ‡ طŒ ط¸ط§ظ‡ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظٹظ‡ طŒ ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‡ ظˆ ط§ط®ط±ظˆظٹظ‡ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ط§ط² طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¹ظ…ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² ط¹ظ…ط±ظˆط¹ط§طµ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆ ط²ظ‡ط± ط¢ظ„ظˆط¯ ظƒط±ط¯ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط¨ط´ط± طھط§ ط¢ط®ط± ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆظ„ظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ (ط¹ط¬ ) ط¢ظ†ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط®ط± ط­ظٹط§طھط´ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظ‡ظ… ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ط®ظˆط¯ظ… ظ‚ط§ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ط¨ط± ط³ط± ط®ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط¨ط´ط±ظٹطھ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ… ( 49)
ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط­طھظ‘ظ‰ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط±ط§ ظ†ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¶ط¯ ط¢ظ†ط±ط§ ط·ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯ طھط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ط®ط± ظƒط§ط± ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ظˆظٹظ… . ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ط®ط±ط´ ط¯ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ظˆظٹظ… . ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط¯ظپ ط§طµظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط¯ظپ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط؛ط§ظپظ„ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظٹط§ ظٹظƒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط³ط®طھظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹط¯ (ط­ظپظ‘طھ ط§ظ„ط¬ظ†ط© ط¨ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ‡ )( 50) ظˆ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ‡ظٹع† ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ط،ط¨ط¯ظ‰ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ظ‚ظ‡ط±ط§ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط³ط§ط¦ط·ظ‰( 51) ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظ…ط§ ظˆ ط¨ظٹظ† ظ…ط¨ط¯ط§ط، ط§ط،ط¬ظ„ ظˆ ط§ط،ط¹ط²ظ‘ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ‡ظٹع†ظˆظ‚طھ ط¯ظˆط± ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„طھظ…ط³ظ‘ظƒظٹظ† ط¨ظˆظ„ط§ظٹط© ط§ط،ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„ط§ ط¦ظ…ظ‘ط© ط§ظ„ط§ ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط°ط±ظٹظ‘طھظ‡ .
4 - ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ طھط´ظٹط¹( 52)  
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ طھط´ظٹظ‘ط¹ طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط،ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ظˆط§ط¶ط­ط§طھ ط§ط³طھ . ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط،ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ طھط´ظٹط¹ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ طھط´ظٹظ‘ط¹ ظ†ظٹط³طھ .
ظٹط§ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ†ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‘ط© ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط§ط«ظ†ط§ ط¹ط´ط±طŒ طھط³ط¹ط© ظ…ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ طھط§ط³ط¹ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ظ… ط¢ظ† طھط³ط¹ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ط،ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ظٹط§ط¯ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظ†ط¸ط±ظ… ظ‡ط³طھ ط¨ظٹط³طھ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¶ط¨ط· ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظٹط³طھ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظ†ظپط± ط§ط² طµط­ط§ط¨ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط²ط، ط§ظٹظ† طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط­طھظ‘ظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ط¹ظ…ط±طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆ... ط¬ط²ط، ظ‡ظ…ط§ظ† طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ‚ظ„ظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھظˆط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ طھظˆط§طھط± ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ط،ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¢ط³ط§ظ†طھط± ط«ط§ط¨طھ ظˆ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط­طھظ‘ظ‰ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ طھط´ظٹط¹ ظپظ‚ط· ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط¶ط­ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظˆ ظ…طµط§ط¯ط± ط§ط،ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† طھظ…ط³ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط§ط¨ط¯ط§ ع¯ط²ط§ظپ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .( 53)
5 - ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظپط³ طھظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط³طھ( 54)  
ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظپظƒط± ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… طں ظˆ ط¯ط± ط±ظپط¹ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طں
ظپظƒط± ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ط®ط± ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طں
ط¬ظ‡طھ ظˆ ط¹ظ„ظ‘طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط§ط¶ط± ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھظٹظ… ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظ†ط¨ظ‰ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط§ط،ظ„ط§ط§ط،ط®ط¨ط±ظƒظ… ط¨ط¯ط§ط¦ظƒظ… ظˆ ط¯ظˆط§ط¦ظƒظ… طŒ ط¯ط§ط¦ظƒظ… ط§ظ„ط°ظ†ظˆط¨ ظˆ ط¯ظˆط§ط¦ظƒظ… ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظپط§ط±( 55) ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ†ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ…ط§ظ† ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط³ط§ط¦ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط§ظپظ‰ ظˆ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ . ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¢ظ†ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¢ط²ط§ط± ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… .
ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط·ط¨ط¹ط´ط§ظ† ط¢ط²ط§ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظ‡ط³طھ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ظƒط§ظپظ‰ ظˆ ظٹظƒ ط­ط§ظپط¸ ط§ط² ط´ط± ظˆ ط¢ط²ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯.
ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظٹظ… ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھ طں ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھ طں ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‰ظ‘ ط­ط§ط¶ط± ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط؛ط§ظٹط¨ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط؛ظ„ظˆظ„ ط§ظ„ظٹط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طں
ظ…ط§ ط®ظˆط¯ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظٹط³طھظٹظ… ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط§ع¯ط± ط¯ظ„ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ظƒط³ظ‰ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ع¯ظˆظٹط¯.
ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¢ط²ط§ط± ظˆ ط§ط°ظٹطھ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ط¯ظ‡ط§ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ظٹط°ط§ط، ط¨ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط³ط§ط²ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ع†ط±ط§ ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھ ظˆ ط¬ظ„ظˆطھ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ظ„طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ظ…ع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ظ…ظ† ظٹطھظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظٹط¬ط¹ظ„ ظ„ظ‡ ظ…ط®ط±ط¬ط§* ظˆ ظٹط±ط²ظ‚ظ‡ ظ…ظ† ط­ظٹط« ظ„ط§ظٹط­طھط³ط¨ ظˆ ظ…ظ† ظٹطھظˆظƒظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظپظ‡ظˆ ط­ط³ط¨ظ‡ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ„ط؛ ط§ط،ظ…ط±ظ‡ ظ‰ ظ‚ط¯ ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ„ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ‚ط¯ط±ط§طں( 56)
ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط§ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ طŒ ط¬ط²ط¦ظ‰ ظˆ ظƒظ„ظ‰ ظٹط§ط± ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯طں!
ظ¾ط³ ظ‡ظٹع† ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ط±ظˆظ‰ طŒ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ط¦ظٹظ‡ط§ ظ…ط¹ظٹطھ ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط¨ط¹ظٹظ‘طھ ظƒط±ط¯ظ† .
ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط± ط´ظˆظٹظ… طŒ ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط®ط¯ط§ طھط±ط³ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ط§ط² ظ…ط§ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯. ظ‡ط±ط§ط³ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒ ط´ظˆظٹظ… .
ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ظٹظ… ط¯ظٹع¯ط± ط؛ط¶ط¨ ظ…ط§ ط؛ط¶ط¨ ط®ط¯ط§ط³طھ .
ط·ط§ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط¬ظ†ظ‘ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط§ط°ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¬ط§ظٹطھط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ…
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ظ† ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ .ط­ط¶ط±طھ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظ„ظƒظ† ط§ع¯ط± ظ…ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ†ط´ظˆظ… ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯طں
ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط§ط³طھ . ط´ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپظƒط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظˆ ط®ط¯ط§ظٹطھط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ظˆط¯.
ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظˆ ط¨ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ‡ط³طھ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظٹظ† ط´ظ…ط§ ظˆ ط®ظ„ظ‚ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ†ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط«ظ‚ظٹظپظ‡ ظˆ ط¬ظ„ظˆطھط± ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¬ط±ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظˆط¬ط¨ ط¨ظ‡ ظˆط¬ط¨ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط´ظ…ظ†ظٹظ… . ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ظˆط§ظ„ط§ظ‘ ع†ط±ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طں!
ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ…ط§ظ† طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظٹظ… .
ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط§طµظ„ط­ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظٹظ… .
ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ط¨ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط،ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ظˆظٹظ… طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط®ط§ط±ط¬ظٹظ‡ط§.
ط§ط،ط¹ط¯ظ‰ ط¹ط¯ظˆظ‘ظƒ ظ†ظپط³ظƒ ط§ظ„ظ‘طھظ‰ ط¨ظٹظ† ط¬ظ†ط¨ظٹظƒ( 57)
ط§ظٹظ† ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ط؛ط¶ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط¬ط§طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ظˆط¯ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظˆ ظƒظپظ‘ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط®ظˆط¯ظ… ط¢ط¯ظ… ظ‡ط³طھ . ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظٹظ… ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ظˆط§ظٹط´ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط§ط³طھ . ط§ظ…ظ‘ط§ ط¢ظٹط§ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طں!
ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ظˆظٹظ… . ط§ع¯ط± ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ظ†ط±ظپطھظٹظ… طŒ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ط±ظپط¹ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظˆظ‚طھط§ ط±ظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط±ظپط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ط¬ ظ…ط§ ط¯ط±ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط³طھط؛ظ†ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ† ظ…ط´ظƒظ„ ظƒط§ط± ظ…ط§ طھظ…ط§ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظپط³ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ظ…ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھط§ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ظƒط§ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظپط±ط¯ط§ ظˆ ظ¾ط³ â€چ ظپط±ط¯ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† طŒ ظƒط§ط± ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
طھط§ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ظ‚ظˆظ‰ ظ†ط´ظˆط¯ ظƒط§ط± ظ…ط§ ط¯ط±ط³طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ظˆ ظ‚ظˆظ‘طھ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± (ط¹ط¬ ) ظ‡ظ… ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظپط³ ط§ط³طھ .
ط¢ظٹط§ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ طھط§ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظƒط§ط± ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ط¢ظٹط§ طھط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط±ط§ط´ظ‰ ظˆ ظ…ط±طھط´ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒط§ط± ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط±ظ‘ط®ظٹظ† ط§ط،ظ‡ظ„ ط³ظ†ظ‘طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ :
ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط±ط¤ ط³ط§ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµظپظ‘ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ط§ط¨ظ† ط³ظپظٹط§ظ† ظ„ط¹ظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ظƒط´طھظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ† ط§ظˆطŒ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ط«ظ„ ط¢ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ط§ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط´طھط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط³ط±ط¯ط§ط±ط§ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ( 58) ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظƒظ‡ : ظ…ط§ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط± ظ…ط§ ط؛ط§ظ„ط¨ ط´ط¯ظ‰ طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¹ظ‚ط¨ ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ط§ طھظˆ ط§ط³طھ
ط§ظٹظ† ط¨ط¯ط¨ط®طھ ط´ظ‚ظ‰ ط¹ظ‚ط¨ ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ط®ط± ط³ط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ط¯ط¨ط®طھ ط´ظ‚ظ‰ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظپط±ظˆط®طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظˆط§طµظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ط¯ط§ط± ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط±ط§ ظ‡ظ… ط®ط±ظٹط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط®ط³ط± ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆط§ظ„ط§ط®ط±ط© ط´ط¯.
ط¢ظٹط§ طھط§ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طں!
طھظˆ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¢ط®ط±ظگ ظƒط§ط±طŒ ظƒط§ط±ظگ ط®ظˆط¯ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط®ط± ظƒط§ط± ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط²ظٹط± ع¯ظˆط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظپظ„ط§ظ† ظ‚ط¯ط± ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ‡ظ… ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ .
ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§طµظ„ط§ط­ ط®ظˆط¯طŒ ظƒط§ط±ظ…ط§ظ† ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ط¨ظƒظ†ظٹظ… طں
ظ…ظ…ظ„ظƒطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط¬ط§ط³ظˆط³ ظٹط§ ط±ط´ظˆظ‡ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط±ط´ظˆظ‡ ط¯ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒط³ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ط±ظˆظٹظ… ط§طµظ„ط§ط­ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طں!
ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¯طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط³طھظƒظ‡ ظ…ط§ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆط§ظ„ط§ظ‘ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط±ط´ظˆظ‡ ظ†ط®ظˆط±ط¯طں
ط¢ظٹط§ ط§ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ظˆظƒط±ط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طں ظ…ع¯ط± طھط±ظƒظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…طµط·ظپظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظˆظƒط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³طھط¹ظ…ط±ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒظپظ‘ط§ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طں ظˆ ظٹط§ ط¢ظ† ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط²طŒ ظ…ع¯ط± ط­ط¬ط§ط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط´ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طھظˆ ع¯ظˆط´ ظƒظ† طں!
ظƒط§ط± ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ طں ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨طھط±ط³ظٹظ… .
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط§ ط­ط§ظ„ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ظٹظƒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… .
ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ„ط¯ظ†ط¯ ع†ظ‡ ط¬ظˆط±ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ†ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ ط¨ط¯ظˆظ† ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظپط³ ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ظٹظ… . ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظپظٹظ‚ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ظˆظ‚طھط´ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط­ط§ظ„ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ع†ظٹط³طھ طں
ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ (ط§ط³طھط؛ظپط§ط±) ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
ط¨ط§ ط®ط§ط±ط¬ظٹظ‡ط§ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط±طھط¨ط§ط·ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط·ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆط§ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆط§ط¶ط­ ظˆ ط§ط،ط´ط¨ط§ظ‡ ط¢ظ†طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ ظˆظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط§ع¯ط± ط¯ظٹظˆط§ط± ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ط،ط°ظˆظ† ط¨ظˆط¯ ط­ط±ظپ ظ…ط§ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¯ط³طھ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظˆط´ طŒ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طŒ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¯ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ‚ط±ط¶ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طں
ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§طŒ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظƒظ†ظٹظ… . طھط¯ط¨ظٹط± ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط¯ط§ط®ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯.
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط±ظپظٹظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ظپط¹ظ„ ط±ظپظٹظ‚ ط§ط³طھ ط§ظ…ظ‘ط§ طھط§ ظƒظ‰ طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ . ط®ط¯ط§ ظ…ظٹط¯ط§ظ†ط¯ طھط§ ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھط§ ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ظپط¹ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ طھط§ ع†ظ‚ط¯ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط´ط¨ط§ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ع†ظ‚ط¯ط± ظ…ط§ ط±ط§ظ‡ طŒ ظ…ظٹظ„ ظ…ط§ ط±ط§طŒ ظ†ظپط³ط§ظ†ظٹطھ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ط¨ظƒظ†ط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨طھط±ط³ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظƒظ† طŒ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¯ظˆط± ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ† .
ظٹظƒ ط¢ظ‚ط§ط¦ظ‰ (ط®ط±ظ… ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯) ع¯ظپطھ : ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط§ظٹظ† (ظ…ط«ظ„ط§) ط¯ظ‡ طھظˆظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ† .
ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظƒظٹظپظ… ط±ط§ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظپظ‚ط· ط¯ظ‡ طھظˆظ…ط§ظ† ظ¾ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ… . ع¯ظپطھظ… : ط¨ط¨ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ† طھظˆظ‰ ظƒظٹظپظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط´ ظٹظƒ ط¯ظ‡ طھظˆظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ط®ظˆط±ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ… .
ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ط¬ظ„ظˆظ‰ ع†ط´ظ… ظ…ظ† ط¬ظˆط±ظ‰ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ط§ط² طھظˆظ‰ ظƒظٹظپ ظ…ظ† ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…طھط­ظٹظ‘ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ع†ظ‡ ط¬ظˆط±ظ‰ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¯طں! ط¢ظٹط§ ط³ط­ط± ظƒط±ط¯طں ع†ظ‡ ط¬ظˆط±ظ‰ ط¨ط±ط¯طں! ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… .
ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط­ط§ظ„ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ظ…ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯ طھظ…ط§ظ… ط§ط·ط±ط§ظپظ… ط±ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط¨ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ظ…ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯ طھظ…ط§ظ… ط§ط·ط§ظ‚ظ… ط±ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط¨ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¹ط¨ط§ظٹظ… ط±ط§ ظ‡ظ… ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط¹ط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ط­ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹظ… !
ط¢ظٹط§ طھظˆظƒظ‘ظ„ ظ…ط§ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ‚ظˆظ‘طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ظˆظ„ ط¨ط²ظ†ط¯طں!!
ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط§طµظ„طھ ظƒظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھط§ظ† .
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظٹطھ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط®طھظ„ط§ط·ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¢ط¨ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ طھط§ ظ…ط§ظ‡ظٹظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظپط³ط§ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظ†ط±ظˆط¯.
ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ :
ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ط± طھط¶ط±ظ‘ط¹ط§طھظ…ط§ظ† ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ط§ظ† طŒ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھظ…ط§ظ† طŒ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ط®طµظˆطµط§ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆط¨ط±ط­ ط§ظ„ط®ظپط§ط، ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طµط§ط­ط¨ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط­ط§ظ„ط§ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆط¥ ظ„ط§ظ‘ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ط² ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ظˆط± ظ†ط±ظˆظٹظ… .
ط­ط¶ط±طھ ط­ط±ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط¸ط±ط© ظˆط§ط،ط°ظ†ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ط¹ظٹط© ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¬ظ„ظˆطھط± ط§ط² ظ…ط§ ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط§ط²ظ„ط¨ طھط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط¨ط±ط³ط¯ ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¬ظ„ظˆطھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط­ط±ظپ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯.
ط¢ظ†ظˆظ‚طھ ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯طں
ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ط§ط¦ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظٹظ†ط´ط§ظ† ط¹ظ‚ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظˆط¹ط¯ظ‡ ظپط­ط´ط§ط، ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹظƒ ظ…ظƒط§ظ† ط®ظ„ظˆطھظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ظٹظƒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ… ظٹظƒ ط§طھط§ظ‚ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظپط±ط¶ط§ ظƒط³ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظٹظ† ط§طھط§ظ‚ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§طھط§ظ‚ ط¨طھظ‰ ظ‡ط³طھ طŒ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨طھ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ظ†ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ع†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط®ظپظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظٹظ… طں
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظٹظƒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ط§ ط¨ط¯ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط¶ط§ط، ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ط´ظ…ط§ ط²ط­ظ…طھ ط¨ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط¶ط§ط، ط¨ظƒظ†ظٹط¯. ظ‡ظ…ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط°ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ…ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط´ظ…ط§ ط§ظ…ط¶ط§ط، ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط§ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظپط±ط¯ط´ طŒ ط¢ظ‡ظ… ط¨ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ...!!
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ط®ظپظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ط§ط¸ط± ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ط­ظƒظٹظ… ط§ط³طھ . طھط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ†ط³ط§ط²ظٹظ… ظƒط§ط±طھط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط­ط§ظ„ط§ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظƒظ†ظٹظ… طں
ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¨طھط±ط³ظٹظ… طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط§ط´ظٹظ… . ط®ظˆط¨ ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط؛ظˆط§ ظˆ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظˆ طھط·ظ…ظٹط¹ ظ†ط´ظˆظٹظ… .
ظˆظ‚طھظٹظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط­ط±ط§ط² ط´ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط®ظ„ظˆط§طھ ط§ط² طھط¶ظ‘ط¹ط§طھ طŒ ط§ط² ط¥ ظ†ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط§ط² ط·ظ„ط¨ طھظˆط¨ظ‡ طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ط¨ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ طŒ ط¯ط³طھ ط¨ط±ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… .
ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طھظˆط³ط· ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظˆطµظ‰ظ‘ ط­ط§ط¶ط±ط´ (ط¹ط¬ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¹ط§ط±ظپظٹظ† ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ط¦ظٹط§ظ† ظˆ ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ط· ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¨طµظٹط± ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ ط¨ظƒظ†ط¯. ط®ظˆط¯ط´ظ†ط§ط³ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ط®ظˆط¯ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… طŒ ط®ط¯ط§ط¦ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط®ظ„ط§ظپ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
6 - ظƒط±ط§ظ…طھ ط´ظٹط¹ظ‡ 
ط§ط² ظƒط±ط§ظ…طھ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظ‡ظٹع† ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط®ط§طµظ‘ظ‡ (ط´ظٹط¹ظ‰ ) ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… .
ط®ظˆط¯ ط¹ط§ظ…ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط±ظ‰ ظپط§ظ‚طھظ„ظˆظ‡( 59) ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط®ظˆط¯طھ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯طھ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… . ط®ظˆط¨ ط¢ظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ط¨ط± ط³ط±ظ…ط§ظ† ط¢ظ…ط¯.
ط¨ظ‡ طھط§ط²ع¯ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط®ظˆط¯ ط¹ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ظ„طµط¯ظٹظ‚ظˆظ† ط«ظ„ط§ط«ط© : ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¢ظ„ ظپط±ط¹ظˆظ† ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ظ‚ط§ظ„ : ط§ط،طھظ‚طھظ„ظˆظ† ط±ط¬ظ„ط§ ط§ط،ظ† ظٹظ‚ظˆ ط±ط¨ظ‘ظ‰ طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ† ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ :ظٹط§ ظ‚ظˆظ… ط§طھظ‘ط¨ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ظˆ ط§ط،ظپط¶ظ„ظ‡ظ… (ط§ط،ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط© ).( 60)
ظ¾ط³ طµط¯ظٹظ‚ ظˆ ظپط§ط±ظˆظ‚ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظٹط§ظ†ظ†ط¯طں ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯ ط¯ظٹع¯ط±طں!!
طµط¯ظ‘ظٹظ‚ظٹظ† ط³ظ‡ ظ†ظپط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظپط¶ظ„ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طµط¯ظٹظ‚ ط¨ط§ط´ط¯طں!
ط¨ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ظپطھ ط§ظٹظ† ظƒط±ط§ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپط¶ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط®ظˆط¯ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ : ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظٹط± ط§ظ„ط¨ط´ط± ظپظ…ظ† ط§ط،ط¨ظ‰ ظپظ‚ط¯ ظƒظپط±( 61) ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط·ط±ظ‚ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
7 - ط³ظ„ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰( 62)  
ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظٹظƒظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط± طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط°ط§طھظ‰ ط§ط³طھ .
ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظˆط§ط،ظ‚ظٹظ…ظˆط§ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظˆ ط،ط§طھظˆط§ ط§ظ„ط²ظƒظˆط© ( 63) . ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط±ط² ط¨ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒظپط± ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹظƒ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‡ط§ ظˆ ظƒظپظ‘ط§ط± ط§ط¨ط¯ط§ ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظ…طھط¯ظٹظ‘ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ط¯ظٹط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ طµظ„ط§ط© ظˆ ط²ظƒط§ط© ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط،ظˆ طµظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظˆط§ظ„ط²ظƒظˆط© ظ…ط§ ط¯ظ…طھ ط­ظٹط§( 64) . ظ…ظ†طھظ‡ط§ ط¯ط± ط®طµظˆطµظٹطھ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ط¹ظ…ظ„ طŒ ط¨ط§ ظ…ط§ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط°ط§طھظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظˆطµظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆطµظˆظ„ ط¹ط¨ط¯ ظ¾ظٹط´ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط§ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طھط¹ط¸ظٹظ… ط°ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ†ظٹط³طھ . ظˆظ„ط°ط§ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ„ظˆظƒ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ‡ظ… ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط³طھظٹظ… ( 65)
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط·ط±ظپ ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ط§ ظ„ع¯ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯!طں
ط§ط² ظ…ظپط§ط®ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆط¬ط¯ط§ظ†ظ‰ ط°ط§طھظ‰ ط§ط³طھ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ‚ظٹط§ظ…ط´ طھط¹ط¸ظٹظ… ط°ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ط§ظ„طھظ‘ظƒطھظ‘ظپ ط¹ظ…ظ„ ظˆظ„ظٹط³ ظپظ‰ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط¹ظ…ظ„( 66) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظپط±ط¯ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ظ…ظ†طھطµظپ ط§ظ„ط¯ط§ط¦ط±ط© ( 67) ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط±ظƒظˆط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط¹ط¸ظٹظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط¯ظˆظ…ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط·ط¨ظ‚ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ط§ط³طھ . ظ…ط«ظ„ط§ ط²ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…طھط± ظˆ ظ…ط±ط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط®ظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ظ¾ط§ط¦ظٹظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯.
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ظƒظˆط¹ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ط؛ط§ظٹطھ ط®ط¶ظˆط¹ ط§ط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ ظ‡ظٹع† ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ طھظˆ ط®ط§ظƒ ظ‡ط³طھظٹظ… . ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط§ط² ظ…ظپط§ط®ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ† ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط­ طµظ„ط§ط© ظˆ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط¬ط²ط§ط، طµظ„ط§ط© طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط³ â€چ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط¯ط± ط§ظ†ط¬ظٹظ„ظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯:ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ظ„ط³ط¬ظˆط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ظƒظ†ط§ط¦ط³ ظپظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط¯ط¹.( 68)
ظˆ ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط¨ظ‡ ط±ظƒظˆط¹ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط¬ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط³ط¬ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط¹ط¸ظ… ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طµظ„ط§طھظٹظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¨ط¯ط¹طھ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط² .ط§ط¶ط­ط§طھ ظˆ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ . ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط­طھظ‘ظ‰ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ظˆ ظ…ظ„ظˆظƒ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† طھط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط؛ط§ظٹطھ ط®ط¶ظˆط¹ط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظپط¶ظ„ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط°ط§طھظ‰ ظ…ظپطھط®ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ…ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط³ط¬ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ظˆظپ ط®ط¯ط§طŒ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¢ظ†ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط®ظٹط± ط§ط،ظ…ظ‘ط§ ط§ظ„ط³ط¬ظˆط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ظƒظ†ط§ط¦ط³ ظپظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط¯ط¹ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط§ظ‰ ط¯ط± ظƒظ„ظٹط³ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ط¬ط¹ظ„طھ ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ ط±ط¶ ظ…ط³ط¬ط¯ط§ ظˆط·ظ‡ظˆط±ط§( 69) ظƒط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط­طھظ‘ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط°ط§طھظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط°ط§طھظٹظ‡ ط§ط±ط¬ط§ط¹ ط¯ط§ط¯.
8 - ط¢ط«ط§ط± ظٹظ‚ظٹظ†( 70)  
ظٹظ‚ظٹظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ط§طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… . ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظٹط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ„ظˆط§ط²ط¯ط§ط¯ ظٹظ‚ظٹظ†ظ‡ ظ„ظ…ط´ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ط، ظƒظ…ط§ ظ…ط´ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط§ط،( 71)
ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ط§ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظٹظ… ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰( 72) ظ‡ظ… ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط±ط³ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط³ظˆط§ط± ظ…ط§ط´ظٹظ† ط´ظˆط¯ (ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§) ظ…ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ع¯ظپطھظٹظ… :
ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط´ط±ظپظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆظ„ظ‰ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظٹظ… .
ظٹظƒ ظˆظ‚طھ ط§ط² ظ¾ط³ط±ط´ط§ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ : ط¢ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظ¾ط¯ط±طھط§ظ† ط³ظˆط§ط± ظ…ط§ط´ظٹظ† ط´ظˆظ†ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ظٹط±طŒ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظˆط§ط®ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظٹظ… ظ…ط§ط´ظٹظ† طھظ‡ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظˆظ„ظٹظ† ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط±ط§ ظ…طھط¨ط±ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط´ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط³ظˆط§ط± ظƒط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ طھط§ ط·ظˆظٹط±ظٹط¬ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‰ 3 ط³ط§ط¹طھ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‰ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط² ط·ظˆظٹط±ظٹط¬ طھط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظٹظ„ظˆظ…طھط±ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ !
9 - ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ†( 73)  
ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ط³طھظ‰ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§طھ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط¹ط§ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ„ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط¹ط§ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ظˆظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط¯ط¹ط§طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ط±ط³ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظ…ظ„ظƒ ط¯ط¹ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ„ط­ط§ط¸ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط­طھظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯( 74)
ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظƒظ… ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¯ط¹ط§ ط¨ط± ظ‚ط§ط¦ط¯ ط§ط¹ط¸ظ… (ط¹ط¬ )طŒ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ظ†ط¬ظ‰ ط¹طµط± ط§ط³طھ طŒ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§ط³طھ .
ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظپط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظ‘ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ظ†ط§ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³( 75) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¯ط± ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظپط§ط± ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ظ„ظˆط¯ ط¯ط± ظ†ط§ط± ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯.( 76) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظٹط¯.
10 - ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ظ„ط°طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰( 77)  
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‚ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط®ظٹط± ظ„ظƒظ… ( 78) ط´ط§ظٹط¯ ط¹ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ط³طھظ…ط§ط¹( 79) طŒ ط؛ظ†ط§ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط؛ظٹط± ط؛ظ†ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط­ط³ظٹظ† طµظˆطھ ظˆ... ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¯ط± طھظƒظ„ظ… طŒ ط؛ظٹط¨طھ طŒ طھظ‡ظ…طھ طŒ ط§ظٹط°ط§ط،( 80) ظˆ... ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ظƒظ„ظ‘ظپ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ع¯ظˆظٹط¯. ط­طھظ‘ظ‰ ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ„ط؛ظˆظٹط§طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ط¹ط§ظ‚ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع¯ظپطھظ† ط§ظٹظ† ظ„ط؛ظˆظٹط§طھ ط¨ط§ط¹ط« ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط±ظƒ ط´ظˆط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط± طھط±ظƒ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ط¹ط§ظ‚ط¨ ط§ط³طھ .
ظ„ط§ ظٹط¤ ط§ط®ط°ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ظˆ ظپظ‰ ط§ط،ظٹظ…ظ†ظƒظ…( 81) طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط،ظٹظ…ط§ظ† .
ظ„ط¨ط§ط³ ط­ط±ظٹط± ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط·ظ„ط§ ظ‡ط°ط§ظ† ظ…ط­ط±ظ‘ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط°ظƒظˆط± ط§ط،ظ…طھظ‰ ( 82) .
ط§طµظ„ط§ ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ ظˆ ظٹظƒ ظ†طµظپ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ„ط°ظ‘طھ ط¨ط±ط¯ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ظƒظ†ط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط²ظ†ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط²ط´طھ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ…ظ„ظˆظƒ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط¦ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¨ط§ط­ ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ ط§ط³طھ .
ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ†ظ‘طھط´ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظ„ط°طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ط§ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ظٹط³طھظ…ظ†ط­ط±ظ… ط²ظٹظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„طھظ‰ ط§ط،ط®ط±ط¬ ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ظ‰ ظˆط§ظ„ط·ظٹط¨طھ ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط²ظ‚( 83) ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظٹط¨ط§طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ‚ظ„ ظ‡ظ‰ ظ„ظ„ط°ظٹظ† ط،ط§ظ…ظ†ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظٹظˆط© ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط®ط§ظ„طµط© ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط©
ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظˆ ط؛ظ… ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ع¯ظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ط¨ظ†ظٹظ‡( 84) ظƒظپط§ط± ط±ط§ ظٹظƒ ط®ط´طھط´ ط±ط§ ط§ط² ط·ظ„ط§ ظˆ ظٹظƒ ط®ط´طھط´ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ع†ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طµط§ظ„ط­ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط¨ط¯ظٹظ‡ ط¯ط§ط¦ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§.
ظƒظپظ‘ط§ط± ظˆ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ط¨ظƒظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط´ط¯ ط´ط¯.
11 - ط¢ط«ط§ط± ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط®ظ…ط³ ظˆ ط²ظƒط§طھ( 85)  
ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط²ظƒط§طھ (ظˆ ط®ظ…ط³ ) ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط¸ط±ظٹظپ ظˆ ظ„ط·ظٹظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط²ظƒط§طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ظ…ظˆ ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ( 86) ظˆ ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ط¯ط¯ ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ع¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… : ط­ط³ط§ط¨ ط¨ظ„ط¯ ظ†ظٹط³طھظٹظ… طں
ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯
ط¨ط§ظٹط¯ طµط¨ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط¢ظ† ظ…ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط²ظƒط§طھ ظ†ظ‚طµ ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ظ„ ط±ط§ طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ط¯ظ† ط´ط§ط® ظˆ ط¨ط±ع¯ ط§ط¶ط§ظپظ‰ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط«ظ…ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظƒط§طھ ظ‡ظ… طŒ ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظƒظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ظ… ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ط¬ ) ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ طھط¬ط§ط±طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط³ظ‡ظ… ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ط¬ ) ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ط§ ط§ط­طھظٹط§ط· ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ط¹ظƒط³ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ظٹط¯ ط´ظپطھظ‰( 87) .
ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظƒظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ظƒط´طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ط¬ط§ ط·ظˆظپط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‰ ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒط´طھظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھ .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط؛ط±ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ط´ ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ع¯ظپطھظ†ط¯: ظƒط§ط± ط§ط² ظƒط§ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط¨ط± طµط­ظٹط­ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط´طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯: ط®ظٹط±طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط؛ط±ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯..طں!
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ… طŒ ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط؛ط±ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‡ط§ ط®ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ†ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ع¯ظپطھظ… ط­ظ‚ظˆظ‚ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ طھط§ط¬ط±ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯. ط§ظٹظ† طھط§ط¬ط± ط¹ط§ط¯طھط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط¬ط§ط±طھط´ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ‡ظپطھظ‡ طھط¹ط·ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ظ…ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ظ†ط¬ظپ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ† طŒ طھط¬ط§ط±طھط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط¯ط± ظٹظƒ ط³ط§ظ„ظ‰ طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ظƒط± ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط¨طµط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط¬ط§ظٹظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨طµط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±.
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ† ظƒط´طھظ‰ ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط§ط®ظ„ ظƒط´طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظƒط´طھظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . طھط¬ط§ط± ظ†ط¬ظپ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‰ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ…ط§ط´ط§ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط¢ظٹط§ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² طھظ„ظپ ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ط§ظ† ظ‡ط³طھ طŒ ظˆ ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظٹط§ ط§طµظ„ط§ ظ‚ط¶ظٹظ‡ طµط­طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظٹط§ ط®ظٹط±طں ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§.
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨طµط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط´طھظ‰ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط؛ط±ظ‚ ظˆ طھظ„ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظپظ‚ط· ظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ† طھط§ط¬ط± ظ†ط¬ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ 50 ظƒظٹط³ظ‡ ط´ظƒط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† 50 ظƒظٹط³ظ‡ ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ظٹظƒظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظƒظ†ط§ط± ط´ط· ظ…ط±طھط¨ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ… ع†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط³ط¨ط¨ ظ†ظ…ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ طھظ‡ط°ظٹط¨ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ ظ…ط§ظ„ط´ طھط±ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
12 - ط¨ط±ظƒط§طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²( 88)  
ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط®ظ…ط³ ط³ط¨ط¨ طھظ†ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ط§ط±ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط²ظƒط§طھ ظˆ ط®ظ…ط³ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط¹ظٹظ†ظƒظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… طھط´ط®ظٹطµ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ . ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ„ط·ظپ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط²ظƒط§طھ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯. ط¨ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط²ظƒط§طھ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ„ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ط³طھظ†ط²ظ„ظˆط§ ط§ظ„ط±ط²ظ‚ ط¨ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© ( 89)
ط¨ط§ظ„ظˆط¬ط¯ط§ظ† ظپط±ط¯ ظƒظٹط³ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط´ط§ط±ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظٹط³ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظٹظƒظ†ظ‰ !
ط²ظٹط±ط§ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹظ… ظƒظ‡ ظپط±ط¯ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظپط±ط¯ط§ ط§ع¯ط± ظٹظƒ ط±ظٹط§ظ„ ظ‡ظ… ظ†طµظٹط­طھ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط¯ظ‡ ط±ظٹط§ظ„ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ طھط± ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طµط±ظپ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط³طھ طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط± ظƒط§ط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط¬ط§ط¦ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯. ط§ط±ظˆظ¾ط§ظٹظٹظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط³ط§ط¹طھط´ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط´ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ ظˆظ‚طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط®ظˆط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± 20 ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ظپطھظٹط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯طŒ ع†ط±ط§ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط²ط§ط­ظ… ظˆظ‚طھ ظƒط§ط± ط¨ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظˆظ‚ط§طھ ظƒط§ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طں!
ظ„ظٹظƒظ† ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒظ†ظٹظ… ظ…ط«ظ„ ظٹظƒ ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظٹظ‰ ط®ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ع†ط·ظˆط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ظٹظ… ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط§ظ‰ طھظ„ط® ط±ط§ ط¨ط®ظˆط±ظ‰ طµط­ظ‘طھ ظˆ ط¹ط§ظپظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ†ظ‚طµ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ط³ظˆط³ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط²ط¯ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ط³ط¨ط¨ طھظ†ط²ظٹظ„ ظˆ ط§ط³طھظ†ط²ط§ظ„ ط±ط²ظ‚ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹظ… ظƒظ‡ ط´ط§ط±ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط¨ط± ظ…ط§ ظ…ظ†ظ‘طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ط³طھط­ظ‚ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط·ظ„ط¨ظƒط§ط± ط¨ط§ط´ظٹظ… . ط¢ط±ظ‰ ط´ط§ط±ط¹ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط¨ط± ظ…ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ظ†ظ‘طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§طµظ„ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ†طµظٹط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ طµط±ظپ ظˆظ‚طھ ظٹط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط´ط¯ظ† ظƒظٹط³ظ‡ ظپظˆطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ظٹط§ط³ â€چ ظ†ظٹط³طھ .
ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… طŒ ط´ط§ظٹط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط¬ط² طھط§ط،ط«ظٹط± ط¯ط± ط±ظˆط­ ط¯ط± ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² طھط§ط،ط«ظٹط±ط§طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ظƒطھط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆط±ط²ط´ ط¨ظƒظ†ظٹط¯ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط§ط³طھ .( 90)
ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپظˆط§ط¦ط¯ ظ…ظ† ط­ظٹط« ظ„ط§ظٹط­طھط³ط¨ ط§ط³طھ .
ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظˆط¨طھ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ظˆط§ط¬ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط±ط§ط¶ ظ†ط§ظپط¹ ظˆ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ . ط­طھظ‘ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظٹظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط³ط± ط¯ط±ط¯ ط¯ط§ط´طھظٹظ… طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹظ… ط±ظپط¹ ط´ط¯.
13 - ظ†ط¬ط§طھ ط´ظٹط¹ظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±( 91)  
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظٹط§ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظƒط§ط´ظپ ط§ظ„ط¹ط¸ط§ط، ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظٹط¯ ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ط¤ ظˆظ†ط§طھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط±ظ‰ ط، ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طں!
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†طµظپ ط´ط¨ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظƒط§ط¸ظ… ظٹط²ط¯ظ‰( 92) طŒ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظƒط§ط³ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظ‡ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±طھظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط³ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظٹظƒ ط±ظˆط²ظ‰ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¨ط§ ط´ط¨ ط¹ظٹط¯ ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طµط§ط¯ظپ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط±ظپظٹظ‚ ظ†ط¬ظپظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظƒط§ط³ط¨ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظٹظƒ ظ…ط¬ط³ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ظƒظ…ط´ ظٹظƒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ط³ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¯ط± ط´ظƒظ… ظ…ط¬ط³ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظپط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ط´ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط®ظˆظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طھط¹ط¨ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯. ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ط± ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط¢ظ† ط±ظپظٹظ‚ ظ†ط¬ظپظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط± ظˆ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظٹط´ ط¨ط±ظˆط¯. ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط§ط¯ط§طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ظˆ ظ…ظƒط¨ظ‘ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظƒط§ط¸ظ… ظٹط²ط¯ظ‰ ظˆ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‚ظˆظ‰ ظˆ طھظ†ظˆظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظٹط¯ ظ…ظƒط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… . ظ…ط±ط¯ ظ†ط¬ظپظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ط¨ط±ظ… .
ظˆظ„ظ‰ ط³ظٹط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§طµط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط؛ط±ظˆط¨ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ طھط§ط¬ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ†ط²ظ„ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
(ظ…ظ†ط²ظ„ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ط´ط· ط¯ط¬ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظڈط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯).
ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¨ط§ط± ظٹظƒ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط·ظ†ط§ط¨ ظˆ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¯ظٹع¯ط±.
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظٹظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط´ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط´ط¨ ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ط®ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ط´ظƒظ…ط´ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظ„ط§ظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ…طھط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظڈط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ط´ط· ط§ط³طھ . ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظ†ط¬ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط´ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‡ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¢ظ† ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ†ط²ظ„ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظ‚ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚طµط¯ ظƒط´طھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ظٹط¯ ظ…ظƒطھط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط§طھط§ظ‚ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظˆ ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ طھظˆظ‰ ط´ط· ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ… .
ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظٹط¯ طھط§ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط³ظٹط¯ طھظ†ظˆظ…ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط´ط· ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯.
ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط®ظٹط§ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط± طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ظ…ط±ط¯ ظ†ط¬ظپظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¬ط³ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯( 93) ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظٹظƒ ط¨ظ„ظ…ع†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ„ظ…ع†ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط±ظˆط¯ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯طŒ طھط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ¾ظ„ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆط±طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ط±ظˆظ†ط¯.
ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯: ط´ظ…ط§ ع†ط·ظˆط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں!
ط¨ظ„ظ…ع†ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:ظ…ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¨ط±ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¬ط³ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط³ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ طµط¯ط§ ط¨ط²ظ† ظˆ ط§ظˆ ظˆ ط¯ظˆط³طھط´ ط±ط§ ط³ظˆط§ط± ظƒظ† ظˆ ط¨ظٹط§ظˆط± ط¨ط·ط±ظپ ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ† .
14 - ظ†ظ‚ط´ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ظ‚ط§ط، ظ…ط°ظ‡ط¨( 94)  
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط­ط§ط¦ط±ظ‰( 95) ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯: ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ط®ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظƒظ†ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ط®ظپظٹط§ظ†ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ظ…ظ†ط¨ط±ظٹظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ظ…ظ‘ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ظ… ع†ظ‡ ط±ظˆط¶ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ظپظ‡ظ…ط¯طŒ ظٹظƒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¶ط®ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¯ط± ظ†طµط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط§ط­طھظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط¢ظ†ط¬ط§ ط´ظˆط¯. ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ظˆط¶ظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± ط²ظٹط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ظپط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط،ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظٹظƒ ط§ظ…ط± ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ طں!
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط±ط¶ط§ط®ط§ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظٹظƒ ط§ظ…ط± ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظˆط§ط¬ط¨ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط³طھط­ط¨ طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط­ظٹط§ط، طھط´ظٹط¹ ط§ط³طھ طŒ ط§ط­ظٹط§ط، ظ…ط°ظ‡ط¨ ط­ظ‚ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط§ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¨ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ‘ ط§ظ„ط­ط¨ظ‘ ظˆط§ظ„ط¨ط؛ط¶ طں!.
ط¯ط± ط´ظˆط±ظˆظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ ظƒظ‡ ظ‚ط±ظٹط¨ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظ„ط§ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظ…ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط­طھظ‘ظ‰ ط§ظ„ط§ظ† ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط¶ط­ط§طھ ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط±ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒظ…ظˆظ†ظٹط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ط¯ظٹظ† ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆظ„ظƒظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ظ‚ظپظ‚ط§ط² ظˆ ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ„ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط§ط«ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط±ظƒ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­ظپط¸ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§طŒ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
15 - ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط؛ط¯ظٹط±ظ‡ ظˆ ط§ط·ط¹ط§ظ… ط§ط؛ظ†ظٹط§ط، ط¯ط± ط§ظ† ط±ظˆط²( 96)  
ظ…ط°ظ‡ط¨ طھط´ظٹط¹ طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ . ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… طھط±ظˆظٹط¬ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظƒط³ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ظˆظ‚ظپ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§طھ ط¢ط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ط³ ط±ط¶ظˆظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ظٹط¯ ط؛ط¯ظٹط± ظپظ„ط§ظ† ط¹ط¯ظ‡ طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ظˆظپظ‡ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¶ظٹط§ظپطھ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط؛ط°ط§ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯. ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط؛ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظپظ‚ظٹط± ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ظ„ط§ط²ظ… ط§ظ„ظˆظپط§ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ظ„ط§ط²ظ… ط§ظ„ظˆظپط§ط، ط§ط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‚ط¯ط± ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط´ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظˆظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ظپظ‚ط±ط§ط، ط±ط§ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ (ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ) ظ…ظ‡ظ… (ط­ط¨ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ط؛ظ†ظٹط§ط، ط§ط·ط¹ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ…طھظ…ظˆظ„ظٹظ† ظˆ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط§ظƒط±ط§ظ… ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط®ظˆط¯ط´ طھط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² طھط¹ط¸ظٹظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط؛ط§ظٹطھ ط§ط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط±ط§ظپطھ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط­طھظ‘ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ظƒط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ طھط´ط±ظٹظپط§طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظ‚ط§ط¦ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط®ظ„ط§طµظ‡ طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط؛ظ†ظٹط§ط، ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ط¢ظ† ط§ظ…ط± ط§ط³طھ . ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±( 97) ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ع†ظ†ط¯ ظƒظٹط³ظ‡ ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† (ظ…ط³ط¬ط¯ ط³ظٹط¯) ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ظپظ„ط§ظ† ط¯ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظپظ„ط§ظ† ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯ (ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ طھظƒط±ط§ط± ظ†ط´ظˆط¯) ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط±ظˆط² ط´ظ…ط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† 20 ظ‡ط²ط§ط± طھظˆظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµط§ظ„ط­ ط®طµظˆطµط§ ظ…طµط§ظ„ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط،ظ‡ظ„ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط­ظ‚ظ‡ طھط´ط®ظٹطµ â€چ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ…ط¯ط§ط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† طŒ طھط±ظˆظٹط¬ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ„ط°ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ط¹ط´ط±ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط´ط±ظ‡ ظپط§ط±ظˆظ‚ظٹظ‡ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ‡ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ع†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation