بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فیضی از ورای سکوت, مسعود دلاور تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ± -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ² -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ³ -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ´ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ
(ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ط§طھ ط´ظٹط® ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ )

ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¯ظ„ط§ظˆط± طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ظ†ط§ط´ط±
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط§ظ…ط¬ط¯ ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰
ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡
ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ
ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ…
ظ†ظ…ط§ط²
ط¨ظڈط¹ط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰
1 - ظ¾ط§ظٹظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
2 - ظ…ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط± طھظˆط­ظٹط¯ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ
3 - طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ط«ظ‚ظ„ظٹظ†
4 - ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ طھط´ظٹط¹
5 - ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظپط³ طھظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط³طھ
6 - ظƒط±ط§ظ…طھ ط´ظٹط¹ظ‡
7 - ط³ظ„ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰
8 - ط¢ط«ط§ط± ظٹظ‚ظٹظ†
9 - ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ†
10 - ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ظ„ط°طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰
11 - ط¢ط«ط§ط± ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط®ظ…ط³ ظˆ ط²ظƒط§طھ
12 - ط¨ط±ظƒط§طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²
13 - ظ†ط¬ط§طھ ط´ظٹط¹ظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±
14 - ظ†ظ‚ط´ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ظ‚ط§ط، ظ…ط°ظ‡ط¨
15 - ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط؛ط¯ظٹط±ظ‡ ظˆ ط§ط·ط¹ط§ظ… ط§ط؛ظ†ظٹط§ط، ط¯ط± ط§ظ† ط±ظˆط²
16 - ظƒط±ط§ظ…طھظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰
17 - ظƒط±ط§ظ…طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰
18 - ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ†
19 - ط±ط´ظˆظ‡
20 - ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ†ظ‡ ظƒظˆظپظ‡
21 - ط²ظ‡ط¯ ظˆ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ط´ظٹط® ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡
22 - ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظپط¹ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ†
23 - ط­ظƒط§ظٹطھ ظˆظپط§طھ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹
24 - ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ طµظ„ظٹط¨ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط¯ط§ط´طھ ظ…ط±ط¯
25 - ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظˆ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط®ظ„ظپط§ط، ط§ط² ط¨ظٹطھط§ظ„ظ…ط§ظ„
1 ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط«ظ…ط§ظ†
2 ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡
3 ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„
26 - ظˆط¬ظˆط¨ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰
27 - ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ
28 - ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط§ط²ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¨
29 - ط¹ط¯ظ… طµط¯ط§ظ‚طھ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط±ط§
30 - ط¯ظˆط§ظ… ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ط¨ط´ط±ظ‰
31 - ظ…ط±ط§طھط¨ ظپظ‚ط± ظˆ ظ…ط³ظƒظ†طھ
32 - ط°ظ„ظ‘طھ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ
33 - طھظˆظƒظ‘ظ„ ظˆ ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ط·ط¨ط¹
34 - ط­ط³ظ† ط¸ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ…
35 - ط¨ظ„ظ†ط¯ ط·ط¨ط¹ظ‰ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯
36 - ط²ظ‡ط¯ ظˆ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ع¯ط°ط´طھظ‡
37 - ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط±ظٹط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¬ط¹ظٹطھ
38 - ظƒط±ط§ظ…طھ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰
39 - ظ†ظ‚ط´ ظ…ط¨ظ„ط؛ط§ظ† ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡
40 - ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظˆ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ظ…ط¨ظ„ظ‘ط؛ط§ظ†
41 - ط´ظٹظˆظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛
42 - ط±ظˆط´ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظپط§ط± ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…
43 - ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯
ط§ظ…طھظٹط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ط´ظٹط¹ظ‡
ط¯ط³ظٹط³ظ‡ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ طھظپط±ظ‚ظ‡ ط¨ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ†
ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظƒط±ط§ظ…طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡
ظ…ط±ع¯ ط¢ط³ط§ظ†
44 - ظ¾ط±ط³ط´ ظˆ ظ¾ط§ط³ط®
ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ظ†ط§ط´ط± 
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظٹظ…
ظˆظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆ ظ„ط§ظ‚ظˆط© ط§ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…
ظˆطµظ„ظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ظٹظ‘ط¨ظٹظ†
ط³ط±ط¢ط؛ط§ط² ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ† ظˆ ط±ط­ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¬ظ†ط¨ط´ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظˆط§ظ„ط§ط³طھ . ظ¾ط±ظˆط±ع¯ط§ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ط§ظƒط´ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ .
ظ†ط´ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†طµظٹط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظƒط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹظ… طŒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظˆظپظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظˆط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط²ظٹط² ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ع¯ط±ط§ظ† ظ‚ط¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ظˆ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط± ط·ظ‰ ظ‚ط±ظˆظ† ظˆ ط§ط¹طµط§ط± ظ‡ظ†ظˆط² ظ¾ظˆظٹط§طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط² ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط²ظٹط² ظˆط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ع¯ط±ط§ظ† ظ‚ط¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ظˆ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط± ط·ظ‰ ظ‚ط±ظˆظ† ظˆ ط§ط¹طµط§ط± ظ‡ظ†ظˆط² ظ¾ظˆظٹط§طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط² ط§ط³طھ .
ظˆ ظ‚ط§ط¯ط± ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظ¾ط±ظˆط±ط´ â€چ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰
ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ط§ظƒظٹط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ†ظˆط± ظˆ ع¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظٹط³طھ طں
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظƒظٹط³طھ طں
ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ…ظƒطھط¨ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط´ط§طھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹طµط± ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط³ط±ظˆط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط®ط¯ط§ ع†ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طں ط§ط² ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ†ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯.
ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ط¯ط± ع¯ظپطھط§ط±ظ… ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¯ط§ط±ظ… ظ†ظٹط§ظپطھظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ط› ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ع¯ظ…ط§ط±ط¯ط› طھط§ ط¯ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ظ‚ط§ط±ظ… ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظˆط¯ظ… ع†ظˆظ†ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ظ¾ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒظˆظ‡ ط­ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯. طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ط¬ط² ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯.
ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھظ†ظ‡ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظˆ ظ…ظ† ط³ظˆظ…ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… .
ظ†ظˆط± ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ط´ظ…ظٹظ… ط®ظˆط´ط¨ظˆظ‰ ظ†ط¨ظˆطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¦ظٹط¯ظ… .
ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ط²ظˆظ„ ظˆط­ظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… .
ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ„ظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط±ط³طھط´ ط®ظˆط¯ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ .
ط¹ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ† طھظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ… طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… . طھظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظٹط³طھظ‰ ظˆظ„ظ‰ ظˆط²ظٹط± ظˆ ظˆطµظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ .( 1)
ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ‡ط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط´ â€چ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ .
ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ط§ط±ظˆظ‰ ط¨ط´ط±ظٹطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯. ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط± ظپط±ط§ط³ظ‰ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط§ظ„ع¯ظˆظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯. طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¯ط± ط³ط±ط¢ط؛ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¨ظ‰ ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط±ظˆط¨ط±ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط›
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ع†ظ†ظٹظ† طھط±ظٹط¨ظٹطھ ط´ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
طµط­ط¨ظˆط§ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط±ظˆط§ط­ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ„ظ‚ط© ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ . ط¢ظ‡ ط¢ظ‡ ط´ظˆظ‚ط§ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¤ ظٹطھظ‡ظ… .
ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§ ط®ط¯ط§ظٹط§ ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ط§ظ† ظ…ط´طھط§ظ‚ظ… .( 2)

ظ…ظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¯ظˆط³طھ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط§ط²ع†ظ‡ ط´ظƒط± ع¯ظˆظٹظ…طھ ط§ظ‰ ظƒط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظˆط§ط²
ط·ظ‡ط§ط±طھ ط§ط± ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¬ع¯ط± ظƒظ†ط¯ ط¹ط§ط´ظ‚ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ…ظپظ‚ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ط§ط´ ط¯ط±ط³طھ ظ†ظٹط³طھ ظ†ظ…ط§ط²
ط² ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط·ط±ظٹظ‚طھ ط¹ظ†ط§ظ† ظ…طھط§ط¨ ط§ظ‰ ط¯ظ„ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯ ط§ط² ظ†ط´ظٹط¨ ظˆ ظپط±ط§ط²
ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط³طھ ظپط±ط²ط§ظ†ع¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ظ‡ظٹط®طھع¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ط´ط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ…ط§ظ† ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ…ط¬ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ…ط¬ط¯ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²ظ…ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط²ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط§ظ†ط¯. ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط² ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ط§طھ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط§ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± طھط´ظ†ظ‡ ظƒط§ظ…ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ط§ظ† ط§ط² ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظپظٹط¶ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظٹط±ط§ط¨ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط³ظˆظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ظˆط±ط§ظ‚ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھط´ط§ط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط´ط± ط¢ط«ط§ط± طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظ†ط¯ طھط´ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯.
ط§ظ…ظ‘ط§ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط­ط§ط¶ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­طھط±ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¯ظ„ط§ظˆط± طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط³ط¹ظ‰ ط¨ظ„ظٹط؛ ط®ظˆط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ظˆط±ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ظƒطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط³طھظپظٹط¶ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط³طھ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆط§ظ„ط§ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ‚ط±ظˆظ† ظˆط¨ط§ظ„ط§ط®طµ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظƒط¨ظٹط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ع†ط§ظ¾ ظˆ ظ†ط´ط± ط§ظٹظ† ط§ط«ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ظ†طھط¸ط±ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ط¨ظˆظ‚ظˆط¹ ظ¾ظٹظˆط³طھ . ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط؛طھظ†ظ… ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھ ط¹ط²ظٹط² ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظٹظ…ط§ظ† ط³ط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط³ظ„ظٹظ… ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ط§ط¤ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط¹ط§ظ„ظٹظ‚ط¯ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ… . ظٹط§ط¯ط´ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ط´ط§ظ† ظ¾ط± ط±ظ‡ط±ظˆ. ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط¨ط§ ط°ظƒط± ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ط¨ظٹطھ ط´ط¹ط± ط§ط² ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط§ظ…ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… .
ظٹط§ ط±ط¨ طھظ‡ظ‰ ظ…ظƒظ† ط² ظ…ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ط¬ط§ظ… ظ…ط§
ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط±ظٹط² ط´ط±ط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ… ظ…ط§
ط§ط² طµط¯ظ‚ ط¨ظ†ط¯ع¯ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظپظƒظ†
ط´ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ… ظ…ط§
ط¨ظ‰ طµط¯ظ‚ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ط±ط³ط¯ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ…
ط¨ظ‰ ط°ظˆظ‚ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ط´ظˆط¯ ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ظ… ظ…ط§
ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط¹ط´ظ‚
ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط§ط² طھط§ ظƒظ‡ ط´ظˆط¯ ظ¾ط®طھظ‡ ط®ط§ظ… ظ…ط§
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط§ظ…ط¬ط¯ ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ 
ط³ط®ظ† ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط´ظˆط§ط± ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ط²ظٹط±ط§ ط§ظپظ‚ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ظٹظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ط¯ط§ظ…طھ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظˆ ط§ط² ظپظ‚ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ظگ ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¯ظ‡ ظ…ط¹ط¯ظˆط¯ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ . ظ…ط§ ظƒط¬ط§ ظˆ ط¢ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظٹظ… ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ظٹظ… .
ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¨ط§ ظ„ط·ظپ ظˆ ظƒط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† طŒ ط®طµظˆطµط§ ظ†ط³ظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظگ ط²ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط§ط² ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط± ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ظˆظ†ط¯.
ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ†
ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط§ظ…ط¬ط¯
ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ 
ط³ظ¾ط§ط³ ط¨ظ‰ ظƒط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط§طµ ظˆ طµط§ظ„ط­ ط®ظˆط¯ ط³ظ¾ط±ط¯ طھط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھع¯ط± ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¸ظ„ظ…ط§طھ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظˆ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط±ظˆط¯ظ‡ط§ ط¨ط± ط±ظˆط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظˆظˆطµظ‰ظ‘ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط§ظˆطŒ طµط§ط­ط¨ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®طµظˆطµط§ ظ‚ط·ط¨ ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط§ ط¹ط¸ظ… ط­ط¬ظ‘ط© ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„طھط±ط§ط¨ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،). ظˆ ط¨ط§ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ طھط´ظٹظ‘ط¹ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ†ع¯ طھط­ظ…ظٹظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ع¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ظ†ط§ط¨ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط³ط§ظ„ظƒط§ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط­ظ‚ طŒ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³ط·ظˆط±ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ظ†ط§ظٹط§ظپطھظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ…ط± ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط±ط¢ظ†ظٹظ… طھط§ ط¨ط§ ط°ظƒط± ط§ط­ظˆط§ظ„ط§طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±ط§طھ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ† ط§ط² ظ„ط³ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ظˆط§ط³ط· ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¨ظ¾ظٹظ…ط§ط¦ظٹظ… .
ظ¾ظٹط´طھط± ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ظƒ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط´ط®طµظٹطھ ط¹ط§ط±ظپ ظƒط§ظ…ظ„ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¨ظ‘ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظˆظ‚ ط³ط§ظ„ظƒظٹظ† ظˆ طھط±ط؛ظٹط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط³ظٹط± ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯طŒ ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ… طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ‚ظ„ظ… ظ‚ط§طµط± ط§ط³طھ ظˆ ط³ط®ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ طھظ†ظ‡ط§ طھط³ظ„ظ‘ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط¢ظ†ط³طھ ظƒظ‡ :
ط¢ط¨ ط¯ط±ظٹط§ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ† ظƒط´ظٹط¯
ظ‡ظ… ط¨ظ‚ط¯ط± طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ط´ظٹط¯
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط³ظٹط±ظ‡ ط¬ط§ط± ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ط² ط¯ظˆط±ط§ظ† ظƒظˆط¯ظƒظ‰ طھط§ ظƒظ‡ظ†ط³ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظƒظ‡ظˆظ„طھ طŒ طھظ„ط§ط´ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ„ط§ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظˆظ„ط§ظٹطھ طŒ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ... ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ظˆط¬ط² ظˆ ظ…ط®طھطµط± ط¬ط³طھط¬ظˆ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ… .
ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط°ظƒط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ طµط±ظپط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط§طھ ظˆ ظٹط§ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط®طµظ‰ طھظ†ط¸ظٹظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط³ط§ظٹط± ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¨ط¯ظ„ظٹظ„ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط§ط·ط§ظ„ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ  
ط­ط§ظپط¸ ط§ع¯ط± ظ‚ط¯ظ… ط²ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ طµط¯ظ‚
ط¨ط¯ط±ظ‚ظ‡ ط±ظ‡طھ ط´ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‘طھ ط´ط­ظ†ظ‡ ظ†ط¬ظپ
ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ طŒ ط¯ظˆ ط¨ط°ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¨ظ‘ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¯ظٹط¹ظ‡ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¶ظ…ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¬ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط±ظˆط­ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¯ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ط®ظˆ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ…ط­ط¨ظ‘طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط­ظˆط§ظ„ط§طھ ط³ط®ظ† ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظ…ط®طµظˆطµط§ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ظƒظ‡ ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط¸ط±ط© ظˆط§ط،ط°ظ†ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ط¹ظٹط© ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظ…ظ‘ط§ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط±ظˆط± ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط­ط¨ظ‘طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ„ظƒ ظ†ط§ظ‚طµ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ†ط¨ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ط¸ظ…طھط´ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ط§ط¬ط² ط§ط³طھ . ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ظ‰ ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯ط¹ط§طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط­طھظ‘ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ‘ط§ظ… ظƒط³ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظپط±ط¶ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ†ع¯ط§ط±ظ… طھظ†ظ‡ط§ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ‚ظٹط§ظ†ظˆط³ظ‰ ط¨ظٹظƒط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ„ط§ظٹظڈط¯ط±ظƒ ظˆظ„ط§ ظٹظˆطµظپ
ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ…  
ط³ظ„ط§ظ…ظŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ ط·ظ‡ ظˆ ظٹط³
ط³ظ„ط§ظ…ظŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ ط®ظٹط± ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ظٹظ†
ط³ظ„ط§ظ…ظŒ ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆط¶ط© ط­ظ„ظ‘ ظپظٹظ‡ط§
ط§ظ…ط§ظ…ظŒ ظٹظڈط¨ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ†
ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹظ… ط³ط§ط¹طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط·ظ„ظˆط¹ظٹظ† طھط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ‡ (ط³ ) ظˆ ط°ظƒط± ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظƒط§ظ† ط´ط±ظٹظپ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ‘ط§ظ… طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ط­ط±ظ… ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط±ط¶ظˆظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط·ظ„ظˆط¹ظٹظ† ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ظپطھ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط«ط§ظ„ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھط­ظˆظٹظ„ ظƒظپط´ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒظپط´ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ع¯ط±ط¯ ظˆ ط®ط§ظƒ ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ظƒظپط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط·ظˆط·ظٹط§ظ‰ ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظپ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ
ط¨ط±ظˆ ط¯ط§ظ…ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¬ط² ط§ظˆط³طھ ط¨ط±ع†ظٹظ†
ط³ظƒظˆطھ ظˆ ط¯ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط°ظƒط± ط¨ظˆط¯ظ†
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ط§ط³ط±ط§ط± ط­ظ‚ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯
ظ…ظڈظ‡ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ ط¯ظˆط®طھظ†ط¯
ط³ظƒظˆطھ ظ†ط§ظ…ظ‰ ط¢ط´ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط®ط¯ط§ط³طھ . ط؛ظٹط± ط§ط² ط³ط§ط¹ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط¯ط±ظٹط³ â€چ ظˆ ظ¾ط§ط³ط®ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ... ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط³ظƒظˆطھظ‰ ط¨ظ‡ عکط±ظپط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط³ظƒظˆطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظƒظˆطھ طھظ†ظ‡ط§ ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ط­ط±ظƒطھظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط°ظƒط± ع¯ظپطھظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظƒط±ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط­ط±ظپ .
ط¯ط§ظ… ط§ظ„ط°ظƒط± ط¨ظˆط¯ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ…طµط§ط­ط¨طھظ‰ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط§ط­طھظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ . ط°ظƒط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظˆط±ط¯ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظٹط§ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط§ط² ط°ظƒط±ظٹط§ ط³طھظ‘ط§ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒظ…طھط± ظƒط³ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ†ظ…ط§ط²  
ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ… ط®ظ… ط§ط¨ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط¯ط± ظٹط§ط¯ ط¢ظ…ط¯
ط­ط§ظ„طھظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¢ظ…ط¯
ظ†ظ…ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط±ظٹط¶ظ‡ طھط§ط¨ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ط³طھظٹظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظ†ظ…ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط§ط¨طھظ‡ط§ظ„ ظˆ طھط¶ط±ط¹ظ‰ ط®ط§طµ ط§ط³طھ طŒ طھط¶ط±ظ‘ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط± ظ†ظٹط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط¨طھظ‡ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­طھظ…ط§ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط°ط§طھ ط¨ط§ط±ظٹطھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط±ظˆط¬ ط§ظˆ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† .
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.( 3) ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظ¾ط± ط§ط³طھ ط§ط² ط³ط¬ظ‘ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ظƒ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظپط±طµطھظ‰ ظ…ط؛طھظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¯ط± ظˆطµظپ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ظ‡ط± ع†ظ‡ ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ… ط§ط³طھ ظ¾ط³ ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¯ط±ظƒط´ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ…ظˆطھ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.( 4)
ط¨ظڈط¹ط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ 
ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ط¹ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط¯ط± ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ظˆ ظ‚ظ… ط³ظ¾ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³ط§طھظٹط¯ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط؛ط±ظˆظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ†ط§ط¦ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط´ظٹط® ظƒط§ط¸ظ… ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ طŒ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط¶ظٹط§ط، ط¹ط±ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط­ط¬طھ ظƒظˆظ‡ ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ (ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ) ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ط¨ظˆط؛ ط°ط§طھظ‰ ظˆ ط­ط§ظپط¸ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¯ظ‚ظ‘طھظ‰ ظ…ط«ط§ظ„ ط²ط¯ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ طھط¯ط±ظٹط³ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ط®ط§طµ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط±ظˆط³ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طھط¯ط±ظٹط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط®ط§طµ â€چ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط±ظˆط³ ط­ظˆط²ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھط¯ط±ظٹط³ طھط§ ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ طŒ ظٹظ‚ظٹظ†ظٹط§طھ طŒ ط¨ط¯ظٹظ‡ظٹط§طھ طŒ ط§ط±طھظٹط§ط²ط§طھ ظ…طھط´ط±ظ‘ط¹ظ‡ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ط¯ط± ظپظ‡ظ… ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ظˆ ظˆط¬ط¯ط§ظ†ظٹط§طھ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ط§ط­ظƒط§ظ… ط­طھظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط±طھظٹط§ط²ظٹط§طھ ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ط±ط§ ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆط§ط¶ط­ظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ†ط§ظ‚ط´ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¸ظ†ظ‘ظٹط§طھ ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ظٹط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ .
ظ…ط¹ط¸ظ‘ظ… ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ط§ط­ظƒط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ط§طµظ‘ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط´ظƒط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯طں ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… .
ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط±ط­ظˆظ… طµط§ط­ط¨ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظƒط§ط´ظپ ط§ظ„ط؛ط·ط§ط، ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ظ„ظ… ط§ط،ط¬ط¯ ط§ط،ظ‚ظˆظ‰ ط­ط¯ط³ط§ ظ…ظ†ظ‡ ظپظ‰ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ (ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒط§ط´ظپ ط§ظ„ط¹ط¸ط§ط، ظ‚ظˆظ‰ طھط± ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ط³ظٹط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ… ) ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‚ظˆظ‡ ط­ط¯ط³ â€چ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ظ†ط§ظ‚طµ ط­ظ‚ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپظ‚ظ‡ ط±ط§ ط§ط³طھط´ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط³ظ„ظ‘ط·ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظپظ‡ظ… ظƒظ„ط§ظ… ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط®ظ„ظپط§ط، ط§ظ„ظ†ظ‘ط¨ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط¯ظ‚ظ‘طھ ظ†ط¸ط± ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ظ‚ظˆظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ طھط³ظ„ظ‘ط· ظƒط§ظپظ‰ ط¨ط± ط¢ط±ط§ط، ظˆ ظ†ط¸ط±ظ‘ط§طھ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط±طھ ظˆ ط§ط¬ظ…ط§ط¹ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط§ ط°ظˆظ‚ظ‰ ظ„ط·ظٹظپ ط¨ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ط، ظˆ ظپطھط§ظˆط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ع¯ط°ط´طھظ‡ (ظ‚ط¯ظ…ط§ط، ظˆ ظ…طھط§ط،ط®ط±ظٹظ† ) ط§ط´ط±ط§ظپ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط³ط§ط¨ظ‚ ط§ظ‡ظ„ ظƒط±ط§ظ…طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹طµظ…طھ ط§ط² ط®ط·ظٹط¦ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ع¯ط± ع†ظ‡ ط¹طµظ…طھ ط§ط² ط®ط·ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹طµظ…طھ ط§ط² ط®ط·ط§ ظپظ‚ط· ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ†ط¸ط±ط§طھ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط³ظ„ظپ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط¹ط§ظ† ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظ„ ظ…ط¨ط§ط­ط« ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط³ ط®ط§ط±ط¬ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط§طµظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط«ط¨ط§طھ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظˆطµط§ظٹطھ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط®طµظˆطµ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط­ط¯ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± ظˆط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯: ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط­ط« ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ( 5) ظ„ظƒظ† ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط¯ط±ط¯ ط¯ظ„ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ظ…ط¹طھط±ط¶ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹظ… . ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:ط؛ط±ط¶ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆط§ظ„ط§ظ‘ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط®ظ„ظ„ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظƒظ†ظٹظ… ...
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ط§ عکط±ظپ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰ ظˆ ظƒظٹط§ط³طھ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط´ظƒط§ظپ ظˆ ط±ط®ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط§ظ…ط±ظٹظƒط§ ط¨ظ‡ ط§ظپط؛ط§ظ†ط³طھط§ظ† ظˆ... ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ط¨ط±طھ ظˆ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ ط§ط² طھط§ط±ظٹط® ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط§ط±ظٹط® طھط´ظٹظ‘ط¹ ظˆ طھط§ط±ظٹط® ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط²ط­ظ…ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¹طھظ„ط§ظ‰ ظƒظ„ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…طھط­ظ…ظ‘ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط§ظ†ط§طھظ‰ ط±ط§ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط­ظ‚ظٹط± ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ†ط؛ط² ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ظˆط¹ ط®ظˆط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ظٹط¹ ظˆ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ‚ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظٹطھ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھط´ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط§ط«ط¨ط§طھ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯....
ظ…ط¹ط¸ظ‘ظ… ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¨ط§ط­ط« ظˆظ„ط§ظٹطھ ط±ط§ ظƒط±ط§ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ظˆ ظ…ظˆط¬ط² طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ط±ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯: ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† طھظˆط¶ظٹط­ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط­ط« ط¨ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ† ط§ط² ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط­ط±ظپ ط²ط¯ظ† ط§ط¨ط§ط، ط¯ط§ط±ظ… طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ طھظƒط±ط§ط± ط¢ظ† .
ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طھط¹ظ…ظ‘ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط´ظ† ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¬ط²ط، ظˆط§ط¶ط­ط§طھ ط§ط³طھ . ظٹط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :ط§ط² ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظٹط§ ط§ط² ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط¹ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ( 6)
ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…طµط¨ط§ط­ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط§ طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ…ع¯ط± (ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط«ط§ظ„ ) ط´ظƒظ‘ظ‰ ط¯ط± طھط´ظٹظ‘ط¹ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯.
ظٹظƒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¯ط± ط¯ظ„ظ…ط§ظ† ع¯ظ„ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظٹظƒ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط§ط¬طھ ظ…ط§ ظ‡ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ظˆط± ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ†ظ‘ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ طŒ ط´طµطھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط¯ط± ط¯ط±ط³ط´ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ط­ط«ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯. ع¯ظˆظٹط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظپظ„طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظپظƒط§ط± ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… . ط´ط§ظٹط¯ ط§ع¯ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ظ† طھظˆطµظٹظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط­ط« ط¯ط± ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظٹظ… .( 7)
ط¢ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظٹظ‰ عکط±ظپ ظˆ ط¨ط­ط±ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… . ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ظ… ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚طھط¶ظ‰ ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ¾ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ط§طھ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ… .
ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط¯ظ‡ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط±ظٹظ‡ (ط¯ظ‡ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ط© ) 1380 ط´ظ…ط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ…ط¬ط¯ (ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ) ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ ط¬ط¯ظ‘ط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط³طھط¬ظ…ط¹ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط³ظ„ظپ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ظ‡ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ظ‡ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط³ط§ط¨ظ‚ ظ„ط­ط§ط¸ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹع¯ط±...
ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظˆ طھط´ظˆظٹظ‚ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ…ط±ط§ ظ…طµظ…ظ‘ظ… ط³ط§ط®طھ طھط§ طھظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‘طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ظ…ط¨ط°ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ طھظ†ط¸ظٹظ… ط¢ظ† ظ…ط¨ط§ط¯ط±طھ ظˆط±ط²ظ… .
ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ط§طھ ط¹ط§ط±ظپ ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ط³ط§ظ„ظƒ ظˆط§طµظ„ ط´ظٹط® ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ط¬طھظ‡ط¯ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ (ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ…ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط³ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظˆ طھط¯ط±ظٹط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ظˆ ظپط¶ظ„ط§ظ‰ ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ‚ظ… ط§ظٹط±ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… :
1 ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ ط®ط·ط§ط¨ ظپط¶ظ„ط§ ظˆ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ‚ظ… ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨طµظˆط±طھ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¶ط§ ظƒظ„ظ…ط§طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط±طھظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ط§طµط·ظ„ط§ط­ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ„ظ‡ط°ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ طھطµط±ظ‘ظپ ظƒظ…ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ظ„طھ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ظ†ظˆط´طھط§ط±ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط®ظ„ ظˆ طھطµط±ظ‘ظپ ط¯ط± ط§طµظ„ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2 ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط­ط§ط¶ط± ط§ط² ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ط§طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط§ط² ط¯ط±ط¬ طھط°ظƒظ‘ط±ط§طھ ط®طµظˆطµظ‰ ظˆ ظ…ط±ظˆط¯ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط´ط±ط§ط¦ط· ظˆ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… .
3 ط¨ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ظ¾ط§ظˆط±ظ‚ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ط¨ط§ط­ط« ظ…ط«ظ„ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… .
4 ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط´ظپط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¯ط±ط³ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ظ‡ظ„ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¯ط± ط­ط¯ظ‘ ظˆط³ط¹ ط®ظˆط¯ ط³ط¹ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¢ط¯ط±ط³ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨طµظˆط±طھ ظ¾ط§ظˆط±ظ‚ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ… طھط§ ط¯ط± طµظˆط±طھ طھظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط¬ظˆط¹ ظƒظ†ظ†ط¯.
5 ظ…ط¹ط¸ظ‘ظ… ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ظƒط±ظ‘ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط­طھ ظٹظƒ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ†ظƒطھظ‡ ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… .
6 ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¬ظ„ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ…ط¬ظ„ظ‘ط¯ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط­ط« ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ طھط­طھ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ظ…ط®طھظ„ظپ طھظƒط±ط§ط± ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¥ ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ظ‘ط¯ط§طھ طŒ ط¬ظ„ط¯ ظ…ط³طھظ‚ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ .
ط¯ط± ط®ط§طھظ…ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ†ط¨ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± طھط¯ظˆظٹظ† ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظˆ... ط­ظ‚ظٹط± ط±ط§ ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ…ط§ظ„ طھط´ظƒط± ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ط§ظ†طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… .
ط´ظ‡ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ‚ظ… ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¯ظ„ط§ظˆط± طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰
ط¹ظٹط¯ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† 1423 ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ 23 ط¢ط¨ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ 1381
1 - ظ¾ط§ظٹظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…( 8)  
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡
ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ط،ظƒظ…ظ„طھ ظ„ظƒظ… ط¯ظٹظ†ظƒظ… ( 9) ظˆ ط¥ ظ†ظ…ط§ ظˆظ„ظٹظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظ…ظ†ظˆط§( 10) ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§. ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ظ‚ظ„ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ظˆطµظ‰ظ‘ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظˆطµط§ظٹطھ طھظƒظˆظٹظ†ط§ ط¨ظ‚ط§ط، ظ†ط¨ظˆظ‘طھ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ (ط¹ط¬ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ظ‰ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط¨ط§ ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¥ ظ†ظ‰ طھط§ط±ظƒ ظپظٹظƒظ… ط§ظ„ط«ظ‚ظ„ظٹظ† طŒ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆط¹طھط±طھظ‰ ... ط³ط§ط،ظ„طھ ط±ط¨ظ‘ظ‰ ط§ط،ظ† ظٹط¬ظ…ط¹ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ظˆ ط§ط،ظ† ظ„ط§ظٹظپط±ظ‚ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§طŒ ظپط§ط³طھط¬ط§ط¨ ظ„ظ‰( 11)
ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ط§ ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط³ط§ط،ظ„طھ ط±ط¨ظ‰ ... ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ظˆ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ط³طھ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظŒ ط¨ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ظ…ط±ط¬ط¹ ط§ط³طھ طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظٹط§ طµظˆط±طھط§ ظٹط§ ظˆط§ظ‚ط¹ط§طŒ ظٹط§ ط¨ط¹ط¶ط§ ظٹط§ طھظ…ط§ظ…ط§طŒ ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط´ط§ط±ط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆطµظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‚ط§ط، ط®ظˆط¯ طµط§ط­ط¨ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¥ ظ†ظ…ط§ ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ† ط®ظˆط·ط¨ ط¨ظ‡ ( 12) ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ط³طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ط§ط±ط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ„ط§ظٹظپط±ظ‘ظ‚ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط´ط§ط±ط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط،ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ط¥ ظ„ظ‰ ظ…ط§ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط®طµظˆطµط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ظˆ طھط¨ظٹظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§ط،ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¯ط± 70 ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظ„ظˆظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ„ظ‡ظ„ظƒ ط¹ظ…ط±.( 13)
ظٹط§ ظ…ط«ظ„ط§ ط²ظ…ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ . ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ„ط§ظٹظ…ظˆطھ ( 14) ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ…ط±ع¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ط§ط،ظپط§ظ† ظ…ط§طھ ط§ط،ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ†ظ‚ظ„ط¨طھظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط،ط¹ظ‚ط¨ظƒظ… ( 15)
ظˆ ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¥ ظ† ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¥ ظ†ط´ط±ط·ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯ ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†ظƒظ„ ظ†ظپط³ ط°ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظ…ظˆطھ ( 16) ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ظƒظ„ظٹظ‡ ظ†ظپظˆط³ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط،ظپط§ظ† ظ…ط§طھ ...
ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط´ط§ط±ط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طں!
ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط§ط±ط­ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط§ط،ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظˆطµط§ظٹطھ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط±ظˆط§ظٹطھ ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط­ظ‰ظ‘ ط¥ ظ„ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ظ…طھظˆظ„ظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.( 17)
ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ط² ظƒط¬ط§ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…طھظˆظ„ظ‘ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں! ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط²ظ†ظ‰( 18) ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§طھط§ظ‚ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ ظˆ...طں! ط±ط§ظˆظ‰ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط²ظ† ط§ط³طھ .
(ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ط§ظˆظ„ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ :) ط¨ظ„ظ‡ ط±ط§ظˆظ‰ ظٹظƒ ط²ظ† ط§ط³طھ . ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¯طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں!
(ط«ط§ظ†ظٹط§:) ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¥ ظ„ظ‰ ظ…ط§ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯.
ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ظƒط¬ط§ظ‡ط§ ع†ظ‡ ط§ط؛ط§ط«ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³طھط؛ظٹط«ظ‡ط§ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³طھط¬ظٹط±ظ‡ط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں! ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں!
ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط§ط،ط¹ظٹظ† ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ط§ط³طھط§ظ„ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ط¹ظ† ط§ط،ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† .
ط§ظ…ط§ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¸ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط±ظپظٹظ‚ ط¸ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ط§ط´ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.
(ط«ط§ظ„ط«ط§:) ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط§ ع†ط´ظ… ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­طµظˆظ„ ظٹظ‚ظٹظ† . ط§ع¯ط± ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ طµط¯ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ظپظ‡ظ…ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظٹظ‚ظٹظ† ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط®ط¨ط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط®ط¨ط±ظ‡ط§ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯طŒ ط§ط² ط³ط§ط¨ظ‚ ظˆظ„ط§ط­ظ‚ ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆظ„ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ط¯.
(ط±ط§ط¨ط¹ط§:) ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ… ط±ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ط¯ظ‘ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… طں!طں
ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† طھظˆط­ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ط«ظ„ ظٹظƒ ظ†ط¨ظ‰ ظˆط§ط­ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظˆطµظٹط§ط، ظ…ط«ظ„ ظٹظƒ ظˆطµظ‰ ظˆط§ط­ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ط² طھظˆط­ظٹط¯ ظ†ط´ط§ط،طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆظ„ط°ط§ ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ‚ظˆظ„ظˆط§ ظ„ط§ ط¥ ظ„ظ‡ ط¥ ظ„ط§ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھظپظ„ط­ظˆط§طŒ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ظˆط²ظٹط± ظˆ ظˆطµظ‰ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ظƒط³ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظˆ ظٹط§ ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ط®ط± ظƒط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ظ† ط­ط§ط¶ط±ظ… ظˆ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ط§ط¨ظˆظ„ظ‡ط¨ ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ طھظ…ط³ط®ط± ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط«ط§ظ„ طھظˆ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ طھظˆطŒ ظٹظƒ ع†ظ†ظٹظ† ط·ظپظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظپ طھظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ طں( 19)
ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…طھظپط§ظˆطھظ†ط¯! ظٹظƒظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط­ط¶ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ…ط­ط¶ . ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط±ط§ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ طھظ…ط§ظ…ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط®ظˆط¯ط´ ط§ط،ظ‚ظˆظ‰ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ط­ظ‰ظ‘ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ط§طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظٹط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ†ظ‘ط§ ط¥ ظ„ط§ظ‘ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط§ط،ظˆ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ( 20) .
ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط²ظ‡ط± ط®ظˆط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ط²ظ‡ط± ظپظˆط±ظ‰ ط¨ظ…ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط±ظˆط² ط²ظ‡ط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ… ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظ‡ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ط­ط¶ط±طھ ط¬ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ ظٹط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط¨ط§ ط¢ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ (ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ط´ط¯).
ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظˆطµط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ„ظƒظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط§ظ…ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ط¯ظ… ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ط¯ظˆط¯ ظپط±ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ‰ ظٹط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ظ…ظ† ط­ط§ط¶ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط´ظˆظ…( 21)
2 - ظ…ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط± طھظˆط­ظٹط¯ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ( 22)  
ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‚ظˆظ„ظˆط§ ظ„ط§ ط¥ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھظپظ„ط­ظˆط§طں! ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ظ„ط§ ط¥ ظ„ظ‡ ط¥ ظ„ط§ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ط³طھظ‰ ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ط² ط§طµظ†ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط¯ ط¬ط¯ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظˆط­ظ‘ط¯ ط´ظˆط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆط­ظ‘ط¯ ط§ط³طھ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ط³طھظ‰ ط±ط§ط³طھظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†طµظ‘ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆطµط§ظٹطھ ظˆطµظ‘ظ‰ ظˆ ظˆطµظ‘ظ‰ ط§ظ„ظˆطµظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظˆطµط§ظٹطھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆطµظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‚ظ‡ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ظپطھ ع¯ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆظ„ظ‰( 23) ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ظˆطµط§ظٹطھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط،( 24) ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ع†ظˆظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظˆط§ط± ط¨ط± ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…طھط±طھط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظٹظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ط§ط´ظٹط¯. ظˆط¥ ظ„ط§ظ‘ ظٹط§ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ظٹط³طھظٹط¯ ظٹط§ ط¹ظ„ظ… ط®ط¯ط§ ظٹط§ ظ…ط«ظ„ط§ ط­ظƒظ…طھ ط®ط¯ط§ ظٹط§ ظٹظƒ ع†ظٹط² ط§ط² ط§ظˆطµط§ظپ ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظƒظپط±( 25) ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆطµظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظˆطµظٹط§ط، ط±ط§ ط±ط¯ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط«ط¨ظˆطھ ظˆطµط§ظٹطھ ط§ظˆطŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆطµظ‰ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ظˆطµظ‰ ط±ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±.
ط§ط² ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط´ط§ظٹط® ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظٹظ… ط­ط§ظ„ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹظˆط® ظˆ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¶ظٹظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ظٹظƒ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط¬ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط±ظپ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¯ط± ط·ط§ظٹظپظ‡ ظ…ط§ ط§ط¬ظ†ظ‘ظ‡ طŒ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ط³طھ ظˆ ظƒط§ظپط±طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط³ظ†ظ‘ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ….
ط§ط² ط±ظˆظ‰ طھط¹ط¬ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :ظٹط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ظپط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯طھط± ط§ط² ط³ظ†ظ‘ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظٹط§ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ ط³ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طں ط¢ط®ط± ط§ظٹظ† ع†ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط­ط±ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹط¯طں!
ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¬ظ† ط§ظ„ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ظ…ط§ ط§ط¬ظ†ظ‘ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ظ†ط§ط¦ط¨ ظˆ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط¨ط±ظٹظ… ع¯ظپطھظ†ط¯.
ط§ط¬ظ†ظ‘ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط­ط±ظپ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ظƒط§ظپط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط،ط¬ظ†ظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… (ظˆط¥ ظ„ط§ظ‘ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¬ظ†ظ‘ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط®ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯): ط­طھظ‘ظ‰ ط¢ظ† ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ط¨ط®ظ‘ ط¨ط®ظ‘ ظٹط§ط¨ظ† ط§ط،ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط،طµط¨ط­طھظژ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظˆ ظ…ظˆظ„ظ‰ ظƒظ„ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆظ…ط¤ ظ…ظ†ط© ( 26) ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظٹظƒ ط­ط¬ظ‘طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط± طھط§ط¨ط¹ظٹظ†ط´ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط§ظ…ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط،ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰( 27) طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط؛ط¯ظٹط± ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ظ…طھظ‚ط¯ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯:ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط² ط´طھط±ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ†ط¨ط± ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ظˆظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ‡ظˆط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ع¯ط±ظ… ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¬ظ‡ط§ط² ط´طھط±ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط¨ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§ط²ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط­ط³ط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط± ظ…ظˆط­ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§طھظ…ظٹطھ ظˆطµط§ظٹطھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆط§ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ط¨ط±ظˆط¯ ط¨ط§ظ„ط§ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ط´ط§ظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ظƒط±ط¯.
ظ„ط°ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظˆظ‘ظ„ ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† طھظˆط­ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط±ط§ط³طھع¯ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ط§ط³طھع¯ظˆ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆطµظ‰ ظˆ ظˆظ„ظ‘ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظٹط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط¨ظ„ط؛ ظ…ط§ ط§ظ†ط²ظ„ ظ…ظ† ط±ط¨ظƒ ظˆ ط§ظ† طھظپط¹ظ„ ظپظ…ط§ ط¨ظ„ط؛طھ ط±ط³ط§ظ„طھظ‡ ( 28) ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط¯ط± طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ†ط³طھ ط§ط´ظƒط§ظ„ ط¯ط§ط±ظٹط¯. ع†ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظˆط­ظٹط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط´ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§طµظ„ طھظˆط­ظٹط¯ ط±ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ظˆطµط§ظٹطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ظ† طھط´ط±ظٹظپ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ .
ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط¸ط±ط© ظˆط§ط°ظ†ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ط¹ظٹط©( 29) ط§ظٹظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¬ظ„ظˆطھط± ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯.
ظ…ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ‡ط³طھظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±ط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظ…ظ†طµظˆط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ…ط§ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ط·ظ†ط§ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† ط¨ط§ ظ…ظ†ظƒط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‰ظ‘ ط؛ط§ظٹط¨ ظٹظƒظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ظپظٹظ‚ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ظپط±ظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط² ظ†ط¨ظˆط¯ طھظˆط­ظٹط¯ ط¯ط±ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظٹظƒ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط¯ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط³ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ... ظˆط§ظ‚ظپظٹظ‡ طŒ ظپط·ط­ظٹظ‡ طŒ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ظٹظ‡( 30) ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±.
ظ…ط«ظ„ط§ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ط¨ط´ظˆظ†ط¯ (ظˆ ظپط±ظ‚ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯).
ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط² ظ…ط؛ظٹظ‘ط¨ط§طھ( 31) ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµط§ظ‚ ظ„ظ‚ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢طھظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ . ط­ط§ظ„ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظپط±ظ‚ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:ط¢ظٹط§ طھط§ ط¨ط­ط§ظ„ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ظƒط³ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط·ظ„ط¨ط¯طں ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظ‚ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ !!
ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§ط،ظ‡ظ„ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظ…ظ† ط­ط§ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ( 32) ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط§ظپط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظپط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ط´ظƒط§ظ„ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‰ ط؛ط§ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ‚ط¯ط± ظٹظƒ ط®ط±ط¯ظ„ ظ‡ظ… ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯!! ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ظٹظƒ ط´ط¹ط± ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظƒظ„ ط§ظ…ط§ظ…ظچ ظ„ط§ظٹط±ظ‰ ط¨ط§ظ„ط¨طµط±
ظ„ط§ظٹط³ظˆظ‰ ط®ط±ط¯ظ„ط©( 33)
ظٹظƒ ظ†ظپط± ط³ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ظƒظ‡ ظ‡ظ… طھظˆ ط¨ط± ط¨ط§ط·ظ„ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±.
ط®ظˆط¨ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طں! ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طں! ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯طں!
ظٹط§طŒ ط°ظ‡ط¨ظ‰( 34) ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظ‰ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظ‚ط¶ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظپط±ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط·ظˆظٹظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ع†ط·ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط®ط¶ط± ط·ظˆظٹظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ط± ط§ط³طھ طں ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط­ط¬ظ‘ط© ظˆط§ط­طھط¬ط§ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ظ…ظ‘ط±( 35) ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ظƒط³ظ‰ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒط³ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظ‘ط± ط¨ط§ط´ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط®ط¶ط±طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ„ظٹط§ط³ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¯ط±ظٹط³ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ…ظ‘ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ظ‚ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ع†ط·ظˆط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ…ظ‘ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯طں
ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ط´ط§طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹظ… : ط¢ط®ط± ط­ط¶ط±طھ ط®ط¶ط± ط¶ط§ظ…ظ† طھظƒظ„ظٹظپ ظ†ظٹط³طھ .ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‰ظ‘ ط¶ط§ظ…ظ† طھظƒظ„ظٹظپ ط§ط³طھ . ظ„ط°ط§ ط§ع¯ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظƒظ†ط¯... ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒظ„ط§ظ… ط°ظ‡ط¨ظ‰
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ظˆظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ع¯ط± ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯طŒ ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹط¯!!
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒط´طھظ†ط¯. ط­طھظ‘ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ .ظٹظ†ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط¯طھط± ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ظˆ ظٹط§ ط³ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظƒط´طھظ†ط¯.
ط¢ظ† ط´ط§ط¹ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ط§ ظپط¹ظ„طھ ط§ظ…ظٹط© ظپظٹظ‡ظ…
ظ…ط¹ط´ط§ط± ظ…ط§ ظپط¹ظ„ ط¨ظ†ظˆ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ( 36)
ظ…ط«ظ„ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ . ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط¢ط¨ ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§.( 37)
ط«ط§ظ†ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¶ط§ظ…ظ† طھظƒظ„ظٹظپ ط§ط³طھ طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ط§ط² طھظˆ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡طھط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯!! ط¶ط§ظ…ظ† طھظƒظ„ظٹظپظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ (ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ) ط¯ط± طµط¯ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط³ط§ط¦ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظƒط´ظ†ط¯!!
ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظ†ط¨ظˆطھ ظ…طھط±طھط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± طھظˆط­ظٹط¯طŒ ظˆ ظˆطµط§ظٹطھ ظ…طھط±طھط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ†ط¨ظˆطھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆطµط§طھ ط¨ظ‚ط§ط، ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³طھ . ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ظˆطھ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆطµط§ظٹطھ ظˆ ط§ظٹطµط§ط، ظ‡ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ . ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ظˆطھ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ظٹظ† ط­ط¯ظˆط« ظˆ ط¨ظ‚ط§ط، ظˆطµط§ظٹطھ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±ظ‚ ع¯ط°ط§ط´طھ .
ظ¾ط³ ظ‚ظ‡ط±ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ…ط®ط§ظ„ظپظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط­ظٹط¯ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط¨ط§ط´ط¯. ظ„ط°ط§ ط²ظ…ط®ط´ط±ظ‰ ط¯ط± ط´ط¹ط±ط´ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظˆط¥ ظ† ط­ظ†ط¨ظ„ظٹط§ ظ‚ظ„طھ ....( 38)
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ ط§ط² ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط§ط¨ظˆ ط­ظ†ظپظٹظ‡ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظˆظٹط¨ظٹط­ ط§ظ„ط·ظ‘ظ„ظ‰ ظˆظ‡ظˆ ط§ظ„ط´ط±ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ‘ظ…ظ…ط§ظ„ظƒ ظپظ„ط§ظ† ط¬ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط´ط§ظپط¹ظ‰ ظپظ„ط§ظ† ط¬ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط§ط¨ظ† ط­ظ†ط¨ظ„ ظپظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط³ظ… (ظ…ط¬ط³ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ (ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ) ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظ…ط¬ط³ظ‘ظ…ظ‡ ط§ط² ط§ط،ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط­ظ†ط¨ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ظ„ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ‚ط§ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط±ط´طھظ‰( 39) ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ طھط§ط،ط³ظٹط³ ط¯ط§ط± ط§ظ„طھظ‚ط±ظٹط¨ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط°ط§ظ‡ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ : ع†ط·ظˆط± ظ…ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ط§ ط§ط،ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظˆظٹظ… ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ظ„طھظ‚ط±ظٹط¨ ط¯ط± ظ…طµط± ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯طں
ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹظ† ط¯ط§ط± ط§ظ„طھظ‚ط±ظٹط¨ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯طں
ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط§ظ‡ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§طھظپط§ظ‚ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¬ط³ظ… ظ†ظٹط³طھ
ط¹ط¬ط¨ ! ط´ظ…ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظ‡ طھط¬ط³ظ‘ظ… ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط±ط¨ط¹ظ‡ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¨ط¹ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¦ط¯ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§طھظپط§ظ‚ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§ظˆ!طں ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹط¯طں!
ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯( 40) ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ط³طھط§ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ظپط±ط¬ ظˆ ظ„ط­ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط³ظ… ظ†ط¨ط±طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ع¯ظˆ ظ…ظ† ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯!طں! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ط´ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع¯ظˆط´ ط¯ط§ط±ط¯... ط§ظ…ط§ ظپط±ط¬ ظˆ ظ„ط­ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ع¯ظˆ!طں!! ط§ط¹ظپظ†ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظپط±ط¬ ظˆط§ظ„ظ„ط­ظٹظ‡ ظˆط§ط³ط§ط،ظ„ ظ…ط§ط´ط¦طھ
ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¥ ظ†ظ‡ ط°ظƒط±ظ‡ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ ( 41) !طں!
ط§ط³طھط§ط¯: ظƒط¬ط§ ظپط±ط¬ ظˆ ظ„ط­ظٹظ‡ ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں!
ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ظˆظ„ظٹط³ ط§ظ„ط°ظƒط± ظƒط§ظ„ط§ظ†ط«ظ‰ ( 42) ط°ظƒط± ط§ط´ط±ظپ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظ†ط«ظ‰ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ط§ط´ط±ظپظٹطھ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط؛ظٹط± ط§ط´ط±ظپ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¢ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ظ‡ظ… ع¯ظپطھ : ط§ط،طµط¨طھ ظˆط§ط،ط¬ط¯طھظˆط§ط،ط«ط¨طھظ‡ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡( 43) ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط®ظٹط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯.
ع†ظ‡ ط¹ط±ط¶ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ط±ط§ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظ… ط´ط¯. ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ط®ط± ظƒط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation