بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فیضی از ورای سکوت, مسعود دلاور تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ± -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ² -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ³ -
     bahjat_rahnamoodhaa_delaavar-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - غ´ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپظٹط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆطھ
(ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ط§طھ ط´ظٹط® ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط¬طھ )

ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¯ظ„ط§ظˆط± طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غ³ -


16 - ظƒط±ط§ظ…طھظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰( 98)  
ظ…ط±ط­ظˆظ… طµط§ط­ط¨ ط¬ظˆط§ظ‡ط±( 99) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯:ظ…ظ† ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰( 100) ط§ط³طھ .( 101)
ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط§ط¶ظ„ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‚ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¬ط²ط، ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¯طھ ظƒظ…ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ط³ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط±ظƒطھ ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط±ط­ظˆظ… طµط§ط­ط¨ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ظ…طھطµط¯ظ‰ طھط¹ظ…ظٹط± ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ع¯ظ†ط¨ط¯ ط¹ط³ظƒط±ظٹظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ط¬ط§ط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط«ظ„ط« ط³ظ‡ظ… ط§ظ…ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ظٹظ‘ط±ظٹظ† ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ظ…ط¨ط±ظ‘ط§طھ ظˆطµظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆط³ط· ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…طھظˆظƒظ‘ظ„( 102) ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط­ظپط± ظƒظ†ظٹط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ظپط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط³ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ظ…ط± ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ظ‡ ط¹ط³ظƒط±ظٹظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط­ط±ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ظ‡ط§ ظپط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
17 - ظƒط±ط§ظ…طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰( 103)  
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھظˆظ„ظ‰ طھط¹ظ…ظٹط± ظ‚ط¨ظ‘ظ‡ ظˆ ع¯ظ†ط¨ط¯ ط¹ط³ظƒط±ظٹظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¨ط±ظ‡ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ط± ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط¦ظٹط³ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ†ظ‚ط§ط¨طھ( 104) ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طھطµظ…ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط® ظ‚ظ‡ظˆظ‡ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ‚ظ‡ظˆظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ظ‡ظˆظ‡ ع†ظ‰ طŒ ظ‚ظ‡ظˆظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ظٹظƒطµط¯ ظ„ظٹط±ظ‡ ط·ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظٹط¨ ط¨ط¯ظ‡ط¯.
ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط´ظٹط® ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ع¯ظپطھ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط¯ط± ظ‚ط¨ط§ظ„ ظٹظƒ ظ‚ظ‡ظˆظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط·ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طں! ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ظ‡ظٹع† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯.
ط¯ظˆ ظٹط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±ط­ط¯ظ‘ط§طھ( 105) ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط³ظژط¨( 106) ط¨ظ‡ ط®ظ„ظپط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط§ط¹ط¯ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط±ظˆظ‰ ظƒط§ط؛ط° طھظ‡ ط³ظٹع¯ط§ط± ط¢ظ† ظƒط§ط؛ط° ظ…ط®طھطµط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھظ‡ ط³ظٹع¯ط§ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظٹط¨ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط±ط§ ط®ظ„ط§طµ ظƒظ†ظٹط¯!
ظ†ظ‚ظٹط¨ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ظƒط§ط؛ط°طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظڈط±ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط±ط§ ط®ظ„ط§طµ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط±طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯:ظ¾ظˆظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ… ط®ظˆظ†ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
18 - ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ†( 107)  
ط¹ظ„ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط±ط§ط± ظ…ط¹ط§ط´ ط®ظˆط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط± ط³ط®طھظ‰ ظˆ ظ…ط´ظ‚طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : طھط§ط²ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط¬ظپ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . طµط¨ط­ ط¯ط§ط´طھظ… ط§ط² ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨طµط±ظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط³ط¨ط²ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¯ظƒط§ظ†ط´ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ع†ط؛ظ†ط¯ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظ† ظ‡ظ… ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ط±ط§ ظ…ط±ظٹط¶ ظƒط±ط¯.
ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ط² ط¨ط³ ظƒظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط´ظƒظ…ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ط¨ط² ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط°ط± ظ‡ظ… ظƒط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¹ظ„ظپظ‡ط§ ظˆ ط³ط¨ط²ظٹظ‡ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.( 108)
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظ‚ظ…ظ‰( 109) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ طŒ ط§ط؛ظ†ظٹط§ ظ‡ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ¾ط®طھظ†ظ‰ ع¯ظٹط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپظ‚ط±ط§ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ظٹظƒط¨ط§ط± ظˆ ظ…طھظˆط³ط·ظٹظ† ظ‡ط± 15 ط±ظˆط² ظٹظƒ ط¨ط§ط±.
ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظٹظƒط¯ظپط¹ظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط¯ظ… ط­ط¬ط±ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط·ظ„ط§ط¨ ع¯ط°ط´طھظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظˆظ‰ ط¢ط¨ع¯ظˆط´طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯.
ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ط³ظٹط±ظ… . ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ‡ظ… ط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط§ط² ط¨ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ع†ظˆظ† ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط±ظ… .

ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ط®طھ ط´ط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ط´ ظٹظƒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ظپطµظ‘ظ„ ط§ط³طھ ) ط±ظپطھظ… ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… . ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظ‚ط§ ط§ظ‚ظ„ط§ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ظٹظƒط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ط§ ع¯ظˆط´طھ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯! ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒظپط´ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظƒطھط§ط´ظ‡ط§ظ‰( 110) ظ…طھطµط±ظ‘ظپظ‡ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط¨ظƒطھط§ط´ظ‡ط§ طھظƒظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ظ‡ظ… طھظƒظٹظ‡ ط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ظƒظٹظ… طھظƒظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط²ط، طµط­ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طھظƒظٹظ‡ ظ‡ط§ ط³ظƒظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‡ظ… ظ…طھط´ط®طµ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¯ظˆظ„طھ ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† طھظƒظٹظ‡ ظ‡ط§ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ‘ط§ظ… ط­ط±ظ… ظ‡ظ… ظ¾ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ¾ط´طھ ط¨ط§ظ… ظƒظپط´ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ظ¾ط´طھ ط¨ط§ظ… ظƒظپط´ط¯ط§ط±ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ طµط­ظ† ظˆ ط§ظٹظˆط§ظ† ط­ط±ظ… ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.) ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط­ط´ط±ظ†ظ‰ ظ…ط¹ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‘ظˆط±ظٹظ† .( 111)
ط¢ظ† ط¨ظƒطھط§ط´ ط³ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظ…ظ† ظ‡ظ… ظٹظƒط¯ظپط¹ظ‡ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ†ظ… ط¯ط± ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھظ… :ط¢ظ…ظٹظ†
ط®ط¯ظ‘ط§ظ… ط­ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط­ط±ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ط§ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظƒط§ط±طھ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظ…ط§ظ† ظˆ ظپط±ط§ط± ظƒظ† . ظ…ظ† ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ… : ط§طµظ„ط§ ظ‡ظٹع† ط¬ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط­ط±ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… . ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط´ظˆط¯. ط¨ط±ع¯ط´طھظ… ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ . ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط¢ظ† ط¨ظƒطھط§ط´ ط¢ظ…ط¯ طھظˆظ‰ ط­ط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط§ط،ظ†طھ ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ظ‚ظ„طھ ط¢ظ…ظٹظ† .( 112)
ظ…ظ† ظ‡ظ… ط²ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… : ظ†ط¹ظ… طŒ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ… .
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط±ط­ظ…ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط¹ط§ط، ط§ط،ط®ظٹظƒ ط¨ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ط؛ظٹط¨ ( 113) ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ظٹظƒ ظ„ظٹط±ظ‡ ط·ظ„ط§ظ‰ ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯.
ظٹظƒ ظ„ظٹط±ظ‡ ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨طµظˆط±طھ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط®ط±ط¬ ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظ‚ظ…ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ ظٹظƒط¯ظپط¹ظ‡ ع¯ظˆط´طھ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط±ط³ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ظٹظƒ ظ„ظٹط±ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ظˆط±ط§طھط´ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
19 - ط±ط´ظˆظ‡( 114)  
ظ…ظٹط§ظ† ط±ط´ظˆظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ طŒ طھظپط§ظˆطھ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† طھط§ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ طھط´ط®ظٹطµ ط¢ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط´ظƒظ„ طŒ ظˆ ظƒط§ط± ط¢ط¯ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط§ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط§ط´ط¯.
ظٹظƒط¬ظˆط±ظ‰ ط±ط´ظˆظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ظ…ط§ ظ„ط§ظٹط¬ظˆط² ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ظ…ط§ظٹط¬ظˆط² ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ„ظپظˆظپظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… ع†ظٹط³طھ طں ط§ط،طµط¯ظ‚ط© ط§ط،ظ… ط²ظƒظˆط© طں ظپط°ظ„ظƒ ظ…ط­ط±ظ… ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…( 115) !
ع¯ظپطھ : ظ„ط§ ط°ط§ ظˆظ„ط§ ط°ط§ظƒ ( 116) ظˆظ„ظƒظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ط³طھ !
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط«ظƒظ„طھظƒ ط§ظ„ط«ظ‘ظˆط§ظƒظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ظ‚ط±ط§ط¦ظ† ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط´ظˆظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط´ط®طµظ‰ ظ‚طµط¯ ظƒط±ط¯ ط®ط¯ظ…طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¨ط±ط³ط¯ طھط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‡ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¬ظ„ظˆطھط± ظٹظƒ ط³ظٹظ†ظ‰ (ظ…ط«ظ„ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹط§ظٹظ‰ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯.
ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ظ… ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ طµظ„ط§ط­ ظ†ظٹط³طھ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯.( 117)
ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ظٹظ†ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ظ…ظڈظ‡ط± ظƒظ†ظ… طŒ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¢ظ† ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ط¨ط±ظٹط¯.
ظٹط§ ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظ‚ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¨ظ†ظ‘ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ط¯ظˆط؛ ط¯ط§ط±ظٹظ… . ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ظٹظƒ ظƒط§ط³ظ‡ ط¯ظˆط؛ ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظ†ط§ظ† ط®ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظٹط®طھ ظˆ ظ…ط±ط§ طµط¯ط§ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ظٹظ„ ظƒظ†ظٹظ… .
ظ‡ظ…ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط´ط¯ظٹظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ظ‘ظƒظٹظ† ظ‚ظ… ظ‚ط¨ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ‡ط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹط¯ طµظ„ط§ط­ ظ†ظٹط³طھ . ع¯ظپطھ :ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ظ† ط¢ظ‚ط§ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯طŒ ظ…ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط؛ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ط§ظ„ط¬ط§طھ ظ†ظپط±ط³طھظٹط¯.
ط®ط¯ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ط´ظˆظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ظ…ظ„ظƒطھظ‰ ط±ط§ ط±ط´ظˆظ‡ ط¨ط± ط¨ط§ط¯ ط¯ط§ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط±ط´ظˆظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط§ظˆط³طھ طŒ ظƒط³ ظƒظ‡ ظˆط²ظٹط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط´ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط¦ظٹط³ ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ط´ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ظٹظƒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظٹظƒ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط±ط´ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط«ظ„ط§ ط§ظ…ظٹط± ط­ط±ظ…ظٹظ† ط­ط¬ط§ط² ط¨ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ‡ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
20 - ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ†ظ‡ ظƒظˆظپظ‡( 118)  
ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط³ط¨( 119) ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…طھظپط±ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¬ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ظ†ط²ظ„ط´ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظٹط¯ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظ… .
ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ : ظ…ظ† ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ â€چ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط­ط§ظ„ط§ ظٹط§ط¯ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظٹط¯ ع¯ظˆط´ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط±ط§ طھط¯ط§ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ… . ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ع¯ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط§ظٹظ† ظپط±ظٹط¶ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظٹظ… طŒ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ط³ظ…ط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط°ظ‘ظƒط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظٹط§ط¯ط´ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ط² ظٹط§ط¯ط´ط§ظ† ظپط±ط§ظ…ظˆط´ â€چ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ طھط§ ظ…ط¯ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ط¯ط± طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ط§ 3 ظٹط§ 4 ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ…ظ‡ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ†ظ‡( 120) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط³ط¬ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆظ†ط³ â€چ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ظ…ط±ط§ط، ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¬ط²ط، ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط¨ظ‰ ظٹظˆظ†ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ظ…ط³ط¬ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ‚ظپ ظ¾ط§ط¦ظٹظ† ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ط¨ظˆط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظٹظƒ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظپطھ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
21 - ط²ظ‡ط¯ ظˆ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ط´ظٹط® ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡( 121)  
ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¨ط®ط§ط·ط± ع¯ط±ظ…ظ‰ ظ‡ظˆط§طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظٹظƒ ظ…ظڈط¨ط±ظگط¯ظ‰( 122) طھظ†ط§ظˆظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط²ط، ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ط§ط³طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظƒط§ط± ظˆ ظƒط³ط¨ط´ط§ظ† ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ…ط«ظ„ط§ ظ‡ظ†ط¯ظˆط§ظ†ظ‡ ظٹط§ ط¨ط·ظ‘ظٹط®( 123) ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط«ظ„ ط®ظٹط§ط± ط¢ط¨ظ‰ طھظ†ط§ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظٹط§ط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ ظ‡ط³طھ طŒ ط®ظٹط§ط± ع†ظ†ط¨ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظٹظƒ ط®ظٹط§ط± ط¢ط¨ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ط³طھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظٹط§ط± ع†ظ†ط¨ط±طŒ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط§ظ†ظˆط§ط¹ط´ â€چ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ظٹط´ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط±ط²ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط·ظ‘ظٹط® ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط·ظٹط® ط¢ظ†ط¬ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ط±ط¨ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط³طھ ط¨ط·ظٹط® ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظ†ظƒ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± طµظˆط±طھ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ طھظ†ط§ظˆظ„ ظƒط±ط¯.
ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظٹظƒ ط¨ظ‚ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ (ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯) ظٹظƒ ط­ط§ط¬ظ‰ ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ظƒط§ط³ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ظ…ظ„ط§ ظ…ط±طھط¶ظ‰( 124) ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط³ط§ظ„ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ط¯ط§ط´طھ ظƒظ† ظ…ظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ… . ط¨ط¹ط¯ط§ ط³ط± ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ط¨ط§ طھظˆ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط¢ظ† طھط§ط¬ط± ظپط±ط¯ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظ„ط§ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط³ط± ط³ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ط¬ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ظپطھط±طھ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±طŒ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ط§ظ…ط³ط§ظ„ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¬ظ†ط³ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط³ط§ظ„ ط¬ظ†ط§ط¨ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® 25 ظ¾ظˆظ„ ط¯ظˆط؛ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظƒط§ظ† ط®ط±ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظٹظƒ ظ¾ظˆظ„ ط¯ظˆط؛ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆط؛ ط±ط§ ط®ظˆط±ط´طھ ظ†ط§ظ†ط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
22 - ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظپط¹ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ†( 125)  
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط§ظ‚ظˆظ‰ ط§ط² ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰( 126) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط±ط¬ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¬ظˆط¹ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط­طھظ‘ظ‰ ظ‡ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ط®ظ„ظ‰ ظ…ظپطµظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظƒظ„ظٹظ‡ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ظٹظ† ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط¬ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط­ط¯ظ‘ ظˆط³ط¹ ط®ظˆط¯ ط±ظپط¹ ط­ط§ط¬طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظٹظƒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ط§ظ† ظƒظ… ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯.
ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ ط­ط§ظ„ ط´ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط³ظƒط±ظٹظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ظ‘ط±ط§ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰( 127) ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ ظ…ط´ط±ظپ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆظ† ظˆ ظ‚ط±ط¶ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظ†ظپط§ظ‚ط§طھظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ظ…ط±ظٹط¶ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط´ظپط§ط، ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ط§ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯:ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯. ط®ظˆط¨ طŒ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‚ط±ط¶ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§. ع†ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ طھط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط´ظˆط¯طں
ظƒط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظٹط§ط¯طھ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط·ظٹظپظ‡ ط§ظ‰( 128) ط±ظˆظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط´ط±ظ…ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ طھظˆ ظƒظ‡ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‰ ع†ط±ط§ ظ‚ط±ط¶ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط±ظپط¹ ط­ط§ط¬طھ ظ…ط­طھط§ط¬ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ .
ط¨ط¹ط¯ ظ‚ط·ظٹظپظ‡ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ع†ظˆظ† ظ…ط±ظٹط¶ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
23 - ط­ظƒط§ظٹطھ ظˆظپط§طھ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹( 129)  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¹ط§ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ظˆ ط²ظƒظˆط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظپط±ط³طھ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ط¨ظپط±ظˆط´ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒظ† ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظپط±ط³طھ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظ…طµط±ظپ ط®ظˆط¯ط´ طµط±ظپ ظƒظ† .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ظˆ ط²ظƒظˆط§طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط±ط¨ظٹط¹ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط³ظ†طھ ظˆ ط±ط³ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ظˆ ط²ظƒظˆط§طھ طھط¨ط¹ظٹط¶ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… . ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظپط±ط³طھظ… ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ†ط¬ط§ ظ…طµط±ظپ ظƒظ†ظ… . ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظ„ط§ظپ ط´ط±ط¹ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط¬ظ†ط§ط³ ظ…ط«ظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ طھظ‚ط³ظٹظ… ط´ظˆط¯. (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط´ط±ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯).
ظˆظ„ظƒظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظƒط§ط± ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط±ط¹ط¨ ظˆ ظˆط­ط´طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط² ط®ظˆظپ ظˆ ظ‡ظˆظ„ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯.( 130)
ط­ط§ظ„ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظٹط§ ظپظˆطھ ظƒط±ط¯ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ظˆط§ظ„ظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط´ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط°ظ† ظˆ ط§ظ…ط± ط§ط² ط´ط§ظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظٹط§ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ : ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ط¨ظٹط¹ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ ط¨ظ† ط®ط«ظٹظ… ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظ‡ظ‘ط§ط¯ ط«ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ ط§ط³طھ .( 131)
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط±طŒ ط¨ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‚ظˆظٹط§ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط¹ط¶ظٹظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط¯ظ‘ط¹ط§ظ‰ ظٹظ‚ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
24 - ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ طµظ„ظٹط¨ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط¯ط§ط´طھ ظ…ط±ط¯( 132)  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط®ظ„ظپط§ط، ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‚ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ط±ط¹ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظپط§ط¶ظ„ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† طµط§ط­ط¨ ط´ط±ط­ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±( 133) ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ط³ظ‚ظپ ظ†ط¬ط±ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ„ظٹط³ط§ظٹظ‰ ط¨ظ†ط§ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھ ظƒظ†ظٹط¯!
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ طŒ ط¯ظˆظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط§ظ‰ ظƒظ„ظٹط³ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒط±ط¯!!!
ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط±ظˆط· ط§ط،ظ‡ظ„ ط°ظ…ظ‘ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ„ظٹط³ط§ ط¨ظ†ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§.
ط®ظˆط¨ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط­ط§ظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط§ط¶ظ„ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ : ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط¶ ظˆظپط§طھط´ طŒ ظٹظƒ ط·ط¨ظٹط¨ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط§ط­ط¶ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط·ط¨ظٹط¨ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ظ†ظ‡ط§ظٹطھط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ :ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¹ظ„ط§ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط¹ظˆط¶ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط¨ط´ظˆظ… طŒ ظ…ط±ط¶ ظ…ظ† ط¨ط¯طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
ط·ط¨ظٹط¨ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظˆ ط®ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ طŒ ط®ظˆط¨ ظ…ظ† ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒظ†ظ… طں
ط¨ط¹ط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط§ ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط§ظٹط¹ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ظ‰ طŒ ظ…ط±ط¶ ط³ط®طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طµظ„ظٹط¨ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط²ظˆط¯ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ع¯ظپطھ : طµظ„ظٹط¨ ط¨ظٹط§ظˆط± ط¨ط¨ظٹظ†ظ…! ط§ظˆ ظ‡ظ… طµظ„ظٹط¨ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط´ â€چ ط¨ط³طھ .
ظپط§ط¶ظ„ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„طھ ظƒظ‡ طµظ„ظٹط¨ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ
ط¢ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ظƒط±ط¯!!!
25 - ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظˆ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط®ظ„ظپط§ط، ط§ط² ط¨ظٹطھط§ظ„ظ…ط§ظ„
1 ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط«ظ…ط§ظ†( 134)  
ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¬ظˆط± ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ظ…ظ„ظƒ ط·ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯.
ط²ظ‡ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظˆط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط§ط،ظ†ظ…ط§ ط؛ظ†ظ…طھظ… ظ…ظ† ط´ظ‰ ط، ظپط§ظ† ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط®ظ…ط³ظ‡ ظˆ ظ„ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظˆظ„ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظˆط§ظ„ظٹطھظ…ظ‰ ظˆط§ظ„ظ…ط³ظƒظٹظ† ظˆط§ط¨ظ† ط§ظ„ط³ط¨ظٹظ„( 135) ط±ط§ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط®ظ„ظٹظپظ‡ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.( 136)
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظ†ظٹط³طھ طں! ط§ع¯ط± ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظپط§ط³ظ‚ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط؛ط§ظ„ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ط®ظ…ط³ ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ…ط§ظ„ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظپط±ط¯ ظپط§ط³ظ‚ ط؛ط§ظ„ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯!طں
ظ„ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ظ…ط³ ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط§ظپط±ظٹظ‚ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظˆط§ط­ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( 137)
ط­طھظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط±ط§ ط¯ظˆط¨ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظƒط¬ط§ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯طں!
ط§ظٹظ†ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹط±ط§ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ . ط­طھظ‰ ط®ظˆط¯ط´ â€چ طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ„ط§ظ‚ط¯ ظ…ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط¨ظ†ظ‰ ط§ط،ظ…ظٹط© ( 138) .
ط­طھظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ‡ظ… ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ†ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط·ط±ظٹط¯( 139) ظˆ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¨ط®ط´ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط­ظƒظ… ط¨ظ† ط¹ط§طµ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط§ظˆ (ط¹ط«ظ…ط§ظ† ) ط¨ظˆط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ…ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط·ظپ طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯. ط·ط¨ظ‚ ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظ…ط§ظ„ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط¯ظ‡ط¯.
ط®ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظˆ ط¯ط± ظ„ظˆط­ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط«ط§ط¨طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط§ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ط¯.
ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط¨ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§...
ظ…ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط°ط± ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط«ظ…ظ‘ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ط،ظٹظ‰ ( 140)
ط§ط¨ظˆط°ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ط®ط± طھظˆ ظƒظ‡ ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظٹظ†ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھظ‰ طŒ طھظˆ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظٹظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ†طھ ظ¾ط®ط´ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ع†ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ†ظ‰ .
ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¬ظˆط± ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط·ط§ظ…( 141) ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯. ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†طµط¨ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظٹط§ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ط³ظ†ط¯.
2 ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡( 142)  
ط³ظ‡ظ… ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ط،ظ‚ط±ط¨ط§ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ط®ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط¯ظƒ ط¬ط²ط، ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¬ظ†ع¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط®ط±ط§ظ‰ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¬ظ†ع¯ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طھظ…ط§ظ… ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظپط¯ظƒ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.( 143)
ط·ط¨ظ‚ ط´ظ…ط§ط±ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ظپط¯ظƒ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط¨ط§ط± ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط´طھ طھظ…ط§ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… .
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ط´ ظ†ظˆط´طھ : ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ.
ط§ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ط´ ظٹظƒ ع†ظٹط² ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط´ط¹ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط¯ط­ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط³ط±ظˆط¯:ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…طھظˆظ‚ط¹ ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ط§ط¯.
ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ط§ظٹط´ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط²ط­ظ…ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… . ظˆ ع¯ظپطھ :ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ط±ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ط±ظ†ط¯
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط²ط­ظ…ط§طھط´ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¬ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط¯ط± ط¨ط±ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظƒط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ظƒط§ط± ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظٹظƒط±ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ…ط±ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط±ط· طھظˆط¨ظ‡ ط§ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظٹط§ ط¨ظƒط´ط¯.
ط§ظˆ ظ‡ظ… ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط§ط² ط¹ط«ظ…ط§ظ† طھط¹ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط´ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ„ط§طھظ‚ط±ظ‘ ظ„ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط®ط·ظٹط¦ط© ع†ظˆظ† ط®ط·ظٹط¦ط© ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ط´ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:ط§ظ†ظ‘ ظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ط© ظƒظ„ط¹ظ‚ط© ط§ظ„ظƒظ„ط¨ ط§ط،ظ†ظپظ‡( 144)
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ‡ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯:ط§ظ†ظ‘ظ…ط§ ظٹط´طھط±ظ‰ ظ„ظƒ
ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظˆ ط®ظˆط¯ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ .
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ط،طµط¨ط­طھ ط§ط،ط¨ط§ ط¹ط´ط±ط© ظˆ ط§ط،ط®ط§ ط¹ط´ط±ط© طŒ ظ…ط¤ ظˆظ†طھظ‰ ظƒط«ظٹط±ط© ( 145)
ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¯ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¹ط§ط¦ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ .
ظ‚ظ‡ط±ط§ ظٹظƒ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ط،ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ طµط¯ ط´طھط± ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ط² ظƒظ†ظ‰ . ط§ظˆ ظ‡ظ… ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط­ط±ظ‘ط© ظ‡ظ… ظ…ط§ظ„ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ظˆط§ظ† ط§ط³طھ( 146)
3 ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„( 147)
ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‘ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط²( 148) طŒ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡طھط± ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط± ط§ظپط±ظٹظ‚ط§ ظƒظ‡ ظپطھظˆط­ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ط³ظ‰ ظ†ظپط± ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظپط±ظٹظ‚ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ :ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظ†ط¨ط§ظˆط± ط²ظٹط±ط§ ظˆظ„ظٹط¯ ط³ط®طھ ظ…ط±ظٹط¶ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظˆظپط§طھ ط§ظˆ ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظ†ط±ط³ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط±ط³ط¯.
ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ : ط®ظٹط±طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط§ط¶ط± ظˆظ„ظٹط¯ ط­ط§ظƒظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظٹع† ظƒط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط±ط§ طھط§ط،ط®ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ….
ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ظ‚ط³ظ… ط®ظˆط±ط¯ ظٹط§ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ… ظˆ ظٹط§ ط¨ظ„ط§ط¦ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظƒط´طھظ† ط¨ط± ط³ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… .
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‰ظ‘ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ط®طµظˆطµ â€چ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظˆظ„ظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¢ظ† ط¹ط§ظ…ظ„( 149) ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ظ„ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ظƒط´طھظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ط³ط±ط´ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯.
ظ„ط°ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظپطھط§ط¨ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظ‚ط±ظٹط¨ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ظٹظ† ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ط¢ظپطھط§ط¨ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظˆ ط§ط² ط­ط§ظ„ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ظ†ط´ ط¨ظˆط¯. ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ¾ظٹط´ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…ط¯طŒ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ط°ط± ط®ظˆط¯ ظˆظپط§ ظƒط±ط¯ظ… !طں
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ع†ظ‡ ظƒط§ط±ط´ ط¯ط§ط±ظ‰ طں ط¢ط²ط§ط¯ط´ â€چ ظƒظ†
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ط´ ظƒط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ظ† ظˆ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
26 - ظˆط¬ظˆط¨ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰( 150)  
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ظ…طھظپظ‚ظ‘ظ‡ ظˆ ظ…طھطھط¨ظ‘ط¹ ط¨ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط§ظپط¹ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط®طµظˆطµط§ ط§ع¯ط± ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯.
طھط­طµظٹظ„ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ظٹط§ط² ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒطھط¨ ظپطھظˆط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظپظ‡ظ…ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط´ظٹط±ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² طھط¬ط§ط± ط¯ط± ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± طھط¬ظ‘ط§ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ط³ط±ط§ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظˆظ‚طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طµط±ظپ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط¶ ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط².
ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ظپظ‚ط§ظ‡طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط±ط³ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط§ط² ظˆظ‚طھ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طµط±ظپ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…طھظ…ط­ظ‘ط¶ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط´ظˆط¯.
طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ط¦ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط´طھط؛ط§ظ„ط´ ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظپظ‚ط§ظ‡طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظٹظƒ ط´ظ‡ط± ظٹط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒ ط´ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯.
27 - ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ( 151)  
ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ ط¶ظ…ط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¶ظ…ظ†طھ ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ط،ط±ط²ط§ظ‚ظ‡ظ… ( 152)
ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆط¬ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط²ظƒط§طھ ظٹط§ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط´ظˆط¯. ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¯ظ‡ظٹظ… ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¨ط± ط¨ط§ط¯ ط§ط³طھ . ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… طŒ ط·ظ„ط¨ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظٹظƒ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظپط·ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ط§ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط´ط±ط¹ ع†ظ‡ ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¬ظ‡ظ„ط´ط§ظ† ظ…ط±طھظƒط¨ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط³طھظ…ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ع†ظ‡ ظ…ظ†ظپط¹طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ظ†ظپط¹طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط¹ظ„ظ‘ظ… طŒ ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…ظ‘ط§طھ ط´ط±ط¹ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط§ظٹظ‚ط§ط³ â€چ ط¨ظ‡ ط´ظ‰ظ‘طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط¹ظ„ظ‘ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ .
طھط¹ظ„ظ‘ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ع†ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط¨ط±ط³ط¯ ظٹط§ ظ†ط±ط³ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ط¯ظˆظ† ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طھط¹ظ„ظٹظ… ظƒظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : (ط²ظ…ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط­ظˆط²ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط´ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظˆط³ظ‘ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط¨ط±ط³ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظ…ط«ظ„ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ط³ظ…طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‚ط³ظ…طھ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ط®ظˆط§ط¨ ظƒظ‡ ط­ط¬ظ‘ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظپط±ط¯ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† طھظˆط³ظ‘ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ… ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ظپط±ط¯ط§ ط´ط¨ ظ‡ظ… ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظ‚ط³ظ…طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ طŒ ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ… ط®ظˆط§ط¨ ظƒظ‡ ط­ط¬ظ‘طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… طھظˆط³ظ‘ظ„ظ… ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط´ط¨ ط³ظˆظ… ط¨ط§ط² ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ع¯ط± ظ†ع¯ظپطھظ… ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط³ظ…طھ ط´ظ…ط§ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طں
ع¯ظپطھظ… : ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط¨ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¨ط±ط³ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ‰ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ط±ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظƒظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ .
ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ‡ظ… طھط§ ط±ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ظƒظپط§ظٹط© طŒ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… . ط¯ظٹط¯ظ… ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ†ط±ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ… . ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط³ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ط¯ظ… )( 153)
ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ط³ ط§ظˆ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط±ظˆط³ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ طŒ ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ طŒ ط±ظٹط§ط¶ظٹط§طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ طھط¯ط±ظٹط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط§ظپط¸ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯.
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظٹط§ ط±ط§ط¬ط­ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ظˆط§ط¬ط¨ طŒ ظˆ ظٹظƒ ظˆظ‚طھ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظٹظƒ ظˆظ‚طھ ظ‡ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ†ط¬ظپظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )( 154) ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط¨ظ„ط¯ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظٹظ†ظٹظ‘طھ ظˆط¬ظˆط¨ طھط­طµظٹظ„ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ط§ظ‚ط· ط´ظˆط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ„ظƒظپط§ظٹط© ط±ط§ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ .
ظ„ط§ط¨ط¯ ط¨ظ„ط¯ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظٹط³طھ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ .
ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظپظ‚ظ‡ ظ‡ظ… ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ط«ظ„ط§ ظٹظƒظ‰ ط±ط²ظ‚ط´ ط¯ط± ظ…ط±طھظ‘ط¨ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± طھطµط±ظ‘ظپط§طھ . ظ…ط«ظ„ط§ طµط§ط­ط¨ ظ…ط¯ط§ط±ظƒ( 155) ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ…ط¹ط§ظ„ظ…( 156) ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط¯ط± ظ…ظ†ط¸ظ‘ظ… ع¯ظˆط¦ظ‰ ظˆ ظ…ط±طھظ‘ط¨ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆط§ظپط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…طھظ‚ط¯ظ…ظٹظ† ظˆ ظ…طھط§ط،ط®ط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط§طµط±ظٹظ† ظ…ط«ظ„ طµط§ط­ط¨ ط¬ظˆط§ظ‡ط± (ط±ظ‡ ) ظ†ط§ظ…ط±طھط¨ ع¯ظˆ ظˆ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ع¯ظˆ ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¯ط± طھطµط±ظپط§طھ ظ…ط§ ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ع†ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒظ†ظٹظ… طں
ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ‚ط³ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
28 - ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط§ط²ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¨( 157)  
ظ¾ظٹط´ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ظ…طھظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط­ظ„ظ‘ظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ظ† ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط¯ط± ط³ط®ط§ظˆطھ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯.
ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ظ…ط¹ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ط§ط¦ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ط¯ط§طھ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط³ظٹظ‘ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط³ظٹظ‘ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط­ط¯ظ‘ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¹ط´ط§ظٹط± ط¨طµط±ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط³ط§ظ„ طµط¯ ط·ط؛ط§ط± (ط¢ظ†ظ‡ظ… ط§ط² ط·ط؛ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظپطµظ‘ظ„ ) ط¬ظˆ ظٹط§ ع¯ظ†ط¯ظ… ظٹط§ ط§ط² ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯. ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظƒظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظٹط³طھ ط·ط؛ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ظ‚ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ طھظƒظ…ظٹظ„ ط®ط±ط¬ظ‰ ط³ط§ظ„ ط§ط¶ظٹط§ظپ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ط³ط®ط§ظˆطھ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ ظƒط³ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ…ط´ ظ‡ظٹع† ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط®ظˆط¯ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظپطھ : ط¢ظ‚ط§ ط¬ط§ظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ظ…ط§ظٹظ„ ظ‡ط³طھظٹط¯ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ظ…ط§طŒ ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط®ط¯ظ… ظˆ ط­ط´ظ… طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ع¯ط§ظˆ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ... ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط§ط± ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹط¯.
ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظƒط±ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط±طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ .
ظ„ط°ط© ط§ظ„ظƒط±ط§ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط·ط¹ط§ظ… ظˆظ„ط°ظ‘ط© ط§ظ„ظ„ط¦ط§ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ…( 158)
29 - ط¹ط¯ظ… طµط¯ط§ظ‚طھ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط±ط§( 159)  
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظپظ‚ظٹط± ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط²ظƒظˆط§طھ ظˆ طµط¯ظ‚ط§طھ ظˆ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ط±طھط²ط§ظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط±ط§ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¯ط±ظˆط؛ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طھظ†ط´ ط´ط§ظ‡ط¯ ظƒط°ط¨ ط§ط³طھ .
ظ…ط«ظ„ط§ ظ†ط³ط®ظ‡ ط·ط¨ظٹط¨ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظˆظ„ ط¯ظˆط§ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظˆ... ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط·ط¨ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ظپظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظپط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط¯ظ‘ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‘ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ظ…ط­ظ„ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ‡ظٹع† ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط±ظˆظٹظ… ظ…ط³ط§ظپط±طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ع¯ظپطھظ… ط¨ط±ظˆ طھظپط­ظ‘طµ ط¨ظƒظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھط´ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظƒظ† . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ظپط±ط¯ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظˆع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ† ظƒظˆع†ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظˆع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظˆع†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط¯. ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط±ظˆظٹظ… ظپظ„ط§ظ† ط¬ط§ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظپظ„ط§ظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ… ط§ط² ط§ظˆ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھظ… .
30 - ط¯ظˆط§ظ… ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ط¨ط´ط±ظ‰( 160)  
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ظٹظ… : ظ…ط³ظƒظٹظ†ظ‘ ط§ط¨ظ† ط¢ط¯ظ… ( 161)
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط­ظ„ ط§ط¨طھظ„ط§ط، ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط§ط² ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط­طھظٹط§ط¬ط´ â€چ ط±ظپط¹ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ظپظ‚ط±ط´ ط±ظپط¹ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط±ظٹط¶ â€چ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ع¯ط± ظ…ط±ظٹط¶ ظ‡ظ… ظ†ط´ط¯ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظٹط§ ط¨ط§ ط¬ظ‡طھ ظٹط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ†ط¬ظˆط± ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¯ط³طھط´ â€چ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظپط±ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط² طھظˆ ظ†ط®ظˆط§ط³طھظ… طŒ طھظˆ ظ‡ظ… ط±ظˆط²ظ‰ ظپط±ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ .
ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¯ط§ط±ظٹظ… : ظ…ظ† ط§ط،طµط¨ط­ ظ…ط®ظ„ظ‘ظ‰ ظپظ‰ ط³ط±ط¨ظ‡ طŒ ظ…ط¹ط§ظپظ‰ ظپظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ‡ طŒ ظˆط¹ظ†ط¯ظ‡ ظ‚ظˆطھ ظٹظˆظ… ظپظ‚ط¯ ط§ط،طµط¨ط­ ظ…ظ„ظƒط§( 162)
31 - ظ…ط±ط§طھط¨ ظپظ‚ط± ظˆ ظ…ط³ظƒظ†طھ( 163)  
ظپظ‚ط± ظˆ ظ…ط³ظƒظ†طھ ظ…ط±ط§طھط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظƒظ„ظ…ظ‡ ظپظ‚ط± ط·ط¨ظ‚ ظˆط¶ط¹ ظ„ط؛ظˆظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظپظ‚ط± ظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط؛ظ†ط§طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط؛ظ†ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ع¯ط± ظƒظ„ظ…ظ‡ ظپظ‚ط± ظˆ ط؛ظ†ط§ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ظ‚ط±ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯. ظ…ط«ظ„ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط،ظ†طھظ… ط§ظ„ظپظ‚ط±ط¢ط، ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط؛ظ†ظ‰ ط§ظ„ط­ظ…ظٹط¯( 164) ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظپظ‚ط± ظˆ ط؛ظ†ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ…ط³ظƒظٹظ† ط¨ط± ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ…ظ‚ظ‡ظˆط± ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط´ظˆط¯ ظ‚ط±ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯. ظˆ ظ…ط³ظƒظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط­ط§ط¬طھط´ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظپظ‚ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ‡ط± ظپظ‚ظٹط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ظˆط¶ط¹ ظ…ط§ظ„ظٹط´ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظ…ط³ظƒظٹظ† ط§ط³طھ . ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¦ظٹظ†طھط± ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ظˆط¶ط¹ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط§ظ†ط¸ط± ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ظˆ ط¯ظˆظ†ظƒ ظˆ ظ„ط§طھظ†ط¸ط± ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ظˆ ظپظˆظ‚ظƒ ( 165)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ طھظ…ط§ظ… ط´ظٹظˆط¹ظٹظ‡ط§ ظˆ ظƒظ…ظˆظ†ظٹط³طھظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ .
ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¦ظٹظ†طھط± ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ط¨ظ„ظ‡ ظˆط¶ط¹ ظˆ ظƒط§ط± ظ…ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط¨ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط،ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ظƒظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…طھط¯ظٹظ‘ظ† ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‚ظٹظ‘ط¯ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط±ط§ ظˆ ط§ظٹطھط§ظ… ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظˆ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط±طµ ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظپظ‚ط±ط§ ظˆ ط§ظٹطھط§ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ† ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¦ظٹظ†طھط± ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§طµظ„ط§ ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ظƒط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط³ط¨ط¨ ط؛ظ†ط§ط، ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط´ظƒط±ظ„ظ‰ طھط²ط¯ط¯ ظ†ط¹ظ…طھظƒ ( 166) ظ„ظ† ط´ظƒط±طھظ… ظ„ط§ط²ظٹط¯ظ†ظƒظ…( 167) ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط´ظƒط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظٹطھ ظˆ ط³ط¨ط¨ظٹطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ظپظ‚ظٹط± ط¯ط§ط±ط¯.
ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط± ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طµط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظˆط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طµط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.ظƒط§ط¯ ط§ظ„ظپظ‚ط± ط§ط،ظ† ظٹظƒظˆظ† ظƒظپط±ط§( 168) ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط؛ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ ط·ط؛ظٹط§ظ† ط¨ط±ط³ط¯. ظƒظ„ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط§ظ†ط³ظ† ظ„ظٹط·ط؛ظ‰# ط§ط،ظ† ط±ط،ط§ظ‡ ط§ط³طھط؛ظ†ظ‰ ( 169)
32 - ط°ظ„ظ‘طھ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ( 170)  
ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط°ظ„ظ‘طھ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ . ط¹ط²ظ‘طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ ط°ظ„ط© ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ‡ظ… ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ظ„ط°ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط°ظ„ظ‘ظ„ظ†ظ‰ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظƒ ظˆط§ط،ط¹ط²ظ‘ظ†ظ‰ ط¹ظ†ط¯ ط®ظ„ظ‚ظƒ ( 171)
ط§ط،ظ‡ظ„ ط¢طھط´ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط°ظ„ظ‘طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظپظ‚ط±ط§ظ‰ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯.
ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³ظ‚ظ†ظ‰ ! ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯( 172)
ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط±ظˆط­ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯...
ظˆظٹط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط´ظƒظ„ طھط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
33 - طھظˆظƒظ‘ظ„ ظˆ ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ط·ط¨ط¹( 173)  
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط±ط§ ط­ظٹط«ظٹطھ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط­ط³ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط¬ط§ظ‡ظ„ ط§ط،ط؛ظ†ظٹط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„طھط¹ظپظپ ( 174)
ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طھظˆظƒظ‘ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط؛ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط§ط­ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط®ط¯ط§ طھظˆظƒظ‘ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط±ط³ظٹط¯ ظƒط´ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط؛ظ†ظ‰ ظˆ طھظ…ظƒظ† ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ط­طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظپط±ط¯ ظ…طھظˆظƒظ‘ظ„ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ طŒ ط±ط§ط­طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ ظ…ط¯طھظ‰ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ط§ط¶ط·ط±ط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط¨ط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ط´ط¨ط§ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط­ط¶ط±طھ 3.
ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظƒظٹظ…ظٹط§( 175) ط±ط§ ط¨ظ„ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط´ظƒط± ط®ط¯ط§ ظƒظ†ظٹظ… .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظپظ„ط§ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط¯ط± طھط¨ط±ظٹط² ظ…ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط§ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط´ â€چ ظ¾ط¯ط±ظ… ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط±ظپطھ . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ظپطھظ†ط´ ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ط§ظˆ ط¨ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ظٹظ† طµظ†ط¹طھ (ط¹ظ„ظ… ظƒظٹظ…ظٹط§) ط±ط§ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط§ظ…ظ‘ط§ ط¬ط²ط، ط§ط¹ط¸ظ…ط´ ظپظ„ط§ظ† ع†ظٹط² ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ظ‡ظ„ ط§ط³طھ .

ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ظ…ظ† ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹط³طھظ… . ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ظƒط± ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ…
ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¬ط²ط، ط§ط¹ط¸ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ط§ط² طھط±ط³ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ظˆظٹط¯
ظپط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆطھط§ط¯ ط²ظ…ط§ظ†ط´ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ظ†ط¬ظپ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظپطھظ… ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھظ… ط¨ط¯ ظ†ظٹط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ : طھظˆظƒظ‘ظ„ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ط±ط¯.
ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ† ظ‡ظ… طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظ†ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯. ط³ظ¾ط³ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط¢ظ…ط¯ظ… . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯ظ‘طھظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ‡ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظپط§طھط´ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¬ظ†ط§ط¨ط¹ط§ظ„ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ…ظ† ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظٹط§ط¯ ط¨ط¯ظ‡ط¯.

ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظƒط§ط´ظ‰( 176) ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¹ ظˆ ط¨ط§ط®ط¨ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طھظˆظƒظ‘ظ„ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط± ظˆ ط´ط§ظ… ظˆ طµط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظٹظƒ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¬ط±ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯. طھظˆظƒظ‘ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط؛ط°ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ط³طھ طں... ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ظٹط§ط² ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† طھظˆظƒظ‘ظ„ طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯.
ط¢ظٹط§ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ظ…ط´ط§ظٹط®ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¹ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط¯ط±ط³ â€چ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط«ظ„ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰( 177) طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰( 178) ظٹط§ ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط¬ظ…ط§ظ„ ع¯ظ„ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ†ظ‰( 179) ظˆ... ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط±ط§ ط¯ط±ط³ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ظپظ„ط§ظ† ع†ظٹط² ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط±ط³طھ ط¨ظƒظ† ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… .
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‰ظ‘ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ طھظˆظƒظ‘ظ„ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
34 - ط­ط³ظ† ط¸ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ…( 180)  
ط­ط³ظ† ط¸ظ† ظˆ ط³ظˆط، ط¸ظ† ط¯ط± ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² طھط´ط®ظٹطµظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظپط±ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†( 181) ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ظٹط±طŒ ط³ط§ط±ظ‚ ط·ظ„ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‡ ط³ط±ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط³ط§ط±ظ‰( 182) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط²ظ…ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط³ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯( 183) ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ظٹط±ط§ظ† ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط­ط³ط¨ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ طھظ‚ط§ط¶ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط´ظˆظٹط¯.
ظˆ ظ…ظ† ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ… ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ظ¾ظٹط´ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ظ… . ظ„ط°ط§ ع¯ظپطھظ… :ط¹ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ط± ط¬ظˆط± ظƒظ‡ طھط´ط®ظٹطµ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ طµظ„ط§ط­ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ط¯ط±ط³ط´ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ… .
ط§ظٹط´ط§ظ† طھط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط§طھط¨ط´ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±طŒ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظƒط±ط¯.
ظ…ظ† ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ظˆط§ظ‰ طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظ„ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ظ† ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظƒظ†ظ… طں!
ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ع¯ظپطھ :ظ…ع¯ط± ظ…ظ„ط¨ظ‘ط³ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھ ظ†ظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ… :ط¨ظ„ظ‡ ظ…ظ„ط¨ظ‘ط³ ط§ط³طھ .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ظ†ط§ط¬ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طں
ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ط´ط±ظˆط·ظٹطھ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ظ‰ طھط¯ط±ظٹط³ ط§ط² ظ¾ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ظپظƒط±ط´ ظ‡ظ… ظ…ظ†طµط±ظپ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظˆظ‚طھ ظپظƒط± ظƒط±ط¯ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط·ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ظ…ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!
ط§طµظ„ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ظٹط§ط³طھ ظƒط§ط± ظƒط´طھظ‡ ظˆ ط²ط±ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط·ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… طھط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‡ط± ظˆ ط§ظ…ط¶ط§ط، ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ظ… ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆظ‡ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.( 184)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation