بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب داستانهای استاد, علیرضا مرتضوى کرونى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     DASTAN01 -
     DASTAN02 -
     DASTAN03 -
     DASTAN04 -
     FOOTNT01 -
     hs~DASTAN01 -
     hs~DASTAN02 -
     hs~DASTAN03 -
 

 

 
 

 

1-داستان راستان ، استاد شهيد مرتضى مطهرى ، جلد 1، صدرا صفحه 14 - 13.
2- قرآن مجيد، سوره تحريم ، آيه 4.
3- در روايت ديگرى كه ((صحيح مسلم ))، جلد 4، صفحه 190نقل مى كند، عمر مى گويد:
- ((و اللّه ان كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء امرا حتىانزل اللّه تعالى فيهنّ ما انزل و قسم لهنّ ما قسم ...)) يعنى : به خدا، ما در جاهليت براىزنان شاءنى قائل نبوديم ، تا خداوند - در قرآن - درباره آنان آياتىنازل كرد و حقوق و بهره هائى برايشان قائل شد.
4- مسئله حجاب ، صحفه 217 - 212. بهنقل از: صحيح بخارى ، جلد هفتم ، صحفه 38 - 36.
5- بيست گفتار، صحفه 19 - 16.
6-مسئله حجاب ، صحفه 221. به نقل از:وسائل الشيعه ، جلد سوم ، صحفه 9.
7-مسئله حجاب ، صحفه 211. به نقل از: صحيح مسلم ، جلد هفتم .
8-در اينجا ممكن است اين سؤ ال در ذهن خوانندگان محترم خطور كند كه چگونه ممكناست چهره دختر پيغمبر اكرم ، از گرسنگى زرد باشد. چرا و به چهدليل گرسنه بوده اند؟
بايد به دو نكته توجه داشت : يكى اينكه زندگى آن روز مسلمانان در مدينه غالبا بهسختى مى گذشت . جنگها و كشمكشها خود بر اقتصاد لاغر مدينه ضربه مى زد و گاهىبا خشكسالى تواءم مى شد چنانكه در سالى ((غزوه تبوك )) اتفاق افتاد؛ خشكسالىسختى روى داده بود و به همين خاطر سپاه تبوك را ((جيش ‍ العسرة )) ناميدند. ((اصحابصفه )) گاهى آنچنان در سختى بودند كه جامه كافى براى شركت در نماز جماعتنداشتند. رسول خدا روزى پرده اى در خانه دخترش آويخته ديد، كراهت نشان داد. زهرافورا آن را پيش پدر فرستاد و رسول خدا آن را تكه تكه كرد و به اصحاب صفه داد.
نكته ديگر اينكه درست است كه على مرد كار بود، علاوه بر حقوق سربازى و غنائم جنگىكارهاى كشاورزى داشت و احيانا با مزدورى در باغهاى ديگرانتحصيل روزى مى كرد، ولى على و زهرا كسانى نبودند كه خود سير بخوابد و در اطرافآنها شكمها گرسنه باشد. آنها آنچه به كف مى آوردند به ديگران ايثار مى كردند.سوره مباركه ((هل اتى )) در همچو زمينه اى نازل گرديد.
گرسنگى خاندان پيامبر نقصى براى آنها به شمار نمى رود. افتخارى است كه برپيشانى مقدسشان مى درخشد.
9-مسئله حجاب ، صحفه 138 - 137.
10-مسئله حجاب ، صحفه 127.
11-قرآن مجيد، سوره يوسف ، آيه سى و سوم .
12-انسان كامل ، صفحه 88.
13-مسئله حجاب ، صفحه 27.
14-كافى ، جلد پنجم ، صفحه 494.
15-مسئله حجاب ، صفحه 28.
16-تفسير قرآن ، سوره انفطار، صفحه 183 - 182.
17-بيست گفتار، صفحه 122.
18-بيست گفتار، صفحه 236 - 235.
19-نظام حقوق زن در اسلام صفحه 58.
20-نهج البلاغه ، مرحوم فيض الاسلام ، خطبه 231.
21-تفسير قرآن ، سوره قيامت ، صفحه 66.
22-مقدمه رساله ولايت حكيم قمشه اى ، صحفه 2.
23-مقدمه آقاى همايى بر كتاب برگزيده ديوان سه شاعر اصفهان .
24- مقدمه آقاى همايى بر كتاب برگزيده ديوان سه شاعر اصفهان .
25- قبل از اين بيت اين ابيات است :

همه آفاق بگشتم چو تو در عالم نيست
يا اگر هست ، به حسن تو بنى آدم نيست
شايد ار زير نگين ملك سليمان آرى
حسن هر جا كه زند خيمه كم از خاتم نيست
فكرى اى شيخ به روز سيه خود مى كن
كه تو را دست در آن زلف خم اندر خم نيست
26- خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 544 - 542.
27- بيست گفتار، صفحه 139 - 136.
28-پيغمبر، هرگز اينطورى فكر نكرد: كه خوب مثلا يك قبيله اى آمده مسلمان بشود.
اينها كه چندين سال است بتها را مى پرستند. بگذاريكسال ديگر هم پرستش كنند و سپس موحد شوند، بالاخره با اتخاذ اين شيوه بر تعدادمسلمانان كه افزوده مى شود.
نه هرگز پيامبر (ص ) چنين فكرى را از ذهن خود عبور ندادند.
زيرا اين پذيرفتن صحه گذاردن روى بت پرستى بود. اين را هم بايد دانست كه ، نهفقط يك سال ، اگر حتى مى گفتند يك شبانه روز هم اجازه بدهيد كه بت بپرستيم و نمازنخوانيم باز هم محال بود كه پيامبر اجازه بدهند و بپذيرند، و اگر درخواست مى كردندكه :
- يا رسول اللّه ! اجازه بدهيد، ما فقط يك شبانه روز نماز نخوانيم بعد مسلمان مى شويمو خواهيم خواند، و تنها همين يك شبانه روز نماز نخواندن را پيامبر تاءييد و امضاء كنند،باز هم محال بود كه حضرت چنين اجازه اى بدهند.
زيرا پيامبر براى هدف مقدس خويش ، از وسايل نامشروع استفاده نمى كنند، نه ازجهل مردم و نه از عدول از ضوابط و احكام شرعى .
29-سيره نبوى ، صفحه 70 - 69.
30-تاريخ ابن خلكان ، جلد سوم ، صفحه 132 - 131.
31-خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه 466 - 464.
32- بيست گفتار، صفحه 248.
33-اينكه داماد براى پدرزن كار كند، از رسومقبل از اسلام بوده است و ريشه اين رسم دو چيز است :
اول : نبودن ثروت ، خدمتى كه داماد به پدر زن مى توانسته بكند منحصرا از طريق كاركردن براى وى بوده است .
دوم : رسم جهاز دادن ، كه جهاز دادن به دختر از طرف پدر يكى از رسوم و سنن كهن است .و پدر براى اينكه ، بتواند براى دختر خود جهيزيه تهيه كند ناگزير از آن بوده استكه داماد را اجير كند و به نفع دختر جهاز تهيه نمايد.
به هر حال در اسلام اين آئين منسوخ شد و پدر زن حق ندارد مهر رامال خود بداند هر چند هدفش اين باشد كه آن را صرف و خرج دختر كند. زيرا اين خوددختر است كه صاحب مال است و به هر نحو كه بخواهد مى تواند آن را به مصرفبرساند.
34-نظام حقوق زن در اسلام ، صفحه 209 - 208.
35-وحى و نبوت ، صفحه 20.
36-سيره نبوى ، صفحه 67.
37-سيرى در نهج البلاغه ، صفحه 158 - 157.
38-سيرى در نهج البلاغه ، صحفه 184 - 183.
39-سنن ابى داود، جلد دوم : صفحه 625.
40-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 56 - 55.
41-كلمه ((مولى )) در زبان عرب معانى متعدد و احيانا متضادى دارد، مثلا هم بهسرور و مطاع و آقا، ((مولى )) مى گويند، آنچنانكه پيغمبر اكرم درباره على عليهالسلام فرمود: من كنت مولاه فهذا عل مولاه )) و هم در مورد بنده و برده و مطيع . بطور كلىمعنى ((ولاء)) پيوند و قرابت است و لهذا مورداستعمال متعددى دارد يكى از موارد استعمال اين كلمه ولاء عتق است ، افرادى كه قبلا بردهبودند و آزاد مى شدند به آنها و به فرزندانشان مولى مى گفتند، همچنانكه به آزادكننده نيز ((مولى )) مى گفتند. مولوى مى گويد:
كيست مولى ؟ آنكه آزادت كند
بند رقيت ز پايت بركند
احيانا به افرادى كه با قبيله اى پيمان مى بستند، مخصوصا افراد غير عرب كه بااعراب پيمان مى بستند كه از حمايت آنها برخوردار باشند نيز ((مولى )) مى گفتند.
به ايرانيان از آن جهت ((مولى )) مى گفتند كه يا اجدادشان برده و سپس آزاد شده بودند- كه البته عده اينها زياد نبود - و يا با برخىقبايل عرب پيمان حمايت بسته بودند. تدريجا به همه مردم ايران ((مولى )) مى گفتند.اما اينكه برخى مدعى شده اند كه اعراب ايرانيان را بدان جهت ((مولى )) مى گفتند كهآنها را برده خود مى دانستند، قطعا اشتباه است .
42-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 316. بهنقل از: ابوحنيفه حياته و عصره ، فقهه و آرائه ، تاءليف محمد ابوزهره ، صفحه 15.
43-سيرى در نهج البلاغه ، صفحه 157.
44-حماسه حسينى ، جلد اول ، صفحه 246 - 244.
45-قيام و انقلاب مهدى (عج )، صفحه 108.
46-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 269 - 268. بهنقل از: كامل ابن اثير، جلد دوم ، صفحه 317.
47-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 116 - 115.
48-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 115 - 114.
49-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 114 - 113.
50-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 112.
51-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 65 - 63.
52-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 57 - 56.
53-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 245 - 244، بهنقل از: كامل ابن اثير، جلد 2، صفحه 320 - 319.
54-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 249 - 247 بهنقل از: شاهنامه فردوسى ، چاپ سازمان كتابهاى جيبى ، جلد ششم .
55-وسايل الشيعه ، چاپ امير بهار، جلد 3، ابواب مواريث ، صفحه 368.
56-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 259. بهنقل از: وسايل الشيعه ، چاپ امير بهار، ابواب الحدود، صحفه 439.
57-نقل از: ((وحى و نبوت ، صفحه 169))
58-نقل از: ((سيره نبوى ، صحفه 73))
59-نقل از: ((سيره نبوى ، صفحه 107))
60-نقل از: ((زندگى جاويد، صفحه 28))
61-نقل از: ((جاذبه و دافعه على (ع )، صفحه 108))
62-نقل از: ((سيره نبوى ، صحفه 58))
63-نقل از: ((پيرامون انقلاب اسلامى ، صحفه 62))
64-به نقل از: ((تحريفات عاشورا، صفحه ))
65-نقل از: ((سيرى در نهج البلاغه ، صفحه 19))
66-خدمات متقابل اسلام و ايران ، صفحه 438.
67-اين داستان هر چند در مآخذ معتبر نقل شده ولى با توجه بهسال فوت محقق اردبيلى و جلوس شاه عباس قابل خدشه و نيازمند به تحقيق است .
68-تعليم و تربيت در اسلام 132.
69-اين امر از حجاز و مكه و مدينه هم آغاز شد شايد و گوايا به وسيله ايرانيهايىكه به آنجا رفته بودند و كارهاى معمارى و بنايى مى كردند و درخلال همان كارهاى بنايى يا معمارى آواز مى خواندند شايع شده بود. در همين زمان مسئلهآوازخوانى كنيزها نيز رايج شده بود.
70-تعليم و تربيت در اسلام ، صفحه 45.
71-جاذبه و دافعه على (ع )، صفحه 146 - 143. بهنقل از: شرح ابن ابى الحديد، جلد دوم ، صفحه 311.
72- سيروه نبوى ، صفحه 28 - 27.
73-اسلام و مقتضيات زمان ، صفحه 57.
74-فطرت ، صفحه 44.
75-احياء تفكر دينى ، صفحه 29 - 28.
76-حماسه حسينى ، جلد دوم 29 - 21.
77-دو مركز نيرو در كشور اسلامى آن روز وجود داشت : كوفه و شام .
78-حماسه حسينى ، جلد دوم ، صفحه 33.
79-گفتارهاى معنوى ، صفحه 126 - 125.
80-سيره نبوى ، صفحه 75.
81-امامت و رهبرى ، صفحه 53.
82-نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، خطبه 144.
83- امامت و رهبرى ، صفحه 21 - 20.
84-نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، حمت 317.
85-امامت و رهبرى ، صفحه 16 - 15.
86-نهضتهاى اسلامى در يكصد سال اخير، صفحه 99 - 98.
87-استاد شهيد، به هنگام نقل اين مصيبت ، بيش از هميشه متاءثر بوده اند و به شدتمى گريسته اند. و لذا عمق احساسات او را فقط مى توان با گوش دادن به نوار آنمرحوم دريافت .
88-حماسه حسينى ، جلد دوم ، صفحه 215 - 212.
89-امامت و رهبرى ، صفحه 196 - 194.
90-امامت و رهبرى ، صفحه 128 - 127.
91-قرآن مجيد، سوره شعراء، آيه 214. <
a href="javascript:history.go(-1)"> 92-امامت و رهبرى ، صفحه 103 -102.
93-ماههاى ذى القعده ، ذى الحجه و محرم چون ماه حرام بود، ماه آزاد بود يعنى در اينماهها همه جنگها تعطيل بود، دشمنان از يكديگر انتقام نمى گرفتند و رفت و آمدها درميانشان معمول بود در بازار عكّاظ جمع مى شدند و حتى اگر كسىقاتل پدرش را كه مدتها دنبالش بود پيدا مى كرد، به احترام ماه حرام متعرضش نمى شد.
94-امامت و رهبرى ، صفحه 104 - 103.
95- حماسه حسينى ، جلد اول ، صفحه 55 - 50.
96-لقب ((بيمار)) كه برخى از ايرانيان به آن حضرت نسبت مى دهند، مطلبدرستى نيست ، زيرا آنچه كه از اخبار روايات برمى آيد شاهد بر اين است : كه آنحضرت ، مانند همه مردم كه مريض مى شوند، فقط در روز عاشورا مريض سختى شدند.
97-كنيز در اينجا به مفهوم اصطلاحى آن نيست ، چون همراهان زينب (س ) همه زناناصحاب بودند، و از آن جهت كه براى سيادتقائل بودند خود را كنيز وى مى ناميدند.
98- حماسه حسينى ، جلد 1، صفحه 318 - 316.

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation