بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب گزارشی از عاشورای سال 61 هجری, جواد محدثى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     KHOON001 -
     KHOON002 -
     KHOON003 -
     KHOON004 -
     KHOON005 -
 

 

 
 

 

fehrest page

back page

مؤ خّره 
با توجه به اينكه در اين كتاب ، به تحليل كلّى نهضت امام حسين (عليه السّلام ) وانگيزه ها و اهداف و نتايج آن انقلاب خونين نپرداختيم ، در پايان ، تنها به سرفصلهاىآنگونه مباحث ،اشاره مى شودتابراى خوانندگان عزيز،راهگشاى مطالعه وسيعتر وكليدى براى رديابى حوادث (قيام عاشورا) باشد.
علل و انگيزه هاى نهضت  
1- تعهّد و مسؤ وليت دينى و اجتماعى امام حسين (عليه السّلام ) در برابر اسلام و مسلمين .
2- افزايش فسادها و انحرافات و ستمهاى بنى اميّه .
3- امر به معروف و نهى از منكر.
4- به خطر افتادن موجوديّت دين و اساس اسلام .
5- حاكميّت رژيم اموى و تسلّط ناروا بر جامعه .
6- اعلام آمادگى كوفيان براى يارى امام در نهضت .
فسادهاى رژيم بنى اميه 
1- اسلام زدايى و تحريف معارف دين .
2- ترويج فرهنگ جبر و سكوت و تسليم .
3- غارت بيت المال مسلمانان و صرف آن در راه منافع واميال شخصى .
4- فساد اخلاق و ترويج شراب و شهوت و قمار و احياى ضدّ ارزشهاى دوران جاهليّت .
5- حيله گرى و تزوير و تبليغات دروغين .
6- به كار گماردن عناصر نالايق و فاسده صرفا بهدليل اموى بودن .
7- كينه و عداوت آنان با اولاد على (عليه السّلام ).
8- محروم كردن شيعه از حقوق سياسى ، اجتماعى و اقتصادى .
9- كشتارهاى دسته جمعى مسلمين در شهرها.
10- شهيد كردن چهره هاى درخشان و انقلابى و آگاه مسلمان .
11- بيعت گرفتن اجبارى از مردم ، به نفع يزيد.
اهداف نهضت امام حسين (عليه السّلام ) 
1- زنده كردن اسلام .
2- آگاه ساختن مسلمانان و افشاى ماهيت واقعى امويان .
3- احياى سنّت نبوى و سيره علوى .
4- اصلاح جامعه و به حركت درآوردن امت .
5- از بين بردن سلطه استبدادى بنى اميّه بر جهان اسلام .
6- آزادسازى اراده ملت از محكوميّت سلطه و زور.
7- حاكم ساختن حق و پيروان آن .
8- تاءمين قسط و عدل اجتماعى و اجراى قانون .
9- از بين بردن بدعتها و كجرويها.
مراحل نهضت  
1- امتناع از بيعت با يزيد و به رسميّت نشناختن حكومت وى .
2- هجرت شبانه و مخفيانه امام از مدينه به مكّه .
3- اعزام نماينده ويژه (مسلم بن عقيل ) به كوفه ، براى زمينه سازى بيعت گرفتن ازشيعيان هوادار، جهت تشكيل حكومت اسلامى .
4- اقامت چهارماهه امام در مكّه ، همراه با تبليغات مؤ ثر و روشنگرى اذهان مردم عليه يزيد.
5- حركت از مكّه به سوى عراق ، براى به دست گرفتن رهبرى نهضت و پيوستن بهانقلابيون كوفه .
6- رسيدن به كربلا و قرار گرفتن در محاصره نيروهاى دشمن ، پيش از رسيدن بهكوفه (دوّم محرّم ).
7- شهادت امام و اصحاب وى در حماسه بزرگ روز عاشورا.
8- بهره بردارى امام سجّاد و حضرت زينب و اهل بيت (عليهم السّلام ) از خون شهيدان درطول اسارت و پس از آن و افشاگريهاى مؤ ثر و بيدارگر عليه رژيم حاكم .
9- رسوايى و تزلزل موقعيّت امويان .
آثار و نتايج نهضت  
1- قطع نفوذ دينى بنى اميّه بر افكار مردم .
2- احساس گناه در جامعه ، به خاطر يارى نكردن حق و كوتاهى در اداى تكليف .
3- پديد آمدن مكتب جديد اخلاقى و انسانى (ارزشهاى نوين عاشورايى و حسينى ).
4- فروريختن ترسها و رعبها از اقدام و قيام .
5- رسوايى يزيديان و باند حاكم .
6- بيدارى روح مبارزه در جامعه .
7- تقويت انگيزه هاى مبارزاتى مردم .
8- پديد آمدن حركتهايى چون :
انقلاب توّابين .
انقلاب مختار.
انقلاب مدينه .
انقلاب (مطرف بن مغيره ).
انقلاب (ابن اشعث ).
انقلاب (زيد بن على ).
انقلاب (ابى السّرايا).
9- الهامبخشى عاشورا، به همه نهضتهاى رهايى بخش و حركتهاى انقلابى تاريخ .
10- تبديل شدن (كربلا) به دانشگاه عشق و ايمان و جهاد و شهادت ، براى نسلهاىانقلابى شيعه .
11- به وجود آمدن يك مكتب و پايگاه نيرومند و عميق و گسترده تبليغى و سازندگىپيرامون چهره مقدس سيدالشهدا(عليه السّلام ) و شهادت آن حضرت .
12- و...
اميد است كه عناوين فوق ، كه تنها در حدّ يك فهرست راهنماست ، مفيد و مؤ ثر باشد.
كتابنامه 
1- منابع اين نوشته .
2- معرفى كتابهايى به شيوه واقعه نگارى .
3- معرفى كتابهاى تحليلى .
1- منابع اين نوشته :
منظور، كتابهايى است كه در نگارش اين كتاب ، مورد استفاده و تحقيق و مطالعه قرارگرفته است :
1- ابصارالعين فى انصار الحسين محمد بن طاهر سماوى
2- ابوالشهداءعباس عقّاد
3- ارشادشيخ مفيد
4- اعلام الورى طبرسى
5- اعيان الشيعه سيد محسن امين
6- الامام الحسين (ع )علائلى
7- انساب الا شراف بلاذرى
8- بحارالانوارعلاّمه مجلسى
9- تاريخ طبرى ابن جرير طبرى
10- حياة الامام الحسين بن على (ع )باقر شريف القرشى
11- قاموس الرّجال محمد تقى شوشترى
12- قمقام زخّارفرهاد ميرزا
13- كامل ابن اثير
14- لهوف سيّد بن طاووس
15- مع الحسين فى نهضته اسد حيدر
16- مقتل الحسين (ع )خوارزمى
17- مقتل الحسين (ع )عبدالرزاق المقرم
18- مناقب ابن شهر آشوب
19- مقاتل الطالبييّن ابوالفرج اصفهانى
20- نفس المهموم شيخ عباس قمى
2- منابع و كتب ، به شيوه واقعه نگارى
منظور كتابهايى است كه به بيان حوادث و وقايع و جزئيات رويدادهاى تاريخى ،مربوط به حادثه كربلا پرداخته است و متن تاريخى است :
الف : فارسى
1- آهى سوزان بر مزار شهيدان (ترجمه لهوف )احمد فهرى
2- آنجا كه حق پيروز است پرويز خرسند
3- پيشواى شهيدان سيدرضا صدر
4- حسين بن على (ع )جواد فاضل
5- دليران كربلاسيد على رضوى زاده
6- زندگانى اباعبداللّه الحسين (ع )محمد صحفى
7- سخنان حسين بن على ، از مدينه تا كربلاصادق نجمى
8- عنصر شجاعت ، يا هفتاد و دو تن و يك تنخليل كمره اى
9- قمقام زخّارفرهاد ميرزا
10- ناسخ التواريخ (جلد سيدالشهداء)محمد تقى سپهر
11- نفس المهموم (ترجمه )ابوالحسن شعرانى
12- منتهى الا مال شيخ عباس قمى
13- منهاج الدّموع قرنى گلپايگانى
14- مرثيه اى كه ناسروده ماندپرويز خرسند
15- الوقايع والحوادث ملبوبى
16- هدفهاى اجتماعى حسين (ع )غلامرضا انصاف پور
17- يك شب و يك روز عاشوراخليل كمره اى
ب : عربى
1- ارشاد (جلد 2)شيخ مفيد
2- اعيان الشيعه سيد محسن امين
3- اعلام الورى امين الاسلام طبرسى
4- اسرارالشهادة فاضل دربندى
5- انصارالحسين محمد على عابدينى
6- انصارالحسين محمد مهدى شمس الدين
7- ابصارالعين فى انصارالحسين محمد بن طاهر سماوى
8- بحارالانوار (جلد 4445)علاّمه مجلسى
9- ثورة الحسين محمد مهدى شمس الدين
10- الحسين فى طريقه الى الشهادة على بن الحسين الهاشمى
11- الدوافع النفسيّة لا نصارالحسين محمد على عابدينى
12- الخصائص الحسينيه شيخ جعفر شوشترى
13- ذريعة النجاة ميرزا رفيع گرمرودى
14- العيون العبرى سيدابراهيم ميانجى
15- فرسان الهيجاءذبيح اللّه محلاّتى
16- اللهوف على قتلى الطّفوف سيّد بن طاووس
17- مثيرالا حزان ابن نماء حلّى
18- المجالس السنيّة (2 جلد)سيد محسن امين
19- مقاتل الطالبييّن ابوالفرج اصفهانى
20- مقتل الحسين خوارزمى
21- مقتل الحسين ابى مخنف
22- موسوعة كلمات الامام الحسين (ع )گروهى
23- نفس المهموم شيخ عباس قمى
24-الوثائق الرّسمية لثورة الامام الحسين عبدالكريم الحسينى القزوينى
3- كتب تحليلى
مقصود، معرفى برخى از كتابهايى است كه در موضوع نهضت كربلا و قيامسيدالشهداء(ع ) به شيوه تحليلى و بيان فلسفه نهضت و زمينه ها و آثار و نتايج آنپرداخته است :
الف : فارسى
1- الفباى فكرى امام حسين (ع )محمد رضا صالحى كرمانى
2- ارزيابى انقلاب حسين (ع )محمد مهدى شمس الدين (ترجمه پيشوايى )للّه
3- انگيزه قيام امام حسين (ع )مجموعه مقالات (شفق )
4- انقلاب تكاملى اسلام (فصل تاكتيك طف)جلال الدين فارسى
5- بررسى تاريخ عاشورامحمد ابراهيم آيتى
6- پرتوى از عظمت حسين (ع )لطف اللّه صافى
7- پيشواى شهيدان (ترجمه ابوالشهداء)عبّاس عقاد
8- چشمه خورشيدمجموعه مقالات
9- حسين بن على را بهتر بشناسيم محمد يزدى
10- حسين ، پيشواى انسانهامحمود اكبرزاده
11- حماسه حسينى شهيد مرتضى مطهّرى
12- درسى كه حسين به انسانها آموخت شهيد هاشمى نژاد
13- سرگذشت و شهادت امام حسين (ع )على غفورى
14- فرهنگ عاشوراجواد محدّثى
15- قيام حسين (ع )سيد جعفر شهيدى
ب : عربى
1- ابوالشهداءعباس عقّاد مصرى
2- الامام الحسين (ع )عبداللّه العلائلى
3- الامام الحسين بن على الشهيدعبدالودود الا مين
4- الائمة الا ثناعشرعادل اديب
5- ثورة الحسين محمدمهدى شمس الدين
6- حياة الامام الحسين بن على باقر شريف القرشى
7- سيرة الائمة الا ثنى عشرهاشم معروف الحسنى
8- على طريق الكربلامحمد حسين فضل ا للّه
9- فى رحاب ثورة الحسين احمد زكى تفاحه
10- مقتل الحسين (ع )عبدالرزاق المقرّم
11- مع الحسين فى نهضته اسد حيدر
12- نهضة الحسين (ع )سيد هبة الدين شهرستانى
13- الشهيد والثورة هادى المدرسى

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation