بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب وصیت نامه حضرت امام خمینی, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     EMAM1001 -
     EMAM1002 -
     EMAM1003 -
     EMAM1004 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

ضرورت نظام دادن به حوزه ها
در هر صورت وصيّت اينجانب آن است كه در همه اعصار خصوصا در عصر حاضر كه نقشهها و توطئه ها سرعت و قوت گرفته است ، قيام براى نظام دادن به حوزه ها لازم وضرورى است كه علماء و مدرسين و افاضل عظيم الشاءن صرف وقت نموده و با برنامهدقيق صحيح حوزه ها را و خصوصا حوزه علميّه قم و ساير حوزه هاى بزرگ و بااهميّت رادر اين مقطع از زمان از آسيب حفظ نمايند و لازم است علماء و مدرسين محترم نگذارند دردرسهايى كه مربوط به فقاهت است و حوزه هاى فقهى و اصولى از طريقه مشايخ معظمكه تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند و كوشش نمايند كه هر روز بردقتها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق ها افزوده شود و فقه سنّتى كه ارث سلفصالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقاتبر تحقيقات اضافه گردد و البته در رشته هاى ديگر علوم به مناسبت احتياجات كشور واسلام برنامه هايى تهيه خواهد شد و رجالى در آن رشته تربيت بايد شود و ازبالاترين و والاترين حوزه هايى كه لازم است به طور همگانى مورد تعليم و تعلّم قرارگيرد، علوم معنوى اسلامى (است ) از قبيل علم اخلاق و تهذيب نفس و سير و سلوك الى اللّهرزقنا اللّه و اياكم ، كه جهاد اكبر مى باشد.
خطر مجريان غيرصالح در قوه مجريه
ى :
از امورى كه اصلاح و تصفيه و مراقبت از آن لازم است قوّه اجرائيه است گاهى ممكن است كهقوانين مترقى و مفيد به حال جامعه از مجلس بگذرد و شوراى نگهبان آن را تنفيذ كند ووزير مسؤ ول هم ابلاغ نمايد لكن به دست مجريان غير صالح كه افتاد آن را مسخ كنند وبرخلاف مقررات يا با كاغذبازى ها يا پيچ وخمها كه به آن عادت كرده اند يا عمدابراى نگران نمودن مردم عمل كنند كه به تدريج و مسامحه غائله ايجاد مى كند.
وصيّت اينجانب به وزراء مسؤ ول در عصر حاضر و در عصرهاى ديگر آن است كه علاوهبر آنكه شماها و كارمندان وزارتخانه ها بودجه اى كه از آن ارتزاق مى كنيدمال ملت ، و بايد همه خدمتگزار ملت و خصوصا مستضعفان باشيد و ايجاد زحمت براى مردمو مخالف وظيفه عمل كردن حرام و خداى نخواسته گاهى موجب غضب الهى مى شود، همه شمابه پشتيبانى ملت احتياج داريد. با پشتيبانى مردم خصوصا طبقات محروم بود كهپيروزى حاصل شد و دست ستم شاهى از كشور و ذخاير آن كوتاه گرديد و اگر روزى ازپشتيبانى آنان محروم شويد شماها كنار گذاشته مى شويد و همچون رژيم شاهنشاهىستمكار به جاى شما ستم پيشگان پستها را اشغال مى نمايند بنابراين حقيقت ملموس بايدكوشش در جلب نظر ملت بنماييد و از رفتار غير اسلامى انسانى احتراز نماييد و در همينانگيزه به وزراء كشور در طول تاريخ آينده توصيه مى كنم كه در انتخاب استاندارهادقت كنند اشخاص لايق ، متديّن ، متعهّد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمايند تا آرامش دركشور هرچه بيشتر حكمفرما باشد.
ضرورت طاغوت زدايى در سفارتخانه ها
و بايد دانست كه گرچه تمام وزيران وزارتخانه ها مسئوليت در اسلامى كردن و تنظيمامور محل مسؤ وليت خود دارند لكن بعضى از آنها ويژگى خاص دارند،مثل وزارت خارجه كه مسؤ وليت سفارتخانه ها را در خارج از كشور دارند. اينجانب ازابتداء پيروزى به وزراء خارجه راجع به طاغوت زدگى سفارتخانه ها وتحوّل آنها به سفارتخانه هاى مناسب با جمهورى اسلامى توصيه هايى نمودم ، لكنبعض آنان يا نخواستند يا نتوانستند عمل مثبتى انجام دهند و اكنون كه سهسال از پيروزى مى گذرد اگرچه وزير خارجه كنونى اقدام به اين امر نموده است و اميداست با پشتكار و صرف وقت اين امر مهم انجام گيرد و وصيّت من به وزراء خارجه در اينزمان و زمانهاى بعد آن است كه مسؤ وليت شما بسيار زياد است چه در اصلاح وتحوّل وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سياست خارجى حفظاستقلال و منافع كشور و روابط حسنه با دولتهايى كه قصد دخالت در امور كشور ما راندارند و از هر امرى كه شائبه وابستگى با همه ابعادى كه دارد به طور قاطع احترازنماييد و بايد بدانيد كه وابستگى در بعض امور هرچند ممكن است ظاهر فريبنده اى داشتهباشد يا منفعت و فائده اى در حال داشته باشد لكن در نتيجه ، ريشه كشور را به تباهىخواهد كشيد و كوشش داشته باشيد در بهتر كردن روابط با كشورهاى اسلامى و در بيداركردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد كنيد كه خداوند با شما است .
و وصيّت من به ملتهاى كشورهاى اسلامى است كه انتظار نداشته باشيد كه از خارج كسىبه شما در رسيدن به هدف كه آن اسلام و پياده كردن احكام اسلام است كمك كند خود بايدبه اين امر حياتى كه آزادى و استقلال را تحقق مى بخشد قيام كنيد و علماء اعلام و خطباءمحترم كشورهاى اسلامى دولتها را دعوت كنند كه از وابستگى به قدرتهاى بزرگخارجى خود را رها كنند و با ملت خود تفاهم كنند در اين صورت پيروزى را در آغوشخواهند كشيد و نيز ملتها را دعوت به وحدت كنند و از نژادپرستى كه مخالف دستوراسلام است بپرهيزند و با برادران ايمانى خود در هر كشورى و با هر نژادى كه هستنددست برادرى دهند كه اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده و اگر اين برادرى ايمانى باهمت دولتها و ملتها و با تاءييد خداوند متعال روزى تحقّق يابد، خواهيد ديد كهبزرگترين قدرت جهان را مسلمين تشكيل مى دهند. به اميد روزى كه با خواست پروردگارعالم اين برادرى و برابرى حاصل شود.
نقش تبليغات و وظيفه وزارت ارشاد اسلامى
و وصيّت اينجانب به وزارت ارشاد در همه اعصار خصوصا عصر حاضر كه ويژگىخاصى دارد آن است كه براى تبليغ حق مقابلباطل و ارائه چهره حقيقى جمهورى اسلامى كوشش ‍ كنند. ما اكنون در اين زمان كه دستابرقدرتها را از كشور خود كوتاه كرديم مورد تهاجم تبليغاتى تمام رسانه هاىگروهى وابسته به قدرتهاى بزرگ هستيم . چه دروغها و تهمت ها كه گويندگان ونويسندگان وابسته به ابرقدرتها به اين جمهورى اسلامى نوپا نزده و نمى زنند معالا سف اكثر دولتهاى منطقه اسلامى كه به حكم اسلام بايد دست اخوّت به ما دهند بهعداوت با ما و اسلام برخاسته اند و همه در خدمت جهان خواران از هر طرف به ما هجوم آوردهاند و قدرت تبليغاتى ما بسيار ضعيف و ناتوان است و مى دانيد كه امروز جهان روىتبليغات مى چرخد و با كمال تاءسف ، نويسندگان به اصطلاح روشنفكر كه به سوىيكى از دو قطب گرايش دارند به جاى آنكه در فكراستقلال و آزادى كشور و ملت خود باشند خودخواهى ها و فرصت طلبى ها و انحصارجويىها به آنان مجال نمى دهد كه لحظه اى تفكر نمايند و مصالح كشور و ملت خود را در نظربگيرند و مقايسه بين آزادى و استقلال را در اين جمهورى با رژيم ستمگر سابق نمايند وزندگى شرافتمندانه ارزنده را تواءم با بعض آنچه را كه از دست داده اند كه رفاه وعيش زدگى است ، با آنچه از رژيم ستم شاهى دريافت مى كردند تواءم با وابستگى ونوكرمآبى و ثناجويى و مدّاحى از جرثومه هاى فساد و معادن ظلم و فحشاء بسنجند و ازتهمتها و نارواها به اين جمهورى تازه تولد يافته دست بكشند و با ملت و دولت در صفواحد بر ضد طاغوتيان و ستم پيشگان زبان ها و قلمها را به كار بگيرند.
و مسئله تبليغ تنها به عهده وزارت ارشاد نيست بلكه وظيفه همه دانشمندان و گويندگانو نويسندگان و هنرمندان است . بايد وزارت خارجه كوشش كند تا سفارتخانه هانشريات تبليغى داشته باشند و چهره نورانى اسلام را براى جهانيان روشن نمايند كهاگر اين چهره با آن جمال جميل كه قرآن و سنّت در همه ابعاد به آن دعوت كرده از زيرنقاب مخالفان اسلام و كج فهمى هاى دوستان خودنمايى نمايد اسلام جهان گير خواهد شدو پرچم پرافتخار آن در همه جا به اهتزاز خواهد آمد. چه مصيبت بار و غم انگيز است كهمسلمانان متاعى دارند كه از صدر عالم تا نهايت آن نظير ندارد. نتوانسته اند اين گوهرگران بها را كه هر انسانى به فطرت آزاد خود طالب آن است عرضه كنند بلكه خودنيز از آن غافل و به آن جاهلند و گاهى از آن فراريند.
نقش مخرب مراكز تعليم و تربيت غيراسلامى
ك :
از امور بسيار با اهميت و سرنوشت ساز مسئله مراكز تعليم و تربيت از كودكستانها تادانشگاهها است كه به واسطه اهميت فوق العاده اش تكرار نموده و با اشاره مى گذرم .بايد ملت غارت شده بدانند كه در نيم قرن اخير آنچه به ايران و اسلام ضربه مهلكزده است قسمت عمده اش از دانشگاهها بوده است . اگر دانشگاهها و مراكز تعليم و تربيتديگر با برنامه هاى اسلامى و ملى در راه منافع كشور به تعليم و تهذيب و تربيتكودكان و نوجوانان و جوانان جريان داشتند، هرگز ميهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آنآمريكا و شوروى فرو نمى رفت و هرگز قراردادهاى خانه خراب كن بر ملت محروم غارتزده تحميل نمى شد و هرگز پاى مستشاران خارجى به ايران باز نمى شد و هرگز ذخايرايران و طلاى سياه اين ملت رنج ديده در جيب قدرتهاى شيطانى ريخته نمى شد و هرگزدودمان پهلوى و وابسته هاى به آن اموال ملت را نمى توانستند به غارت ببرند و درخارج و داخل پاركها و ويلاها بر روى اجساد مظلومان بنا كنند و بانكهاى خارج را ازدسترنج اين مظلومان پركنند و صرف عيّاشى و هرزگى خود و بستگان خود نمايند. اگرمجلس و دولت و قوه قضائيه و ساير ارگانها از دانشگاههاى اسلامى و ملى سرچشمه مىگرفت ملت ما امروز گرفتار مشكلات خانه برانداز نبود و اگر شخصيتهاى پاكدامن باگرايش اسلامى و ملى به معناى صحيحش ، نه آنچه امروز درمقابل اسلام عرض اندام مى كند از دانشگاهها به مراكز قواى سه گانه راه مى يافت ،امروز ما غير امروز و ميهن ما غير اين ميهن و محرومان ما از قيد محروميت رها و بساط ظلم وستمشاهى و مراكز فحشاء و اعتياد و عشرتكده ها كه هريك براى تباه نمودننسل جوان فعّال ارزنده كافى بود درهم پيچيده و اين ارث كشور برباد ده و انسانبرانداز به ملت نرسيده بود. دانشگاهها اگر اسلامى انسانى ملى بود مى توانست صدهاو هزارها مدرّس به جامعه تحويل دهد لكن چه غم انگيز و اسف بار است كه دانشگاهها ودبيرستانها به دست كسانى اداره مى شد و عزيزان ما به دست كسانى تعليم و تربيتمى ديدند كه جز اقليت مظلوم محرومى همه از غرب زدگان و شرق زدگان با برنامه ونقشه ديكته شده در دانشگاهها كرسى داشتند و ناچار جوانان عزيز و مظلوم ما در دامن اينگرگان وابسته به ابرقدرتها بزرگ شده و به كرسيهاى قانونگذارى و حكومت وقضاوت تكيه مى كردند و بر وفق دستور آنان يعنى رژيم ستمگر پهلوىعمل مى كردند اكنون به حمداللّه تعالى دانشگاه ازچنگال جنايتكاران خارج شده و بر ملت و دولت جمهورى اسلامى است در همه اعصار كهنگذارند عناصر فاسد داراى مكتبهاى انحرافى يا گرايش به غرب و شرق در دانشسراهاو دانشگاهها و ساير مراكز تعليم و تربيت نفوذ كنند و از قدماول جلوگيرى نمايند تا مشكلى پيش نيايد و اختيار از دست نرود. و وصيّت اينجانب بهجوانان عزيز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آن است كه خودشان شجاعانه درمقابل انحرافات قيام نمايند تا استقلال و آزادى خود و كشور و ملّت خودشان مصون باشد.
لزوم توجه خاص به قواى مسلح
ل :
قواى مسلح از ارتش و سپاه و ژاندارمرى و شهربانى تا كميته ها و بسيج و عشايرويژگى خاص دارند اينان كه بازوان قوى و قدرتمند جمهورى اسلامى مى باشند ونگهبان سرحدّات و راهها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنيت و آرام بخشان بهملت مى باشند، مى بايست مورد توجه خاص ملت و دولت و مجلس باشند و لازم است توجهداشته باشند كه در دنيا آنچه كه مورد بهره بردارى براى قدرتهاى بزرگ وسياستهاى مخرّب بيشتر از هر چيز و هر گروهى است ، قواى مسلح است . قواى مسلح استكه با بازيهاى سياسى ، كودتاها و تغيير حكومتها و رژيمها به دست آنان واقع مى شودو سودجويان دغل بعض سران آنان را مى خرند و با دست آنان و توطئه هاى فرماندهانبازى خورده كشورها را به دست مى گيرند و ملتهاى مظلوم را تحت سلطه قرار داده واستقلال و آزادى را از كشورها سلب مى كنند و اگر فرماندهان پاكدامن متصدى امر باشندهرگز براى دشمنان كشورها امكان كودتا يا اشغال يك كشور پيش نمى آيد و يا اگراحيانا پيش آيد به دست فرماندهان متعهد شكسته و ناكام خواهد ماند.
و در ايران نيز كه اين معجزه عصر به دست ملت انجام گرفت ، قواى مسلح متعهد وفرماندهان پاك و ميهن دوست سهم به سزايى داشتند و امروز كه جنگ لعنتى و تحميلىصدّام تكريتى به امر و كمك آمريكا و ساير قدرتها پس از نزديك به دوسال با شكست سياسى و نظامى ارتش متجاوز بعث و پشتيبانان قدرتمند و وابستگان بهآنان روبرو است باز قواى مسلح نظامى و انتظامى و سپاهى و مردمى با پشتيبانى بىدريغ ملت در جبهه ها و پشت جبهه ها اين افتخار بزرگ را آفريدند و ايران را سرافرازنمودند و نيز شرارتها و توطئه هاى داخلى را كه به دست عروسكهاى وابسته به غرب وشرق براى براندازى جمهورى اسلامى بسيج شده بودند با دست توانا: جوانان كميته هاو پاسداران بسيج و شهربانى و با كمك ملت غيرتمند درهم شكسته شد. و همين جوانانفداكار عزيزند كه شبها بيدارند تا خانواده ها با آرامش استراحت كنند. خدايشان يار ومددكار باد.
ضرورت اجتناب قواى مسلح از حزب گرايى
پس وصيّت برادرانه من در اين قدمهاى آخرين عمر بر قواى مسلح به طور عموم آن استكه اى عزيزان كه به اسلام عشق مى ورزيد و با عشق لقاء اللّه به فداكارى در جبهه هاو در سطح كشور به كار ارزشمند خود ادامه مى دهيد بيدار باشيد و هشيار كه بازيگرانسياسى و سياستمداران حرفه اى غرب و شرق زده و دستهاى مرموز جنايتكاران پشت پردهلبه تيز سلاح خيانت و جنايت كارشان از هر سو و بيشتر از هر گروه متوجه به شماعزيزان است و مى خواهند از شما عزيزان كه با جانفشانى خود انقلاب را پيروز نموديد واسلام را زنده كرديد بهره گيرى كرده و جمهورى اسلامى را براندازند و شما را با اسماسلام و خدمت به ميهن و ملت از اسلام و ملت جدا كرده به دامن يكى از دو قطب جهانخواربيندازند و بر زحمات و فداكاريهاى شما با حيله هاى سياسى و ظاهرهاى به صورتاسلامى و ملى خط بطلان بكشند.
وصيّت اكيد من به قواى مسلح آن است كه همانطور كه از مقررات نظام ، عدمدخول نظامى در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آنعمل نمايند و قواى مسلح مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسيج و غير اينها در هيچحزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازيهاى سياسى دور نگهدارند. در اين صورت مىتوانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختلافات درون گروهى مصون باشند و برفرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند و چونانقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ، دولت و ملت و شوراى دفاع و مجلس شوراىاسلامى وظيفه شرعى و ميهنى آنان است كه اگر قواى مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا وچه طبقات بعد بر خلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملى انجام دهند يا در احزاب واردشوند كه بى اشكال به تباهى كشيده مى شوند و يا در بازيهاى سياسى وارد شوند، ازقدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شوراى رهبرى است كه با قاطعيت از اين امرجلوگيرى نمايد تا كشور از آسيب در امان باشد.
احتياج صنعتى و لزوم عدم وابستگى به قدرتهاى خارجى
و من به همه نيروهاى مسلح در اين پايان زندگى خاكى وصيّت مشفقانه مى كنم كه ازاسلام كه يگانه مكتب استقلال و آزادى خواهى است و خداوندمتعال همه را با نور هدايت آن به مقام والاى انسانى دعوت مى كند چنانچه امروز وفاداريددر وفادارى استقامت كنيد كه شما را و كشور و ملت شما را از ننگ وابستگيها و پيوستگيهابه قدرتهايى كه همه شما را جز براى بردگى خويش نمى خواهند و كشور و ملتعزيزتان را عقب مانده و بازار مصرف و زير بار ننگين ستم پذيرى نگه مى دارند نجاتمى دهد و زندگى انسانى شرافتمندانه را ولو با مشكلات بر زندگانى ننگين بردگىاجانب ولو با رفاه حيوانى ترجيح دهيد و بدانيد مادام كه در احتياجات صنايع پيشرفته ،دست خود را پيش ديگران دراز كنيد و به دريوزگى عمر را بگذرانيد قدرت ابتكار وپيشرفت در اختراعات در شما شكوفا نخواهد شد. و به خوبى و عينيّت ديديد كه در اينمدت كوتاه پس از تحريم اقتصادى همانها كه از ساختن هرچيز خود را عاجز مى ديدند و ازراه انداختن كارخانه ها آنان را ماءيوس مى نمودند افكار خود را به كار بستند و بسيارىاز احتياجات ارتش و كارخانه ها را خود رفع نمودند. و اين جنگ و تحريم اقتصادى و اخراجكارشناسان خارجى ، تحفه اى الهى بود كه ما از آنغافل بوديم . اكنون اگر دولت و ارتش كالاهاى جهانخواران را خود تحريم كنند و بهكوشش و سعى در راه ابتكار بيفزايند اميد است كه كشور خودكفا شود و از دريوزگى ازدشمن نجات يابد.
و هم در اينجا بايد بيفزايم كه احتياج ما پس از اين همه عقب ماندگى مصنوعى بهصنعتهاى بزرگ كشورهاى خارجى حقيقتى است انكارناپذير، و اين به آن معنى نيست كه مابايد در علوم پيشرفته به يكى از دو قطب وابسته شويم . دولت و ارتش بايد كوششكنند كه دانشجويان متعهد را در كشورهايى كه صنايع بزرگ پيشرفته را دارند واستعمار و استثمارگر نيستند بفرستند و از فرستادن به آمريكا و شوروى و كشورهاىديگر كه در مسير اين دو قطب هستند احتراز كنند، مگر انشاءاللّه روزى برسد كه اين دوقدرت به اشتباه خود پى ببرند و در مسير انسانيّت و انسان دوستى و احترام به حقوقديگران واقع شوند يا انشاءاللّه مستضعفان جهان و ملتهاى بيدار و مسلمانان متعهد آنان رابه جاى خود نشانند.به اميد چنين روزى .
وظيفه رسانه هاى جمعى در عصر حاضر
م :
راديو و تلويزيون و مطبوعات و سينماها و تئاترها از ابزارهاى مؤ ثّر تباهى و تخديرملتها، خصوصا نسل جوان بوده است . در اينصدسال اخير به ويژه نيمه دوم آن چه نقشه هاى بزرگى از اين ابزار چه در تبليغضد اسلام و ضد روحانيت خدمتگزار و چه در تبليغ استعمارگران غرب و شرق كشيده شدو از آنها براى درست كردن بازار كالاها خصوصا تجمّلى و تزئينى از هر قماش ، ازتقليد در ساختمانها و تزئينات و تجمّلات آنها و تقليد در اجناس ‍ نوشيدنى و پوشيدنىو در فرم آنها استفاده كردند به طورى كه افتخار بزرگ فرنگى مآب بودن در تمامشئون زندگى از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن به ويژه در خانمهاى مرفّه يا نيمهمرفّه بود و در آداب معاشرت و كيفيت حرف زدن و به كار بردن لغات غربى در گفتار ونوشتار به صورتى بود كه فهم آن براى بيشتر مردم غير ممكن و براى هم رديفان نيزمشكل مى نمود. فيلمهاى تلويزيون از فرآورده هاى غرب يا شرق بود كه طبقه جوان زن ومرد را از مسير عادى زندگى و كار و صنعت و توليد و دانش منحرف و به سوى بى خبرىاز خويش و شخصيت خود و يا بدبينى و بدگمانى به همه چيز خود و كشور خود حتىفرهنگ و ادب و مآثر پرارزشى كه بسيارى از آن با دست خيانتكار سودجويان ، بهكتابخانه ها و موزه هاى غرب و شرق منتقل گرديده است .
مجله ها با مقاله ها و عكسهاى افتضاح بار و اسف انگيز و روزنامه ها با مسابقات در مقالاتضد فرهنگى خويش و ضد اسلامى با افتخار مردم به ويژه طبقه جوان مؤ ثّر را بهسوى غرب يا شرق هدايت مى كردند. اضافه كنيد بر آن تبليغ دامنه دار در ترويجمراكز فساد و عشرتكده ها و مراكز قمار و لاتار و مغازه هاى فروش كالاهاى تجمّلاتى واسباب آرايش و بازيها و مشروبات الكلى به ويژه آنچه از غرب وارد مى شد و درمقابل صدور نفت و گاز و مخازن ديگر، عروسكها و اسباب بازيها و كالاهاى تجمّلى واردمى شد و صدها چيزهايى كه امثال من از آنها بى اطلاع هستيم و اگر خداى نخواسته عمررژيم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوى ادامه پيدا مى كرد چيزى نمى گذشت كهجوانان برومند ما اين فرزندان اسلام و ميهن كه چشم اميد ملت به آنها است با انواع دسيسهها و نقشه هاى شيطانى به دست رژيم فاسد و رسانه هاى گروهى و روشنفكران غرب وشرق گرا از دست ملت و دامن اسلام رخت برمى بستند يا جوانى خود را در مراكز فساد تباهمى كردند و يا به خدمت قدرتهاى جهانخوار درآمده و كشور را به تباهى مى كشاندند.خداوند متعال به ما و آنان منّت گذاشت و همه را از شرّ مفسدين و غارتگران نجات داد.
اكنون وصيّت من به مجلس شوراى اسلامى درحال و آينده و رييس جمهور و رؤ ساى جمهور ما بعد و به شوراى نگهبان و شوراىقضايى و دولت در هر زمان آن است كه نگذارند اين دستگاههاى خبرى و مطبوعات و مجله هااز اسلام و مصالح كشور منحرف شوند و بايد همه بدانيم كه آزادى بهشكل غربى آن كه موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى شود از نظر اسلام وعقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفّتعمومى و مصالح كشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است واز آزاديهاى مخرّب بايد جلوگيرى شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلافمسير ملت و كشور اسلامى و مخالف با حيثيّت جمهورى اسلامى است ، به طور قاطع اگرجلوگيرى نشود همه مسؤ ول مى باشند و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد بهيكى از امور مذكور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهىنمودند خودشان مكلّف به جلوگيرى هستند. خداوند تعالى مددكار همه باشد.
نصيحت و وصيتى به گروه ها و گروهك ها
ن :
نصيحت و وصيّت من به گروهها و گروهكها و اشخاصى كه در ضديّت با ملت و جمهورىاسلامى و اسلام فعاليت مى كنند، اول به سران آنان در خارج وداخل ، آن است كه تجربه طولانى به هر راهى كه اقدام كرديد و به هر توطئه اى كهدست زديد و به هر كشور و مقامى كه توسّل پيدا كرديد، به شماها كه خود را عالم وعاقل مى دانيد بايد آموخته باشد كه مسير يك ملّت فداكار را نمى شود با دست زدن بهترور و انفجار و بمب و دروغ پردازيهاى بى سروپا و غير حساب شده منحرف كرد وهرگز هيچ حكومت و دولتى را نمى توان با اين شيوه هاى غير انسانى و غير منطقى ساقطنمود، به ويژه ملتى مثل ايران را كه از بچه هاى خردسالش تا پيرزنها و پيرمردهاىبزرگ سالش ، در راه هدف و جمهورى اسلامى و قرآن و مذهب جانفشانى و فداكارى مىكنند. شماها كه مى دانيد (و اگر ندانيد بسيار ساده لوحانه فكر مى كنيد) كه ملت با شمانيست و ارتش با شماها دشمن است و اگر فرض بكنيد با شما بودند و دوست شما بودند،حركات ناشيانه شما و جناياتى كه با تحريك شما رخ داد آنان را از شما جدا كرد و جزدشمن تراشى كار ديگرى نتوانستيد بكنيد. من وصيّت خيرخواهانه در اين آخر عمر به شمامى كنم كه اوّلا با اين ملت طاغوت زده رنج كشيده كه پس از دو هزاروپانصدسال ستمشاهى با فدا دادن بهترين فرزندان و جوانانش خود را از زير بار ستمجنايتكارانى همچون رژيم پهلوى و جهانخواران شرق و غرب نجات داده به جنگ و ستيزبرخاسته ايد چطور وجدان يك انسان هرچه پليد باشد راضى مى شود براىاحتمال رسيدن به يك مقام با ميهن خود و ملت خود اينگونه رفتار كند و به كوچك و بزرگآنها رحم نكند. من به شما نصيحت مى كنم دست از اين كارهاى بى فايده و غير عاقلانهبرداريد و گول جهانخواران را نخوريد و در هرجا هستيد اگر به جنايتى دست نزديد بهميهن خود و دامن اسلام برگرديد و توبه كنيد كه خداوند ارحم الراحمين است و جمهورىاسلامى و ملت از شما انشاءاللّه مى گذرند و اگر دست به جنايتى زديد كه حكم خداوندتكليف شما را معيّن كرده ، باز از نيمه راه برگشته و توبه كنيد و اگر شهامت داريد تنبه مجازات داده و با اين عمل خود را از عذاب اليم خداوند نجات دهيد و الاّ در هرجا هستيد عمرخود را بيش از اين هدر ندهيد و به كار ديگرمشغول شويد كه صلاح در آن است .
نصيحتى مشفقانه به هواداران گروهك ها
و بعد به هواداران داخلى و خارجى آنان وصيّت مى كنم كه با چه انگيزه جوانى خود رابراى آنان كه اكنون ثابت است كه براى قدرتمندان جهان خوار خدمت مى كنند و از نقشههاى آنها پيروى مى كنند و ندانسته به دام آنها افتاده اند به هدر مى دهيد؟ و با ملت خوددر راه چه كسى جفا مى كنيد؟ شما بازى خوردگان دست آنها هستيد و اگر در ايران هستيدبه عيان مشاهده مى كنيد كه توده هاى ميليونى به جمهورى اسلامى وفادار و براى آنفداكارند و به عيان مى بينيد كه حكومت و رژيم فعلى با جان ودل در خدمت خلق و مستمندان هستند و آنان كه به دروغ ادعاى خلقى بودن و مجاهد و فدايىبراى خلق مى كنند، با خلق خدا به دشمنى برخاسته و شما پسران و دختران سادهدل را براى مقاصد خود و مقاصد يكى از دو قطب قدرت جهانخوار به بازى گرفته و خوديا در خارج در آغوش يكى از دو قطب جنايتكار به خوشگذرانىمشغول و يا در داخل به خانه هاى مجلل تيمى با زندگى اشرافى نظيرمنازل جنايتكارانى بدبخت به جنايت خود ادامه مى دهند و شما جوانان را به كام مرگ مىفرستند.
نصيحت مشفقانه من به شما نوجوانان و جوانانداخل و خارج آن است كه از راه اشتباه برگرديد و با محرومين جامعه كه با جان ودل به جمهورى اسلامى خدمت مى كنند متحد شويد و براى ايرانمستقل و آزاد فعاليت نماييد تا كشور و ملت از شرّ مخالفين نجات پيدا كند و همه با همبه زندگى شرافتمندانه ادامه دهيد. تا چه وقت و براى چه گوش به فرمان اشخاصىهستيد كه جز به نفع شخصى خود فكر نمى كنند و در آغوش و پناه ابرقدرتها با ملتخود در ستيز هستند و شما را فداى مقاصد شوم و قدرت طلبى خويش مى نمايند؟ شما دراين سالهاى پيروزى انقلاب ديديد كه ادّعاهاى آنان با رفتار و عملشان مخالف است وادّعاها فقط براى فريب جوانان صاف دل است و مى دانيد كه شما قدرتى درمقابل سيل خروشان ملت نداريد و كارهايتان جز به ضرر خودتان و تباهى عمرتان نتيجهاى ندارد، من تكليف خود را كه هدايت است ادا كردم و اميد است به اين نصيحت كه پس از مرگمن به شما مى رسد و شائبه قدرت طلبى در آن نيست گوش فرا دهيد و خود را از عذاباليم الهى نجات دهيد. خداوند منّان شما را هدايت فرمايد و صراط مستقيم را به شمابنمايد.
وصيت به چپ گرايان
وصيّت من به چپ گرايان مثل كمونيستها و چريكهاى فدايى خلق و ديگر گروهها( ى )متمايل به چپ آن است كه شماها بدون بررسى صحيح از مكتبها و مكتب اسلام نزد كسانىكه از مكتبها و خصوص اسلام اطلاع صحيح دارند با چه انگيزه خودتان را راضى كرديدبه مكتبى كه امروز در دنيا شكست خورده رو آوريد و چه شده كهدل خود را به چند ايسم كه محتواى آنها پيش اهل تحقيق پوچ است خوش كرده ايد و شما راچه انگيزه وادار كرده كه مى خواهيد كشور خود را به دامن شوروى يا چين بكشيد و با ملّتخود به اسم توده دوستى به جنگ برخاسته يا به توطئه هايى براى نفع اجنبى بهضد كشور خود و توده هاى ستمديده دست زديد؟ شما مى بينيد كه ازاول پيدايش كمونيسم مدعيان آن ديكتاتورترين و قدرت طلب و انحصارطلب ترينحكومتهاى جهان بوده و هستند. چه ملتهايى زير دست و پاى شوروى مدّعى طرفدار توده هاخُرد شدند و از هستى ساقط گرديدند. ملت روسيه ، مسلمانان و غير مسلمانان ، تاكنون درزير فشار ديكتاتورى حزب كمونيست دست و پا مى زنند و از هرگونه آزادى محروم و دراختناق بالاتر از اختناقهاى ديكتاتورهاى جهان به سر مى برند. استالين ، كه يكى ازچهره هاى به اصطلاح درخشان حزب بود، ورود و خروجش ‍ را و تشريفات آن و اشرافيت اورا ديديم . اكنون كه شما فريب خوردگان در عشق آن رژيم جان مى دهيد مردم مظلوم شوروىو ديگر اقمار او چون افغانستان از ستمگريهاى آنان جان مى سپارند و آنگاه شما كه مدّعىطرفدارى از خلق هستيد بر اين خلق محروم در هرجا كه دستتان رسيده چه جناياتى انجامداديد و با اهالى شريف آمل كه آنان را به غلط طرفدار پروپا قرص خود معرفى مىكرديد و عده بسيارى را به فريب به جنگ مردم و دولت فرستاديد و به كشتن داديد. چهجنايتها كه نكرديد. و شما طرفدار خلق محروم مى خواهيد خلق مظلوم و محروم ايران را بهدست ديكتاتورى شوروى دهيد و چنين خيانتى را با سرپوش فدايى خلق و طرفدارمحرومين در حال اجراء هستيد، منتهى حزب توده و رفقاى آن با توطئه و زير ماسكطرفدارى از جمهورى اسلامى و ديگر گروهها با اسلحه و ترور و انفجار.
من به شما احزاب و گروهها چه آنان كه به چپ گرايى معروف گرچه بعض شواهد وقرائن دلالت دارد كه اينان كمونيست آمريكايى هستند و چه آنان كه از غرب ارتزاق مىكنند و الهام مى گيرند و چه آنها كه با اسم خودمختارى و طرفدارى از كرد و بلوچ دستبه اسلحه برده و مردم محروم كردستان و ديگر جاها را از هستى ساقط نموده و مانع ازخدمتهاى فرهنگى و بهداشتى و اقتصادى و بازسازى دولت جمهورى در آن استانها مىشوند، مثل حزب دموكرات و كوموله وصيّت مى كنم كه به ملت بپيوندند و تاكنونتجربه كرده اند كه كارى جز بدبخت كردن اهالى آن مناطق نكرده اند و نمى توانندبكنند، پس مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است كه با دولت تشريك مساعى نموده واز ياغى گرى و خدمت به بيگانگان و خيانت به ميهن خود دست بردارند و به ساختن كشوربپردازند و مطمئن باشند كه اسلام براى آنان هم از قطب جنايتكار غرب و هم از قطبديكتاتور شرق بهتر است و آرزوهاى انسانى خلق را بهتر انجام مى دهد.
سفارش به گروه هاى مسلمان خطاكار
و وصيّت من به گروههاى مسلمان كه از روى اشتباه به غرب و احيانا به شرقتمايل نشان مى دهند و از منافقان كه اكنون خيانتشان معلوم شد گاهى طرفدارى مى كردندو به مخالفان بدخواهان اسلام از روى خطا و اشتباه گاهى لعن مى كردند و طعن مى زدندآن است كه بر سر اشتباه خود پافشارى نكنند و با شهامت اسلامى به خطاى خود اعترافو با دولت و مجلس و ملت مظلوم براى رضاى خداوند هم صدا و هم مسير شده و اينمستضعفان تاريخ را از شرّ مستكبران نجات دهيد و كلام مرحوم مدرّس آن روحانى متعهد پاكسيرت و پاك انديشه را به خاطر بسپريد كه در مجلس افسرده آن روز گفت اكنون كهبايد از بين برويم چرا با دست خود برويم . من هم امروز به ياد آن شهيد راه خدا بهشما برادران مؤ من عرض مى كنم اگر ما با دست جنايتكار آمريكا و شوروى از صفحهروزگار محو شويم و با خون سرخ شرافتمندانه با خداى خويش ملاقات كنيم ، بهتر ازآن است كه در زير پرچم ارتش سرخ شرق و سياه غرب زندگى اشرافى مرفّه داشتهباشيم و اين سيره و طريقه انبياء عظام و ائمه مسلمين و بزرگان دين مبين بوده است و مابايد از آن تبعيّت كنيم و بايد به خود بباورانيم كه اگر يك ملت بخواهند بدونوابستگى ها زندگى كنند مى توانند و قدرتمندان جهان بر يك ملت نمى توانند خلافايده آنان را تحميل كنند. از افغانستان عبرت بايد گرفت با آنكه دولت غاصب و احزابچپى با شوروى بوده و هستند تا كنون نتوانسته اند توده هاى مردم را سركوب نمايند.

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation