بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب وصیت نامه حضرت امام خمینی, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     EMAM1001 -
     EMAM1002 -
     EMAM1003 -
     EMAM1004 -
 

 

 
 

 

fehrest page

back page

بركات استقلال
علاوه بر اين اكنون ملتهاى محروم جهان بيدار شده اند و طولى نخواهد كشيد كه اينبيداريها به قيام و نهضت و انقلاب انجاميده و خود را از تحت سلطه ستمگران مستكبر نجاتخواهند داد و شما مسلمانان پاى بند به ارزشهاى اسلامى مى بينيد كه جدايى و انقطاع ازشرق و غرب بركات خود را دارد نشان مى دهد و مغزهاى متفكّر بومى به كار افتاده و بهسوى خودكفايى پيشروى مى كند و آنچه كارشناسان خائن غربى و شرقى براى ملت مامحال جلوه مى دادند امروز به طور چشمگيرى با دست و فكر ملت انجام گرفته وانشاءاللّه تعالى در درازمدت انجام خواهد گرفت و صدافسوس كه اين انقلاب دير تحققپيدا كرد و لااقل در اول سلطنت جابرانه كثيف محمدرضا تحقق نيافت و اگر شده بود ايرانغارت زده غير از اين ايران بود.
و وصيّت من به نويسندگان و گويندگان و روشنفكران واشكال تراشان و صاحب عقدگان آن است كه به جاى آنكه وقت خود را در خلاف مسيرجمهورى اسلامى صرف كنيد و هرچه توان داريد در بدبينى و بدخواهى و بدگويى ازمجلس و دولت و ساير خدمتگزاران به كار بريد و با اينعمل كشور خود را به سوى ابرقدرتها سوق دهيد با خداى خود يك شب خلوت كنيد و اگربه خداوند عقيده نداريد با وجدان خود خلوت كنيد و انگيزه باطنى خود را كه بسيار مىشود خود انسانها از آن بى خبرند بررسى كنيد ببينيد آيا با كدام معيار و با چه انصافخون اين جوانان قلم قلم شده را در جبهه ها و در شهرها ناديده مى گيريد و با ملتى كهمى خواهد از زير بار ستمگران و غارتگران خارجى و داخلى خارج شود واستقلال و آزادى را با جان خود و فرزندان عزيز خود به دست آورده و با فداكارى مىخواهد آن را حفظ كند، به جنگ اعصاب برخاسته ايد و به اختلاف انگيزى و توطئه هاىخائنانه دامن مى زنيد و راه را براى مستكبران و ستمگران باز مى كنيد. آيا بهتر نيست كهبا فكر و قلم و بيان خود دولت و مجلس و ملت را راهنمايى براى حفظ ميهن خود نماييد؟ آياسزاوار نيست كه به اين ملت مظلوم محروم كمك كنيد و با يارى خود حكومت اسلامى رااستقرار دهيد؟ آيا اين مجلس و رييس جمهور و دولت و قوه قضايى را از آنچه در زمان رژيمسابق بود بدتر مى دانيد؟ آيا از ياد برده ايد ستم هايى كه آن رژيم لعنتى بر اين ملتمظلوم و بى پناه روا مى داشت ؟ آيا نمى دانيد كه كشور اسلامى در آن زمان يك پايگاهنظامى براى آمريكا بود و با آن عمل يك مستعمره مى كردند و از مجلس تا دولت و قواىنظامى در قبضه آنان بود و مستشاران و صنعتگران و متخصصان آنان با اين ملت و ذخايرآن چه مى كردند؟ آيا اشاعه فحشاء در سراسر كشور و مراكز فساد از عشرتكده ها وقمارخانه ها و ميخانه ها و مغازه هاى مشروب فروشى و سينماها و ديگر مراكز كه هريكبراى تباه كردن نسل جوان عاملى بزرگ بود از خاطرتان محو شده ؟ آيا رسانه هاىگروهى و مجلات سراسر فسادانگيز و روزنامه هاى آن رژيم را به دست فراموشىسپرده ايد؟
و اكنون كه از آن بازارهاى فساد اثرى نيست براى آنكه در چند دادگاه يا چند جوان كهشايد اكثر از گروههاى منحرف نفوذ كرده و براى بدنام نمودن اسلام و جمهورى اسلامىكارهاى انحرافى انجام مى دهند و كشتن عده اى كه مفسد فى الارض هستند و قيام بر ضداسلام و جمهورى اسلامى مى كنند شما را به فرياد درآورده و با كسانى كه با صراحت ،اسلام را محكوم مى كنند و بر ضد آن قيام مسلحانه يا قيام با قلم و زبان كه اسفناك تراز قيام مسلحانه است نموده اند پيوند مى كنيد و دست برادرى مى دهيد و آنان را كه خداوندمهدورالدم فرموده نور چشم مى خوانيد و در كنار بازى گرانى كه فاجعه 14 اسفند رابرپا كردند و جوانان بى گناه را با ضرب و شتم كوبيدند نشسته و تماشاگرمعركه مى شويد، يك عمل اسلامى و اخلاقى است وعمل دولت و قوه قضائيه كه معاندين و منحرفين و ملحدين را به جزاىاعمال خويش مى رسانند شما را به فرياد درآورده و داد مظلوميت مى زنيد.
تاءسفى بر اشكال تراشان
من براى شما برادران كه از سوابقتان تا حدّى مطلع و علاقه مند به بعضى از شما هستممتاءسف هستم نه براى آنان كه اشرارى بوده اند در لباس خيرخواهى و گرگهايى درپوشش ‍ چوپان و بازيگرانى بودند كه همه را به باد بازى و مسخره گرفته ودرصدد تباه كردن كشور و ملت و خدمتگزارى به يكى از دو قطب چپاولگر بودند.
آنان كه با دست پليد خود جوانان و مردان ارزشمند و علماء مربى جامعه را شهيد نمودند وبه كودكان مظلوم مسلمانان رحم نكردند خود را در جامعه رسوا و در پيشگاه خداوند قهارمخذول نمودند و راه بازگشت ندارند كه شيطان نفس امّاره بر آنان حكومت مى كند لكن شمابرادران مؤ من با دولت و مجلس كه كوشش دارد خدمت به محرومين و مظلومين و برادرانسروپا برهنه و از همه مواهب زندگى محروم نمايد چرا كمك نمى كنيد و شكايت داريد؟ آيامقدار خدمت دولت و بنيادهاى جمهورى را با اين گرفتاريها و نابسامانى ها كه لازمه هرانقلاب است و جنگ تحميلى با آن همه خسارت و ميليونها آواره خارجى و داخلى و كارشكنىهاى بيرون از حد را در اين مدت كوتاه مقايسه با كارهاى عمرانى رژيم سابق نموده ايدآيا نمى دانيد كه كارهاى عمرانى آن زمان اختصاص داشت تقريبا به شهرها آن هم بهمحلاّت مرفّه . و فقرا و مردمان محروم از آن امور بهره ناچيز داشته يا نداشتند و دولتفعلى و بنيادهاى اسلامى براى اين طايفه محروم با جان ودل خدمت مى كنند شما مؤمنان هم پشتيبان دولت باشيد تا كارها زود انجام گيرد و درمحضر پروردگار كه خواه ناخواه خواهيد رفت با نشان خدمتگزارى به بندگان اوبرويد. (اين مقدار بريده شده را خودم انجام دادم ).
مخالفت اسلام با سرمايه دارى ظالمانه و بى حساب
س :
يكى از امورى كه لازم به توصيه و تذكر آن است كه اسلام نه با سرمايه دارىظالمانه و بى حساب و محروم كننده توده هاى تحت ستم و مظلوم موافق است بلكه آن را بهطور جدّى در كتاب و سنّت محكوم مى كند و مخالف عدالت اجتماعى مى داند. گرچه بعضكج فهمان بى اطلاع از رژيم حكومت اسلامى و ازمسائل سياسى حاكم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طورى وانمود كرده اند (و باز همدست برنداشته اند) كه اسلام طرفدار بى مرز و حد سرمايه دارى و مالكيت است و با اينشيوه كه با فهم كج خويش از اسلام برداشت نموده اند چهره نورانى اسلام را پوشانيدهو راه را براى مغرضان و دشمنان اسلام بازنموده كه به اسلام بتازند و آن را رژيمىچون رژيم سرمايه دارى غرب مثل رژيم آمريكا و انگلستان و ديگر چپاولگران غرب بهحساب آورند و با اتكال به قول و فعل اين نادانان يا غرضمندانه و يا ابلهانه بدونمراجعه به اسلام شناسان واقعى با اسلام به معارضه برخاسته اند و نه رژيمى مانندرژيم كمونيسم و ماركسيسم لنينيسم است كه با مالكيت فردى مخالف وقائل به اشتراك مى باشند با اختلاف زيادى كه دوره هاى قديم تا كنون حتى اشتراك درزن و همجنس بازى بوده و يك ديكتاتورى و استبداد كوبنده در برداشته بلكه اسلام يكرژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرفكه اگر به حق به آن عمل شود چرخ ‌هاى اقتصاد سالم به راه مى افتد و عدالت اجتماعىكه لازمه يك رژيم سالم است تحقق مى يابد.
در اينجا نيز يك دسته با كج فهمى ها و بى اطّلاعى از اسلام و اقتصاد سالم آن در طرفمقابل دسته اول قرار گرفته و گاهى با تمسّك به بعضى آيات يا جملات نهجالبلاغه اسلام را موافق با مكتبهاى انحرافى ماركس وامثال او معرّفى نموده اند و توجه به ساير آيات و فقرات نهج البلاغه ننموده وسرخود، به فهم قاصر خود، بپاخاسته و مذهب اشتراكى را تعقيب مى كنند و از كفر وديكتاتورى و اختناق كوبنده كه ارزشهاى انسانى را ناديده گرفته و يك حزب اقليت باتوده هاى انسانى مثل حيوانات عمل مى كنند، حمايت مى كنند.
لزوم عدم تاءثيرپذيرى مسئولين از القائات
وصيّت من به مجلس و شوراى نگهبان و دولت و رييس جمهور و شوراى قضايى آن استكه در مقابل احكام خداوند متعال خاضع بوده و تحت تاءثير تبليغات بى محتواى قطبظالم چپاولگر سرمايه دارى و قطب ملحد اشتراكى و كمونيستى واقع نشويد و به مالكيتو سرمايه هاى مشروع با حدود اسلامى احترام گذاريد و به ملت اطمينان دهيد تا سرمايهها و فعاليتهاى سازنده به كار افتند و دولت و كشور را به خودكفايى و صنايع سبك وسنگين برسانند. و به ثروتمندان و پول داران مشروع وصيّت مى كنم كه ثروتهاىعادلانه خود را به كار اندازيد و به فعاليت سازنده در مزارع و روستاها و كارخانه هابرخيزيد كه اين خود عبادتى ارزشمند است .
و به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصيّت مى كنم كه خير دنيا و آخرت شماهارسيدگى به حال محرومان جامعه است كه در طول تاريخ ستمشاهى و خان خانى در رنج وزحمت بوده اند. و چه نيكو است كه طبقات تمكّن دار به طور داوطلب براى زاغه وچپرنشينان مسكن و رفاه تهيه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است و ازانصاف به دور است كه يكى بى خانمان و يكى داراى آپارتمان ها باشد.
سرابى كه روحانى نماها مى پيمايند
ع :
وصيّت اينجانب به آن طايفه از روحانيون و روحانى نماها كه با انگيزه هاى مختلف باجمهورى اسلامى و نهادهاى آن مخالفت مى كنند و وقت خود را وقف براندازى آن مى نمايند وبا مخالفان توطئه گر و بازيگران سياسى كمك و گاهى به طورى كهنقل مى شود با پولهاى گزافى كه از سرمايه داران بى خبر از خدا دريافت براى اينمقصد مى كنند كمكهاى كلان مى نمايند آن است كه شماها طرفى از اين غلطكاريها تاكنوننبسته و بعد از اين هم گمان ندارم ببنديد بهتر آن است كه اگر براى دنيا به اينعمل دست زده ايد و خداوند نخواهد گذاشت كه شما به مقصد شوم خود برسيد، تا درتوبه باز است از پيشگاه خداوند عذر بخواهيد و با ملت مستمند مظلوم همصدا شويد و ازجمهورى اسلامى كه با فداكاريهاى ملت به دست آمده حمايت كنيد كه خير دنيا و آخرت درآن است . گرچه گمان ندارم كه موفق به توبه شويد.
نصيحتى به مؤمنان ساده انديش
و اما به آن دسته كه از روى بعض اشتباهات يا بعض خطاها چه عمدى و چه غير عمدى كهاز اشخاص مختلف يا گروهها صادر شده و مخالف با احكام اسلام بوده است بااصل جمهورى اسلامى و حكومت آن مخالفت شديد مى كنند و براى خدا در براندازى آنفعاليت مى نمايند و با تصور خودشان اين جمهورى از رژيم سلطنتى بدتر يامثل آن است ، با نيّت صادق در خلوات تفكر كنند و از روى انصاف مقايسه نمايند با حكومتو رژيم سابق و باز توجه نمايند كه در انقلابهاى دنيا هرج و مرج ها و غلطروى ها وفرصت طلبى ها غير قابل اجتناب است و شما اگر توجه نماييد و گرفتاريهاى اينجمهورى را در نظر بگيريد از قبيل توطئه ها و تبليغات دروغين و حمله مسلحانه خارج مرزو داخل و نفوذ غير قابل اجتناب گروههايى از مفسدان و مخالفان اسلام در تمام ارگانهاىدولتى به قصد ناراضى كردن ملت از اسلام و حكومت اسلامى و تازه كار بودن اكثر يابسيارى از متصديان امور و پخش شايعات دروغين از كسانى كه از استفاده هاى كلان غيرمشروع بازمانده يا استفاده آنان كم شده و كمبود چشمگير قضات شرع و گرفتاريهاىاقتصادى كمرشكن و اشكالات عظيم در تصفيه و تهذيب متصديان چند ميليونى و كمبودمردمان صالح كاردان و متخصص و دهها گرفتارى ديگر كه تا انسان وارد گود نباشد ازآنها بى خبر است . و از طرفى اشخاص غرضمند سلطنت طلب سرمايه دار هنگفت كه بارباخوارى و سودجويى و با اخراج ارز و گران فروشى به حدّ سرسام آور و قاچاق واحتكار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حدّ هلاكت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد مىكشند، نزد شما آقايان به شكايت و فريب كارى آمده و گاهى هم براى باور آوردن و خودرا مسلمان خالص نشان دادن به عنوان سهم مبلغى مى دهند و اشك تمساح مى ريزند و شمارا عصبانى كرده به مخالفت بر مى انگيزانند، كه بسيارى از آنان با استفاده هاىنامشروع خون مردم را مى مكند و اقتصاد كشور را به شكست مى كشند. اينجانب نصيحتمتواضعانه برادرانه مى كنم كه آقايان محترم تحت تاءثير اينگونه شايعه سازيهاقرار نگيرند و براى خدا و حفظ اسلام اين جمهورى را تقويت نمايند و بايد بدانند كهاگر اين جمهورى اسلامى شكست بخورد به جاى آن يك رژيم اسلامى دلخواه بقية اللّهروحى فداه يا مطيع امر شما آقايان تحقق نخواهد پيدا كرد. بلكه يك رژيم دلخواه يكى ازدو قطب قدرت به حكومت مى رسد و محرومان جهان كه به اسلام و حكومت اسلامى رو(ى )آورده و دل باخته اند ماءيوس مى شوند و اسلام براى هميشه منزوى خواهد شد و شماهاروزى از كردار خود پشيمان مى شويد كه كار گذشته و ديگر پشيمانى سودى ندارد وشما آقايان اگر توقع داريد كه در يك شب همه امور بر طبق اسلام و احكام خداوند تعالىمتحوّل شود يك اشتباه است و در تمام طول تاريخ بشر چنين معجزه اى روى نداده است ونخواهد داد.
و آن روزى كه انشاءاللّه تعالى مصلح كل ظهور نمايد گمان نكنيد كه يك معجزه شود و يكروزه عالم اصلاح شود. بلكه با كوششها و فداكاريها ستمكاران سركوب و منزوى مىشوند. و اگر نظر شماها مثل نظر بعض عامى هاى منحرف آن است كه براى ظهور آنبزرگوار بايد كوشش در تحقق كفر و ظلم كرد تا عالم را ظلم فرا گيرد و مقدمات ظهورفراهم شود فاناللّه و انا اليه راجعون .
مسلمانان بايد خود بپاخيزند
ف :
وصيّت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان اين است كه شماها نبايد بنشينيد و منتظر آنباشيد كه حكّام و دست اندركاران كشورتان يا قدرتهاى خارجى بيايند و براى شمااستقلال و آزادى را تحفه بياورند. ما و شماهالااقل در اين صدسال اخير كه به تدريج پاى قدرتهاى بزرگ جهانخوار به همهكشورهاى اسلامى و ساير كشورهاى كوچك باز شده است مشاهده كرديم يا تاريخ ‌هاىصحيح براى ما بازگو كردند كه هيچيك از دُوَل حاكم بر اين كشورها در فكر آزادى واستقلال و رفاه ملتهاى خود نبوده و نيستند. بلكه اكثريت قريب به اتفاق آنان يا خود بهستمگرى و اختناق ملت خود پرداخته و هرچه كرده اند براى منافع شخصى يا گروهىنموده يا براى رفاه قشر مرفّه و بالانشين بوده و طبقات مظلوم كوخ و كپرنشين از همهمواهب زندگى حتى مثل آب و نان و قوت لايموت محروم بوده و آن بدبختان را براى منافعقشر مرفّه و عيّاش به كار گرفته اند و يا آنكه دست نشاندگان قدرتهاى بزرگ بودهاند كه براى وابسته كردن كشورها و ملتها هرچه توان داشته اند به كار گرفته و باحيله هاى مختلف كشورها را بازارى براى شرق و غرب درست كرده و منافع آنان را تاءميننموده اند و ملت ها را عقب مانده و مصرفى بار آوردند. و اكنون نيز با اين نقشه در حركتندو شما اى مستضعفان جهان و اى كشورهاى اسلامى و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگو دندان بگيريد و از هياهوى تبليغاتى ابرقدرتها وعمّال سرسپرده آنان نترسيد و حكّام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلامعزيز تسليم مى كنند از كشور خود برانيد و خود و طبقات خدمتگزار متعهد زمام امور را بهدست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومانجهان به دفاع برخيزيد و به سوى يك دولت اسلامى با جمهورى هاى آزاد ومستقل به پيش رويد كه با تحقق آن همه مستكبران جهان را به جاى خود خواهيد نشاند و همهمستضعفان را به امامت و وراثت ارض ‍ خواهيد رساند به اميد آن روز كه خداوند تعالى وعدهفرموده است .
وصيتى فراگير به ملت مسلمان ايران
ص :
يك مرتبه ديگر در خاتمه اين وصيّتنامه به ملت شريف ايران وصيّت مى كنم كه درجهان حجم تحمّل زحمت ها و رنج ها و فداكاريها و جان نثاريها و محروميتها مناسب حجمبزرگى مقصود و ارزشمندى و علوّ رتبه آن است . آنچه كه شما ملت شريف و مجاهد براىآن بپا خاستيد و دنبال مى كنيد و براى آن جان ومال نثار كرده و مى كنيد والاترين و بالاترين و ارزشمندترين مقصدى است و مقصودى استكه از صدر عالم در ازل و از پس اين جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد و آن مكتبالوهيت به معنى وسيع آن و ايده توحيد با ابعاد رفيع آن است كه اساس خلقت و غايت آن درپهناور وجود و در درجات و مراتب غيب و شهود است ؛ و آن در مكتب محمّدى صلّى اللّه عليه وآله به تمام معنى و درجات و ابعاد متجلى شده و كوشش تمام انبياء عظام عليهم سلام اللّهو اولياء معظم سلام اللّه عليهم براى تحقّق آن بوده و راه يابى بهكمال مطلق و جلال و جمال بى نهايت جز با آن ميسّر نگردد، آن است كه خاكيان را برملكوتيان و برتر از آنان شرافت داده و آنچه براى خاكيان از سير در آنحاصل مى شود براى هيچ موجودى در سراسر خلقت در سرّ و علنحاصل نشود.
شما اى ملت مجاهد در زير پرچمى مى رويد كه در سراسر جهان مادى و معنوى در اهتزازاست . بيابيد آن را يا نيابيد شما راهى را مى رويد كه تنها راه تمام انبياء عليهم سلاماللّه و يكتا راه سعادت مطلق است . در اين انگيزه است كه همه اولياء شهادت را در راه آنبه آغوش ‍ مى كشند و مرگ سرخ را احلى من العسل مى دانند و جوانان شما در جبهه ها جرعهاى از آن را نوشيده و به وجد آمده اند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوهنموده و ما بايد به حق بگوييم ((يا ليتنا كنّا معكم فنفوز فوزا عظيما)). گوارا باد برآنان آن نسيم دل آرا و آن جلوه شورانگيز و بايد بدانيم كه طرفى از اين جلوه دركشتزارهاى سوزان و در كارخانه هاى توان فرسا و در كارگاهها و در مراكز صنعت واختراع و ابداع و در ملت به طور اكثريت در بازارها و خيابانها و روستاها و همه كسانىكه متصدى اين امور براى اسلام و جمهورى اسلامى و پيشرفت و خودكفايى كشور بهخدمتى اشتغال دارند جلوه گر است . و تا اين روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار استكشور عزيز از آسيب دهر انشاءاللّه تعالى مصون است . و بحمداللّه تعالى حوزه هاىعلميه و دانشگاهها و جوانان عزيز مراكز علم و تربيت از اين نفخه الهى غيبى برخوردارندو اين مراكز دربست در اختيار آنان است و به اميد خدا دست تبهكاران و منحرفان از آنهاكوتاه .
و وصيّت من به همه آن است كه با ياد خداى متعال به سوى خودشناسى و خودكفايى واستقلال با همه ابعادش به پيش و بى ترديد دست خدا با شما است اگر شما در خدمت اوباشيد و براى ترقى و تعالى كشور اسلامى به روح تعاون ادامه دهيد و اينجانب باآنچه در ملت عزيز از بيدارى و هشيارى و تعهد و فداكارى و روح مقاومت و صلابت در راهحق مى بينم و اميد آن دارم كه به فضل خداوندمتعال اين معانى انسانى به اعقاب ملت منتقل شود و نسلا بعدنسل بر آن افزوده گردد.
با دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضميرى اميدوار بهفضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوى جايگاه ابدى سفر مى كنم . و بهدعاى خير شما احتياج مبرم دارم و از خداى رحمن و رحيم مى خواهم كه عذرم را در كوتاهى خدمتو قصور و تقصير بپذيرد و از ملت اميدوارم كه عذرم را در كوتاهى ها و قصور وتقصيرها بپذيرند و با قدرت و تصميم اراده به پيش روند و بدانند كه با رفتن يكخدمتگزار در سدّ آهنين ملّت خللى حاصل نخواهد شد كه خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند واللّه نگهدار اين ملت و مظلومان جهان است .
والسلام عليكم وعلى عباداللّه الصالحين و رحمت اللّه و بركاته
26 بهمن 1361 1 جمادى الاولى 1403 روح اللّه الموسوى الخمينى
بسمه تعالى
اين وصيت نامه را پس از مرگ من احمد خمينى براى مردم بخواند و در صورت عذر، رييس ‍محترم جمهور يا رييس محترم شوراى اسلامى يا رييس محترم ديوانعالى كشور، اين زحمت رابپذيرند و در صورت عذر، يكى از فقهاء محترم نگهبان اين زحمت راقبول نمايد.
روح اللّه الموسوى الخمينى
بسمه تعالى
در زير اين وصيّت نامه 29 صفحه اى و مقدمه چند مطلب را تذكرمى دهم :
1- اكنون كه من حاضرم بعض نسبتهاى بى واقعيت به من داده مى شود و ممكن است پس از مندر حجم آن افزوده شود. لهذا عرض مى كنم آنچه به من نسبت داده شده يا مى شود موردتصديق نيست مگر آنكه صداى من يا خط و امضاء من باشد با تصديق كارشناسان يا درسيماى جمهورى اسلامى چيزى گفته باشم .
2- اشخاصى در حال حيوة من ادعا نموده اند كه اعلاميه هاى اين جانب را مى نوشته اند. اينمطلب را شديدا تكذيب مى كنم تا كنون هيچ اعلاميه اى را غير شخص خودم تهيه كسىنكرده است .
3- از قرار مذكور بعضى ها ادعا كرده اند كه رفتن من به پاريس به وسيله آنان بوده .اين دروغ است . من پس از برگرداندنم از كويت با مشورت احمد، پاريس را انتخاب نمودمزيرا در كشورهاى اسلامى احتمال راه ندادن بود. آنان تحت نفوذ شاه بودند ولى پاريساين احتمال نبود.
4- من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسى و اسلام نمايى بعضى افرادذكرى از آنان كرده و تمجيدى نموده ام كه بعد فهميدم ازدغل بازى آنان اغفال شده ام آن تمجيدها در حالى بود كه خود را به جمهورى اسلامى متعهدو وفادار مى نماياندند و نبايد از آن مسائل سوء استفاده شود. و ميزان در هر كسحال فعلى اوست .
روح اللّه الموسوى الخمينى

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation