بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب واجبات و محرمات در شرع اسلام, آیت الله مشکینى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     vaajebaat_moharramaat_meshkini_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     vaajebaat_moharramaat_meshkini_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
 

 

 
 

ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط´ظƒظٹظ†ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ط³ط±ط¢ط؛ط§ط²
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ ظˆ ظ†ط§ط±ظˆط§
ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ ظˆ ظ†ط§ط±ظˆط§
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ط®طھظ„ظپ
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طŒ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط²ظƒط§طھ طŒ ط®ظ…ط³ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط­ط¬ طŒ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ طŒ ظƒظپط§ط±ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط§ط±ط­ط§ظ… طŒ ط§ط¬ط§ظ†ط¨ طŒ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظˆ ظ†ظپظ‚ط§طھ
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط§ظ…ظˆط§ظ„ طŒ ظƒط³ط¨ طŒ ط­ظپط¸طŒ ط§طھظ„ط§ظپ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ¾ظˆط´ط§ظƒظ‰ ظ‡ط§ ظˆظˆط³ط§ظٹظ„ ط­ظپط¸ ظ†ظپط³
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¹ظ‚ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ‚ط§ط¹ط§طھ ظˆ ظ‚ط±ط§ط±ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ظ„ظپظ‰ ظˆ ط®ط§ظ„ظ‚ظ‰
ظپطµظ„ ظ‡ظپطھظ… : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظ…طھظپط±ظ‚ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰
ظپطµظ„ ظ‡ط´طھظ… : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط± ظˆ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰
ط®ط§طھظ…ظ‡
طھظ‚ط³ظٹظ…ط§طھ ظˆط§ط¬ط¨
1 - ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظپط³ظ‰ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط؛ظٹط±ظ‰
2 - ظˆط§ط¬ط¨ طھط¹ط¨ط¯ظ‰ ظˆ طھظˆطµظ„ظ‰
3 - ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظƒظپط§ظٹظ‰
4 - ظˆط§ط¬ط¨ طھط¹ظٹظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط®ظٹظٹط±ظ‰
5 - ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ط´ط±ظˆط·
6 - ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ†ط¬ط² ظˆ ظ…ط¹ظ„ظ‚
7 - ظˆط§ط¬ط¨ ط´ط±ط¹ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰
8 - ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظˆظ„ظˆظ‰ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ظ‰
9 - ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظˆط³ط¹ ظˆ ظ…ط¶ظٹظ‚
10 - ظˆط§ط¬ط¨ ظپظˆط±ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ظپظˆط±ظ‰
11 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§طµظ„ظ‰ ظˆ طھط¨ط¹ظ‰
ط³ط±ط¢ط؛ط§ط² 
ظ‡ط°ظ‡ ط³ط¨ظٹظ„ظ‰ ط§ط¯ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨طµظٹط±ط©
ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظˆ ط¨ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… .
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ‚ظ„ ظˆ ظ…ظ†طµظپظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯ ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ط§ط¹ظ„ط§ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ط´ط±ظٹط¹طھ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط­ظٹط§طھظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط¨ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط±ط³ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ„طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ظˆظ† ط°ظƒط± ط§ط¯ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¹طµط§ط±ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط´ط±ظٹط¹طھ طھظ†ط¸ظٹظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط¬ط§ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¨طھظ„ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ… ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط®طھطµط§ط± ط¯ط± ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط±ظˆط²طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط®ظˆط¯ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ .
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ 
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† طŒ ظˆ ظ„ط¹ظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¹ط¯ط§ط¦ظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ†
ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ :
1 - ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯طھظ‰ طŒ ظ†ط¸ظٹط± طھطµط¯ظٹظ‚ط§طھ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ طŒ
2 - ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظپطھط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط´ط§ظ…ظ„ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط³طھ .
ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯طھظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط±ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±طھط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ„ طŒ ط²ظٹط±ط§ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ظ†ط´ط§ط،طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط² ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط¯ظˆ ط¨ط®ط´ طھظ†ط¸ظٹظ… ط´ط¯ظ‡
1 - ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ طŒ
2 - ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظپط±ظˆط¹ ط¹ظ…ظ„ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط²ظٹط± طھظˆط¬ظ‡ ط´ظˆط¯:
ط§ظˆظ„ ) ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط§طµظˆظ„ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط´ط±ط¹ ظ…ط¨ظٹظ† ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپظ‰ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ طŒ ط§طھطµط§ظپ ط¨ظ‡ ط§طµظˆظ„ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ظˆط¹ ط¹ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط› ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظٹظ… ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط±طھط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط§ط¦ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡ .
طھط±ظƒ ط§طµظˆظ„ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ…ط³طھظ„ط²ظ… ظƒظپط±طŒ ظˆ طھط±ظƒ ظپط±ظˆط¹ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظ„ط²ظ… ظپط³ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆطŒ ط³ط¨ط¨ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ط·ظٹط±طŒ ط§ظٹظ† ط§ظˆط±ط§ظ‚ ظ…ط¹ط¯ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط®طھطµط§ط± طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط§ط´ط¯ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھطµط­ظٹط­ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ظˆط¹ طŒ ط±ط§ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ط› ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ط§طھع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ظˆظ… ) ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط³ظˆط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظƒظ„ط§ظ… ظ…طھظپط±ظ‚ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¯ط§ط´طھظٹظ… .
ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپط±ط¹ظ‰ ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظپطھظˆط§ظٹظ‰ ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظ…ط®ظ„ظˆط· ط¨ط§ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ طŒ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھ ظˆ ظ…ط¨ط§ط­ط§طھ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ظ†ط¬ط§ط³طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظˆط§ط¬ط¨ ظ‡ط§ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط³ط§ظٹط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… . ع†ظˆظ† ظƒظ‡ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط¢ظˆط± ظˆ ظƒظٹظپط±ط²ط§ ط¬ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ظ†ظٹط³طھ .
ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھ ط³ط¨ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ط› ظˆ ط¹ط¯ظ… ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط­ظƒط§ظ… ط؛ظٹط± طھظƒظ„ظٹظپظ‰ ظ†ظٹط² طھط§ ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظپط¹ظ„ ط­ط±ط§ظ… ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¹ظ‚ط§ط¨ ط¢ظˆط± ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ ظˆ ظ†ط§ط±ظˆط§ 
ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰  
ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯: (ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .)
ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظˆظ„ : ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ طھظˆط¬ظ‡ ط°ظ‡ظ† ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ طŒ ط¨ط± ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ظپطھظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط› ط§ظٹظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط±:
1 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط°ط§طھ ط§ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ† ط´ط±ظٹظƒ ط¯ط± ط°ط§طھ ظˆ طµظپط§طھ ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ .
2 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ طµظپط§طھ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ .
طµظپط§طھ ط¬ظ„ط§ظ„ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط› ط°ط§طھ ط§ظ‚ط¯ط³ط´ طŒ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظ‚طµ ظˆ ط¹ظٹط¨ظ‰ ظ…ط¨ط±ط§ط³طھ . طµظپط§طھ ط¬ظ…ط§ظ„ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط› ط°ط§طھ ظ¾ط§ظƒط´ طŒ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ طµظپطھ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
3 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¹ط§ظ…ظ‡ ط› ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط´ط± ط§ط² ط¬ظ†ط³ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ طھظپطµظٹظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ط°ظƒط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… .
4 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط´ظ‰ ظ…ظƒظ‰ ظ…ط¯ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ط§طھظ… ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ط¯ظٹظ† ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط§ظˆط› ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط¹ط«طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ظٹظ† ط§ظˆ ط´ط§ظ…ظ„ ظˆ ظˆط§ط¬ط¯ طھظ…ط§ظ… ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط´ط± ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط­ظٹط§طھ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظپط±ط¶ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ طھط´ظٹط¹ ط¨ظ‰ ط§ط´ظƒط§ظ„ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط§طھظ… ط±ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ظ†طµط¨ ظ†ط¨ظˆطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ط› ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆظ‰ ط¨ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ظ‚طھط¶ظٹط§طھ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ظ‡ط¯.
5 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط› ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ظ‚ط±ط§ط¶ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط§ظˆط±ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط·ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط­ط´ط± ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط› ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ط­ط¶ظˆط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ظ„ط§ط­ظ‚ظ‡ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط§ط¬ظ†ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظ†ظٹط² ظ…ط­ط´ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯.
6 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ†طھطµط§ط¨ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط±طھط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‚ط§طŒ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ طھط±طھظٹط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ طھطµط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ†طµظˆط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ط·ظٹط± ط®ظ„ظ‚ظ‰ ظˆ ط®ط§ظ„ظ‚ظ‰ ط±ط­ظ„طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
7 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ظ…ط¹ظٹظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظƒظٹط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طŒ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط±طھط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ طھط¹ظٹظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ ظˆ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¯ط®طھط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط²ظٹط±: ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ…ظˆط³ظٹ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± طŒ ط¹ظ„ظٹ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظٹ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹ طŒ ط¹ظ„ظٹ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ طŒ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¯ظˆط±ط§ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طھط§ ط³ط§ظ„ 260 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ط§ ط¯ط± ظ¾ط³ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھ . طھط§ ط­ط§ظ„ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯.
8 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ ط´ط±ظٹظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ†ظ‡ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ظٹظ‡ ظٹط§ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط› ظˆ ظ†ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظٹط§ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط³طھ طھط­ط±ظٹظپ ط¨ط¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ظˆظ… : ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ط› ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط§ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظƒظ„ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط´ط¨ظ‡ط§طھ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ط› ط§ظٹظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط±:
9 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¬ط³ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ط±ظƒط¨ ط§ط² ط§ط¬ط²ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ طھط؛ظٹظٹط± ظˆ طھط­ظˆظ„ ط¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ طµظپط§طھ ط§ظˆ ط²ط§ط¦ط¯ ط¨ط± ط°ط§طھط´ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† طھط¹ظ„ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ . ط¯ط±ظƒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط°ط§طھ ط§ظˆ ط§ط² ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆظ‰ ط¯ط±ظƒ ظ‡ط± ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط³طھ ط› ط®ظˆط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† .
10 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط¹طµظ…طھ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظˆ طھطµط±ظپط§طھ ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ طھط­طھ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ . ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ظٹط§ط¯طŒ طھط³ظ„ط· ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طھطµط±ظپط§طھ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ط¯ط± ط³ط±ط§ط³ط± ظ‡ط³طھظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظپط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط¬ظ†ظ‡ ظˆ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ط¯ظˆ ط¬ظ†ط³ ظ…ط®طھظ„ظپ .
11 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط§طھظ… طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ طھظپطµظٹظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ط°ظƒط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… .
12 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆط­ظ‰ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط³ط±ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¯ظٹط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظƒظٹظپظٹطھ ظˆط­ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظٹظƒ ) ط§ظ„ظ‚ط§ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط­ظˆط§ط³ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ .
ط¯ظˆ) ط§ظ„ظ‚ط§ ط´ط¯ظ† ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ ط³ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط±ط¤ ظٹطھ ع†ظٹط²ظ‰ .
ط³ظ‡ ) ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظ‰ .
ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ‡ط± ط³ظ‡ ظ‚ط³ظ… ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھظپط§ظˆطھ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظ‰ ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ظ‡ .
13 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¹طµظ…طھ ظˆ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ط®ط·ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط› ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ط³ط± ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ„ظˆط؛ طŒ ظ†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ طµط؛ظٹط±ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط¨ط¹ظˆط« ط´ط¯ظ† ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط·ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ‡ظ… ط³ط± ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ط› ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ظٹط§ ظ†ظˆط´طھط§ط±ط› ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…طھظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ط®طµظ‰ ظˆ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§.
14 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط­ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط´ط±ط¹ظ‰ ظ…ط¤ ظƒط¯ط؛ظ„ظˆ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† طŒ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط§طھ .
ط؛ظ„ظˆ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط­ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط›
ط§ظ„ظپ - ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ†ظپظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ
ط¨ - ظٹط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظ„ طŒ
ط¬ - ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط´ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ط›
ط¯ - ظٹط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§طھطµط§ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ظˆظٹعکظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط› ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط§ظ„ظ‚ظٹطھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط®ط§ظ„ظ‚ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طŒ ط±ط§ط²ظ‚ظٹطھ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯ظ† ط¬ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ . ط؛ظ„ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظˆط§ط±ط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظپط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
15 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ… طھط­ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‚ط¯ط³ â€چ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ظ…ظˆط¬ظˆط¯طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط³ط§ظٹط± ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط² ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط­ط±ظٹظپ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ†ظ‡ ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ظٹط§ ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ظٹط§ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظƒط³ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ† ظ…طµط­ظپ ظ†ظˆط±طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ط´ â€چ ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظ‚ط´ ط§ظ‚ط¯ط³ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ„ظˆط­ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ظƒطھظˆط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ…ظƒطھظˆط¨ ط§ظ†ظˆط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط§ط²ظ„ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ طŒ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ .
16 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط­ط¬ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظˆط¹ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¹طµط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط§ط² طµظ„ط¨ ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط±طھط­ط§ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظپ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظƒظ„ظپط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ†طµظˆط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طھط§ ط­ط§ظ„ ط¯ط± ظ¾ط³ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظ…طھظƒظپظ„ ط´ط¤ ظˆظ† ط؛ظٹط¨ظ‰ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط´ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ط­طھظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ¾ط± ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ط±ط§ ظ…ط¨ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظپط§ط¶ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
17 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† ظˆ ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ط¢ظ† طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ط› ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط¯ط± ط¹طµط± ظ†ط¨ظˆطھط´ ظˆط§ط¬ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط³ط¤ ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط؛ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط«ط؛ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ طھطµظˆط± ظ…ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ط³طھ . ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… .
18 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط­ط¬ظٹطھ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظ‡ط± ط­ظƒظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§طµظ„ظ‰ ظˆ ظپط±ط¹ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھظ‰ ظƒظ‡ طµط±ظٹط­ ظٹط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‚ط±ط±طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط› ظˆ ط±ط¯ ط¢ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .
19 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط¬ظٹطھ ط¢ظ† . ط³ظ†طھ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… طŒ ط­ط§ظƒظ‰ ظˆ ظ†ط§ظ‚ظ„ ط³ظ†طھظ†ط¯ ظˆ ط§طµظ„ ط³ظ†طھ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ظ† طŒ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®ط·ط§ظ‡ط§طŒ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظˆ طھط­ط±ظٹظپط§طھ ظ…طµظˆظ† ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ط²ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ظˆ ظ…ط¯ط±ظƒ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ظ¾ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظٹط§ طھط¨ط±ط¦ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط®ط·ط§ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط­ط¬طھ طھظ…ط³ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯.
20 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط­ط¬ظٹطھ ط¹ظ‚ظ„ ط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط®ط±ط¯ط› ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ظˆ ظ‚ط¨ط­ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒطھط§ط¨ ظƒط±ظٹظ… ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط­ط¬طھ ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ‚ط§ط·ط¹ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظƒظ…ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط¹ظ‚ظ„ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط³ظ†ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظ…ط¯ط±ظƒ ط§ط³طھط­ظ‚ط§ظ‚ ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆطŒ ط³ظ†ط¯ ظ…ط­ظƒظˆظ…ظٹطھ ظˆ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
21 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط­ط¯ظˆط« ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´ظٹطھ ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ظƒطھظ… ط¹ط¯ظ… ظˆ ظ†ظٹط³طھظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ¾ط³ ط°ط§طھ ط§ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط²ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ط³ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط§ط¯ط« ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
22 - ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ…ط±ظٹظ† ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط› ط§ط² ط§ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط› ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¹ظ„طھ طھط§ظ…ظ‡ ظپط¹ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ‡ظٹع† ط¯ط®ط§ظ„طھ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ طھظپظˆظٹط¶ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯ط› ظ†ظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ„طھ طھط§ظ…ظ‡ طµط¯ظˆط± ظپط¹ظ„ ط§ظˆط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¯ط®ط§ظ„طھ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ‚ط´ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¬ط¨ط± ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ…ط±ظٹظ† طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ط±ظƒطھ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط§ظˆط› ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظˆ ط´ط±طŒ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط› ع¯ط±ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ‚ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ط› ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط­ظ„ط§ظ„ طŒ ط±ط§ط¶ظ‰ ظˆ ط§ط² ظƒط§ط± ط­ط±ط§ظ… ظ†ط§ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ط³طھ ط› ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظٹط± ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط­ط±ط§ظ… طŒ ظƒظٹظپط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯. ط§ظٹظ† ط§ظ…طھظٹط§ط²ظ‡ط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
23 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط®ط§طµظ‰ ط¯ط± ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھع¯ط§ظ‡ ظ…ظˆظ‚طھ ط§ط±ظˆط§ط­ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ظ‚ط§ظ„ط¨ طھظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طھطµط¯ظ‰ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ط¹ظ‚ط§ط¨ ظ…ظˆظ‚طھ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط³ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ظ„ظپ : ط§ط±ظˆط§ط­ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ط­ط¶ ظˆ ط®ط§ظ„طµ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط¯ط± ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظ†ط¯.
ط¨ : ط§ط±ظˆط§ط­ ظƒظپط§ط± ظˆ ظپط³ط§ظ‚ ظ…ط­ط¶ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ظ†ط¯.
ط¬ : ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظˆط³ط·ط§ظ„ط­ط§ظ„ ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپط§ظ† ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظڈط¨ط§طھ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ظ¾ط§ ط´ظˆط¯.
24 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‰ ظٹظƒط§ظٹظƒ ظ…ظƒظ„ظپظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ طŒ ظ…ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‚ط§ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظƒظ„ظپظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ظ…ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ط®طµظ‰ ظ‡ط± ظپط±ط¯ظ‰ ظ¾ط±ط³ ظˆ ط¬ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپط§طھ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§طµظˆظ„ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ طھط§ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط­ظ‚ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط¹ط§ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯.
25 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط´ظ‡ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط³ط¤ ط§ظ„ ظˆ ظ…ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط¨ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط³ط§ط¯ ط¹ظ‚ظٹط¯طھظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ‡ظˆظ„ ظ…ط­ط´ط± ظˆ طھط±ط³ ط±ط³طھط§ط®ظٹط²طŒ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ط¹ط«طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظٹط§ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط¯ظٹظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظٹط§ طھظ…ط§ظ… ظ†ط´ط¯ظ† ط­ط¬طھ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆط¯ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظٹط§ ظ…ظ†ظƒط± طµط¯ظˆط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظٹط§ طھط¹ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظٹط§ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظٹط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط¯ط¹ظٹط§ظ† ط®طµظˆطµظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظ‡ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ‡ط± ظ…ظ„طھ طŒ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظˆط¸ظپ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ط´ط±ظˆط±طŒ ط¹ظ„ظ…ط§طŒ طµط§ظ„ط­ط§ظ† طŒ ط´ظ‡ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ظ„ ظ…ظ†ظƒط± ظ…ط·ظ„ط¹ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ط، ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط®ظˆط¯ ط´ط®طµظ‰ .
26 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¬ط´ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ…ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظˆ ط´ط± ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ طŒ ع†ظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ طµظپطھ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط³ظ†ط¬ط´ ظˆ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط·ط¨ظ‚ طھط´ط®ظٹطµ ظ…طھط®طµطµظٹظ† ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظٹط§ ظƒظٹظپط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظ†ط¬ط´ طŒ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒ ظˆ ظ¾ط± ط§ط±ط¬ ط±ط§طŒ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ظˆ ظƒظ… ط§ط±ط¬ ط±ط§طŒ ط³ط¨ظƒ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯.
27 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظˆ ط´ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط§ط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ طھظ…ظٹظٹط² ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¹ظ…ط±ط´ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±طŒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظƒطھط§ط¨ظ‰ طھط¯ظˆظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظٹط§ ع†ظ¾ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط®ظˆط§ظ‡ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ طµط؛ظٹط±ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ . ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط§ ظ…ظ†ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط³ط§ط¨ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط·ظ„ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
28 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط³ط§ط·طھ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط¬ط±ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظٹط§ ظ…ط¬ط±ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط¹ط¸ط§ظ… طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط¹ظ„ظ…ط§طŒ ط´ظ‡ط¯ط§ ظˆ طµط§ظ„ط­ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظپط±ط¹ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ .
ط«ظ…ط±ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظٹط§ طھط®ظپظٹظپ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ط³طھ . ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ظ†ط§ط±ط³ط§ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ط´ط§ظ† ظƒظ… ظˆ ط±طھط¨ظ‡ ط´ط§ظ† ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظٹط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
29 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط¨ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ط²ط§ ط®ط§طھظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ظ…ظ„ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ظ…ط³طھط­ظ‚ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط³طھط­ظ‚ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹظƒط§ظ† ظˆ ط±ط³طھع¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظƒظ† ظˆ ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¬ظ†طھ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط³ظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ظˆطµظپ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ظˆ ط¯ط± ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ طŒ ط¨ط؛ط§ظٹطھ ط¯ظ„ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ ط³ط§ظƒظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ط› ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط§ط¨ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط؛ط±ظپظ‡ ظ‡ط§طŒ ط·ط¨ظ‚ط§طھ طŒ ط¨ط§ط؛ ظ‡ط§طŒ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† طŒ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ظ…ظ‡ ظپظˆظ‚ طھطµظˆط± ط¯ط§ط±ط¯ط› ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط­ظٹط· ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ظ¾ظٹط±ظ‰ طŒ ظپط±ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ طŒ ظ…ط±ط¶ طŒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ طŒ ط؛طµظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¶ط± ظˆ ظ‡ظٹع† ظ†ظˆط¹ ط´ط± ظˆ ط¶ط±ط± ظˆ ط¢ظپطھ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . 30 - ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط¨ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ† ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظƒظ…ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ظƒظٹظپط± ط´ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‰ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط¢طھط´ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظپظˆظ‚ طھطµظˆط± ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¬ظ‡ظ†ظ… ظˆ ط¯ظˆط²ط® طŒ ظ…ط­ط¨ظˆط³ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظپط§ط± ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط³ط§ط¯ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§طµظˆظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط¨ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظپط±ط¹ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظˆظ‚طھ ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ ظˆ ظ†ط§ط±ظˆط§ 
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ط®طھظ„ظپ
31 - ط¨ط± ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط؛ ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ظˆ طھط­طµظٹظ„ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طµظˆظ„ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ظپط±ط¹ظ‰ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
32 - ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط´ظˆط¯ ط·ط¨ط¹ط§ ظٹظ‚ظٹظ† ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¯ظٹظ† طŒ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھظ‰ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ط› ط§ظٹظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط±ط§ ظپط±ظˆط¹ ط§ظ„ط²ط§ظ…ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ط±ط­ظ‰ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
33 - ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط¹ط§ظ„ظ… ط´ط¯ظ† ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط­ظƒط§ظ… ظپظˆظ‚ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…طھط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط­ط¬طھ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط¨ط± ظˆظ‰ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظƒظˆط´ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طھط­طµظٹظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
34 -ط¨ظ†ط§ط¨ط± ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظپظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپ طŒ طھط­طµظٹظ„ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ظپظ‚ط§ظ‡طھ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ظˆ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط®ظˆط¯ ظٹط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ط±ط¬ظˆط¹ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¶ط¨ط· ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ظپظ‚ط§ظ‡طھ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ طŒ ط´ط±ط§ظٹط· ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ط²ط­ظ…ط§طھ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ظٹظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§ط¯ط±ظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ .
35 - ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ظ†ط±ظˆط¯ ظٹط§ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظƒظ†ط¯ط› ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ظˆ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆط§ط¬ط¯ ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظپظˆظ‚ ط±ط§ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ظپط±ط¹ظ‰ ظ…طھط®طµطµ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظپطھظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ط¯ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ط®ظٹط± ط§ط³طھ .
36 - ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظƒظ„ظپظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط±ط§ظ‡ ط³ظˆظ…ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط· ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒظ…ط´ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ظ‡ط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ظ‡ط¯ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ط› ظ„ظƒظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط±ط§ظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط· ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ طŒ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط§ط³طھ .
37 - ظ…ط­ظ„ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† طŒ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ„ ط§ط¨طھظ„ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظƒظ„ظپ ط­ظƒظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظƒط±ط¯ط§ط±طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظٹط§ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ط› ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ طŒ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظپظ‚ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ط³ط§ط²ط¯ط› ع†ظˆظ† ط§ع¯ط± ط¨ط¯ظˆظ† طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط­ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظپطھط¯.
38 - ط§ع¯ط± ط¯ط± ظٹظƒ ط²ظ…ط§ظ† ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ†ط¯ط› ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظٹط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… طھط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظˆ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
39 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¹ط¯ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظ‚ظ„ط¯ ط§ط² ط´ط®طµ ط؛ظٹط± ظˆط§ط¬ط¯ ط´ط±ط§ظٹط· طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ط®طµ ظˆط§ط¬ط¯ ط´ط±ط§ظٹط·طŒ ع†ظ‡ ط¹ظ…ط¯ط§ ط§ط² ط§ظˆ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظٹط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط§طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظˆط§ط¬ط¯ ط´ط±ط§ظٹط· ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظٹط§ ط¨ط¹ط¯ط§ ظپط§ظ‚ط¯ ط´ط±ط§ظٹط· ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
40 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط±ط¬ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظ‚ظ„ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظپظˆطھ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ط§ظˆظ„ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط› ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط² ظ…ظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط¯ط± ط®طµظˆطµ â€چ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‚ط§ ط¨ط± طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظ…ظٹطھ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ظ…ظٹطھ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ط² ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‚ظ„ط¯ ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‚ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط± طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط§ظˆظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط¯ظˆظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط² ط§ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¯ظˆظ…ظ‰ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
41 - ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظƒظˆع† ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ طھظ…ظƒظ† ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط§ظƒط² ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ظˆ طھظپظ‚ظ‡ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط§طµظˆظ„ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆط¹ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ط§ظٹظپ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ†ط°ط§ط± ظ…ظ„طھ ظ‡ط§.
42 - ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھط¹ظٹظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظˆط§ظ…طھظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط²ظٹط± طھط­ظ‚ظ‚ ط¨ط®ط´ظ†ط¯:
ط§ظ„ظپ ) ط¯ط¹ظˆطھ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظٹط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظٹظ† طŒ ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظپط§ط¶ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ط¹ط§ط±ظپظ‰ ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظƒط§ظ…ظ„ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط³ط¨ط¨ ط±ظپط§ظ‡ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظˆط³طھ .
ط¨ ) ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ .
ط¬ ) ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ط²ط´طھ .
ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¨ ظˆط¬ظˆط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط®ط§ط·ط¨ طŒظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظٹط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظƒظ„ظپظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆ ط§ظ…طھ طŒ ط´ط§ط؛ظ„ظٹظ† ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¬طھظ…ط¹ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظˆ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ط§ظ† طھظ‡ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ظ„ظƒظ† ع†ظˆظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط·ط¨ط¹ط§ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظ‚ظ‡ط±ط§ ظˆط¬ظˆط¨ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ظ…ط®ط§ط·ط¨ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط³ظ„ط· ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ظ…ظ„طھ ط¨ط± ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§.
43 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ط­ط¯ ط§ظ…ظƒط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظپط±ظˆط¹ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ط› ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط² ط§ظ‡ظ… ط¢ط«ط§ط± طھط´ظƒظٹظ„ ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ .
44 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظپط­طµ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ط² ط®ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ط³ظ‚ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط² ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ط¸ظٹط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط­ظƒظ…ظ‰ ظٹط§ ط­ظƒظ…طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط¹طµظˆظ… ظٹط§ ظپطھظˆط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظپظ‚ظٹظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ طŒ ظ†ط¸ظٹط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ظˆطµظٹطھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹطھ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¨ ط±ط§ ظˆط¬ظˆط¨ ط´ط±ط·ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ط±ط·طŒ ط¹ظ…ظ„ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط­ط¬طھ ظ†ظٹط³طھ .
45 - ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طھط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط±ط¹ظ‰ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طھط¹ظ„ظ… ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ط¢ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط´ط±ط¹ ط§ط®طھط±ط§ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط²ظƒط§طھ طŒ ط­ط¬ طŒ ظƒظپط§ط±ط§طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط¬ط²ط§ط،طŒ ط´ط±ط§ط¦ط· ظˆ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط§طŒ ط§ط¬ط²ط§ط، ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط§ط­ط±ط§ظ… طŒ ط±ظƒظˆط¹ طŒ ط³ط¬ظˆط¯طŒ ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط¨ط¯ظ† ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط¯ط§ط´طھظ† ظˆط¶ظˆ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط¢ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط±ظپ ط²ط¯ظ† طŒ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¯ط± ظˆط³ط· ظ†ظ…ط§ط². ظˆ ط§ط¬ط²ط§ط، ط­ط¬ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط­ط±ط§ظ… طŒ ظˆظ‚ظˆظپ طŒ ط·ظˆط§ظپ ظˆ ط³ط¹ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¬ط²ط§ط، ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±. ظ†ظٹط² ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ط؛ظٹط± ط¹ط§ط¯ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط´ظٹط§ط، ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ط¨ ظ‚ظ„ظٹظ„ طŒ ط¢ط¨ ظƒط±طŒ ظ…ط¹ط¯ظ† طŒ ط§ظ†ظپط§ظ„ ظ…ط³ط§ظپط±طھ طŒ ظ‚طµط±طŒ ط§طھظ…ط§ظ… طŒ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆط·ظ† طŒ طµط¹ظٹط¯ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ط§ط³طھ .
46 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپظ‰ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ„ ط§ط¨طھظ„ط§ط، ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆط³طھ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط´ط®طµظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ طŒ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ط© ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط› ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§طµظˆظ„ظ‰ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ„ظƒظ† ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپط±ظˆط¹ ط¯ظٹظ† طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط´ط±ط¹ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط› ظˆ طھط¹ظ„ظ… ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† طŒ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظ…ط­ط¶ ط§ط³طھ .
47 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط§ط­ط¯ط§ط« ط¨ط¯ط¹طھ ط¯ط± ط¯ظٹظ† طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط²ط، ط¯ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظٹط§ ط§ط² ط¯ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط«ط§ط¨طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¯ظٹظ† ظٹط§ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط§ط² ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط¯ط±ط®طھظ‰ ظٹط§ ظ…ظƒط§ظ† ط®ط§طµظ‰ ظٹط§ ظ¾ط®طھظ† ط¢ط´ظ‰ ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ط±ظˆط² ظٹط§ ظپظ„ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ظپظ„ط§ظ† ط´ط®طµ طŒ ظٹط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظˆطµط§ظ„ طŒ ظٹط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط³ظƒظˆطھ .
48 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ظپطھظˆط§ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط­ظƒظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ظ„ظ… طŒ ع†ظ‡ ط´ط®طµ ط§ظ‡ظ„ ظپطھظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط®ظ„ط§ظپ ط¨ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ط±ط¹ظ‰ .
49 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒطھظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظ…طھظƒظ„ظ… ط¯ط± ط§طµظˆظ„ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ظپظ‚ظٹظ‡ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ظپط±ط¹ظ‰ طŒ ظٹط§ ط¹ط§ط±ظپ ط¯ط± ظپظ†ظˆظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طŒ ظ…ظپط³ط± ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ…ط­ط¯ط« ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط³ظ†طھ ظˆ ط­ط¯ظٹط« . ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ط¸ط± ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ„ظ… ط¨ط± ظ‡ط± طµط§ط­ط¨ ظپظ†ظ‰ ط§ط² ظپظ†ظˆظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆظ‰ ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ ط؛ظٹط± ط§ظˆطŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ع¯ط± طµط§ط­ط¨ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…طھط¹ط¯ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
50 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…طھط®طµطµ ظپظ†ظ‰ ط§ط² ظپظ†ظˆظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ طŒ ظƒطھظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط§ظ†ط´ ط®ظˆط¯ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ†ظٹط§ط² ظ…ط¨ط±ظ… ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط²ط´ظƒظ‰ طŒ ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‰ ط¯ط± ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ طھط®طµطµ ط¯ط± طµظ†ط§ظٹط¹ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظپظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط±ظپط¹ ظ†ظٹط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط› ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط±ظپظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ طھط®طµطµ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‚ط§ظ„ظ‰ طŒ ط¹ط·ط§ط±ظ‰ طŒ طھط¬ط§ط±طھ طŒ ظ†ط§ظ†ظˆط§ظٹظ‰ طŒ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ طŒ ط¯ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ…ط±ط¯ظ… . ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط´ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط± ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ط³ط¨ط¨ ط®ظ„ظ„ ط¯ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظƒط§ط±ع¯ط±ظ‰ ظˆ ظƒط§ط±ظ…ظ†ط¯ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ طھط§ طھطµط¯ظ‰ ظ¾ط³طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظƒط´ظˆط±طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ظ„ظƒظ† ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ†ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§طµظ„ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط®ظˆط§ظ‡ ظ…ط²ط¯ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ .
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طŒ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط²ظƒط§طھ طŒ ط®ظ…ط³ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط­ط¬ طŒ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ طŒ ظƒظپط§ط±ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§
51 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¯ط« ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‰ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط§ط³طھ طŒ طھط­طµظٹظ„ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ظˆط¶ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ط¹ظ…ظ„ ط²ظٹط±:
1) ظ†ظ…ط§ط²طŒ 2) ط·ظˆط§ظپ ظˆط§ط¬ط¨ طŒ 3) طھظ…ط§ط³ ط¨ط§ ط®ط· ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ 4) ظ†ظ…ط§ط² ط²ظ† ظ…ط³طھط­ط§ط¶ظ‡ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ ط¨ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظ…ط§ط² ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط؛ط³ظ„ ظ‡ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ .
52 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¬ظ†ط¨ طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط؛ط³ظ„ ط¬ظ†ط§ط¨طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط´ط´ â€چ ط¹ظ…ظ„ ط²ظٹط±:
1) ظ†ظ…ط§ط² 2) ط·ظˆط§ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ 3) طھظ…ط§ط³ ط¨ط§ ط®ط· ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ 4) ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظٹط§طھ ط³ط¬ط¯ظ‡ 5) طھظˆظ‚ظپ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¬ط¯ 6) ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰
53 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط´ط³طھظ† ظ…ط®ط±ط¬ ط¨ظˆظ„ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط› ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط®ط±ط¬ ط؛ط§ط¦ط· ط¨ط§ ط¢ط¨ ط³ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ طھظ…ظٹط² ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط·ظˆط§ظپ ظˆط§ط¬ط¨ .
54 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط؛ط³ظ„ ط­ظٹط¶ ط¨ط± ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ظٹط¶ ظ¾ط§ظƒ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط´ط´ ط¹ظ…ظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ .
55 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط؛ط³ظ„ ظ†ظپط§ط³ ط¨ط± ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ع†ظ‡ ط²ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆظ† ظ†ظپط§ط³ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط´ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط°ظƒظˆط±.
56 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط؛ط³ظ„ ط§ط³طھط­ط§ط¶ظ‡ ط¨ط± ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط؛ظٹط± ط­ظٹط¶ ظˆ ظ†ظپط§ط³ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ .
57 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط؛ط³ظ„ ظ…ط³ ظ…ظٹطھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ظٹط§ ط§ط¹ط¶ط§ط، ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ط±ط¯ ط´ط¯ظ† ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط؛ط³ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط؛ط³ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ط¯ط§ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ظ… ط­ظƒظ… طھظ…ط§ظ… ط¨ط¯ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯.
58 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طھظٹظ…ظ… ط¨ط¯ظ„ ط§ط² ظˆط¶ظˆ ظˆ طھظٹظ…ظ… ط¨ط¯ظ„ ط§ط² ط؛ط³ظ„ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ظ…ط´ط±ظˆط· ط¨ظ‡ ظˆط¶ظˆ ظˆ ط؛ط³ظ„ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¹ط¯ظ… طھظ…ظƒظ† ط§ط² ظˆط¶ظˆ ظˆ ط؛ط³ظ„ .
59 - ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط­طھط¶ط§ط±طŒ ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط²ظ† طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظƒظˆط¯ظƒ طŒ ط­طھظ‰ ط¨ع†ظ‡ ظˆظ„ط¯ط§ظ„ط²ظ†ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ط®ظˆط§ط¨ط§ظ†ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ .
60 - ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط¨طھط¯ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ط¬ط§ط³طھ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط؛ط³ظ„ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ط؛ط³ظ„ طŒ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط³ط¯ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط³ط¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط®ظ„ظˆط· ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ظˆظ… ط¨ط§ ط¢ط¨ ظƒط§ظپظˆط±طŒ ظˆ ط³ظˆظ… ط¨ط§ ط¢ط¨ ط®ط§ظ„طµ .
62 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط³ظ‡ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ : ط§ظˆظ„ ظ„ظ†ع¯ طŒ ط¯ظˆظ… ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ظˆ ط³ظˆظ… ط³ط±طھط§ط³ط±ظ‰ . ط³ظ‡ ط§ظ…ط± ظپظˆظ‚ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط؛ط³ظ„ ظˆ ط­ظ†ظˆط· ظˆ ظƒظپظ† ط§ط² ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط³ط§ظ‚ط· ط§ط³طھ .
63 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظٹطھ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ†ط´ ط§ط² ط´ط´ â€چ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظˆ ط­ظ†ظˆط· ط§ط³طھ .
64 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ط± ظ…ظٹطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط²ظٹط± ط®ط§ظƒ طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ . ط¨ط¯ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط±ط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ط¨ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ظ¾ظ†ط¬ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظپظˆظ‚ : ط؛ط³ظ„ طŒ ط­ظ†ظˆط·طŒ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط¯ظپظ† طŒ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ…ظˆط± ظپظˆظ‚ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒط§ظپط± ظˆ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ† ظˆظ‰ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† .
65 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ظ…ظٹطھ ط¯ط± طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظ¾ظ†ط¬ ع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ظˆظ„ظ‰ ط´ط±ط¹ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط¯ظˆظ† ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط´ط±ط· ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ . ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹط§ط،طŒ ظˆط§ط±ط«ط§ظ† ظ…ظٹطھظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ .
66 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط´ظƒط§ظپطھظ† ظ‚ط¨ط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ† ط؛طµط¨ظ‰ طŒ ظٹط§ ط¨ط§ ظƒظپظ† ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظٹط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط؛ط³ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ظٹط§ ط­ظ†ظˆط· ظٹط§ ظƒظپظ† ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ظƒظپط§ط± ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھ ظٹط§ ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط­ظ„ ظˆطµظٹطھ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ‡ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظ†ط¨ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆط§ظ‚طµ ط±ط§ طھظƒظ…ظٹظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¯ظپظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
67 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظ†ظٹطھ ظˆ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ . ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط­ط±ظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ‚طµط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‡ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ظˆظ„ظˆ ط¶ظ…ظ†ط§ ظˆ طھط¨ط¹ط§. ظˆ ط¯ط± ط­طµظˆظ„ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط²ظٹط± ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ط´ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط³طھ :
1) ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھط«ط§ظ„ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.
2) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¨طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§.
3) ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظ¾ط±ط³طھط´ ط§ط³طھ .
4) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ.
5) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظˆ.
6) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ظƒ ظ…طµط§ظ„ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظپط³ ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ .
7) ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط­ظ‚ط§ظ‚ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ .
8)ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ .
9) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ط¨ ظ†ط¹ظ… ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.
10) ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط§ط± ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ .
ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ظ¾ظ†ط¬ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط³ظˆظ… ط§ط³طھ ط› ظˆ ظƒظ…طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ط®ظٹط± ط§ط³طھ .
68 - ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ طŒ طµط¨ط­ طŒ ط¸ظ‡ط±طŒ ط¹طµط±طŒ ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§ط، ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ط¹ظٹظ† . ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طھط±ظƒ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط¶ط§ ط´ظˆط¯.
69 - ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ ط¨ط± ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ†طµظˆط¨ ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظˆطŒ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ† ط´ط±ط§ظٹط·. ظˆط¬ظˆط¨ ط¨ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± طھط®ظٹظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ .
70 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ†ط¯ط§ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ طŒ ط¨ط§ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط´ط±ط§ظٹط·ط› ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¨ طŒ ظˆط¬ظˆط¨ طھط®ظٹظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظƒظ„ظپ ظ…ط®ظٹط± ط§ط³طھ ط¨ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھظ‰ طŒ ظˆ ط¸ظ‡ط± ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھظ‰ طŒ ظ„ظƒظ† ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ .
71 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ط¬ظ†ع¯ طŒ ط¯ط± ط³ط§ط¹ط§طھ طھط±ط³ ط§ط² ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¬ظ‡طھ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط³ط§ظپط± ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپ ط¨ط¯ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ط«ظ„ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ظƒط¹طھ ط§ظˆظ„ ط¸ظ‡ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظƒط¹طھ ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط¯ظˆظ… ط±ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ طھط§ ط¹ط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط§ظˆظ„ ط¸ظ‡ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظƒط¹طھ ط¯ظˆظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯.
72 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط·ط§ط±ط¯ظ‡ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ط´ط¯طھ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط¬ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ طŒ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ¾ط³ ط§ط² طھظƒط¨ظٹط±طŒ ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ط² ط§ط¬ط²ط§ط، ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ط§ط´ط¯ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ع†ط´ظ… ظˆ ط§ط¨ط±ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ط±ط·ظٹطھ ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ظˆ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظ‚ط· ط§ط³طھ .
73 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظپط­طµ ظˆ ط¬ط³طھط¬ظˆ ط§ط² ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط· ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظٹط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ†ط¸ظٹط±: ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط­طھط¶ط±طŒ ط¯ظپظ† ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ† ظٹط§ ظ†ط­ط± ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² طھط®ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ .
74 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط´ظƒط³طھظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ظپط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط¹طµط± ظˆ ط¹ط´ط§ط، ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯.
75 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط¯ط§ط، ظ†ظ…ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒط³ظˆظپ طŒ ط®ط³ظˆظپ طŒ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ طŒ ظ‡ط± ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظˆط­ط´طھ ط²ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظٹط§ ط¬ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯.
76 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط¯ط§ط، ظ†ظ…ط§ط² ط·ظˆط§ظپ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط·ظˆط§ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ . ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
77 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ¾ط³ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظپظˆطھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ط¯ظ… ظ…ط±ع¯ ظ‚ط¶ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظٹط§ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ط¨طھط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظٹط§ ط§ط¬ظٹط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط± ظ¾ط³ط± ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ .
78 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپظ‰ طŒ ظ‚ط¶ط§ ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ…ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط±ط¯طھط¯ط§ط¯ط´ ظپظˆطھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¢ظٹط§طھ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھط«ظ†ط§ط،طŒ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طھط±ظƒ ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظٹط§ طھط§ط،ط®ظٹط± ط¢ظ† ط§ط² ظˆظ‚طھ ظ…ط¹ظٹظ† .
79 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ†ط°ط± ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ‚ط³ظ… ظٹط§ ط§ط¬ظٹط± ط´ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§طµظ„ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط³طھط­ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ط±ط· ظˆ ط¶ظ…ظ† ط¹ظ‚ط¯ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
80 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ظٹط§ ظƒط§ط± ط®ظٹط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط·ظ„ط¨ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط§ظˆطŒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ط±ظ†ط¬ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ط¯ظ† ط§ط³طھ .
81 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ط¢ظٹظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ع¯ظˆط´ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¢ظٹظ‡ 15 ط§ط² ط³ظˆط±ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظٹظ‡ 37 ط§ط² ط³ظˆط±ظ‡ ظپطµظ„طھ طŒ ط¢ظٹظ‡ ط¢ط®ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط¬ظ… ظˆ ط¢ظٹظ‡ ط¢ط®ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‚ .
82 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط°ط± ط´ط±ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ظ‚طµط¯ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط²ظٹط± ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط±ظˆط²طŒ ظ‚ط±ط¨ط© ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ :
1 ظˆ 2) ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† .
3) ط¢ظ…ظٹط²ط´ ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ ط²ظ† .
4) ط§ط³طھظ…ظ†ط§ط، ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط²ط§ظ„ ظ…ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† .
5) ط¨ظ‚ط§ ط±ط§ ط­ط¯ط« ط§ظƒط¨ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ طµط¨ط­ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظ…ط¯ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط؛ط³ظ„ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط³ظ„ ط¬ظ†ط§ط¨طھ ظٹط§ ط­ظٹط¶ ظٹط§ ظ†ظپط§ط³ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯.
6) ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط³طھظ† ط¹ظ…ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ).
7) ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ† ط³ط± ط¯ط± ط¢ط¨ ط¹ظ…ط¯ط§.
8) ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ† ط؛ط¨ط§ط± ط؛ظ„ظٹط¸ ظٹط§ ط¯ظˆط¯ ط؛ظ„ظٹط¸ ط¹ظ…ط¯ط§.
9) ط§ط­طھظ‚ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط§ظٹط¹ط§طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ…ط®ط±ط¬ ط؛ط§ط¦ط·.
10) ط§ط³طھظپط±ط§ط؛ ط¹ظ…ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ .
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط­ط±ظ…طھ طŒ ط³ط¨ط¨ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ‡ظ… ط³ط¨ط¨ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ طھط±ظƒ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طھط±ظƒ ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ .
83 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظ‚ط¶ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظپظˆطھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‚ط¶ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط³ط§ظٹط± ط±ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ط¹ظٹظ† .
84 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹طھظƒط§ظپ ط§ط² ط±ظˆط² ط³ظˆظ… ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ط¹طھظƒط§ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ طھط§ طµط¨ط­ ط±ظˆط² ط³ظˆظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط§ط² ط§ط°ط§ظ† ط±ظˆط² ط³ظˆظ… طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹طھظƒط§ظپ طھط§ ط§ظˆظ„ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
85 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط®ط±ط§ط¬ ط²ظƒط§طھ ظ…ط§ظ„ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‚ط±ط±طŒ ط§ط² ظ†ظ‡ ظ‚ط³ظ… ط§ط² ط§ظ…ظˆط§ظ„ : ط¯ظˆ ط±ظ‚ظ… ط§ط² ظ†ظ‚ظˆط¯طŒ ط³ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط§ط² ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ‚ط³ظ… ط§ط² ط؛ظ„ط§طھ طŒ ط¨ظ‡ طھظپط¶ظٹظ„ ط²ظٹط±:
ط·ظ„ط§طŒ ظ†ظ‚ط±ظ‡ طŒ ط´طھط±طŒ ع¯ط§ظˆطŒ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯طŒ ع¯ظ†ط¯ظ… طŒ ط¬ظˆطŒ ط®ط±ظ…ط§ ظˆ ظƒط´ظ…ط´ .
ظˆ ظ…طµط±ظپ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظ‡ط´طھ ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظٹط±:
ظپظ‚ط±ط§طŒ ظ…ط³ط§ظƒظٹظ† طŒ ط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ط²ظƒط§طھ طŒ ظ…ط¤ ظ„ظپط© ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ طŒ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§.
86 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ† ط²ظƒط§طھ ظپط·ط±ظ‡ ط§ط² ط®ظˆط±ط§ظƒ ط±ط§ظٹط¬ طŒ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط´ط¨ ط¹ظٹط¯ ظپط·ط± طھط§ ظ†ظ…ط§ط² ط±ظˆط² ط¹ظٹط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط¸ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¹ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯.
87 - ط­ط±ط§ظ… ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ ظ…ظ†ط¹ ط²ظƒط§طھ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط²ظƒط§طھ ظپط·ط±ظ‡ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط­ظ‚ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظٹط§ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ط§ط² ظˆظ‚طھ ظˆط¬ظˆط¨ .
88 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط®ط±ط§ط¬ ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط®ظ…ط³ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ط¬ ) ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط› ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط³ط¯. ط®ظ…ط³ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظ‡ظپطھ ط±ظ‚ظ… ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط²ظٹط±طŒ ط¨ط§ ظ„ط­ط§ط¸ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‚ط±ط±:
1) ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ‰ .
2) ظ…ط¹ط§ط¯ظ† ظˆ ظƒط§ظ† ظ‡ط§.
3) ظƒظ†ظˆط² (ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ظ†ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ )
4) ط؛ظˆطµ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ„ط¤ ظ„ط¤ ظˆ ط¬ظˆط§ظ‡ط±ط§طھ ط¯ط±ظٹط§ظٹظ‰ .)
5) ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط°ظ…ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط®ط±ط¯.
6) ظ…ط§ظ„ ظ…ط®ظ„ظˆط· ط¨ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ط´ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
7) ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ظپظˆط§ظٹط¯ ظˆ ط¹ط§ظٹط¯ط§طھ ظƒط³ط¨ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ظƒط³ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ط§ظ„ظٹط§ظ†ظ‡ ط´ط®طµ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ طھط±ظƒ ط®ظ…ط³ ظٹط§ طھط§ط®ظٹط± ط¢ظ† ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط¯ط§ط،.
89 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¬ظ‰ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط´ط±ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط² ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپ ظˆط§ط¬ط¯ ط´ط±ط§ظٹط· ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¹ظ…ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ط© طŒ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ…ظƒط±ظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط´ط§ط¹ط± ط¹ط¸ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯. ط§ظٹظ† ط­ط¬ ط¨ط± ط³ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ : طھظ…طھط¹ طŒ ط§ظپط±ط§ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط±ط§ظ† . ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹطھ ظˆ طµظˆط±طھ ظ‚ط±ظٹط¨ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ طھظپط§ظˆطھط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظٹطھ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ط› ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆط¬ظˆط¨ ط§ظٹظ† ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط¯ظ‡ طھط§طŒ ظˆ ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ط¢ظ† ط³ظٹط²ط¯ظ‡ طھط§ ظˆ ظپظ‡ط±ط³طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط²ظٹط± ط§ط³طھ :
ط§ظ…ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ :
1) ط¨ظ„ظˆط؛ .
2) ط¹ظ‚ظ„ .
3) ط§ط³طھط·ط§ط¹طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ .
4) ط§ط³طھط·ط§ط¹طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ .
5) ط§ط³طھط·ط§ط¹طھ ظˆظ‚طھظ‰ .
6) ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ظ‡ .
7) ظ†ط¯ط§ط´طھظ† ط¶ط±ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ .
8) ط­ط±ط¬ ظˆ ظ…ط´ظ‚طھ ط´ط¯ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ† .
9) ظ…ط³طھظ„ط²ظ… طھط±ظƒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
10) ظ…ط³طھظ„ط²ظ… ظپط¹ظ„ ط­ط±ط§ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط²ظٹط± ط§ط³طھ :
1) ط§ط­ط±ط§ظ… .
2) ظˆظ‚ظˆظپ ط¹ط±ظپط§طھ .
3) ظˆظ‚ظˆظپ ظ…ط´ط¹ط±.
4) ط±ظ…ظ‰ ط¬ظ…ط±ظ‡ .
5) ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† .
6) طھط±ط§ط´ظٹط¯ظ† ط³ط± ظٹط§ ع†ظٹط¯ظ† ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆ ظٹط§ ظ†ط§ط®ظ† ط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ .
7) ط·ظˆط§ظپ ط­ط¬ .
8) ظ†ظ…ط§ط² ط·ظˆط§ظپ .
9) ط³ط¹ظ‰ .
10) ط¯ظˆ ظٹط§ ط³ظ‡ ط´ط¨ ط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† .
11) ط±ظ…ظ‰ ط¬ظ…ط±ط§طھ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ‰ .
12) ط·ظˆط§ظپ ظ†ط³ط§ط،.
13) ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط·ظˆط§ظپ .
ط­ط±ط§ظ… ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ طھط±ظƒ ط­ط¬ ظˆ ظٹط§ طھط§ط®ظٹط± ط¢ظ† ط§ط² ظˆظ‚طھ ظˆط¬ظˆط¨ ط› ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ط± ط­ط¬ ظٹط§ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط·ط±ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
90 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¹ظ…ط±ظ‡ طھظ…طھط¹ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ط± ط¹ظ…ط± ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆط¬ظˆط¨ط´ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¨ ط­ط¬ طھظ…طھط¹ طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ† طŒ ظˆ ط´ط±ظˆط·ط´ ط´ط±ظˆط· ط¢ظ† ط§ط³طھ ط› ظˆ ط´ط§ظ…ظ„ ظ¾ظ†ط¬ ط¹ظ…ظ„ ط²ظٹط± ط§ط³طھ :
1) ط§ط­ط±ط§ظ… .
2) ط·ظˆط§ظپ .
3) ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط·ظˆط§ظپ .
4) ط³ط¹ظ‰ .
5) طھظ‚طµظٹط±.
91 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ظپط±ط¯ظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ط®ط§طµظ‰ طŒ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¹ظ…ط± ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‚ط±ط± ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط§ظٹظ† ط¹ظ…ط±ظ‡ ط´ط§ظ…ظ„ ظ‡ظپطھ ط¬ط²ط، ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط¬ط²ط§ط، ط¹ظ…ط±ظ‡ طھظ…طھط¹ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط·ظˆط§ظپ ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط¢ظ† .
92 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ‡ط± ط­ط¬ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظƒظ„ظپ ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ط³طھظٹط¬ط§ط± ظٹط§ ظپط§ط³ط¯ ط´ط¯ظ† ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ظ†ط°ط± ظٹط§ ط´ط±ط· ظˆ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§.
93 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط­ط¬ ط¨ط°ظ„ظ‰ طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯: طھظˆ ط¹ط§ط²ظ… ط­ط¬ ط´ظˆ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط› ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¢ظ† ط¨ط± ظ…ظƒظ„ظپ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط± ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯.
94 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپظ‰ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ طھط®ظ„ظپط§طھ طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¢ظˆط± ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… طھط¹ظٹظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯. ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظƒظپط§ط±ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ظٹظ… .
95 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط¨ظƒط´ط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¯ظٹظ‡ ط§ظˆطŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط±طھط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´طµطھ ظ†ظپط± ظپظ‚ظٹط±طŒ ظ†ظپط±ظ‰ ظٹظƒ ع†ط§ط±ظƒ ط·ط¹ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ط¯.
96 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ط¹ظ…ط¯ط§ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ط°ط± ط§ظپط·ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ…ط®ظٹط± ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ ظƒط§ط± ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯.
97 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ط°ط± ط§ظپط·ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ظپظ‚ظٹط± ط·ط¹ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ط› ظˆ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
98 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¸ظ‡ط§ط± ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¸ظ‡ط§ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط´ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط¬ظ…ط§ط¹ ط¨ط§ طھظˆطŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ…ط§ط¹ ط¨ط§ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚طµط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط­ط±ط§ظ… ظƒظ†ط¯. ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظٹط³ط± ظ†ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´طµطھ ظپظ‚ظٹط± ط·ط¹ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ طŒ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ…طھظˆط§ظ„ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
99 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط°ط± ط´ط±ط¹ظ‰ ظٹط§ ط¹ظ‡ط¯ ط´ط±ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯طŒ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط±طھط¨ طŒ ط§ط·ط¹ط§ظ… 60 ظ†ظپط± ظپظ‚ظٹط±طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ طھط®ظٹظٹط±.
100 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ط±ط­ط§ظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ†ط´ ط§ط² ظ…ظˆظ‰ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ظٹع†ظ‰ ظٹط§ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯.
101 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط³ظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ ظپظ‚ظٹط± ط·ط¹ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ ظپظ‚ظٹط± ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ظ‡ط¯ط› ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط§ط¬ط² ط´ط¯طŒ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
102 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ‰ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط´ظˆظ‡ط± ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط´ظƒط³طھظ† ظ‚ط³ظ…ط¨ط¯ظ‡ط¯ط› ع†ظˆظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط± ظˆظ‰ ظƒظ†ط¯ظ† ظ…ظˆ ظˆ ط®ط±ط§ط´ظٹط¯ظ† ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ† طµظˆط±طھ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط´ظˆظ‡ط± ظˆ ط§ظ‚ظˆط§ظ… .
103 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظٹط§ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ â€چ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظƒظپط§ط±ظ‡ طھط®ظ„ظپ ظ‚ط³ظ…ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط± ظˆظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§.
104 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ…ط¯ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط¸ظ„ظ… ظƒط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ط¨ط¯ظ‡ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط±طھط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط´طµطھ ظپظ‚ظٹط± ط·ط¹ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯.
105 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ط² ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ط¹ظ…ط¯ط§ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ط°ط± ط¨ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط؛ط°ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظٹط§ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ ط¹ظ…ظ„ ط²ظ†ط§طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ط¨ط¯ظ‡ط¯.
106 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ط²ظ† طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¶ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¹ط¯ظ… ظ‚ط¯ط±طھ ظٹط§ ظ…ط´ظ‚طھ ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظپط·ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ط²ظ† ط¢ط¨ط³طھظ† ظˆ ط²ظ† ط´ظٹط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ طھط±ط³ ط§ط² ظ…ط±ط¶ ط®ظˆط¯ ظٹط§ ط¢ط³ظٹط¨ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظˆ ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ظٹظƒ ظ…ط¯ ط·ط¹ط§ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹظƒ ع†ط§ط±ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط±ظˆط²طŒ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ظƒظٹظ„ظˆ ظˆ ظ†ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
طھط°ظƒط±: ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ† ط§ط؛ظ„ط¨ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط­ط±ط§ظ… ط­ط¬ ظٹط§ ط¹ظ…ط±ظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ط­ط±ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ط› ظ„ظƒظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط®طµظˆطµ â€چ ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط­ط¬ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ„ط°ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط°ظƒط± ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… .
107 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… طھط§ ط­ط¯ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ط§ظٹط¶ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ) ط·ط¨ظ‚ ظ…ط±ط§طھط¨ ظ…ظ‚ط±ط± ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ط¹ظٹظ† ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ :
ط§ظˆظ„ ط› ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ظ†ط±ظ… ظˆ ط³ظ¾ط³ ط؛ظٹط± ظ†ط±ظ… طŒ
ط¯ظˆظ… ط› ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط¬ط¨ط§ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ…ظ„ط§ظٹظ… ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط؛ظٹط± ظ…ظ„ط§ظٹظ… طŒ
ط³ظˆظ… ط› ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ط¬ط±ط­ ظˆ ظ‚طھظ„ ط´ظˆط¯.
ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط› ظˆ ط¯ظˆظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط§ط°ظ† ط§ظ…ط±ط› ظˆ ط³ظˆظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ط­ط§ظƒظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ .
108 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط±طھظƒط§ط¨ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ . ظˆ طھط±ظƒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¹ط¯ظ… ظ…ط§ظ†ط¹ طŒ ط­ط±ط§ظ… ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ .
109 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط¨ط¯ط¹طھ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط±ظپ طھظƒظˆظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط› ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ط²ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط§ع¯ط± طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
110 - ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ طھظ‡ط§ط¬ظ… ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظƒظپط§ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظٹط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ظ†ط¯.
111 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط³ظƒظˆطھ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط®ط§طµظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ط،طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط­ظˆ ط´ط¯ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† طŒ ط­ط¯ظˆط« ط¨ط¯ط¹طھ ط¯ط± ط¯ظٹظ† طŒ ط±ظˆط§ط¬ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¶ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ط§طھ طŒ ط±ظˆط§ط¬ ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظˆ ط­ط±ظƒطھ طŒ ط¶ط±ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظپط³ط¯ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
112 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظƒظ„ظپظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظٹط§ ظ¾ط´طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھط®ظ„ظ‰ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ طµط­ط±ط§.
113 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¯ط³طھ ط²ط¯ظ† ظˆ طھظ…ط§ط³ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط¬ظ†ط¨ ظˆ ط­ط§ط¦ط¶ ظˆ ط²ظ† ظ†ظپط§ط³ ط¯ط§ط± ظˆ ط´ط®طµ ط¨ظ‰ ظˆط¶ظˆطŒ ط¨ظ‡ ط®ط· ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ ط§ط³ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طµظپط§طھ ظ…ط®طھطµ â€چ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط› ظ†ط¸ظٹط±: ظ…ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆ ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط±طŒ ط®ط§ظ„ظ‚ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ظ„ظ†ط³ظ…ط§طھ ط› ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط³طھ ط²ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط³ظ…ط§ط، ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ .
114 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظ†ط´ط³طھظ† ظˆ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ طھظˆظ‚ظپ ط´ط®طµ ط¬ظ†ط¨ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ† ط­ط§ط¦ط¶ ظˆ ظ†ظپط§ط³ ط¯ط§ط±ط› ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ظٹظƒط³ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظƒظ† ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط¹ظٹط¨ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
115 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط­طھظ‰ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظپظˆظ‚ طŒ ط§ط² ط¯ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط´ط§ط،ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ…ظƒط±ظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ .
116 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظٹط§طھ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ (ط¢ظٹظ‡ 15 ط§ط² ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ… طھظ†ط²ظٹظ„ طŒ ظˆ ط¢ظٹظ‡ 37 ط³ظˆط±ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¢ظٹظ‡ ط¢ط®ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¬ظ… ظˆ ط¢ظٹظ‡ ط¢ط®ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‚ ) ظˆ ط¨ط± ط¬ظ†ط¨ ظˆ ط­ط§ط¦ط¶ ظˆ ظ†ظپط§ط³ ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ ط­ط±ظ…طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ .
117 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھظƒط§ظپ ظ†ط´ط³طھظ† ط²ظ† ط­ط§ط¦ط¶ ظˆ ظ†ظپط§ط³ ط¯ط§ط±.
118 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ظٹط¯ ظپط·ط± ظˆ ط¹ظٹط¯ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† .
119 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظٹط§ظ… طھط´ظˆظٹظ‚ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط² 11 ظˆ 12 ظˆ 13 ط°ظ‰ ط­ط¬ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¬ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† .
120 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ ط¢ط®ط± ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ ظٹط§ ط§ظˆظ„ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ط±ظ…ط¶ط§ظ† .
121 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط²ظ† طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط²ط§ط­ظ… ط­ظ‚ ط´ظˆظ‡ط± ط¨ط§ط´ط¯.
122 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ط²ط§ط± ظˆ ط¹ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯.
123 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظٹط§ ظ…ط³طھط­ط¨ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ظپط±ط› ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط°ط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط³ظپط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¶ ظƒظ‡ ط¶ط±ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط²ط§ط¬ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ط·ظ„ ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
124 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طھظƒطھظپ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط²طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظˆ طھط§ ط¯ط³طھ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طھط´ط±ظٹط¹ ظˆ ط¬ط²ط، ط¢ط¯ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ط› ظˆ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ظٹظˆظ…ظٹظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ظٹظˆظ…ظٹظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ طŒ ظˆ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ .
125 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ…ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طھط´ط±ظٹط¹ ظˆ طھط¹ط¨ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ† ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ ظ…ظ†ظپط±ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظ…ط¯ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظپط±ط§ط¯ظ‰ . ظˆ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ .
126 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط§ط·ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظٹظˆظ…ظٹظ‡ ط¹ظ…ط¯ط§ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ط°ط± ط´ط±ط¹ظ‰ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ط§ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ط­ط¯ط« ط§طµط؛ط± ظٹط§ ط§ظƒط¨ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط§ط² ظ‚ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظٹط§ ط­ط±ظپ ط؛ظٹط± ظ†ظ…ط§ط² ط²ط¯ظ† طŒ ظٹط§ ظ‚ظ‡ظ‚ظ‡ظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‰ طŒ ظٹط§ ع¯ط±ظٹظ‡ طµط¯ط§ط¯ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظٹط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ… ط²ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† طŒ ظٹط§ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¶ط±ظˆط±طھ .
127 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط§ط¬ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¹ط§ظ…ظ„ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ظٹط§ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط› ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط؛ط³ظ„ ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط³ط§ظٹط± طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظٹطھ طŒ ع†ظ‡ ط§ط² ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظٹط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط› ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ .
128 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ظٹط§ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط¬ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظپظ‚ط· ط¨ط¯ط§ظ† ظ‚طµط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ط±ظٹط§ ط¯ط± ط§طµظ„ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¯ط± ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ط¢ظ† طŒ ظ…ط«ظ„ ط´ط³طھظ† ط¯ط³طھ ظٹط§ ظ…ط³ط­ ط³ط± ط¯ط± ظˆط¶ظˆ ظˆ ظ…ط«ظ„ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظٹط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط²ط› ظˆ ظٹط§ ط¯ط± طµظپط§طھ ط¢ظ† طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظٹط§ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯. ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¯ط± ظˆط³ط· ط¹ظ…ظ„ ط› ط±ظٹط§ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† طµظˆط± ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
129 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط´ظƒط³طھظ† ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط¹طھظƒط§ظپ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظˆ ط±ظˆط²طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط·ظ„ظˆط¹ طµط¨ط­ ط±ظˆط² ط³ظˆظ… طھط§ ط§ظˆظ„ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ظ… طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¹طھظƒط§ظپ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ظˆظ… ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط«ظ„ ط±ظˆط² ط´ط´ظ… ظˆ ظ†ظ‡ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط±.
130 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط­ط¬ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط­ط±ط§ظ… ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ط› ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1) طµظٹط¯ ط­ظٹظˆط§ظ† ظˆط­ط´ظ‰ ط؛ظٹط± ط¯ط±ظٹط§ظٹظ‰ طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ‡ظˆط§ظٹظ‰ .
2) طھظ…ط§ط³ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط´ظ‡ظˆطھ ظٹط§ ط²ظ† طŒ ط­طھظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ظ‡ظˆطھ ط¢ظ…ظٹط².
3) ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¹ظ‚ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط¦ظ… ظٹط§ ظ…ظˆظ‚طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط´ط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¹ظ‚ط¯.
4) ط§ط³طھظ…ظ†ط§ط، ظƒظ‡ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5) ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط¹ط·ط±.
6) ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ظˆط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯.
7) ط³ط±ظ…ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظƒط´ظٹط¯ظ† .
8) ط¯ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† .
9) ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ† ط¬ظˆط±ط§ط¨ ظˆ ظƒظپط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† .
10) ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ† طŒ ظپط­ط´ ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ظ…ظپط§ط®ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† .
11) ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط³ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ„ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظپظٹط§ ظˆ ط§ط«ط¨ط§طھط§طŒ ع†ظ‡ ظ‚ط³ظ… ط±ط§ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¯ط±ظˆط؛ .
12) ظƒط´طھظ† ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط¨ط¯ظ† طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط´ظ¾ط´ ظˆ ظƒظƒ ط¨ط§ط´ط¯.
13) ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹظ†طھ .
14) ط¢ط±ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ† ط²ظ† .
15) ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط¬ظ†ط³ ط±ظˆط؛ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط±ظ… ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† .
16) ط²ط§ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط±ط§ط´ظٹط¯ظ† ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ… ط¨ط§ط´ط¯.
17) ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ طھظˆط³ط· ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† .
18) ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ† ط²ظ† طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ طھظˆط³ط· ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† .
19) ط²ظٹط± ط³ط§ظٹظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ† ظ…ط³ظٹط± ط³ظپط±طŒ ع†ظ‡ ظƒط¬ط§ظˆظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ…ط§ط´ظٹظ† ظٹط§ ظ‡ظˆط§ظ¾ظٹظ…ط§.
20) ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط®ظˆظ† ط§ط² ط¨ط¯ظ† طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط³ظˆط§ظƒ ظٹط§ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¯ظ†ط¯ط§ظ† .
21) ع¯ط±ظپطھظ† طھظ…ط§ظ… ظٹط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ط®ظ† ط¯ط³طھ ظٹط§ ظ¾ط§.
22) ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¯ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط®ظˆظ† ظ‡ظ… ظ†ظٹط§ظٹط¯.
23) ظƒظ†ط¯ظ† ط¹ظ„ظپ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ط®طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ظ… .
24) ظ…ط³ظ„ط­ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ط­ ع¯ط±ظ… ظٹط§ ط³ط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط­ط±ط§ظ… . ظˆ ط§ط؛ظ„ط¨ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط°ظƒظˆط±طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط­ط±ظ…طھ طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
131 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظ†ط¬ط³ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظ…ط¯ظ‰ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط³ظ… ط§ط² ظ†ط¬ط§ط³ط§طھ ط› ظˆ ظ†ظٹط² ط­ط±ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط·ظ‡ط± ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¬ظ„ط¯ ظٹط§ ظˆط±ظ‚ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ ظ†ظٹط² طھط±ط¨طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط´ظˆط¯. ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظپظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ط¬ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ظ†ط¬ط³ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
132 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طھط®ط±ظٹط¨ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظˆ طھط¹ط·ظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط› ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ظٹط§ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† .
133 - ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† ظƒط§ظپط± ظ…ط´ط±ظƒ ظˆ ط؛ظٹط± ظ…ط´ط±ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ظ†ط¨ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation