بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شخصیت زن از دیدگاه قرآن, هادى دوست محمدى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     shakhsiyat_zan_quran_doost-mohammadi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† - غ± -
     shakhsiyat_zan_quran_doost-mohammadi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† - غ² -
     shakhsiyat_zan_quran_doost-mohammadi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† - غ³ -
     shakhsiyat_zan_quran_doost-mohammadi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† - غ´ -
 

 

 
 

ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†

ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ط§ظ‡ط¯ط§ط، ظƒطھط§ط¨
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡
ظ¾ظٹط´ع¯ظپطھط§ط±
ظ‡ظˆظٹطھ ط²ظ†
ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط²ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط®
ط¢ظٹط§ ط²ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط§ط³طھ طں
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ…ظƒظ…ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¬ط§ظ† ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯
ظˆط­ط¯طھ ط¯ط± ط¯ظˆع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ طھط§ظپطھظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯
ط²ظˆط¬ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¨ط®ط´
ط¢ظٹط§ ط²ظ† ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ†ط§ظ‚طµ ط§ط³طھ طں
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظٹظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط²ظ†
ط¢ظٹط§ ط²ظ† ط¹ظ†طµط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ظƒظˆع†ظƒ ط§ط³طھ طں!
ط²ظ† ظ…ط³ط¦ظˆظ„ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†
ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†
ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯
ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯طں
ط´ط®طµظٹطھ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ط²ظ†
ط²ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط³طھ
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ طھظپط§ظˆطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯
ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط² ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط²ظ†
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط§ط¨ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ طŒ ظ…طھط³ط§ظˆظٹظ†ط¯
ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ‚ط±ط¢ظ†
ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط²ظ† ط¯ط± ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط±
ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط²ظ† ظٹط§ ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±طں
ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط²ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†
ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط²ظ† ط¯ط± ط³ظٹط§ط³طھ طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ظˆ...
ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط±ظˆظ¾ط§
ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط¯ط± ط³ظٹط§ط³طھ
طھظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط®ط¯ط§
طھط³ط§ظˆظ‰ ظˆ طھظپط§ظˆطھ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯
ط§ظپط±ط§ط· ظˆ طھظپط±ظٹط· ط¯ط± ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ط§
ظ…ط¹ظٹط§ط±طŒ ظ†ط¸ط§ظ… ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ط³طھ
ظ†ط¸ط§ظ… ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظ‡ط¯ظپط¯ط§ط± ط§ط³طھ ط²
ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ†
ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ طھظپط§ظˆطھظ‡ط§ ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ…ط³ط§ظˆظٹظ†ط¯
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظٹظƒط³ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ†ط¯
طھظپط§ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨
طھظپط§ظˆطھ ط¬ط³ظ…ظ‰
طھظپط§ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپ
طھظپط§ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‰
ظ…ط±ط¯طŒ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ† ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¨ط®ط´
ط¯ظ„ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ط¨ط±ظ‰
ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ…طھظپط§ظˆطھ
ظ‚ظٹظ… ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ط²ظ†
ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظˆ ظ†ط§ط¸ظ… ط¨ط§ط´ط¯طں
طھط±ط¬ظٹط­ ط®ط±ط¯ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط± ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ
طھط±ط¬ظٹط¹ طھظپظƒط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡
ط¨ظ†ظٹظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¬ظ…ط³ظ‰
طھط¹ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡
ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظˆط¯ط§ط¯
ظ…ظ‡ط± ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط§ط² ط¢ظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ
طھط±ط؛ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬
ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ ظˆ ط¶ط¯ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†
ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ† طŒ ط¯ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظ‚ط±ط¢ظ†
ط³ظ…ط¨ظ„ ظˆ ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ط²ظ† ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھ
ظ…ط±ظٹظ… (ط¹ ) ط³ظ…ط¨ظ„ ط²ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†
ط§ط² ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†
ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظƒظٹط³طھ طں
ط²ظ†ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡
ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†
ط²ظ†ط§ظ† طµط§ظ„ط­ظ‡
ظ¾ط§ظƒظ‰ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰
طµظپط§طھ ط´ط§ظٹط³طھع¯ط§ظ†
ظ†ط§ط´ط§ظٹط³طھع¯ط§ظ†
ط§ظ‡ط¯ط§ط، ظƒطھط§ط¨ 
ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ†
- ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھ ط§ط² ط´ظٹط±ظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط®ظ„ظˆطµ طŒ طµظپط§طŒ ظ¾ط§ظƒظ‰ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ…ظ… ع†ط´ط§ظ†ظ†ط¯ .
- ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ ظ„ط·ظٹظپ طھط±ظٹظ† ط¹ظˆط§ط·ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظ‚ظˆط§طŒط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯.
- ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط¹ظ„ظ… ط±ظˆط­ ظˆ ط¬ط§ظ† ظˆ ظپط±ظˆط²ط§ظ† طھط±ظٹظ† ظ†ظˆط±طŒ ظپط±ط§ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
- ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط¬ط§طھظ… ط§ط² ط¸ظ„ظ…طھ ظƒط¯ظ‡ ظˆ ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ†ظˆط± ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ :
- ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط´ط¯ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط®ظˆط¯ ط´ظ…ط¹ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ظˆط®طھظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط·ط±ط§طھ ظ…ط°ط§ط¨ ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ظٹط§ظٹط´ ظˆ ط¯ط¹ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ط± ظ…ظ‡ط±ط´ط§ظ† ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ع†ظƒظٹط¯.
- ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… .
- ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظپط±ط§ظ…ظˆط´ط´ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯
- ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… :ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ .
- ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ظ… :ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§.
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ 
ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط²ظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ظƒط§ط°ط¨ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط¨ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ط²ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھ ظˆظ‰ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† طŒط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ†ظˆط§ظ…ظٹط³ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ط´ط± ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ظ…ط¤ ط«ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط­ظٹط§طھ ط¨ط®ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ط¨ظٹظ† ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط±ط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط¨ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ط؛ط±ط¨ . ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ظˆظ‰ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط؛ظˆط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ع†ط´ظ… ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط²ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط´ط±ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ…ظٹظˆظ‡ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ظ‡ ظˆط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ†ط¬ط§ط¨طھ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ظˆ طµط­ظ†ظ‡ ط®ط¯ظ…ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ظ„ط¬ظ† ط²ط§ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ظپط±ظˆط´ظ‰ ظˆ ط§ط¨طھط°ط§ظ„ ظˆ ظ‡ط±ط²ع¯ظ‰ ط¨ظƒط´ط§ظ†ظ†ط¯. ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² طµظپط§ظ‰ ظپط·ط±ظ‰ ظˆ طµط¯ط§ظ‚طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ظ‚ط´ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط²ظ† ط´ظٹظˆظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط±ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ط¹ط§ظˆظ†طھ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ†طھط´ط§ط± ط§ظٹظ† ط¯ظپطھط± ط¶ظ…ظ† طھط´ظƒط± ط§ط² ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­طھط±ظ… ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ظ…طھظ‰ ظ†ط§ ع†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ط®ط´ طŒط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظˆط±ط§ط، ط§ظ„ظ‚طµط¯
ظ¾ظٹط´ع¯ظپطھط§ط± 
ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط± ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظƒط±ظٹظ‡ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ظ…ظ„ط§ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط´ع¯ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط§ظپط´ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ طŒط¨ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط®ط´ظ‰ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ظˆ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظپظƒط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ط´ظ†ط§طھط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ طھظ‡ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط±ط¯ ظƒظ†ط¯.
ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط± ط§ط«ط± ظˆط­ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ط®ط´ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ع¯ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط±ظˆظٹط¬ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طµط¯ظ‡ط§ طھظ‡ظ…طھ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ط، ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط± ظˆ ظ…طھظ†ظپط± ط³ط§ط²ظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ط³ظƒ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط²ظ† طŒ ط¬ظ†ط§ظٹطھظƒط§ط±ط§ظ†ظ‡ طھط±ظٹظ† ط³طھظ… ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ† ظ…ط¹ط§طµط± ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط³ط§ط±طھظ‰ ط²ط´طھ طھط± ط§ط² ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط³ط§ط±طھ ظ‚ط±ظˆظ† ظˆط³ط·ط§ط¦ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظپط±ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ† ط²ظ† ظˆ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ط¦ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ظˆ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط² ظˆظ‰ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظˆط¯ ط¬ظˆط¦ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¹ظٹط§ط´ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ظ†ط¯!
ط§ط² ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ† ط§ط±ط¬ ظ†ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط± ط§ط«ط± ط§ظٹظ† طھظ‡ظ…طھ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظƒظ„ط§ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط¯ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط± ط§ط«ط± ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظƒظ… ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‰ ط؛ط±ط¶ â€چ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظپظ‡ظ… ظˆ ط¯ط±ظƒ ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ع¯ط´طھظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط¬ظˆط´ط´ ط²ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظ†ظ‚ط´ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط³ط§ط®طھ ظƒظ‡ ط²ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظƒظٹط³طھ طں ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظٹطھظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¢ظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ... ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط¹ط±ظˆط³ظƒظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط´ظ‰ ط؛ط±ط¨ ظ…ظ‰ ظ„ظˆظ„ظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط·ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط² ط­ط±ظƒطھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط±ط¶ط§ظٹطھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظˆظٹط¨ط§ط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظˆ ظƒظˆظ‰ ظˆ ط¨ط±ط²ظ† طŒ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ طŒ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظٹظ„ظ‰ ط®ط±ظˆط´ط§ظ† ظˆ ط±ط¹ط¯ ط¢ط³ط§ ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظٹظ… ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط­ظپط¸ ط¢ط¦ظٹظ† ط¹ظپط§ظپ ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ ظˆ ط¨ط§ ط¸ط±ط§ظپطھ ط§ط² ع¯ظ„ ظ„ط·ظٹظپ طھط±ط´ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ طŒظ…ط´طھظ‰ ظ¾ظˆظ„ط§ط¯ظٹظ† ظˆ ط؛ط±ط´ظ‰ ع†ظˆظ† ط±ط¹ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط¨ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¢طھط´ ظ…ط±ع¯ ط¢ظˆط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ط´ط¨ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¢ط±ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط«ط¨طھ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظˆط·ط¦ظ‡ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط®ظ†ط«ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ…ظ„ط§ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط§ظٹظ† طھظ‡ظ…طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ط±طھظپط¹ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط؛ط±ط¨ ط²ط¯ظ‡ طŒ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ط²ط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظٹط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ط§ط² ط±ظˆط­ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظˆط§عکظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط²ظ† ظ…ط¹ط§طµط±طŒ ط§ط³ظٹط± ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط¯ظ¾ط±ط³طھظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط­ط±ظپ !.
ط²ظ† ط؛ط±ط¨ظ‰ طŒط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ طھط±ظٹظ† ط²ظ† طŒ ط¯ط± ط¹طµط± ظ…ط§ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§ ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ظˆ ظƒط§ط°ط¨ ظˆ ظپط±ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ظپظƒط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظƒط§ظ„ط§ط¦ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط¸ط§ط±طŒ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… (ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯) ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ظ‰ ظٹط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ طŒ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط²ظ† ط؛ط±ط¨ظ‰ طŒ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‡ظ„ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ظ„ظƒ طھط± ظˆ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒطھط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط¯ ظˆ طھظ† ط¯ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ† طھطµظ…ظٹظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹط± ط´ط¯ظ† ط´ظƒظ…ط´ط§ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±ط¨ط§ط¨ط§ظ†ط´ط§ظ† ط®ظˆط´ â€چ ط®ط¯ظ…طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ†ط¯.
ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† !
ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط±ط§ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظƒطھط§ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ط´ظ†ط§طھط± ط³ط§ط²ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ طŒ ط§ظٹظ† ظ‚ط´ط± ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ…ط¤ ط«ط± ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظƒظ† ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ط²ط´ â€چ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ طھط± ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ… . ع¯ط± ع†ظ‡ ط­ظ‚ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ظ†ع¯ط§ط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھطµط± ظˆ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط§ط¯ط§ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ… .
ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط²ظ† ظ†ظٹط² ط¯ظپط§ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط²ظٹط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† طŒ ظˆ ظٹظƒ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط®ط´ظƒ ظˆ ط¨ظ‰ ط±ظˆط­ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھظپط³ظٹط± ظ†ظٹط³طھ . ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ‡ط³طھ ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ طŒ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ظƒظ„ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط³ط¨ط¨ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒط³طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھظپط³ظٹط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† طŒ ط¯ط³طھظˆط±ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ط±ط§ طھظپط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط±ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† طŒ ع¯ظٹط§ظ‡ ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ† ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ„ ظ…ظˆطھ ظ‡ط§طŒ ط­ظٹط§طھ ظ‡ط§طŒ ظ…ط±ع¯ظ‡ط§طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹظ‡ط§طŒ ط¹ط²طھ ظ‡ط§طŒ ط°ظ„طھ ظ‡ط§طŒ طھط±ظ‚ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ط­ط·ط§ط·ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹظƒ ظƒطھط§ط¨ ظپظ„ط³ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒظ‡ ط³ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ظ‚ط§ط·ط¹ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط±ظˆط´ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹظ†ظ‰ ط®ط§طµ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط®ظ„ظ„ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظپظ‚ ظپظƒط±ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ†طھط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظٹظ†ط´ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ظ†ط§ظپط° ط¯ط± ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ط¯ظٹظˆظ† ط¯ط± ع¯ط±ط¯ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط§ط³ظٹط± ط®ظٹط§ظ„ط¨ط§ظپظٹظ‡ط§ ظˆ ظƒط¬ط±ظˆظٹظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط±ط§ط، ظپظ„ط³ظپظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظˆ ط¹ط§ط¯طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ†ط²ظˆظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ظ†ط²ظˆظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ط±ط§ط، ظˆ ط¹ط§ط¯طھ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظٹط±طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط²ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ط±ط´طھ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ ظˆ ط·ظپظٹظ„ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ظ† ط¢ظٹط§طھظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط§ط²ظˆط§ط¬ط§
(ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط² ظ†ظپط³ط³ ظˆ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† طŒ ط¬ظپطھ ط¢ظپط±ظٹط¯ ...)
ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆظ„ظ„ظ‡ ط¬ط¹ظ„ ظ„ظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط§ط²ظˆط§ط¬ط§(1)
(ظˆ ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ظˆ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¬ظپطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ .)
ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط±ط´طھ ظˆ ط®ظ…ظٹط± ظ…ط§ظٹظ‡ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظ…ظ† طھط±ط§ط¨ ط«ظ… ظ…ظ† ظ†ط·ظپط© ط«ظ… ط¬ط¹ظ„ظƒظ… ط§ط²ظˆط§ط¬ط§ (2)
(ظˆ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط¢ظپط±ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط·ظپظ‡ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¬ظپطھ ط¬ظپطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯)
ظ†ط§ع¯ظپطھظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طھط±ط¬ظٹط¹ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھط­ظ„ظٹظ„ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط²ظ† طŒ ط¢ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظٹظ… .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ظˆظ… ط¯ط± ظ…ط¹ط§ظˆظ†طھ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ط´ط± ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§طµظٹظ„ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط³ط¹ظ‰ ط¨ظ„ظٹط؛ ظˆ ظˆط§ظپط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط·ط¨ط¹ ظˆ ظ†ط´ط± ط§ظٹظ† ط§ط«ط±طŒ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طھط´ظƒط± ظˆ ظ‚ط¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ظˆظپظ‚ظ‡ظ… ظˆط§ظٹط§ظ†ط§ ظ„ظ…ط§طھط­ط¨ ظˆ طھط±ط¶ظ‰
ط­ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ‚ظ… طŒ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰
ظ‡ظˆظٹطھ ط²ظ† 
ط²ظ† ط¨ط± ط§ط«ط± ط¯ط§ط±ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط±ظˆط­ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ„ط§ظٹظ‚ ظ…ط­ط´ظˆط± ط´ط¯ظ† طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظˆظ‰ ظ…ط¸ظ‡ط± طھط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ !
ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط¯ ظ‚ط·ط¹ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظƒظ†ظپط±ط§ظ†ط³ظ‡ط§ ظˆ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ…ط§ظƒظˆظ† ط¯ط±ط±ظ… طھطµظˆظٹط¨ ظˆ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(3)
ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ظˆظٹطھ ط²ظ† ط¯ط± ط§ط¯ظˆط§ط± ظ…ط®طھظ„ظپ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طھظƒ طھظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ظˆ طھط­ط±ظٹط± ط¯ط± ط¢ظˆط±ظٹظ… طŒ ط®ظˆط¯ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظ¾ط± ط­ط¬ظ… ظˆ ظ…ط¨ط³ظˆط· ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط²ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¨ظٹط´طھط± ظ¾ظ‰ ط¨ط¨ط±ظٹظ… ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¢ظ† ط¢ط±ط§ط، ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ طŒ ط¨ط§ ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ظٹظ†ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¢ط´ظ†ط§طھط± ع¯ط±ط¯ظٹظ… :
ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط²ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® 
ط¯ط± ط§ط¯ظˆط§ط± ظ¾ظٹط´ ط§ط² طھظ…ط¯ظ† طŒ طھظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط²ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظٹظƒ ط­ظٹظˆط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظ‰ ط¯ظƒطھط± ع¯ظˆط³طھط§ظˆظ„ظˆط¨ظˆظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط²ظ† ط±ط§ ظٹظƒ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظ¾ط³طھ ظˆ ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ظٹط´ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھظƒط«ظٹط± ظ†ط³ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(4)
ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ط´ط±ظ‚ طŒ ط¹ط§ط±ظپ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ظ‚ط¯ط³ â€چ ط³ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:(5)
ط¯ط± ظ‚ط¨ط§ط¦ظ„ ط¯ظˆط± ط§ط² طھظ…ط¯ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆط­ط´ظٹط§ظ† ط§ظپط±ظٹظ‚ط§ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ظ„ظٹط§ ظˆ ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ط§ظ‚ظٹط§ظ†ظˆط³ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆظ…ظ‰ ط¢ظ…ط±ظٹظƒط§ظ‰ ظ‚ط¯ظٹظ… ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ع†ط§ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¬ط§ظ†ظˆط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ .
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ط§ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ط­ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھطµط±ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ¾ط´ظ… ظˆ ظƒط±ظƒ ظˆ ع¯ظˆط´طھ ظˆ ظ¾ظˆط³طھ ظˆ ط®ظˆظ† ظˆ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ظˆ ط´ظٹط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط±ط¨ط±ظ‰ ظˆ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ظˆ ط´ظƒط§ط± ظˆ ط§ط؛ط±ط§ط¶ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ†ظˆط±ط§ظ† ط¨ظ‰ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط² ظ…ط²ط§ظٹط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¢ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط­ظٹط§طھظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط±ط§ظƒ ظˆ ظ…ط³ظƒظ† ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظˆ ط¬ظپطھع¯ظٹط±ظ‰ ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ظ… ط¬ط² ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ظپط§طھظ‰ ط¨ط§ ط§ط؛ط±ط§ط¶ ظˆظ‰ ط¯ط± طھط³ط®ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ع¯ط²ط§ظپ ظƒط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ط²ظˆط± ع¯ظˆط¦ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ظ†ط§ط¸ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط³ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ط¬ط±ظ…ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¬ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظˆ ط³طھظ…ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط¹ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظٹظƒ ط­ظٹظˆط§ظ† طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ط§ط³طھط­ظ‚ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ط­طھ طھط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط°ظٹط°طھط±ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظٹظˆط§ظ† ظ†ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظپطھع¯ظٹط±ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط­ظٹظˆط§ظ† ط¨ط§ط±ظƒط´ ط§ط³ط¨ ط¢ط³ظٹط§ط¨ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط±ظ†ط¬ ط¨ط¨ط±ط¯.
ط­ظٹظˆط§ظ† ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ط­ظٹط§طھظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط´ظ…ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھط¹ط¯ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظ…ط§ظ„ظƒط´ طھط¹ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظˆط§ط،ط®ط°ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ† ط¨ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ طھط¹ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط§طµظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط±ط§ طھط¨ط¹ظ‰ ظˆ ط·ظپظٹظ„ظ‰ ظˆ ظپط±ط¹ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯.

ط¢ظٹط§ ط²ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط§ط³طھ طں 
ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط§ ط·ط±ط­ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯:
ط­ظٹط§طھ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ط¨ط§ط¦ظ„ ظˆط­ط´ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظٹظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھط¨ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط®ظ„ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط²ظ† ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھط§ط¨ط¹ ظ…ط±ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط¯ط±طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط´ظˆظ‡ط±طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯.
ظ…ط±ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط²ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظپط±ظˆط´ط¯ ظٹط§ ط¨ط¨ط®ط´ط¯! ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظ‚ط±ط¶ ط¨ط¯ظ‡ط¯! ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظٹط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ! ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط¨ظƒط´ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´طھط´ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط®طµظˆطµ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ !. ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط²ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط´ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¨ط± ط²ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط¯ط± ظٹط§ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ط±ط¨ط±ظ‰ ظˆ ع¯ظ„ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ط² طµظ†ط§ط¹ط§طھ ظˆ ط­ط±ظپظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط¶ط¹ ط­ظ…ظ„ طŒ ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ظ¾ظ‰ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¨ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط¨ط³طھط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¯ط§ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯!.
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ„ظٹط§طھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط²ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ط± ط·ط§ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ظˆط§ظٹظپ ظˆط­ط´ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ظˆ ظ…ط­ظٹط·ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯

ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ظ„ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط¢ط±ط§ط، ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ ظ…ظ„ظ„ ط؛ظٹط± ظ…طھظ…ط¯ظ† طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظ† ط¨ظˆط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط±ط§ط، ظ…ظ„ظ„ ظ…طھظ…ط¯ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹظ… طھط§ ط¯ط± طھط­ظ„ظٹظ„ ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆ ط¢ظ† ط¨ظٹط´طھط± ظ¾ظ‰ ط¨ط¨ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ط¢ط´ظ†ط§طھط± ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¶ظ…ظ†ط§ ط§ط² ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط¹ط§ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯!.
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ…ظƒظ…ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯ 
ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط²ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ„ظ„ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ظ…طھظ…ط¯ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھط´ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ„ظ„ ط؛ظٹط± ظ…طھظ…ط¯ظ† ظˆ ظˆط­ط´ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯. ط²ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ¾ط³طھطھط± ط§ط² ط¨ظ‡ط§ط¦ظ… ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط´ط± ظˆ ط´ظٹط·ظ†طھ ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ظ‡ظ…ظ‡ ظƒعکظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط¯ط¨ط®طھظٹظ‡ط§ ط§ط³طھ ! ط¯ط± ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظ… ظˆ ط§ظٹط±ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…طھظ…ط¯ظ† طھط±ظٹظ† ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹط§ظ„طھ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط®طھظ†ط¯!.
ظٹظˆظ†ط§ظ†ظٹظ‡ط§طŒ ط²ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظ†ط§ط´ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ط¬ط² ظƒظ„ظپطھ ط´ط¯ظ† ظˆ ط§ط±ط¶ط§ط، ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط¬ظ†ط³ظ‰ ظ…ط±ط¯طŒ ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!.
ط¢طھظ†ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط²ظ† ط±ط§ ع†ظˆظ† ط³ظپظٹظ‡ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹظˆط§ظ†ع¯ط§ظ† ظ…ط­ط¬ظˆط±)) ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ط´ظٹط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ظ…ظ† ط¬ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط³طھ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط­ظ‚ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط·ظپظٹظ„ ظ…ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط¬ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹظ‡ط§ ظˆ ط³طھظ…ظ‡ط§طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط²ظ† طŒ ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط­ط« ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط®طھطµط±طŒ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ط±ط§ط، ظˆ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظ† طŒ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط·ط¨ط¹ط§ ط§ط² ظ‡ط¯ظپ ط¨ط§ط² ط¨ظ…ط§ظ†ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط® طھظ…ط¯ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯.(6)
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط¹ط·ظˆظپ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ظˆظٹطھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط²ظ† طŒ ع†ظ‡ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ† طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ط¹ط§ط± ظˆ ظ†ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط®طھط±ظ‰ ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط´ط¯طھ طھط§ط،ط«ط± ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط³ط±ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ظٹط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظˆ ط§ط°ط§ ط¨ط´ط± ط§ط­ط¯ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط§ ظ†ط«ظ‰ ط¸ظ„ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظ…ط³ظˆط¯ط§ ظˆظ‡ظˆ ظƒط¸ظٹظ… ط¨طھظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ظ…ظ† ط³ظˆط، ظ…ط§ط¨ط´ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط³ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظˆظ† ط§ظ… ظٹط¯ط³ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ط§ط³ط§ط، ظ…ط§ظٹط­ظƒظ…ظˆظ†(7)
(ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± طھظˆظ„ط¯ ط¯ط®طھط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¨ط³ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط±ط§ ط´ظˆظ… ظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ طŒ ط®ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط±ظˆظٹط´ ط³ظٹط§ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ط¹ ط§ظ‚ظˆط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ظ…طھظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظٹط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط®ط§ظƒ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ط´ ط³ط§ط²ظ†ط¯طں ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ†ط§ط±ظˆط§ ظˆ ط²ط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں!)
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¬ط§ظ† ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯  
ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط§ط² (ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯) ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط§ط² ظٹظƒ ط±ظٹط´ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ط³ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظ…ظƒظ…ظ„ ظˆ ط¬ظپطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ط®ط´ظ‰ طŒ ط¬ط²ط¦ظ‰ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† (ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯) ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ع¯ظˆظٹط§ ط¢ظ† ظ†ظپط³ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§طھظ‚ظˆط§ ط±ط¨ظƒظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظ…ظ† ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯ط© ظˆ ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظˆط¨ط« ظ…ظ†ظ‡ظ…ط§ ط±ط¬ط§ظ„ط§ ظƒط«ظٹط±ط§ ظˆ ظ†ط³ط§ط، (8)
(ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھط§ظ† طŒ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظٹطھط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ (ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ) ط¢ظپط±ظٹط¯ ظˆ ط¬ظپطھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ط³ â€چ ط®ظ„ظ‚ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆطŒ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.)
ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظ…ظ† ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯ط© ط«ظ… ط¬ط¹ظ„ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط²ظˆط¬ظ‡ط§(9)
(ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ط³ ظˆ ظ†ظپط³ â€چ ظˆط§ط­ط¯ظ‡ طŒ ط¬ظپطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‚ط±ط± ظƒط±ط¯.)
ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظˆ ظ„ط§ ط¨ط¹ط«ظƒظ… ط§ظ„ط§ ظƒظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯ط© ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظ…ظٹط¹ ط¨طµظٹط± (10)
(ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھع¯ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ (ظٹظƒ ط¬ط§ظ† ) ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط´ظ†ظˆط§ ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط¹ظ„ ظ„ظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط§ط²ظˆط§ط¬ط§(11)
(ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ظˆ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¬ظپطھ ظ…ظ‚ط±ط± ط¯ط§ط´طھ .)
ط¬ط§ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¢ظٹط§طھ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ظ† .
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³
(ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ ظ‡ط³طھظٹط¯.)
ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظ…ظ† ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯ط©
(ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯.)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¢ط±ط§ط، ظˆ ط§ظپظƒط§ط± ظ¾ط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ طھطµط±ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط§ط² ط¬ط§ظ† ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ â€چ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظˆط§عکظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظ†ظˆط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ.
ظˆط­ط¯طھ ط¯ط± ط¯ظˆع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ 
ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ طھطµط±ظٹط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ (ط¬ظپطھ ) ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¬ط¯ط§ط¦ظ‰ طھطµظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ…ظ† ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ط®ظ„ظ‚ظ†ط§ ط²ظˆط¬ظٹظ† ظ„ط¹ظ„ظƒظ… طھط°ظƒط±ظˆظ† (12)
(ظˆ ظ…ط§ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط² (ط¬ظپطھ ) ط²ظˆط¬ ط¢ظپط±ظٹط¯ظٹظ… طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ط´ظ…ط§ ظ…طھط°ظƒط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.)
ظˆ ظ†ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ط²ظˆط¬ظٹظ† ط§ظ„ط¯ ظƒط±ظˆط§ظ„ط§ظ†ط«ظ‰ (13)
(ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظˆط¬ ظ†ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯)
ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ط§ط²ظˆط§ط¬ ظƒظ„ظ‡ط§ ظ…ظ…ط§طھظ†ط¨طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶(14)
(ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯طŒ ط¬ظپطھظ‡ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯.)
ظˆ ظ…ظ† ظƒظ„ ط§ظ„ط«ظ…ط±ط§طھ ط¬ط¹ظ„ ظپظٹظ‡ط§ ط²ظˆط¬ظٹظ† ط§ط«ظ†ظٹظ† (15)
(ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظپطھ ط¬ظپطھ ظˆ ط¯ظˆطھط§ ط¯ظˆطھط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.)
ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ‡ظ… ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط·ط¨ظٹط¹طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظپطھظ‡ط§ ظˆ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ طھطµظˆظٹط± ط¬ط¯ط§ط¦ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ظٹظƒ ظ†ظپط³ طŒ ظٹظƒ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ظˆط­ط¯طھ ط¯ط± ط¯ظˆع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظپط³ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ط´ظƒظ„ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† طŒ ظ…طھط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط±: ع¯ظˆظٹط§ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظ†ظ‚ط´ ط¢ظپط±ظٹظ† طŒ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط±ظƒط² ظˆ ط®ظ„ظˆطھع¯ط§ظ‡ ظˆط§ط­ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¬ط²ط، طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط¯ط± ط³ظٹط± طھظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¬ط°ط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ظƒط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظƒظ…ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ†ط§ظ…ظˆط³ ط­ظٹط§طھ ظˆ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ظ„ظˆطھع¯ط§ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ظٹظ† ظˆطµظ„ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طھط­ط§ط¯ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ط°ط¨ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط§ظ…ظٹط²ظ†ط¯.
ط§ظٹط­ط³ط¨ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ† ظٹطھط±ظƒ ط³ط¯ظ‰ طŒ ط§ظ„ظ… ظٹظƒ ظ†ط·ظپط© ظ…ظ† ظ…ظ†ظ‰ ظٹظ…ظ†ظ‰ طŒ ط«ظ… ظƒط§ظ† ط¹ظ„ظ‚ط© ظپط®ظ„ظ‚ ظپط³ظˆظ‰ ظپط¬ط¹ظ„ ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ„ط²ظˆط¬ظٹظ† ط§ظ„ط¯ ظƒط±ظˆط§ظ„ط§ظ†ط«ظ‰ (16)
(ط¢ظٹط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ظƒظٹظپط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ط¨ظˆط¯طں ط³ظ¾ط³ ط®ظˆظ† ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ( ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ) ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طں ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط§ظˆطŒ ط²ظˆط¬ ظ†ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯)
ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظ…ظ† طھط±ط§ط¨ طŒ ط«ظ… ظ…ظ† ظ†ط·ظپط© ط«ظ… ط¬ط¹ظ„ظƒظ… ط§ط²ظˆط§ط¬ط§ (17)
(ظˆ ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط·ظپظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¬ظپطھ ط¬ظپطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.)
ط§ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¢ط؛ط§ط²ط´ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ظ…ط°ظƒط± (ظ…ط±ط¯) ظˆ ظ…ط¤ ظ†ط« (ط²ظ† ) ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ط­طھط³ط§ط¨ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† طŒ ظˆط­ط¯طھ ط¯ط± ط¯ظˆع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ طµط­ط¨طھ ط§ط² ط¬ط¯ط§ط¦ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…طھطµظˆط± ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط®ظ„ظ‚ظ†ط§ظƒظ… ط§ط²ظˆط§ط¬ط§(18)
( ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¬ظپطھظ‡ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظٹظ… .)
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ طھط§ظپطھظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯  
ط²ظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¬ط²ط، ظˆ ظƒظ„ طŒ ظٹط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ†ط³ط¨طھ ظ†ط® ظˆ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط¨ط§ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط§ظ… ظˆ ط­ظٹط§طھ طŒ ط²ظ† ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ظƒظ‡طھط± ظˆ ظ…ظ‡طھط±ط´ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظ†ط® ظˆ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯... ع¯ط± ع†ظ‡ ظ‚ط§ظ…طھ ط²ظ† ظ¾ظ†ط¬ ط´ط´ظ… ظ‚ط§ظ…طھ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ†ط´ ط´ط´ ظ‡ظپطھظ… ظˆ ط²ظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ط´ط¯! ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط¬ط¯ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط¬ط²ط، ظ…طھظ…ظ… ظˆ ظ…ظƒظ…ظ„ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¯ط± طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظˆ ظٹط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط³ظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط«ط¨طھ ظˆ ظ…ظ†ظپظ‰ ط¯ط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¬ط±ظ‚ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¬ط²ط، ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ„ ظ†ظٹط² ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¬ط²ط، ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط±ط²ط´ ظƒظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط²ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯طŒ ط¬ط²ط، ظ…طھظ…ظ… ظˆ ظ…ظƒظ…ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط±ط²ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ† ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ‚ط·ط¨ ظ…طھط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ…طھط¶ظ…ظ† ط§ظ…ظˆط± ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط­ط³ط§ط¨ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط² ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ظٹظ† طھط±طŒ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±طŒ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ط§ظٹط¬ط§ط¯ طھظپط§ط¶ظ„ ظ…ظٹط§ظ† ط§ط¶ظ„ط§ط¹ ط²ط§ظˆظٹظ‡ ظٹط§ ط§ط¶ظ„ط§ط¹ ظ…ط³طھط·ظٹظ„ طŒ ظƒط¯ط§ظ… ط¶ظ„ط¹ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‰ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طھط± ظٹط§ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط³طھ طں ط¨ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¶ظ„ط¹ ط¯ط±ظ†ط¸ط± ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طھط± ط¨ط§ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط³طھ طں ط¨ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ط¶ظ„ط§ط¹ ظˆ ط®ط·ظˆط· طŒ ط§ط±ط²ط´ ظƒط§ظ…ظ„ ط³ط§ط®طھظ† ظˆ ظ…ظƒظ…ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‡ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ط¶ظ„ط§ط¹ ظٹط§ ط®ط·ظˆط·طŒ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ط´ظƒظ„ ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ .
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط² ظ…ظƒظ…ظ„ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ظ…طھظ…ظ… طŒ ط¸ط±ظٹظپ طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط®ط´ظ† طھط±طŒ ظƒظˆطھط§ظ‡ طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±طŒ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظƒظ… ط¯ط±ظƒ طھط±طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±ط¨ط¹ ظ…ط³طھط·ظٹظ„ ط§ط² ط¶ظ„ط¹ ط¨ظ„ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¶ظ„ط¹ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طµط±ط§ط­طھ ظˆ ط´ظٹظˆط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ‡ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ظ„ظƒظ… ظˆ ط§ظ†طھظ… ظ„ط¨ط§ط³ ظ„ظ‡ظ†
(ط¢ظ†ط§ظ† ط²ظ†ط§ظ† ظ„ط¨ط§ط³ طŒ ظ¾ظˆط´ط´ طŒ ط²ظٹظ†طھ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ظپط§ظپ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط´ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ظپط§ظپ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ظˆط´ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯.)
ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظƒظ‡ : ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھط´ط¨ظٹظ‡ ط²ظٹط¨ط§طŒ ط´ظٹظˆط§ ظˆ ط±ط³ط§طŒط§ط±طھط¨ط§ط· ظˆ ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طں ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± طھطµظˆط± ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظٹط§ ظ„ط¨ط§ط³ طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ†ط® ‌ظ‡ط§طŒ طھط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظˆط¯ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ… طھطµظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± طھط´ظƒظٹظ„ ظٹظƒ ظˆط§ط­ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظ†ط¯.
ط²ظˆط¬ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¨ط®ط´ 
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯طŒ ط¯ظˆ ط¨ط®ط´ ط§ط² ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆط§ط­ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… طŒ ظ…ط¹ط§ظˆظ† ظˆ ظٹط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظٹظ†ع¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط§ظ‚طµظ‰ ط±ط§ ظپط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ† ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط²ظ† طŒ ط±ظˆط­ط§ ط§طھظƒط§ط، ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ طŒ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط§ط² ظ…ط±طھظپط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط²ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ„ط°طھ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ طŒ ط²ظ† طŒ ط¢ط؛ظˆط´ ظ¾ط± ظ…ظ‡ط± ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط³ظ… ظˆ ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¨ظ‰ طŒ ط¯ظ„ط³ظˆط² ظˆ ظ†ظˆط§ط²ط´ع¯ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط²ظ† طŒ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆط­ ظˆ ظ¾ظٹظƒط± ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھ طŒ ط±ظپظٹظ‚ طŒ ظ‡ظ…ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط²ظ† طŒ ظٹط§ط± ط§ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط´ظˆظ‚ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ظˆطŒ ظ…ط­ط±ظ… ط±ط§ط² ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ط¯ظ„ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ظ… ط§ظˆ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ظˆظپط§ط¯ط§ط± ط§ظˆ ط§ط³طھ . ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظˆط± ظˆ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ظ†ط´ط§ط·طŒ ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط²ظ† ع¯ظ„ ط´ظƒظˆظپط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆطŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط³ط±ط®ظˆط´ظ‰ ظˆ ط³ط±ظˆط± ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط§ظˆ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط®ط´ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط¢ظٹط§ ط²ظ† ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ†ط§ظ‚طµ ط§ط³طھ طں 
ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¢ط±ط§ط، ظˆ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظ† طŒ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظ„ط®ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… ظˆ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط¹ط§ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط²ظ† طŒ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ„ط§طھ طŒ ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ظƒظ„ظٹظ‡ ط¢ط±ط§ط، ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظ† طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ‚طµط¯ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط³ظ¾ط³ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط®ط§طµ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
ط¯ط± ظٹظˆظ†ط§ظ†
ظٹظˆظ†ط§ظ†ظٹط§ظ† طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط²ظ† ط±ط§ ظٹظƒ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط³طھ ظˆ ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ظٹط´ ظپظ‚ط· ط®ط¯ظ…طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھظƒط«ظٹط± ظ†ط³ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظٹظƒ ط²ظ† ط¨ع†ظ‡ ظ†ط§ظ‚طµ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
(ظ…ط³ظٹظˆطھط±ظˆظ¾ ظ„ظ†ع¯ ) ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ط§ط³ظ¾ط§ط±طھ ط§ع¯ط± ط§ط² ظٹظƒ ط²ظ† ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆظ‰ ط³ط±ط¨ط§ط² ظ‚ظˆظ‰ ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ ط§ط¹ط¯ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ... ط²ظ…ط§ظ† ط§ظˆط¬ طھظ…ط¯ظ† ظٹظˆظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط؛ظٹط± ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظ†ظˆط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ظ‡ظٹع† ط²ظ†ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط؛ظٹط± ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط·ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط·ط¨ظ‚ظ‡ ظ‡ظ… طŒ ط±ط³ظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(19)
ط¯ط± ط±ظ…
ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط±ظˆظ…ظٹط§ظ† طŒ ط²ظ† ظ…ط¸ظ‡ط± طھط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ط±ظˆط§ط­ ظ…ظˆط°ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طµظٹط¯ ط¯ظ„ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظ…ط؛ط²ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط² ط¢ط²ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ط² ط®ظ†ط¯ظٹط¯ظ† ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ†ط´ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط±ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط´ط®ط§طµ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط´ظٹط§ط، ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯(20)
ط¯ط± ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط±ط§ظ†
ط¯ط± ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ط³طھط§ظ† ظ†ظٹط² ط²ظ† ظˆط¶ط¹ ط±ظ‚طھ ط¨ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆط­ظˆط´ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ… ظƒظ…طھط± ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒط´ظˆط± ظ‡ظ… ظ†عکط§ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظٹط± ظ†ظ‚ط§ط· ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط²ظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط³ظٹط± ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯... ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ط¯ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظƒط´ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¬ط³طھط§ظ† ظˆ ظƒظ„ط´ظٹط¯ ظˆ ظ„ط§ط±ط³طھط§ظ† طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯! ظˆ طھط¬ط§ط±طھ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط²ظ†ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ظƒظ„ط´ظٹط¯ظ‰ ظˆ ع¯ط±ط¬ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظٹظƒ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظƒظ„ط´ظٹط¯طŒ ط³ط§ظ„ط§ظ†ظ‡ ظ…طھط¬ط§ظˆط² ط§ط² ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط²ظ† طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط´ ط²ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯...(21)
ط®ط³ط±ظˆ ظ¾ط±ظˆظٹظ† طŒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ…ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط³ط§ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ظƒط§ط® ظ…ط®طµظˆطµ ظپظ‚ط· ط³ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط²ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆ ظˆ ظ…ط·ط±ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¢ظˆط§ط²ط®ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط±ظ‚ط§طµظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(22)
ط¯ط± طھظ…ط¯ظ† ع†ظٹظ†
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ع†ظٹظ†ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¢ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒط¨ط®طھظ‰ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ†ط¯.
ظ…ط±ط¯ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ†ظٹط²ظ‰ ط¨ظپط±ظˆط´ط¯طŒ ط²ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¯ط± ط­ظƒظ… ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯. ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط­ظ‚ط§ط±طھظ‡ط§ ط¯ط± ط­ظƒظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط­ظٹط§طھ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆط± ظƒظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط³ط§ظ„ 1937 ط¯ط± ع†ظٹظ† 2 ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ† ط¯ط®طھط± ظƒظ†ظٹط² ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط¬ظٹط¨طھط± ظˆ ظپط¬ظٹط¹طھط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھط§ ع†ظ†ط¯ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظپط´ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´ظˆط± ظ‚ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظپظ„ط²ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ط² ط­ط¯ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط±ط´ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ¾ط§ظ‰ ط²ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ظ‡ ط­ط¯ ط±ط´ط¯ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯طŒط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯...
ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط²ظ† ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ط§ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ طŒ ط´ط±ظ‰ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ طŒ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ طŒ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ طŒ ط®ط·ط±ظ‰ ط®ط§ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط¬ط°ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ„ظƒ ظˆ ط¢ط³ظٹط¨ظ‰ ط±ظ†ع¯ط§ط±ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯.(23)
ط¢ظ†ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھظ‡ ط؛ط±ط¨ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¯ط± طھظˆط­ط´ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ظ†ظ‚ظ„ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ…ط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظٹظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط²ظ† 
ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ طھط­ظ„ظٹظ„ظ‰ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط²ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹ط¯ظˆط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† طھط±ط³ظ… ظƒط±ط¯:
1- ط²ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط§ظپظ‚ ط¨ط§ ط­ظٹظˆط§ظ† ظٹط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ¾ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط­ط±ظƒطھظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‚ظٹط¯ طھط¨ط¹ظٹطھ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط´ط±ط´ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظٹظ…ظ† ط¨ظˆط¯...
2- ط²ظ† ط§ط² ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط®ط§ط±ط¬ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظˆط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظٹط§ط² ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط³ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طµظˆط±طھ ط³ط± ظ¾ظˆط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط³ظٹط± ط¯ط³طھع¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط³طھظ…ظ„ظƒط§طھ ط¯ط³طھظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظƒط§ط±ط´ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظƒط±ط´ ط¨ط± ط­ط°ط± ط¨ظˆط¯.
3- ط²ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ط­ظ‚ظˆظ‚ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ†طھظپط¹ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظپط¹ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ‚ظٹظˆظ…ظٹطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط´ظˆط¯.
4- ط§ط³ط§ط³ ط±ظپطھط§ط±ط´ط§ظ† ط¨ط§ ط²ظ† طŒ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ظٹطھ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط؛ظٹط± ظ…طھظ…ط¯ظ† طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ ظ…ظ„ظ„ ظ…طھظ…ط¯ظ† ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط²ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¶ط¹ظٹظپ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط´ط±ط´ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط·ظˆط§ط¦ظپ ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ظ‡ط§ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ط®ظ„ظˆط· ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
(24)
ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§طµظˆظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ† ط§ط±ط²ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظƒط±ظٹظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ط¬ظˆظٹظ†ط¯.ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ…ظƒظ…ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯.
ط¹ظ„ظٹط±ط؛ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ‡ط§ظ†طھظ‡ط§ ظˆ ط³طھظ…ظ‡ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط§ط² ط¬ط§ظ† ظ‡ظ… ظˆ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظƒظ…ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ†ط§ظ‚طµ ط§ط³طھ(25) ط¨ط§ ط´ظٹظˆط§طھط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط·ظٹظپطھط±ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† طŒ ط¹ظ„ظ‚ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط±ظˆط­ظ‰ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¬ ط±ط§ طھط¨ظٹظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط²ظˆط¬ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¨ط®ط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظˆ ظ…ظ† ط¢ظٹط§طھظ‡ ط§ظ† ط®ظ„ظ‚ ظ„ظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط§ط²ظˆط§ط¬ط§ ظ„طھط³ظƒظ†ظˆط§ ط§ظٹظ‡ط§ (26)
(ظˆ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ظˆ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¬ظپطھ ط¢ظپط±ظٹط¯ طھط§ ط¯ط± ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط§ظ†ط³ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.)
ظˆ ط¬ط¹ظ„ ط¨ظٹظ†ظƒظ… ظ…ظˆط¯ط© ظˆط±ط­ظ…ط© ط§ظ† ظپظ‰ ط°ط§ظ„ظƒ ظ„ط§ظٹط§طھ ظ„ظ‚ظˆظ… ظٹطھظپظƒط±ظˆظ† (27)
(ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط³طھظ‰ طŒ ظ…ظˆط¯طھ طŒ ط±ط§ط،ظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط­ظ‚ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ .)
ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¬ظ‡طھ طھطµط±ظٹط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ‡ظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ط®ظ„ظ‚ظƒظ… ظ…ظ† ظ†ظپط³ ظˆط§ط­ط¯ط© ظˆ ط¬ط¹ظ„ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظ„ظٹط³ظƒظ† ط§ظ„ظٹظ‡ط§...(28)
(ط§ظˆ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ ظˆ ظ†ظپط³ ظˆ ظˆط§ط­ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ط³ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¬ظپطھ ظ…ظ‚ط±ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط§ظ†ط³ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¯ظ„ ط¨ط¬ظˆظٹط¯.)
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط®ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ط³ط§ط®طھظٹظ… طŒ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط§ط¬ط²ط§ط، ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظٹظƒ ظ¾ظٹظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ع†ط´ظ… ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… طŒ ط²ظ† ظ†ظٹط² ع†ط´ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط²ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظٹظƒ ط¯ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط³طھ ع¯ظٹط± ط¯ط± ظˆط§ط­ط¯ ط¨ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظٹط§ظˆط±ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط³ط±ط¨ط§ط² ط²ط¯ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط³ط± ظ¾ظٹع†ظ‰ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط±ط´ط¯ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ طŒ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط¤ ط§ط®ط°ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ .
ط¢ظٹط§ ط²ظ† ط¹ظ†طµط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ظƒظˆع†ظƒ ط§ط³طھ طں! 
ط²ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط¹ظ† ط§ط¨ط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط² ط²ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط²ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظٹظ… !!
ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ†ط´ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط²ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط³طھ ظˆ ط³ط¨ط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط¯ط¨ط®طھظٹظ‡ط§ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ط±طھظƒط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط´ط¯طŒ ط²ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط§ط®ط±ط§ط¬ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط²ظ† ظ…ط³ط¦ظˆظ„ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†
ط¯ط± ظ…ط³ظٹط­ظٹطھ ظ†ظٹط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† طŒ ط²ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط³ظپط± ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط¬ظ…ظ„ظ‡ 11 ظˆ 12 ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط²ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆطŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ظ‰ طھط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ظ…ظٹظˆظ‡ ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¢ظ†ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ… .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¹ط« ط³ظ‚ظˆط· ط¢ط¯ظ… طŒ ط­ظˆط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظˆ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط´ط± ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط´ط¯ طھط§ طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ظٹط³ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ط¨ظپط±ط³طھط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط´ط± ط±ط§ ظƒظ‡ ط²ظ† ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط´ظˆظٹط¯!!
ظ‡ظ†ط¯ظˆظ‡ط§طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط­ظ‚ ط­ظٹط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ† ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپظ‚ط· ط±ظˆط­ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ† ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(29)
ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ط§ط¦ظٹط§ظ† ظ†ظٹط²طŒ ط·ط¨ظ‚ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظˆط±ط® ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆط³طھط±ظ…ط§ط±ظƒ (MAR WESTER) ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط؛ظˆط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظپط±ظٹط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒطھط±ظٹظ† ط´ظƒظ„ ظ…ط¬ط³ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظٹظپطھظ‡ ظˆ ظپط±ظٹظپطھظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±ظٹط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط²ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظƒط± ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ط³ط®ظٹظپ ظˆ ظ†ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظˆ ظ…ظ„ظ„ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ط¯ظٹط§ظ† طŒ ط´ط§ظٹط¹ ع¯ط´طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظٹط§ ظ…ط§ط± ط­ظˆط§ ط±ط§ ظپط±ظٹظپطھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط­ظˆط§ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆط§ط¯ط§ط± ط³ط§ط®طھ !
طھط±طھظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط­ظˆط§ط¦ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯طں ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¬ظ†ط³ ط´ظ…ط§ طھط§ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط´ط±ط§ط±طھ ط¨ط§ ط§ظ„ط¶ط±ظˆط±ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظ…ظٹظˆظ‡ ع†ظٹط¯ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ظپط±ظٹظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ظ†ظˆط² ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط³ظ‡ظˆظ„طھ طŒ طµظˆط±طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¨ط´ط±طŒ ط¶ط§ظٹط¹ ظˆ ظپط§ط³ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯! ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ظˆ ظ…ط±ع¯ طŒ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ظ…ط±ع¯ ظ¾ط³ط± ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ .(30)
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´ طŒ ط¨ط²ع¯طھط±ظٹظ† ط³طھظ… ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظ† طŒ (ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆ ط±ظƒظ† ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ) ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط³ط§ظٹط± ط§ظ‡ط§ظ†طھظ‡ط§ ظˆ ط³طھظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظ‰ ط±ظٹط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ طŒ ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط«ظ„ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط؛ظ„ط·ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ظ…ط±ط³ظˆظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‚ط§ط· ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط®ظˆط¯ ط²ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھظ‡ظ…طھظ‡ط§ طھظ† ط¯ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط¶ط¹ط§ظپ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†  
ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ظ‚ط§ط·ط¹ط§ظ†ظ‡ ظˆ طµط±ظٹط­ طŒ ط²ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† طھظ‡ظ…طھ طھط¨ط±ط¦ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ط· ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط§ط³طھط§ظ† ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپظ‚ظ„ظ†ط§ ظٹط§ ط§ط¯ظ… ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط¹ط¯ظˆظ„ظƒ ظˆ ظ„ط²ظˆط¬طھ (31)
(ظ¾ط³ ع¯ظپطھظٹظ… ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† طھظˆ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.)
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§طŒ ظ‡ظ… ط¯ط´ظ…ظ† ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظˆط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
... ط§ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظ„ظƒظ…ط§ ط¹ط¯ظˆظ…ط¨ظٹظ† (32)
(ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ظ‡ط± ط¯ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ .)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ†ظٹط² ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظپط±ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ† ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپط±ط³ظˆط³ ظ„ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† (33)
(ظ¾ط³ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ (ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§) ط±ط§ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظƒط±ط¯.)
ظپط¯ ظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ ط¨ط؛ط±ظˆط± ظپظ„ظ…ط§ ط°ط§ظ‚ط§ ط§ظ„ط´ط¬ط±ط© ط¨ط¯طھ ظ„ظ‡ظ…ط§ ط³ظˆط§طھظ‡ظ…ط§ ظˆط·ظپظ‚ط§ ط¨ط®طµظپط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ…ط§ ظ…ظ† ظˆط±ظ‚ ط§ظ„ط¬ظ†ط© ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ‡ظ…ط§ ط±ط¨ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ظ… ط§ظ†ظ‡ظƒظ…ط§ ط¹ظ† طھظ„ظƒظ…ط§ ط§ظ„ط´ط¬ط±ط© ظˆ ط§ظ‚ظ„ ظ„ظƒظ…ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظ„ظƒظ…ط§ ط¹ط¯ظˆظ…ط¨ظٹظ†(34)
(ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط¨ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ع†ط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ع¯ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®طھ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط´ظƒ ط§ظٹظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ط³ط®طھ ط¯ط´ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طں!
ط¯ظ‚طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§طŒ ظ‡ط± ظ†ظپط± ظ…ط®ط§ط·ط¨ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط¹ظ†طµط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط¨ طŒ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظپط±ظٹط¨ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ‚ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
... ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظƒظ…ط§ ط±ط¨ظƒظ…ط§ ط¹ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط´ط¬ط±ط© ط§ظ„ط§ ط§ظ† طھظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ„ظƒظٹظ† ط§ظˆطھظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط®ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‚ط§ط³ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ†ظ‰ ظ„ظƒظ…ط§ ظ„ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§طµط­ظٹظ† (35)
(ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط؛ ع¯ظپطھ ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®طھ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆطŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط² ظ†طµظٹط­طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… .)
ظˆ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± طµط±ط§ط­طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط®ظˆط¯ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط¨ ط¯ط§ط¯.
ظپظˆط³ظˆط³ ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ ظٹط§ ط¢ط¯ظ… ظ‡ظ„ ط§ط¯ظ„ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط¬ط±ط© ط§ظ„ط®ظ„ط¯ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ظ„ط§ظٹط¨ظ„ظ‰ ظپط§ظƒظ„ط§ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظپط¨ط¯طھ ظ„ظ‡ظ…ط§ ط³ظˆط§طھظ‡ظ…ط§ ظˆ ط·ظپظ‚ط§ ظٹط®طµظپط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ظ…ظ† ظˆط±ظ‚ ط§ظ„ط¬ظ†ط© ظˆ ط¹طµظ‰ ط¢ط¯ظ… ط±ط¨ظ‡ ظپط؛ظˆظ‰ (36)
(ظ¾ط³ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ظˆ (ط¢ط¯ظ… ) ط±ط§ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظƒط±ط¯ ع¯ظپطھ ط¢ظٹط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط§ط¨ط¯ظٹطھ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ط¨ظƒظ†ظ… طں ط³ظ¾ط³ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ظ†ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط²ط´طھ ط¨ظˆط¯.ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ… طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ط§ظ‡ظ‡ ط±ظپطھ )
ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ طھطµط±ظٹط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ط§ط¹ط« ظ„ط؛ط²ط´ ط¢ظ† ط¯ظˆط´ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط¨ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆظ‚ظ„ظ†ط§ ظٹط§ ط¢ط¯ظ… ط§ط³ظƒظ† ط§ظ†طھ ظˆط²ظˆط¬ظƒ ط§ظ„ط¬ظ†ط© ظˆ ظƒظ„ط§ظ…ظ†ظ‡ط§ ط±ط؛ط¯ط§ ط­ظٹط« ط´طھظ…ط§ ظˆظ„ط§ طھظ‚ط±ط¨ط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط´ط¬ط±ط© ظپطھظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظپط§ط²ظ„ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط¹ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط®ط±ط¬ظ‡ظ…ط§ ظ…ظ…ط§ ظƒط§ظ†ط§ظپظٹظ‡ ..(37)
(ظˆ ع¯ظپطھظٹظ… ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… طھظˆ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±طھ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ط³ظƒظ† ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط²ط­ظ…طھ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط´ظˆظٹط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط´ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ع¯ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ طµط­ظٹط­ ظ„ط؛ط²ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط§ط®ط±ط§ط¬ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھط´ط§ظ† ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.)
ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ 
ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ط±ط²ط´ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط²ظ† طŒ ط§ط² ط§ط±ط²ط´ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ…ط±ط¯طŒ ط¬ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط°ط§طھط§ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ظٹط§ ط¹ظ†طµط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ‚طµ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ„ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¬ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ†ظ‚طµ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ط¹ط·ظ‰ ظƒظ„ط´ظ‰ ط، ط®ظ„ظ‚ظ‡ ط«ظ… ظ‡ط¯ظ‰ (38)
(ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .)

ط¬ظ‡ط§ظ† ع†ظˆظ† ط®ط¯ ظˆ ط®ط§ظ„ ظˆ ع†ط´ظ… ظˆ ط§ط¨ط±ظˆط³طھ
ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ط³طھ

ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط´ظˆط± طھظ† طŒ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ط¹ط¶ط§ط، ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظٹظپظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¸ط±ط§ظپطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ط²ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط³طھط¨ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظˆط§ط­ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط² ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ط®ط§طµ â€چ ط®ظˆط¯ط´ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط®ط´ظˆظ†طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط²ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¸ط±ط§ظپطھ ظˆ ظ†ط§ط²ظƒظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط± ط­ظ…ظ„ظ‡ ط®ظˆط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط؛ط²ط§ظ„ ط±ظ… ط¬ظ…ط§ظ„ ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ظٹط§ظ„ ظˆ ظƒظˆظ¾ط§ظ„ طŒ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط؛ط²ط§ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ„ط·ط§ظپطھ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ظ…ظٹط¯ظ† ط§ط² ط®ط´ظˆظ†طھط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط±ظ…ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظٹط¨ط§ ط§ط³طھ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ط²ظٹط¨ط§.
ظ†ظ‚ط§ط´ ط§ط²ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ظ†ظ‚ط§ط´ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆظ†ط¸ط§ظ… ط§ط­ط³ظ† ط±ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ„ظ‚ط¯ ط®ظ„ظ‚ظ†ط§ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ظپظ‰ ط§ط­ط³ظ† طھظ‚ظˆظٹظ… (39)
(ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ‚ظˆط§ظ… ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… )
ظˆ طµظˆط±ظƒظ… ظپط§ط­ط³ظ† طµظˆط±ظƒظ… (40)
(ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھطµظˆظٹط± ظƒظ†ظٹط¯ ظ¾ط³ طµظˆط±طھ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.)
ط¢ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ†ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط¨ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯:
ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ط³ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚
ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط§ظ… ط§ط­ط³ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط®طھط§ظ† طŒ طھظ†ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ط®ط´ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط´ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‡ط§ ط²ظٹط¨ط§طŒ ط¸ط±ظٹظپ ظˆ ظ„ط·ظٹظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط«ظ„ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯طں 
ظ†ط§ط¸ظ… ظ†ط¸ط§ظ… ط§ط­ط³ظ† طŒ ط²ظٹط¨ط§ طھظ†ط¸ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¨ ط¨ظ†ع¯ط±ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط§ظٹظ† ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… ع†ط±ط§ ط´ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط®ظˆط´ط±ظ†ع¯ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں ع†ط±ط§ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط±ط§ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں ط¬ط±ط§ ط§ط±ط؛ظˆط§ظ† طŒ ع¯ظ„ط³ط±ط® ظˆ ظٹط§ ط³ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ع¯ظٹط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ†ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط´ط¨ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ط±ظˆظ… ظˆ ظٹظƒ ط¯ط§ظ…ظ† ط¨ع†ظٹظ†ظ… طں ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ع¯ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ط§ط³طھ ظٹط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ طھظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط²ظٹط¨ط§طŒ ط²ظٹط¨ط§ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طں ظˆ ط¨ط§ طھط¬ط§ظˆط²ع¯ط±ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾عکظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ظپط³ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں طھظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظٹط§ط¨ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹط± ظ†ظƒظ† طŒ طھظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆ ظƒظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ع¯ظ„ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯طں ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ع¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ط±ط§ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± ظپط±ط¶ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯. طھظˆ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ ظ…ط«ظ„ ط¨ط§ط¨ط§ ط¨ط§ط´ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„طھ ظپط±ظٹط§ط¯ط¨ظƒط´(41) ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ„طھ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‰ طŒ ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط­طھظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ .
ط§ظٹظ† ط§ط² ط§ظ†ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظپط´ظ‡ ظˆ ظ„ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‚طµط± ط¨ط´ظ…ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ظ†ظپط´ظ‡ ظ…ط¹ط·ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط¢ظˆط± ظˆ ع†ط±ط§ ظ„ط§ظ„ظ‡ ط®ظˆط´ط±ظ†ع¯ طŒ ط²ظٹط¨ط§طŒ ظ¾ط±ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط¬ظˆظ‰ ط§ط³طھ طں
طھظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط²ظƒط§ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط®ظˆط´ ع¯ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظ…طھ ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظƒظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط¦ط­ظ‡ ع¯ظ„ ط¨ط¯ ظ…ع¯ظˆ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´ط§ظ… ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظ„ ط¨ظ†ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظˆ ظƒظ†ظ‰ ظˆ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ†ط§ط¸ظ…ط´ ظƒط±ظ†ط´ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ طھط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ط§ظ„ط®ط§ظ„ظ‚ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظ‰ !
ط¢ط±ظ‰ ط²ظ† ط¹ظ†طµط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ظƒظˆع†ظƒ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† طھظˆط¦ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ !

 

next page fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation