بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نماز و عبادت امام حسین علیه السلام, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     namaaz_ebaadat_hossein_azizi_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     namaaz_ebaadat_hossein_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     namaaz_ebaadat_hossein_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     namaaz_ebaadat_hossein_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     namaaz_ebaadat_hossein_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     namaaz_ebaadat_hossein_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
 

 

 
 

ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ± -


ظ¾ظٹط´ع¯ظپطھط§ط±
ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں
ط«ط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظٹط³طھ طں
ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ظƒظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط§ط± ط¨ط¯ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع†ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ع¯ظپطھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط§ط± ط¨ط¯ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ع†ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ طµط¯ط§ ط²ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط؛ط± ط¯ط± ط¯ط³طھط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھظٹط± ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط²ط¯ظ†ط¯ ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ط±ط§ ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ظٹظƒ ط´ط¨ ط¨ظ‡ طھط§ط®ظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ط±ط§ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظƒط±ط¯طں
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط®ط± ع†ظ‡ ط°ظƒط±ظ‰ ع¯ظپطھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط­ط±ظ… ظˆط¯ط§ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ ع†ظ‡ ط°ظƒط±ظ‰ ط±ط§ ع¯ظپطھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ† طھظٹط± ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ع†ظ‡ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ طھظٹط± ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط®ظˆط±ط¯ ع†ظ‡ ط°ظƒط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط² ع†ظ‡ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ع¯ظپطھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ع¯ط± ط¬ع¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظٹط± ط³ظ… ط§ط³ط¨ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط§ط´ظ‚ ط±ط®ط³ط§ط± ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط­ ط·ط§ط¹ط§طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظٹط¶ ط¯ط§ط¦ظ… ط±ظˆط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¨ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط°ظƒط± ظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§ظ„طµ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ†ظ…ط§ط² ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµط¨ط­ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¢ظ† ط·ظˆط± ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯: ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†طھ ط«ظ‚طھظ‰ ظپظ‰ ظƒظ„ ظƒط±ط¨ طŒ ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¯ط± ظ‡ط± ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ طھظˆ طھظƒظٹظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ†ظ‰ .
طھظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§طµط§ط¨طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ظˆظ† ط«ط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھ طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ط±ظˆط² ط³ظ‚ظٹظپظ‡ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظ†ط´ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ عکظˆظ„ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ط¢ظ„ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط±ط´ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ طŒ ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ط§ط¬ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ… .
ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط´ظپط§ط¹طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¹ظ„ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طµظ„ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.

ط²ظ…ط³طھط§ظ† 1380
ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ‚ظ… - ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظ†ط§ظ… : ط­ط³ظٹظ†
ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ ظ…ط¹ط±ظˆظپ : ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،طŒ ط«ط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‡
ظƒظ†ظٹظ‡ : ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±: ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظˆظ‚طھ ظˆ ظ…ط­ظ„ طھظˆظ„ط¯: ط³ظˆظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ : ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ (ط§ط² ط³ط§ظ„ 50 طھط§ 61 ظ‡â€چ ظ‚ )
ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط؛ط§طµط¨ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ :ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯
ظˆظ‚طھ ظˆ ظ…ط­ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ : ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط³ظ† 57 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.
ظ…ط±ظ‚ط¯ ط´ط±ظٹظپط´ : ط´ظ‡ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظƒط´ظˆط± ط¹ط±ط§ظ‚ ط§ط³طھ .
ط¯ظˆط±ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط®ط´ طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒط±ط¯:
1- ظ…ظ„ط§ط²ظ…طھ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… (ط­ط¯ظˆط¯ ط´ط´ ط³ط§ظ„ )
2- ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ظ„ط§ط²ظ…طھ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ط­ط¯ظˆط¯ 40 ط³ط§ظ„ )
3- ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ (ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ )
4- ظ†ظ‡ط¶طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط§ط³طھ .
1- ظ¾ط±ع†ظ…ط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¨ط§ط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظˆط¯.
2- ظ…ظˆط°ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¬ط§ط¬ ط¨ظ† ظ…ط³ط±ظˆظ‚ ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظ‡ط¬ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((ط§ظ…ط§ظ…)) ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط­ط§طµظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط¬ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ظˆط± ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظƒظ‡ ع¯ط³ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ…ظˆط±ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ„ط¨ط§ط³ ط§ط­ط±ط§ظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط¬ طھظ…طھط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ظپط±ط¯ظ‡ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط´طھظ… ط°ظٹط­ط¬ظ‡ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط¹ط±ط§ظ‚ ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ط±ظ…طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظƒظ‡ ط±ط§ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
4- ط³ظپظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¨ظˆط¯.
5- ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ 150 ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط±ط³ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
6- ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… 18 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
7- ظ¾ط³ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط² ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط³ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
8- ط³ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط³ط§ط³ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… :
ط§ظ„ظپ : ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¨ : ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ . ط¬ : ط¹ط§ظ…ظ„ ط§طµظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±
9- ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط´ ع¯ظˆط´ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ع†ظˆظ† ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
10- ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ : ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط±ظٹظپ ط­ط¶ط±طھ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط³ظ… ظˆ ط±ط³ظ… ط°ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ‚ط§طھظ„ظٹظ† ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ„ط¹ظ†طھ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
11- ط§ط³ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط°ظˆط§ظ„ط¬ظ†ط§ط­ ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯.
12- ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظˆط³ط· ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¯ظپظ† ط´ط¯.
13- ط§ظˆظ„ظٹظ† ط²ط§ط¦ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ طھط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§
1- ط§ط°ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ط² ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ†طھ ط¹ظ…ظٹط³ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±.))
ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ†ط¯ط§ظ‚ظ‡ ط³ظپظٹط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ط±ط¯ظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط§ط² ط¯ظٹط¯ط§ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط§ط¯ ظˆ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط±ط§ط³طھط´ ط§ط°ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ع†ظ¾ط´ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ع¯ظپطھ . ط³ظ¾ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯.
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظٹطھ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط²ط§ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ط³طھظ…ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط±ط§ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
2- ظ‡ط²ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط²
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط«ط§ظ„ ط´ط®طµظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ع†ط±ط§ ظ¾ط¯ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ… ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: طھط¹ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.(1)
3- ظˆط¶ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظƒط§ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط°ط§ طھظˆط¶ط§ط، طھط؛ظٹط± ظ„ظˆظ†ظ‡ ظˆ ط§ط±طھط¹ط¯طھ ظ…ظپط§طµظ„ظ‡ ظپظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ طŒ ظپظ‚ط§ظ„ : ط­ظ‚ ظ„ظ…ظ† ظˆظ‚ظپ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط± ط§ظ† ظٹطµظپط± ظ„ظˆظ†ظ‡ ظˆ طھط±طھط¹ط¯ ظ…ظپط§طµظ„ظ‡ طŒ
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظˆط¶ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ط±ظ†ع¯ط´ ظ¾ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ظٹط¯.
ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¬ط¨ط±ظˆطھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط±ظ†ع¯ط´ ط²ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ„ط±ط²ط¯.(2)
4- ط³ظ†طھ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± طھظƒط¨ظٹط±
طµط¯ظˆظ‚ ط±ط­ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ… ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظ†ظƒظ†ط¯ ط­ط±ظپ ظ†ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط³ط®ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… (ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²) ظ¾ط´طھ ط³ط± ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… طµظپ ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ طھظƒط¨ظٹط± ظ†ظ…ط§ط² ع¯ظپطھ طŒ ظ¾ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ظ†ظٹط²) طھظƒط¨ظٹط± ع¯ظپطھ طŒ ع†ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… طھظƒط¨ظٹط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ طھظƒط¨ظٹط± ط±ط§ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² (ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§) ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± طھظƒط¨ظٹط± ع¯ظپطھ . ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظ†طھ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± طھظƒط¨ظٹط± ع¯ظپطھظ† (ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²) ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯.
5- ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ظٹظƒ ظ„ط¨ط§ط³
ط§ط¨ظˆ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¬ظ‡طھ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ„ط¨ط§ط³ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظٹظƒ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ظٹظ…ظ‡ ط³ط§ظ‚ ظ¾ط§ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط²ط§ظ†ظˆظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¯ظˆ ط¨ط§ظ„ ظ¾ط±ط³طھظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ظƒظˆط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ط§ط² ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط¨ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯.))
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ((ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ظ„ط¨ط§ط³ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.(3)))
6- ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±
ط¶ظٹظپ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ط±ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ! ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظˆ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¢ط´ظپطھع¯ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط±! طھظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط§ظˆ ط¢ط´ظپطھع¯ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒظ†ط¯.(4)))
7- ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ط´ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯.(5)
8- طھط؛ظٹظٹط± ط±ظ†ع¯ طµظˆط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط¶ظˆ
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ط±ظ†ع¯ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظٹط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯: ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ع†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط¶ظˆ ط¯ط± ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط³طھظ… طں(6)))
9- ظ†ظ…ط§ط² طھظ‚ظٹظ‡
ظ‚ط·ط¨ ط±ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒط§ط¸ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… (ط§ط² ط¨ط§ط¨ طھظ‚ظٹظ‡ ) ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: ط¢ظٹط§ ظ¾ط¯ط± ط´ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط§ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(7)
10- ط³ظپط§ط±ط´ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ط، ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† : ((ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظ…ط± ظƒظ† ظˆ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط³ط®طھ ط¨ط± ط¢ظ† ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ .)) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… طŒ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† (ط¬ظ‡طھ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²)طŒ ظ‡ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط®طµظˆطµظ‰ .
ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط²ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ طŒ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ‡ط± ط±ظˆط²طŒ ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯))طŒ ظ¾ط³ (ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ) ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ) ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯: ((ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط± ظƒط§طھ ط®ط¯ط§ (ظ†ظٹط²) ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§.))
ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¯ظˆ ط·ط±ظپ ع†ظ‡ط§ط± ع†ظˆط¨ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ†ظ…ط§ط²طŒ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯))طŒ((ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆطھ ط¨ط¨ط±ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ (ط§ط² ظ‡ط± ظ†ط§ط®ط§ظ„طµظ‰ ) ظ¾ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.))
ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ط± ط±ظˆط² طµط¨ط­ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ . ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ظ…ط±ط§ط، ط®ط§ط¯ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ((ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰)) ط§ط² ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ظˆ ط§ط² ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¬ط¯ط´ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ظˆ ط§ط،ظ…ط± ط§ط،ظ‡ظ„ظƒ ط¨ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆ ط§طµط·ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ط§((ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط®طھ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ )) ط¨ظ‡ ظ…ط¯طھ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ…ط§ط² ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھ !((ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ†ط²ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯)) ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ط³ظٹطµط¯ ظ†ظپط± ط§ط² طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط§ط² ط¬ط¯ط´ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط±ظˆط²ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظپط±ظ†ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظˆط´ط´ ط¹ط¨ط§ظٹظ‰ ط®ظٹط¨ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط°ظ‡ط¨ ط¹ظ†ظƒظ… ط§ظ„ط±ط¬ط³ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط·ظ‡ط± ظƒظ… طھط·ظ‡ظٹط±ط§.
ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھظ… طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ (ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ‰ ط§ظ…ط§) ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظٹط± ط¯ط§ط±ظ‰ .(8)
11- طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§
ظ…ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طµط¨ط­ ظƒط±ط¯ظ‰ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((طµط¨ط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… طŒ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ظ… ظˆ ط¢طھط´ طŒ ظ¾ظٹط´ â€چ ط±ظˆظٹظ… طŒ ظ…ط±ع¯ طŒ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ظ… طŒ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ… ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ظ… . طھظˆط§ظ† ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¹ط°ط§ط¨ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ظƒط¯ط§ظ… ظپظ‚ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ(9)طں!
12- ط·ظˆط§ظپ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¹طµط±
ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط² ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ :((ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¬ظ…ط§ط¹طھ ) ظ†ظ…ط§ط² ط¹طµط± ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط³ظ¾ط³ ظ†ط²ط¯ ط­ط¬ط± ط§ظ„ط§ط³ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط³طھظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± ط·ظˆط§ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯.))
ظ…ط±ط¯ظ… (ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯) ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظٹظ†ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯.
ظ¾ط³ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± (ظ‡ط¬ظˆظ… ظˆ) ظپط´ط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ط±ظƒط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھ ط±ظƒط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط± ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظƒظ† ظ†ط²ط¯ ط­ط¬ط± ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط­ط¬ط± ط¨ع¯ط°ط±ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط³طھظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ع¯ظپطھظ… : ط´ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ‡ظپطھ ط·ظˆط§ظپ - ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ظ…ط§ط² ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ‡ - ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط·ظˆط§ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(10)
13- ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط±ظٹظ… طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ظٹط§ظپطھ طŒ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظ„ظ… ظٹط®ط¨ ط§ظ„ط§ظ† ظ…ظ† ط±ط¬ط§ظƒ ظˆ ظ…ظ†  
 ط­ط±ظƒ ظ…ظ† ط¯ظˆظ† ط¨ط§ط¨ظƒ ط§ظ„ط­ظ„ظ‚ظ‡
ط§ظ†طھ ط¬ظˆط§ط¯ ظˆ ط§ظ†طھ ظ…ط¹طھظ…ط¯  
 ط§ط¨ظˆظƒ ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظ‚ط§طھظ„ ط§ظ„ظپط³ظ‚ط©
ظ„ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ظƒط§ظ† ظ…ظ† ط§ظˆط¦ظ„ظƒظ…  
 ظƒط§ظ†طھ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط§ظ„ط¬ط­ظٹظ… ظ…ظ†ط·ط¨ظ‚ط©
ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ع¯ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ‚ ط§ظ„ط¨ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط®ط´ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ .
طھظˆ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط¯ط±طھ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ظپط§ط³ظ‚ظٹظ† ط¨ظˆط¯.
ط§ع¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظ†ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط­ط¬ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظ‡ طŒ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط± ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ظ†ط¨ط± ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆ ط¨ط±ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² طھظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹع†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط´ظƒط§ظپ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ط®ط¬ط§ظ„طھ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ط±ط§ ط³ط±ظˆط¯ظ†ط¯:
ط®ط°ظ‡ط§ ظپط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظٹظƒ ظ…ط¹طھط°ط±  
 ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط،ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظٹظƒ ط°ظˆ ط´ظپظ‚ط©
ظ„ظˆ ظƒط§ظ† ظپظ‰ ط³ظٹط±ظ†ط§ ط§ظ„ط؛ط¯ط§ط© ط¹طµط§  
 ط§ظ…ط³طھ ط³ظ…ط§ظ†ط§ ط¹ظ„ظٹظƒ ظ…ظ†ط¯ظپظ‚ط©
ظ„ظƒظ† ط±ظٹط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط°ظˆ ط؛ظٹط±  
 ظˆ ط§ظ„ظƒظپ ظ…ظ†ظ‰ ظ‚ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ†ظپظ‚ط©
ط¨ع¯ظٹط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط±ط§طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظ…ظ‰ ط¢ظ† ط§ط² ط¹ط°ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ… .
ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ ط«ط±ظˆطھ ط³ط±ط´ط§ط±ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط±ظٹط²ط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ظ„ظٹظƒظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط±ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ . (ط±ظٹط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظٹظ„ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ظ…ط³ ظˆ ط²ظƒط§طھط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط³طھط­ظ‚ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.)
ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯! ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط´ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ طھظˆطŒ ظƒظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں!
ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط³ط®ط§ظˆطھ ط²ظٹط± ط®ط§ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ظپطھ .(11)
14- ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
طµط¯ظˆظ‚ ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ط·ط± ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط²ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط§ظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ط´ â€چ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ((ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ط¨ط§ ط¹ط·ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظˆط´ط¨ظˆ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط­ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¹ط·ط± ط§ط³طھ .))
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط®ظˆط±ط¯طŒ ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯: ع†ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ‰ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط§ظ…ط§ طھط­ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯.
ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: طھط­ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط؛ظ† (ط¹ط·ط±) ظˆ ط¨ط®ظˆط±ط¯ط§ظ† .(12)
15- ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ط±ط§ظ†
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ط´ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: (ط§ط² ط®ط¯ط§) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ طŒ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط®ظٹط² ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظƒظ† !
ط§ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯:((ط¨ط§ط±ط§ظ„ظ‡ط§! ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ظƒط§طھ ! ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط³ط±ط´ط§ط± ط¨ط¨ط§ط±طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ط§ع¯ظٹط±طŒ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ طŒ ظ¾ط± ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط±ظٹط²ط§ظ† طŒ ط±ظˆط§ظ† ظˆ ط´ظƒط§ظپظ†ط¯ظ‡ (ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ط®ط´ظƒ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ) - ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†طھ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ - ط³ظٹط±ط§ط¨ ظپط±ظ…ط§. ط¢ظ…ظٹظ† ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† .))
ط§ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط±ط§ظ† (ط³ظٹظ„ ط¢ط³ط§) ظپط±ط³طھط§ط¯. ط¹ط±ط¨ظ‰ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ظ†ظˆط§ط­ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھظ¾ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¨ ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ (ط§ط² ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ) ظ¾ظٹع† ظˆ طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.(13)
16- ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ†ط§ظپظ‚
ظ…ط±ط¯ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظٹط§ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طھظˆ ظ‡ظ… ط¨ع¯ظˆ.
ط؛ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظٹطھ طھظƒط¨ظٹط± ع¯ظپطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط،ظƒط¨ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ† ظپظ„ط§ظ†ط§ ط¹ط¨ط¯ظƒ ط§ظ„ظپ ظ„ط¹ظ†ط© ظ…ظˆطھظ„ظپظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ط®طھظ„ظپظ‡ طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط،ط®ط² ط¹ط¨ط¯ظƒ ظپظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظƒ ظˆ ط¨ظ„ط§ط¯ظƒ ظˆ ط§ط،طµظ„ظ‡ ط­ط± ظ†ط§ط±ظƒ ظˆ ط§ط°ظ‚ظ‡ ط§ط´ط¯ ط¹ط°ط§ط¨ظƒ طŒ ظپط§ظ†ظ‡ ظƒط§ظ† ظٹطھظˆظ„ظ‰ ط§ط،ط¹ط¯ط§ط،ظƒ ظˆ ظٹط¹ط§ط¯ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ط،ظƒ ظˆ ظٹط¨ط؛ط¶ ط§ط،ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظٹظƒ طŒ
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§! ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط§ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ طŒ ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظٹطھ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط®ظپظٹظپ ظƒظ† ظˆ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط®طھ ط±ط§ ظ†طµظٹط¨ ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط¹ط°ط§ط¨طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع†ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ†طھ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .(14)))
17- ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط؛ط³ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¶ظ…ظ† ط®ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ - ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ (ع†ظˆظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ… ) ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ…ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط§ط¨ظˆطھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط²ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ط³طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظپظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط؛ط³ظ„ط´ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† طھط§ط¨ظˆطھ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¬ظ„ظˆ طھط§ط¨ظˆطھ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ‚ط¨ طھط§ط¨ظˆطھ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظˆ ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ط±ظپطھ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯) ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ظ†ط¯.(15)
18- ظ†ظ…ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ…
ط´ط¨ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§! ظ…ظ†ظ… ط­ط³ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ظ…ظ†ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆظ‡ ط¯ط®طھط±ظ‰ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط¬ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‰ . ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§! طھظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط­ظ‚ظ… ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھظ… ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط´ظƒظˆظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ طھظˆ طھط§ (ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ) طھظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ… .))
ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ ط¨ظˆط¯(16)0
19- ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ…
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ : ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¨ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط®ط§ط±ط¬ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ط¬ط¯ط´ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط¯ ط±ظƒط¹طھ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ط§ظˆظٹظ… طŒ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط§ظ‚ظپظ‰ طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ظ…ظ† ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظƒط§ط± ط¨ط¯ ط±ط§ ط²ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ظ… طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طŒ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ! ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طھظ†ظ‡ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ طھظˆ ظˆ ط±ط³ظˆظ„طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ…ظ‚ط¯ط± ط³ط§ط²ظ‰ .
20- ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ¾ظٹط´ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ !
ع†ظˆظ† ظ…ظˆط°ظ† (ط§ط°ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ) ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ طھظƒط¨ظٹط± ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ع¯ظپطھ . ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ظ†ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظپطھظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ظˆ.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ )). ظ¾ط³ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ .(17)
21- ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ظƒظ†ط§ط± ظ…ط²ط§ط± ط®ط¯ظٹط¬ظ‡
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆ.
ط§ظ†ط³ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ظ… طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! طھظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ! طھظƒظٹظ‡ ط§ظ… ط¨ط± طھظˆط³طھ طŒ ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ظ‰ . ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط± ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظ…ط­ط¨ط´ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظٹط´ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط؛طµظ‡ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط²ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط´ط¯: ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ظٹط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… . ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ… ظ…ط´طھط§ظ‚ ط´ظ†ظٹط¯ظ† طµط¯ط§ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ طµط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹظ… . ط¯ط¹ط§ظ‰ طھظˆ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ¾ظˆط´ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… . ط§ع¯ط± ط¨ط§ط¯ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ط¨ ط§ظˆ ط¨ظˆط²ط¯طŒ ط§ط² ط¨ظٹظ‡ظˆط´ظ‰ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط¯. ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ظٹظ„ ظˆ طھط±ط³ ظˆ ط­ط³ط§ط¨ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ طھظˆط§ظ… .
22- ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط³ط®ظ† ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظپط±ط¯ظ‰ ظپط§ط¶ظ„ ظ…طھط¯ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط­ط¬ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط± ظ…ظ‰ ط²ط¯.
ظƒط§ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ ظپط§ط¶ظ„ط§ ط¯ظٹظ†ط§ - ظƒط«ظٹط± ط§ظ„طµظˆظ… ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆ ط§ظ„ط­ط¬ ظˆ ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط§ظ„ط®ظٹط± ط¬ظ…ظٹط¹ظ‡ط§طŒ
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طŒ ط±ظ‚ظٹط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ طŒ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظ„ط´ ظ„ط¨ط±ظٹط² ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظˆط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط¨ ط®ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯. ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ظٹظƒ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ظ‚ظٹط¨ظ‰ ط§ط² ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظپطھ : ((ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط¨ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ط¨ط³ â€چ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .))
ط§ط،ظ…ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‚ط¯ ظ‚طھظ„ظˆظ‡ ظˆ ظƒط§ظ† ط·ظˆظٹظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ طŒ ظƒط«ظٹط±ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± طµظٹط§ظ…ظ‡ .
ط¹ظ‚ط§ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…طھط§ط®ط± ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط¨ظˆ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ظ¾ط¯ط± ظٹط§ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ) ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظˆط¯. ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯طŒ ط²ظٹط§ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظ…ع¯ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط² ط§ظˆ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(18)
23- ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯
ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ†ط¨ظˆط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ„ط­ط¸ط§طھ ظˆ ط¯ظ… ط²ط¯ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ط¯ظ† ط§ظˆطŒ ظ†طµظٹط­طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ طµط¨ط± ط§ظˆطŒ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ† ط³ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®طµظ… ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† طµط¨ط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ظˆ ط­ط§ظ„ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ظƒظپط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ . ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط±ظ…ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ„ط¨ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط®ط´ظƒظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظ…طھط±ظ†ظ… ط¨ظˆط¯:
ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط¶ط§ ط¨ظ‚ط¶ط§ط¦ظƒ طŒ طµط¨ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ„ط§ط¦ظƒ طŒ طھطµط¯ظٹظ‚ط§ ظ„ط§ ظ…ط±ظƒ طŒ ظ„ط§ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط³ظˆط§ظƒ .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… طھظˆ ط±ط§ط¶ظٹظ… . ط¨ط± ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظˆ طµط§ط¨ط±ظ… . ظˆ ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ط¯ط§ط±ظ… . ط¬ط² طھظˆ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
24- ط§ظ†ط³ ط¨ط§ ظ…ط³ط¬ط¯
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ .
ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† طµظ†ط¯ظ„ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ظˆط¨ ظ¾ط³ط± ط¬ط§ظ† ! ط­ط§ظ„ط§ ظ…ط«ظ„ ظ¾ط¯ط± ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظƒظ† .
ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ‡ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط­ظ† ظˆ ط­ط§ظ„طھ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط´ظٹط±ظٹظ† ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± طھط¹ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط³ط§ط®طھ طھط§ طµط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ط´ظ†ظˆط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ظ† ط®ط¬ط§ظ„طھ ط¨ظƒط´ط¯.
ظ‚ط±ط§ط± ط´ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ط®ظپظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط¨ط§ط¨ط§ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ع†ط§ط± ظ„ظƒظ†طھ ط²ط¨ط§ظ† ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ طھط¹ط¬ط¨ ظ…ط§ط¯ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ : ((ظ…ط§ط¯ط±! طھط¹ط¬ط¨ ظ†ظƒظ† ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ظ… ط®ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط¯طŒ ط¹ظ„طھط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھظ…ط§ظ… ط³ط®ظ†ظˆط±ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.))
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ط² ظ¾ط³ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط²ظٹط± ع†ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط± ظ„ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظٹط±ظٹظ† ط²ط¨ط§ظ†ط´ â€چ ط¨ظˆط³ظ‡ ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ط¨ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ط´ظٹط±ظٹظ† ط²ط¨ط§ظ†ظٹطھ ط¨ط±ظˆط¯.(19)
25- ظ…ط³ط¬ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ…
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط±ظپطھ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط± ظ¾ط´طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط³ظˆط§ط± ط´ط¯. ط§ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ظˆطŒ ط¨ط±ظˆ!
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯. ط§ظ…ط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط±ظپطھ طŒ ط­ط³ظٹظ† ظƒط§ط±ط´ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯.
ظˆط¶ط¹ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ طھط§ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط¯ع†ط§ط± ع†ظ†ط§ظ† ط´ع¯ظپطھظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… !
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ! ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ظٹط¯طŒ ط¨ط± ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†طھط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ…ط±ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط±ط§ظپطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆ ط¢ظˆط±ط¯.(20)
26- ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط¯ط±
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط؛ط³ظ„ ظ¾ط¯ط± ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط§ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط­ط³ظˆط³ظ‰ ط³ط¨ظƒ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط´ع¯ظپطھظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ط¯ط±! ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط³ط¨ظƒ ط§ط³طھ طں!
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ط§ ظ…ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ط³ظ„ ظ¾ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظٹط§ط±ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¹ظ‚ط¨ طھط§ط¨ظˆطھ ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ طھط§ط¨ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯. طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ‚ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط¨ط± ط·ط¨ظ‚ ظˆطµظٹطھ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ظˆ ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯.(21)
27- ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²
ظٹظƒ ط´ط¨ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ((ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط±ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.))
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط¯ط±طŒ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯. ظپظ‚ظٹط±ظ‰ عکظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظˆط´ ظˆ ط¶ط¹ظٹظپ ط±ط§ ط¯ظٹط¯. ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¯ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… طŒ ظƒظ‡ ط®ط±ط¬ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ظ†ط§ع†ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯.(22)
28- ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ†ظ‡ ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¯ط¹ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ‡ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .(23)
ع¯ط±ع†ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط¨ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط±ظˆ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† .
29- ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ…
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¬ط±ط¨ظ† ط¹ط¯ظ‰ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط¢ظ…ط¯. ظˆظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط¬ط±ط¨ظ† ط¹ط¯ظ‰ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظˆ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ¾ط¯ط± طھظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طں
ع¯ظپطھ : ظƒط´طھظ… طŒ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط¯ظپظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ… .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط´ظ…ظ† طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ظˆظ„طھ ط¨ظٹط§ط¨ظٹظ… ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹظ… طŒ ظƒظپظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯(24).
30- ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط±ط§ظٹظ… ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط؛ظٹط± ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ) ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط؛ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ع¯ظ‰ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط¬ظ„ظˆطھط± ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ظ† ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط¨ط§ ط´ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط³ع¯ طŒ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط´ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ… .
ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط±ظپطھظ… ظˆ ظ†ظˆظƒط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹط³طھ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط®ط±ظٹط¯ظ… .
ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ظ†ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط؛ظ„ط§ظ… ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ‚ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ طھط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط؛ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ظ‡ظ… ظ†ط«ط§ط±طھط§ظ† ظƒظ†ظ… .
ع¯ظپطھظ… : ظ†ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ… .
ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯. ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ… .
ظ‡ظ…ط³ط± ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ…ط¬ط°ظˆط¨ ط§ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ‡ط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… . ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ… ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ط¯ط§ط¯ظ… .(25)
31- ظ…ط²ط¯ ظ…ط¹ظ„ظ…
ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط³ظ„ظ…ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯. ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ط±ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ¾ط¯ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط°ظˆظ‚ ظˆ ط´ظˆظ‚ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ظٹط±ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ط¢ط®ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± طھط­طھ طھط§ط«ظٹط± ط²ط­ظ…ط§طھ ظ…ط¹ظ„ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط·ظ„ط§ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ظˆط§ط±ظٹط¯ ظ¾ط± ظƒط±ط¯.
ط¨ط±ط®ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ظ†ع¯ظپطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯: ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ط²ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط§ع†ظٹط² ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظƒط§ط± ظ…ط¹ظ„ظ… ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ .(26)

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation