بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب کرامات الحسینیة جلد دوم, حجت الاسلام والمسلمین على میرخلف زاده   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_2_mirkhalafzaadeh_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ± -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_2_mirkhalafzaadeh_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ² -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_2_mirkhalafzaadeh_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ³ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_2_mirkhalafzaadeh_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ´ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_2_mirkhalafzaadeh_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غµ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_2_mirkhalafzaadeh_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ¶ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_2_mirkhalafzaadeh_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ· -
 

 

 
 

ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ…
ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ

ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظٹط± ط®ظ„ظپ ط²ط§ط¯ظ‡

- غ³ -


  ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ظˆ ظپظ†ظ‘ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ظٹط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظƒط±ظ‘ط± ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ظ‚ظٹظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھظ‡ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط±ظ‚ظٹظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ† ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆظ‚ط§ظ„ظٹع†ظ‡ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ظٹظ…طھ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط§ظˆ ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظ‰ ظˆ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط²ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± طھط¹ط¬ط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ظ‡ ظٹظƒ ط²ظ† ظ†ط§ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆظ‰ ط¯ط± ط§ظپط±ط§ط¯ طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ظٹط´ظˆط¯ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§طµظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¹ظ„طھ ط±ط§ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ط­ظˆظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ… ظˆظ„ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظپط±ط§ظ†ط³ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظˆط± ط§ظٹظ† ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ط³ظƒظ† ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظˆظ„ ط´ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظƒظ†ظ… طŒ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ع†ظˆظ† ط¢ظ† طµط¯ط§ظ‡ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ طµط¯ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ط³طھ طں ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھظ†ط¯ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ظˆط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¯ط®طھط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط§ط³طھ ظ…ظ† ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط´ط¨ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ظ„ط¢ظ† ظ…طھط¬ط§ظˆط² ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظˆ ط¯ظپظ† ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ط¨ط± ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ…ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طµط¯ظ‡ط§ ط³ط§ظ„ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط±ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ظ…ظٹط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط± ط¨ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط¹ط§ط¯ظ‰ ظپط±ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظˆ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ظٹط±ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط± ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ†ط¬ط§ ط§ط² ظپط±ط§ظ‚ ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظپظˆظ† ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ط°ط±ظ‡ط§ ظ…ظٹظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…طھظˆط³ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ظ… ط¬ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ط²ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط±ط§ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ظˆ ط²ط§ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ â€چ ط§ط²ظ…ط¹ط§ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ…ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظˆط¯ظƒ ط´ظ…ط§ ط؛ظٹط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¬ط±ط§ط­ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظ…ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ط¬ط±ط§ط­ظ‰ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط±ع¯ ظ‚ط±ط§ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… ط®ط¯ط§ظٹط§ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ… ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ… ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طں ع†ط§ط±ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² طھظˆط³ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظ…طھظˆط³ظ„ ط´ظˆظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¯ط³طھظ… ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط± ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ع¯ظپطھظ… ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ط­ظ‚ ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³ط§ط±طھ ظƒطھظƒ ظˆ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ط¯ط±ط´ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط­ظ‚ ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط²ط·ط±ظٹظ‚ ط¸ظ„ظ… ظƒط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط±ط·ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط± ط±ط§ظ…ط®ط§ط·ط¨ ظ‚ط±ط§ط±ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ… ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط±ط·ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ظ… ط¯ظˆ ظ‚ط§ظ„ظٹع†ظ‡ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط§طھ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط®ط¯ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظ…طھظˆط³ظ„ ط´ط¯ظ† ط·ظˆظ„ظ‰ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط§ط·ط¨ط§ط، ظˆ ظ…طھطµط¯ظٹط§ظ† ط²ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ ظˆط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ظپطھظ… ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ط°ط±ظ… ظˆظپط§ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ‚ط§ظ„ظٹع†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظٹظƒظ†ظ… .(22)

ط§ظ‰ ط¢ظ‡ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط² ط³ظˆظ‰ ط´ط§ظ… ع¯ط°ط± ظƒظ†
ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ط¯ط®طھط± ط¯ظڈط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ†ط¸ط± ظƒظ†
ظƒظ† ظ¾ط±ط³ط´ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¯ظ„ ط؛ظ…ط²ط¯ظ‡ ط§ط´ â€چ ط±ط§
ط¬ظˆظٹط§ظ‰ ط§ط³ط§ط±طھ ط´ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط´ط§ظ… ط؛ظ… ط§ظپط²ط§
ط§ط² ط¯ط®طھط± ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ†
ظƒظ† ظ¾ط±ط³ط´ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¯ظ„ ط²ظٹظ†ط¨ ظ†ط§ظ„ط§ظ†
ط¯ظٹط¯ظ‰ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظٹظ„ظ‰
ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ظ†ظ…ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆظٹط´ ط²ط¯ظ‡ ط³ظٹظ„ظ‰
ط§ط² ط¢طھط´ طھط¨ ط³ط±ط® ط´ط¯ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظˆط¯ط´
ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ¾ط¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ظپط²ظˆظ† ط´ط¯ظ‡ ط¯ط±ط¯ط´
ع†ظˆظ† ظ…ط±ط؛ظƒ ط¨ط´ظƒط³طھظ‡ ظ¾ط±ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†
ط¯ط± ظƒظ†ط¬ ظ‚ظپط³ ط§ط² ط³طھظ… ظپط±ظ‚ظ‡ ط¹ط¯ظˆط§ظ†
ط§ط² ط®ط§ط± ظ…ط؛ظٹظ„ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆظ¾ط§ ط¢ط¨ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯
ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ ظٹط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯
ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط² ط¯ط§ط؛ ظ¾ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¬ع¯ط±ظ… ط³ظˆط®طھ
ط§ط² ط¢طھط´ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط±ظ… ط³ظˆط®طھ .


ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط­ظ†ط¬ط±ظ‡

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ط¯ط« ط²ط§ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ط­ط¯ط« ط¹ط§ظ„ظٹظ…ظ‚ط§ظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ط² ظˆط¹ط§ط¸ ظˆ ط®ط·ط¨ط§ط، ظ…ط´ظ‡ظˆط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط³ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط­ظ†ط¬ط±ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظپطھع¯ظ‰ طµط¯ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طھط§ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھظ† ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظ…ط³ظ„ظ‘ظ… ظ‡ط± ظ…ط±ظٹط¶ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ط¯ط± ظپظƒط± ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط·ط¨ظٹط¨ظ‰ ظ…طھط®طµظ‘طµ ظˆ ط¨ط§طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¨ط§ظˆ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظٹظ†ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط´ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² طھط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طµظˆطھظ‰ ط§ط² ظƒط§ط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظپظ„ط¬ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ع¯ط± ظ„ط§ط¹ظ„ط§ط¬ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طµط¹ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ط§ط¬ ط§ط³طھ ط·ط¨ظٹط¨ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ط­ط±ظپ ظ†ط²ظ†ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ ظٹط§ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط§ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ†ظˆظٹط³ظ… طھط§ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ظˆ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ط§ط±ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ظ…ط¬ط¯ظ‘ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ طµط¨ط± ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ط±ظپ ظ†ط²ط¯ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط­طھظ‰ ط¨ط§ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‘ظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ط®طھ ظˆ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھ ظˆ ط´ظ†ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ع†ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ†ع¯ظˆظٹظ… ظˆ ط­ط±ظپظ‰ ظ†ط²ظ†ظ… ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ط§ط´ظ… ط¢ظ†ظ‡ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒظ‰ ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ط¶ط·ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¯ط³طھ ظ…ظٹط¯ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط¶ط·ط±ط§ط± ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظٹظƒ ظ‚ط¯ط±طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ…ظٹط¯ط´ ط§ط²طھظ…ط§ظ… ع†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظٹط§ط¯ ظ…ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ طھط§ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¹ط±ط¶ ط­ط§ط¬طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆط§ط² ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ„ط·ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط°ظٹظ„ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ‚ط§ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ظˆ ط¹طµط± ط­ط§ظ„ طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط´ظƒ ط±ظٹط®طھظ… ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظ…طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظˆط¯ظ… ظ…ط®ط§ط·ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ… ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طµ طµط¨ط± ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط±ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ…ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظˆظ„ ط¹ظ…ط± طھط§ ط¨ط­ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظˆط§ظ… ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ظٹط±ظپطھظ… ظˆ ط§ط² ظ†ظˆظƒط±ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھظ… ظˆظ„ظ‰ ط­ط§ظ„ط§ ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط³طھ ط­ط³ط§ط³ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ظƒظ†ط§ط± ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ . ط¯ط¹ظˆطھ ظ‡ط§ ط±ط§ ع†ظƒظ†ظ… ط¢ظ‚ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھظ‰ ط¨ظپط±ظ…ط§ طھط§ ط®ط¯ط§ ط´ظپط§ظٹظ… ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظٹظ† طھظˆط³ظ„ ط·ط¨ظ‚ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظƒظ… ظƒظ… ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط§ط·ط§ظ‚ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط§ط·ط§ظ‚ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ظˆ ط±ظˆط´ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆظ‚ط³ظ…طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط·ط§ظ‚ ظƒظ…ظ‰ طھط§ط±ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ… .
ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط¨ظˆط¯ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ظˆ ظ…ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒظˆظ†ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظˆ ط®ظˆط´ظˆظ‚طھ ط´ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† طھظˆط³ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ط¯ط± ط­ط§ط§ظ„ ط±ط¤ ظٹط§ ظ†ظٹط² ظ¾ظٹط¯ط§ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ… ط¹ط±ط¶ ط­ط§ط¬طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط´ط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ظ†ط¬ط±ظ‡ ط§ط² ظƒط§ط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ع†ط·ظˆط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ظƒطھط± ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ظ†ظٹط² ط­ط±ظپظ‰ ظ†ط²ظ†ظ… ع†ظˆظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط§ط­ ظˆ طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ط¨ظ…ظ† ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹظ‘ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ… ط¯ط±ط¨ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ع¯ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ط®طھط±ظ… ط±ظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ظƒظ…ظ‰ ط§ط´ظƒ ط¨ط±ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظ…ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ ط§ط·ط§ظ‚ ط¯ظٹط¯ظ… ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ط¢ظ‚ط§ ظ…طµط·ظپظ‰ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط®ط·ط¨ط§ط، ظˆ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ طھظ‡ط±ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ…ط±ظٹظ‘ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ط¨ط±ط¯ظ‡ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظٹط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ† ط±ظˆط¶ظ‡ ط¯ط®طھط±ظ… ط±ط§طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظٹظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھظ… ط§ظ…ظ‘ط§ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…طھط§ط،ط³ظپ ظˆ ظ…طھط§ط،ط«ط± ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ظ¾ط± ظپظٹط¶ â€چ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظٹط§ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…طھط®طµطµ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ط®ظˆط´ط¨ط®طھط§ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط³ط±ظٹط¹ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ط±ظپطھظٹط¯. ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظƒطھط± ظ‚ظ„ظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط³ط±ط§ظ¾ط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† طھظˆط³ظ„ظ… ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ‚ظ„ظ… ط§ط² ط¯ط³طھط´ ط¨ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒ ط­ط§ظ„طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط±ظ†ط§ظ… ظ…ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒظˆظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط¨ط§ظˆ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط´طھ ظ…ظٹط² ط·ط¨ط§ط¨طھ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظ‚ط·ط±ظ‡ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط±ط®ط³ط§ط±ط´ â€چ ظ…ظٹط±ظٹط®طھ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ط³ظ¾ط³ ع¯ظپطھ ط¢ظ‚ط§ ط§ظٹظ† ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط´ظ…ط§ ط¬ط² طھظˆط³ظ‘ظ„ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹط§طھ ظˆط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط؛ظٹط¨ظ‰ ع†ط§ط±ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ط§ط¬ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ .(23)

ط¹ظ…ظ‡ ط¨ظٹط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ط± طھظˆ ط§ط²ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡
ط§ع¯ط± ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¨ط§ط³ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡
ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ظˆظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط؛ظ…ع¯ظ†ط§ظ†ظ‡ ط§ط´
ظƒظ‡ ط¨ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظˆط§ظ‡ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡
ظ†ظˆظٹط¯ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط¯ ط¨ظˆط³ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±
ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¢ظ…ط¯ظ‡
ط¹ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظƒظ† ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¯ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ…
ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط± ط¯ظ„ظ†ظˆط§ط²ظ‰ ط±ظ‚ظٹظ‡ ط¯ظ„ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡
ط¹ظ…ظ‡ ط¯ع¯ط± ط² ع†ط´ظ… ظ…ظ† ط³ط±ط´ظƒ ط؛ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع†ظƒط¯
ظƒظ‡ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ… ظ…ظ† ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ طھط±ط¢ظ…ط¯ظ‡
ط²ط³ظٹظ„ظ‰ ط¹ط¯ظˆ ط¯ع¯ط± ط³ط±ط® ط±ط®ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯
ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط± ط¨ط±ط¯ظ†ظ… ظ¾ط¯ط± ط²ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡
ط¨ظ‡ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط¯ع¯ط± ط®طµظ… ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯
ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¯ط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط³ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡
ظ„ط¨ ط¨ظ„ط¨ط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ظ†ط«ط§ط± ط§ظˆ ظƒظ†ظ…
ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط¯ ط¨ظˆط³ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط­ظ†ط¬ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡


ظ†ط¸ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ظ‡ط§

ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظٹظƒ ط´ظ…ط³ظ‰ ظ‡ظٹط¦طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط¦ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ظٹظ… ظٹط²ط¯ ط¯ط± طµط¯ط¯ طھط´ظƒظٹظ„ط§طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط­طھ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظ…طھط± ظ…ط±ط¨ط¹ ط¨ظٹط´ ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط´ظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط¨ط± ط§ط«ط± ط­ط³ظ† ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ظˆط² ط¨ط±ظˆط² ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ طھط§ ط¨ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­ط³ظٹظ† ظˆ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ط¦ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ طھظ‡ظٹظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ظ‡ظٹط¦طھ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط¬ط§ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ طھط± ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯ ع†ظˆظ† ط¢ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط·ط¹ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ ظ¾ط°ظٹط±ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط³ط¯ط¯ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ†ط­ظˆ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط·ط¨ط® ط؛ط°ط§ ط¨ظ‡ ط¶ظٹط§ظپطھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظ‚ط¶ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط­ظ„ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط§ط±طھ ظ†ط§ط¸ظ… ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظٹظƒط±ط¯ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ظ…ظƒط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ظˆط¯ ع†ظˆظ† ط¹ظ…ط§ط±طھ ظ†ط§ط¸ظ… ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¯ظˆط·ط¨ظ‚ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط³ط¨ظƒ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط³ظ†ظ‘طھظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‘طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھط¬ظ‘ط§ط± ط®ظٹظ‘ط± ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط¨ظ†ط§ظ… ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ ظ†ط§ط¸ظ… ط§ظ„طھط¬ط§ط± ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طھط§ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ظƒظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¹ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ‡ط± ظ…ظˆط³ظ… ط¬ظ‡طھ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپظˆطھ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ†ط¸ط§ط±طھ ط¨ظ†ط§ط، ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط­طھط±ظ… ظˆ ط³ط±ط´ظ†ط§ط³ ظˆ ط®ظٹط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط°ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹظ† ظ‡ظٹط¦طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ظ…ط±ظٹط¶ ظˆ ط¨ط³طھط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط·ط¹ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط¨ط® ط؛ط°ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯طŒ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ظ‡ظٹط¦طھ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط؛ط°ط§ ظ…ط­ظ„ظ‘ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط·ط¨ط® ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط·ط¹ط§ظ… ط¯ط± ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظٹط² ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ط¢ظ‚ط§ ظ†ط§ط¸ظ… ط¨ظ†ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط§ط¸ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ظˆ طھط§ط،ط«ط± ط¯ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ظ‡ظٹط¦طھ ظƒظٹط³طھ طں
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ع¯ظپطھ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ… طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط·ط¨ط® ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯. ظ…ط§ ط­ظٹط±طھ ط²ط¯ظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ظ¾ط¯ط± ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…طھظˆظ„ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط·ط¨ط® ط؛ط°ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طں ظٹظƒ ظˆظ‚طھ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ع¯ظپطھ : ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ طھظ…ط§ظ… ط§ط®طھظٹط§ط±ط§طھ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒظ† ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ„ظ‡ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط­ط³ط§ط¨ ط¨ط§ط² ظƒظ†ط¯ ط¢ظ‚ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ظƒظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط¯ظ„ط¨ط§ط®طھظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ طھط§ ط¨ط± ط´ظˆط± ظˆط§ط±ط§ط¯ط© ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ط²ظٹط§ط¯طھط± ع¯ط±ط¯ط¯.

ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆط­ ط¹ط¯ط§ظ„طھ
طھظˆ ظƒط±ظٹظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط³ظˆظٹطھ ط¯ط³طھ ع¯ط¯ط§ط¦ظ‰
ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ…ط±ظ‰ ط²ط؛ظ…طھ ط§ط´ظƒ ظپط´ط§ظ†ظ… ط² ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡
ط¯ط§ط±ظ… ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ظ… ظ…ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ† ط¢ط¦ظ‰
ظٹط§ط¯ظ… ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ع¯ظپطھظ‰ ط¬ع¯ط±ظ… ط³ظˆط®طھ
طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ ط³ط±ظˆظ¾ظٹظƒط±طھ ط§ظپطھط§ط¯ ط¬ط¯ط§ط¦ظ‰
طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ظٹظƒ
ظ…ط§ط¯ط±طھ ط¨ط± ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ طھظˆ ظƒظ†ط¯ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ط¦ظ‰
ط¯ط§ط؛ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯طھ
ط³ظˆط®طھ ظٹظƒ ط¹ظ…ط± ط¯ظ„ ط³ظˆط®طھظ‡ ظƒط±ط¨ط¨ظ„ط§ط¦ظ‰


ط¨ظٹظ…ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¹

طھط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ظپط¶ط§ظ‰ ط¹ظ…ط§ط±طھ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظٹط² ط§ط¶ط§ظپظ‰ ط¯ط± ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط§ط¨ظ„ ظ…ط³ظ‰ ظˆ ط¶ط®ظٹظ…ظ‰ ط¨ط§ ظپط´ط§ط± ظ‚ظˆظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ظˆ ع¯ط°ط±ع¯ط§ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ظٹظ† ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط²ظٹط± ظ‚ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ط¹ط¨ظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط؛ط§ظپظ„ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظˆ ط§ط²ط¯ط­ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظپط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‚ط§ط· ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظ†ط´ظˆط¯ ط±ظˆط² ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ظƒط§ط± ظ‡ظٹط¦طھ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ ظˆ ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ط«ط§ط« ط¶ط¨ط· ط´ط¯ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ† ظƒط§ط¨ظ„ ظ…ط³ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط¨ ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ طھط§ ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…طھط¯ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھ ط¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظƒط§ط¨ظ„ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظٹظ… ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط§ط«ط± ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط´ط¯ظ† ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط¶ط±ط¨ظ‡ ظˆ ظپط´ط§ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆظƒط´ ظƒط§ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ‡ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط³ظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ„ظٹظ‡ ط³ظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط«ط¨طھ ظˆ ظ…ظ†ظپظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظ„ظƒطھط±ظٹط³ظٹطھظ‡ ط¨ط§ظ‡ظ… طھظ…ط§ط³ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ظ†ط¸ط± ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ظ‡ظٹع† ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط®ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¯ط± ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ط³ظٹظ… ظ…ط³ظ‰ ظƒط§ط¨ظ„ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظ„ظƒطھط±ظٹط³ظٹطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط³ط±ظٹط¹ ط¨ط±ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ط±ظ‚ ظ‚ظˆظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط«ط± ظپظˆط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط§ظ‰ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط¹ط±ظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¨ط±ظ‚ ط²ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظƒظڈط´طھظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¬ط±ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ظƒظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ط®ظˆط¯ ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط¨ظٹظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ظٹظ… ط­ط³ظٹظ†
ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ ط¬ط² طھظˆ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ط­ط³ظٹظ†
ط¹ظ…ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆظ† ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ظˆ ظ‡ط¯ظپطھ
ط¯ط± ط³ظ†ع¯ط± ط§ط´ظƒ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظٹظ… ط­ط³ظٹظ†


ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ظ…ط±ع¯

ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظƒظپ ط³ط§ظ„ظ† ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط·ط¹ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط¬ط²ظ‘ط§ ظˆ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظˆ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط§ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط²ظٹط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ‚ ع†ظ‡ط§ط± ظ…طھط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظƒظ… ط§ظ†ط¨ط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¹ظ…ط§ط±طھ ط®ط´طھ ط®ط§ظ… ظˆ ط¢ط¬ط± ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط±ط·ظˆط¨طھ ظˆ ط¢ط¨ ط²ظˆط¯ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط§ط«ط± ط´ط³طھ ظˆط´ظˆظ‰ ط¸ط±ظˆظپ ظˆ ط¯ظٹع¯ظ‡ط§ظ‰ ظˆظ‚ظپظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ظپطھ ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظˆط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط± ط§ظ†ط¨ط§ط± ط®ظٹط³ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظˆ ظ…طھط± ظ…ط±ط¨ط¹ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ظˆ طھط§ ط¹ظ…ظ‚ ع†ظ‡ط§ط± ظ…طھط±ظ‰ ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¬ظ…ط§ظ„ ط·ط±ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظپظ‚ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¸ط§ظپطھ ظˆ ط´ط³طھط´ظˆظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ط±ط³طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط³ظ…طھ ظˆظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط²ظٹط± ظ¾ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط¯ طھط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ط´ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ . ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط²ظ…ظٹظ† ط²ظٹط± ظ¾ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ع¯ظپطھظ† ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط±طھط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط­طھظ…ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ع†ظˆظ† ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط³ط±ط¯ط± ط¹ظ…ظ‚ ع†ظ‡ط§ط± ظ…طھط±ظ‰ ط²ظٹط±ط²ظ…ظٹظ† ط³ظ‚ظˆط· ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط®ط±ظˆط§ط±ظ‰ ع¯ظگظ„ ظˆ ط®ط§ظƒ ظˆ ط¢ط¬ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨ ط¨ط§ ط¢ظ‚ط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط§ط³طھ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯.

ط®ظ„ظ‚ ط´ط¯ ظ‡ط³طھظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹
ظ‡ط³طھ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†
ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط± ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ظ‡ ظ„ط·ظپط´
ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¹ط±ط´ ط­ظ‚ ط³ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†


ط´ظپط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ظپظ„ط¬

ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظپطھظ… ظٹط§ ظ‡ط´طھظ… ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ع†ظ‡ط§ط±طµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط´ظƒظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ط³ظƒظˆطھظ‰ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط­ط§ظƒظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظپظ„ظٹط¬ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ع†ط±ط®ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط³ط§ظƒطھ ظˆ ط¨ظ‡طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ط·ظˆظپط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ظˆط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ†ع¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط± ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ظٹظƒط±ط¯ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ظ…ظٹظ„ ظˆ ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط± ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ط¬ط²ط§ظ†ظ‡ ظ…ظٹط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯طں ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ طھط§ط´ظپط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… .
ع¯ظپطھظ… ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط¨ط±ظˆط¯ ظ†ط¸ظ… ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¬ظ„ط³ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظٹظ†ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظ„ظ‰ ظ„ط·ظپ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط³ظ…ظٹظ‘طھ ظ¾ظٹط¯ط§ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹظ‘طھ ط¨ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط­ط§ظƒظ… ط´ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ظˆظ„ط§ظٹطھظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط´ظˆط± ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط¢ط´ظ†ط§ ظ…ظٹط³ط§ط®طھ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ع¯ط±ظ…ط§ ع¯ط±ظ… ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط­ط§ظ„طھ ط¹ط²ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ظ†ط¸ط± ط§ظپطھط§ط¯ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ„ ط§ط² ع†ط±ط® ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظˆ ط­ظٹط±طھ ظ…ظٹع¯ظپطھ ع†ط±ط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ع†ط±ط® ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ع†ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طں ظƒظ‡ ظٹظƒظ…ط±طھط¨ظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط¨ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظˆظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¨ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط®ظٹط§ط·ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ظ…ط§ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ط§ظٹطھ طھظˆ ط¨ط³طھظٹظ… ط­ط³ظٹظ†
ظˆط² ط¬ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ طھظˆ ظ…ط³طھظٹظ… ط­ط³ظٹظ†
ظƒظ‰ ظ…ط³طھ طھظˆ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط³ظˆط²ط¯
ظ…ط§ ط³ظˆط®طھظ‡ ط¹ط´ظ‚ طھظˆظ‡ط³طھظٹظ… ط­ط³ظٹظ†


ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ†

ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ظˆ ط§ظƒظ†ط§ظپ ط´ظ‡ط± ظˆ ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظپط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظ‡ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط®ظˆط¨ ع†ظˆظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ظ‡ظ… ط¬ط§ظ†ط¨ظˆط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆط¨طھ ع¯ط±ظپطھظ† ظˆ طھظ†ط§ظˆظ„ ط؛ط°ط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¹ط¨ظˆط± ظˆ ظ…ط±ظˆط± ظ…ط§ط´ظٹظ† ظˆ ط®ظˆط¯ط±ظˆظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظƒظˆع†ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ط²ط¯ط­ط§ظ… ط¹ط¨ظˆط± ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط·ظˆظ„ ظ…ظٹظƒط´ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط§ط´ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط´ظ„ظˆط؛ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط±ظپطھظ† ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط±ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط§ط´ظٹظ† ط¨ظ‡ طھظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯ ع†ظ‡ ط®ط¨ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ط°ط± ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط´ظ„ظˆط؛ ط§ط³طھ طں
ظٹظƒظ‰ ظ…ظٹع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ طھظ†ط§ظˆظ„ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ† ط³ط±ظ†ط´ظٹظ† ظƒظ‡ ط²ظ†ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ ط®ط§ظƒ ط¨ط±ط³ط±طھط§ظ† ع¯ظڈط´ظ†ظ‡ ع¯ط¯ط§ظ‡ط§ ط®ط¬ط§ظ„طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯طں ط¨ط±ظˆظٹط¯ ع¯ظ… ط´ظˆظٹط¯ ع†ظ‡ ط´ظ„ظˆط؛ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں!
ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط´ط±ط§ظپظ‰ ط¨ط§ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط­ظٹط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظٹط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¢ظ‚ط§ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط²ط®ظ… ط²ط¨ط§ظ† ط¨ط²ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط² ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط±ظˆط² ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط¨ظˆط¯ ظ…ظٹع¯ظˆظٹط¯ ظ…ظ† ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھ ط¢ط®ط± ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظپطھ ظˆ ظ†ط¸ظ… ط§ط«ط§ط«ظ‡ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ… طھط§ط²ظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ…ظٹط®ظˆط§ط³طھ ط³ظˆط¨ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ â€چ ظƒط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط¯ط±ط¨ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ط±ظپظ‚ط§ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¯ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… ط²ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ظƒظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط´ظˆظ… طŒ ع¯ظپطھظ… ع†ط±ط§طŒ ع¯ظپطھ ظ…ط±ط§ ط±ط§ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظٹع¯ظˆظٹظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ† طھط±ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ„ظٹط¯ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ع†ظˆط¨ ط¯ط±ط¨ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ظ…ظٹط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ط±طھط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط¢ظ‚ط§ط¬ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ط؛ظ„ط· ظƒط±ط¯ظ… ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯طŒ ط§ط² ظƒظٹظپ ط¯ط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظٹظپط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط؛ط°ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹط±ظˆط² ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ… ط®ظٹط± ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‰ ط¯ظٹط±ظˆط² ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظٹط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ طµط±ظپ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظٹط¯ ط¯ظٹط¯ظ… ط¢ظ† ط²ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط²ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط±ظٹط²ط§ظ† طŒ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ع¯ظپطھ ط¯ظٹط±ظˆط² ط§ط² طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظپط§ظ…ظٹظ„ظ… ط¨ظ‡ ظٹط²ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ… ظ…ط§ط´ظٹظ† ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظˆع†ظ‡ ظ…ظٹع¯ط°ط´طھ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طں ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط± ظ…ظٹط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط؛ط±ظˆط± ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط²ط¯ظ… . ظˆظ„ظ‰ ط´ط¨ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظˆط§ ط¨ظٹط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‡ ع¯ط±ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط´ط¯طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ع¯ظ„ظˆظٹظ… ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظٹظ… ظپط¶ط§ ط±ط§ طھظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ظˆط§ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط¨ع¯ط°ط±ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¤ ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط±ط¨ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ع†ظ‡ط§ط± ع†ظˆط¨ ط¯ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ط²ظ… ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ط¨ط±ط§طھظ‰ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظٹع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ط¨ط§ظ†ظˆط¦ظ‰ ظ…ط¬ظ„ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظٹظپظٹطھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظٹط¯ظ‡ط¯ طھط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ ظ…ظ† ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظپطھظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ طھط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…طھط§ط،ط«ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع†ط·ظˆط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط³طھ ط®ط· ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ‰ طں
ظ…ظ† ط§ط² ط´ط¯طھ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ط·ط´ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… ظˆ طھط§ طµط¨ط­ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ…ظ… ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظپظƒط± ظ…ظٹظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¬ط³ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ… طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط² ع¯ط°ط´ظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ظ… ط¢ظ…ط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ط§ع¯ط± ط؛ط°ط§ط¦ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯.
ع¯ظپطھظ… : ظ‡ظٹع† ط؛ط°ط§ط¦ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ظٹط¯ظ… ط±ظپطھ طھظƒظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط´ط³طھ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط± ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط³ط®طھ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ…ظٹع¯ظپطھ ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ط²ظ‡ط±ط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ .(24)

ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¯ ظƒط¨ظˆطھط± ط¨ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط´ظ… ظ…ظ†
ظپط¯ط§ظ‰ طµط­ظ† ظˆ ط­ط±ظ… ظˆظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط´ظ… ظ…ظ†
ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¯ ظ¾ط±ط¨ط²ظ†ظ… طھظˆطµط­ظ† ظˆ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ط´
ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¯ ظپط¯ط§ط¨ط´ظ… ظ…ظٹظˆظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ط´
ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¯ ظ¾ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط´ظ… ظ¾ط±ط¨ط²ظ†ظ… ط¨ط³ظˆظٹط´
ط¨ط³ظˆط²ظ… ط§ط² ط´ط±ط§ط±ظ‡ ط´ظ…ط¹ ظˆطµط§ظ„ ط±ظˆظٹط´
ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ¾ظٹظƒط±ظ… ظˆط¶ظˆط¨ع¯ظٹط±ظ…
ظ…ط¯ط§ظ„ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ†ظˆظƒط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ظ…
ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¯ ع†ظˆ ظ„ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط´ظƒظپطھظ‡ ظ¾ط±ظ¾ط±ط¨ط´ظ…
ط´ظ‡ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ†ظˆط´ظ… ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظƒط¨ط± ط¨ط´ظ…
ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ظ…
ط³ط±ط¨ط²ط§ط±ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ†ط´ ط§ظˆظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط®ط±ظ…


ط²ظ† ط²ط§ظ†ظٹظ‡ ظˆ طھط±ط¨طھ ط¢ظ‚ط§

ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ ط²ظ† ط²ط§ظ†ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ظˆظ‚طھ ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط²ط§ط¦ظٹط¯ ط¨ظ‡ طھظ†ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¬ظ„ط´ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ظڈط±ط¯. ط§ظژظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط§ظˆطŒ ط²ظ† ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط§ظٹط´ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط®ط§ظƒط´ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ظˆظ‚طھ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ† ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¨ط¯ظƒط§ط±ظ‡ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¢ظ† ط¹ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ظپظ† ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¨ط¯ظƒط§ط±ظ‡ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط´ظƒط§ظ„ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط®ط§ظƒ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ طµط­ظ†ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¬ط³ط¯ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ طھط§ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯. ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ…طھط¹ط¬ط¨ ط´ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظ…ط­ط¶ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµ ظˆ ع¯ظپطھ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ظپط±ظٹط§ط¯ظ… ط¨ط±ط³ ... ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…طھظ…ط³ظƒ ظˆ ظ…ظ„طھط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط´ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظƒط§ط± ط¢ظ† ط²ظ† ط²ظ†ط§ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ‡ظٹع† ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ظ‰ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظپظ‚ط· ط¨ط¯ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‚ ط§ط³طھ .
ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ† ط¨ط¯ط±ظƒط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ط­ط§ظ„ط§ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ط±ط¯: ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط¬ط¯ظ‘ظ… ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ط²ظٹط±ط§ طھط±ط¨طھ ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط§ط³طھ . ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط²ظ† ط²ط§ظ†ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ طھط±ط¨طھ طھظ‡ظٹظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ع¯ط°ط§ط´طھ ط¯ظٹع¯ط± طھظƒط±ط§ط± ظ†ط´ط¯.(25)

ط¹ط²طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ط² ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†GGGGG ط³ط±ظˆ ع¯ط±ط¯ط¯ ط´ط±ظ…ع¯ظٹظ† ط§ط² ظ‚ط¯ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†

LFFF
ط¨ظ‡ط± ظ†ط´ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط¢ط¦ظٹظ† ظ‡ظ…طھظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯
ط¯ط± ظƒط¬ط§ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ…ظ¾ط§ ظˆ ظ‡ظ…طھط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†
ط§ط¹طھظ„ط§ظ‰ ظ†ط§ظ… ط­ظ‚ ظˆ ط¯ظپطھط± ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظˆ
ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‰ طھظ…ظ†ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†


طھظˆظ‚ظٹط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹

ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ط© ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ظ‰ طھظˆط³ط· ظ†ط§ط¦ط¨ ط®ط§طµ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¢ظ‚ط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طŒ طھط±ط¨طھ ط¢ظ‚ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط±ط§ ط¨ط§ظ…ظٹظ‘طھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ظٹط§ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط±ظˆظ‰ ظƒظپظ† ط¨ظ†ظˆط³ظٹظ… طں ط¯ط± طھظˆظ‚ظٹط¹ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظˆط§ظ„ط¹طµط± ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ظ†ظٹط² ط§ط°ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط±ظ‚ظˆظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¬ط§ظٹط² ظˆ ظƒط§ط± ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط­طھط±ط§ظ… طھط±ط¨طھ ط¨ط´ظˆط¯. ظ…ظڈظ‡ط± ظٹط§ طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹط§ ط²ظٹط± طµظˆط±طھ ظ…ظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ ظ‚ط¨ط±ظ…ظٹظ‘طھ ظ…ط­ظ„ ط§ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¢ظپطھ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ظ‚ظˆظ… ط´ط±ظٹظپظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ع¯ط± ظ…ظٹطھ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ظپظ† ط´ظˆط¯ ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .

ظ…ظ‡ط± طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط¬ ظ¾ط±ط¨ظ‡ط§ط³طھ ظ…ظ† ط§ط±ط²ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ظ†ط§ظ… طھط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ط¬ط§ظ†ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ…
ع†ظˆظ† ط§ط³ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ع¯ط±ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط¬ظ†طھ ظˆ ظƒظˆظٹطھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯
ظƒظˆظ‰ طھط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†طھ ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ط¬ط§ظ† ظ…ظٹط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‚ ظˆطµط§ظ„ طھظˆ ظٹط§ط­ط³ظٹظ†
طھط§ط¨ط±ط³ط±ظ… ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ†ظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ†
ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط± ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ظ…ظ† ط±ط§ ط؛ظ„ط§ظ…ظ‰ طھظˆط¨ظˆط¯ طھط§ط¬ ط§ظپطھط®ط§ط±
ط§ظٹظ† طھط§ط¬ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظپط³ط± ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…


ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¹ظ…ط±

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظ‚ظ…ط´ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظپط¶ظ„ط§ط، ظˆ طھظ„ط§ظ…ظٹط° ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظƒط´ظ…ظٹط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ†ط§ظ… ط§ط² ع¯ظˆط± ع¯ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط±طھ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط³ظ† ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ‚ظ…ط´ظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¶ ط­طµط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط±ظˆط²ط¨ط±ظˆط² ظ…ط±ط¶ط´ ط³ط®طھ طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ظپطµظ„ ط§ظ†ع¯ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ع¯ظˆط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط·ط§ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظƒط³ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ†ع¯ظˆط±ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ†ط§ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ¾ط³ â€چ ظ…ط±ط¶ط´ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط§ط¶ط±ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظƒط³ظ‰ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط¨ط²ظ†ط¯ طھط§ ظ…ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ… .
ظ…ط§ط¯ط± ظپظˆط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ط¨ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®طµظˆطµ â€چ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ â€چ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط´ظپظٹط¹ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† طھط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ…ظ† ط¨ط±ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط³طھ ط§ط² طھظˆط¨ط±ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… . ع†ظ†ط¯ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط¶ط±ط¹ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظ†ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ظ„ط¨ط¯ ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط·ط±ط§ظپ ط®ظˆط¯ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظ…ظٹع¯ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظ‡ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ط­ط§ط¶ط±ظٹظ† ظ…ط§ط¯ط± ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ط®ط¨ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط­ظˆظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ظ…ط±ع¯ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ظ¾ظˆط´ ظ†ط²ط¯ظ… ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯ ع†ظ‡ ط¨ط§ظƒظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ع¯ظپطھظ… طھظ…ط§ظ… ط§ط¹ط¶ط§ظٹظ… ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ… ظƒط´ظٹط¯ ظ¾ط§ظٹظ… ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¯ط³طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط¯ط±ط¯ ط¨ط¯ظ†ظ… ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظٹظƒط¯ظپط¹ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… طھظ…ط§ظ… ط§ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ع¯ط±ظٹط§ظ†ظ†ط¯ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ… ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… طھط§ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ† ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ط¹ط·ط§ط، ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆط§ظٹظ† ط¹ط·ط§ط، ط¹ظ…ط± ط¯ط± ط§ط«ط± طھظˆط³ظ„ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط¨ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ظ…ط±ط§ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¹ظ…ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط؛ظ„ط¨ ط¢ظ‚ط§ظٹط§ظ† ظ†ط¬ظپ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ط±ع¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط،ط³ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ط،ط³ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ…ط³طھظ… ط§ط² ظ…ظ‰ ط¬ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ†
ط¹ط§ط´ظ‚ظ… ط¹ط§ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط·ظˆظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظٹطھ ظٹط§ط­ط³ظٹظ†
ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ… ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ طھظˆ ط§ط±ط¨ط§ط¨ ظƒط±ظ…
ظٹظƒ ظ†ط¸ط± ظƒظ† ط§ط² ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¨ط± ع¯ط¯ط§ظٹطھ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ†
ط±ظˆط²ظˆط´ط¨ ع†ط´ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ… طھط§ ط±ط³ط¯ ظˆظ‚طھ ط³ظپط±
ظ‡ظ…ع†ظˆ ظ…ط±ط؛ظ‰ ظ¾ط±ظƒط´ظ… ط§ظ†ط¯ط±ظ‡ظˆط§ظٹطھ ظٹط§ط­ط³ظٹظ†
ط±ظٹط²ظ‡ ط®ظˆط§ط±ط®ظˆط§ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† طھظˆط¨ظˆط¯ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ…ط±
ع¯ط±ط¨ظ„ط¨ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ†ظˆظ† ظ…ط¯ط­ ظˆ ط«ظ†ط§ظٹطھ ظٹط§ط­ط³ظٹظ†


ط´ظپط§ظ‰ ظ…ظپظ„ظˆط¬

ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظ„ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط²ط§ظ‡ط¯ ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ظپط±ط¬ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظپط± ط­ط¬ طھظˆظپظٹظ‚ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†طµظٹط¨ط´ â€چ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط·ظˆط± ظ…ط´ط±ظˆط­ ط¨ط§ ط®ط· ط®ظˆط¯ ظ…ط±ظ‚ظˆظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ط±ط³ط§ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط­طھط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ†ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…ط³ظ‚ط· ط§ظ„ط±ط§ط،ط³ ط§ظˆ ط¬ط§ط¨ط±ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ط§ط² طھظˆط§ط¨ط¹ ط±ط§ظ…ظ‡ط±ظ…ط²طŒ ظˆظ„ظ‰ ط³ط§ظƒظ† ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® 28 ط´ظ‡ط± ظ…ط­ط±ظ… ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط³ظ†ظ‡ 1383 ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ظٹظƒ ظ¾ط§ ظ…ظپظ„ظˆط¬ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط± ط­ط±ظƒطھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ظˆ ع†ظˆط¨ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط± ط¨ط؛ظ„ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط± ط¨ط؛ظ„ ع†ظ¾ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط§ ط²ط­ظ…طھ ط§ظ†ط¯ظƒ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ط¹ط§ط´ ط§ظˆ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯. طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظƒطھط± ط؛ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظٹط§ط،ط³ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ ظ†ط²ط¯ ط­ظ‚ظٹط± ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ط±ظƒطھط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظˆط§ط² ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ظ… ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط­ط±ظƒطھ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظپط±ط§ظ‡ظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط®ط· ط³ظپط§ط±ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط±ط³ط§ظ„ ظˆ ط¢ظ†ط¬ظ†ط§ط¨ ظ‡ظ… ظ¾ط°ظٹط±ط§ط¦ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¯ظƒطھط± ظپط±ظ‡ط§ط¯ ط·ط¨ظٹط¨ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط²ط´ظƒ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¬ظ†ط¯ظ‰ ط´ط§ظ¾ظˆط± ط§ط±ط³ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¹ظƒط³ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظٹط§ط،ط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¹ظ„ط§ط¬ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ظˆط³ط· ط²ط§ظ†ظˆظٹطھط§ظ† ط؛ط¯ظ‡ ط³ط±ط·ط§ظ†ظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ط®ط±ط¬ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط´ط±ظƒطھ ظ†ظپطھ ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ† ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ… ع†ظ‡ط§ط± ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط¹ظƒط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط´ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ط¬ ط´ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¨ط±ظ…ظٹع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…ط±ظ‚ظˆظ… ظ…ظٹع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆظٹط¯ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط³طھظٹط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ طھط´ط±ظٹظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط«ظ†ط§ط، ط´ظ…ط§ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظٹط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط­ظٹطھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط¯ظˆ ط³ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظٹظƒظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظˆط³ط§ظ„ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط³ظٹط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط´ط´ â€چ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ط© ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ظپط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹظ‡ ط³ظ†ظ‡ 84 ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط­ظ‚ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ… ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ ط§ط³طھ ظ…ظٹط±ظˆظ‰ ظˆ ط¨ط§ظ¾ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط±ظ…ظٹع¯ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط´ظˆظ‚ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط±ظˆط² ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹط±ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ط§ط¯ظˆ ع†ظˆط¨ ط²ظٹط± ط¨ط؛ظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ط´ط³طھ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ط¬ظ„ظˆط³ ط­ط³ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظپظ„ظˆط¬ظ… طھظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط®ظˆظ† ط¯ط± ظ¾ط§ظٹظ… ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ¾ط§ظٹظ… ط±ط§ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط³ط§ظ„ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ظ‡ظ†ظˆط² ط®طھظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ¾ط§ط®ظˆط§ط³طھظ… ظˆ ظ†ط´ط³طھظ… ط¨ط¯ظˆظ† ط¹طµط§ط، ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط·ط±ظپظٹط§ظ† ع¯ظپطھظ… ط­ظ‚ظٹط± ط¯ظٹط¯ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ط­ظ‚ظٹط± ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… طµط¯ط§ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ظپظ„ط¬ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ ظ¾ط³ ط¯ط±ط´ظ‡ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¬ط´ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ظ…ظ‡ط± 43 ط§ط² ط³ط§ط¹طھ 18 ط§ظ„ظ‰ 11 طµط¨ط­ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط­ظ‚ظٹط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¬ط´ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط§ط¹ط¬ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط¹ظƒط³ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظˆ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط§ط­ظ‚ط± ط§ظ„ط³ظٹظ‘ط¯ ظپط±ط¬ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆط³ظˆظ‰ .

ط±ظˆط²ظˆ ط´ط¨ ع†ط´ظ… ظˆط¯ظ„ظ… ط³ظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ†
ظƒط¹ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظ† ظƒظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ†
ط¬ظ„ظˆط§طھ ط±ط® ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط³ظ…ط§ط، ظˆ ظ…ظ‡ ظ†ظˆ
ط°ط±ظ‡ ط§ط² ط±ط® ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ†
ع¯ط± ط¯ط± ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ط§ط±ظƒط§ظ† ط¹ظˆط§ظ„ظ… ظ†ع¯ط±ظ‰
ط§ظ†ط¯ط± ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ†ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ†
ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´طھط§ظ‚ ط²ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط§ظ„ط³طھ
ط¨ط®ط¯ط§ ط·ط§ظ‚ ط¯ظˆ ط§ط¨ط±ظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ†


ط´ظپط§ظ‰ ظ‡ظپطھ ط­طµط¨ظ‡ ط§ظ‰

ط¹ط¨ط¯ طµط§ظ„ط­ ظ…طھظ‚ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¶ ط­طµط¨ظ‡ ط¯ط± ط´ظٹط±ط§ط² ط´ط§ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒظ…طھط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط±ظٹط¶ ط­طµط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹظƒط±ظˆط² ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… ط³ط± ط§ظپط±ط§ط² ط³ظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط­طµط¨ظ‡ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ط´ظپط§ظ…ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ط±ط§ظپط±ط§ط² ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط±ط³ط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظˆ ط§ط²ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھظ‚ط§ط¶ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط· ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ط±ط³ط§ظ„ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…طھظ† ط²ظٹط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط§ط±ط³ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ظƒظ‡ ط§ط؛ظ„ط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¶ ط­طµط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¶ ط­طµط¨ظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط§ط·ط§ظ‚ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط´ط¨ ظ‡ظپطھظ… ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ظٹط¶ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط§ط´طھظٹظ… ظˆ ط³ط§ط¹طھ 5 ط§ط² ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط§ ط®ط§ط·ط±ظ‰ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط¤ ط³ظ‘ط³ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ظ…ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ ط³ظٹظپ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط±ظپطھظ… ظ…ظˆظ‚ط¹ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ظ‰ طŒ ظ†ظˆط­ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط´ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ظپط±ط§ط؛طھ ط§ط² طھط¹ط²ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط، ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط¨ط§ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظٹط±ظپطھظ… ظˆ ط¯ط±ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط´ظپط§ظ‰ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ظ…ط±ظٹط¶ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ظ‡ط±ط§ ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ظٹط®ظˆط§ط³طھظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ…ظ†ظ‚ظ„ ط¢طھط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ط®طھطµط± ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ظˆ ط´ط¨ ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط±ظˆظ‰ ط¢طھط´ ع¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط´طھظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظ†ط§ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ… ط²ظٹط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ ط­طµط¨ظ‡ ظ…ط¶ط± ط§ط³طھ ط¯ط®طھط± ط¨ط²ط±ع¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط¹طµط¨ط§ظ†ظٹطھ ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ع¯ظپطھ ظ…ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¨ ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط±ط®ظˆط§ط³طھظٹظ… ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط§ظٹظ… ظ†ط§ظ† ظˆ ع†ط§ظ‰ ظ…ظٹط®ظˆط±ظٹظ… .
ع¯ظپطھظ… : ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¶ ط­طµط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ ظ†ظٹط³طھ ع¯ظپطھ ظ¾ط¯ط± ط¨ظ†ط´ظٹظ† طھط§ ظ…ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ طھط¹ط±ظٹظپ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ…ط§ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ع¯ظپطھظ… ط®ظˆط§ط¨طھ ط±ط§ط¨ع¯ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ط·ط§ظ‚ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¯ط± ط§ط·ط§ظ‚ ظ…ط§ ظˆ ظپط±ط´ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط² ط§ط·ط§ظ‚ ظ¾ظ‡ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط¯ط±ط¨ ط§ط·ط§ظ‚ ط¨ط§ ط§ط¯ط¨ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظ† ظ…ط¬ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط·ط§ظ‚ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط·ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ظƒطھظٹط¨ظ‡ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ط± ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط³ظ… ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط®ظˆط¨ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ظپط±ط´ ط³ظٹط§ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط؛ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط¶ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط³ظ… ط¹ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط§ط³ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط³ظ… ظƒظ‡ ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ط±ظˆط¶ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط³ظ… ط¹ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¢ظ† ط²ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ظˆط²ظ†ط§ظƒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط¸ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظ‚ظ‡ظˆظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط´طھ .
ظ…ظ† طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظ„ط§ظ„طھ ع†ط±ط§ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط¬ظ„ظˆ ط±ظپطھظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ†ظ… ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ع†ط±ط§ ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظپظ‚ط· ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ظ…ط§ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ظٹظ… ظ…ط§ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ظ… ظ…ط±ظٹط¶ ط§ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ…ط±ظٹط¶ ط§ط³طھ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظٹظƒ ظ…ط§ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ظˆط¨ ط´ط¯ظٹط¯. ظ…ع¯ط± ظ…ط§ط¯ط±ظ… . ع¯ظپطھظ… ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظ‡ظ… ظ…ط±ظٹط¶ ط§ط³طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ط¯ط±طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ظˆط¯ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¹ط¬ط² ظˆ ظ„ط§ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¯ط³طھظ‰ ظ‡ظ… ط±ظˆظ‰ ظ„ط­ط§ظپ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ط²ط§ط·ط§ظ‚ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظˆظ†ط¯ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظƒظ‡ طھط§ ط´ط®طµ ظ…عکظ‡ ع†ط´ظ…ط´ ط¨ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط±ط¨ ظƒظˆع†ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظپطھظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط±ظˆظ¾ظˆط´ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھظ… . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… طµط¯ط§ظ‰ ط§ط°ط§ظ† طµط¨ط­ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط¯ط³طھ ط¨ط± ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ظ… ظˆ ط®ط§ظ„ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ع¯ط°ط§ط´طھظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… طھط¨ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظٹظ… ظˆ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹظ… ع†ظˆظ† ط§ط­ط³ط§ط³ â€چ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ„ط°ط§ ع†ط§ظٹظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط´ط¯ظٹظ… طھط§ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط§ط¦ظٹط¯ ظˆ طھظ‡ظٹظ‡ طµط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظƒطھط± ظˆ ط¯ظˆط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯.

ط¯ظ„ظ… ط§ط² ط¨ظ‡ط± ط¹ط´ظ‚طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…
ط¨ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظ… ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…
ظ†ظ‡ط§ظ„ ط¹ط´ظ‚طھ ط§ط² ظ†ظˆط± ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯
ط¨ظ‡ ط´ط§ط® ط¢طھط´ظٹظ†ط´ ظ„ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…
ط² ظ…ظ‡ط±طھ ط¨ط± ط¯ظ„ظ… ط¢طھط´ ظپظƒظ†ط¯ظ…
ظپط±ظˆط²ط§ظ† ط®ط§ظƒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…
ط²ط¯ظ… ط¢طھط´ ط¨ظ‡ ظƒط§ط® ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ط³طھظ‰
ط¯ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط±ط¶ط§طŒ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…
ظ…ع¯ط± ط¹ط´ظ‚طھ ط®ظ„ظٹظ„ ط¨طھ ط´ظƒظ† ط¨ظˆط¯
ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط¨طھط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…
ط´ظƒط³طھ ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظˆظ‰ ط±ط§
ظ†ط¨ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظˆط³ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…
طھظˆ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظ„
ط¯ظ„ظ… ع†ظˆظ† ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ط­ط±ظ…ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…


ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط³ظپط± ظƒط±ط¨ظ„ط§

ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظپظٹط¹ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‚ط±ظٹط¨ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط±ظپط§ظ‚طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط­ط¬ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹طھط¨ط§طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ظˆ ظ…ط±ظˆط¬ظ‰ ظ…ط®ظ„طµ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ظ„ظٹظ‚ ظˆ ط¹ط§ط¨ط¯ظ‰ طµط§ط¯ظ‚ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ظ‡ط± ط´ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ط§ ط®ظˆط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط®ظٹط§ط± ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ظ…ظٹط²ط´ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط§ط² ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ„ظƒط§طھ ظپط§ط¶ظ„ظ‡ ط®طµظˆطµط§ طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط­ظٹط§ ظˆ ط§ط¯ط¨ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ . ظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط¢ظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ : ط³ط§ظ„ظ‰ ط¹ظٹط¯ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط´ظ‡ط± ظˆ ط¨ظ„ط¯ ط®ظˆط¯ ط¬ظ… ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظˆ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط³ط®طھ ظ…ط´طھط§ظ‚ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط´ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ظٹط« ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¹ط§ط¯طھط§ ظ…ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯.
ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¤ ظٹط§ ط¬ظ…ط§ظ„ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ط­ظˆط§ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظپظٹط¹ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ .
ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظ¾ط³ ظˆط±ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ط³ط·ط± ط§ط² ظ†ظˆط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط¯ظˆ ط·ط±ظپ ظ‡ظ… ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ع†ظˆظ† ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ظˆ ط´ط¹ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط´ط¹ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ†ط¸ط± ط§ط² ط­ظپط¸ظ… ط´ط¯:

ط§ط² ظ…ط®ظ„طµط§ظ† ط¯ط±ع¯ظ‡ ط¢ظ† ط´ط§ظ‡ ط§ظˆ ظƒط´ظپ
ط§ط³ظ…ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظپظٹط¹ ط§ط² ط±ظ‡ ط´ط±ظپ
طھظˆظپظٹظ‚ ط´ط¯ ط±ظپظٹظ‚ ط±ظˆط¯ ط³ظˆظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‡ ط§ط² ظ†ط¬ظپ
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظپظٹط¹ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ط¬طھ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬طھ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظڈظٹط³ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ط³ â€چ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ… .
ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط¹ط´ظ‚ طŒ طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظˆط¦ظ‰
ط§ظ‰ ط¨ط¯ط± ط؛ظٹط¨ طŒ ط±ظ‡ط¨ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ طھظˆط¦ظ‰
ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ طھظˆ ظ…ط±ط§ط،طھ ط°ط§طھ ط§ظˆط³طھ
ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¹ط´ظ‚ ط¯ط± ط­ط±ظ… ظƒط¨ط±ظٹط§ طھظˆط¦ظ‰
ظ†ظˆط± ظˆ طµظپط§ظ‰ ظ¾ظٹط± ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط§ط² طµظپط§ظ‰ طھط³طھ
ظپظٹط§ط¶ ط؛ظٹط¨ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط¹ طµط¯ظ‚ ظˆ طµظپط§ طھظˆط¦ظ‰
ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ طھظˆ
ط±ظˆط­ ظˆ ط±ظˆط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظ„ط±ط¨ط§ طھظˆط¦ظ‰
ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط² ظپظ†ط§ظ‰ طھظˆ
ظپط§ظ†ظ‰ ط²ط®ظˆظٹط´طھظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† ظپط¯ط§ طھظˆط¦ظ‰
ظ…ظ‡ط± طھظˆظ‡ط³طھ ط¯ط± ط¯ظ„ ظˆ ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯
ط§ظ‰ ط¨ط¯ط± ط¹ط´ظ‚ ظ…ط¸ظ‡ط± ظ…ظ‡ط±ظˆ ظˆظپط§ طھظˆط¦ظ‰

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation