بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ورزش در اسلام, حسین صبورى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     islam_varzesh_saboori_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     islam_varzesh_saboori_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     islam_varzesh_saboori_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     islam_varzesh_saboori_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط­ط³ظٹظ† طµط¨ظˆط±ظ‰

- غµ -


((ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ط¨ط§ظٹط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط³ط·ط­ ظƒط´ظˆط±طŒ ط¨ظٹط´ طھط± ط§ط² ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ع†ظ†ط¯ ظ…ط¯ط§ظ„ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¯ط§ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ظƒط´ظˆط± ع†ظ†ط¯ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ†ظ‰ طŒ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ…ط¯ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط¶ظˆط§ط¨ط· ظˆ ط®ظˆط§طµ ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ظˆ ط¯ظˆط±طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ طھط§ط،ط³ظپ ط§ط³طھ . ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط³ط·ط­ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ظƒط´ظˆط±ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯. ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط¯ط§ظ„ ط¯ط§ط±طŒ ع†ظˆظ† ظƒط´ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ†ط§ط¨ط؛ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.))(176)
ظ…ظٹط²ط§ظ† ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯ ظˆط±ط²ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظˆط±ط²ط´ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯طŒ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ظˆ ظٹط§ ط­ظپط¸ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ . ظ‡ظ… ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظˆظ„ ظƒظ‡ طھظپط±ظٹط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ظˆظ… ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط·. ط±ط§ظ‡ طµط­ظٹط­ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ط§ظٹظ‰ طŒ ط±ط§ظ‡ ط³ظˆظ… ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¯ ظˆط³ط· ط¨ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط· ظˆ طھظپط±ظٹط·. ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط±ط§ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طھط¯ظ„ طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ - ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط³طھ - ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ط§ظ…طھ ظˆط³ط· ظˆ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡)) ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظƒط°ظ„ظƒ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ظƒظ… ط§ظ…ط© ظˆط³ط·ط§ ظ„طھظƒظˆظ†ظˆط§ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط›(177)
ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… طھط§ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ طµظˆط± ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط±ط§ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ظ„ظٹظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط´ظ…ط§ظ„ ظ…ط¶ظ„ط© طŒ ظˆ ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ظˆط³ط·ظ‰ ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ط¯ط© ط›(178)
ط±ظپطھظ† ط§ط² ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظ… ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط¯طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ طŒ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ .))
ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ†ظ…ط±ظ‚ط© ط§ظ„ظˆط³ط·ظ‰ ط¨ظ‡ط§ ظٹظ„ط­ظ‚ ط§ظ„طھط§ظ„ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ظٹط±ط¬ط¹ ط§ظ„ط؛ط§ظ„ظ‰ ط›(179)
ظ…ط§ (ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ع†ظˆظ† ) ظ¾ط´طھظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط­ط¯ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ… ) ط¢ظ† ظƒظ‡ ظˆط§ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط´طھظ‰ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط´ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ظ† ظ¾ط´طھظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ (طھط§ ط§ط² ع¯ظ… ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ظ‡ط¯).
ظˆظ„ظٹظƒظ† ط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط§ظˆط³ط·ظ‡ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ ط›(180)
(ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط´طھط±!) ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط§ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ط³طھ .
ظˆ ط®ظٹط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظ‰ ط­ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ†ظ…ط· ط§ظ„ط§ظˆط³ط· ظپط§ظ„ط²ظ…ظˆظ‡ ط›(181)
ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ† طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظˆط±ط²ط´ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ظ…ط³طھط«ظ†ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظپط±ط§ط· ظˆ ظ†ظ‡ طھظپط±ظٹط·. ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط­ط¯ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظˆ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ ط³ظ† ظˆ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظƒط´ط´ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط´ط؛ظ„ ظ…ظپظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط®ط³طھع¯ظ‰ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ„ط°طھ ط¨ط®ط´ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¢ظپط±ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط®ط³طھع¯ظ‰ ط§ظ†ط¯ظƒ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² طھظ…ط±ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ط¹ط§ظ…ظ„ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط±ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ط­ط¯ ظˆ ط®ط³طھع¯ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ط§ظ‡ظٹع†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط¹ظƒظˆط³ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒط±ط¯.(182)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…طھط®طµطµط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… :
ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ط±ط¶ط§ ظ¾ط§ظƒ ظ†عکط§ط¯:
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظ…ط¯ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ع†ط´ظ… ط¯ظˆط®طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ â€چ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط±ط´ط¯ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ طŒ طھط¹ط§ط¯ظ„ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ ط´ط§ط¯ط§ط¨ظ‰ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظٹط§ظ† ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ظ†ظ‡ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆط±ط²ط´ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¶ط±ط± ط§ط³طھ .(183)
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ط¨ظ† ط§ط¨ظ† ط·ط¨ط±ظ‰ (192 - 247 ظ‡â€چ ظ‚ ):
ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظ‡ط§ ظˆ ط­ط±ظƒط§طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ط­ط¯ ط®ظˆط¯ط´ طھط¬ط§ظˆط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ظ† طŒ ط²ظٹط± ط¬ظ„ط¯ (ظ¾ظˆط³طھ ) ط¬ظ…ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط¶ظˆظ„ط§طھ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ¾ظˆط³طھ طŒ ظ¾ظˆط³طھ ط±ط§ ط¨طھط±ظƒط§ظ†ط¯ ظˆ طھط±ظƒ ط®ظˆط±ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ع¯ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ط§ظ†ظ‚ط¨ط§ط¶ ظ¾ظˆط³طھ ط¯ط± ط³ط±ظ…ط§طŒ ط³ط¨ط¨ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¬ط±ط§ط­طھ ظˆ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ† ع¯ط±ط¯ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ…ط¶ط±ط§طھ طŒ ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط· ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¨ط§ ظ¾ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط´ظƒظ… ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ‡ط¶ظ… ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¯ط±ط¯ط³ط± ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظ„ ط¯ط± ظƒط§ط± ظƒط¨ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(184)
ط§ط¨ظ† ط³ظٹظ†ط§:
ظ†ظƒط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط´ظˆط¯:
ط§ظˆظ„ : ط±ظ†ع¯ : ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ظٹط¯ طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظ†ع¯ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ (ط¨ظ‡طھط±ظ‰ ) ظ…ظ‰ ع¯ط±ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ظٹط±ط¯.
ط¯ظˆظ… : ط¬ظ†ط¨ط´ : ظˆط±ط²ط´ طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط±ظƒط§طھ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ط¨ط¯.
ط³ظˆظ… : ط­ط§ظ„طھ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§: طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ ط¨ظٹط´ طھط± ط¨ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆط±ط²ط´ ظƒط±ط¯.(185)
ظ¾ط±ظˆظپط³ظˆط± ظ‡ظˆظ„ظ…ظ† :
(ط¯ط± ط§ط«ط± طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯) ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط§ط² ظٹظƒ ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ظٹظ…ظ‰ ظˆ ط­ط³ط§ط³ظٹطھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ„ط¯طŒ ط§ط² ط´ط¯طھ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ظˆ ظƒط§ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ طھظ…ط±ظƒط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒظ… ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ طھط¶ط¹ظٹظپ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ط±ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظ‚ظ„ط¨ طŒ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط´ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¯ع†ط§ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ†ط§ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¹طµط¨ظ‰ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط³ظٹط³طھظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯. ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ظˆ طھط¬ط±ط¨ظٹط§طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±طŒ ط§ط®طھظ„ط§ظ„ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯ ظƒط§ط± ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ع¯ط±ط¯ط´ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط³ظٹط³طھظ… ((ط¹طµط¨ظ‰ ظ†ط¨ط§طھظ‰)) ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯... ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظƒط§ظپظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظƒط³ط±ظ‰ ط§ظƒط³ظٹعکظ† ع¯ظٹط±ظ‰ ظ„ط·ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط±ع¯ط§ظ† (ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ طھظ†ظپط³ظ‰ ) ظپط±طµطھ طھط±ظ…ظٹظ… ظƒط³ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ . ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ((ط®ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯)) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ((طھظ…ط±ظٹظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡))طŒ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ط§ط¹طµط§ط¨ ظپط´ط§ط± ط¨ظٹط´ طھط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط®طھظ„ط§ظ„ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· طھط­ط±ظٹظƒ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(186)
ظˆط±ط²ط´ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰
((ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ )) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ((ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ )) ظ†ظٹط² ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ط¨ط§ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط²ظٹظ… طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظˆط±ط²ط´ â€چ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ ط¬ط³ظ… طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ ظˆ ط±ظˆط§ظ† ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ طŒ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط¯ظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ط¯ظ† طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط± ظ‚ظˆطھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط±ط²ظ…ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھظˆط§ط¶ط¹ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† - ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ - ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ((ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ‡ط¯ظپ ظ†ظٹط³طھ ))طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط´ طھط± ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط®ط¯ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ((ظ‚ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط´ظ… طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¨ط± ط®طµظ… طŒ ط¹ظپظˆ ط±ط§ ط´ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.)).
ظ¾ظˆط±ظٹط§ظ‰ ظˆظ„ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… - ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ† ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط± ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ - ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:

ع¯ط± ط¨ط± ط³ط± ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰  ط¨ط± ظƒظˆط± ظˆ ظƒط± ط§ط± ظ†ظƒطھظ‡ ظ†ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظپطھط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط§ظ‰ ط²ط¯ظ†  ع¯ط± ط¯ط³طھ ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰
ع¯ط± ظ…ط±ط¯ ط±ظ‡ظ‰ طŒ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط±ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ  ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ
ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ع†ظˆ ع¯ط´طھظ‰ ظ…ط­ط±ظ…  ط¯ط³طھ ظˆ ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²: ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ط¢ط¯ط§ط¨ طŒ طھط´ظˆظٹظ‚ ظ‡ط§طŒ ط´ظƒظ„ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط´ظƒظ„ ع¯ظˆط¯ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ط¶ظ„ط§ط¹ ط¢ظ† طŒ ط³ط§ط¹ط§طھ طھظ…ط±ظٹظ† ظˆ ط­طھظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط´ â€چ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظˆ... ط±ظ†ع¯ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط§ظ†ط³طھ .
ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط°ظƒط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¢ط؛ط§ط² (ط´ط¯ظ‡ ) ظˆ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ظˆط±طŒ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ... ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¬ط³ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ طŒ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ع¯ظˆط´ط²ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(187)
ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¯ط± طµط¯ط¯ طھظˆط¶ظٹط­ طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ طھظ†ع¯ط§طھظ†ع¯ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظƒظ„ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ع¯ظˆط¯ ظˆ... ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… :
ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡
1. ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط´ط±ط¹ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط¨ط§ط´ط¯. (ط´ط®طµ â€چ ط¬ظ†ط¨ ظˆ ظٹط§ ظ…ط­طھظ„ظ… طŒ ط­ظ‚ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯).
2. ط®طھظ… ظˆط±ط²ط´ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ†ط¯ط§ط±طŒ ط¨ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظ‡ط§ ظˆ ط­ط¶ط§ط± ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ط§ طھط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط¨ط§ط´ع¯ط§ظ‡ طŒ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯.
3. ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظƒطھ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظ‡ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯. (ع†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظˆ ع†ظ‡ طھظ…ط§ط´ط§ع†ظ‰ ).
4. ط§ع¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ طھظ…ط§ط´ط§ع†ظٹط§ظ† ط§ط² ط¨ط§ط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆط¯ ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ .
5. ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط³ط± ط¯ظ… طŒ ظ…ط­ظ„ ظˆط±ظˆط¯ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ع¯ظˆط¯ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط¹ظƒط³ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط­ظ„ ط¢ظ† ط¬ظ†ط¨ ط³ط± ط¯ظ… ط§ط³طھ .
6. ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط³ظˆط§ط¨ظ‚ . ط§ط² ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط³ط§ط¯ط§طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظ…ط¨طھط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ظ†ط¯.(188)
7. ظƒط¨ط§ط¯ظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ† طŒ ظƒظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒط¨ط§ط¯ظ‡ ط²ط¯ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ع†ط±ط®ظٹط¯ظ† ط§ط² ط³ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظ‡ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ(189) ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒط¨ط§ط¯ظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ع†ظ¾ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± (ع†ظ„ظ‡ ) ط¯ط± ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯.
ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡
ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط³ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ظˆ ط¨ط§ ط§ط¯ط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¬ط§ ظ…ظƒط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ„ظ†ع¯ط±ع¯ط§ظ‡ (ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ) ط¯ط± ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¹ظٹط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯.(190)
ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ط§طھ
ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ((ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡)) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط­طھط±ط§ظ…ط§طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط§ط¯ط§طھ ظ…ط¨طھط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† ط¨ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ع†ط±ط®ظٹط¯ظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒط¨ط§ط¯ظ‡ ط²ط¯ظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± طھط±طھظٹط¨ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط¯.
ط·ط±ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط¯ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ط¯ط§ط± ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط´ط¯طŒ ظˆط³ط· ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط´ط¯ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ظٹظˆط§ط± ع¯ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط²ظٹط± ط¯ط³طھ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± طھط§ ط¢ط®ط±طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† (ظˆ ظٹط§ ط­طھظ‰ ظ…ط¨طھط¯ظٹط§ظ† ) ط³ظٹط¯ ظˆ (ط§ط²) ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ†ظپط±طŒ ظ¾ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط´ط¯ ظ‚ط±ط§ط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.(191)
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط­ظˆظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ظˆظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ طھظ‚ط¯ظ… ط¨ط§ ط³ط§ط¯ط§طھ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ط³طھ .(192)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ظ…ط­ظ„ ظˆط±ط²ط´ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طھظˆط§ط¶ط¹ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ط¶ط§ط± ط§ط³طھ . ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ طŒ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط³ط§ظٹط±ظٹظ† ط§ط² ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط²ظˆط± ط¨ط§ط²ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط²طŒ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھظˆط§ط¶ط¹ط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ظ†ظƒطھظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· ع¯ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´ طھط± ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط´ظƒظ„ ط®ط§طµظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ع¯ظˆط¯ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع¯ظˆط¯ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† طµظپظˆظٹظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ‚ط¨ط± ط´ط´ ع¯ظˆط´ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… طŒ ط´ط´ ط¶ظ„ط¹ظ‰ طŒ ظ‡ط´طھ ط¶ظ„ط¹ظ‰ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ… طھط± ظٹط§ ط¨ظٹط´ طھط± ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط³ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† طµظپظˆظٹظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¯ط± طھط¹ط²ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¬ط¹ظپط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ط› ظ…ط®طµظˆطµط§ طھط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆط§ط®ط±طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط²ظˆط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط§ط³طھ .(193)
ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡
طھط§ ط§ط² ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط°ظ‡ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ط°ظ† طµط¨ط­ طھط§ ط§ط°ط§ظ† ظ…ط؛ط±ط¨ ط§ط² ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ظˆ ظٹط§ ظ†ظ‚ط¶ ط±ظˆط²ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆظ† ع¯ط±ظپطھظ† ظˆ ط­ظ…ط§ظ… ط±ظپطھظ† ط¨ط§ط¹ط« ط¶ط¹ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط´ط®طµ â€چ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط§ط³طھ طŒ(194) ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ظˆط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ .
ط²ظˆط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ طŒ طµط¨ط­ ظˆ ط¹طµط± ظˆ ط´ط¨ طŒ ط¯ط§ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظپط±ط§ط؛طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆظ‚طھ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط´ط¨ظ‡ط§ ط¯ط§ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(195)
ط´ظ…ط§ط±ط´ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰
ط§ط±طھط¨ط§ط· ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ط±ظ†ع¯ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط› ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‡ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط³ظ†ع¯ ع¯ط±ظپطھظ†(196) ظˆ ط´ظ†ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… .
ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط´ط±ظˆط¹ ظˆط±ط²ط´ ط³ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¢ظˆط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط§ظˆظ„ ط¯ظپطھط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظٹط²ط¯ ط¯ط§ظ†ط§  طµط§ظ†ط¹ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط­ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§
ظٹظƒ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ظˆ ظ†ظٹط³طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط³ط¨ط¨ ط³ط§ط² ظƒظ„ ط³ط¨ط¨ طŒ ع†ط§ط±ظ‡ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ط§ظ† طŒ ظ¾ظ†ط¬ طھظ† ط¢ظ„ ط¹ط¨ط§طŒ ط´ط´ ط·ط§ظ‚ ط¹ط±ط´ ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… طŒ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ‡ط´طھظ… طŒ ظ†ظˆط­ ظ†ط¨ظ‰ طŒ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‰ ظ…ظ†طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ طŒ ط¬ظ…ط§ظ„ ظ‡ط´طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± طµظ„ظˆط§طھ طŒ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط§ط¯ ط¯ظٹظ† ظ†ط¨ظ‰ طŒ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ… ظ¾ط§ظƒ طŒ ظ†ظٹظ…ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ع¯ظ„ط¯ط³طھظ‡ ط·ظ„ط§طŒ ظ‡ظپط¯ظ‡ ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ظ…ظˆظ„ط§طŒ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¢ط¯ظ… طŒ ط®طھظ… ظ¾ظˆط±ظٹط§ظ‰ ظˆظ„ظ‰ طŒ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ . ط´ظ…ط§ط±ط´ ط³ظ†ع¯ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† 117 ط¹ط¯ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† 117 ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظƒط§ط´ط§ظ† ظˆ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹط§طھ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ طŒ ط¹ط¯ط¯ 114 ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ 114 ط³ظˆط±ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¬ظٹط¯ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ظ„ طŒ ط¹ط¯ط¯ 110 ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط´ â€چ ظ…ط¨ظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط­ط±ظˆظپ ط§ط¨ط¬ط¯طŒ ظ†ط§ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… - ط§ط³طھ .(197)
ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¨ط®ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظƒظ„ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. (ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط´ظ†ط§ظ‡ط§ ط§ط؛ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظٹظƒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ط²ط§ظ†ظˆظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ط± طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯). ط´ظ†ط§ ط¯ط± طھظ‚ظˆظٹطھ طھظ…ط§ظ… ظ…ط§ظ‡ظٹع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¹ط¶ظ„ط§طھ ط³ط±ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط²ظˆظ‡ط§ ظ…ط¤ ط«ط± ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‚ط¯ظٹظ… طŒ ظ…ط±ط´ط¯ ط¬ظˆط´ظ† ظƒط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط± ظ†ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط±ط´ط¯ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯:((ظٹط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ))طŒ ظˆ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ†ظˆط² ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ط³طھ .(198)
ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´
ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ…ظٹط§ظ†ط¯ط§ط± ظٹط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط®طھظ… ظˆط±ط²ط´ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط§ط،ظ„طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¯ط¹ط§ ظٹظƒ ط³ظ†طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط®طµ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظ‚ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¯ط¹ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظƒطھ ظˆ ط¨ظ‰ ط­ط±ظƒطھ طŒ ع¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¢ظ…ظٹظ† طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ†ظٹط§ظٹط´ع¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¯ط¹ط§ ط­طھظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظˆط¶ظˆ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع¯ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط¹ط§ ظƒظ… ظˆ ط¨ظٹط´ ظپط±ظ‚ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ط±ط§ طھط´ط®ظٹطµ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظٹط²ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯. (ظ…ظ†ط¸ظˆط±طŒ ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† ط§ط³طھ ).
ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط·ظˆط±ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظٹط´ ظƒظ… ظƒظ… ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ظˆط¯. ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ط§ ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ظٹط§ طµظ„ظˆط§طھ ط¨ظپط±ط³طھط¯.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط²ظٹط±طŒ ظ†ظٹط§ظٹط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط§ط² ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ظپط±ظ…ظˆظ„ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ طھط´ط®ظٹطµ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ط­ظٹط·طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹظ†ط¯: ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط®طھظ… ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ…ظٹط§ظ†ط¯ط§ط± ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
- ط§ظˆظ„ ظˆ ط¢ط®ط± ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
- ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط²ط­ظ…ط§طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط´ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ظ¾ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¹ط²طھ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ط­ظ‚ ظ¾ظٹط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ظ…ط²ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ط¨ط±ط§ظٹط´ ط°ظˆط§ظ„ظپظ‚ط§ط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
- طھظ† ط¯ط±ط³طھظ‰ ط­ط¶ط§ط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
ظ†ظٹط³طھظ‰ ط¬ط§ظ† ظƒظپط§ط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
- طھظٹط؛ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¯ط´ظ…ظ†ط´ ظپظ†ط§ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ظ…ط³طھط¯ط§ظ… (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ… طŒ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ظ… طŒ ط²ط¨ط¯ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… طŒ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ظƒط§ظٹظ†ط§طھ طŒ ط§ط­ظ…ط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظˆط§طھ . ط­ط¶ط§ط±طŒ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯.
- ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ¾ظٹط± ط¯ط± ط­ظ‚ ط¬ظˆط§ظ† ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ¾ظٹط± ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط®ظٹظ„ ظ„ط¹ظ†طھ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ط´ظٹط·ط§ظ† ظ„ط¹ظ†طھ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ظ…ظˆط°ظ‰ ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ظ„ط¹ظ†طھ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ظ„ط¹ظ†طھط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط­ظ…طھط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط§ظ„ظ‡ظ‰ ! ظ…ط±ظٹط¶ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپط§ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظ„ظ… ظ…ط¬طھظ‡ط¯ظٹظ† ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط§ ط¨ظٹظپط²ط§ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط³ط± ط¨ظ‡ طھظٹط±ظ‡ طھط±ط§ط¨ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط؛ط±ظ‚ ط±ط­ظ…طھ ط¨ظپط±ظ…ط§! ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
- ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظٹط§طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ع†ط±ط§ط؛ ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط³ظˆطھظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط´ظƒظ„ظ‰ ط²ط­ظ…طھ طŒ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ط¹ط²ط² ظˆ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ط¯ط§ط±! ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
- ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظپطھظˆطھ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ظ… ع¯ط±ظ… ظپظٹط¶ ط¨ط®ط´ ط´ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯!
ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ طھظٹط´ظ‡ ط¨ط± ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط²ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ط¨ط±ط³ظ†ط¯!
ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ ط§ظ…ظˆط§طھ طŒ ظ„ط®طھظ‰ ظˆ ط±ط®طھ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ طŒ طµظ„ظˆط§طھ ظˆ ظپط§طھط­ظ‡ .
ط­ط¶ط§ط±طŒ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظپط§طھط­ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.(199)
ط¢ظٹط§ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظٹط§ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طں
ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§طŒ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ظˆط±ط²ط´ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ )) ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒطھط§ظ† ع¯ط°ط´طھ طŒ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظپظƒظٹظƒظ‰ ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¬ط¹ظپط±ظ‰ ع¯ط±ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ط² طھطµظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ طھطµظˆط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ - ظƒظ‡ ط¯ط± ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ((ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ )) ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ - ط¬ط¯ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… : ط¢ظ† ظˆط±ط²ط´ طŒ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ¾عکظˆظ‡ط´ظ‰ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط­ط« ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
((ط§ظٹظ†ظƒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ع¯ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظˆط±ط²ط´ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ط³طھط§ظ† ظ…ط´ط±ظˆط­ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ظ†ط®ظˆط±ط¯ظٹظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظٹظ… ))(200) ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط·ط±ط­ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ظˆ ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¯ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯:
((ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ط² ظ…ط§ط­طµظ„ ط§ظٹظ† ط­ط¯ط³ظٹط§طھ ظˆ ظƒظ†ظƒط§ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†طھط§ظٹط¬ ظƒظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظٹط± ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… :
ظ†ط®ط³طھ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط´ط®طµط§طھ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ط³طھط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظٹظ… ط› ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¹ط±ط¨ ظ…ط؛ظˆظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ....
ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظ…ظٹط± ظ…ط§ظٹظ‡ ط§طµط§ظ„طھ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ظ…ط§ ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯: ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ طھط¯ظˆظٹظ† ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¢ظ† طŒ طھظˆط³ط· ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆع†ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط± ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط´ظƒظ„ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¢ظٹط§ طھظˆط³ط· ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ†ط®ط¨ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط¶ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط§ط± ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¬ط² ظ…طھظپظƒط±ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط±ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظپطھظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظˆظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ظ†ط¸ط§ظ… ظپط§ط³ط¯ ط³ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط³ط§ط³ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¸ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ط¸ط§ظ… ط¯ط±ع¯ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظٹظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط± ظ¾ظˆط´ط´ ط¢ظ† ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط¸ط§ظ… طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§طھ ط²ظٹط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ طھظˆط³ط· ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط³ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط±ظپطھ .
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ع†ظˆظ† ظ…ظƒطھط¨ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظٹظٹظ† ط®ظˆط¯ - ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط¬ظˆظٹظ‰ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ - ظ‡ظ…ط³ظˆ ظٹط§ظپطھظ† ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ع†ط´ظ…ع¯ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ط¬ط¯ظٹط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط±ط³ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظˆط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ط§ط¨ط± ط§ظ…ظˆظ‰ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط§ظ… ط´ط§ظ‡ظ†ط´ط§ظ‡ظ‰ ط³ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظ…ظپط§ط³ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ†عکط§ط¯ ط¹ط±ط¨ ط¨ط± ط¹ط¬ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ط± ظƒط±ط³ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط› ظˆ ط§ظˆط¬ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظ†ط®ط¨ع¯ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ…ط¹ط¬ظˆظ†ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§طµظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¢ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط·ط±ط­ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظپط³ط§ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ¾ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظٹظٹظ† ظ…ظ‡ط± ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ط§ط´ظƒط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط؛ط§ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط´ط¹ط§ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط²ظˆط±ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ظˆ ظپطھظˆطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط³ط±ظ„ظˆط­ظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‡ط±ط§ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¢ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¨ظˆط¯ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط§ط¯ط¨ ط±ط§طŒ ط²ظ†ع¯ ط±ط§طŒ ط¨ط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§طŒ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط³طھظ† طŒ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§.
ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط¹طµط§ط± ظ…ط®طھظ„ظپ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ظپطھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط°ط´طھ ط³ط§ظ„ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظˆط­ط´ظ‰ طھط§طھط§ط± ظˆ ظ…ط؛ظˆظ„ ظˆط§ظ„ط§ظٹط´ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط±ع†ظˆط¨ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‚ط±طŒ ط±ظ†ع¯ طھطµظˆظپ ع¯ط±ظپطھ .
ظˆ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط®ط³طھ طµظپظˆظٹظ‡ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط§ط² ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط± ط¨ط±ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¹ظ…ظˆظ…ظٹطھ ظٹط§ظپطھ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ع¯ط± ط§ط² ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ - ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ†ع¯ط±ظٹظ… ط±ظ†ع¯ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط¢ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ظ‰ ط´ظƒ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط®ط³طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ط؛ظˆظ„ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‡ ط±ظ†ط¬ ظˆ ع¯ط¯ط§ط².)(201)
ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط±ط¶ط§ ظ¾ط§ظƒ ظ†عکط§ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط¯:
((ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھظٹظ„ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¨ط± ظƒط´ظˆط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظٹط§ظپطھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط³ظ„ط­ط´ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط²ظˆط± ط¨ط§ط²ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ظƒط§ظ… ط¹ط±ط¨ ط±ط®طµطھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹع† ظˆ ط®ظ… ظƒظˆع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط±ظˆظ†ظ‚ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¬ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط¨ط§ ط¯ط±ظٹع†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط³ظ… ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ„ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ طŒ ظƒظˆع†ظƒ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط¨ط§ط± طھط¹ط¸ظٹظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.))(202)
ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ - ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ - ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط±ط²ط´
ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظٹظ„ظ†ط¯ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ظ‡ط¨ط± ظˆ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط± ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظ…ط·ظ„ط¹ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ع¯ط±ط§ظ…ظٹطھط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظƒط§ط±ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
((ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ…ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ط§ط³طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ…ظ„طھ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ...ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ط¦ظ†ط§ظ†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯.))(203)
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
((ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯:
ظٹظƒ ظˆط±ط²ط´ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† . ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯طŒ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ظپط§ط¹ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ط¨ط´ظˆط¯ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ‚ط¯ط±طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط´ظ…ط§ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ظٹط¯ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط´ظˆظٹط¯. ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ظˆط­طھط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط¬ط³ظ…طھط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.))(204)
ظˆظ‰ ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ†طھط®ط¨ ظپظˆطھط¨ط§ظ„ طھط°ظƒط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯:
((ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ظ… ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… . ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط± ظ‡ط³طھظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ظ…ظ„طھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظˆظپظ‚ ظƒظ†ط¯ ظٹظƒ ط¨ط¹ط¯ط´ ط¢ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…طھط®طµطµ â€چ ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط±ط´ط¯ ظƒظ†ط¯.
ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط³ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط°ط§طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط³ط§ظ„ظ… ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط³ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظٹط´ ظˆ ط¹ط´ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¹ظٹط´ ظˆ ط¹ط´ط±طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپط³ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط­ ظ¾عکظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط³ط§ظ„طھ ط³ط±طھط§ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط¹ط´ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط¯ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¢ظ† ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆط±ط²ط´ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظˆط±ط²ط´ ط±ظˆط­ظ‰ . ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط¯طھ طŒ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾عکظ…ط±ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظپط³ط±ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†طµظٹط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .))(205)
ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طµط¯ط§ ظˆ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
((ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط²ظ…ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظƒظپط§ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط¬ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¢ط¯ظ… ط¹ظٹط§ط´ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ظ… ط¹ظٹط§ط´ طŒ ط¹ظٹط§ط´ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط±ط§ظپطھط´ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¹ظٹط§ط´ظ‰ ظˆ ط±ظ‚طµظٹط¯ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظƒ ط¬ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظ‡ط²ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ط؛ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ظ‡ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط§ط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظ† ط¨ط§ط²ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط± طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¬ظ†ع¯ ط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظ‡ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ط±ط·ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ„ظٹظƒظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط¬ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط³طھ .))(206)
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…
ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ ظƒطھط§ط¨ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظٹظ… . ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط±ط¢ظ†ظٹظ… طھط§ ط¯ط± ط­ط¯ ظˆط³ط¹ طŒ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ - ظ†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ - طµط­ط¨طھ ظƒظ†ظٹظ… . ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ† ظƒظ‡ طھط§ط،ظٹظٹط¯ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ طŒ ظٹط§ط±ظٹع¯ط± ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰
ط§ط³ط¨ طŒ ط§ط³ط¨ ط¯ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط§ط³ط¨ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ طµظˆط± ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط±ط²ظ…ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ظٹط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ†ط¯:
ظˆ ط§ط¹ط¯ظˆط§ ظ„ظ‡ظ… ظ…ط§ ط§ط³طھط·ط¹طھظ… ظ…ظ† ظ‚ظˆط© ظˆ ظ…ظ† ط±ط¨ط§ط· ط§ظ„ط®ظٹظ„ طھط±ظ‡ط¨ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ط¯ظˆظƒظ… ط›(207)
ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆ ظˆ ط§ط³ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ط³ظٹط¬ ظƒظ†ظٹط¯طŒ طھط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† (طھط¯ط§ط±ظƒط§طھ )طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طŒ ط§ط³ط¨ طŒ ظ‚ط§ط·ط± ظˆ ط§ظ„ط§ط؛ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط²ظٹظ†طھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظˆط§ظ„ط®ظٹظ„ ظˆط§ظ„ط¨ط؛ط§ظ„ ظˆط§ظ„ط­ظ…ظٹط± ظ„طھط±ظƒط¨ظˆظ‡ط§ ظˆط²ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظٹط®ظ„ظ‚ ظ…ط§ ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ…ظˆظ† .(208)
ظˆ ط§ط³ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط³طھط±ط§ظ† ظˆ ط®ط±ط§ظ† ط±ط§ (ط¢ظپط±ظٹط¯) طھط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط³ظˆط§ط± ط´ظˆظٹط¯ ظˆ (ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§) طھط¬ظ…ظ„ظ‰ (ط¨ط§ط´ط¯)طŒ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ط¯.(209)

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation