بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب طاقه گلی از خرابات, حسین درگاهى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ± -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ² -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ³ -
 

 

 
 

ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ

ط­ط³ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ظ‰

- غ² -


ط§ظ…ظ‘ط§ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: "ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ…" ; ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰طŒ ظ†ط¹ظ…طھ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظ…ط§ط¦ظٹظ…: ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط­ط¯ط«ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظˆ ظٹظƒظ‰ ط¨ظٹط´ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³ظ… "ط§ط­ط¯" ظˆ "ظˆط§ط­ط¯" ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھطŒ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ‡ط± ط­ط³ظ† ظˆ ط®ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… طھظƒظˆظٹظ† ظˆ طھط´ط±ظٹط¹ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡(1) ط§ط² ط¢ظپطھط§ط¨ طھط§ط¨ط§ظ† طھط§ ظ…ط§ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ†طŒ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط²ط± ط®ظٹط² طھط§ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ‡ط± ط±ظٹط² طŒ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ‚ظˆظٹظ…(2) طھط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ط¸ظٹظ…(3)طŒ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط¨ظٹظ‘ظ†ط§طھ(4) طھط§ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ(5).

01 ط¹ظ† ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظ„طھ ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡:ط§ظˆظ‘ظ„ ط´ط¦ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظ‡ظˆطں ظپظ‚ط§ظ„: ظ†ظˆط± ظ†ط¨ظٹظ‘ظƒ ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط±طŒ ط®ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ… ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ†ظ‡ ظƒظ„ ط®ظٹط±.

(ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 57/170 ط§ط² ط±ظٹط§ط¶ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†)

ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ…:

ط§ظˆظ„ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±طŒ ط¢ظپط±ظٹط¯ ط¢ظ†ط±ط§ ط³ظ¾ط³ ظ‡ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ .

ط¹ظ† ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط¥ظ† ط°ظƒط± ط§ظ„ط®ظٹط± ظƒظ†طھظ… ط£ظˆظ‘ظ„ظ‡ ظˆ ط£طµظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط£ظˆط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‡.

ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± (ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط§ط² ط®ظٹط± ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¢ظ† ظˆ ط§طµظ„ ط¢ظ† ظˆ ظپط±ط¹ ط¢ظ† ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظˆ ظ…ط£ظˆط§ ظˆ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯.

2. ط¹ظ† ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰: "ظپظ…ط§ ظٹظƒط°ظ‘ط¨ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ†" ظ‚ط§ظ„: ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ‘ظ….

(ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‘ط© طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ†/148 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨)

ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰:"ظپظ…ط§ ظٹظƒط°ظ‘ط¨ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ†"ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯  ط¯ظٹظ†طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ.

 ظپظ‰ ط²ظٹط§ط±ط© ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظٹط§ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‚ظˆظٹظ….

(ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† / 148)

 ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ…: ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ط®ط¯ط§.

 ظپظ‰ ط²ظٹط§ط±ط© طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط£ط«ظˆط±. (ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†)

ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹظ…: ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¯ظٹظ† طھط´ط±ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§.

 ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظپط¶ظ‘ظ„ ط£ظ†ظ‡ ظƒطھط¨ ط§ظ„ظ‰ ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط¬ط§ط¦ظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط£ظ…ظ‘ط§ ط¨ط¹ط¯ ظپط§ظ†ظ‘ظ‰ ط§ظˆطµظٹظƒ ظˆ ظ†ظپط³ظ‰ ط¨طھظ‚ظˆظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط·ط§ط¹طھظ‡طŒ ... ط§ظ„ظ‰ ط£ظ† ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط«ظ… ط§ظ†ظ‘ظ‰ ط§ط®ط¨ط±ظƒ ط£ظ†ظ‘ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ظˆ ط§طµظ„ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ظ‡ظˆ ط±ط¬ظ„طŒ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط±ظ‘ط¬ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظ‘طھظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظپظ…ظ† ط¹ط±ظپظ‡ ط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط£ظ†ظƒط±ظ‡ ط£ظ†ظƒط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط¬ظ‡ظ„ظ‡ ط¬ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط´ط±ط§ط¦ط¹ظ‡ ط¨ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…... .

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 24 / 286 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¨طµط§ط¦ط± ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط§طھ)

ط§ط² ظ…ظپط¶ظ„ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط´طھ ظ¾ط³ ط¬ظˆط§ط¨ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯: ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ…... (طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:) ط³ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† طھط±ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظٹط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…طھ ط®ظˆط¯ ظˆ (ط§ظ…ط§ظ…) ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ. ظ¾ط³ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھطŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ. ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط¹ط´ ط±ط§ ط¨ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯...

3. " ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ط¢طھظٹظ†ط§ظƒ ط³ط¨ط¹ط§ظ‹ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط«ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…".

(ط§ظ„ط­ط¬ط±/87)

ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰طŒ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ‡ظپطھ ط¯ظˆع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ط¸ظٹظ… ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظٹظ….

ط¹ظ† ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط³ط¨ط¹ط© ط§ط¦ظ…ط© ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ….

(ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… 5/205)

ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² "ط³ط¨ط¹ط§ظ‹ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط«ط§ظ†ظ‰") ظ‡ظپطھ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ (ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² "ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…") ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯.

 ظپظ‰ ط®ط·ط¨ط© ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط£ظ†ط§ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظپط± ظˆ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط¥ظٹظ‘ط§ظ‡ ظ‡ط¬ط±. (ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† /265)

ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ†ظ… ط¢ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظƒظپط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯.

 ط¹ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‡ط°ط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„طµط§ظ…طھ ظˆ ط£ظ†ط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط·ظ‚. (ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ 27/34)

ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ†طŒ ظƒطھط§ط¨ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†طŒ ظƒطھط§ط¨ ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ….

4. ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط¢ظٹط§طھ ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط¨ظٹظ‘ظ†ط§طھ.

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 24/303 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظƒظ†ط² ط§ظ„ظپظˆط§ط¦ط¯ )

ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط¢ظٹط§طھ (ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§) ظˆ ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط¨ظٹظ†ط§طھ (ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظٹظ‡ط§).

 ظپظ‰ ط¯ط¹ط§ط، ط§ظ„ظ†ط¯ط¨ط©: ظٹط§ط¨ظ† ط§ظ„ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ظ„ط¨ظٹظ‘ظ†ط§طھ. (ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ†ط¯ط¨ظ‡)

ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط¨ظٹظ‘ظ†ط§طھ.

5. ط¹ظ† ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظ„طھ ظ„ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط£ظ†طھظ… ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط§ظ†طھظ… ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظˆ ط§ظ†طھظ… ط§ظ„ط­ط¬ طں ظپظ‚ط§ظ„: ظٹط§ ط¯ط§ظˆط¯ ظ†ط­ظ† ط§ظ„طµظ‘ظ„ظˆط© ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„طµظٹظ‘ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط­ط¬ ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظ† ظƒط¹ط¨ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط­ظ† ظ‚ط¨ظ„ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط­ظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡. (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 24/303)

ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ع¯ظپطھ: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ط¢ظٹط§ (ط­ظ‚ظٹظ‚طھ) ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط­ط¬ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ط´ظ…ط§ط¦ظٹط¯طں ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ (ط­ظ‚ظٹظ‚طھ) ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط­ط¬ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط¨ظ„ط¯ ط­ط±ط§ظ… (ظ…ظƒظ‡) ظˆ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ظ…ط§ط¦ظٹظ….

ظ„ط°ط§ ط¹ط¯ظ… ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھطŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط¯ظ… ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھظ† ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¸ظ„ظ…طھ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ط³ط± ط¨ط±ط¯ظ†. ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹طµط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط¢ظ† ط¹طµط± ظƒظ‡ ط®ظ„ظٹظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظ…طھط¬ظ„ظ‘ظ‰ ط§ط³طھ. ظˆ ظ„ط°ط§:

 ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظˆظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھط© ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹط©.(ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±32/331)

ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡: ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆ ظ¾ط±ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ط³طھ (ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡)طŒ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ط§ظƒط¨ط± ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ظپط§ط¸ (ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡) ظˆ طµظˆط±طھ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ (ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡) ع†ط±ط§ظƒظ‡ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظٹطھ ظˆ ظ…ظپظٹط¯ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ظˆظٹظ†ط¯.

 ط¹ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‡ط°ط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„طµط§ظ…طھ ظˆ ط£ظ†ط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط·ظ‚. (ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ 27/34)

ظˆ ط¹ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…: ظ…ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظٹط© ط§ظƒط¨ط± ظ…ظ†ظ‘ظ‰. (ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 99/140)

ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ.

ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ط¨ط± ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ط¸ظ„ظ…طھ ط¹ط§ظ„ظ…ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‚طھظ„ ط§ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯:

 ط¹ظ† ط£ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ†ظ‘ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظٹظˆظ…ط§ظ‹ ط¨ط­ط°ظٹظپط© ط¨ظ† ط§ظ„ظٹظ…ط§ظ† ... ظپظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ†ظپط³ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظٹط¯ظ‡طŒ ظ„ط§ طھط²ط§ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ظ…ط© ط¨ط¹ط¯ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ط¨ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط¶ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط© ظˆ ط¹ط³ظپط© ظˆ ط¬ظˆط± ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ... .(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 28/70)

ط§ط² ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط°ظٹظپظ‡ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ... ظ¾ط³ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´طھظ† ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط¯ط± ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ع¯ظ…ع¯ط´طھع¯ظ‰ ظˆ ط³طھظ… ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯...

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ„ظ…ظ‘ط§ ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط³ظٹظپ ط«ظ…ظ‘ ط§ط¨طھط¯ط± ظ„ظٹظ‚ط·ط¹ ط±ط£ط³ظ‡ ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط²ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط·ظ†ط§ظ† ط§ظ„ط¹ط±ط´: ط£ظ„ط§ ط§ظٹظ‘طھظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ…ظ‘ط© ط§ظ„ظ…طھط­ظٹط±ظ‘ط© ط§ظ„ط¸ظ‘ط§ظ„ظ…ط© ط¨ط¹ط¯ ظ†ط¨ظٹظ‘ظ‡ط§ ظ„ط§ ظˆظپظ‘ظ‚ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط£ط¶ط­ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ظپط·ط±. ط«ظ…ظ‘ ظ‚ط§ظ„ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ„ط§ط¬ط±ظ… ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظˆظپظ‘ظ‚ظˆط§ ظˆ ظ„ط§ ظٹظˆظپظ‘ظ‚ظˆظ† ط§ط¨ط¯ط§ظ‹ ط­طھظ‘ظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ط«ط§ط¦ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…. (ط§ظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„طµط¯ظˆظ‚/168)

ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰  ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط³ط±ط´ ظ¾ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ ظ†ط¯ط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² عکط±ظپط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯: ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط§ظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹط¯! ط®ط¯ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ظƒ]ط¹ظٹط¯[ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ظپط·ط± ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯. ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆ ط¨ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‚ط³ظ… ظƒظ‡ ]ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ[ طھظˆظپظٹظ‚  ]ط¯ط±ظƒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ظپط·ط± ط±ط§ [ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظ…ع¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ… ط®ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.

 ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:

ظپط§ظ„ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط¹طµط§ط© ط§ظ„ظپط³ظ‘ط§ظ‚طŒ ظ„ظ‚ط¯ ظ‚طھظ„ظˆط§ ط¨ظ‚طھظ„ظƒ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط·ظ‘ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµظ‘ظ„ط§ط© ظˆ ط§ظ„طµظ‘ظٹط§ظ… ظˆ ظ†ظ‚ط¶ظˆط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ†ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ‡ط¯ظ…ظˆط§ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظ‘ظپظˆط§ ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ„ط¬ظˆط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¨ط؛ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ†.

ظ¾ط³ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط³ط±ظƒط´ط§ظ† ظ‡ط±ط²ظ‡ ط¯ط±ط§ظ‰ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±! ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ†طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ„ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ†طھ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‚ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³طھظ… ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط³ط®طھ ظ¾ظٹط´ طھط§ط®طھظ†ط¯.

 ط¹ظ† ط§ظ„ط­ظ„ط¨ظ‰ ظ‚ط§ظ„: ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ ط£ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ„ظ…ظ‘ط§ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…طŒ ط³ظ…ط¹ ط£ظ‡ظ„ظ†ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ط§ظ‹ ط¨ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© ظٹظ‚ظˆظ„: ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ‘ظ…ط© ظپظ„ط§ طھط±ظˆظ† ظپط±ط­ط§ظ‹ ط­طھظ‘ظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ظ‚ط§ط¦ظ…ظƒظ… ظپظٹط´ظپظ‰ طµط¯ظˆط±ظƒظ… ظˆ ظٹظ‚طھظ„ ط¹ط¯ظˆظ‘ظƒظ… ظˆ ظٹظ†ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ظˆطھط± ط§ظˆ طھط§ط±ط§ظ‹... .(ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ /351)

ط­ظ„ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ: ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط¨ظ„ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظ¾ط³ ط±ظˆظ‰ ظپط±ط­ ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظ¾ط³ ط³ظˆط² ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§طھط§ظ† ط´ظپط§ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظˆظ† ط¢ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯... .

ظˆ ط¹ط¬ط¨ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹط³طھ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ ظƒظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ظˆ ظ…ظ‚طھظˆظ„ظٹطھ ظˆ ظ…ط³ظ…ظˆظ…ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¢ظ†ط¯ظˆ ط±ط§ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ†طŒ ط§ط­ظٹط§ط، ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯! ط¨ط¨ظٹظ† طھظپط§ظˆطھ ط±ظ‡ ط§ط² ظƒط¬ط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§!

ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط´ط¯طھ ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ…طŒ ط§ظˆطŒ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡طŒ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯; "ط؛ظٹط¨طھ " ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ط§طھظ… ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ„ط°ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ„ظˆط§ط²ظ… ظ†ظƒط¨طھ ط¨ط§ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ.

ظ†ظƒط¨طھ ط؛ظٹط¨طھ ط¨ط´ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ ط¢ظ† ظپظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯; ع¯ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ "ط؛ظٹط¨طھ" ظپظ‚ط· ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ„ط§ ط؛ظٹط±.

ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ظ†طھ ظˆ ظ†ظƒط¨طھ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ط؛ظٹط¨طھ:

01 ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ; ط§طµظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھطŒ ط§طµظˆظ„ ط­ظٹط§ط© ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡طŒ ط§طµظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¶ظ‘ظ‰ ط­ظ‚ ظˆ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط®ظ„ظ‚طھ ظˆ ظپط·ط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†. ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ط§طµظˆظ„ ظ†ظ‡ ط§ط² طھط§ظƒ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² طھط§ظƒ ظ†ط´ط§ظ† :

ظ€ طھظˆط­ظٹط¯ ; ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡طں! ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆظ„ظ‰ ظ…ط¯ظ‘ط¹ظٹط§ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ†: ظ…ط¯ظ‘ط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹظ‘طھ ظˆ ظ†ظٹط§ط¨طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط·ط§ط¨ ط·ط±ظٹظ‚طھ.

ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ظپط·ط±ظ‰ ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…طھط±ظٹظ† طھط°ظƒط± ط´ظƒظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ظ†ظڈظ‡ طھظˆظ‰ ط¸ظ„ظ…طھ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظپظ„طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظٹط§ط¯ظ‡ط§ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ع¯ظ… ع¯ط´طھظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆط¦ظٹط§ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡:

 "ظ‚ظ„ ط§ظ†ط¸ط±ظˆط§ ظ…ط§ط°ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ظˆ ظ…ط§ طھط؛ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ط°ط± ط¹ظ† ظ‚ظˆظ… ظ„ط§ ظٹط¤ظ…ظ†ظˆظ† ". (ظٹظˆظ†ط³ /101)

ط¨ع¯ظˆ ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ع†ظٹط³طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط±ظ‡ط§طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ط³ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ط³طھ:

 ط¹ظ† ط²ط±ط§ط±ظ‡ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„: " ظپط·ط±ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‘طھظ‰ ظپط·ط± ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§"

ظ‚ط§ظ„: ظپط·ط±ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھظˆط­ظٹط¯. (طھظˆط­ظٹط¯ ط§ظ„طµط¯ظˆظ‚ /329)

ط²ط±ط§ط±ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظˆط¬ظ„: "ظپط·ط±ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„طھظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§" ط³ط¤ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ…. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± طھظˆط­ظٹط¯ ط®ظ„ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯.

ظ€ ظ†ط¨ظˆظ‘طھ ; ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ. ط±ط³ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¨ظٹظ† ط¢ط¨ ظˆ ع¯ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡:

 ط¹ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡: ظƒظ†طھ ظ†ط¨ظٹظ‘ط§ظ‹ ظˆ ط¢ط¯ظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط·ظٹظ‘ظ†. (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 16/ 402 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨)

ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ† ظ†ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¢ط¯ظ… ظ…ظٹط§ظ† ط¢ط¨ ظˆ ع¯ظ„ ط¨ظˆط¯.

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†طµط¨ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚طھ ط­ظ‚ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ ط®ظ„ظ‚طھ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط¢ظ†. ظ„ط°ط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط­ظ‰ظ‘ ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط¨ط§ظ…ط± ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط®طµ ط­ط§ط¶ط± ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط¯; "ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ط§ظٹظ‘ظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط¨ظ‰ ظˆ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡". ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط³ط±ط§ط؛ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ‚ط±ظ† ظ¾ظٹط´ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط­ظٹط§طھ. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†طµ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط£ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ:

 " ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ط£ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ظ† ط£ظ†ظپط³ظ‡ظ… ". (ط§ظ„ط§ط­ط²ط§ط¨ / 6)

ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† .

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ طھطµط±ظ‘ظپ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظˆ طھطµط±ظ‘ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ.

ط¢ظٹط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ طھظ„ظ‚ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں!

ط§ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ط§ط³طھطŒ ظ„ط°ط§ ظ‡ظٹع† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆطŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ظˆ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھط´ ظ…ظ†ط¹ط²ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ظ†ط°ط§ط± ط§ط³طھ:

 " ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ†طھ ظ…ظ†ط°ط± ". (ط§ظ„ط±ط¹ط¯ / 7 ظˆ ط§ظ„ظ†ط§ط²ط¹ط§طھ / 45)

ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط´ظٹط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰.

ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط±طھط¨ط§ط· ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‡ط³طھظٹظ…طں ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ظ‡ط´ظٹط§ط± ط¨ط§ظٹط´ط§ظ†ظٹظ…طں

ط¹ظ…ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† طµط±ظپ ط´ط¯  *** طھط§ ع†ظ‡ ط®ظˆط±ظ… طµظٹظپ ظˆ ع†ظ‡ ظ¾ظˆط´ظ… ط´طھط§

ط¸ظ„ظ…طھ ط؛ظپظ„طھ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ط´ظٹط§ط±ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ط­ط§ظƒظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆط¯ ظƒظٹط³طھ طں

ظ€ ط§ظ…ط§ظ…طھ; ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ„ط§ ظپطµظ„ ظˆ ط¨ط­ظ‚ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ ; ط§ط² ط§ظˆظ„ ط®ظ„ظ‚طھطŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط² ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ. ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯:

 ط¹ظ† ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ„ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط¬ظ‡ظ‘ط§ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظ‘ط© ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ظ…طھظ‰ ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ…ظٹط± ط£ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ„ظ… ظٹظ†ظƒط±ظˆط§ ظˆ ظ„ط§ظٹطھظ‡ ظˆ ط·ط§ط¹طھظ‡. ظ‚ظ„طھ: ظ…طھظ‰ ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طں ظ‚ط§ظ„: ط­ظٹط« ط§ط®ط° ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ط°ط±ظ‘ظٹط© ط¢ط¯ظ…. ظƒط°ط§ ظ†ط²ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ "ط§ط° ط§ط®ط° ط±ط¨ظ‘ظƒ ظ…ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظ…ظ† ط¸ظ‡ظˆط±ظ‡ظ… ط°ط±ظ‘ظٹطھظ‡ظ… ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ط£ظ„ط³طھ ط¨ط±ظ‘ط¨ظƒظ…" ظˆ ط£ظ†ظ‘ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط§ظ‹ ط±ط³ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‘ط§ظ‹ ط£ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طں ظ‚ط§ظ„ظˆط§: ط¨ظ„ظ‰طŒ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط£ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‚ط¯ ط³ظ…ظ‘ط§ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ط³ظ… ظ…ط§ ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط­ط¯ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ . (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 37/311)

ط§ط² ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ظ†ط§ط¯ط§ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ]ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…[طŒ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ع¯ظپطھظ…: ع†ظ‡ ظˆظ‚طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ط¯ظ… ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ط³ط§ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡:" ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¢ظ†ط§ظ†; ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھظ…طں" ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ظ…ظ† ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھطں ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰. ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط¨طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط¹ظ† ط¢ط¨ط§ط¦ظ‡ ط¹ظ† ط¹ظ„ظٹظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡: ظ„ظ…ظ‘ط§ ط£ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ط§ط، ظƒظ†طھ ظ…ظ† ط±ط¨ظ‘ظ‰ ظƒظ‚ط§ط¨ ظ‚ظˆط³ظٹظ† ط£ظˆ ط£ط¯ظ†ظ‰ ظپط£ظˆط­ظ‰ ط¥ظ„ظ‰ظ‘ ط±ط¨ظ‘ظ‰ ظ…ط§ ط£ظˆط­ظ‰. ط«ظ… ظ‚ط§ظ„: ظٹط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¥ظ‚ط±ط£ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ظگ ط¨ظ† ط£ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط£ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظپظ…ط§ ط³ظ…ظ‘ظٹطھ ط¨ظ‡ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ط£ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط¨ظ‡ط°ط§ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ ط¨ط¹ط¯ظ‡.(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 37/290)

ط¹ظ„ظ‰  ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط± ط¯ظˆ ظƒظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط¨ظˆط¯ظ… ظ¾ط³ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط¨ظ…ظ† ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯! ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†طŒ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†طŒ ظ†ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط§ظٹظ†طŒ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ†ط§ظ…ظٹط¯.

ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط³ط±ط§ط؛ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ‚ط±ظ† ظ¾ظٹط´ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط± ط¯ط³طھ طھط§ط±ظٹط®طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظˆط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط¯طں ط§ظˆ ع†ظ‡ ط­ط¶ظˆط±ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ط±طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط§ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط§ط±ط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط±ط®طھ ط¨ط± ط¨ط³طھظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط§طµط± ظ†ظٹط³طھطں ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھط´ ظٹظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰طھط³ظ‘ط±ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯(1) ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯(2)طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ع†ظ†ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظˆطھ ظˆ ط­ظٹط§طھ طŒ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط¦ط± ظ…ط¯ط§ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ. ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط­ط¬ظ‘طھ ظˆ ظ‡ط§ط¯ظ‰(3)ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ظƒظ†ظˆظ†ظ‰ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‰طŒ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظٹظ… ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طں

01 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظˆ ط­ط¬ط¬ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ„ط¢ط®ط±ط© ظˆ ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ .(ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ط©)

(ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ) ط­ط¬طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯.

02 ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ†ط­ظ† ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط®ظ„طµظˆظ† ... .

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 17/220)

03 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ط¨ظ„ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ط¸ظٹظ…ط© ط¥ظ† ط¯ط¹ظˆظ†ط§ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹط¬ظٹط¨ظˆظ†ط§ ظˆ ط¥ظ† طھط±ظƒظ†ط§ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹظ‡طھط¯ظˆط§ ط¨ط؛ظٹط±ظ†ط§.

(ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 23/99 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ„ظ‰ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚)

ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ†ط¯; ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظٹظ…طŒ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط¬ط²طŒ ط¨ظ…ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ(ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ).

ط¯ظ‚طھ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ظٹط± ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظˆ ط²ظٹط³طھظ† ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ; ط§ظˆظ„ظ‰ ط¬ط² ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط± ط¯ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ.

ظ€ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¹ط¯ظ„ ; ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ط± ط°ظٹظ„ "ط¹ط¯ظ„" ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ط³طھ; ظ…ط¯ط§ط± ع¯ظپطھع¯ظˆ ط¯ط± "طھظˆط­ظٹط¯"طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظˆ طµظ…ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± "ط¹ط¯ظ„ " ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‚ط§ط¯ط± ظˆ ظ…ط®طھط§ط±.

ظ†ظپط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط­ط§ظ…ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‘ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡:

" ظ†ط³ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط£ظ†ط³ظٹظ‡ظ… ط£ظ†ظپط³ظ‡ظ…". (ط§ظ„ط­ط´ط± / 19)

ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ…  ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظپط±ط§ظ…ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯.

ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط®ط¨ط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ طں ظپط¶ط§ط­طھ ط§ط¯ظ‘ط¹ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپ ط§ظٹظ† ظ…ط¯ظ‘ط¹ط§ ط¨ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ط³طھ .

ظ€ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ…ط¹ط§ط¯ ; ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ‘ظ…ظٹط§طھ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ظ„ط°ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظپط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ(1) ظˆ ظ„ط°ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ(2) ظˆ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظپط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط¨ظ‡ ظƒط§ظپط±ظٹظ† ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(3):

01 ط¹ظ† ط§ظ„ظ‡ط±ظˆظ‰ ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظ„طھ ظ„ظ„ط±ظ‘ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط£ط®ط¨ط±ظ†ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ط£ظ‡ظ…ط§ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚طھط§ظ† طں

ظپظ‚ط§ظ„: ظ†ط¹ظ…طŒ ظˆ ط¥ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط£ظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ظ„ظ…ظ‘ط§ ط¹ط±ط¬ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ... .

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 8/284 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¹ظٹظˆظ† ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط±ط¶ط§)

ط§ط² ظ‡ط±ظˆظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¢طھط´ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ط¯ظˆ (ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡) ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ظ„ظ‡طŒ ظˆ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¹ط±ظˆط¬ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢طھط´ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.

02 "ظˆ ط§ظ…ط§ ظ…ظ†  ط®ط§ظپ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط¹ظ† ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ظپط§ظ† ط§ظ„ط¬ظ†ط© ظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ…ط§ظˆظ‰". (ط§ظ„ظ†ط§ط²ط¹ط§طھ /40)

ظˆ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط¨ظ‡ط±ط§ط³ط¯ ظˆ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظٹظ„ظ‰ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ط² ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ظ†طھ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆط³طھ (ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظˆ ظ†ظ‡ ظپظ‚ط· ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ).

03 ظˆ ط¥ظ†ظ‘ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ„ظ…ط­ظٹط·ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ†". (ط§ظ„ط¹ظ†ظƒظˆط¨طھ /54)

ظˆ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ‚ط·ط¹ط§ظ‹ (ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ†) ط§ط­ط§ط·ظ‡ ط¨ط± ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظˆظ†ظ‰طŒ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ظٹظ† ط­ظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰طŒ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظٹط§ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… طں ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط­ظ„ط§ظˆطھ ظˆ ط´ط¹ظپ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط§ظƒظ… ط§ط³طھ ظٹط§ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ظˆ طھظ„ط®ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¨ط¯ط±ظ‰ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ طں

ظ€ ظˆ ط§ظ…ط§ ظپط±ظˆط¹ ط¯ظٹظ† ; ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طں ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ط¨ط¨ ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظٹط§ظپطھظ† ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط³طھظ† ظˆ ط¨ط§ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ†طں

ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: " ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظ…ظٹط²ط§ظ†...". (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 84/264 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¯ط¹ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…)

ظ†ظ…ط§ط² ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظ†ط¬ط´ ط§ط³طھ...

ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ع†ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط؛ظٹط¨طھ ; ظƒظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط­ظ‚ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط­ظ‚ ط§ط³طھ; ظٹط¹ظ†ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ .

ظ€ ظ‚ط±ط¢ظ† ; ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡. ظˆظ„ظ‰ ط¬ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپطھط±ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ "ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظٹظ…" ط§ط³طھطŒ "ط¨ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† " ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ظ‹ ظ…ط¹ظ†ظ‰ "ط§ظ„ظ„ظ‡" "ط®ط¯ط§" ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ„ظٹط¯ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: "طھظ‚ظˆظ‰"طŒ "ط§ظٹظ…ط§ظ†" - ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµط±ظٹط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ„ظٹط¯ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ - "ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط±ط¯ظ† " ظˆ ظٹط§ "طھط±ط³ظٹط¯ظ† " ظˆ "ط¨ط§ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† " ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.

ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط°ظٹظ„ ط§ط³طھ:

 ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡: ط³ظٹط£طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ…ظ‘طھظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظ„ط§ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط¥ظ„ط§ظ‘ ط±ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¥ط³ظ…ظ‡.

(ط«ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ /252)

ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…ظ‘طھ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ع¯ط± ط±ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ع¯ط± ط§ط³ظ…ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.

ط¸ظ„ظ…طھ ط؛ظٹط¨طھ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ظپظ„طھ ط¹ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰طŒ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¹ظٹظ† ط¹ظ„ظ…طŒ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¹ظٹظ† ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¯ع¯ظ‰ ط¹ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‚ظ„ظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ظٹط±طھ ظˆ ط­ط³ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯. ط¸ظ„ظ…طھ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ظٹط² ظپظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط؛ظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ طŒ ظ…ط§ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ. ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ظپظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط®ط´ظ†ظ‰ ع¯ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپظ‡ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طں طھظ„ظ‚ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظ†ط§ظپط° ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¢ط®طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯. ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ طھطµظˆظٹط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط®ط´ظ† ع†ظ‡ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طں; ط§طµظ„ط§ط­ ط¨ط§ ط²ظˆط± ظˆ ط®ط´ظˆظ†طھ! ع†ظ†ظٹظ† طھطµظˆط±ظ‰ ط¨ط§ طµط±ظٹط­ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‚ط§ط¯ط± ظ…ط®طھط§ط± ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظˆ ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.

ط­ط§ط´ط§ ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط²ط§ط­ظ… ظˆ ظ…ط¬ط±ظ… ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط´ظˆظ†طھطŒ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط­ظ…ط©ظ‹ ظ„ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ:

 ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظ„ظˆط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:

"... ظˆ ط§ظƒظ‘ظ…ظ„ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ط¨ظ†ظ‡ ظ… ط­ ظ… ط¯ ط±ط­ظ…ط©ظ‹ ظ„ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†...".(ط§ظ„ظƒط§ظپظ‰ 1/527)

 ... ظˆ ط§ظٹظ†ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ ظƒظ†ظ… (ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ) ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ… ط­ ظ… ط¯ ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ... .

 ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ... ط§ظ„ط؛ظˆط« ظˆط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ط© ط§ظ„ظˆط§ط³ط¹ط©...".(ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ„ ظٹط³)

ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظپظ‚ط· طµظˆط±طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط°ظ„ ط¬ظڈظ‡ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ† ظپظ‚ظ‡ط§ط³طھ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… .

- طھط¯ظ‘ظٹظ† ; ط¬ظ‡طھ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§طµظ„ ط¢ظ† ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡:

ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡:"ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ„ط¬ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط³ ط§ظ„ط§ظ‘ ظ„ظٹط¹ط¨ط¯ظˆظ† ".(ط§ظ„ط°ط§ط±ظٹط§طھ /56)

ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظ… ظ…ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ طھط­ظ‚ظ‚ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ ظ…ظˆظƒظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ط®ط±ط¬ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„: ط£ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³طŒ ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط°ظƒط±ظ‡ ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ط§ظ‘ ظ„ظٹط¹ط±ظپظˆظ‡ ظپط§ط°ط§ ط¹ط±ظپظˆظ‡ ط¹ط¨ط¯ظˆظ‡ ظپط§ط°ط§ ط¹ط¨ط¯ظˆظ‡ ط§ط³طھط؛ظ†ظˆط§ ط¨ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ ط¹ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط© ظ…ظ† ط³ظˆط§ظ‡. ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط±ط¬ظ„: ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط£ط¨ظ‰ ط§ظ†طھ ظˆ ط§ظ…ظ‘ظ‰ ظپظ…ط§ ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ طں ظ‚ط§ظ„: ظ…ط¹ط±ظپط© ط£ظ‡ظ„ ظƒظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط·ط§ط¹طھظ‡.(ط¹ظ„ظ„ ط§ظ„ط´ط±ط§ط¦ط¹ /56 )

ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…! ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ„ظ‘ ط°ظƒط±ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط§ظˆط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط´ظˆظ†ط¯.

ظ¾ط³ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھ: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط± ط®ط¯ط§! ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹطھط§ظ† ط¨ط§ط¯! ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ط¯ط§ظ‰ ع†ظٹط³طھطں

ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ‡ظ„ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھطŒ ط§ظ…ط§ظ…ط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ.

ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھطŒ ط؛ظپظ„طھ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ. ظ„ط°ط§ ط¯ط± ظƒظˆط±ط§ظ† ظ†ظƒط¨طھ ط؛ظٹط¨طھ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ظˆظ‡ظ… ط¢ظ† ط¨ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡. ظˆ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´طھظƒظ‰.

ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ:

ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھط© ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹط©.

(ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ 1/246)

ط­ط¶ظˆط± ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط¸ظ„ظ…طھ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆط³طھ ط¹ط§ظ„ظ…ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¬ظ‡طھ ط®ظ„ط§طµظ‰ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط¸ظ„ظ…طھ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¨ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± طھظ„ط§ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ .

ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظگ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡: "ظٹط¤ظ…ظ†ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط؛ظٹط¨" ط§ظ†ط¯.

 " ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظ„ط§ ط±ظٹط¨ ظپظٹظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ظ‹ ظ„ظ„ظ…طھظ‚ظ‘ظٹظ†. ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹط¤ظ…ظ†ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط؛ظٹط¨...". (ط§ظ„ط¨ظ‚ط±ظ‡ /2ظˆ3)

ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظƒظ‡ ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھظ‚ظٹظ†. ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ...

 ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ط§ظ„ط؛ظٹط¨ ظپظ‡ظˆ ط§ظ„ط­ط¬ظ‘ط© ط§ظ„ط؛ط§ط¦ط¨. (طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† 1/53)

ط؛ظٹط¨ ; ظ¾ط³ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط¬ظ‘طھ ط؛ط§ظٹط¨ ط§ط³طھ.

ط¢ظ†ط§ظ†طŒ ط¢ظ†  ط؛ظٹط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط·ظ† ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھطŒ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط³طھظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ط±ط®ظ‡ ظ…ظ†ط­ظˆط³ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظˆط·ظ† ظ†ظپط³ ; ط¯ظ„ ظٹظƒط¯ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ. ظˆ ظٹظƒط¯ظ„ظ‰ ط¨ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ط§ظ„طھط²ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ط³طھطŒ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظٹط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ظƒط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ظ†ط¯.

ظ€ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ; ظ‡ظٹع† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظ†ط§ط®طھطŒ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظ†ظ…ظٹط´ظˆط¯ ظˆ طµط­ظٹط­ ط§ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط¨ظƒط§ط± ط¨ط³طھظ† ط±ظˆط´ ط¯ط±ط³طھ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ظ…طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯:

 ط¹ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ…ط§ ظ…ظ† ط­ط±ظƒط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ظˆ ط£ظ†طھ ظ…ط­طھط§ط¬ ظپظٹظ‡ط§ ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپط©. (طھط­ظپ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ /165)

ط§ط² ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظٹع† ط­ط±ظƒطھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰.

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ طھظ„ط§ط´ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط°ظƒط± ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط´ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط¹طµط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط§ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¹ظ‚ط¨ظ‰ ط±ط®طھ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯. ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± طھظ„ط§ط´ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط±ط¹ط§ظٹطھ ط±ظˆط´ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ظ‰ ط«ظ…ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.

ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط´ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡طŒ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط¹طµط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†طŒ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘ط© ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھطŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط´ط§ط±طھ. ط§ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط´ط§ط±طھ ط±ط§ ظ…ظپظٹط¯ ط§ظپطھط¯. ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰.

ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط³ط¤ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط±ظˆط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆط¶ظˆط­ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ:

lط¹ظ† ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظˆ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…:

ط¥ظ†ظ‘ ط£ظ…ط±ظ†ط§ طµط¹ط¨ ظ…ط³طھطµط¹ط¨ ط®ط´ظ† ظ…ط®ط´ظˆط´ظ† ط³ط±ظ‘ ظ…ط³طھطھط± ظ…ظ‚ظ†ط¹ ظ„ط§ ظٹط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ظ‘ ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ‚ظ‘ط±ط¨ ط£ظˆ ظ†ط¨ظ‰ظ‘ظŒ ظ…ط±ط³ظ„ ط£ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ظ…طھط­ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظ„ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†. (ط´ط±ط­ ط؛ط±ط±ط§ظ„ط­ظƒظ… ظˆ ط¯ط±ط±ط§ظ„ظƒظ„ظ… 2 /550)

ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆظ†ط¯:

ط¨ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط³ط®طھ ط³ط®طھ ظٹط§ظپطھ ط´ط¯ظ‡طŒ ط¯ط±ط´طھ ط³ط®طھ ط¯ط±ط´طھطŒ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ. طھط­ظ…ظ‘ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ع¯ط± ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظٹط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ط±ط³ظ„ظ‰ ظٹط§ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‚ط§ظ„ ط£ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظٹط§ط¨ظ†ظ‰ظ‘ ط¥ط¹ط±ظپ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‡ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡ظ…طŒ ظپط§ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپط© ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ط±ط§ظٹط© ظ„ظ„ط±ظ‘ظˆط§ظٹط© ظˆ ط¨ط§ظ„ط¯ظ‘ط±ط§ظٹط§طھ ظ„ظ„ط±ظ‘ظˆط§ظٹط§طھ ظٹط¹ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ‚طµظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†طŒ ط¥ظ†ظ‘ظ‰ ظ†ط¸ط±طھ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظ„ط¹ظ„ظٹظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظˆط¬ط¯طھ ظپظ‰ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨: ط£ظ†ظ‘ ظ‚ظٹظ…ط© ظƒظ„ظ‘ ط§ظ…ط±ظ‰ط، ظˆ ظ‚ط¯ط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡. ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظٹط­ط§ط³ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظ…ط§ ط¢طھط§ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ ظپظٹ ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§. (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 2/184 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±)

ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ط³ط±ظ… ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ (ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯) ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ (ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†) ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط´ظ†ط§ط³طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ " ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظپظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط±طھظ‚ط§ط، ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ…طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ (ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§) ظٹط§ظپطھظ…:

ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط§ظˆطŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆط³طھ. ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ‚ظ„ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.

*       *        *

next page