بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب طاقه گلی از خرابات, حسین درگاهى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ± -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ² -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ³ -
 

 

 
 

ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ

ط­ط³ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ظ‰

- غ³ -


ط·ط±ط§ط¦ظ‚ طھط£ظ„ظ‘ظ‡; ط´ظٹظˆظ‡آ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¯ط§ظٹظ‰

ط§ظ„ظپ0 ط±ظˆط´ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… :

 ط¹ظ† ط¬ط§ط¨ط± ط§ظ„ط¬ط¹ظپظٹ ظ‚ط§ظ„: ط³ظ…ط¹طھ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„: ظ„ظ…ظ‘ط§ ط£ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط¨ظٹظ‘ظ‡ "ظٹط§ ط£ظژظٹظ‘ظڈظ‡ظژط§ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظگظٹظ†ظژ ط¢ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ط£ظژط·ظگظٹط¹ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظژ ط£ظژط·ظگظٹط¹ظڈظˆط§ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط³ظڈظˆظ„ظژ ظˆظژ ط£ظڈظˆظ„ظگظٹ ط§ظ„ط£ظژظ…ظ’ط±ظگ ظ…ظگظ†ظ’ظƒظڈظ…" ظ‚ظ„طھ: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط±ظپظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظپظ…ظ† ط£ظˆظ„ظˆ ط§ظ„ط£ظ…ط± ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‚ط±ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط·ط§ط¹طھظ‡ظ… ط¨ط·ط§ط¹طھظƒطں ظ‚ط§ظ„: ظ‡ظ… ط®ظ„ظپط§ط¦ظٹ ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ظˆ ط£ط¦ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ظٹطŒ ط£ظˆظ‘ظ„ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‘ ط¨ظ† ط£ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط«ظ… ط§ظ„ط­ط³ظ† ط«ظ… ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط«ظ… ط¹ظ„ظٹ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط«ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظپظٹ ط§ظ„طھظˆط±ط§ط© ط¨ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط±طŒ ظˆ ط³طھط¯ط±ظƒظ‡ ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ظپط¥ط°ط§ ظ„ظ‚ظٹطھظ‡ ظپط£ظ‚ط±ط،ظ‡ ظ…ظ†ظ‘ظٹ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط«ظ… ط§ظ„طµظ‘ط§ط¯ظ‚ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط«ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط«ظ… ط¹ظ„ظٹ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط«ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹ ط«ظ… ط¹ظ„ظٹ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط«ظ… ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹ ط«ظ… ط³ظ…ظٹظ‘ظٹ ظˆ ظƒظ†ظٹظ‘ظٹ ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹ ط£ط±ط¶ظ‡ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‘طھظ‡ ظپظٹ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹ; ط°ط§ظƒ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظٹظپطھط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ€ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط°ظƒط±ظ‡ ظ€ ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ظٹظ‡ ظ…ط´ط§ط±ظ‚ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ظˆ ظ…ط؛ط§ط±ط¨ظ‡ط§طŒ ط°ط§ظƒ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط؛ظٹط¨ ط¹ظ† ط´ظٹط¹طھظ‡ ظˆ ط£ظˆظ„ظٹط§ط¦ظ‡ ط؛ظٹط¨ط© ظ„ط§ ظٹط«ط¨طھ ظپظٹظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ط¨ط¥ظ…ط§ظ…طھظ‡ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظ…ظ† ط§ظ…طھط­ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظ„ظ„ط¥ظٹظ…ط§ظ†. ظ‚ط§ظ„: ظپظ‚ط§ظ„ ط¬ط§ط¨ط±: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‡ظ„ ظٹظ†طھظپط¹ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¨ظ‡ ظپظٹ ط؛ظٹط¨طھظ‡طں ظپظ‚ط§ظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¥ظٹ ظˆ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط¨ط¹ط«ظ†ظٹ ط¨ط§ظ„ظ†ط¨ظ‘ظˆط© ط¥ظ†ظ‘ظ‡ظ… ظ„ظٹظ†طھظپط¹ظˆظ† ط¨ظ‡ ظˆ ظٹط³طھط¶ظٹط¤ظˆظ† ط¨ظ†ظˆط± ظˆظ„ط§ظٹطھظ‡(1)ظپظٹ ط؛ظٹط¨طھظ‡ ظƒط§ظ†طھظپط§ط¹ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ط´ظ‘ظ…ط³ ظˆ ط¥ظ† ط¬ظ„ظ‘ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ط­ط§ط¨(2)طŒظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ظ‡ط°ط§ ظ…ظƒظ†ظˆظ† ط³ط±ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط²ظˆظ† ط¹ظ„ظ…ظ‡ ظپط§ظƒطھظ…ظ‡ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¹ظ† ط£ظ‡ظ„ظ‡. (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 36/250 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ†)

ط¬ط§ط¨ط± ط¬ط¹ظپظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظƒظ‡: "ظٹط§ ط£ظژظٹظ‘ظڈظ‡ظژط§ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظگظٹظ†ظژ ط¢ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ط£ظژط·ظگظٹط¹ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظژ ط£ظژط·ظگظٹط¹ظڈظˆط§ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط³ظڈظˆظ„ظژ ظˆظژ ط£ظڈظˆظ„ظگظٹ ط§ظ„ط£ظژظ…ظ’ط±ظگ ظ…ظگظ†ظ’ظƒظڈظ…" ع¯ظپطھظ…: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ظٹظ…طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆظ„ظˆط§ظ„ط£ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ط§ط¹طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط¨ظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ€ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط±ط§طھ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆ ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§

ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€

1- ظپظ‰ ط§ظ„ظ…طµط¯ط±: ط§ظ†ظ‡ظ… ظٹط³طھط¶ظٹط¦ظˆظ† ط¨ظ†ظˆظ‡ ظˆ ظٹظ†طھظپط¹ظˆظ† ط¨ظˆظ„ط§ظٹطھظ‡ .

2- ظپظ‰ ط§ظ„ظ…طµط¯ط±: ظˆ ط§ظ† طھط¬ظ„ظ„ظ‡ط§ ط³ط­ط§ط¨ .

ط¯ظٹط¯ظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظ€ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ظ…ظ† ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ط´ ظˆ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط´طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ط´ ط؛ط§ظٹط¨ ط´ظˆط¯ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ. ط¬ط§ط¨ط± ع¯ظˆظٹط¯: ع¯ظپطھظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط§ظ†طھظپط§ط¹ظ‰ ظ‡ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰طŒ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ظˆظ‘طھ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط§ظˆ ط§ط³طھط¶ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھط´ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط³ ط§ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ظ‘ ظ…ظƒظ†ظˆظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ…ط®ط²ظˆظ† ط§ظˆط³طھطŒ ط¢ظ†ط±ط§ ط§ط² ط؛ظٹط± ط§ظ‡ظ„ط´ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†.

ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ظˆ ظ…ط´ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط¨ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ظ‡ طھظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظˆط¦ظ‰طŒ ط§ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± طھظˆط³طھ.

 

ظ„ 0 ط±ظˆط´ ع¯ط´ط§ظٹط´ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…:

ط¹ظ† ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ‘ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظˆ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… :

ط§ظƒط«ط±ظˆط§ ط§ظ„ط¯ظ‘ط¹ط§ط، ط¨طھط¹ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظپط±ط¬ ظپط§ظ†ظ‘ ط°ظ„ظƒ ظپط±ط¬ظƒظ….(ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ†2/483)

ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ "ظپط±ط¬ظƒظ…"; ط­طµظˆظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ظٹط§ظپطھظ† ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط³ط¹ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬ط§طھ ظˆ ط­ظ„ظ‘ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط´ط®طµ.

 

ظ… 0 ط±ظˆط´ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…:

 ط¹ظ† ط§ظ„طµظ‘ط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: طھظˆظ‚ظ‘ط¹ ط£ظ…ط± طµط§ط­ط¨ظƒ ظ„ظٹظ„ظƒ ظˆ ظ†ظ‡ط§ط±ظƒ.

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 98/159 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„)

ظٹط¹ظ†ظ‰: ط¨ظ‡ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± (ط§ظ…ط§ظ…طھطŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ) طµط§ط­ط¨طھ (ظ‚ط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒطھ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط²طھ ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط¯ط§ط±.

 

ظ‰ 0 ط±ظˆط´ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ طŒط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…:

ط¹ظ† ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…:

ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ ظٹط³. ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ط§ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط¨ظ‘ط§ظ†ظ‰ظ‘ ط¢ظٹط§طھظ‡...ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظ‘ظƒ ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡. (ط§ظ„ط§ط­طھط¬ط§ط¬ 2/492)

" ط³ظ„ط§ظ… " ظٹط¹ظ†ظ‰ ; "طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ†" ظƒظ„ظٹط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظˆطھ ظˆ ط­ظٹط§طھطŒ ط­ط¶ظˆط± ظˆ ط؛ظٹط§ط¨ ط¯ط§ط¦ط± ظ…ط¯ط§ط± ط­ط¬ظ‘ظٹظ‘طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ.

ط¨ط§ط±ط²طھط±ظٹظ† طµظˆط±طھ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط± طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ طھط³ظ„ظ‘ظ… ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ظ…ط³ط®ظ‘ط± ط¨ظˆط¯ظ† "ط´ظ‰ط،" ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¢ظ†ط³طھ ; ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:

 " ط£ظپط؛ظٹط± ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¨ط؛ظˆظ† ظˆ ظ„ظ‡ ط£ط³ظ„ظ… ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ط·ظˆط¹ط§ظ‹ ظˆ ظƒط±ظ‡ط§ظ‹ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ ظٹط±ط¬ط¹ظˆظ† ". (ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† /83)

ط¢ظٹط§ ط¬ط² ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھطŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظˆ ظ†ط§ ط®ظˆط§ظ‡طŒ طھط³ظ„ظٹظ… ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.

 "... ظˆ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظˆ ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ط¬ظˆظ… ظ…ط³ط®ظ‘ط±ط§طھ ط¨ط£ظ…ط±ظ‡ ط£ظ„ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط§ظ„ط£ظ…ط± طھط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ". (ط§ظ„ط§ط¹ط±ط§ظپ /54)

ظˆ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط±ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط§ظ…ط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ظˆط³طھطŒ ظپط±ط®ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ†.

ظˆ ظ„ط°ط§ ط¬ط¯ظ‰ طھط±ظٹظ† ط´ط±ط· ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ظ†ظپط³ ظ†ظپظٹط³ ظˆ ط¢ظٹظ‡ ط±ط¨ظ‘ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰طŒ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† "ط´ظ‰ط،" ظ†ظ‡ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† "ط´ط§ط¦ظ‰" ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط§ط¸ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ط±ط§طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ظƒظ…ظٹظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:"ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ط¦ظ„ظƒ ط¨ط±ط­ظ…طھظƒ ط§ظ„طھظ‰ ظˆط³ط¹طھ ظƒظ„ظ‘ ط´ظٹظ‰ط، ظˆ ط¨ظ‚ظˆطھظƒ ط§ظ„طھظ‰ ظ‚ظ‡ط±طھ ط¨ظ‡ط§ ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ط، ظˆ ط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ط، ظˆ ط°ظ„ ظ„ظ‡ط§ ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ط، ظˆ ط¨ط¬ط¨ط±ظˆطھظƒ ط§ظ„طھظ‰ ط؛ظ„ط¨طھ ط¨ظ‡ط§ ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ط، ظˆ ط¨ط¹ط²طھظƒ ط§ظ„طھظ‰ ظ„ط§ ظٹظ‚ظˆظ… ظ„ظ‡ط§ ط´ظ‰ط، ظˆ ط¨ط¹ط¸ظ…طھظƒ ط§ظ„طھظ‰ ظ…ظ„ط£طھ ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ط، ظˆ ط¨ط³ظ„ط·ط§ظ†ظƒ ط§ظ„ط°ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ط، ط¨ظˆط¬ظ‡ظƒ ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظپظ†ط§ط، ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ط، ظˆ ط¨ط§ط³ظ…ط§ط¦ظƒ ط§ظ„ظ‘طھظ‰ ظ…ظ„ط£طھ ط£ط±ظƒط§ظ† ظƒظ„ ط´ظ‰ط، ظˆ ط¨ط¹ظ„ظ…ظƒ ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ط£ط­ط§ط· ط¨ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ط، ظˆ ط¨ظ†ظˆط±  ظˆط¬ظ‡ظƒ ط§ظ„ط°ظ‘ظ‰ ط£ط¶ط§ط، ظ„ظ‡ ظƒظ„ظ‘ ط´ظ‰ ط،..."

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡: ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ظˆ طھط¬ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¨ظ‡ "ط´ظ‰" طھط¹ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.

 

ط³ 0 ط±ظˆط´ ظ‡ط§ظ‰  ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظˆط¬ط¯ط§ظ† (ظٹط§ظپطھظ†) ط­ط¶ظˆط± ظˆظ„ط§ط¦ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…:

01 " ظˆ ط§ظ„ظپط¬ط± ... ظˆ ط§ظ„ط´ظ‘ظپط¹ ظˆ ط§ظ„ظˆطھط± ". (ط§ظ„ظپط¬ط± /1ظˆ3)

0 ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„طµظ‘ط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„: "ظˆ ط§ظ„ظپط¬ط±" ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…. (ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… 5/492)

ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„: ظˆ ط§ظ„ظپط¬ط± (ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظپط¬ط±) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ.

ظ€ " ط­طھظ‘ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¹ ط§ظ„ظپط¬ط± ". (ط§ظ„ظ‚ط¯ط± / 5)

0 ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: " ط­طھظ‘ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¹ ط§ظ„ظپط¬ط± " ط­طھظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…. (ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… 5/504)

ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھظˆط¶ظٹط­ ظپظ‚ط±ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ آ«ط­طھظ‰ ظ…ط·ظ„ط¹ ط§ظ„ظپط¬ط±آ» ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ¾ط§ ط®ظٹط²ط¯.

 ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ... ظˆ ط§ظ„ظˆطھط±ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ….

(ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ط§ط­ط§ط¯ظٹط« 5/491)

ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… (ط¯ط± طھظˆط¶ظٹط­ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ "ظˆط§ظ„ط´ظپط¹ ظˆ ط§ظ„ظˆطھط±") ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆ ط§ظ„ظˆطھط± ط§ط³ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ.

ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ظˆطھط±طŒ طھظƒ ط±ظƒط¹طھظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ط§ط³طھ.

02 "ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ظ‡ط§ط± ط§ط°ط§ طھط¬ظ„ظ‘ظ‰". (ط§ظ„ظ„ظٹظ„ / 2)

ظˆ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظƒظ†ط¯.

ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ظ‡ط§ط± ط§ط°ط§ طھط¬ظ„ظ‘ظ‰ ظ‚ط§ظ„: ط§ظ„ظ†ظ‘ظ‡ط§ط± ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ†ظ‘ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھطŒ ط§ط° ظ‚ط§ظ… ط؛ظ„ط¨ ط¯ظˆظ„طھظ‡ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„.

(ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ط§ط­ط§ط¯ظٹط« 5/498)

ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ " ظˆط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ط§ط°ط§ طھط¬ظ„ظ‘ظ‰" ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ†ظ‡ط§ط± (ط±ظˆط²) ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط¨ط± ط®ظٹط²ط¯ ط¯ظˆظ„طھط´ ط¨ط± ط¨ط§ط·ظ„ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯.

" ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ظ‡ط§ط± ط§ط°ط§ ط¬ظ„ظ‘ظٹظ‡ط§ ". (ط§ظ„ط´ظ…ط³ / 3)

ظˆ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط±ظˆط´ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.

 ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: " ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ظ‡ط§ط± ط§ط°ط§ ط¬ظ„ط§ظ‘ظ‡ط§ " ظ‚ط§ظ„: ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظٹظ…ظ„ط£ط§ظ„ط£ط±ط¶ ظ‚ط³ط·ط§ظ‹

ظˆ ط¹ط¯ظ„ط§ظ‹. (ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ط§ط­ط§ط¯ظٹط« 5/494)

ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ " ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ط§ط°ط§ ط¬ظ„ظٹظ‡ط§" ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط±ظˆط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط¨ط¯ط±ط®ط´ط¯ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‚ط³ط· ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظƒظ†ط¯.

ط·0 ط±ظˆط´ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡:

ظ‡ظ…ط¯ظ„ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظˆ طھظ‚ظٹظ‘ط¯ ط¨ط§ظٹط´ط§ظ†:

 ط¹ظ† ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ‘ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظˆ ظ„ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط£ط´ظٹط§ ط¹ظ†ط§ ظ€ ظˆ ظپظ‚ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط·ط§ط¹طھظ‡ ظ€ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظپظ‰ ط§ظ„ظˆظپط§ط، ط¨ط§ظ„ط¹ظ‡ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ„ظ…ط§ طھط£ط®ظ‘ط± ط¹ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ظٹظڈظ…ظ† ط¨ظ„ظ‚ط§ط¦ظ†ط§ ظˆ ظ„طھط¹ط¬ظ‘ظ„طھ ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط³ط¹ط§ط¯ط© ط¨ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپط© ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ط§ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¨ظ†ط§. ظپظ…ط§ ظٹط­ط¨ط³ظ†ط§ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط¥ظ„ظ‘ط§ ظ…ط§ ظٹطھظ‘طµظ„ ط¨ظ†ط§ ظ…ظ…ظ‘ط§ ظ†ظƒط±ظ‡ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ†ط¤ط«ط±ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ظ…... .(ط§ظ„ط§ط­طھط¬ط§ط¬ 2/498)

ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ع¯ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط·ط§ط¹طھ ط®ظˆط¯ طھظˆظپظٹظ‚ ط¯ظ‡ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظˆظپط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط¯ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† طھط£ط®ظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط®ط§ط·ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط±ط§ط³طھظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط²ظˆط¯طھط± ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ظ¾ط³ ظ…ط§ ط±ط§ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ .

03 " ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ط§ط، ط±ط²ظ‚ظƒظ… ظˆ ظ…ط§ طھظˆط¹ط¯ظˆظ†. ظپظˆ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظ„ط­ظ‚ظ‘ظŒ ظƒظ…ط§ ط£ظ†ظ‘ظƒظ… طھظ†ط·ظ‚ظˆظ† ".(ط§ظ„ط°ط§ط±ظٹط§طھ / 22)

ط±ظˆط²ظ‰ ط´ظ…ط§ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظ¾ط³ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† (ط¢ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡) ط¬ط¯ظ‘ط§ظ‹ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹط¯.

 ط¹ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„: " ظپظˆ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظ„ط­ظ‚ظ‘ ظƒظ…ط§ ط£ظ†ظ‘ظƒظ… طھظ†ط·ظ‚ظˆظ† " ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظˆظ„ظ‡ " ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظ„ط­ظ‚ظ‘" ظ‡ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…... .

(ط§ظ„ظ…ط­ط¬ظ‘ط© ظپظٹظ…ط§ ظ†ط²ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط­ط¬ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طھط±ط¬ظ…ظ‡/360)

ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ آ«ط§ظ†ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط­ظ‚آ» ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ.

ظ€ ظ¾ط³ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط­ط¶ظˆط±ط´ ظ‡ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ط¹ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰.

04 ط­ط¶ظˆط± ط¢ع¯ط§ظ†ظ‡  ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡طŒ ظƒظ‡ ط´ط¨ ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ط³طھ.

 ... ظ‡ط°ط§ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ظٹظˆظ…ظƒ ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ظپظٹظ‡ ط¸ظ‡ظˆط±ظƒ...      (ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†)

05 " ظˆظپظ‰ ط£ظ†ظپط³ظƒظ… ط£ظپظ„ط§ طھط¨طµط±ظˆظ†". (ط§ظ„ط°ط§ط±ظٹط§طھ /21)

06ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط­ظٹظˆط©.

(ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡)

07 ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… طµظ„ظ‘ ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ظٹظƒ ... ظ†ظˆط± ط£ط¨طµط§ط± ط§ظ„ظˆط±ظ‰. (ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ„ ظٹط³)

08 طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ…ط³ظ„ظ‘ط· ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†ظ…ط§ط² ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± (ظ†ظٹظ… ط³ط§ط¹طھ ط§ظˆظ‘ظ„).

ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¨ط± ظƒط§ط¦ظ†ط§طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯(1)ظˆ ظ‡ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³ظˆظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ†ط¯(2):

ط¹ظ† ط§ط¨ظ† ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ط¹ظ† ط£ط¨ظٹظ‡ ظ‚ط§ظ„: ط³ط£ظ„طھ ط£ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡  ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…ظ€ ط¹ظ† ظپط§ط·ظ…ط© ظ„ظ… ط³ظ…ظٹظ‘طھ ط²ظ‡ط±ط§طں ظپظ‚ط§ظ„: ظ„ط£ظ†ظ‘ظ‡ط§ ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ…طھ ظپظ‰ ظ…ط­ط±ط§ط¨ظ‡ط§ ط²ظ‡ط± ظ†ظˆط±ظ‡ط§ ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ط§ط، ظƒظ…ط§ ظٹط²ظ‡ط± ظ†ظˆط± ط§ظ„ظƒظˆط§ظƒط¨ ظ„ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط£ط±ط¶.(ط¹ظ„ظ„ ط§ظ„ط´ط±ط§ط¦ط¹1/181)

ط§ط¨ظ† ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡  ع¯ظپطھ: ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡]ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§[طŒ ط²ظ‡ط±ط§ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡طں ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ طھط§ط¨ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆط± ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ طھط§ط¨ط¯.

 ط¹ظ† ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظˆ ظپظ‰ ط§ط¨ظ†ط© ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ„ظ‰ ط§ط³ظˆط© ط­ط³ظ†ط©. (ط؛ظٹط¨ط© ط§ظ„ط·ظˆط³ظ‰ / 173)

ط§ط² طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…: ظˆ ط¯ط± ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†طŒ ط§ط³ظˆظ‡ ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ظٹط³طھ.

ظ€ ظ¾ط³ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط±ط­ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ طھط¬ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯.ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†.

09 ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§طµط·ظ„ط§ط­ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ; ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط®ظˆط¯ظ„ط­ط§ط¸ ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ. ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ ظ…ط´ط­ظˆظ† ط§ط² ظ†طµظˆطµظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظٹط³طھ. (ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط¯: ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 27/166-202)

ظ‡ظ€0 ط±ظˆط´ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ظ‘ط¨طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…:

 ط¹ظ† ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظٹط§ ط®ظٹط«ظ…ظ‡ ط£ط¨ظ„ط؛ ظ…ظˆط§ظ„ظٹظ†ط§ ط§ظ†ظ‘ط§ ظ„ط§ ظ†ط؛ظ†ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظٹط¦ط§ظ‹ ط§ظ„ط§ظ‘ ط¨ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط£ظ†ظ‘ظ‡ظ… ظ„ظ† ظٹظ†ط§ظ„ظˆط§ ظˆظ„ط§ظٹطھظ†ط§ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظˆط±ط¹ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط£ط´ط¯ظ‘ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط­ط³ط±ط© ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظ…ظ† ظˆطµظپ ط¹ط¯ظ„ط§ظ‹ ط«ظ… ط®ط§ظ„ظپظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ط؛ظٹط±ظ‡.(ط§ظ„ظƒط§ظپظ‰ 2/175)

ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط³ظپط§ط±ط´ط§طھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظٹط«ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ط§ظ‰ ط®ظٹط«ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ظ†ط¯ظ‡ظٹظ…. ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط² ط¨ط§ ظˆط±ط¹ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ظ†ط§ط¦ظ„ ظ†ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط± ط­ط³ط±طھ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط³طھط§ظٹط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظٹط¯.

ظ€ ظˆط±ط¹ ; ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³طھ ; ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ; ظˆ ظ„ط°ط§ ظ…ظ†ظپط¹ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظ‡ ظپط¹ظ‘ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ط®ظˆط¯.

طµ 0 ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط؛ط²ظ„ ط؛ط²ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¢طھط´ ط¯ط± ط®ط±ظ…ظ† ط§ط³طھ ظپظ‡ظ… ط±ظˆط´ طھط¹ط±ظ‘ظپ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظˆط§عکظ‡ "ظ…ط¹ط±ظپطھ " ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ‡ظˆظ… ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ظ…ط؛طھظ… ظ„ط¸ظ„ظ…ظ†ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ظ‡ظ…ظ‘ظڈظ‡ ظ„ظ†ط§ ط¹ط¨ط§ط¯ط©...

(ط§ظ„ظƒط§ظپظ‰ 2/226 ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… )

 

ظ…ظ† ط¯ظ… ظ†ط²ظ†ظ… ظ„ظٹظƒ ط¯ظ… ظ†ظژط­ظ†ظڈ ظ†ظژظپظژط®ظ†ط§

ط¯ط± ظ…ظ† ط¨ط¯ظ…ط¯طŒ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط±ط³ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط«ط±ظٹط§

ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ‰ طھظ†ظ… ط±ط§ ع†ظˆ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ طھط±ط§ط´ظٹط¯

 ط§ط²  ط³ظˆظ‰ ظ†ظٹط³طھط§ظ† ط¹ط¯ظ… ط¹ط²ظ‘ طھط¹ط§ظ„ط§

ط¯ظ„ ظٹظƒط³ط± ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ† ظٹظƒ ط³ط± ط¯ظٹع¯ط±

 ط¢ظ† ط³ط± ط²ظ„ط¨ ط¹ط´ظ‚ ظ‡ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط´ظƒط± ط®ط§

ع†ظˆظ† ط§ط² ط¯ظ… ط§ظˆ ظ¾ط± ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ظˆ ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ…ط³طھ

 طھظ†ع¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ط¹ظ„ط§ظ„ط§

ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط² ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ„ط¨ ط§ط± ظƒظˆظ‡ ط¨ظ†ظˆط´ط¯

 ع†ظˆظ† ط±ظٹع¯ ط´ظˆط¯ ظƒظˆظ‡طŒ ط² ط¢ط³ظٹط¨ طھط¬ظ„ط§ظ‘

ظ†ظ‰ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ط± ظ„ط¨ ط¨ع¯ط´ط§ظٹط¯

ظ†ظ‰ ع†ط±ط® ظپظ„ظƒ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‰ ط²ظٹط± ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§

ط¢ظˆط§ط² ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط± ط¹ط¯ظ… ط§ظ‰ ظ†ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ظƒظ†

طµط¯ ظ„ظٹظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ظ†ظˆظ† ظˆ ط¯ظˆ طµط¯ ظˆط§ظ…ظ‚ ط¹ط°ط±ط§

(ظƒظ„ظٹط§طھ ط´ظ…ط³ 7/113)

*   *   *

ظ…ظ‰ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ط³ط®ظ† ط§ط² ط¨ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

ظٹط§ ط¨ط¯ظ„ ظٹط§ ط¨ط²ط¨ط§ظ† ط­ط±ظپظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ع¯ظˆظ‰ ط¨ط¯ظ„طŒ ط¨ط§ط² ط² ط¯ظ„ ع¯ظˆ ط¨ط²ط¨ط§ظ†

ظ‡ط± ط¯ظˆ ع†ظˆظ† ع¯ط´طھ ظٹظƒظ‰طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

طھط§ ط¨ظ‡ظˆط´ظ‰ ظˆ ط®ط±ط¯ ظ„ط¨ ط¨ظ„ط¨ ع†ط§ظ‡ ط¨ظ†ظ‡ 

ع†ظˆظ† ط´ط¯ظ‰ ظ…ط³طھ ط²ظ…ط³طھظ‰ ط¨ظ„ط¨ ط¨ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

ط®ط§طµظ‡ ط±ط§ ظ…ط§ ط­ط¶ط± ط§ط² ط±ط§طھط¨ظ‡ ط®ط§طµ ط¨ظٹط§ط±

ط¹ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط³ط®ظ† ط§ط² ط±ظˆط´ ط¹ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¬ط² ط­ط±ظپ ظ‡ط¬ظ‰

 ط²ط§ظ† ظ‚ط¯ ظˆ ط²ظ„ظپ ظ…ع¯ظˆطŒ ط§ط² ط§ظ„ظپ ظˆ ظ„ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¬ط² ط­ط±ظپ ظ‡ط¬ظ‰

 ط²ط§ظ† ظ„ط¨ ظˆ ع†ط´ظ… ظ…ع¯ظˆطŒ ظ¾ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ط¯ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

ط·ظ…ط¹  ط®ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆطµظ„ طھظˆطŒ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¯ظ„ط§ظ†

ط¯ظ„ط®ظˆط´ظ‰ ط±ط§  ط³ط®ظ†ظ‰ ط²ط§ظ† ط·ظ…ط¹ ط®ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

ظ†ط²ط¯ ط§ط؛ظٹط§ط± ظ†ط´ط§ظٹط¯ ط³ط®ظ† ط§ط² ظٹط§ط± ط³ط±ظˆط¯ 

ط³ط± ط¨ع¯ظˆط´ظ… ظ†ظ‡ ظˆ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ

(ط¯ظٹظˆط§ظ† ط­ط§ط¬ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط­ط¨ظٹط¨ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰/ 195-196)

*   *   *

ظˆ ط¥ظ† ظپظ‡ظ…طھ ط°ظ„ظƒ ظپط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظƒ ظپط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظƒ.

ظˆ ط®ط° ظ…ط§ ط¢طھظٹطھظƒ ظˆ ظƒظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط´ط§ظƒط±ظٹظ†  (ط§ظ„ط§ط¹ط±ط§ظپ /144)

ظˆ

ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط­ط±ظپ ظ†ظˆط´طھظ… ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھ 

 طھظˆ ظ‡ظ… ط² ط±ظˆظ‰ ظƒط±ط§ظ…طھ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط§ظ†ظ‰

ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ ظˆ ط¢ط®ط±ط§

*       *        *

next page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation