بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سروش هدایت, دکتر على شیروانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ± -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ² -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ³ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ´ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غµ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¶ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¹ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ±غ° -
 

 

 
 

ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰

- غ¶ -


ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط³ظٹط±ظˆط³ظ„ظˆظƒ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظٹطھ ط­ظ‚ ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ…
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط·ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… طھط­ظپظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظٹط± ظˆط§ظ„ط³ظ„ظˆظƒ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¨ط§ع†ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط²ظٹط± ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ظˆ ط³ظٹط¯ظ†ط§ ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ظ‡ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، ظ„ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ظ‚ظپ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ…ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ظپط±ط§ظ† ظ…ظ„ظƒ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ طµظپط§ظˆط§ظ‰ ط±ظپظٹظ‚ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ظˆظپط§ط§ظ…ظƒط«ظˆط§ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط³طھ ظ†ط§ط±ط§ ... ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظ… ط§ظپطھط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ظˆط¶ط¹ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط·ظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… .
طµط§ط­ط¨ ط·ط±ط§ط¦ظ‚ ط§ظ„ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¹ط±ظپط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط· ط§ظٹط´ط§ظ† (ظ¾ط¯ط± ظ…ظˆظ„ظپ ط·ط±ط§ط¦ظ‚ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 1278) ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¬ط²ظˆظ‰ ط§ط² ط´ط±ط­ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ†ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظ‡ط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ط±ط§ط¯طھ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ...
ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ظ„ط­ط§ط¬ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظ‡ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط­ط§ط¬ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط³ط§ظƒظ† ط·ظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط² طھط¬ط§ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1294 ط±ط§ ظ‚ظ… ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھط´ ط¯ط± ط·ظ‡ط±ط§ظ† ط­ط§طµظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ... ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھط´ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… (ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ - ط¸) ط¯ط± ط´ط±ط­ ظƒطھط§ط¨ ط³ظٹط±ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ط§ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط· ط¬ظ†ط§ط¨ ظˆط§ظ„ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ظ…ط°ظƒظˆط± ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ†ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظپط±ظ…ظˆظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(123)
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¢ظ‚ط§ ط¨ط²ط±ع¯ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط°ط±ظٹط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظٹط± ظˆط§ظ„ط³ظ„ظˆظƒ طھظ†ط³ط¨ ط§ظ„ظ‰ ط³ظٹط¯ ظ†ط§ ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط³ظٹط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط§ظ„ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ط§ظ„ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¬ظپظ‰ ط§ظ„ظ…طھظˆظپظ‰ 1212 ظپط§ط±ط³ظٹظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظپظ‰ ط¨ظٹطھ ظ„ظƒظ†ظ‡ط§ ظ…ط´ظƒظˆ ظƒظ‡ ظپظٹظ‡ط§ ظپظپظ‰ ط¢ط®ط±ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ ظ…ط§ ظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط°ط§ظ‚ ط§ظ„ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظƒظ…ط§ ظٹط¸ظ‡ط± ظ„ظ„ظ…طھط¯ط±ط¨ ظپظ‰ ظ…ظپط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط®ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط¬ظپ ظپظ‰ ط¨ظٹطھ طŒ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… طŒ ظˆ ط±ط§ظٹطھ ط§ط®ط±ظ‰ ط¹ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط§ط¬ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¬ط¹ظپط± ط§ظ„ظٹط²ط¯ظ‰ ظˆ ظƒظٹظ„ ط³ظٹط¯ظ†ط§ ط§ظ„ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط¨ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظˆظ„ظ‡ط§: ط§ظ…ظƒط«ظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط³طھ ظ†ط§ط±ط§ ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط¢طھظٹظƒظ… ظ…ظ†ظ‡ط§ ط¨ط®ط¨ط±... ظˆ ط±ط§ظٹطھ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ط®ط±ظ‰ ظپظٹظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ط§طھ ظˆ ط¨ط³ط· ط§ظ„ظپط§ط¸ ظˆ ط¹ط¨ط§ط±ط§طھ ط³ظ…ط§ظ‡ ظپظ‰ ط§ظˆظ„ظ‡ط§: طھط­ظپظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظٹط± ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ظˆظƒ ظˆ ط§ظ†ظ‡ ظ„ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ... (124)
ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظٹط± ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ظˆظƒ ظ‡ظˆطھط¹ط±ظٹط¨ ط§ظ„ط³ظٹط± ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ظˆظƒ ط§ظ„ظپط§ط±ط³ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط§ظ„ظ‰ ط³ظٹط¯ظ†ط§ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… طŒ ط¹ط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ط´ظٹط® ط§ظ„ظˆط§ظ„ظ…ط¬ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط§ظ„ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ط§ظ„ط³ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظ…ط¹ط²ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط²ظˆظٹظ†ظ‰ ط§ظ„ط­ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط¯ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ†ط¬ظپ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط¹ط¯ظ‡ ظ„ظٹط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ط³ط§ط¹ظ‡ ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ طŒ ظˆ ط°ظƒط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ط¬ط¯ ط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ظپظ‡ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظƒط±ظ…ط§ظ†ط´ط§ظ‡ ط§ظ‚ظˆظ„ : ظˆ ظ†ط³ط¨ظ‡ ظ†طµظپظ‡ ط§ظ„ط§ط®ظٹط± ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ط´ظƒظˆ ظƒظ‡ ظ„ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط°ط§ظ‚ ط§ظ„طµظˆظپظٹظ‡ ظپظ„ظˆ ط«ط¨طھ ط§ظ†ظ‡ط§ظ„ظ‡ ظپط§ظ†ظ…ط§ ظ‡ظˆط§ظ„ظ†طµظپ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ظپظ‚ط· ظƒظ…ط§ ظٹط§طھظ‰ ظپظ‰ طµ 284.(125)
ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ظٹظ‡
ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط°ظƒط± طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯:
ظˆ ظ‡ظ†ط§ظƒ ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ط±ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„طµط؛ط§ط± ط±ط¨ظ…ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظٹط¯ ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ طŒ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط³ظٹط± ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ظˆظƒ ط§ظ„ظپط§ط±ط³ظٹظ‡ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ„ط§ ظٹط¹ط¶ط¯ظ‡ط§ ط§ظ„طھط§ط±ظٹط® ظˆ ظ„ط§ظٹظˆط§ظپظ‚ظ‡ط§ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ط³ظٹط¯ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ط§ظ„ط·ط§ظپط­ ط¹ظ„ظ‰ ط³ط§ط¦ط± ظ…ظˆظ„ظپط§طھظ‡ ظˆ ظƒطھط§ط¨ط§طھظ‡ - ظƒظ…ط§ ظٹط´ظ‡ط¯ ط¨ط°ظ„ظƒ - ظƒظ„ ظ…ظ† ظˆط§ظƒط¨ ظ‚ظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ظپظ‰ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ…ظˆظ„ظپط§طھظ‡ طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… .(126)
ط³ظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‡ط±ط³طھ ط´ط¯ظ‡ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ط³ â€چ ط±ط¶ظˆظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظپظ‡ط±ط³طھ ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 170 ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ„ظپ ط§ط² ظ…ط´ط§ظٹط® طµظˆظپظٹظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ…طھظ† ط§ط³ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط°ظƒط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ…ظˆظ„ظپ ظ‡ظ… ظ…ط°ظƒظˆط± ظ†ظٹط³طھ . ط¯ط± ظ†ط³ط®ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 171 ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… طھط­ظپظ‡ ط¶ط¨ط· ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ†ط³ط®ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 172 ط¨ظ‡ ط³ظٹط¯ظ‰ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپطھ ظ†ط²ط¯ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظ„ظٹظƒ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظ… ط¨ط§ ظ…ط´ط±ط¨ ط¢ظ† ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط±ط¨ط§ط¨ طھط±ط§ط¬ظ… ط¨ط¬ط² (ط·ط±ط§ط¦ظ‚ ط§ظ„ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط¬ 3 ط­ط§ط´ظٹظ‡ طµ 90) ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ظ…ظˆظ„ظپط§طھ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯... ظ†ط³ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط§ط±ط¯...(127)
ط³ظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظپظ‡ط±ط³طھ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ„ط³ظ„ظˆظƒ . ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ط³ظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط³ظ„ظˆظƒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط·ط§ظˆظˆط³ â€چ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ظ‡ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط± ع¯ط°ط´طھ ط§ظˆ... ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط§ط¯ ظ†ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(128)
ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپظ‡ط±ط³طھ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¯ط± ظ†ط³ط®ظ‡ ط´ظ…ط§ط± 1358 ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ع¯ظپطھط§ط± ط¯ط± ط³ظٹط±ظˆط³ظ„ظˆظƒ ظˆ ط±ظˆط´ â€چ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط³ظ†ظ† طµظˆظپظٹط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط±ظٹط¯ظˆ ط´ظٹط® ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط´ط±ط¨ ط´ظٹط¹ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¹ط§ط±ظپط§ظ† ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط±ظٹط¯ ظˆ ط´ظٹط® ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط´ط±ط¨ ط´ظٹط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ . ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± 1251 ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھ ظˆ ط³ط¨ظƒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظٹظƒظ‰ ط§ط³طھ ع¯ظپطھط§ط±ظ‡ط§ ط§ظٹظ†ظƒ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯...
4 - ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¯ط± ظ†ط³ط®ظ‡ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ظ†ظٹط³طھ ط› ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ظ†ظٹط² ظ‡ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 1251.(129)
ط¯ط± ظپظ‡ط±ط³طھ ظ†ط³ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط·ظ‰ ظپط§ط±ط³ظ‰ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط³ظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط³ظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ طŒ ظˆ ظٹظƒ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ط² ط³ظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط°ط±ظٹط¹ظ‡ طŒ ط§ط² ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظ†ط²ظˆظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§طµظ„ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط³ظٹط±ظˆط³ظ„ظˆظƒ ط§ط² ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط³ظٹط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ (1155-1212) ظٹط§ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط³ط§ط¨ظ‡ط§ طھط±ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ ... ظ†ط³ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ†ظٹط² طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ...(130)
ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط¬ظ‡ ط¨ظ„ط§ط؛ظ‰ ظ‚ط³ظ…طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1371طŒ 1377 ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ط، ط®ظˆط¯ ع†ط§ظ¾ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ظپط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط¹ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط´ظ…ط³ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ط، ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
طھط°ظƒط±: ط§ظٹظ† ط³ظپط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ط§ظ…ط´ ظƒطھط§ط¨ ط·ط±ط§ط¦ظ‚ طµظپط­ظ‡ 90 ط§ط² ظˆطµظ„ ط´ط´ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط³ظٹط±ظˆط³ظ„ظˆظƒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† طµط­ظٹط­ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†ع¯ط§ط´طھظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ظ„ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط¹ط±ظٹط§ظ† ط³ط§ظƒظ† ظˆط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ظٹط§ط، ظ…ظˆطھظ‰ . ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط­ط¶ط±طھ ط´ظ…ط³ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ ظ…طھظˆظ„ط¯ 1288 ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 1353 ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ظ…ط§ ط§ط³طھ .(131)
ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط­طھط±ظ… ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط­ط³ظ† ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط· ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ طھط­ظپظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظٹط± ظˆط§ظ„ط³ظ„ظˆظƒ طھط§ظ„ظٹظپ ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط«ط±ط« ط§ط´طھظ‡ط§ط± ظˆ ظˆط¶ظˆط­ طŒ ظ…ط³طھط؛ظ†ظ‰ ط§ط² ظˆطµظپ ط§ط³طھ ط› ط¯ط± ط³ظٹط±ظˆط³ظ„ظˆظƒ ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ع¯ط± ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ . ط§طµظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط®ط· ط¬ظ†ط§ط¨ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ طµط§ط­ط¨ طھظپط³ظٹط± ظ‚ظٹظ…ط§ظ„ظ…ظٹط²ط§ظ† ظ…طھط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط·ظˆظ„ ط¨ظ‚ط§ط¦ظ‡ ط¨ظˆط¯طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط§ط¬ط¯ط´ ط¬ظ†ط§ط¨ ط§ط³طھط§ط¯ ط­ط¬طھ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط³ط§ظ„ظƒ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظ† ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط¯ط¸ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ظپط¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھظ†ط³ط§ط® ظ…ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ...
ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط· ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط± ط؛ظ„ط· ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ظٹط§ظپطھظٹظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹظƒ ظ†ط³ط®ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط؛ظ„ط§ط· ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط®ظˆط§ظ†ط³ط§ط±ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ط±ط§ط؛ ع¯ط±ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ظ…طµط­ط­ ط¨ظˆط¯ط› ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† طھطµط­ظٹط­ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط§ط¶ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ…ظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¨ظ‰ ظˆ ظ…طھط§ظ†طھ ط¯ط± ط³ظٹط± ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… .(132)
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ع†ط§ظ¾ ظˆ ظ†ط´ط± ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط®ظˆط¨ ظˆ ظ…ظپظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ طµظ„ط§ط­ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ†ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ط¸ط± ط¨ط±ط¢ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظ‰ ظ‚ط³ظ…طھ ط¢ط®ط± ط¢ظ† (ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¢ظ‚ط§ ط¨ط²ط±ع¯ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ظ…ط°ط§ظ‚ طµظˆظپظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆط³ط· ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² طµظˆظپظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµظ„ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظ†ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ ) ع†ط§ظ¾ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ط­طھظٹط§ط· ظ‡ظ… طھط§ ط­ط¯ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.(133)
ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط¯ط§ط´طھظٹظ… ظƒظ‡ ظ‚ط¯ظٹظ… طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط±ط® 1251 ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھطµط­ظٹط­ طŒ ظپظ‚ط· ع†ظ‡ط§ط± ظ†ط³ط®ظ‡ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ظˆط¯:
1 - ظ†ط³ط®ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط·ظˆط± ظ…ظˆط±ط® 1333.
2 - ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط­طھط±ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1368 ط¨ظ‡ ط®ط· ط®ظˆط¯ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ط¯ط§ظ… ط¸ظ„ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1344 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط³طھظ†ط³ط§ط® ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
3 - ط¹ظƒط³ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط؛ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1377 ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط³ط®ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆط¦ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظ†ط³ط§ط® ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(134)
4 - ظ†ط³ط®ظ‡ ع†ط§ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ط، ط¨ظ„ط§ط؛ظ‰ .
ط§ط®ظٹط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط­ط³ظ† ظ…طµط·ظپظˆظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ… ط¯ط± طµط¯ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ طھطµط­ظٹط­ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط­ظˆط§ط´ظ‰ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ‚ط§طھ ع†ط§ظ¾ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ع†ط§ظ¾ ط®ط§ط±ط¬ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯.
ط±ط¶ط§ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظˆط§ظ„ط«ظ†ط§ط، ظ„ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¬ظˆط¯ ظˆ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ظ‚ظپ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ…ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ…ط¹ط¨ظˆط¯
ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ظپط±ط§ظ† ظ…ظ„ظƒ (ط³ظ„ظƒ ) ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ طµظپط§! ظˆ ط§ظ‰ ط±ظپظٹظ‚ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ظˆظپط§ (ط®ظ„ظˆطµظٹطھ ظˆ ظپظ†ط§)!
ط§ظ…ظƒط«ظˆط§ ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط³طھ ظ…ظ† ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„ط·ظˆط± ظ†ط§ط±ط§ ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط¢طھظٹظƒظ… ظ…ظ†ظ‡ط§ ط¨ط®ط¨ط± (ط¨ظ‚ط¨ط³ ) ط§ظˆ ط¬ط¯ظˆظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط± ظ„ط¹ظ„ظƒظ… طھطµط·ظ„ظˆظ† (135)
ط¨ظ‡ ط·ط±ظ‚ ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط³ظٹط¯ ط±ط³ظ„ ظˆ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط³ط¨ظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ظ…ظ† ط§ط®ظ„طµ ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† طµط¨ط§ط­ط§ ط¸ظ‡ط±طھ ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط§ظ„ظ‰ ) ظ„ط³ط§ظ†ظ‡
ط¹ط¨ط§ط±ط§طھ ط­ط¯ظٹط« ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ…طھط­ط¯ ط§ط³طھ .(136)
ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¹ط¯ط¯ ط±ط§(137) ط®ط§طµظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط®ط§طµ طŒ ظˆ طھط§ط«ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط®طµظˆطµ طŒ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ظˆ طھطھظ…ظٹظ… ظ…ظ„ظƒط§طھ طŒ ط¯ط± ط·ظ‰ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط› ظˆ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط±ط§ظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆظ„ظƒظ† ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ظ…ظ‚طµط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ط´ط¯ظ‰ ط§طھظ…ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط§ط³طھ .
طھط®ظ…ظٹط± ط·ظٹظ†طھ ط¢ط¯ظ… ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¨ط´ط± ط¨ظٹط¯ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ظ„ طµط¨ط§ط­ ط§طھظ…ط§ظ… ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ . ظˆ ط®ظ…ط±طھ ط·ظٹظ†ظ‡ ط¢ط¯ظ…ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† طµط¨ط§ط­ط§ (138) ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط¯ط¯ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط±ط§ ط·ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ .
ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط¢ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ظٹط¯ طھط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط¯ط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط¹ظ„ظ‚ ط±ظˆط­ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط´ط¯ط›(139)
ظˆ ظ…ط¯طھ ظ…ظٹظ‚ط§طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ظ„ظٹظ„ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ط›(140)
ظˆ ظ‚ظˆظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط³ظ†ظ‡ ط§ط²طھظٹظ‡ ط®ظ„ط§طµ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط›(141)
ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط®ظ„ط¹طھ ظ†ط¨ظˆطھ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯.
ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط؛ط§ظٹط¨ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ طھظƒظ…ظٹظ„ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط¯ط± ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯(142) ظˆ ط§ط² ط¨ط¯ظˆط¯ ط¯ط®ظˆظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط± ظ†ظ…ظˆ ط§ط³طھ طھط§ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط› ظˆ ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظˆط§ظ‚ظپ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯طŒ ط³ظپط± ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ طھظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ ط®ط±طھ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¬ط²ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط­ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‚ظˆطھ ط§ظˆ ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظƒط§ظ‡ظٹط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظˆط± ط¨طµط± ظˆ ط³ظ…ط¹ ط¯ط± ظ†ظ‚طµط§ظ† طŒ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظٹظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط­ط·ط§ط·طŒ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط¯ط± ط°ط¨ظˆظ„ ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ ظ…ط¯طھ ط³ظپط± ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط± ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ .
ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ„ط؛ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط³ظ†ظ‡ ظˆظ„ظ… ظٹط§ط®ط° ط§ظ„ط¹طµط§ظپظ‚ط¯(143) ط¹طµظ‰ ط› ع†ظ‡ ط¹طµط§ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط³ظپط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط³ط§ظپط± ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ† ط¹طµط§ ظ…ظ†ط¯ظˆط¨ ط§ط³طھ ط›(144)
ظˆ طھط§ظˆظٹظ„ ط¹طµط§طŒ ظ…ظ‡ظٹط§ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط­ظ„طھ ط› ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¹طµط§ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ظپظƒط± ط³ظپط± ط؛ط§ظپظ„ ط§ط³طھ .(145)
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¯طھ طھظƒظ…ظٹظ„ ط·ط¨ظٹط¹طھ (ط¬ط³ظ…ظٹطھ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طŒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط³ط¹ط¯طھ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط› ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ظˆظ‰ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ظ†ط´ط¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ط³ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ط¨ظ‰ ظˆ ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ ظ„ط§ ظٹظپظ„ط­ ط§ط¨ط¯ط§ط›(146) ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ط§ظ… طھظˆ ط¯ط± طµط­ظٹظپظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ…ظ† ط«ط¨طھ ط´ط¯.
ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒظ‡ ظƒظˆط±ظ‰ ط±ط§ ع†ظ‡ظ„ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظƒط´ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯(147) ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط¸ط§ظ‡ط± ط¢ظ† طŒ ظƒظˆط± ط¨طµط± ط§ط³طھ ظˆ طھط§ظˆظٹظ„ ط¢ظ† طŒ ظƒظˆط± ط¨طµظٹط±طھ ط§ط³طھ ط› ع†ظˆظ† ظƒظˆط± ط¨طµظٹط±طھ طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ† ع†ظ‡ظ„ ظ‚ط¯ظ… طŒ ط§ط² ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ظٹطھ ط¯ط§ط®ظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ‚ط±ظٹط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظ‰ ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط¹ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظˆ ط§طھظ…ط§ظ… ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ط­طµظˆظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ع†ظ‡ظ„ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظˆ ط¬ظˆط¨ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ط¬ظ‡طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ طŒ طھط§ ع†ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ط›(148) ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط¹ط¯ط¯ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ ع¯ظˆظٹط§ ط§ط² ط¹ظ‡ط§ظ„ظ… ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ع¯ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ طھط§ظˆظٹظ„ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ط¬ظˆط§ط±طŒ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ط±ط¨ط¹ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظˆظ‡ظٹظ…ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ظˆظٹظ‡ ظˆ ط؛ط¶ط¨ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ع†ظ‡ظ„ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ظˆط± ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ظ† ط®ط§ط±ط¬ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ظˆط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ . ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¯ط± ظ‚ظˆظ‡ ط¹ظ‚ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ„ظƒظٹظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ„ ط¯ط± ظˆطµظپ ط­ط§ظ„ظ†ط¯ ظƒظ‡ :

ط§ط¬ط§ط±طھظ†ط§ ط§ظ†ط§ ط؛ط±ظٹط¨ظˆظ† (ط؛ط±ظٹط¨ط§ظ† ) ظ‡ظ‡ظ†ط§
ظˆ ظƒظ„ ط؛ط±ظٹط¨ ظ„ظ„ط؛ط±ظٹط¨ ظ†طµظٹط¨ (ظ†ط³ظٹط¨ )
ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ظ‰ ط¯ط± ظ‚ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ†ظٹظ‡ ظˆ ط³ط¨ط¹ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ظٹظ…ظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±ط§ظ†ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ط§ط¬ط§ط±طھظ†ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط®ط·ظˆط¨ طھظ†ظˆط¨
ظˆ ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‚ظٹظ… ظ…ط§ ط§ظ‚ط§ظ… ط¹ط³ظٹط¨(149)
ظˆ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط®ط§طµظٹطھ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظپط¹ظ„ظٹطھ ظˆ ط¨ط±ظˆط² ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ظˆ ط­طµظˆظ„ ظ…ظ„ظƒظ‡ طŒ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ…طµط±ط­ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±طŒ ظ…ط¬ط±ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ط§ط³ط±ط§ط±.(150)
ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط­طµظˆظ„ ط¢ط«ط§ط± ط®ظ„ظˆطµ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¨ط¹ ط¹ظٹظ† ط­ظƒظ…طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ ط´ظƒ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ†ظٹظƒ ط¨ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ظ… ظ‡ظ…طھ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ع†ظ‡ظ„ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط·ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ط§طھ ط®ظ„ظˆطµ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ظٹطھ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط¬ظˆط´ظٹط¯ظ† ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ع†ظ‡ظ„ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ…ظ‚طµط¯ ظˆ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظپظˆظ‚ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ط› ظˆ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ…ط§ط¨ظٹطھ ط¹ظ†ط¯ط±ط¨ظ‰ ظ„ظٹط·ط¹ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ظٹط³ظ‚ظٹظ† (151) ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط´ط±ط§ط¨ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‡ ط؛ظٹط± ظ…طھظ†ط§ظ‡ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط¶ظٹط§ظپطھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط¨ظ‡ ط´ظٹط± ط¨ط±ظ†ط¬ طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯ظ‡(152)ط› ع†ظ‡ ط´ظٹط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط­ظ‚ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط¬ط±ط¯ط§طھ ط› ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط´ظٹط± ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ¾ط³ ظ…ط³ط§ظپط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط± ط§ظˆط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ â€چ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ طھط­طµظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§طµ ظƒظ†ط¯ط› ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ…ظ† ط§ط®ظ„طµ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† طµط¨ط§ط­ط§ ط¸ظ‡ط±طھ ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ظ„ظˆطµ ط­ط§طµظ„ ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھط­طµظٹظ„ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ط³ ظ…ط³ط§ظپط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط³طھ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط²:
ط§ظˆظ„ : ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط­ظƒظ…طھ ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ طھط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ظ…ظ‚طµط¯ ط±ط§ طھطµظˆط± ظ†ظƒظ†ط¯ ط¯ط§ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯.(153)
ط¯ظˆظٹظ… : ط·ظ‰ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµظ†ط¯ طھط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط·ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ع¯ط±ط¯ط¯.(154)
ط³ظٹظ… : ط¯ط®ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ† .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط³ظٹط±ط¯ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ع†ظ‡ظ„ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… .
(ظپطµظ„ ظ†ط®ط³طھ : ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‚طµط¯)
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ…ظ‚طµط¯ ظƒظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‚ظˆظ„ظ‡ :ط¸ظ‡ط±طھ ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… :
ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط­ظٹط§طھ ط§ط¨ط¯ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‚ط§ط، ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ط› ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¹ظٹظ† ط­ظƒظ…طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط´ظˆط¯.
ظ¾ط³ ظ…ط³ط§ظپط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط± ط§ظˆط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ â€چ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ طھط­طµظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§طµ ظƒظ†ط¯ط› ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ…ظ† ط§ط®ظ„طµ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† طµط¨ط§ط­ط§ ط¸ظ‡ط±طھ ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ظ„ظˆطµ ط­ط§طµظ„ ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھط­طµظٹظ„ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ط³ ظ…ط³ط§ظپط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط³طھ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط²:
ط§ظˆظ„ : ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط­ظƒظ…طھ ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ طھط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ظ…ظ‚طµط¯ ط±ط§ طھطµظˆط± ظ†ظƒظ†ط¯ ط¯ط§ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯.(155)
ط¯ظˆظٹظ… : ط·ظ‰ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµظ†ط¯ طھط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط·ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ع¯ط±ط¯ط¯.(156)
ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط­طµظˆظ„ طھط¬ط±ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ع†ظ‡ ظ…ط§ط¯ظٹطھ ط¨ط§ ط­ظٹط§طھ ط§ط¨ط¯ظ‰ ظ…ط¬طھظ…ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¬ط³ظ…ظٹظ‡ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ظƒظˆظ† ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ‡ط± ظƒظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ظپط³ط§ط¯ظ‰ طھط§ط¨ط¹ ط§ط³طھ . ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ‡ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ظˆط¬ظ‡ظ‡(157)ط›
ظˆ ظˆط¬ظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ طھط¬ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ ظˆط¬ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط¸ظ‡ط± ط§ظˆ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط² ظ…ط¸ط§ظ‡ط± طµظپط§طھ ظˆ ط§ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ طŒ ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظˆ ط¨ظˆط§ط±طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط³ظ‰ ط§ط² ظ†ظپظˆط³ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط´ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ…ظٹط³ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظƒظ† ط±ط´ط­ظ‡ ظˆ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…طھط±ط´ط­ ظ†ع¯ط´طھظ‡ (ع¯ط´طھظ‡ ). ظˆ ظٹظ†ط¨ظˆط¹ ط­ظƒظ…طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط¯ط§ ط¬ظ…ظٹط¹ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط¹ ط¬ظ…ظٹط¹ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظ…ط¸ظ‡ط±ظٹطھ ط§ظ†ظˆط§ط± ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظˆ ط¨ظˆط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†طµ ظ‚ط±ط¢ظ†(158) ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¢ظ† ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ط§طھ ط§ظ…ظƒط§ظ†ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط› ع†ظ‡ ط­ظƒظ…طھ ط¹ظ„ظٹظ… ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ…ط¨ط±ط§ ط§ط² ط´ظˆط§ط¦ط¨ ظˆ ط´ظƒ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­طµظˆظ„ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒظ„ظٹظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط·ظ‡ طŒ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ط± ظ…ط§ط¶ظ‰ ظˆ ظ…ط³طھظ‚ط¨ظ„ ط§ط³طھ ظˆ طھطµط±ظپ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¯ ظƒط§ط¦ظ†ط§طھ ط› ع†ظ‡ ظ…ط­ظٹط· ط±ط§ ط؛ط§ظٹطھ طھط³ظ„ط· ط¨ط± ظ…ط­ط§ط· ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط§طµظ„ ط§ط³طھ ط› ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ ظ…طµط§ط­ط¨ ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ†ط§ط¸ط± ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط­ط§ط¶ط±طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ طھط¯ط¨ظٹط± ط¨ط¯ظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط­طµظˆظ„ طھظ…ط§ظ…ظٹطھ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھط±ظƒ طھط¯ط¨ظٹط± ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¯ط± ط¬ط§طھ ظˆ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‰ ط­ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ط³طھ ط´ط±ط­ ط¢ظ† ط؛ظٹط± ظ…ط³ظٹط±.
(ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط´ط±ط­ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ )
ظˆ ط§ظ…ط§ ط´ط±ط­ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ : ظ¾ط³ ظ…ط¬ظ…ظ„ ط¢ظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ظٹظپظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ :ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظˆ ظ‡ط§ط¬ط±ظˆط§ ظˆ ط¬ط§ظ‡ط¯ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط§ظٹظ‡(159) ظ¾ط³ ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ„ظ… ع†ظ‡ط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظˆظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†(160) ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ…ظٹط² ظƒط§ظپط± ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط´طھط±ظƒ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ط§ط³طھ .
ط¯ظˆظٹظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ط§ط² ظ…ظˆظ…ظ† ظ…ظ…طھط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط´طھط±ظƒ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ…ط¬طھظ…ط¹ ط´ط±ظٹط¹طھ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚طھ ط§ط³طھ .
ط³ظٹظ… ظ‡ط¬ط±طھ ظ…ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ط§ظ„ظƒ ط§ط² ط¹ط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط§ط² ظ‚ط§ط¹ط¯طŒ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚طھ ط§ط² ط´ط±ظٹط¹طھ طŒ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¬ظ‡ط§ط¯ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ ظ‡ط± ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯طŒ ظ…ظ‡ط§ط¬ط± ظˆ ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طŒ ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ† طŒ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط§ط¹ظƒط³ .
ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط§ظٹط´ط§ط±ظƒ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظٹط´ط§ط±ظƒ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… (161)
ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط³ظ…ط§ط¹ظ‡ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ط«ظ„ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط«ظ„ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ظ‡ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط±ظ… ط› ظ‚ط¯ ظٹظƒظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ظ‡ ط› ظˆظ„ط§ ظٹظƒظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹظƒظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط±ظ… . (162)
ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظˆ ظ…ط§ ظٹظˆظ…ظ† ط§ظƒط«ط± ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ظˆظ‡ظ… ظ…ط´ط±ظƒظˆظ†(163)
ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ظ…ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ„ظ… طŒ ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ط§ط·ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظƒط¨ط± ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ ظ‡ط¬ط±طھ طµط؛ط±ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§طµط؛ط±طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظˆظٹظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ط¯ظ… طھظ…ظƒظ† ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ طµط؛ط±ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§طµط؛ط±طŒ ظ‡ط¬ط±طھ ط§ط² ط§ط±ط¨ط§ط¨ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ†ط§ط، ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ .
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ط§ظٹظ† ط³ظپط± ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظپط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظƒط¨ط± ط§ط³طھ ط› ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط· ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط§ط³ظ„ط§ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظƒط¨ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظƒط¨ط± ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظƒط¨ط± ط¯ط§ط®ظ„ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط·ظ‰ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ…ط§ ظ‡ظˆ ط­ظ‚ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :ط¬ط§ظ‡ط¯ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ ط¬ظ‡ط§ط¯ظ‡ (164) طµظˆط±طھ ظ†ط¨ظ†ط¯ط¯. ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط·ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظƒط¨ط±ظٹظ† ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ط¨ط± ظ…ظٹط§ظ† ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظ†طھ ط±ط³ظˆظ„ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظٹط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¢ظ† طŒ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² ط·ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ظپظˆط² ظ‚طھظ„ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ط¦ط² ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظ…ط§ ط§ظ‰ ط±ظپظٹظ‚ ! طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط®ط·ط± ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ظˆ ط¹ظ‚ط¨ط§طھ ط¨ظٹط´ظ…ط§ط±طŒ ظˆ ظ‚ط§ط·ط¹ط§ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط¨ظ‰ ط­ط¯طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ط² ط¹ط±طµظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظˆ ط¹ط¯ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظٹط§ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط§ط² ع†ظ†ع¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ†ط§طµ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظƒظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط®ط·ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¯ط§ظ‡ظٹظ‡ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ظˆط§ط¯ظ‰ ظƒظپط± ط§ط¹ط¸ظ… ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ط§ط¹ط¸ظ… ط¯ط± ظˆط±ط§ظ‰ (ط²ظˆط§ظٹط§ظ‰ ) ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ طŒ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط¹ط¸ظ… طŒ ظƒظ‡ ط±ط¦ظٹط³ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط¨ط§ظ„ط³ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ط› ظˆ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط³ط§ط¦ط± ط¹ظˆط§ظ„ظ… طŒ ط¬ظ†ظˆط¯ ظˆ ط§ط­ط²ط§ط¨ ظˆ ط§ط¹ظˆط§ظ† ظˆ ط§ط°ظ†ط§ط¨ ط§ظˆظٹظ†ط¯. ظ¾ط³ ع†ظ†ط§ظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ طŒ ع†ظˆظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط¬ط³طھظ‰ طŒ ط§ط² ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط±ط³طھظ‰ طŒ ظˆ ع¯ظˆظ‡ط± ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¬ط³طھظ‰ . ط²ظٹظ†ظ‡ط§ط±! ط²ظٹظ†ظ‡ط§ط±! ط§ظٹظ† ط؛ط±ظˆط± ظˆ ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط§ط³طھ . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ„ظ… طŒ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ طھط§ ط·ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ظˆط¯ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ط³ظٹط¯.
ط§ظˆظ„ : ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹ط¸ظ… .
ط¯ظˆظٹظ… : ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹ط¸ظ… .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ط¹ط¸ظ… .
ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط·ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ط§ط³طھ ط› ط±ط²ظ‚ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظٹط§ظƒظ… . ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ظپط± ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طŒ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط¯ ط¨ط±ظˆط¬ ظپظ„ظƒ طŒ ظˆ ط´ظ‡ظˆط± ط³ط§ظ„ طŒ ظˆ ط³ط§ط¹ط§طھ ط±ظˆط²طŒ ظˆ ط´ط¨ طŒ ظˆ ظ†ظ‚ط¨ط§ط، ط¨ظ†ظ‰ ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ طŒ ظˆ ط®ظ„ظپط§ط، ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ . ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨طµظٹط±طھ ط±ط§ ط³ط± ط¹ط¯ط¯ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ .
ظˆ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھظپطµظٹظ„ ط§ط³طھ .
ط§ظˆظ„ - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµط؛ط±: ظˆ ط¢ظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ طھطµط¯ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ„ط³ط§ظ† طŒ ظˆ ط§طھظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ط¦ظ… ط®ظ…ط³ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط±ط­ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ط،. ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ظ‚ط§ظ„طھ ط§ظ„ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط¢ظ…ظ†ط§ ظ‚ظ„ طھظˆظ…ظ†ظˆط§ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ‚ظˆظ„ظˆط§ ط§ط³ظ„ظ…ظ†ط§(165) ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط§ط³ظ… طµظٹط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹط­ظ‚ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¯ظ… طŒ ظˆ طھظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ظ‡ طŒ ظˆ طھط³طھط­ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظپط±ظˆط¬ ط› ظˆ ط§ظ„ط«ظˆط§ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†(166).
ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط³ظپظٹط§ظ† ط¨ظ† ط³ظ…ط· ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظˆط§ظ„ط¸ط§ظ‡ط± ط§ظ„ط°ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ طŒ ط´ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط­ط¯ظ‡ ظ„ط§ط´ط±ظٹظƒ ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ… ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆ ط§ظٹطھط§ط، ط§ظ„ط²ظƒظˆظ‡ ظˆ ط­ط¬ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ طµظٹط§ظ… ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ†(167)
ط¯ظˆظٹظ… - ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§طµط؛ط±: ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² طھطµط¯ظٹظ‚ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط°ظƒظˆط±ظ‡ طŒ ظˆظ„ط§ط²ظ… ط¢ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط§ ط¬ط§ط، ط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² طµظپط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…طµط§ظ„ط­ ظˆ ظ…ظپط§ط³ط¯ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ظ†طµط¨ ط®ظ„ظپط§ ظˆ ط§ط±ط³ط§ظ„ ظ†ظ‚ط¨ط§ط،. ع†ظ‡ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط³ظˆظ„ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹطھ ظ…ط§ ط¬ط§ط، ط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط±ط§ط› ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ط¬ط¹ ط§ط³طھ ظ‚ظˆظ„ طµط§ط¯ظ‚ ظ…طµط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط³ظ…ط§ط¹ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط¢ظ† ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ط®طھظ„ظپظ†ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„طھطµط¯ظٹظ‚ ط¨ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط› ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ†طھ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¬ط±طŒ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظƒط­ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ظٹط« طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط› ظˆط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط§ ظٹط«ط¨طھ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ظ† طµظپظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ظ…ط§ ط¸ظ‡ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط¹ط¹ط¹(168).
ط³ظٹظ… - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظƒط¨ط±: ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§طµط؛ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط³طھ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ط­ظ‚ ط¹ط²ط§ط³ظ…ظ‡ : ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط§ط¯ط®ظ„ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ„ظ… ظƒط§ظپظ‡ (169) ع†ظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط› ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµط؛ط± ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§طµط؛ط±طŒ ظˆ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظ†ط¨ط§ظٹط¯. ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ط±ظپظˆط¹ظ‡ ط¨ط±ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظˆط§ظ„طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ„طھط³ظ„ظٹظ… ظ‡ظˆ ط§ظ„ظٹظ‚ظٹظ† (170) ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط³ط§ظ„ط§ظ… ط§طµط؛ط± طھطµط¯ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظƒط¨ط± طھطµط¯ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط³ظ„ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ط³طھ .
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµط؛ط± ظپظ‰ ط­ط¯ ط°ط§طھظ‡ ظƒظپط± ط§طµط؛ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظƒظپط± ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¹ظ‚ظ„ ط®ظˆط¯ ظٹط§ ط³ط§ظٹط± ط±ط³ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ظ‰ .
ظˆ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظƒط¨ط± ظƒظپط± ط§ظƒط¨ط± ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ طµط§ط¯ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆظ„ظƒظ† ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط§ظˆ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط­ط« ط§ظˆ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ‡ظˆط§ ظˆ ظ‡ظˆط³ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ط¨ط± ط®ط¯ط§ط› ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظƒط§ظ‡ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ„ظˆط§ظ† ظ‚ظˆظ…ط§ ط¹ط¨ط¯ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط­ط¯ظ‡ ظ„ط§ط´ط±ظٹظƒ ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظˆط§ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆ ط¢طھظˆط§ظ„ط²ظƒظˆظ‡ ظˆ ط­ط¬ظˆط§ظ„ط¨ظٹطھ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ طµط§ظ…ظˆط§ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظ„ط´ظ‰ ط، طµظ†ط¹ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظˆطµظ†ط¹ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§طµظ†ط¹ ط®ظ„ط§ظپ ط§ظ„ط°ظ‰ طµظ†ط¹ ط§ظˆ ظˆط¬ط¯ظˆط§ ط°ظ„ظƒ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظ„ظƒط§ظ†ظˆط§ ط¨ط°ظ„ظƒ ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ ظپط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¨ط§ظ„طھط³ظ„ظٹظ… (171).
ظ¾ط³ ع†ظˆظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ طھط±ظƒ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط·ظٹط¹ ط´ط±ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظƒط¨ط±طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ظˆ ط§طµظ„ ط¨ظ‡ (ط¯ط§ط®ظ„ ) ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط¯ظ†ظ‰ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط§ط´ط¯ . ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط­ظ‚ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… (172) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط§ظپظ…ظ† ط´ط±ط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط¯ط±ظ‡ ظ„ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظپظ‡ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظˆط± ظ…ظ† ط±ط¨ظ‡ (173) ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…طھط­ظ‚ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ظپظ…ظ† ط§ط³ظ„ظ… ظپط§ظˆظ„ط¦ظƒ طھط­ط±ظˆط§ ط±ط´ط¯ط§ (174) ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµط؛ط± ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ظپظٹظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط­ط§طµظ„ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† طµظپطھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط´طھظ‰ ط¨ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط¬ظ†ط§ط¨ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ…ط§ط¨ ظƒظ‡ :ظپظ…ظ† ط§ط³ظ„ظ… ظپظ‡ظˆ ظ…ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط³طھ ط› ع†ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµط؛ط± ط¯ط± ط¯ط±ظƒ ط§ط³ظپظ„ ط§ط² ظ†ط§ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ظ…ط®طھط§ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… - ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظƒط¨ط± ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ : ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ (175)ط› ع†ظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط› ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§طµط؛ط± ط±ظˆط­ ط§ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµط؛ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„ط¨ ط¢ظ† ظˆ ظ„ظپط¸ ط¢ظ† طŒ ظˆ ط­طµظˆظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ طھط¬ط§ظˆط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³ط؛ط± ط§ط³طھ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظƒط¨ط± ط±ظˆط­ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظƒط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² طھط¬ط§ظˆط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظƒط¨ط± ط§ط² ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط´ظˆظ‚ ظˆ ط±ط¶ط§ ظˆ ط±ط؛ط¨طھ طŒ ظˆ طھط¹ط¯ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ طŒ ظˆ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ط§ظپظ…ظ† ط´ط±ط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط¯ط±ظ‡ ظ„ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… (176) ظ…طµط¯ظ‚ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ . ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§طµط؛ط± ظ†ظپط§ظ‚ ط§طµط؛ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط±ط³ظˆظ„ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ طھظƒط§ط³ظ„ ظˆ طھظƒط§ظ‡ظ„ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظƒط¨ط± ظ†ظپط§ظ‚ ط§ظƒط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ظˆ ظ…ط³ط¨ط¨ (ظ…ظ†ط¨ط¹ط« ) ط§ط² ط®ظˆظپ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط±ط؛ط¨طھ ظˆ ظ„ط°طھ ظˆ ط³ظ‡ظˆظ„طھ ط¨ط± ط±ظˆط­ ظˆ ظ†ظپط³ . ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆطµظپ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظˆ ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ…ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظ‚ط§ظ…ظˆط§ ظƒط³ط§ظ„ظ‰ (177) ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظٹظ† ظپط±ظ‚ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ع†ظˆظ† طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ط¨ط± ط±ظˆط­ ط³ط±ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ط´طھط¯ط§ط¯ ظٹط§ظپطھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظپط§ظ‚ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¹ط¶ط§ط، ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ظƒظ†ط¯ ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†ط´ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ظˆط­ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¨ط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ظپط±ظ…ط§ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¹ط¶ط§ط، ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظ‡ظ„ ظˆ ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط·ظٹط¹ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط§ط² ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ظ‚ط¯ط§ ظپظ„ط­ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظˆظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‡ظ… ظپظ‰ طµظ„ظˆطھظ‡ظ… ط®ط§ط´ط¹ظˆظ† ظˆط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‡ظ… ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ط؛ظˆ ظ…ط¹ط±ط¶ظˆظ† ... ظˆط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‡ظ… ظ„ظپط±ظˆط¬ظ‡ظ… ط­ط§ظپط¸ظˆظ† ط§ظ„ط§ظٹط§طھ(178). ع†ظ‡ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ط§ط² ظ„ط؛ظˆ ظ…طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ† ظ‡ط± ط¹ط¶ظˆظ‰ ط§ط² ط§ط¹ط¶ط§ط، ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط²ط¨ظٹط±ظ‰ ظˆ ط­ظ…ط§ط¯طŒ ط°ظƒط± ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط­ط¯ظٹط« ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظپط±ط¶ ظ…ظ‚ط³ظˆظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظˆط§ط±ط­ ظƒظ„ظ‡ط§طŒ ظپظ…ظ†ظ‡ط§ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ…ظٹط± ط¨ط¯ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ظٹظ†ط§ظ‡ ظˆ ط§ط°ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط§ط³ظ‡ ظˆظٹط¯ط§ظ‡ ظˆ ط±ط¬ظ„ط§ظ‡ ظˆ ظپط±ط¬ظ‡ (179). ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط­ط¯ظٹط« ط§ط¨ظ† ط±ط¦ط§ط¨ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ†ط§ ظ„ط§ظ†ط¹ط¯ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط­طھظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط¨ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ…ط±ظ†ط§ ظ…طھط¨ط¹ط§ ظ…ط±ظٹط¯ ط§ظ„ط§ظˆ ط§ظ† ظ…ظ† ط§طھط¨ط§ط¹ ط§ظ…ط±ظ†ط§ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھظ‡ ط§ظ„ظˆط±ط¹ ... (180).
ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± طµط­ظٹظپظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ„ظ… ظٹط§ظ† ظ„ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط§ظ† طھط®ط´ط¹ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظ„ط° ظƒط±ط§ظ„ظ„ظ‡ (181) ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§طµط؛ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظƒط¨ط± ط§ط³طھ .
ظˆ ع†ظ†ط§ظ† طھطµظˆط± ظ†ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ط² طھظپط§ظˆطھ ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ…ظ†ط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‚ط§ط¨ظ„ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظپط±ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ†(182) طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ع†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ط² طھظپط§ظˆطھ ظ…ط±ط§طھط¨ طŒ ط¯ط± ط´ط¯طھ ظˆ ط¶ط¹ظپ ط§ط³طھ (ط¯ط± ط¢ط«ط§ط±) ظ†ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† (ط¯ط± ط§طµظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† )ط› ط¨ظ„ظ‰ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط´ط¯طھ ظˆ ط¶ط¹ظپ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ظ†ظپظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† طŒ ط¯ط± ط§طµظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط¨ط§طھ ط¢ظ† ظ…ط±ط§ط¯ ظٹط§ ط´ط¯طھ ظˆ ط¶ط¹ظپ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¨ط§ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… طŒ ع†ظˆظ† ظ‚ظˆظ„ ط­ظ‚ طھط¹ظ„ظ‰ : ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظˆظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط°ط§ ط°ظƒط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط¬ظ„طھ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظˆ ط§ط°ط§ طھظ„ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط¢ظٹط§طھظ‡ ط²ط§ط¯طھظ‡ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ†ط§ (183)ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظƒظ…ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط¢ظ† ط¨ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط²ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظٹط§طھ ط¢ظپط§ظ‚ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ†ظپط³ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط³ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¢ط«ط§ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط¯ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ† ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ„ظ‡ ط³ط¨ط¹ظ‡ ط§ط³ظ‡ظ… طŒ ظپظ…ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ظ„ظ‡ ط³ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ظ„ظ‡ ط³ظ‡ظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط­ظ…ظ„ ط§ظ„ط³ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط³ظ‡ظ…(184) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظˆ ط³ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ط¨ط± طµط§ط­ط¨ ظٹظƒ ط³ظ‡ظ… ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظƒط± ع†ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط´ط¯ظٹط¯ ظ†ط´ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ (ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط±ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط¬ظˆط§ط±ط­ ط¢ط³ط§ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ‚ط±ط§ط·ظٹط³ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط²! ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¹ط´ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ طŒ ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ظ… ظٹطµط¹ط¯ظ…ظ†ظ‡ ظ…ط±ظ‚ط§ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ظ‚ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط§ط°ط§ ط±ط§ظٹطھ ظ…ظ† ظ‡ظˆط§ط³ظپظ„ ظ…ظ†ظƒ ط¨ط¯ط±ط¬ظ‡ ظپط§ط±ظپط¹ظ‡ ط§ظ„ظٹظƒ ط¨ط±ظپظ‚ طŒ ظˆظ„ط§ طھط­ظ…ظ„ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ظ„ط§ ظٹط·ظٹظ‚ ظپطھظƒط³ط±ظ‡ (185).
ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط› ظˆ ط®ظˆط¯ ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ط¨ط± ظ‡ط± ظƒط³ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط› ظ¾ط³ طھظپط§ظˆطھ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¯ط± ظˆ ط¢ط«ط§ط±طŒ ظƒظ‡ ظ…ط³طھظپط§ط¯ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§طھط¨ط§ط¹ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظˆ ط§ظ…ط± ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظ…طھط­ظ‚ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ¾ظ†ط¬ظ… - ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط¨ط±ظ‰ : ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ طµط؛ط±ظ‰ ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ طھظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ط§ط±ط§ظ„ظƒظپط± ط¨ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ طھظ† ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ط·ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¹طµظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط؛ظ‰ ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ† ظˆ ط§ط¨ظ†ط§ط، ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‡ط²ظ… ط§ط³ط¯ ط¯ط± طµظپطھ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظˆ ط§ظ† ظ„ظ‚ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ ظ‡ط¬ط±ظ‡ (186)طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط§ط² ظ…ظˆط¯طھ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ : ظˆط§ظ„ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط±ط¨ط¹ ط´ط¹ط¨ (187) ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط¹ط¨ ط±ط§ ط´ظ†ط§ظ† ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ظٹظ† ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط› ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط§ط² ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط±ط³ظˆظ… طŒ ع†ظ‡ ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط§ط² ظ…ظ‡ظ…ط§طھ ط¨ظ„ط¯ ظƒظپط± ط§ط³طھ ط› ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ط§ط±ظƒط§ظ† ط§ظ„ظƒظپط± ط§ط±ط¨ط¹ظ‡ : ط§ظ„ط±ط؛ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط±ظ‡ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ط®ط· ظˆ ط§ظ„ط؛ط¶ط¨ (188) ظˆ طھظپط³ظٹط± ط±ظ‡ط¨ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط³ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظ†ظˆط§ظ…ظٹط³ ط§ظٹط´ط§ظ† .
ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط¬ط±طھ ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚طµط¯ ط§ط·ظ„ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ…ظˆط± ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظˆ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ†ظˆط¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط³ط§ط®طھظ† ط§ظٹط´ط§ظ† .
ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط¬ط±طھ ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚طµط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ…ظˆط± ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظˆ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ†ظˆط¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط³ط§ط®طھظ† ط§ظٹط´ط§ظ† .
ط´ط´ظ… ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظƒط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط­ط§ط±ط¨ظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ†ظˆط¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظ†طھ ط­ط²ط¨ ط±ط­ظ…ظ† طŒ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¯ ط¹ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ط› ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط³ظ…ط§ط¹ظ‡ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط«ظ… ط¬ط¹ظ„ ظ„ظ„ط¹ظ‚ظ„ ط®ظ…ط³ظ‡ ظˆ ط³ط¨ط¹ظٹظ† ط¬ظ†ط¯ط§طŒ ظپظ„ظ…ط§ ط±ط§ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ‡ظ„ ظ…ط§ ط§ظƒط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ…ط§ ط§ط¹ط·ط§ظ‡ ط§ط¶ظ…ط±ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¯ط§ظˆظ‡ ط› ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط¬ظ‡ظ„ ظٹط§ ط±ط¨ ! ظ‡ط°ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ…ط«ظ„ظ‰ ط®ظ„ظ‚طھظ‡ ظˆ ظƒط±ظ…طھظ‡ ظˆ ظ‚ظˆظٹطھظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط¶ط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط§ط¬ظ†ط¯ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ط§ظ‚ظˆظ‡ ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط§ط¹ط·ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظ„ط¬ظ†ط¯ ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ ط§ط¹ط·ظٹطھظ‡ . ظپظ‚ط§ظ„ ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ ظپط§ط¹ط·ط§ظ‡ ط®ظ…ط³ظ‡ ظˆ ط³ط¨ط¹ظٹظ† ط¬ظ†ط¯ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ ظپط§ظ† ط§ط­ط¯ظ‡ظ… ط§ط­ط¯ ظƒظ… ظ„ط§ ظٹط®ظ„ظˆ ظ…ظ† ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ظپظٹظ‡ ط¨ط¹ط¶ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¯طŒ ط­طھظ‰ ظٹط³طھظƒظ…ظ„ ظˆ ظٹظ†ظ‚ظ‰ ظ…ظ† ط¬ظ†ظˆط¯ ط§ظ„ط¬ظ‡ظ„ ط› ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹظƒظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظٹط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط،(189).
ظ‡ظپطھظ… - ظپطھط­ ظˆ ط¸ظپط± ط¨ظ‡ ط¬ظ†ظˆط¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² طھط³ظ„ط· ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط·ط¨ظٹط¹طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ط±طµظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ : ط´ظٹط¹طھظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„طھظ‚ظ‰ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظپطھط­ ظˆ ط§ظ„ط¸ظپط± (190).
ظ‡ط´طھظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹ط¸ظ… : ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظپطھط­ ظˆ ط¸ظپط± ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¨ط± ط­ط²ط¨ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظˆ ط·ط¨ظٹط¹طھ طŒ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظˆ ط§ط³ظٹط± ط¬ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط§ظ‡ظˆظٹظ‡ ظ…طھط¶ط§ط¯ظ‡ ظ„ط¬ظ‡ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط§ط³طھ ط› ط¢ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ظٹط·طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط؛ظ…ظˆظ… ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ط³طھظˆظ„ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھط²ط§ط­ظ… ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ظ…طھظ†ط§ظ‚ط¶ظ‡ ظ…طھط²ط§ط­ظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپظٹط§ط¨ ط·ط¨ط¹ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط±ط§طھ ط®ط§ط·ط± ظ…طھط§ظ„ظ… (ظˆ ظ…ط¨طھظ„ط§)طŒ ظ…ط®ط§ظˆظٹظپ ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ†طھط¸ط±طŒ ظˆ ظ…ظ‡ظˆظ„ط§طھ ظƒط«ظٹط±ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‡ظٹط§طŒ ظ‡ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط®ط§ط·ط±ط´ ط±ط§ ظ…ط´ظˆط´ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط² ظƒط§ظ†ظˆظ† ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ ط¢طھط´ظ‰ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپظ‚ط± ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ط´ طŒ ظˆ ط§طµظ†ط§ظپ ط¢ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط³ظ‚ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظˆط± ظˆ ظƒظ†ط§ط±ط´ طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظƒط´ط§ظƒط´ â€چ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظٹط§ظ„ طŒ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆظپ طھظ„ظپ ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ„طھ ع¯ط§ظ‡ ط¬ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ†طµط¨ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط®ط§ط±ط­ط³ط¯ ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظˆ ظƒط¨ط± ظˆ ط§ظ…ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ظ…ظ† ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ع¯ ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¹ظ‚ط§ط±ط¨ ظˆ ط³ط¨ط§ط¹ ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ظ…ط§ط¯ظٹطھ ط²ط¨ظˆظ† ظˆ ط­ظ‚ظٹط±طŒ ظˆ ظ‚ط¹ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظ„ط´ ط§ط² ط¸ظ„ظ…ط§طھ ظˆ ظ‡ظ… ظˆ ط·ط¨ط¹ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط±طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظپط²ظˆظ† ط§ط² طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ظ…ظˆظ… ظ…طھط¶ط§ط¯ ع¯ط±ظپطھط§ط±طŒ ط§ط² ظ‡ط± ط·ط±ظپ ط±ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ط³ظٹظ„ظ‰ ط±ظˆط² ع¯ط§ط± ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¬ط§ ظ¾ط§ ظ†ظ‡ط¯ ط®ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط´ ط®ظ„ط¯.
ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ طھظˆظپظٹظ‚ ط¨ظٹع†ظˆظ† ط¨ط§ ط¬ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ظ…ط­ط§ط±ط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط¸ظپط± ظˆ ظ…ظ†طµظˆط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ع†ظ†ع¯ ط¹ظˆط§ط¦ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ط¦ظ‚ ط§ظˆ ظ…ط³طھط®ظ„طµ ط´ط¯ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظ…ط§ط¯ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ظ… ط§ط² ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ…ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظˆظ‡ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظٹظƒطھط§ ظˆ ع¯ظˆظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ‡ظ…طھط§طŒ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط­ظٹط·طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ظˆطھ ظˆ ظپظ†ط§ ظ…طµظˆظ† ظˆ ط®ط§ظ„ظ‰ طŒ ط§ط² ظƒط´ط§ظƒط´ ظ…طھط¶ط§ط¯ط§طھ ظپط§ط±ط؛ طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط§ط± ط®ط§ط± ظ…طھظ†ط§ظ‚ط¶ط§طھ ط¯ط± ط¢ط±ط§ظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط¯ طµظپط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆ ط¶ظٹط§ط¦ظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپظˆظ‚ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ط§ط³طھ .
ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط·ط§ظ„ط¨ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظ…طھ ط¹ظ† ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظ‡(191) ط§ط² ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ طھط¬ط§ظˆط² ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظ†ظپظٹط³ظ‡ طµط؛ط±ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆطھ ظ†ظپط³ ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ طµظˆط±ظٹظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظƒظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹظ‡ ظ…ظ„ظƒظˆطھظٹظ‡ ظپط§ط¦ط² ع¯ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط³ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظ…ط®ظپظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط§طµظ„ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظ†ظپط³ظٹظ‡ ظˆط³ط·ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط§ع¯ط± ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ظ†ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¯ظ… ط§ط² ط§ظ†ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ط²ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط§ط¹ط¯ط§ط، ط®ط§ط±ط¬ظٹظ‡ ظˆ ط§ط°ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط±ط¦ظٹط³ â€چ ط§ط¨ط§ظ„ط³ظ‡ ظˆ ط¹ط¯ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ظˆ ط°ط§طھ ط¨ط§ط´ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ط§ط¹ط¯ظ‰ ط¹ط¯ظˆظƒ ظ†ظپط³ظƒ ط§ظ„طھظ‰ ط¨ظٹظ† ط¬ظ†ط¨ظٹظƒ (192)
ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ظˆ ط§ظ†ط§ظ†ظٹطھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط³ط§ط®طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظ„ظ‚ ط±ظˆط­ ظ…ط¬ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‚ظ‡ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ظ…ظƒط§ظ„ظ…ظ‡ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط§ظ†ط§طں ط±ظˆط­ ط§ط² ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظˆ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظٹط§ظپطھ ظ‚ط¯ظ… ط§ط² ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ظ†ط§طں ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ظ†ظˆط± ظˆ ط§ط¨طھظ‡ط§ط¬ ط®ط§ط±ط¬ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط´ظˆط± ظپظ‚ط± ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯.
ظ¾ط³ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط§ظˆظ„ ط¹ظˆط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ظƒط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط§ظ‰ ط­ط¯ظٹط« : ظ…ط§ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ† ظٹظ†ط¸ط±ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ ط±ط¯ط§ط، ط§ظ„ظƒط¨ط±ظٹط§ط، (193) ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط±ط¯ط§ط، ظƒط¨ط±ظٹط§ط، ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¬ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ„ط§ظ‡ظˆطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ظ†ظ‚ط§ط° ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒظپط± ط§ط¹ط¸ظ… ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظ‡ ظƒظپط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظٹط§ ظƒظپط± ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ ظٹط§ ط´ط±ظƒ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط®ط§ط±ط¬ظٹظ‡ طŒ ع†ظˆظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ط› ظˆ ظƒظپط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط§طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ… ط§ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظٹظƒظ… ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ظ„ط§ طھط¹ط¨ط¯ظˆط§ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† (194) ظˆ ط§ظپط±ط§ظٹطھ ظ…ظ† ط§طھط®ط° ط§ظ„ظ‡ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‡ (195).
ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ط§ظ†ظ‚طµ ط§ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط¯ظ…ظ† ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ طھط®طµظٹطµ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ط§ط±ط¶ ط·ط¨ظٹط¹طھ طŒ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ†ظ‚طµ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط¨ط§ط´ط¯ط¯ط› ع†ظ‡ ط§طھط®ط§ط° ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹطھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپط±ط§ط؛ ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ طµط¹ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ظ†ظپط³ â€چ ظˆ ط°ط§طھ .
ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظپط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ„ظ†ظپط³ ظ‡ظ‰ ط§ظ„طµظ†ظ… ط§ظ„ط§ظƒط¨ط±(196) ظˆ ط§ظٹظ† ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¯ظˆط±ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯: ظˆ ط§ط¬ظ†ط¨ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ† ظ†ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط§طµظ†ط§ظ…(197). ع†ظ‡ ظ¾ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ط®ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ط¨ظ†ط§ط، ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‡ ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ¾ط±ط³طھط´ طµظ†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…طµظ†ظˆط¹ظ‡ ظ…طھطµظˆط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط±ظƒ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ط¹ظˆط° ط¨ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط´ط±ظƒ ط§ظ„ط®ظپظ‰ ط¹ط¹ط¹ط¹ ط› ظˆ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ : ظ„ط¦ظ† ط§ط´ط±ظƒطھ ظ„ظٹط­ط¨ط·ظ† ط¹ظ…ظ„ظƒ ط¹ط¹ط¹ط¹ ط›(198) ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظپط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظƒط§ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¨ظ†ط¯ظ‡ ع†ظˆظ† ط±ط®طھ ط§ط² ظƒظˆظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ ط§ظˆظ„ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظˆظ‰ ط¹ط±ط¶ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ طµط§ظ†ط¹ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ظƒظپط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط³طھ .
ط§ط°ط§ ظ‚ظ„طھ ظ…ط§ ط§ط°ظ†ط¨طھ ظ‚ط§ظ„طھ ظ…ط¬ظٹط¨ظ‡
ظˆط¬ظˆط¯ظƒ ط¯ظ†ط¨ ظ„ط§ظٹظ‚ط§ط³ ط¨ظ‡ ط°ظ†ط¨
ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظپط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط§ط° ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط±ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ظ… (199). ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² طھطµط¯ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¬ط² ظˆ ط°ظ„طھ ظˆ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ظˆ ظ…ظ…ظ„ظˆظƒظٹطھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´ظپ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط±طŒ ط¹ظٹظ† ظپظ‚ط± ظˆ ط³ظˆط§ط¯ ط¸ظ„ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¹ ظ†ط¸ط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ†ط¨ ظ‡ط³طھ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ظ†ظˆط± ظ…ط­ط¶ طŒ ظ…ط¶ظ…ط­ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ†ظ‡ظ… - ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹ط¸ظ… : ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط§ظٹظ†ظ‡ ظ†ط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھطµط¯ظٹظ‚ ظˆ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ ط› ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ط´ط¯طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظˆط¶ظˆط­ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ ظˆ طھط¬ط§ظˆط² ط¢ظ† ط§ط² ط­ط¯ظˆط¯ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ط°ط¹ط§ظ† طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظٹط§ظ† ط±ط³ط¯.
ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ط³ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ : ط§ط³ظ„ظ…طھ ظ„ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† (200). ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ظپط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ط¬ظ†طھظ‰ ع†ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ظ…ط­ظ‚ظ‚ طŒ ظˆ ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظٹط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط§ظ„ظƒ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط§ط±طھط­ط§ظ„ طŒ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط§ظ†ظپط³ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ط¨ط±ظˆطھ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط§طھ ظ…ظ„ظƒظˆطھظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظٹظ†ط§طھ ط¬ط¨ط±ظˆطھظٹظ‡ ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ظ†ظپظˆط³ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظپظ„ط§ظƒ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط² ط§ط¬ط³ط§ظ… ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط²ظ„طھ ع¯ظپطھظ‡ :
ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ†ظƒ ط§ظ†ظٹظٹظ‰ ظٹظ†ط§ط²ط¹ظ†ظ‰
ظپط§ط±ظپط¹ ط¨ظ„ط·ظپظƒ ط§ظ†ظٹظٹظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظٹظ† (201)
ط¯ظ‡ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰ : ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ظˆ ط±ظپط¶ â€چ ط¢ظ† ظˆ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ طھط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط¬ط±طھ (ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طŒ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط¯ط¹ ظ†ظپط³ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ . ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ : ظˆ ط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ط¬ظ†طھظ‰ (202) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰(203) ع†ظ‡ ظٹط§ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ (204) ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظƒط¨ط± ظپط§ط±ط؛ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظپطھط­ ط¸ظپط±طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط± ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ط¯ظ‡ .
ظˆ ع†ظˆظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط§ط² ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظƒط§ظپظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ظ…ط± ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط¬ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯طŒ ظˆ طھظپطµظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظƒظٹظپظٹطھ ط±ط¬ظˆط¹ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ…ط± ط´ط¯ ط§ط¨طھط¯ط§ط،ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ طھط±ظ‚ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظˆ ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط¬ظ†طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طŒ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ط±ط¬ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط±ط¨ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¹ط¯ طµط¯ظ‚ ط¹ظ†ط¯ ظ…ظ„ظٹظƒ ظ…ظ‚طھط¯ط± (205) ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ . ع†ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ظ…ط±طŒ ظƒظ‡ ظ†ظٹط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ط­ظ„ ط³ظƒظˆظ† طµط§ط¯ظ‚ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط­ط¶ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظٹط¯ . ظˆ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¶ظ…ط­ظ„ط§ظ„ ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط³ط§ظ„ظƒ ظˆ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ط§ظ„ظ…ط±ظ‡ ط§ط² ط³ط·ظˆطھ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ظ‚ظ‡ط± ط§ظٹظ…ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¯ط± ظ…ط¶ظ…ط§ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ط³ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ : ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظٹظƒ ظ…ظ‚طھط¯ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ط«ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¶ط¹ظٹظپ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ظ„ظ…ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ†طھظپظ‰ ظˆ ظ…ط­ظˆ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط¯ظ… ط¯ط± ط¨ط³ط§ط· طھظˆظٹط¯ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظ†ظ‡ط¯.
ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ : ظƒظ‡ ط´ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ط±ط­ ط¢ظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ (ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ )طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظپطھط­ ظˆ ط¸ظپط± ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ط¹ط¸ظ… ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :ط§ط­ظٹط§ط، ط¹ظ†ط¯ ط±ط¨ظ‡ظ… (206).
ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط§ط² ط³ط·ظˆطھ ظ‚ظ‡ط± ط§ظٹظ…ظ† طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¬ط± طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ط±ط¨ظ‰ ط§ط²ظ„ ظ¾ط±ظˆط±ط´ â€چ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ط¶ظ…ط§ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ظ… ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظٹط§ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظپط³ â€چ ط§ظ„ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ط§ط±ط¬ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظƒ (207) ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط´ظٹط± ط§ط³طھ ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† (208).
ط¨ط¯ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط¨ ظٹط¨ط§ط¹ ظˆطµظ„ظ‡ظ…
ظپط§ط³ظ…ط­ ط¨ظ†ظپط³ظƒ ط§ظ† ط§ط±ط¯طھ ظˆطµط§ظ„ط§ (ظˆطµط§ظ„ظ‡ظ… )
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ط§ظ‰ ط§ظ†ظپط³ظٹظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط¬ط³ط§ظ… ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ظˆ طھط¹ظٹظ†ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط³ط±ظ‡ط§ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط¬ط³ط§ظ… ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ظˆ طھط¹ظٹظ†ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط³ط±ظ‡ط§ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ط¯ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ„ط§ظ‡ظˆطھ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‡ ط§ط¨ط¯ظٹظ‡ ظپط§ط¦ط² ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظٹظ†ط§طھ ط¬ط¨ط±ظˆطھظٹظ‡ ط¨ظ‡ طھط¬ظ„ظٹط§طھ ظ„ط§ظ‡ظˆطھظٹظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظˆ ط³ط± ط§ظپط±ط§ط²ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:ط§ظ† ظ‡ط°ط§ظ„ظ‡ظˆ ط§ظ„ظپظˆط² ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظ„ظ…ط«ظ„ ظ‡ط°ط§ ظپظ„ظٹط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ظˆظ† (209). ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط² طھط­طھ ظƒظ„ ظ†ظپط³ ط°ط§ط¦ظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆطھ (210) ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ظ†ظپط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ط§ظˆ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ…ظٹطھط§ ظپط§ط­ظٹظٹظ†ط§ط¯ ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظ„ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ ظٹظ…ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ (211) ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظˆ ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ط¯ط± ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظˆ ظ†ظپط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپطµط¹ظ‚ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ (212)
ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط§ظˆط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط­ظ‰ ط› ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ…طھ ط§ط±ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظ†ظپط³ طŒ ط­ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ„ط§ظ‡ظˆطھ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ…ظ† ط§ط±ط§ط¯ط§ظ† ظٹظ†ط¸ط± ط§ظ„ظ‰ ظ…ظٹطھ ظٹظ…ط´ظ‰ ظپظ„ظٹظ†ط¸ط± ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (213).

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation