بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیخ بهائی در آیینه عشق, اسدالله بقائى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ± -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ² -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ³ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غµ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ¶ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ· -
 

 

 
 

ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚

ط§ط³ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‚ط§ط¦ظ‰

- غ³ -


ط¸ظ‡ظˆط± ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ظˆظ„
ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظٹط² ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط±ط¬ ظˆ ظ…ط±ط¬ ط±ظ†ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ طŒ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ط³ط§ظ„ط§ط±طŒ ط­ظ…ظ„ ظƒط§ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±ظ‰ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ‰ ط®ظˆط´ ط§ط´طھط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط±ظˆط§ظ† ط³ط®طھ ط§ط³طھ ظˆ ط®ظ„ظˆطھ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¬ط§ظ†ع¯ط²ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ ط±ط§ ظ‡ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ . ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط³ط®طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒطھط¨ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ظ¾ط±ظˆط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط´طھظ‡ طھط­ط±ظٹط± ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±طµطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط؛طھظ†ظ… ظˆ ط°ظ‰ ظ‚ظٹظ…طھ ط§ط³طھ . ظƒط§ط± طھط¯ظˆظٹظ† ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨ ظˆ طھط´ط±ظٹط­ ط§ظ„ط§ظپظ„ط§ظƒ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¸ظ… ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ‡ظ…ط³ط± ظپط§ط¶ظ„ط´ ط¯ط± طھط¯ظˆظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ â€چ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط´ظٹط® ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھظ‰ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ طŒ ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ط± ط¨ط± ظ…ظ‚ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ‰ طھط§ط²ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆط± طھظ†ط§ظˆط¨ ط؛ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ط¹ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯!
ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯: ظ…ع¯ط± ط­ط§ظƒظ… ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظ‚طµط¯ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط´ظ‡ط± ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طں!
ط´ظٹط® ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ظ‚ظˆط± ط®ظ…ط³ ط®ط§ظ† طŒ ط­ط§ظƒظ… ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¯ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ع†ظˆظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ظٹط±ط²ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط¨ط± ط³ط±ظٹط± ط³ظ„ط·ظ†طھ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ط¨ط§ط² ظ‡ظ… طھط¹ط¬ط¨ ظˆ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ظ¾ط³ ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طں
ط´ظٹط® ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ظˆظ‰ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط§ط² ط§ط±ط¯ظˆ ط²ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط´ط¨ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ - ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ - ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط®ط§ظ† ط§ط³طھط§ط¬ظ„ظˆ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¯ظ‡ظ… ط°ظٹظ‚ط¹ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ 996 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظ„طھط®ط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط­ط§ظƒظ… ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆظ‰ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط¨ط®طھ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط­ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ع¯ط±ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط­ط±ظ…ط³ط±ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡عکط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ظˆ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ظ†ظٹظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظ‡ظˆط´ ظˆ ط°ظƒط§ظˆطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ظ†ظٹط² طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ظˆ طھظ„ظ‚ظٹظ†ط§طھ ظ…ظƒط±ط± ظˆ ظ…ط³طھظ…ط± ظ…ط±ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‚ظ„ظ‰ ط®ط§ظ† ط´ط§ظ…ظ„ظˆ - ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط±ظٹط²ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظ…ظ‚طھط¯ط± ظˆ ط¹ط¸ظٹظ… ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظٹظƒ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط´ظˆط± ط¯ع†ط§ط± ظ‡ط±ط¬ ظˆ ظ…ط±ط¬ ظˆ ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھظ‡ط§ط¬ظ…ط§طھ ظ…ظƒط±ط± ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ظٹط¯ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ط°ظ‡ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط² ظپط±طµطھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط¨ط±ظˆط² ظ†ط¨ظˆط؛ ظˆ ط®ظ„ط§ظ‚ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط³ طŒ ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ط­ط¶ظˆط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 997 ظ‡ ظ‚ ط§ط³طھ . ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ظ†ط¸ظ… ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ظ†ط³ط¨ظ‰ ط¨ط± ط´ط¤ ظˆظ†ط§طھ ظ…ظ…ظ„ظƒطھظ‰ ط­ط§ظƒظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ . ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ظ†ظٹط² ط­ظƒط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظ‚طھط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ط±ظƒط§ظ† ط³ظ„ط·ظ†طھظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ…ط¯ط§ط±ط³ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط±ظˆظ†ظ‚ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط² ع†ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط·ظ„ط§ط¨ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط±ط³ ط¯ط±ط³ ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط­ط§ظ„ط§ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط± ظˆ ط¹ط§ط±ظپظ‰ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظ…ط¨ط¯ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط´طھظ† ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط­ط¯ظٹط«ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ع¯ط°ط± ط¹ظ…ط± ط´ظٹط® ط³ظ¾ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط§ط² ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھط´ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¬ظˆط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظˆ ظ†ط¸ظ… ظ†ط³ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ظ†ظ‚ط§ط· ظƒط´ظˆط± ظˆ ع¯ظ…ط§ط±ط¯ظ† ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§طµط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ طŒ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±طµطھ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظƒط´ظˆط± ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط´ظˆط±طھ ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§طµط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±طµطھ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظƒط´ظˆط± ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط´ظˆط±طھ ظˆظƒظٹظ„ ط§ظ„ط³ظ„ط·ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط² ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظ…ط¯ط§ط±ط³ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط­ظˆط²ظ‡ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھظ‰ ظƒط³ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط§ طھط§ط،ظ…ظ„ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ظ†ط§ظ…ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط´ظˆط± ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ط؛ط±ظˆط¨ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 997 ظ‡ ظ‚ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆظٹط´ ع¯ظپطھع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط§ظ…ط±ظˆط² ط´ط§ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆطھ طھط¨ط¹ظٹط¯ ط´ط¯.
ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ط¨ط§ طھط§ط،ط«ط± ظˆ طھط¹ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظ„ط¹ ظ¾ط¯ط± ط§ط² ط³ط±ظٹط± ط³ظ„ط·ظ†طھ طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ع¯ط³طھط§ط® ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ع†ط§ظ„ ط؛ط±ط¨طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط³ط±ظ…ط³طھ ط§ط² ط¨ط§ط¯ظ‡ ط؛ط±ظˆط± ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ طھظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طں!
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ظ„ط­ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒط§ظٹطھ ط§ط² طھط§ط،ظٹظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ط°ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ طھظٹط؛ ظ‡ط³طھظ‰ ط´ظƒظ† ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ظ„ظˆظ‰ ظ¾ط¯ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط­ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ط·ظپط§ظ„ ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط³ظ„ط·ظ†طھظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط±ظ‡ظ… ط¯ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ط¶ط§ظ…ظ† ط¨ظ‚ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھط­ظƒظٹظ… ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ ظ†ط§ط±ظˆط§ ظˆ ط¯ظ‡ط´طھ ط¨ط§ط± ط¯ط± ع†ط±ط®ط´ ط§ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± طھظ†ط§ظˆط¨ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ط¨ط§ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط´ط§ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆط¹ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط³ظ„ط·ط§ظ†ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…طھط§ط،ط«ط± ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط§ط² ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯: ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط§ظٹظ† ظƒط´طھط§ط± ظˆ ط¨ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ط´ظٹط® ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط§ظٹظ† ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظˆ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ظ‰ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظƒط´ظˆط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط³ط§ظ„ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظƒط´ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ظƒظ… ظƒظ… ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ طŒ ط³ط± ظˆ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط´طھط§ط± ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط®ط§طھظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ظˆط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®طھ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ…ظ„ظƒطھظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طھط¬ط§ط±طھ ظˆ ط¨ط§ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظ†ظٹط² ع¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ ط«ط± ظˆ ظ…ظپظٹط¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯. ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط¨ظƒظ‡ ظ…ظˆط§طµظ„ط§طھظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط§ظٹظ† ط´ط¨ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ط³ط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ…ظˆط³ظˆظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظˆ طھط¬ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ظٹظپط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯.
ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¯ظˆط§ط±طŒ ط­ط§ط¦ط² ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط±ط´ط¯ ط³ط§ظٹط± ط´ط¤ ظˆظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط§ط¨طھظƒط§ط± ظ…ظپظٹط¯ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ط³ط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط±ظˆظ†ظ‚ طھط¬ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯. ط§ظٹظ† ط´ط¨ظƒظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ظˆط± طھط¬ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط±ط§ طھط³ظ‡ظٹظ„ ظˆ طھط±ظˆظٹط¬ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط¬ظˆط§ط±طŒ ط§ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ط³ط§ط®طھ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط´ظƒ ظˆ ط­ط³ط¯ ظ…ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط±ظˆظ¾ط§ظٹظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظٹظƒ ط¯ظˆط±ظ‡ ظپطھط±طھ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ظƒظ… ظƒظ… ط¨ظ‡ ظƒظ„ظٹظ‡ ط´ط¤ ظˆظ†ط§طھ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ…ط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ†ط±ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§طŒ ط¯ط± ط±ط´ط¯ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظٹظ† ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط®ظˆط¯ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط¨ط±ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ط¨ط°ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط³ط¨ظ‰ طŒ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط±ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظپظ†ظˆظ† ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ظˆ طھط¬ط§ط±ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ طŒ ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¢ظ† ط¯ط± ظƒظ„ظٹظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظٹط® ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط´ط§ط± ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ط؛ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط¹ظ„ظ… ظ†ط³ط¨ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ ظ…ظ‚ط¯ظˆط±ط§طھ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ع¯ط±ظ‰ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط¨ظ‡ ط§ظ‚ط´ط§ط± ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط´ â€چ طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‰ ظ…ظپظٹط¯ ظˆ ظ…ط¤ ط«ط± ظˆ ظƒط§ط±ط³ط§ط²طŒ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط«ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط´ط®ط§طµ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ظ‚ط§ط¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ظ…ط¤ ط«ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ظˆظ‚طھ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طµط±ظپ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ ط«ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ظˆط² ط§ط®طھظ„ط§ظپط§طھ ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط·ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† طŒ ظˆظ‰ ظپظ‚ظٹظ‡ طŒ ط´ط§ط¹ط±طŒ ط§ط¯ظٹط¨ طŒ ط±ظٹط§ط¶ظٹط¯ط§ظ† طŒ ظ…ظ†ط¬ظ… طŒ ظپظٹط²ظٹظƒط¯ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظƒط§ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ط¹ظ„ظˆظ… طŒ ع†ظˆظ† ط´ظ‡ط± ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ طŒ ط¬ظپط±(15) ظˆ ط´ظٹظ…ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ†ظٹط² ط¯ط³طھظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ط¹ظ„ظˆظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ظٹط§ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ طµط§ط­ط¨ظ†ط¸ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط­ط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ظˆظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط°ظƒط± ط¬ظ…ظٹظ„ ظˆظ‰ ط²ط¨ط§ظ†ط²ط¯ ط®ط§طµ ظˆ ط¹ط§ظ… ط¨ظˆط¯. ط¯ط±ط¨ط§ط± ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط§ظ„طھظپط§طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ„ط¨ ظ†ط¸ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯ ظپط±ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھ .
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­ظƒظٹظ… ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ظ†ط±ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆظ‰ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ط³ط±ظ‰ ط³ط±ط§ظ† ظ‚ط²ظ„ط¨ط§ط´ ط¨ظˆط¯. ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ظ†ط­ظˆظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظˆ طھط³ظ„ط· ظ…ط±ط´ط¯ ظ‚ظ„ظٹط®ط§ظ† ط¨ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ…ظ„ظƒطھظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ…ط±ط´ط¯ ظ‚ظ„ظٹط®ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط·ط±ط­ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯. ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ع†ظ‡ط§ط± طھظ† ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ†ط´ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط¨ط§ ظ‚طھظ„ ظ…ط±ط´ط¯ ظ‚ظ„ظٹط®ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ‡ط±ط§طھ ط³ظ‚ظˆط· ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط؛ط±ط¨ ظƒط´ظˆط± ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط³طھ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط§ظ…ط±ط§ظ‰ ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظˆط§ط­ظ‰ ظ‚ط±ط§ط¨ط§ط؛ ظˆ طھط¨ط±ظٹط² ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظ‡ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ط®طھ ظˆ طھط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ط§ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¢ط´ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط² ط³ط§ط²ط´ ط¨ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ط³ط§ط²ظ‰ ط§ط±ظƒط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ظˆظ„ ظ…ط±ط´ط¯ ظ‚ظ„ظٹط®ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± طھط­ظƒظٹظ… ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆ طھط´ظƒظٹظ„ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظ… ظˆ ظ…ظ‚طھط¯ط± ظ†ظ…ظˆط¯ طھط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ‚طھط¯ط§ط± ط¢ظ† طŒ ط´ظƒط³طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ط¨ط§ط² ط³طھط§ظ†ط¯.
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظˆط±ظ‡ ظˆ ظƒط³ط¨ ظ†ط¸ط± طµط§ط­ط¨ظ†ط¸ط±ط§ظ† ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ…ظ„ظƒطھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظˆظ‰ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ†ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ظ…ط´ط§ظˆط±ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‚ط±ط§ط¨طھظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط´ظٹظپطھظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط±ط³ظ…ظ‰ طŒ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھط´ط§ظ… ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ظˆظ‰ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھع¯ظˆظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط­طھظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.
ط¢ظ† ط±ظˆط² ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ طŒ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ طھط§ ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط¨ظٹطھ ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط¯ط§ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¯ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظˆظ‰ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط¨ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ع†ظ†ط¯طŒ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„طھط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط§ظپط¸ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط±ط³ظٹط¯. ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط§ط² ط¨ط§ط²ط¯ظٹط¯ ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¬ط² ع†ظ†ط¯ ظ…ط­ط§ظپط¸طŒ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹظˆط§ظ†ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ…ط­ط§ظپط¸ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¯ط± ظˆط³ط· ط­ظٹط§ط· ظƒظˆع†ظƒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
- ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ ط¨ط§ ظ‚ط¯ظˆظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط³ط±ط§ظپط±ط§ط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯!
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط¨ط§ ظ„ط­ظ† طµظ…ظٹظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® طŒ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ط®ظ„ظˆطھ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظٹظ„ ط¨ط± ظ‡ظ… ط²ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط®ظ„ظˆطھ ط¨ظ‡ ط³ط± ط§ظپطھط§ط¯.
ط´ظٹط® ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط§ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ط±ط§ط¯طھ ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ط§ط±ظٹظ… . ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھظ…ط§ظ† ط­ط¶ظˆط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ ظ…ط´ظ‡ظˆط¯ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط­ط¶ظˆط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ط³طھط¯ط§ظ… ط¨ط¯ط§ط±ط¯.
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† طھظƒظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ط¹ ع¯ظپطھع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط³ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط§طھط§ظ‚ ظ…ط­ظ„ ظƒط§ط± ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯. ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§طھط§ظ‚ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ظٹط® ظˆ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ع†ظˆظ† ط¯ظˆ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ†ط§ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط§ ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ط§ط²ط¯ظٹط¯ ظƒطھط¨ ظˆ ط±ط³ط§ظ„ط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط´ظٹط® ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¨ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ط§طھط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ط¨ط§ ط³ظٹظ†ظ‰ ع†ط§ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط§ طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط³ط±طŒ ظ…ط±ط§طھط¨ ط®ط±ط³ظ†ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ†ط³ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط؛ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط§ط³طھ : ظˆط²ظٹط± ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط؛ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط®ط§ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط®ط¯ظˆظ… ظˆ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ طµظپط§ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھ ط­ط¬ط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط­ظ‚ ! ع¯ظˆظٹظ‰ ط؛ط¨ط·ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ! ظ…ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط؛ط¨ط·ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط²ظˆط§ظ„ ط¢ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط´ظˆط¯! ظ¾ط³ ط؛ط¨ط·ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط§ظپط²ظˆظ†طھط± ط¯ط± ط³ظپط±ظ‡ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط³ ط¯ط´ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط؛ط¨ط·ظ‡ طµظپط§ ظˆ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظٹط´ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط°ط§ظ‚ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ع†ط´ط¯ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط­ظپظ„ ط§ظ†ط³ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ط®ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط²ظ†ظ‡ طھظ…طھط¹ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ‡ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ . ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ„ط­ظ† ظ…ط­ط§ظˆط±ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط­ط§ظ„طھ ط±ط³ظ…ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ط§ط² ظˆظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ظ† ظ‚ط±ظٹط¨ ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¹ ط¹ط§ظ„ظ… ط®ط¨ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں!
ط§ط´ط§ط±ظ‡ طھظ„ظˆظٹط­ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆظ‰ ظ…ط²ط§ط­ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ط§ظٹط¹ط§طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظˆظ„ ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ ظ‡ط²ط§ط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط¯ط³طھ ط§ط² ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظˆ ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¢ط®ط±طھ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ ط§ظˆط±ط§ط¯ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط´ط§ظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ‚ظˆطھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ظ†ظٹط² طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط§ظ„ظ‚ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ… ظƒظ… ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط«ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ط·ط±ظˆط­ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظ„ط­ظ† ظ…ط²ط§ط­ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط§ط² ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظˆط­ط´طھ ظ†ط³ط¨ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط¢ط®ط± ط¯ط³طھ ط´ط³طھظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظ†ع¯ط§ط±ظ†ع¯ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ط³ط®طھ ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط®ظˆظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط´طھ ظˆ ظپط·ط±طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط°ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ع†ظ†ع¯ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆط±ط²ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط±ط²ظ‚ ظˆ ط¨ط±ظ‚ط´ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ظ‰ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظٹظƒ ظƒظ„ط§ظ… طŒ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆظ‡ط±ظ‡ ط¹ط±ظپط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† طŒ ع¯ظˆظ‡ط± ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط§ط²ظ„ظ‰ ظˆطµظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ظˆ ظ…ط§ظپظٹظ‡ط§طŒ ع¯ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط´ط§ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط§ط«ط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھظˆط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظٹظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ طŒ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط®ظ†ط«ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھظ„ظ‚ظٹظ†ط§طھ ط§ط² ط§ط°ظ‡ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظپطھط§ط± ط§ط«ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‡ظˆظ…ط§طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط´ط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط¨ط± ط´ط¯طھ ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط§ظٹظ† ط´ط§ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظƒط´ظˆط± ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¹ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ظ„ط­ظ† ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ طŒ ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ط³طھط­ط¶ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط±ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط² ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ظˆ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ط§ظ„ ط§ظ„ظپ (16) ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط·ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…طھظٹظ† ظˆ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ طھط؛ظٹظٹط± ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظƒط§ط± ط³ط§ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ط­ظˆط§ظ„ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯!
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طھط¹ط§ط±ظپ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظپط§ط°ط§ ظپط±ط؛طھ ظپط§ظ†طµط¨ طŒ(17) ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‰ ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظƒظ„ظٹظپ طھظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ â€چ ظ¾ط§ظ‰ طھظˆ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯: ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ ط§ط³طھط­ط¶ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ط± طھط¹ظ„ظ‚ ط®ط§ط·ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط§ط³طھ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¹ظ‚ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¨ط§ظ†ع¯ ط¬ط±ط³ ط±ط§ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ط¶ط¯ط§ط¯ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظٹط³طھ ظƒظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظٹع¯ط±طŒ طµظ„ط§ط­ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط®ظˆظٹط´ ط®ط³ط±ظˆط§ظ† ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ظˆ ط¢ظ† ط®ط³ط±ظˆ ظٹظƒطھط§طŒ ع†ظ‡ ط®ظˆط´ â€چ ط®ط³ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ط´ ط§ظٹط§ظ… ط±ط§!
ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ طھط± ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ…ط±ط´ط¯ ط§ظƒظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط±ظ‰ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ع†ظˆظ† ظ…ط±ط´ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط± ظˆ ظ¾ظٹط±ظ‰ ط³ط§ظ„ظƒ ظˆ ط±ط§ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¯ظ„ط³ظˆط²طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظپظ„ ظ…ظƒطھط¨ طŒ ط¯ط±ط³ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ط¯طŒ ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظپط±طµطھ طŒ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ع¯ط±ط§ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظ†ع¯ط± ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ظˆط´ظ‡ ع¯ط±ط¯ظˆظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ع†ط±ط®ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ طŒ ط²ظ† ظˆ ظƒط§ط± ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط³ .
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ ط³ط®طھ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط­ط§ظ„ط§طھ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¯ط±ط³ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§طھط§ظ‚ ظƒظˆع†ظƒ طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ع¯ظپطھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط§ظپط¸ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط¯ظٹظˆط§ط±طŒ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹظˆط§ظ†ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯.
طھط§ط،ط«ظٹط± ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ط± ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ طŒ ط³ط±ط¢ط؛ط§ط² ظ†ظˆظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ط· ظ…ط´ظ‰ ظˆ ط­طھظ‰ ط±ظˆط´ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط³ظپط± ظˆ ط­ط¶ط±طŒ ط­طھظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظƒط§ظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ظ…طµط§ط­ط¨طھ ظˆ ظ…ط´ط§ظˆط±طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظˆ ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط¨طھ ظ…ظٹظ…ظˆظ† ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط§ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط§ط¨ط· ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طŒ ظ…ظٹط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯طŒ ظ…ظ„ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط­ط³ظ† ظƒط§ط´ظ‰ طŒ ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ط³ظ† ظپظٹط¶ طŒ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظˆط´طھط±ظ‰ طŒ ط´ظٹط® ظ„ط·ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط³ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط°ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھطµظˆظپظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط´طھط§ظ‚ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط± ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط¨طھ ط±ط§ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ط«ط¨طھ طŒ ط¨ط± ط±ظˆط´ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…طµط§ظ„ط­ ط´ط±ط¹ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ طŒ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظˆطµط§ظپ طŒ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط±طھط¨ط§ط·ط§طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‰ ظˆ ط­طھظ‰ ظƒط§ط± ط¯ط±ط³ ظˆ ط¨ط­ط« ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط±ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظپط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒط§ط± ط¯ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظˆظٹط± ط®ط´ظƒ ظ‡ط³طھظ‰ ط´ظƒظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¯ظپطھط± ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯طŒ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط± طھظ† ط¯ط±ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§طµط¨ ظƒط´ظˆط±ظ‰ ظ¾ط´طھ ظ¾ط§ ط²ط¯طŒ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ‚ظ„ظ†ط¯ط±ظˆط§ط± ظˆ ط³ط±ط®ظˆط´ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظ„ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ط´ظٹط® ط±ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط±ظپطھظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ط´ظٹط® ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط·ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ طھط§ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ط§ظƒظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط¯ظ„ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظ„ ط¨ط¯ظˆ ط³ظ¾ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ…ط§ط،ظ…ظ† ط®ظˆط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ع¯ط§ط± ط§ط³طھ . ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط³ظپط±طŒ ظƒط§ط´ط§ظ† ظˆ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظˆ ظ…ط´ظ‡ط¯ ظˆ ظ‡ط±ط§طھ ظˆ طھط¨ط±ظٹط² ظˆ ط­ط¬ط§ط² ظˆ ط´ط§ظ…ط§طھ ظˆ ظ…طµط± ظˆ ظپظ„ط³ط·ظٹظ† ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¯ظ„ ط¨ط¯ظˆ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯.
ط¯ط± ظ…طµط± ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظƒط±ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظ„ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¯ط± ط³ظپط± ظˆ ط­ط¶ط± ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط´ ط¯ط§ط±ط¯ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ :
 

ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظ†ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‰
 
ط´ط±ظ…طھ ط¨ط§ط¯ط§ ظƒظ‡ ط³ط³طھ ط¯ظˆط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‰
 
طµط¯ ط¨ط§ط± ط¹ط±ظˆط³ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ط¨ط³طھظ‰ ط¹ظ‚ط¯
 
ظ†ط§ظٹط§ظپطھظ‡ ظƒط§ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ط´ ط¯ط§ط¯ظ‰
 
ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±:
 
ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ…
 
ط¯ظ„ ط¨ط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ط¨ط± ظˆ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ…
 
ط²ظ†ط§ط± ط² ظ…ط§ط± ط³ط± ط²ظ„ظپط´ ط¨ط³طھظ…
 
ط¯ط± ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظƒط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ…
 
ظˆ ط´ظٹط® ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظ„ طŒ ط¯ظ„ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھ .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ„طھظپط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¹ظ‚ط¨ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ…ط­ط±ط§ط¨ طھط§ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‚ط§ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ظƒط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¨طھ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط·ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ع¯ط§ظ‡ ط³ط± ط³ظˆط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط´ طŒ ط³ظˆط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ† ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظٹط® ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط±ط¤ ظٹطھ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯. ط´ظٹط® ط§ط² ط­ظ„ط¨ ظˆ ط´ط§ظ…ط§طھ طھط§ ط§ط³ظٹظˆط· ظˆ ط§ط³ظˆط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¢ط´ظ†ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ط³ظ„ظƒط§ظ†ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظپط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط± ظ‚ط¨ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط´ظٹط® ط³ظˆط¯ط§ ط²ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط­ط¬ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط±ط³ ط¹ط§ط±ظپظ‰ ط²ط§ظ†ظˆ ط²ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط´ظ‡ ع¯ظٹط±ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظ‚ظ„ظ†ط¯ط±ظˆط§ط± ظˆ طµظˆظپظ‰ ظ…ظ†ط´ طŒ ط¯ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ظ‡ظˆ ظ‡ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ظ… ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ع†ط§ط±ظ‡ ط³ط§ط² ط³ط®ظ† ط¨ط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ط³ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظپظٹط¶ ط­ط¶ظˆط± ط®ظ„ظˆطھ ط®ظ„ظˆطھ ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ط´ظٹط® ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹط§ظ…ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ظ… ط¬ط§ظ† طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط§ط² ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ط²ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ط¯ط± ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظƒظ‡ ط­ط³ط¨ ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ظ†ظˆط´طھظٹظ… ظˆ ط´ط¯ ط§ظٹط§ظ…ظ‰ ع†ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط±ط¨طھظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظˆط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط­ظ„ ط§ظ…ظˆط± ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط³ظپط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 998 ظ‡ ظ‚ ط¯ط± ط§ظ„طھط²ط§ظ… ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ط¯طھظ‰ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظƒط§ظپظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط´ظٹط® ط§ط² ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط­ظپظ„ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظپط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط§ط± 998 ظ‡ ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹ظٹطھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ط§ط² ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظٹط±ط§ط² ط¹ط²ظٹظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپط±طµطھ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط®ط·ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯.
ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ع¯ط°ط§ط± ظˆ ط®ظˆط´ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ط²ظ… ط´ظٹط±ط§ط² ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­ط§ظƒظ… ظپط§ط±ط³ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط®ط§ظ† ط§ط² ط³ظپط± ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ط³طھط®ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ… ط´ط®طµ ط´ط§ظ‡ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ظ†ط´ط¯ ظˆ ط´ط±ط· ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ…ظ‡ظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط± ط®ظˆظٹط´ طŒ طھظˆط³ط· ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ط³طھط®ط± ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط´ظٹط® ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طھظ‚ط§ط¹ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط´ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ - طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظٹط²ط¯ظ‰ - ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ط² ظپط¬ظٹط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ط³طھط®ط± ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¹ط¨ط±طھ ظ…ط¯ط§ظپط¹ط§ظ† ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ط³طھط®ط± ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¹ط¨ط±طھ ظ…ط¯ط§ظپط¹ط§ظ† ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طھط³ط®ظٹط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ظ…ظ„ط§ط²ظ…ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ط§ط² ع¯ط´طھظ†ط¯.
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ط§ظ…طھط¹ط§ط¯ظ„ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ طھظ…ط§ظٹظ„ ط¬ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ طŒ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظˆ ظ…ط±ظƒط²ظٹطھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط¢ط¨ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ظپطµظ„ ط¢ظ† ظˆ طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط´ط§ظٹط¹ظ‡ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ظ† ط¹ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ ظ‚ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط§ط² ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط¬ط±ط§ظ‰ طھطµظ…ظٹظ… ط®ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط؛ظ… ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط§طھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط®ط¨ط±ع¯ط§ظ† ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ظ…ط±ط¯ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ظˆط±طھظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ظƒط§ط±ط´ظ†ط§ط³ط§ظ† ظˆ ط­طھظ‰ ظ…ظ†ط¬ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ ظ‚ طھطµظ…ظٹظ… ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯.
ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ظ„ 1006 ظ‡ ظ‚ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ ظ‚ ظˆ ظپط±ط§ط؛طھ ط®ط§ط·ط± ط§ط² ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ط­ظٹط§طھ ظˆ ع¯ط±ط¯ط´ ط§ظپظ„ط§ظƒ طŒ ظƒظ… ظƒظ… ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ†ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ظ†ظٹط² ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظٹظ„ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط´ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¯ط± طھط¯ط§ط±ظƒ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط§ظ„ 966 ظ‡ ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط­ط¯ظˆط¯ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط§ظƒط«ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ„ط§ ظ…ط¯طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… ط±ط­ظ„ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط­ط¬ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ع†ظ†ط¯ ط³ظپط± ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‡ظٹط§ظ‰ ظ‡ط¬ط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ظ‡ط¬ط±طھ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ…ظ‚طµط¯ ظ‡ط¬ط±طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ‡ط²ط§ط±ظ‡ ط¯ظˆظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط§ط² ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ…ط­ط±ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ… ظƒظ… ط·ط¨ظ‚ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¯ط± طھط¯ط§ط±ظƒ ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ظˆ ط´ظٹط® ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط´ط§ط± ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظ‚ط±ط¨ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط± ط´ط§ظ‡ ط·ظ‡ظ…ط§ط³ط¨ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¬ظ‡طھ ط¹ط²ظٹظ…طھ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ…ط´ظˆط±طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط®طھط± ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط´ط§ط±طŒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط®ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ظˆ ط§ظ†ط³ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط±طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط³ظ† ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ظ†طµظٹط¨ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظپط±طµطھ ظ…ط؛طھظ†ظ… ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¯ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ظ†ط§ظ… ط±ط§ ظٹظƒط¬ط§ ظƒط³ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط±طµطھ ط®ط¯ط§ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ظپظ‚ظٹظ‡ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظƒظ…طھط± ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ„ط°ط§ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† طŒ ظ‡ط± ط³ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظˆط±ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ طھط¯ط§ط±ظƒ ط³ظپط± ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ طھط§ط²ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯.
طھظˆط¶ظٹط­ط§طھ :
1. ط§ع¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ظ…ظˆط§ظ‡ط¨ ظˆ طھظ…طھط¹ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظپط±ط¯ ط±ط§ ط¹ط¯ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط«ظ„ ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ طµط¯ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط°ظƒظˆط±طŒ ط­ط§طµظ„ ط¬ظ…ط¹ ط¹ط¯ط§ط¯ ط¬ط²ط، ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ…ظٹظ„ظٹط§ط±ط¯ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆط±ظ‰ ظˆ طھظ…طھط¹ ط®ط§طµظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط®طµ ظٹط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ط² ظ…ط­ظٹط· ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¬ظ…ط¹ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¯ط¯ ظپط±ط¶ظ‰ طµط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± ظپط±ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط«ظ„ ط§ط² ط¬ط²ط، ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ 525 طھظ…طھط¹ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾ظ†ط¬ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¬ط²ط، ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 726 ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظƒظ…طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± طµظˆط±طھ طŒ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ„ظ‰ ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ط±ظٹط² ظ‡ط± ظپط±ط¯ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† طµط¯ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظٹط§ ط¨ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط²ظٹط± ظˆ ظٹط§ ظپظ„ط§ظ† ظƒط§ط±ع¯ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† طھظ…ط«ظٹظ„ ط¹ط¯ط¯ظ‰ ظˆ ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ‡ط¨ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ط­ظٹط· ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط­ظٹط§طھ ط®ظˆظٹط´ â€چ طھظ…طھط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھ ظƒظ„ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط؛ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ط§ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ طھظ…طھط¹ ظˆ ظ…ظˆط§ظ‡ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ†
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ظ‡ط¬ط±طھ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¬ط¨ظ„ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط¯ظٹط§ط± ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ط§ط³طھ . ط³ط§ظ„ 966 ظ‡ ظ‚ ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯: ط´ظ‡ظٹط¯ ط«ط§ظ†ظ‰ ط› ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط¨ظ„ ط› ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظˆع†ظƒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط­ط¶ظˆط± ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆط› ظ„ط­ط¸ظ‡ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ط¨ط§ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط› طµط¨ط­ طµط§ط¯ظ‚ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظ…ط´ط±ظ‚ ط› طµط­ط±ط§طŒ طµط­ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظ…طµظ†ظˆط¹ ط› ظ†ظˆط§ظ‰ ط¬ط±ط³ ط› ع¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´طھط±ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظˆط§ط±ط› ط´ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ظپط±ط› طµظ„ظˆط§طھ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط®ظˆط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ظٹطھط®طھ طµظپظˆظ‰ ظˆ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط±.
ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط± ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ . ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط­ط¬ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط®ط· ظƒظ…ط§ظ„ ظƒط´ظٹط¯. ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط­ط¬ طŒ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯. ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‡ ظˆطµط§ظ„ ظ†ط§ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط²ط§ط¯ طھظˆط´ظ‡ ط¨ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط± ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط³طھ . ظ¾ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ طھظ†ظ‡ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط¯ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¯ظˆ ط¯ظˆط³طھ طŒ ط¯ظˆ ظٹط§ط±طŒ ط¯ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طŒ ط¯ظˆ ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طŒ ط¬ط§ظ‰ ط³ط¨ط² ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط´ ظٹط§ظˆط±ط§ظ†ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط´ط§ط± ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ط¯ط± ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط³طھ . ظ…ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¢ظ† ط´ط¨ ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ط´ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ : ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ… ظ¾ط¯ط±! ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط؛ظ…ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ....
ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ظٹط® ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ظٹط® ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط±ط§ط¯ ظ…ط±ظٹط¯ ظ‚طµظ‡ ظ…ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯. ط§ظˆ ط³ظ†ع¯ طµط¨ظˆط± ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¨ط§ ط§ظˆ ط؛ظ… طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ط²ط¯. ط¨ط§ ط§ظˆ ظپط±ط§ظ‚ ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ط§ ط§ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ طŒ ظ‚طµظ‡ ط¨ظ‰ ظ…ظپظ‡ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ظˆ ط¯ط®طھط± ظپط§ط¶ظ„ط´ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ط§ظ† ط¯ظٹط§ط± ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ‰ ط®ظˆط´ ظˆ ظ…ط­ط²ظˆظ† .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ 53 ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ظٹط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط·ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط³ظٹط± ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط±ط§ظ‡ ظƒظˆظ‰ ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ طŒ ط®ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯. ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ طŒ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ†ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ط³ط§ظ„ 1006 ط¨ط§ 966 ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯! ط§ط¹ط¯ط§ط¯ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ طµظˆظپظ‰ط´ط±ط§ط¨ ط¢ظ†ع¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظٹط´ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ†ظ‰ظˆ ط´ظٹط® طµط§ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ طµظˆظپظ‰ ظ…ط³ظ„ظƒ طŒ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ط§ظ† ظٹظƒط±ظ†ع¯ طŒ ظ‡ط¬ط±طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط³ظپط± ط¬ظˆظ‡ط±ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ظ†طھط¸ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط¬ط¯ظٹط¯ طµظپظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ظٹط®ظ†ط¯.
طھط¯ط§ط±ظƒ ط³ظپط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ط´ظٹط® ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ظپط§ط¶ظ„ط´ . ط¯ظٹع¯ط± طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ†ظٹط³طھ . ظˆط¯ط§ط¹ ط¨ط§ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظ‡ظ… طµظˆط±طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط§ظ…ظˆط´ ط¨ط³ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ†ط¯. ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظپطµظˆطµ ط§ظ„ط­ظƒظ… ظˆ ظپطھظˆط­ط§طھ ظ…ظƒظٹظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط¯ظˆط´ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ط¨ظ† ط¨ظٹط·ط§ط±طŒ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپط§ظ„ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط±طŒ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ†ظƒط´ط§ظپ ط²ظ…ط®ط´ط±ظ‰ طŒ ط³ط± ط¯ط± ط¨ظ†ط§ ع¯ظˆط´ط¨ظ‡ط¬ط© ط§ظ„ط­ط¯ط§ط¦ظ‚ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ظ„ظ‰ طŒ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¯ط³طھط§ظ„ظ…ط¯ظ‡ط´ ط§ط¨ظ† ط¬ظˆط²ظ‰ ط› ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ†ظ‡طھظپط³ظٹط± ط¨ظٹط¶ط§ظˆظ‰ طŒ ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ظ‡ط§ظ„طھط­ظپظ‡ ظˆ ط±ظˆ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ط§ظ„ظ…ظپط§ط­طµ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§طھط§ظ‚ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط§ظ…ظˆط´ ط¨ظ‡ ط³ظ…ط§ط¹ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظ‚طµظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ… ط¢ط±ط²ظˆط³طھ . ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ¾ظٹط´ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط³طھ ط§ظ†ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ‡ظ… ط¢ط±ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ع†ظ‡ ط®ظˆط´ â€چ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط§ظ†ط³ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ ظٹط§ط±ط§ظ† ! ع†ظ‡ ط®ظˆط´ ط³ظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‚ط§ظ‡ ط´ظ…ط³ ! ع†ظ‡ ط®ظˆط´ ط±ظˆط¶ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ع¯ظ„ط³طھط§ظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ! ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظٹط§ط­ظٹظ† ط®ظˆط´ط¨ظˆظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ ظ…ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط´ظ…ظٹظ… ط¬ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ط·ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ع¯ظ„ظ‡ط§! ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط´ط§ط®ظ‡ ع¯ظ„ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆ. ع¯ظ„ط¨ط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ !
ظˆ ط¨ط§ط± ط³ظپط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ. ع¯ظˆظٹظ‰ ط¬ط² ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط²ط§ط¯ طھظˆط´ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظٹظƒط¯ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط³ط±ط¯ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظ…ظ‰ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ†ط§ط®ظˆط´ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظƒطھط§ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظ… ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ع†ط´ظٹط¯ظ‡ . ظƒطھط§ط¨ طŒ ظ…ط¬ط±ط¨ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ ع¯ط´طھظ‡ . ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظٹظ‡ طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط³ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ .
ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظ†ط¯. ط¨ط§ط± ط³ظپط± ط³ط¨ظƒط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯. ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط± ط±ظپطھظ† ظ…ظ‡ظٹط§ط³طھ . ط´ظٹط® ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ط´ ع¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ†ع¯ ط¬ط±ط³ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظ…ط­ظ…ظ„ ط±ظپطھظ† ط¨ط± ط§ط´طھط±ط§ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظƒط§ط±ظˆط§ظ† طµط¨ط­ طµط§ط¯ظ‚ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظ„ظ‡ط§.
ظˆ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط³ظپط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط¯ظٹط±ظˆط²ظٹظ† ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯. ط´طھط± ط±ط§ظ‡ظˆط§ط±طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ طŒ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط²ط§ط¯ طھظˆط´ظ‡ ط³ظپط± ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط§ط³ط¨ط§ظ† طŒ ظ…ط±ظƒط¨ط§ظ† ط¹ط¬ظˆظ„ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ‚ط§ط± ظ‡ظ…ط§ط±ظ‡ ط´طھط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ط³ط¨ط§ظ† ط³ط± ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±طŒ ظ¾ط§ظ‰ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط´ظˆظ‚ ط¬ظ‡ظٹط¯ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط±ظپطھط§ط±طŒ ظ†ط¸ط§ظ… ط±ظپطھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯. ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¯ظˆ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ط³ط¨ط§ظ† ظ¾ظٹط´ط§ظ‡ظ†ع¯ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯. ط´طھط±ط§ظ† ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپظ‰ ظ…ظˆط²ظˆظ† ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظ‡ طµط­ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظ†ط¯. ط´طھط±ط§ظ† ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط´طھط±ط§ظ† ط³ط± ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ طµط¨ظˆط±ط§ظ†ظ‡ ع¯ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ طھط§ ط³ظˆط§ط¯ ط´ظ‡ط± ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط§ط² ظ¾ط±ط¯ظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ع¯ط±ظٹط²ط¯. ع†ظ‡ طھط¹ظ„ظ‚ط§طھ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ! ط¯ط±ظˆظ† ط³ظٹظ†ظ‡ ط´ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯. ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ظ‚ط²ظˆظٹظ† ! ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ! ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ط´ظ‡ط± ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ! ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط¨ط§ط¯ ظ¾ط§ظٹظٹط²ظ‰ ! ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ط´ظ‡ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط´ !
ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط±ظپطھظ† ط­ط§ظƒظ… ط´ط¯ظ‡ . ط¯ظٹع¯ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ . ظ‡ط¬ط±طھ ظ‡ظ… ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط´طھظ‡ . ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¯ط± ظ‡ط¬ط±طھ ط¹ط¬ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ‡ظ…ط³ظپط±!
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1006 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط§ظ„ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ط§ط² ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ط¹ظ…ظˆط±طھط±ظٹظ† ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ظ‚ظ„ظٹظ…ظ‰ ظˆ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ط´ط§ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طµظپظˆظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ط­ظˆظ…ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ط² ظ…ط¯طھظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± طھط¯ط§ط±ظƒ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط´ظٹط®ظ†ط¯. ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ط´ظٹط® ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظˆظ‰ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط´ظٹط® طŒ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظƒظ†ط§ظپ ظƒط´ظˆط± ظˆ ط­طھظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ†ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظپط±ط§طھط± ط§ط³طھ . ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® ط¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ط¹ظ„ظˆظ… طھط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ط­ط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§طµظپظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط´ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط® ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط² ط³ظ…طھ ط´ظ…ط§ظ„ ط؛ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط±ظˆط² ظˆط±ظˆط¯طŒ ط§ط² ط³ط§ط¹طھظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ظپط± ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ…ط´طھط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ط¯ط®ظ„ ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ط§ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ . ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. طھط§ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط§ط² ظ…طھظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط± طµظپظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¬ظˆط´ط´ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط®ط§طµ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ . طµظپط§ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¨ظ‰ طھظƒظ„ظٹظپ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط± ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ط®ظ„ ط´ظ‡ط± ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ .
ظƒظ… ظƒظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط±ط¤ ظٹطھ ظ¾ظٹط´ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ظˆط¬ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ط§ط²ط¯ط­ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ط² ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¯ط´طھ ط¯ط± ط´ظ…ط§ظ„ ط؛ط±ط¨ ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ط´ظ‡ظˆط¯ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط³ظٹظ„ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط´ظ‡ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظˆط± ظˆ ط­ط§ظ„ ظˆطµظپ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط³طھظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ . ع†ظ‡ط±ظ‡ ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط±ظ†ع¯ ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط¯ظˆظ„طھظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± طھظ„ط§ط´ظ†ط¯.
ط§ظˆط¬ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¯ط± ظ…ط¯ط®ظ„ ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ط´ظ‡ط± ط§ط³طھ . طھط§ ط§ظٹظ† طھط§ط±ظٹط® طŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ طµظ…ظٹظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظƒظ… ظƒظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط®ظ„ ط´ظ‡ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
طھط¹ط¯ط§ط¯ ط³ظˆط§ط± طھط§ ظƒظٹظ„ظˆظ…طھط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط² ظƒط§ط±ظˆط§ظ† طŒ ظ†ظ…ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط´طھط± ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط§ط³ط¨ ظˆ ظ‚ط§ط·ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† طŒ ظ…ط±ظƒط¨ظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط§ظ„ط§ط؛ظ‰ ط±ط§ظ‡ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط­ظٹظˆط§ظ† ظƒظˆع†ظƒ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظˆ طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط؛ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط´ظٹط® ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط±ظƒط¨ ط³ظˆط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظٹظ‡ . ط´ظٹط® ظٹظƒ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ط² ظ…ط±ظƒط¨ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. طھظ†ظ‰ ط®ط³طھظ‡ ط§ط² ط±ظ†ط¬ ط³ظپط± ط¯ط§ط±ط¯ط› ط§ظ…ط§ ط´ظˆظ‚ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ¾ط± ط´ظˆط±طŒ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظˆظ‰ ع¯ظ„ط§ط¨ ظˆ ط¯ظˆط¯ ط§ط³ظپظ†ط¯ ظپط¶ط§ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯. ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¯ظˆط´ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط´ظٹط® ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯. طµط­ظ†ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ طµظ…ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ظ„ط§ظٹط´ . ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ظˆ ط´ظˆط± ظˆ ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ . ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ طµط¯ط§ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط² ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط§ظ‰ طھظˆط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظ‡ط¬ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‰ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ظپط±طµطھ ع¯ظپطھع¯ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¬ظ†ط¨ ظˆ ط¬ظˆط´ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ظٹط® ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط­ط±ظƒطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ . ظƒظ… ظƒظ… ط³ظٹظ„ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ظ… ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط­ط±ظƒطھظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±طŒ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ط³طھظ‚ط¨ظ„ط§ظ† ظٹظƒط³ظˆظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظ…ط¯ط®ظ„ ط´ظ‡ط±طŒ ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ط¬ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظپط¶ط§ ط±ط§ ط¯ظˆط¯ ط§ط³ظپظ†ط¯ ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ظˆ ع¯ظ„ط§ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ¾ط± ط´ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ط¯ط± ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط± ط´ظ‡ط± ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯. ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ط´طھط§ظ‚ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظˆ ظ¾ط´طھ ط¨ط§ظ…ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ع¯ط±ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظٹط® ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯. ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¯ط´طھ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¯ط´طھ ط§ط³ظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط³ظ¾ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط§ظˆظ‚ط§طھ طŒ طµط±ظپ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط´ظ‡ط±طŒ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ط¯ظ‰ ط´ظ‡ط±طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظˆع†ظƒ ط´ظٹط® طŒ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ¾ط± ظ…ط´ط؛ظ„ظ‡ ظˆ ظ¾ط± ظƒط§ط±طŒ ظƒظ… ظƒظ… ظ…ط¬ط§ظ„ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¶ط¹ ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط´ظٹط® ط¨ط§ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط´ظٹط® ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ†ط´ط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط´طھط§ط¨ظ†ط¯. ط¨ط§ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظƒط´ظˆط±ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھظ‡ط§ظٹظ‰ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط´ظٹط® ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط´ظٹط® ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط´ط§ط± ط§ط² ط·ط±ظپ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ…ظ†طµظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆظ‰ ط¹ط§ظ„ظ…ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط¯ط±ط³ط§ظ† ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¯ط±ظٹط³ ط¯ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ظ…ط­ظ„ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¯ط±ظٹط³ ظˆظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط³ط± ط³ظˆط¯ط§ظٹظ‰ ط´ظٹط® ط¯ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ط¯ط±ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯. ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ظƒظ… ظƒظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط§ظٹظ†ظƒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ظˆط¹ط¸ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³ ظˆ ط¨ط­ط« ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط²ظ† ظپط§ط¶ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® طŒ ظ…ط¯ط±ط³ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط±ط³ ظˆظ‰ ظ¾ط± ط´ظˆط± ظˆ ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ . ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط¯ط±ط³ ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط³ظٹظ„ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ…ط´طھط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆظ‰ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ط§ ظˆط±ظˆط¯ ط´ظٹط® ظ…طھط­ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط´ظٹط® ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…ط³ظٹط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±طŒ ط¯ط± طµط­ظ† ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ طŒ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظƒظ‡ ظپط±طµطھظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯ ط´ظٹط® ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ظ…ظ‡ط± ط´ظٹط® ط¯ط± ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط®ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ط­طھط±ط§ظ… ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ظƒظ… ظƒظ… ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¤ ظˆظ†ط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط´ظٹط® ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯.
طھظˆط¶ظٹط­ط§طھ :
1. ظˆطµظپ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ†طµظپ ط¬ظ‡ط§ظ† ظپظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ط§طµظپظ‡ط§ظ† طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط¶ط§ ط§ظ„ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ : ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ„ط³ظ„ط·ظ†ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ‡ظ†ط± ط³ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¯ط± طھظˆظ‚ظٹط± ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظپط¶ظ„ ظˆ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط±ط§ط³طھ ظ†ظٹط§ط¨ط¯. ظˆ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظپط§ط¶ظ„ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ع¯ط´طھ . ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ظ…ظٹط±ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظٹط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±طŒ ط´ظ‡ظٹط± ط¨ظ‡ ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ظپط±ظٹط¯ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط¹طµط± ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط³ط§ظƒظ† ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ طھط±ط¨ظٹطھ طŒ ظˆ ظ…ط¤ ط¯ط¨ ظˆ ظ…ظ‡ط°ط¨ ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆظپط§طھ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط¹ط¯ط¯ ظ†ظپظˆط³ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھطµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
2. ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط¨ظٹط´طھط± ظƒطھط¨ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ†طµظپ ط¬ظ‡ط§ظ† ظپظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ط§طµظپظ‡ط§ظ† :ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ…ط´طھظ…ظ„ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط´ط´ ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ : ط§ظˆظ„ طŒ ظ…ط­ظ„ظ‡ ظ„ظ†ط¨ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¬ظ†ظˆط¨ ط؛ط±ط¨ظ‰ ط› ط¯ظˆظ… طŒ ظ…ط­ظ„ظ‡ ط¨ط§ط؛ ظƒط§ط±ط§ظ† ظٹط§ ظ…ط­ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظˆ ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¬ظ†ظˆط¨ ط´ط±ظ‚ظ‰ ط› ط³ظˆظ… طŒ ظƒط±ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظˆط³ط· ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط´ط±ظ‚ ط› ع†ظ‡ط§ط±ظ… طŒ ع†ظ†ط¨ظ„ط§ظ† ظٹط§ ط³ظ†ط¨ظ„ط³طھط§ظ† ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظˆط³ط· ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط؛ط±ط¨ ط› ظ¾ظ†ط¬ظ… طŒ ط¬ظˆظٹط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط´ظ…ط§ظ„ طŒ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط´ط±ظ‚ ط› ط´ط´ظ… طŒ ط¯ط± ط¯ط´طھ ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط´ظ…ط§ظ„ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط؛ط±ط¨ .
ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط´ط´ ظ…ط­ظ„ظ‡ طŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظˆظ„ : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ…ط§ط±ظ†ط§ظ† ط›
ط¯ظˆظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط³ظ‡ ظ¾ظ„ظ‡ ط›
ط³ظˆظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط§ظ„ظٹط§ط¯ط±ط§ظ† ط›
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ط¯ ط¬ظˆ ط²ط¯ط§ظ†
ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط¨ظٹط¯ ط¢ط¨ط§ط¯ط›
ط´ط´ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط³ظˆط›
ظ‡ظپطھظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط¯ط± ط¯ط´طھ ط›
ظ‡ط´طھظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط·ظˆظ‚ع†ظ‰ ط›
ظ†ظ‡ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط¬ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط›
ط¯ظ‡ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط³ظٹط¯ ط§ط­ظ…ط¯ظٹط§ظ† ط›
ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظƒط±ط§ظ† ط›
ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط¸ظ„ظ‡ ط›
ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظˆط›
ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… : ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط§ط؛ ط›
ظˆ ط§ط² ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظˆطŒ ط´ط§ط±ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظ‡ط± ط¯ط±ط³طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ظ†ظٹط² ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯
.
ط·ظˆظ…ط§ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰
ط¢ظ† ط±ظˆط² طµط¨ط­ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¹ط§ط²ظ… ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® طھط§ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظˆظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظ…ط¹ظٹظ† ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ط§ط²ط§ط± ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ط´ظ‡ط± ظˆ ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ظˆط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط·ظ‰ ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¢ط¨ ظ…ظ†ط´ط¹ط¨ ط§ط² ط²ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ط´ظٹظ‡ ظ†ظ‡ط± ط¢ط¨ طھط§ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ظ…ط³ظٹط± ط±ط§ ط·ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…ط³ظٹط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط±ط­ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط´ظٹط® ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط® ظ†ظٹط² ظ†ط¸ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظ…ط´ظƒظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط­ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ط³ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ط¹ط§ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط±ظˆط² ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط§ط± ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط› ع†ظ†ط¯ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ط¨ظƒط¨ط§ظ„ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط­ط³ظ† طھطµط§ط¯ظپ ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¯ظ„ط®ظˆط´ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط§ط³ط® ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ظ…ط®طھطµط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظٹط² ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ طµط±ظٹط­ ظˆ ظ‚ط§ط·ط¹ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظˆط§ط±ط¯طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط·ط±ظپظٹظ† ط¯ط¹ظˆظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط­ظƒظ… ظˆ ظ†ط¸ط± ط´ظٹط® ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط·ط±ظپظٹظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط­طھظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ط´ظٹط® طŒ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ظ„ط§ط¬ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ظ†طھ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯.
ط¢ظ† ط±ظˆط² طµط¨ط­ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط® طŒ ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…طµظ…ظ… ظˆ ط¨ط§ ظ†ط´ط§ط· ط¨ط§ ع¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆظ„ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظˆ ط³ط±ظٹط¹ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظپط¹ظ„ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ . ط¯ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط·ظ„ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط² ظƒظˆع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ†ط¯. ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ط§طµ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆط´ط§ط¯ظˆط´ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¹ظ‚ط¨طھط± ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯. ط§ط² ظ‚ط±ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ظ‡ظ…ط¯ط±ط³ ط¯ط± ط­ط¬ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ط¸ط±ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط³ط§ط¹طھظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ط­ط« ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ â€چ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط·ط±ط­ ط³ط¤ ط§ظ„ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ط¯ط±ط³ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
- ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„طھط­ظپظ‡ طŒ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ط¯ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ظƒ ط²ظ‡ط±ظ‡ طŒ ظپظˆظ‚ ظپظ„ظƒ ط´ظ…ط³ ط§ط³طھ طŒ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¯ط±ط³ ط¯ظٹط±ظˆط² ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯!
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† طھط؛ظٹظٹط± ط³ط±ط¹طھ ط­ط±ظƒطھ ط®ظˆط¯طŒ ط³ط±ظ‰ طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ† ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط³ظ‚ظپ ط¨ط§ط²ط§ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظ‰ ط¬ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ط±ظٹظپ ط³ظ„ظ… ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط؛ظٹط§ط« ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¬ظ…ط´ظٹط¯ ظƒط§ط´ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯. ط؛ظٹط§ط« ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط§ط¸ظ‡ط§ط±ظٹظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ظˆط¬ظ‡ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯.
ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط³ظٹط± ط¹ط¨ظˆط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طµط¨ط­ طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط¨ط± ط´ظ‡ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ظ…ط³ظٹط±طŒ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط¨ط§ط²ط§ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¨ط±طŒ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ„ط¨ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط³ط±ظٹط¹ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طµط¨ط­ ط²ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ع¯ط±ظ…ط§ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط¨ط§ط²ط§ط± طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯.
ط´ظƒظ„ ظˆ ط´ظ…ط§ظٹظ„ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط±ظƒطھظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹط¯ظ† طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظ…ط§ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط±ط³ظˆظ… ظˆ ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† طµظپظˆظ‰ طŒ ط´ط§ظ…ظ„ ظ‚ط¨ط§ طھط§ ط±ظˆظ‰ ط²ط§ظ†ظˆ ظˆ ط´ظ„ظˆط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ظ…ط´ظƒظ‰ ظˆ ع¯ظٹظˆظ‡ ظ…ظ„ظƒظ‰ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظƒظ„ط§ظ‡ ظ†ظ…ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط´ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‚ع†ظ‡ ط­ظ…ط§ظ… ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹط± ط¨ط؛ظ„ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط§ط² ط­ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط±طھ طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¹ط§ط²ظ… ط­ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طµط¨ط­ ط¨ط®ظٹط±ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¬ط²ط، ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط³طھط­ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط¶ظ…ظ† ط­ط±ظƒطھ طŒ ط§ظˆط±ط§ط¯ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط¢ظˆط§ط²ظ‰ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط­ط§ظ„ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ع¯ط°ط± ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظˆ ظ…ط¹ط§ط¨ط± ط´ظ‡ط± ط¯ط± طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ط§ظ„ط¨ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظƒط³ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط؛ط°ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط± ظˆ ظƒط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ط´ط±ظˆط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆظ†ظ‚ ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯. ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط±ظٹظ‡ط§ ظ‡ظ… ظƒظ… ظˆ ط¨ظٹط´ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¯ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¢ط¨ ظˆ ط¬ط§ط±ظˆط¨ ط­ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط§ط¹ط§طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط±ظˆط² ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ ع¯ط´ظˆط¯ظ† ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظˆ ط¢ط¨ ظˆ ط¬ط§ط±ظˆط¨ ظ…ط­ظˆط·ظ‡ طŒ ط§ط؛ظ„ط¨ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط°ظƒط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ طھظˆ ظˆ... ط¨ط§ط²ط§ط± ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط¨ط§ط²ط§ط±ظٹط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ط§ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط´ط§ظ† ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط² ط¢ط¨ ظˆ ط¬ط§ط±ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ط®ط§طµظ‰ ط¹ط¨ظˆط± ظˆ ط­ط¶ظˆط± ط´ظٹط® ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط§طµظˆظ„ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¨ط§ط²ط§ط±ظٹظ‡ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط®ط§طµ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط±ظˆط²طŒ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط±ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆظ†ظ‚ ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ طŒ ط®ظˆط´ ظٹظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظƒط³ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط±طŒ ط­ظ…ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ†ط§ظ†ظˆط§ظ‡ط§طŒ ظƒظ„ظ‡ ظ¾ط²ظ‡ط§ ظˆ ظƒظ„ظٹظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒط§ط± ط·ط¨ط® ط؛ط°ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ظˆ ط¨ط¹ط¶ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط°ط§ظ† طµط¨ط­ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ط´طھط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط± ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط¹ظ‰ ظ…ظ†ط´ط¹ط¨ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط­ط§ظ„ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظˆطµظپ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¹ط§ط²ظ… ط­ظ…ط§ظ… ظٹط§ ط¨ط§ظ„ط¹ظƒط³ â€چ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ظٹع¯ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط·ط¨ط§ط®ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¸ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظƒظ„ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ع†ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¢ط´ظ‡ط§ظ‰ ظپطµظ„ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط±طµ ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط؛ ظ†ظٹط² ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط§ط²ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ¾ظٹط± ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ط´ط§ط¬ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ط¨ط§ط² ظ¾ط³ ط¯ط§ط¯ظ† ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط± ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظ‚ط¯ظ… ظ¾ظٹط´ ع¯ط°ط§ط±ط¯ طھط§ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯:
- ط¢ظ‚ط§! ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ‚ط§! ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ !
ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ طµط­ط¨طھ ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯طŒ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ع¯ط´ظˆط¯ظ† ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظˆط§ظ¾ط³ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚طµط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط²ط¯ظ† ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§طµظ„ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¯ظˆ ط·ظ„ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط¢ط´ظ†ط§ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ظˆ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط± ع¯ظپطھ : ط´طµطھ ظˆ ظ‡ط´طھ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ طھط¬ط§ط±طھ طھط¹ظ„ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط§ظ…ط±طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط› ظ†ظ‡ ط§ظ…ط±طŒ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط§ط¨ظ‚ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ط³ظ†طھ ظٹط§ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط¯ط³طھ ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ط¹ط§ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯: ظˆ ط§ظ…ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ظٹط¨ ظƒط§ظ„ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظˆط´ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ظ„ط²ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط·ظ„ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط´طھط§ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط±ط³ ط­ظˆط²ظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆ ط§ظ…ط§ ظ†ظ‡ ط§ظ…ط± ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± طھط¬ط§ط±طھ ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ : ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط®ط±ظٹط¯ظ† ظˆ ظƒظ… ظپط±ظˆط®طھظ† ط› ظ…ط؛ط´ظˆط´ ط³ط§ط®طھظ† ظƒط§ظ„ط§ط› ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ‚ظٹظ…طھ ط› طھظپط§ظˆطھ ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ظ†ط³ظٹظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط› ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط´ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط› ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ‚ظٹظ…طھ ظ…طھط§ط¹ ط¬ظ‡طھ ط­ط±طµ ط®ط±ظٹط¯ ط¨ظٹط´طھط±طŒ ع†ظ‡ط§ط± ظپط±ط³ط® ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ طŒ ط¬ظ‡طھ ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط´ ط¨ط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط±ط® ط´ظ‡ط± ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظپط±ظˆط´ظ†ط¯ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ط°ط¹ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظپط³ط® ط¢ظ† ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ط¯ط± ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .
ظ‡ظ†ظˆط² ع¯ظپطھظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھظ…ط§ظ… ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط¬ظ„ظˆ ط¯ط± ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط² ط±ط§ط¶ظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ظپطھ .
ط¬ظ…ط¹ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ط§ط¨ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظƒظ… ظˆ ط¨ظٹط´ ط¯ط± طھط±ط¯ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط± ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط± ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ع¯ظˆط´ظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط±طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ظˆ ط°ظƒط± ع¯ظˆظٹط§ظ† طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ†ط¯.
ط¯ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط·ظ„ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط´ظٹط® ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ‡ط± ط§ط² ع†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¨ط§ظ„ط§ط،ط®ط±ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ طھط¬ط§ط±طھ ظ†ظ‡ ط§ظ…ط± ط­ط±ط§ظ… ط±ط§ ظ…طھط°ظƒط± ط´ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظپطھ ط§ظ…ط± ط­ط±ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظٹط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation