بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فاطمه (س) دختر امام حسین (ع), احمد صادقى اردستانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط§ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ظ‰ ط§ط±ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰

- غ¶ -


ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ط§ط³ظٹط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط§ط² ط®ط·ط± طھط¹ط±ط¶ ط¯ط´ظ…ظ† ظپط±ظٹط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط§ط³ط§ط±طھ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ظ†ط§ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¬ط´ظ†((ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ )) ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ط¹ظ…ظ‡ ط§ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)طŒ ط¯ط®طھط± ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط¹ظ‡ ظˆ طھط²ظˆظٹط± ط±ط§طŒ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ظƒط±ظٹظ‡ ظˆ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط­ط²ط¨ ط§ظ…ظˆظ‰ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯طŒ طھط§ ظ„ط°طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ظƒط§ظ… ظٹط²ظٹط¯ظٹط§ظ† ط؛ط§طµط¨ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ طŒ طھظ„ط® ظˆ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط³ط²ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¯ط±طھ ظ¾ظˆط´ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط³طھظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط؛ط§طµط¨ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظƒظٹظپط± ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط´ظ‰ ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¹طھط±طھ ظ¾ط§ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظپطµظ„ ط¯ظ‡ظ… : ط¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ† ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط¯ط± ظ…ط¯طھ ط§ط³ط§ط±طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ((ط´ط§ظ… )) ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط´ظ‡ط§ظ…طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط´ظˆظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¯عکط®ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¹ط²طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظ‡ظ… ط³ط±ط§ظپط±ط§ط² ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ† ظˆ ط¢ط²ط§ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ظ¾ط§ظƒ طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط´ط´ ط³ط§ظ„ظ‡ طŒ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ظˆ ط¹ط²ظٹط² ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¸ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ((ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† )) ظˆ ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† ط³ظپط§ظƒ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظˆط¬ ط®ظˆظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظپط´ط§ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† طŒ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± طھظ„ط® ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ظƒط¨طھ ط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¯ط± ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ط´ ظ†ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ((ظٹط²ظٹط¯)) ظپط±ط²ظ†ط¯ ((ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ )) ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ط³ط±ظ…ط³طھ ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆ ظƒط§ظ…ظٹط§ط¨ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط±((ط´ط§ظ… )) ظ…ط¬ظ„ط³ ط¬ط´ظ† ط±ط³ظ…ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظˆط¶ط¹ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ طھط²ظˆظٹط± ظˆ ظٹط§ طھط±ط³ ط§ط² ظپط±ظٹط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط´ظˆط±ط´ â€چ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ ط¯ط± ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط±ظ…ط³ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´طھظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط§ط·ط§ط¹طھ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط³طھط§ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ظƒط§ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯((ط³ظ…ظٹظ‡ )) ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط¬ط§ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ… ط§ط² ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ… ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظƒط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯!(207)
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ط§ط¹ط§طھظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ†ط؛ظ…ظ‡ ظƒظپط± ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ظƒظ‡ ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظپط±ظٹط®طھظ‡ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط´طھظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط¯! ط§ظ…ط§ ((ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط±)) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ((ظٹط²ظٹط¯)) ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ع¯ظپطھ :
ط§ط،ظ†ط¸ط± ظ…ط§ ظƒط§ظ† ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظٹطµظ†ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ظ… طں ظپط§طµظ†ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ظ… .(208)
ظپظƒط± ظƒظ† ظˆ ط¨ط¨ظٹظ† ط§ع¯ط± ط§ظƒظ†ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طں ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ طھظˆ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ† .
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ طھط­طھ ظپط´ط§ط± ط§ظپظƒط§ط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظ†ط³ط¨ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظƒط§ط® ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯!(209)
ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ط´ط§ظ…
ظپط±ظٹط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ ط·ظ„ط¨ط§ظ†ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ†ظٹط² ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظˆ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط´ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† طھط§ط«ظٹط± ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ¾ط§ظƒط§ظ† ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط±ط§ ط¨ط± ((ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡)) ط­ط§ظƒظ… ط³ظپط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ط± ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظ†ع¯ ظˆ ط³ط®طھ ظ†ظ…ظˆط¯. ((ظٹط²ظٹط¯)) ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط¯ط± ((ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡)) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯:
ظپط®ط°ظ‡ظ…ط§ ط¨ط§ط§ظ„ط¨ظٹط¹ط© ظ„ظ‰ طŒ ظپط§ظ† ط§ظ…طھظ†ط¹ط§ ظپط§ط،ط¶ط±ط¨ ط§ط،ط¹ظ†ط§ ظ‚ظ‡ظ…ط§طŒ ظˆ ط§ط¨ط¹ط« ظ„ظ‰ ط¨ط±ط¤ ظˆط³ظ‡ظ…ط§...!(210)
ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ† ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط²ظ† ظˆ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظپط±ط³طھ !
ط§ظ…ط§ ((ظٹط²ظٹط¯))طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒط´ظ‰ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط³طھظˆظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ طھط­طھ ظپط´ط§ط± ط§ظپظƒط§ط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط§ط³ظٹط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±طµطھ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط³ط± ط³ظپط±ظ‡ ط®طµظˆطµظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط؛ط°ط§ ظˆ ظ†ط§ظ† ظˆ ظ†ظ…ظƒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ„ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¨ظ† ظ…ط±ط¬ط§ظ†ط© طŒ ط§ظ…ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظˆ ط§ظ†ظ‰ طµط§ط­ط¨ط© طŒ ظ…ط§ ط³ط¦ظ„ظ†ظ‰ ط®طµظ„ط© ط§ط،ط¨ط¯ط§ ط§ظ„ط§ ط§ط،ط¹ط·ظٹطھظ‡ط§ ط§ظٹط§ظ‡ طŒ ظˆظ„ط¯ ظپط¹طھ ط§ظ„ط­طھظپ ط¹ظ†ظ‡ ط¨ظƒظ„ ظ…ط§ ط§ط³طھط¹ط·طھ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ظ„ط§ظƒ ط¨ط¹ط¶ â€چ ظˆظ„ط¯ظ‰ ...(211)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ((ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯)) ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ظ… ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ‡ط± ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط´طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… ظˆ ظ‡ط± ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع†ظ‡ طھظˆط§ظ† ظƒط±ط¯طں!
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ((ظٹط²ظٹط¯)) ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯طŒ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ظ„ط§ط²ظ… طŒ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¬ظˆ ط®ط´ظ… ظˆ ظ†ظپط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒط´طھظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط³ط§ط±طھ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظˆطŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¹ظ„ظٹظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط¹ط±طµظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ طھظ„ط® ظˆ طھظ†ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ظپطھ ط±ظˆط² ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط´ط§ظ… طµظ„ط§ط­ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط´ط§ظ… ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.(212)
((ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط±)) ظ…ط§ظ…ظˆط± ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­ظپط§ط¸طھ ط§ط² ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¹ظ…ظ‚ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¯ظ„ ط®ط±ط§ط´ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظƒط§ط® ط³ط¨ط² ظٹط²ظٹط¯ ظ‡ظ… ط¯ط± ظپط¶ط§ظ‰ ط´ظ‡ط± ط·ظ†ظٹظ† ط؛ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ(213) ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط§ ظˆط¶ط¹ ط±ظ‚طھ ط¨ط§ط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ط¯ط±ظ‚ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
((ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط±)) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظپط± ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒط§ط±ط¢ط²ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط¬ط§ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ظ‡ط² ظˆ ط²ط±ظ†ع¯ط§ط± ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط´طھط±ظ‡ط§ ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ط§ ظˆط¶ط¹ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظˆ طھط´ط±ظٹظپط§طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط§ط² ط´ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع†ط´ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ…ط±ظ…ظˆط² ظˆ ط§ط؛ظپط§ظ„ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط³ط®طھ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ‡ ظˆ ط§ط´ظƒ طŒ ط§ط² ط¯ظ„ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ط®ط±ظˆط´ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯: ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط§طŒ ط¨ط§ ظƒط¬ط§ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ط±ظ†ع¯ط§ط± ع†ظ‡ طھظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ† ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ طµظ„ط§ط­ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ‚طھط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ط±ظƒطھ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† طµظˆط±طھ ع¯ظٹط±ط¯.
ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط§ط¬ط¹ظ„ظˆظ‡ط§ ط³ظˆط¯ط§ط،طŒ ط­طھظ‰ ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ†ط§ ظپظ‰ ظ…طµظٹط¨ط© ظˆ ط¹ط²ط§ط، ظ„ظ‚طھظ„ ط§ط،ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط، (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§).(214)
ط§ظٹظ† ظƒط¬ط§ظˆظ‡ ط±ط§ ط³ظٹط§ظ‡ظ¾ظˆط´ ظƒظ†ظٹط¯طŒ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ظˆ ط¹ط²ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… .
ط¯ط³طھظˆط± ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¯ط®طھط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط´ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¯ط± ظƒط¬ط§ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ظ¾ظˆط´ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط´طھط±ظ‡ط§ ظ†طµط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† ط¨ط§ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ((ط´ظ‡ط± ط´ط§ظ…)) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ((ط´ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ((- طھط±ظƒ ع¯ظپطھظ†ط¯.
ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³ظٹط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¹ط±ط§ظ‚ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط¬ط§ ظٹظƒ ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظٹظƒ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯.
ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط§ط² ((ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط±)) ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ط² ظ…ط²ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¹ط¨ظˆط¯ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط³ظٹط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.(215)
ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ…ط²ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡((ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ )) طµط­ط§ط¨ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ(216) ط¬ط§ط¨ط±طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظˆ ع†ط´ظ… ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ(217) ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
((ط¹ط·ظٹط© ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¹ظˆظپظ‰ )) ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظ…ظپط³ط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط±ط§ظˆظ‰ ط­ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ((ط¬ط§ط¨ط±)) ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط²ط­ظ…طھ ظˆ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
((ط¹ط·ظٹظ‡ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ((ظ†ظ‡ط± ظپط±ط§طھ )) ط؛ط³ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ظ„ط¨ط§ط³ طھظ…ظٹط² ط¨ظ‡ طھظ† ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظˆط´ط¨ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظ¾ط§ظ‰ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ظ…ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظ†ط§ظ„ظ‡ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظˆط´ ط±ظپطھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط²ط¯: ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ! ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ! ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )! ط§ظ‰ ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ظ† ! ع†ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طں ط¢ط®ط± ظ…ظ† ط¯ظˆط³طھ طھظˆ ظ‡ط³طھظ… .
ط§ظ…ط§ ((ط¬ط§ط¨ط±)) ط®ظˆط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط§ط¯: ط¬ط§ط¨ط±! ط§ط² ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ظ‰ طں ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† طھظ† ظˆ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ ...طں(218)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¬ط§ط¨ط± ظˆ ط؛ظ„ط§ظ… ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط·ظٹظ‡ ط¹ظˆظپظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط²ط§ط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒط§ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط§طµظ„ظ‡ ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¯ط± ط§ط«ط± ط®ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط­ط§ظ„ظ‰ طŒ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ط§ط¯ ط³ظˆط²ط§ظ† ط¨ط± ظ¾ظ‡ظ† ط¯ط´طھ ط؛ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ†ظٹظ†ظˆط§ ظ…ظ‰ ظˆط²ظٹط¯ ظˆ ط¬ط§ط¨ط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ط§ظ† طŒ ط³ط± ط¨ط± ظ…طھظƒط§ظ‰ ط´ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط±ظ… ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ظٹط§ط³ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹط§ ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ط³ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط§ط·ط±ط§ظپ ط±ط§ ظˆط§ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ع¯ط± ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ظˆظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط®ط·ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظپط¸ ظƒظ†ظ†ط¯!
ط؛ظ„ط§ظ… ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظٹط± ط´ط§ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ظˆط¶ط¹ ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط³ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆط±ط§ظ†ط¯ط§ط² ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯طŒ ط¨ط§ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯:
ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† ظˆظ‰ ظˆ ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ط§ظٹط± ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظ‡ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ طŒ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ ط؛ظ„ط§ظ… ط§ظˆطŒ ط¹ط·ظٹط© ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¹ظˆظپظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط´ط§ظٹط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¯ط¬ظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ط§طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¬ط§ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´طھط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط³ظ„ظٹطھ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط§طھظ… ط³ط±ط§ظٹظ‰ طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† طھظپطھظٹط¯ظ‡ طŒ ط؛ظˆط؛ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯(219).
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ظˆ ط¯ظ„ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط²ظ†ط§ظƒ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ع¯ط§ظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯طŒ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ…ط§ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯(220) ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط­ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ…ط´ط®طµ ظ†ظ…ظˆط¯.

ط¨ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ظˆط²ط¯طŒ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظˆ  ط§ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ! ط¨ط§ط¯ ط¬ط§ظ† ط¯ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ
ط¨ط±ط®ظٹط² ظˆ ط¨ط§ط²طŒ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‰ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ†  ط§ظ‰ ظ…ظ† ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط³ط± ط§ط² طھظ† ط¬ط¯ط§ظ‰ طھظˆ
ط§ظ†ط¯ط± ظ…ظ†ط§طŒ ط°ط¨ظٹط­ ظٹظƒظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط±ظپطھ  ط§ظ‰ طµط¯ ط°ط¨ظٹط­ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ظ‰ طھظˆ
ط§ط¬ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¹ظ…ط±ظ‡ ظˆ ط­ط¬ طŒ ط¯ط± ط·ظˆط§ظپ ظ†ظٹط³طھ  ط§ظ‰ ظ…ط±ظˆظ‡ ظˆ طµظپط§طŒ ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ طµظپط§ظ‰ طھظˆ
طھط§ ط¨ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپ طھظˆطŒ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط­ظ‚  ط´ط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظٹظ‚ظٹظ† طŒ ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظ‰ طھظˆ
ط¨ط§ ع¯ظپطھظ† ((ط±ط¶ط§ ط¨ظ‚ط¶ط§ط¦ظƒ)) ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡  ط´ط¯ ظ…طھط­ط¯ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ط§ ط±ط¶ط§ظ‰ طھظˆ
طھظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† !  ظپط±ط¯ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ ط¬ظ„ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ طŒ ط¬ط²ط§ظ‰ طھظˆ
ط®ظˆظ† ط®ط¯ط§ط³طھ ط®ظˆظ† طھظˆ ظˆ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ  ط§ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظˆظ† ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھظˆ.(221)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظ…ط­ط´ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط±ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ظˆط²ظ†ط§ظƒ ط³ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‰ ط·ط§ظ‚طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط؛ط´ ظƒط±ط¯.(222)
طھط§ ظ…ط¯طھ ط³ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¬ط§ط¨ط± ظˆ ط¹ط·ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط´ط§ظٹط± ظˆ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ظ„ ط®ط±ط§ط´ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† طµط­ط±ط§ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ† ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(223)
ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¬ط¯ط§ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ†ط§ع†ط§ط± ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ((ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط±)) ط§ط² ط¨ظٹظ… ط¢ظ† ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط§ط² ط´ط¯طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¬ط§ظ† ظ†ط³ظ¾ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆط± ظˆ ط¯ط±ط§ط²((ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ )) ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط´طھط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ†ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط± ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط³ط®طھ ط¨ط± ط¯ظ„ظ‡ط§طŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ظپط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ .
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ طŒ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ظˆط§ظ„ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظƒظˆطھ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط؛ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒط³طھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط² ط¯ظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط³طھظˆط± طھظˆظ‚ظپ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ((ط¨ط´ظٹط± ط¨ظ† ط¬ط°ظ„ظ… )) ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظپط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ط³طھط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط¯ط± طھظˆ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط®ظˆط¨ ط´ط¹ط± ظ…ظ‰ ط³ط±ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط´ط¹ط± ط³ط±ظˆط¯ظ† ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ طں
ط¨ط´ظٹط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط«ط¨طھ ط¯ط§ط¯.
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ‡ط± ط´ظˆ ظˆ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط³ط§ظ† .
ط¨ط´ظٹط±طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظˆط§ط± ط§ط³ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ط­ط±ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ! ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ع†ط´ظ… ظ…ظ† ط§ط´ظƒ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط§ط³طھ .
ط¨ط¯ظ† ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط؛ظٹظˆط± ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں(224)
ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¯ظˆظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط´ظ‡ط± ظٹظƒ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط¶ط¬ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ((ط¨ط´ظٹط± ط¨ظ† ط¬ط°ظ„ظ… )) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ظ‡ط± ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¯طھظ‡ط§ ط¢ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(225)
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ظ‡ظ… ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ع¯ظˆظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡)) ظˆ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆ ظƒط§ظ…ظٹط§ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ط²ط¨ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ (ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯) ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظˆ ظ„ط°طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ظ… طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ظˆطھ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ط³ط±ط§ط± ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ (ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ) ط±ط§ ظ…ط³طھظˆط± ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¯ط§ط±ظٹط¯ (ظˆ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظˆ ط®ظˆط´ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ط²ط¨ظˆظ† ظ†ط³ط§ط²ظٹط¯.)(226)
ظپطµظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² ط³ظپط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط´ط§ظ… ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯.
ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط¨ظ„ ظ†ظٹط² طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط³ظ† ظˆ ط³ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ظپط±ط²ظ†ط¯ ((ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ†ط¨ط±ط¯ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¬ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط¯ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط³ط®طھ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظ†ظٹط² ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ط§ط¨ظˆط­ط³ط§ظ† ((ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ† ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ظپط²ط§ط±ظ‰ )) ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰)) ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹظˆط³طھ .(227)
ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط¨ط§ط´ط®طµظٹطھ طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط·ط¨ظ‚ ظˆطµظٹطھ ظ¾ط¯ط±ط´ طµط¯ظ‚ط§طھ ظˆ ط§ظ…ظ„ط§ظƒ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط§ط³ظٹط³ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯(228) ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظ¾ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¢ظ†ظ‡ط§
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط§ظˆ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) - ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… - ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ((ط­ط³ظ†)) ظˆ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظˆ ظ…طµظ„ط­طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط³ظپط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ظ…ط­طµظˆظ„ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط´ط±ط­ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… . ط§ظ…ط§ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط§ط² ط³ظˆظ‰((ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¨ظ† ط²ط¨ط§ظ† ظپط²ط§ط±ظ‰ )) ط¬ط¯ ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھظ‚ط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ : ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ†ط­ظٹظپ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡طھط± ط¨ظˆط¯ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط¯ط®طھط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯!
ط§ظ…ط§ ط­ط³ظ† ظƒظ‡ ((ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¨ظ† ط²ط¨ط§ظ† )) ط±ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¯ط§ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« ظˆ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ((ظ…ظ†ط¸ظˆط±)) ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ‡ظ… ظ‡ط± ط³ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط§ ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ط¯ظ„ظٹط± ظˆ ط®ظˆط¨ طھظˆطµظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯: ط­ط³ظ† ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ط¯طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.!(229)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط² ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1- ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶
ط§ظˆظ„ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ طŒ ط§ط¨ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡)) ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ((ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط­ط³ط¨ ظˆ ظ†ط³ط¨ ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظ…ظ…طھط§ط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆطµظ„طھ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ )) ظٹط¹ظ†ظ‰((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظ…ظ…طھط§ط²)) ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ†ط¯.(230)
ط§طµط§ظ„طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ طŒ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ â€چ ظˆ طµط¯ط§ظ‚طھ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆطŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )ط› ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ ظپط±ط²ظ†ط¯ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰)) ط±ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ط§ط¨ظˆط¬ط¹ظپط± ((ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ )) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط±ط¬ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ((ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ‡ظ†ط§)) ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ظ…طھظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ظ„ط§ظƒ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ظˆ طµط¯ظ‚ط§طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡)) ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¶ط¯ ظˆ ظ†ظ‚ظٹط¶ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§((ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ )) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط®ظˆط¯طŒ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط®ظˆط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط§ظٹظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ طµط§ظ„ط­ ط®ط¯ط§ طھظˆطµظٹظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ‰ ط§ظˆ (ظƒظ‡ ط¹ط§ط±ظپ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¸ظ„ظ… ط³طھظٹط²ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯) ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(231)
((ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯)) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط±طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶)) ط´ظ‡ط±طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط´ط®طµظٹطھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ… طھط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† طŒ ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† طŒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† .(232)
ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ ظ…طھظˆظ„ظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ظˆظ‚ظپظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ((ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… )) ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط®ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط¨ط§ط¨ ((ط§ظ„ط®ط§ط¦ظ† ط®ط§ط¦ظپ )) ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ((ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ )) ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ط¯طھ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 145 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ((ظ…ظ†طµظˆط±)) ط¯ط± ط³ظ† ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯!.(233)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ )) ظˆ ظ†ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط²:
1- ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹظ‡ ))طŒ ظƒظ‡ ((ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ )) ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ((ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ‚ط­ط·ط¨ظ‡ )) ط¯ط± ط³ط§ظ„ 145 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ((ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰)) ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ‡ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ((ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ )) ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ†طµط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯.(234)
2- ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ((ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط¨ط§ ط®ظ…ط±ظ‰ )) ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† )) ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ((ط¨ط§ط®ظ…ط±ظ‰ )) ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ((ط·ظپ)) ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ط§ ظ„ط´ظƒط± ((ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ )) ط¯ط± ط°ظٹط­ط¬ظ‡ ط³ط§ظ„ 145 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±طµط¯ ظٹط§ ظ¾ط§ظ†طµط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط±ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯.(235)
((ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ )) ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆ((ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† )) ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ((ط¯ط¹ط¨ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ )) ط´ط§ط¹ط± ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ…طھط¹ظ‡ط¯ ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ((ظ…ط¯ط§ط±ط³ â€چ ط¢ظٹط§طھ )) ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ((ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… )) ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ((ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ((ظپط® )) ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظƒظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ† ظ†ط«ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯.
ظˆ ظ‚ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ((ط¬ظˆط²ط¬ط§ظ† )) (ظ…ظٹط§ظ† ((ظ…ط±ظˆ)) ظˆ ((ط¨ظ„ط® )) ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط§ط³طھ )(236) ظˆ ظ‚ط¨ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط؛ط±ظٹط¨ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ((ط¨ط§ط®ظ…ط±ظ‰)) ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(237)
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶)) ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط³ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ : ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظٹط­ظٹظ‰ طŒ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط±ظٹط³ â€چ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط² ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط؛ط§طµط¨ ظˆ ط¬ط§ط¦ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(238) ظƒظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط§ط² ط­ظˆطµظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ط³طھ .
2- ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط«
ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ظˆظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ط³ظ† ط§ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ط­ط³ظ† ط¯ظˆظ… ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« )) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظ† ط³ظˆظ… ظ…ظˆط³ظˆظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² طھط§ط±ظٹط® ظˆظ„ط§ط¯طھ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« )) طھط§ط±ظٹط® ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ((ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯)) ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ط´ظ†ط§ط³ طŒ ظ…طھط¹ط¨ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(239)
ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ((ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰)) ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ : ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ط±ظˆط§ظ† طŒ ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ((ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط­ظٹط§ظ† ظ…ط±ظ‰)) ظ†ظˆط´طھ : ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ طµط¯ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¨ط²ظ†ط¯طŒ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¢ظپطھط§ط¨ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط®ط¨ط± ط´ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظپطھ طŒ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ظˆط®طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظˆ ظƒط´طھظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط§ط² ط§ط³ط§ط±طھ ظˆ ظ…ط±ع¯ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ… ط³طھظ… ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط®ظپظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯.(240)
ط§ظ…ط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ((ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ )) ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط±طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ((ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… )) ط§ط®طھطµط§طµ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط¨ط³ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظˆ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ط°ظ‰ ط§ط«ظ„)) ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ع¯ط²ظٹط¯طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط­ط³ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹظ†طھ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ†ظˆ ظ†ظ¾ظˆط´ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظˆ ط­ط³ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ‡ظ… ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظˆط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« )) ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ((ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… )) ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط°ظٹظ‚ط¹ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ 145 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط³ظ† 68 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .(241) ط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط­ط³ط§ط¨ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 77 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆظ„ط§ط¯طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ط´ ظ¾ط³ط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ : ط·ظ„ط­ظ‡ طŒ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط­ظ…ط²ظ‡ طŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯(242) ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظپطµظ„ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط´ط±ط­ ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظ†ط¬ط¯.
3- ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط؛ظ…ط±
ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆ ((ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ†)) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆ ط³ط®ط§ظˆطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ط¨ ((ط؛ظ…ط±)) ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط²ط±ع¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ط­طھط±ظ… ظˆ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‡ظ… ط¹طµط± ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(243)
ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط±ط¯ط¨ظٹظ„ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط±ط§طŒ ط±ط§ظˆظ‰ ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(244)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation