بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فاطمه (س) دختر امام حسین (ع), احمد صادقى اردستانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط§ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ظ‰ ط§ط±ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰

- غ· -


ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ‡ظ… طŒ ع†ظˆظ† ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯: ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¸ظ„ظ… ط³طھظٹط²ظ‰ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط³طھظ…ع¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط³طھع¯ظٹط±طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط¯طھ 5 ط³ط§ظ„ ط¯ط± ((ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ط´ظ…ظٹط§ظ†)) ظƒظˆظپظ‡ ط§ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط± ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظٹط§ظ† ((ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… )) ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ 145 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظ† 69 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ع†ط´ظ… ظپط±ظˆ ط¨ط³طھ .(245) ط§ظ…ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ : ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ط§ظƒط¨ط±طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ط§طµط؛ط±طŒ ط§ط³ط­ط§ظ‚ طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طŒ ط±ظ‚ظٹظ‡ طŒ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط­ط³ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ… ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ(246) ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ… طŒ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظƒط§ظ†ظˆظ† ع¯ط±ظ… ظˆ ط¨ط§طµظپط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¯ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ… ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط؛ط§طµط¨ ظˆ ط¬ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ط´ظˆظ‡ط±
ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ظ‡ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ط±ظˆط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 86 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ طŒ ط´ظˆظ‡ط± ظ†ط§ط²ظ†ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط§ - ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² طھط§ط±ظٹط® ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… - ط¯ط± 35 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط²ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط³ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¬ط³ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظ‚ظٹط¹ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯.(247)
ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯طŒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ظ… طŒ ظ…عکط¯ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط§ط¯.(248)
ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط§ط² ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ„طھظٹط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظ…ط±ع¯ ط´ظˆظ‡ط± ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط³ظˆع¯ ظˆ ظ…ط§طھظ… طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظپط´ط§ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط¨ط§ ع†ط´ظ…ظ‰ ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ظˆ ط¯ظ„ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ طŒ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظ‚ظٹط¹ ظˆ ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ط´ظˆظ‡ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط´طھ ظˆ ظ…ط¯طھ ظٹظƒط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظ‚ط§ظ…طھ ع¯ط²ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ طھط§ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ظ„طھظٹط§ظ… ط¨ط®ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ† ظٹظƒ ط³ط§ظ„ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ط¨ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظٹط§ظپطھ طں ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ â€چ ع¯ط±ظپطھ !
ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¹ط± ((ظ„ط¨ظٹط¯)) ط´ط§ط¹ط± ط±ط§ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯: ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ† ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¹ط°ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط´ط¨ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط´ظ‡ط± ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ط§ط² ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ .(249)
ظپطµظ„ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط´ط®طµظٹطھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰
ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظپطµظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ط¨ط§ ط­ط¶ظˆط± ظ…ظˆط«ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظˆ ط§ظٹط±ط§ط¯ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¢طھط´ظٹظ† ظˆ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظپط´ط§ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط¸ط§ظ„ظ… ((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ )) ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ طھط§ ط­ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظٹظ… طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ ظپط¶ط§ظٹظ„ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… :
1- ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± ظ¾ظٹظƒط§ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط±ظƒطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظپط± ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط± ظ…ط­ظ†طھ ظˆ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط§ ط³ظˆظƒ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظˆط§ظ„ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط؛ ظ…ط±ع¯ ط´ظˆظ‡ط± ط¬ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظˆ ط±ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط؛ظپظ„طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¯ط± ط®ط§ظپط¸ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… :
ط§ظ„ظپ : ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¶ظ…ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظ†ظٹط² ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظپطھظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظƒظ„ظ‡ ظˆ طھطµظˆظ… ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط±.(250)
ط§ظ…ط§ ظˆط¶ط¹ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط³ظ¾ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط¨ : ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¹ط¨ظƒط±ظ‰ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط­ط¯ط« ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط± ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡((ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯)) ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ((ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط± ط³ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ظ¾ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ…ط¯طھ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ طھط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط§ط² ط±ظ†ط¬ ظˆ ط؛ظ… ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ظٹط§ط³ط§ظٹط¯.(251)
ط¬ : ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ظˆظٹط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط°ظƒط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ع¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .(252)
2- ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰
ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ طŒ ط±ظˆط´ ظˆ ظ…ظ†ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظٹط² ط§ط² ط®طµظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
((ظƒظ…ظٹطھ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط®ظ†ظٹط³ ط¨ظ† ظ…ط®ط§ط¨ط¯ ط§ط³ط¯ظ‰)) ط´ط§ط¹ط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط³ط§ظ„ 60 ظˆ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 126 ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ((ظ‡ط§ط´ظ…ظٹط§طھ)) ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(253) ط¨ط¯ظٹط¯ط§ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ط¯.
ظƒظ…ظٹطھ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط§ط³ط¯ظ‰ طŒ ط´ط§ط¹ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ((ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯)) ط¨ظ‡ ط¬ط±ظ… ط³ط±ظˆط¯ظ† ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط±ظˆظٹط¬ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
طµط§ط¹ط¯طŒ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط± ظƒظ…ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ((ظƒظ…ظٹطھ)) ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒظ…ظٹطھ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯طŒ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒط§ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط¨طھ ع¯ظˆط§ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ ط®ظˆط¨ ظ…ط®ظ„ظˆط· ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظٹطھ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ظ†ظˆط´ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط³ظٹطµط¯ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ط§ ظٹظƒ ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظƒظ…ظٹطھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط´ظƒ ط´ظˆظ‚ ط¯ط± ع†ط´ظ…ط´ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ .(254)
ط§ظ…ط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¯ط¨ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯طŒ ظƒظ…ظٹطھ ط´ط§ط¹ط± ظ…طھط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ط®ظ„طµ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
3- ط­ظپط¸ ط¢ط«ط§ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ†
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ط­ظپط¸ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ط«ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…طھظ‡ط§ ط§ط² ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط¨ط§ظ„ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظˆط³ظ„ ظˆ طھط¨ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† طŒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ†ط¨ط§ط²ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط§ط´ظٹط§ط، ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ظ¾ط±ع†ظ… طŒ ط²ط±ظ‡ طŒ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ظˆ ظƒظپط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )طŒ ط°ظˆط§ظ„ظپظ‚ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ طµط­ظٹظپظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)طŒ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط§ظ„ظˆط§ط­ ظˆ ط¹طµط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ظٹظˆط³ظپ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط§ط¹ط¬ط§ط² ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ظˆ طµط¯ط§ظ‚طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھظٹظ…ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.(255)
ظٹظƒ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ط±ظˆظ…ظ‰ ظ‡ظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ((ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ )) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³ظٹط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط§ط³ط§ط¦ظ‡ ط§ط¯ط¨ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¯ط®طھط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹طھط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظپ ط¨ط± طھظˆ ظˆ ط¨ط± ط¯ظٹظ† طھظˆ! ط¯ظٹظ† ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ† طھظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰((ط¯ط§ظˆظˆط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± - (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ع†ظ†ط¯ ظ†ط³ظ„ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظ† ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆظˆط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ط³طھظ… طŒ ط®ط§ظƒ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظٹظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط¨ط±ظƒ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظ…ط§ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ظ†ط³ظ„ ط¨ط§ ط§ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹط¯طں!
ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ…طھط± ط¨ع¯ظˆظٹظ… : ط¢ظٹط§ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ((ظƒظ†ط³ظٹظ‡ ط­ط§ظپط±)) ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¢ظ† ط§ط² ع†ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ طں
ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ((ظƒظ†ط³ظٹظ‡ )) ط§ط­طھط±ط§ظ… ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯: ط³ظ… ظ…ط±ظƒط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط¢ظ† ط³ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظ…ط§ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯طں ط§ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظٹط± ظˆ ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ ... .(256)
ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ((ط¯ظ…ط´ظ‚)) ط¨ظ‚ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ â€چ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط¯طھظ‰ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط¯ط±((ظ…طµط±)) ظ…ط³ط¬ط¯ ط¹ط¸ظٹظ…((ط±ط§ط³ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† - (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط±ظƒط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ„ط¬ط§ط، ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ†ظ‚ط§ط· ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ‡ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط±ط§ظƒط²ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ†((ظ‚ط¯ظ…ع¯ط§ظ‡ )) ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط°ط±ظٹظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ط¹ط¨ظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹط§ط¯ع¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظٹط§ط¯ط¨ظˆط¯ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھظˆط³ظ„ ظˆ طھط¨ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظ…ط¹طµظˆظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ظپط²ظˆط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² طھط¨ط±ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ظ† ط§ظˆظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¬ط³طھط¬ظˆع¯ط± ظˆ ظ¾ظ‰ ع¯ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط²ظٹط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ :
4- ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )
ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھط¯ط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظپط¸ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظƒظˆط´ط´ ظˆ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ط¯ظ‚طھ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
((ط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ظ… )) ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط§طµظ„ظ‰ ط§ظˆ ((ط«ط§ط¨طھ ط¨ظ† ظ‡ط±ظ…ط² ط­ط¯ط§ط¯)) ط¨ظˆط¯ظ‡(257) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¨ط§ ظ¾ط³ط±ظ… ((ط¹ظ…ط±ظˆ)) ط§ط² ط³ظپط± ط­ط¬ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ((ط¹ظ…ط±ظˆ)) (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ) ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ . ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ظˆظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ط¯ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆظ‰ ط§ط³ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ظ† طŒ ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ظ… ! ط­ط§ظ„طھ ع†ط·ظˆط± ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ… ط­ط§ظ„ ظ…ظ† ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ط§ ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ… ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ طں
ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظ…ظƒظ† طھط§ ظ…ظ† ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظˆظ… ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ… .
ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ‡ ط§ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط±ط´ â€چ ط±ط³ظٹط¯ظ… .
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ ع¯ظپطھ طŒ ظ…طھظƒط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ط±ط§ط­طھ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ… طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ¾ط±ط³ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط§ط² ط­ط§ظ„ ظ…ظ† ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯.
ع¯ظپطھظ… : ط­ط§ظ„ ظ…ظ† ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ . ط¨ط¹ط¯ ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ†ط²ط¯ طھظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طں طھط§ ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظ… طں
ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھظ†ط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ†ط§ظ† ع¯ظˆط´طھ ظˆ ط®ظˆظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¸ط±ظپظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظ…ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظٹظƒ((ظ…ط§ظ‡ظ‰ طھط§ط¨ظ‡ ظپظ„ط²ظ‰ )) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¸ط±ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ظˆ ((طھط±ظٹط¯)) ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ط¨ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ…طھط¨ط±ظƒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھظٹظ…ظ† ظˆ طھط¨ط±ظƒ طŒ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ„ظ…ط³ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… .(258)
5- ط§ظ…ط§ظ†طھط¯ط§ط± ظ…ظٹط±ط§ط« ط§ظ…ط§ظ…طھ
ط¯ظ„ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھط¹ظ‚ظ„ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طھط­ظˆظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ طھط§ ط§ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.
((ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ† ظ…ظ†ط°ط±)) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ط§ط¨ظ‰ ط¬ط§ط±ظˆط¯)) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط®طھط± ط¨ط²ط±ع¯ ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆط¯ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ظ… ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط§ظ„ ظˆط®ظٹظ… ظˆ ط³ط®طھظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط­طھط¶ط§ط± ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ† ظ…ظ†ط°ط±طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ع†ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظ‚طھ ط¢ط¯ظ… طŒ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط®ط±ط§ط´ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† طھط¨ظٹظٹظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(259)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظپط¶ط§ظٹظ„ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظˆ ط³ط§ظٹط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ظ…ط³ط§ظپط±طھظ‡ط§ ظˆ ظƒظˆط±ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ظ†طµط±ظ‰ ط¢ط¨ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط²ظ…ظˆط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¹ط±ظˆط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ((ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¨ظ† ط®ظ„ظپ ظ‚ط­ط·ط§ظ† ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ )) ط³ط§ظƒظ† ((ظƒط±ط®)) ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ط²ط§ظ‡ظ‰)) ط´ط§ط¹ط± ظ‚ظ‡ط±ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(260)
6- ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ظƒ ط´ظ†ط§ط³ظ‰
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط²ظٹظ†ط¨ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طµظپط­ظ‡ 352 طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ط² ظ†ط¹ظ…ط§ظ† )) ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±طŒ ط¬ظ„ط¯ 45طŒ طµظپط­ظ‡ 146 ظˆ طھط§ط±ظٹط® ط·ط¨ط±ظ‰ طŒ ط¬ظ„ط¯ 3طŒ طµظپط­ظ‡ 266طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¨((ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ )) ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ((ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ - (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…((- ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ((ط´ظٹط® ظ…ظˆظ…ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ط´ط¨ظ„ظ†ط¬ظ‰ )) ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط¨ظ† طµط¨ط§ط؛ ظ…ط§ظ„ظƒظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظپطµظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ط© ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ طµط­ظٹط­ طھط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظƒط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط³ط§ظٹط± ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط±ط¯ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط´ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط¹ط²ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ ظ…ط§ ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط¨ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¢ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… طں
ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¯ظˆ ط¯ط³طھط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط¨ط§ط²ظˆط¨ظ†ط¯طŒ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظٹط±ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ ط´ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط§ط² ط®ط¯ظ…طھ ظ‡ط¯ظپ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط·ظ„ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظٹظ… ظƒط§ظپظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ طŒ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط®ط¯ظ…طھ ط±ط§ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ط²ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ… .(261)
ط§ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ظƒ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±طŒ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ .
ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ†طµط± ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط¹ط§ط¨ط¯طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھط¯ط§ط± ظ…ظٹط±ط§ط« ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھط¨ظ‡ظƒط§ط± ظ…ط²ط¯ظˆط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ط¬ظˆظ… ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ((ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡)) ط§ط² ع¯ظˆط´ ط§ظˆ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯!
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط³ظˆط² ط¯ظ„ ط¨ط± ط¢ظˆط±ظٹظ… ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ط± ط¯ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ :

ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط³ط³طھظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯  ظ…ط³ط­ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯
ظ„ط¹ظ†طھ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط² ط­ط±طµ  ط¨ط± ط¢ظ„ ظ†ط¨ظ‰ ط¯ط±ط§ط² ط¯ط³طھظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(262)
ظپطµظ„ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… : ط´ط®طµظٹطھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط­ط§ط¯ظٹط«
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط³ ط§ط² ط³ظپط± ظ¾ط± ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ط¨ط§ ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط² طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط± ظ…ط¹ظ†ط§طŒ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط؛ظ… ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط³ط§ظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ط±طھظˆ ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط§ط²ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ظƒط²ظٹطھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظ¾ط±ط³طھ ظˆ ظپط±طµطھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط§ظ† ظˆ ط¢ط¨ ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ„ طŒ ط§ط² ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط¢ظ† ظ…ط±ظƒط² ط¹ط¸ظٹظ… ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ طھط­ط±ظٹظپ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ط؛ط±ط§ط¶ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط³ظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¶ط¯ ط¯ظٹظ†ظ‰ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط­ط¯ظٹط« ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¬ط¹ظ„ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ†ط§ط±ظˆط§ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¶ط¯ ط¯ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظˆ طھط·ظ…ظٹط¹ ط§ظپط±ط§ط¯ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط§طµظˆظ„ط§ ط¨ط§ ظ…ظˆط§ط²ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ… ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ†ط³ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯!
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ((ط¬ط¹ظ„ ط­ط¯ظٹط« )) ظˆ طھط­ط±ظٹظپ ط¯ط± ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡((ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط­ط¬ط§ط­ ظ‚ط´ظٹط±ظ‰ ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±ظ‰ )) ظ…طھظˆظ„ط¯ 206 ظˆ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 261 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡(263) ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ‡ظ… طŒ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط­ط¯ظٹط« ط³ط§ط²ط§ظ† ط­ط±ظپظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ†ط§ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ‡ظپطھطµط¯ ظ†ظپط± ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(264)
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§طŒ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¹ظ…ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ†ط§ط±ظˆط§ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(265)
ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯طŒ ط³ظˆط¯ ط¬ظˆظٹظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظپط±طµطھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§طµط§ظ„ط­ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³طھ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظ‡ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ طھط­ط±ظٹظپ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¯ط§ظ…ظ† ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ط¯ط§ط±ظƒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ع¯ظˆط§ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ .(266)
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط­ط±ظٹظپ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… طŒ ط³ط§ظƒطھ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظ‡ظ… ط®ظˆط¯طŒ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ†ط¨ظˆطھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط­ظ‚ ط±ط§ ط§ط² ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط®ط´ ظˆط³ظٹط¹ظ‰ ط§ط² طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ظˆ طھط­ط±ظٹظپط§طھ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط؛ط±ط¶ ظˆط±ط²ط§ظ† ظˆ ظپط±طµطھ ط·ظ„ط¨ط§ظ† ط±ط§طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط± ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظپط¸ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ…طھ ظ…ظ‰ ع¯ظ…ط§ط´طھظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ ط§ط² ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ - ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ((ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ )) ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† طھط­ظ…ظ„ ط¯ط§ط؛ ظ…ط±ع¯ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ((ظ…ط­ظپظ„ ط¯ط±ط³ ظˆ ط¨ط­ط« طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط±ط§ظ‡ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط±ط¬ط¹ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط²ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ظƒط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط­طھظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯طŒ طھط§ ظ…ط¯طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„طھ طŒ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯)).(267)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط²ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظٹط±ط§ط« ط¯ط§ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط±ط§ظˆظ‰ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط¯ظٹط« ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط®طھطµط§طµ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط³طھط±ط´ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ظ†ط§ع¯ظپطھظ‡ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ((طµط¯ظ‚ط§طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ - (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ((- ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ ظˆع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(268)
ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط¯ظٹط«
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط¯ظٹط« ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¹ظ…ط± ط±ط¶ط§ ظƒط­ط§ظ„ظ‡(269) ظˆ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ط§ط¨ظ† ط­ط¬ط± ط¹ط³ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ )) ظ…ظˆط±ط® ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ظ…طµط±ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظ„ط¯ 773 ظˆ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 852 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯:
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ظ…ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ط¬ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط§ ظˆط§ط³ط·ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ط² ط¹ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)طŒ ط§ط² ط¨ظ„ط§ظ„ ظ…ظˆط°ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )طŒ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط§ط² ط§ط³ظ…ط§ط، ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظٹط³ ظˆ ط§ط² ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(270)
ط§ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§طŒ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¬ط¹ ط§ط®ط° ط­ط¯ظٹط« ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط´ظ†ط§ط³ طŒ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظˆط«ط§ظ‚طھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¬ط¹ ط­ط¯ظٹط« ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ظˆط§ظ„ط§ع¯ظ‡ط± ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… :
1- ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¯ط®طھط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظˆظ‰ ط­ط¯ظٹط« ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ظ…ظƒطھط¨ ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظٹط³طھظ… ط¬ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط¹ط«طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط§ظ…ظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط±ظˆط² ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )طŒ ط³ظˆظ… ط¬ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط­ط¯ظˆط¯ 18 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ع†ط´ظ… ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ† ظپط±ظˆ ط¨ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ((ط¨ظ‚ظٹط¹)) ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ط®ط§ظƒ ط¢ط±ظ…ظٹط¯.(271)
2- ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط¯ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظˆظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ط¯ط§ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط±ظˆط² ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ 57 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط®ظ„ط§ظپطھ ط؛ط§طµط¨ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† طŒ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط±ط¨طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظˆط´ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¯ظپظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(272)
3- ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظٹط¯ ط³ط¬ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ…ط§طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ 38 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط² ط¯ط§ظ…ظ†((ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظˆ)) ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² 34 ط³ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ((ظˆظ„ظٹط¯ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ط±ظˆط§ظ† )) ظ…ط³ظ…ظˆظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ 25 ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 95 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± 57 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ((ط¨ظ‚ظٹط¹)) ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ…ط±ظ‚ط¯ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط¢ط±ظ…ظٹط¯.(273)
4- ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¯ط®طھط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط§ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¬ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ ط³ط§ظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط² ط¯ط§ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ع¯ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ظ† ظٹظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ 57 ط³ط§ظ„ظ‡ ظ¾ط± ظ…ط§ط¬ط±ط§ ظˆ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط³ط§ظ„ 62 ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط¯ط± ((ظ…طµط±)) ظٹط§((ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ )) ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ع¯ظپطھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…طµط± ظٹط§ ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ((ط¨ظ‚ظٹط¹)) ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ط®ط§ظƒ ط¢ط±ظ…ظٹط¯.(274)
5- ط¨ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ط±ط¨ط§ط­ طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ طµط­ط§ط¨ظ‰ ظ…ط®ظ„طµ ظˆ ظ…ظˆط°ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…((ط­ظ…ط§ظ…ظ‡ )) ط§ظ‡ظ„ ط­ط¨ط´ظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ع¯ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ : ط¨ط¯ط±طŒ ط§ط­ط¯طŒ ط®ظ†ط¯ظ‚ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظپط§طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ‡ ط±ط³ظ…ظٹطھ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ† ط®ظ„ظپط§ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط°ط§ظ† ظ†ع¯ظپطھ طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ((ط´ط§ظ… )) طھط¨ط¹ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظ‡ ((ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ )) ط¢ظ…ط¯طŒ ظٹظƒط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط§ط°ط§ظ† ظ†ط§طھظ…ط§ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ظ… ظٹط§ ط¨ظٹط³طھظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± 63 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط·ط§ط¹ظˆظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ((ط¨ط§ط¨ ط§ظ„طµط؛ظٹط±)) ط¯ظ…ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط®ظپطھ .(275)
6- ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظ† ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ظ…ظ†ط§ظپ ظ…ظƒظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ طŒ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ط² ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ((ط´ط¹ط¨ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨)) ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظƒط§ظپط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ظ„ط¨ط§ط¨ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ )) ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط­ظ„طھ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط§ط«ط± ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط³ط±ط´ط§ط± ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط¯ط± ط´ط¹ط± ظˆ ط¹ظ„ظ… ظپظ‚ظ‡ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ طŒ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ((ظ‚ظ„ظ… ط§ظ…طھ )) ظˆ((ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… )) ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ†ط¯. ((ظ„ظٹط« ط¨ظ† ط³ظ„ظٹظ… )) ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظ† ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ظ…ظ‡ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ†ط¸ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³)) ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(276)
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ظˆ ظ…ط·ظٹط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ((ط¬ظ…ظ„ )) ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ((ط¬ظ†ع¯ طµظپظٹظ† )) ظ‡ظ… ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط§ظپط±ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظٹظ† ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ 70 - 68 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ† ط­ط¯ظˆط¯ 83 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط±((ط·ط§ط¦ظپ )) ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ((ط·ط§ط¦ظپ )) ظ…ط¯ظپظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(277)
7- ط§ط³ظ…ط§ط، ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظٹط³ طŒ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط§ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط³ظ…ط§ط، ط§ط² ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ…طھط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ ط¨ط¹ط«طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ((ط§ط±ظ‚ظ…)) ظƒظ‡ ظ…ط±ظƒط² ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ((ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨)) ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط§ط«ط± ط¢ط²ط§ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ظپط¸ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ((ط­ط¨ط´ظ‡ )) ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط¯طھ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط§ط¬ط¨ط§ط±ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط´ط´ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ط¯. ط´ظˆظ‡ط± ط§ط³ظ…ط§ط، ((ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ )) ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ((ظ…ظˆطھظ‡)) ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±)) ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط²ط§ظٹظٹط¯ ظƒظ‡((ظٹط­ظٹظ‰ )) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯.
ط§ط³ظ…ط§ط، ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ط´طµطھ ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط¬ط§ظ„ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ‰ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط± ظˆ ظ…ط­ط±ظ… ط§ط³ط±ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط®ط¯ظ…ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(278)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation