بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب عصمت انبیا و رسولان (ع), علامه سید مرتضى عسکرى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     esmat_anbiyaa_askari_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     esmat_anbiyaa_askari_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¹ط³ظƒط±ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظ„ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯
ط´ط±ط­ ظƒظ„ظ…ط§طھ ظˆ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§
طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ
ط¢ط«ط§ط± ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ط´ظˆظ…ظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ†
ط¹طµظ…طھ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ
ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…طھظˆظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ :
ط¢ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨
طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§:
ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ ط²ظٹط¯ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ:
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط²ظٹط¯ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡
طھظپط³ظٹط± ط¨ط±ط®ظ‰ ظˆط§عکظ‡ط§ ظˆ ظ…طµط·ظ„ط­ط§طھ
ط´ط±ط­ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظˆط§عکظ‡ط§
طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ„ط؛ظˆظ‰
طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… 
ظˆ ط§ط° ط§ط¨طھظ„ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط¨ظ‡ ط¨ظƒظ„ظ…ط§طھ ظپط§طھظ…ظ‡ظ† ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ط¹ظ„ظƒ ظ„ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ…ط§ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ† ط°ط±ظٹطھظ‰ ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ظٹظ†ط§ظ„ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ†
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ع¯ظپطھ : ط§ط² ظ†ط³ظ„ ظˆ ط°ط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯. (ط¨ظ‚ط±ظ‡ /124)
ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظ„ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ 
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط­ط¬ط± - ط¯ط± ع¯ظپطھ . ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط¯ط§ط±ط¯ - ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
طھظˆ (= ط§ط¨ظ„ظٹط³ ) ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ظ…ظ† ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ع†ظٹط±ع¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ . ظ…طھظ† ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظ‚ط§ظ„ ط±ط¨ ط¨ظ…ط§ ط§ط؛ظˆظٹطھظ†ظ‰ ظ„ط§ط²ظٹظ†ظ† ظ„ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ط؛ظˆظٹظ†ظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† O ط§ظ„ط§ ط¹ط¨ط§ط¯ظƒ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط®ظ„طµظٹظ† O ظ‚ط§ظ„ ... ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظ„ظٹط³ ظ„ظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط³ظ„ط·ظ† ط§ظ„ط§ظ…ظ† ط§طھط¨ط¹ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ظˆظٹظ† O
(ط§ط¨ظ„ظٹط³ ) ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ (ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ) ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‰ طŒ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… O ظ…ع¯ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµطھ ط±ط§ O ظپط±ظ…ظˆط¯:... طھظˆ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظ„ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ع¯ط± ط¨ط± ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯(1)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظٹظˆط³ظپ ظˆ ط²ظ„ظٹط®ط§ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط­ظپط¸ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ط؛ظˆط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظٹط²طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ظ‡ظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‡ظ… ط¨ظ‡ط§ظ„ظˆ ظ„ط§ ط§ظ† ط±ط، ط§ط¨ط±ظ‡ظ† ط±ط¨ظ‡ ظƒط°ظ„ظƒ ظ„ظ†طµط±ظپ ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ط³ظˆط، ظˆ ط§ظ„ظپط­ط´ط§ط، ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ†ط§ ط§ظ„ظ…ط®ظ„طµظٹظ†
ط¢ظ† ط²ظ† ظ‚طµط¯ ظٹظˆط³ظپ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظٹظˆط³ظپ ظ†ظٹط²طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚طµط¯ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… طھط§ ط¨ط¯ظ‰ ظˆ ط²ط´طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ط¯ظˆط± ط³ط§ط²ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯. (ظٹظˆط³ظپ / 24)
ط¹طµظ…طھ طŒ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط§ط°ط§ ط¨طھظ„ظ‰ ط§ط¨ط±ظ‡ظٹظ… ط±ط¨ظ‡ ط¨ظƒظ„ظ…ط§طھ ظپط§طھظ…ظ‡ظ† ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ط¹ظ„ظƒ ظ„ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ…ط§ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ† ط°ط±ظٹطھظ‰ ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ظٹظ†ط§ظ„ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ†
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ع¯ظپطھ : ط§ط² ظ†ط³ظ„ ظˆ ط°ط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯. (ط¨ظ‚ط±ظ‡ /124)
ظˆ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ†ظ‡ظ… ط§ط¦ظ…ظ‡ ظٹظ‡ط¯ظˆظ† ط¨ط§ظ…ط±ظ†ط§...
ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯... (ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، / 73)
ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ (= ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،) ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ظ†ظˆط­ طŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ„ظˆط·طŒ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طŒ ط§ظٹظˆط¨ طŒ ط°ط§ط§ظ„ظƒظپظ„ طŒ ظٹظˆظ†ط³ طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظ‡ط§ط±ظˆظ† طŒ ط¯ط§ظˆط¯طŒ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط²ظƒط±ظٹط§طŒ ظٹط­ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ - ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ - ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ طھظˆطµظٹظپ ظƒط±ط¯ظ‡ : ظ†ط¨ظ‰ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ظˆط²ظٹط± ظˆ ظˆطµظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط´ط±ط·ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط±ط§طŒ ط¸ط§ظ„ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظٹط§ ط¯ط§ظˆط¯ ط§ظ†ط§ ط¬ط¹ظ„ظ†ظƒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶
ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯: ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… . (طµ /26)
ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط¢ط¯ظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط§ط° ظ‚ط§ظ„ ط±ط¨ظƒ ظ„ظ„ظ…ظ„ط¦ظƒظ‡ ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ط¹ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ...
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . (ط¨ظ‚ط±ظ‡ / 30)
ط´ط±ط­ ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ - ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ - ظ¾ط³ ط§ط² طھظپط³ظٹط± ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط´ط±ط­ ظƒظ„ظ…ط§طھ ظˆ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ 
ط§ظ„ظپ - ط§ط؛ظˆظٹطھظ†ظ‰ طŒ ظ„ط§ط؛ظˆظٹظ†ظ‡ظ… طŒ ط؛ط§ظˆظٹظ† :
ط؛ظˆظ‰ :: ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯. ط؛ط§ظˆظ‰ : ظپط±ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ .
ط§ط؛ظˆط§ظ‡ : ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط´ ظƒط±ط¯. ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط؛ظˆظٹطھظ†ظ‰ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط¹ظ† ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆ ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظƒ ط§ظ„ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ط§ط´ ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط¯ظˆط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظٹط¶ظ„ ط¨ظ‡ ظƒط«ظٹط±ط§ ظˆ ظٹظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط«ظٹط±ط§ ظˆ ظ…ط§ ظٹط¶ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ظٹظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† (= ظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯) ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ظپط§ط³ظ‚ط§ظ† ط¨ط¯ظƒط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.(2)
ط¨ - ظ„ط§ط²ظٹظ†ظ† ظ„ظ‡ظ… : ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط²ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط²ظٹظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ (ط²ط´طھ ) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(3)
ط¬ - ط§ظ„ظ…ط®ظ„طµظٹظ† : ظ¾ط§ظƒط§ظ† : ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ - ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط®ط§ظ„طµ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ - ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± طµط§ظپظ‰ ط´ط§ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¯ - ط¨ظƒظ„ظ…ط§طھ : ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ظˆ ط§طھظپط§ظ‚ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ظ…ط¨طھظ„ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³طھط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ظˆ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† طŒ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط¢طھط´ طŒ ط°ط¨ط­ ظ¾ط³ط±ط´ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† .
ظˆ - ظپط§طھظ…ظ‡ظ† : ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ طھط§ظ… ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.
ط² - ط¬ط§ط¹ظ„ظƒ : ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ… . ط¬ط¹ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚ طŒ ط§ظٹط¬ط§ط¯طŒ ط­ظƒظ… طŒ طھط´ط±ظٹط¹ طŒ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‚طµظˆط¯طŒ ط¯ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ط®ظٹط± ط§ط³طھ .
ط® - ط§ظ…ط§ظ…ط§: ط§ظ…ط§ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ…ظ‚طھط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط±.
ط· - ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† : ط³طھظ… ظƒط§ط±ط§ظ† . ط¸ظ„ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ظ‡ط± ع†ظٹط² ط¯ط± ط؛ظٹط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظƒط§ط± ظ†ط§ط¨ط¬ط§طŒ ظˆ ظ†ظٹط² طھط¬ط§ظˆط² ط§ط² ط­ظ‚ طŒط¸ظ„ظ… ط§ط³طھ .
ط¸ظ„ظ… ط³ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ :
ظ†ط®ط³طھ - ط¸ظ„ظ… ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ط´ط±ظƒ ظˆ ظƒظپط± ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ط¢ظٹظ‡ (13) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ط´ط±ظƒ ظ„ط¸ظ„ظ… ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط±ظƒط¸ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ط¹ط§ظ… ط¢ظٹظ‡ (175) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ظپظ…ظ† ط§ط¸ظ„ظ… ظ…ظ…ظ† ظƒط°ط¨ ط¨ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ... ظˆ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¸ط§ظ„ظ… طھط± ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¯ظˆظ… - ط¸ظ„ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظˆط±ظ‰ ط¢ظٹظ‡ (42) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ„ط³ط¨ظٹظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹط¸ظ„ظ…ظˆظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ظƒظٹظپط± طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظˆظ… - ط¸ظ„ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ (231) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
... ظˆ ظ…ظ† ظٹظپط¹ظ„ ط°ظ„ظƒ ظپظ‚ط¯ ط¸ظ„ظ… ظ†ظپط³ظ‡ ... ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط·ظ„ط§ظ‚ ط¢ظٹظ‡ (1) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ظˆ ظ…ظ† ظٹطھط¹ط¯ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط¸ظ„ظ… ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھط¬ط§ظˆط² ظƒظ†ط¯ ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط¸ظ„ظ… ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط¸ظ„ظ… ط¨ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھطµظپ ط¨ظ‡ط¸ظ„ظ… ع¯ط±ط¯ط¯ - ط¯ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ط±ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯: ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط­ط§ظ„ ظٹط§ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ - ط§ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ‰ - ظ‡ظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ط§: ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط§ظ…ط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ‚طµط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯.
ظƒ - ط±ط§ظ‰ : ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط§ ع†ط´ظ… : ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ : ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط§ط³طھ .
ظ„ - ط¨ط±ظ‡ط§ظ† : ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ط­ظƒظ… طŒ ط­ط¬طھ ط±ظˆط´ظ† ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظٹظˆط³ظپ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ظٹط¯ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯.
طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ 
ط¯ط± ط¢ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط¯ظˆط±ظ… ط³ط§ط®طھظ‰ طŒ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط§ظˆ ط§ظٹظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ط´ ط±ط§ ظ†ظٹط²طŒ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط­ظ„ ط¢ظٹظ‡ (63) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ظ‚ط¯ ط§ط±ط³ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ…ظ… ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ظƒ ظپط²ظٹظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ظ…
ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² طھظˆ ظ†ظٹط²طŒ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ظˆظ„ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ (ط²ط´طھ ) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط¯.
ظˆ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ظپط§ظ„ ط¢ظٹظ‡ (48) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ظˆ ط§ط° ط²ظٹظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… ظˆ ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ„ظƒظ… ط§ظ„ظٹظˆظ… ...
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ (ط²ط´طھ ) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ع†ظٹط±ع¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯...
ظˆ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ظ…ظ„ ط¢ظٹظ‡ (24) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
... ظٹط³ط¬ط¯ظˆظ† ظ„ظ„ط´ظ…ط³ ظ…ظ† ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط²ظٹظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… ظپطµط¯ظ‡ظ… ط¹ظ† ط§ظ„ط³ط¨ظٹظ„
ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ (ط²ط´طھ ) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ (ط²ط´طھ ) ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ط´ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ…ع¯ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط®ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظ„ط·ظ‡ ظˆ ع†ظٹط±ع¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ع¯ط± ط¨ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯: ظپط±ظˆط´ط¯ع¯ط§ظ† ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ط¯ط± ط·ظ‰ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظٹظˆط³ظپ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط²ظ„ظٹط®ط§طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ظ‡ظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ط§ ظ„ظˆظ„ط§ ط§ظ† ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط±ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ظ‚طµط¯ ظٹظˆط³ظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹظˆط³ظپ ظ†ظٹط²طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚طµط¯ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ„ظٹط®ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظˆط³ظپ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط®ط§ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط²ظ„ظٹط®ط§ ظ…ظ„ظƒظ‡ ظ…طµط± ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ظٹظˆط³ظپ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…طµظ…ظ… ط´ط¯ طھط§ ط§ط² ظٹظˆط³ظپ ظƒط§ظ… ط³طھط§ظ†ط¯. ظˆ ظٹظˆط³ظپ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ظٹط²طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط§ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ط± ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظٹط§ ظ…طµظ…ظ… ط¨ط± ظپط­ط´ط§ط، ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط²ظˆط¨طھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯: ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ„ظƒظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ط±ظپط§ظ‡ ظˆط§ظ†ظˆط«ظٹطھ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط؛ظٹط§ط±!
ظˆظ„ظ‰ ظٹظˆط³ظپ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¹ظپطھ ظˆط±ط²ظٹط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظˆط³ظپ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظƒط§ط±: ظƒط´طھظ† ظٹط§ ظپط­ط´ط§ط، ط±ط§ - ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ - ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯.
ط¢ط«ط§ط± ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ط´ظˆظ…ظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ†
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ظƒ ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ع¯ط³طھط±ط´ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ط´ظˆظ…ظ‰ ط¨ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… . ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ط¯ط¯ ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… :
ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ (185) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ظ†ط²ظ„ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ط¯ظ‰ ظ„ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط¨ظٹظ†ط§طھ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظپط±ظ‚ط§ظ† ظپظ…ظ† ط´ظ‡ط¯ ظ…ظ†ظƒظ… ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظپظ„ظٹطµظ…ظ‡ ...
ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طھط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ¾ط³ طŒ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط´ ط¨ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ†ط§ ط§ظ†ط²ظ„ظ†ط§ظ‡ ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ ط§ط¯ط±ط¦ظƒ ظ…ط§ ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط®ظٹط± ظ…ظ† ط§ظ„ظپ ط´ظ‡ط± طھظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط§ظ„ط±ظˆط­ ظپظٹظ‡ط§ ط¨ط§ط°ظ† ط±ط¨ظ‡ظ… ظ…ظ† ظƒظ„ ط§ظ…ط± ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ‰ ط­طھظ‰ ظ…ط·ظ„ط¹ ط§ظ„ظپط¬ط±
ظ…ط§ ط¢ظ† (= ظ‚ط±ط¢ظ† ) ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظˆ ع†ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ع†ظٹط³طھ طں ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط¨ط§ ط§ط°ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ط´ط¨ظ‰ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… طھط§ ط·ظ„ظˆط¹ ظپط¬ط±.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ظ‰ ط§ط² ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط¨ طŒ ط´ط¨ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط§ظ„ط¯ظ‡ط±طŒ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¢ظ† ظ†ظٹط²طŒ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط§ظ„ط¯ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ع¯ط³طھط±ط´ â€چ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ظ…ط¨ط­ط« ظ†ط³ط® ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط´ط¯ظ† ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط¢ط¯ظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط± ط¢ط¯ظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ط§ط²ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ط´ط¯ظٹظ… . ظˆ ظ†ظٹط²طŒ ط¹طµط± ظ†ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ظƒطھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¹طµط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط¯ط± ط¹ط±ظپط§طھ طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ : ط¹ط±ظپط§طھ طŒ ظ…ط´ط¹ط± ظˆ ظ…ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظˆ ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† طھط§ ط§ط¨ط¯ ط§ظ„ط¯ظ‡ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ط«ط± ع¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ط± ظ¾ط´طھظ‡ ع¯ظ„ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط§ط«ط± ظ†ظٹط²طŒ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† طŒ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط§ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ط§طھط®ط°ظˆط§ ظ…ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ…طµظ„ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط§ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
ط³ط±ط§ظٹطھ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط´ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ†ط­ظˆط³طھ ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¬ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھط¨ظˆظƒ طŒ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظ†ظ‡ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ط؛ط²ظˆظ‡ طھط¨ظˆظƒ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ط­ط¬ط± ظ…ط­ظ„ ظ‚ظˆظ… ط«ظ…ظˆط¯ ط¯ط± ظˆط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ‰ ط´ط§ظ… ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط§ط² ع†ط§ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¢ط¨ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯: ط§ط² ط¢ط¨ ط§ظٹظ† ظ…ط­ظ„ ظ†ظ†ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظˆط¶ظˆ ظ†ط³ط§ط²ظٹط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط¨ ظ…ط´ظƒ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط®ظ…ظٹط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظٹظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´طھط±ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† (= ظ‚ظˆظ… ط«ظ…ظˆط¯) ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط³ط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظˆع† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¬ط± ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± طµظˆط±طھ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ط§ طھط¯ط®ظ„ظˆط§ ط¨ظٹظˆطھ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¸ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ†طھظ… ط¨ط§ظƒظˆظ†
ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظ†ط´ظˆظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط¬ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظ…ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظˆظ‰ ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط³طھ طŒ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹظپظƒظ† ! ظˆ ط§ظˆ ط¨ط¯ظˆط±ط´ ط§ظپظƒظ†ط¯.(4)
ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ظٹط² ط±ط® ط¯ط§ط¯.ظ†طµط± ط¨ظ† ظ…ط²ط§ط­ظ… - ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظˆ - ط¯ط±ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طµظپظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:(5)
ظ…ط®ظ†ظپ ط¨ظ† ط³ظ„ظٹظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ط§ط¨ظ„ (6) ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط¨ط§ط¨ظ„ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ظپط±ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ…ط±ظƒط¨طھ ط±ط§ طھظٹط²طھط± ط¨ط±ط§ظ† طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¹طµط± ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ† ط¨ع¯ط²ط§ط±ظٹظ… . ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط±ظƒط¨ط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط§ط² ظ¾ظ‰ ط§ظˆ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظ„طµط±ط§ظ‡ ع¯ط°ط´طھ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¹طµط± ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.(7)
ظˆط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط§ط² ظ¾ظ„ طµط±ط§ط©ع¯ط°ط´طھظٹظ… . ط¹طµط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¹ط°ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظ†ط¨ظ‰ ظٹط§ ظˆطµظ‰ ظ†ط¨ظ‰ ط§ظ‰ ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ع¯ط²ط§ط±ط¯.(8)
ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طŒ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ع¯ط³طھط±ط´ ظٹط§ظپطھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ†ط­ظˆط³طھ ظ†ظٹط²طŒ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ظ‚ظ‰ ظˆ ظ†ع¯ظˆظ† ط¨ط®طھط´ ط؛ط¶ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط³ط±ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ .
ط¹طµظ…طھ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ 
ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¢طھط´ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¢طھط´ع¯ظٹط±ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط³ظ†ع¯ ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ(9) ظ…ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ط¬ظ†ط§طھ ط¹ط¯ظ† ظ…ط¨ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط±طŒ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط±ظƒ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط²ط´طھ ظˆ ظپط­ط´ط§ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظˆ ط¯ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¯ظ„ ظˆ ظ†ظپط³ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ط³ظˆط، ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ط®ط¯ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط®ط·ط§ظ‰ ظ†ط§ط±ظˆط§ طµط§ط¯ط± ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظٹظ†ط§ ظˆ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط³ط±ظ‰ ظ†ط§ظ‡ظ…ظˆط§ط± ظˆ ظ¾ط± ظ…ظ‡ظ„ظƒظ‡ ط·ظ‰ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¨ظٹظ†ط§ ط§ط² ظ…ظ‡ط§ظ„ظƒ ظˆ ظ¾ط±طھع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ†ظٹط²طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظˆ ظٹط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ط¨ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ع¯ظˆط§ط±ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ† طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط·ط¨ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط¬ظ‡ط² ط¨ظ‡ ظ…ظٹظƒط±ظˆط³ظƒظ¾ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ…ظٹظƒط±ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط¢ط¨ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ…طµط±ظپ طھطµظپظٹظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ…ط«ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨طµظٹط±طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط²ط´طھ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ط´طھظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ‚ط¨ط§ط­طھ ط¢ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظˆ طھط¬ط³ظ… ط¢طھط´ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ ظٹط§ طھط±ظƒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط´ط¨ظ‡ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظٹط§طھ ظ…طھط´ط§ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ط§ط³طھط´ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط®ط·ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط¨ط§ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¬ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط³ط§ط®طھع¯ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط·ظˆظ„ ط¨ط­ط« طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
ط§ظ„ظپ - ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ط¨ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط³ط§ط®طھظ†ط¯
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ط§ ط¨ظٹظˆظ‡ ط§ظˆط±ظٹط§ ظˆط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ط²ظٹظ†ط¨ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… :
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§طµط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ظˆ ط§ط°ظƒط± ط¹ط¨ط¯ظ†ط§ ط¯ط§ظˆط¯ ط°ط§ ط§ظ„ط§ظٹط¯ ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆط§ط¨ O ط§ظ†ط§ ط³ط®ط±ظ†ط§ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظ„ ظ…ط¹ظ‡ ظٹط³ط¨ط­ظ† ط¨ط§ظ„ط¹ط´ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ط´ط±ط§ظ‚ O ظˆ ط§ظ„ط·ظٹط± ظ…ط­ط´ظˆط±ظ‡ ظƒظ„ ظ„ظ‡ ط§ظˆط§ط¨ O ظˆ ط´ط¯ط¯ظ†ط§ ظ…ظ„ظƒظ‡ ظˆ ط،ط§طھظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظˆ ظپطµظ„ ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ O ظˆ ظ‡ظ„ ط§طھظƒ ظ†ط¨ظˆط§ ط§ظ„ط®طµظ… ط§ط° طھط³ظˆط±ظˆط§ ط§ظ„ظ…ط­ط±ط§ط¨ O ط§ط° ط¯ط®ظ„ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ ظپظپط²ط¹ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظ„ط§طھط®ظپ ط®طµظ…ط§ظ† ط¨ط؛ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظپط§ط­ظƒظ… ط¨ظٹظ†ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظ„ط§ طھط´ط·ط· ظˆ ط§ظ‡ط¯ظ†ط§ ط§ظ„ظ‰ ط³ظˆط§ط، ط§ظ„طµط±ط§ط· O ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ط®ظ‰ ظ„ظ‡ طھط³ط¹ ظˆ طھط³ط¹ظˆظ† ظ†ط¹ط¬ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط¹ط¬ظ‡ ظˆط­ط¯ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظƒظپظ„ظ†ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¹ط²ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ O ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‚ط¯ ط¸ظ„ظ…طھ ط¨ط³ظˆط§ظ„ ظ†ط¹ط¬طھظƒ ط§ظ„ظ‰ ظ†ط¹ط§ط¬ظ‡ ظˆ ط§ظ† ظƒط«ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظ„ط·ط§ط، ظ„ظٹط¨ط؛ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط،ط§ظ…ظ†ظˆط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµظ„ط­طھ ظˆ ظ‚ظ„ظٹظ„ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظˆ ط¸ظ† ط¯ط§ظˆط¯ ط§ظ†ظ…ط§ ظپطھظ†ظ‡ ظپط§ط³طھط؛ظپط± ط±ط¨ظ‡ ظˆ ط®ط± ط±ط§ظƒط¹ط§ ظˆ ط§ظ†ط§ط¨ O ظپط؛ظپط±ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط°ظ„ظƒ ظˆ ط§ظ† ظ„ظ‡ ط¹ظ†ط¯ظ†ط§ ظ„ط²ظ„ظپظ‰ ظˆ ط­ط³ظ† ظ…ط§ط¨ O ظٹط§ ط¯ط§ظˆط¯ ط§ظ†ط§ ط¬ط¹ظ„ظ†ظƒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظپط§ط­ظƒظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ... O
ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط´ظƒظٹط¨ط§ ط¨ط§ط´ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ظˆط¯ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظˆط§ط¨ ط¨ظˆط¯ O ظ…ط§ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط³ط®ط± ط§ظˆ ط³ط§ط®طھظٹظ… ظƒظ‡ طµط¨ط­ ظˆ ط´ط¨ ط¨ط§ ظˆظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ O ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ O ط­ظƒظˆظ…طھط´ ط±ط§ ط§ط³طھظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ‚ط¶ط§ظˆطھط´ ط¯ط§ط¯ظٹظ… O ط¢ظٹط§ ط®ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط®ط§طµظ…ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ط±ط³ظٹط¯طں ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط±ظپطھظ†ط¯طں O
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط§ظˆط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طھط±ط³ظٹط¯ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ†طھط±ط³ ! ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط´ط§ظƒظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ طŒ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ظƒظ† ظˆ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ…ط´ظˆطŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ† O ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظٹط´ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ…ظٹط´ ط¯ط§ط±ظ… . ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط³ظ¾ط§ط± ظˆ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ط±ط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯! O (ط¯ط§ظˆط¯) ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظٹط´ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط´ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط´ط±ظٹظƒط§ظ† ط¨ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط³طھظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¯ط§ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط´ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظ¾ط³ طŒ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظƒظˆط¹ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط§ط±ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ O ظ…ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط¬ط§ظ…ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ O ( ظˆ ع¯ظپطھظٹظ… :) ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯! ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… . ظ¾ط³ طŒ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ظƒظ† ... O (طµ / 17 - 26)
1 - ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¨ظ‡ :
ط·ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط§ط² ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¨ظ‡ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ طھط­طھ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط²ط¨ظˆط± ط±ط§ ط¨ط± ظˆظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپظ† ط¢ظ‡ظ†ع¯ط±ظ‰ ط§ط´ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط®طھ ظˆ ط¢ظ‡ظ† ط±ط§ ط±ط§ظ… ط¯ط³طھ ط§ظˆ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ طھط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ - ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ - ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ طµظˆطھظ‰ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط²ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ - ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ - ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆط­ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط´ â€چ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ… ظˆ ط¢ط±ط§ظ… طµظˆطھ ظˆ ط¢ظˆط§ط²ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯. ط´ظٹط§ط·ظٹظ† طŒ ظ…ط²ظ…ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط±ط¨ط·ظ‡ط§ ظˆ طµظ†ط¬ ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظˆط§ط² ط§ظˆ ط³ط§ط®طھظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظ„ط§ط´ع¯ط± ظˆ ط¹ط§ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ظ¾ط§ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ†ط¨ظ‰ ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظƒظˆط´ط§ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† طŒ ط³ظ¾ط³ (ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ) ط¯ع†ط§ط± ظپطھظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط´ط¯:
ط§ظˆ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ طھظ„ط§ظˆطھط²ط¨ظˆط± ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¢ظ† طŒ ط¨ط§ط؛ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط´ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ…ط±ظˆط² طھط§ ط´ط¨ ظ‡ظٹع† ظƒط³ â€چ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظٹط¯. ظˆ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط´ط¯طŒ ط²ط¨ظˆط± ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط´ط±ظپ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط؛ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط²ط¨ظˆط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒط¨ظˆطھط±ظ‰ ط·ظ„ط§ظٹظٹظ† ط³ط± ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ظ†ط´ط³طھ . ط¯ط§ظˆط¯ ط³ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ع¯ظپطھ ط´ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ : ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ظˆط±ط´ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ظƒط¨ظˆطھط± ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨طھظ„ط§ ظˆ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¯ط§ظˆط¯طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯. ط¯ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ ع¯ط´ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ظ¾ط³ ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ظ¾ط± ظƒط´ظٹط¯طŒ طھط§ ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظ¾ط±ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط؛ع†ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯. ط¨ط§ ع†ط´ظ… طھط¹ظ‚ظٹط¨ ط§ط´ ظƒط±ط¯ طھط§ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯: ط²ظ†ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯. ط²ظ†ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ظˆط¬ط§ظ‡طھ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ .
ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ط±ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط²ط¨ظˆط± ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆظ„ظ‰ ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ط²ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹط´ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظپط±ط³طھط§ط¯. ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ„ط´ع¯ط± ط±ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ - ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ - ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‡ط§ظ„ظƒ ظˆ ط®ط·ط± ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ط¯. ط¯ط§ظˆط¯ ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط²ظ† ط¯ط§ط´طھ . ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ظ† ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯. ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط²طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§طµظ…ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ طھطµظˆظٹط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¯ط§ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظٹط¯طں ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ†طھط±ط³ ! ظ…ط§ ظ‚طµط¯ ط³ظˆط، ظˆ ظ†ط§ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط´ط§ظƒظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… طھط§ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ظ¾ط³ طŒ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ظƒظ† ظˆ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ…ط´ظˆطŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ† . ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظٹط§ظˆط±طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط؛ظٹط± ط­ظ‚ ظ†ط±ط§ظ† . ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ط§ظˆط±ظٹط§ ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ظ† ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ ع¯ظپطھ :ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ† .ط§ظˆ ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظٹط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ…ظٹط´ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ ظˆط¯ط± ط³ط®ظ† ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ط±ط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط²ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ع†ظˆظ† ط§ط² ظ…ظ† ظ‚ظˆظ‰ طھط± ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ . ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ظ…ظٹط´ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ظ…ظٹط´ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ طھظ‡ظ‰ ط¯ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط§ظˆط¯ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯. ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط¹ظˆط§ ظƒظ‡ ط³ط§ظƒطھ ط¨ظˆط¯ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط±ط§ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆ ع†ط´ظ…طھ (= ط¯ظ…ط§ط؛طھ ) ط±ط§ ط¨ط§ طھظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… ! ط¯ط§ظˆط¯ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط±ظپطھط§ط± ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆط±ظٹط§ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ…ط´ ط³ط¨ط²ظ‡ ط±ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ع¯ظˆط´طھ طµظˆط±طھط´ ط±ط§ ط²ط®ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظˆط¯ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .
ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ ط¨ط®ط´ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طں ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯! - ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ - ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ! ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط¯ط± ط®ظˆظ† ظˆظ‰ ط³طھظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ط´ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ طھظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ط§ظˆط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط؛ظ… ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظٹط§ظپطھ . ط®ط·ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ظƒظپ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھط´ طھط±ط³ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط؛ط°ط§ ظˆ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ ظƒظپ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط§ط«ط± ط®ط·ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯.(10)
2 - ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ :
ط¯ط§ظˆط¯ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط²ظ†ط§ظ†ط´ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ظˆ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† : ظ‡ظ… ظ¾ظ†ط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ظ¾ظ†ط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯ط´ط§ظ† ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط±ظˆط² ظˆظٹعکظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ط´ط¯ ع¯ظپطھ : ظ¾ظ†ط¯ ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ظ…طھط°ظƒط± ط´ظˆظٹط¯. ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ع¯ط°ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯طں ط¯ط§ظˆط¯ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ† ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط±ظˆط² ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ ظƒظ‡ ط´ط¯طŒ ط¯ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط³طھ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط´ظˆط¯. ط¨ط± ط±ظˆظ‰ طھظˆط±ط§طھ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¢ظ† ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھظ„ط§ظˆطھط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظƒط¨ظˆطھط±ظ‰ ط·ظ„ط§ظٹظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظˆط§ظ† ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ . ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط± ط²ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¯ظˆط±طھط± - ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ط´ ظ†ظƒظ†ط¯ - ظ†ط´ط³طھ . ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط±ظپطھ طھط§ ع†ط´ظ…ط´ â€چ ط¨ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط´ط³طھط´ظˆ ط§ظپطھط§ط¯. ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط±ط¯. ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ط²ظ† ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط± ط´ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ط´ ط¨ظٹظپط²ظˆط¯. ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ ع¯ظ…ط§ط±ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ† ط¨ط±ظˆط¯طŒ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ â€چ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.(11)
3 - ط±ظˆط§ظٹطھ ظٹط²ظٹط¯ ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ :
ط·ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط³ظٹظˆط·ظ‰ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظٹط²ظٹط¯ ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ظٹط¯ ظپظ„ط§ظ† ظƒط³ (= ط§ظˆط±ظٹط§) ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ طھط§ط¨ظˆطھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ - طھط§ط¨ظˆطھ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†طµط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ - ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ طھط§ط¨ظˆطھ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طھط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط¨ع¯ط±ظٹط²ط¯.ط§ظˆط±ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط± ط¯ط§ظˆط¯ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ... ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ع†ظ‡ظ„ ط´ط¨ ط¯ط±ظ†ع¯ ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ط² ط³ط±ط´ظƒط´ ط³ط¨ط²ظ‡ ط±ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طµظˆط±طھط´ ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯. ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† ! ط¯ط§ظˆط¯ ظ„ط؛ط²ظٹط¯طŒ ظ„ط؛ط²ط´ظ‰ ط¯ظˆط±طھط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظپ ط¯ط§ظˆط¯ ط±ط­ظ… ظ†ظƒظ†ظ‰ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط´ ط±ط§ ظ†ط¨ط®ط´ظ‰ طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ‡ظ„ ط´ط¨ طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط®ط´ظˆط¯طŒ ظˆ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط¯ظ„ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ظپظ„ط§ظ† (= ط§ظˆط±ظٹط§) ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ط®ظˆظ† ظ…ظ† ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ ط§ط³طھ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط³ظˆط§ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ظ… . ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط±ظ†ع¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯! ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ع¯ظˆ: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط±ط§ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ظˆظ†طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¨ط®ط´ . ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط¢ظ† طھظˆط³طھ ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ظٹط§ طھظ…ط§ظٹظ„ ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ط¯ط± ط¹ظˆط¶ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ط§ط´ط¯.
* * *
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ†ط¨ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒطھط¨ طھظپط³ظٹط± ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ
ط§ظ„ظپ - ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¨ظ‡ :
ظ¾ط¯ط± ظˆظ‡ط¨ ط§ط² ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ط±ظ‰ (= ط®ط³ط±ظˆ) ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯. ط¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ط´ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظˆظ‡ط¨ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظ†ظˆط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ طھط§ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ظƒظ†ظٹط³ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھط±ط³ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط¹ط¯ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¯ظƒطھط± ط¬ظˆط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ظˆظ‡ط¨ ط±ظٹط´ظ‡ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظٹظˆظ†ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­ظ…ظٹط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظƒط´ظپ ط§ظ„ط¸ظ†ظˆظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ظ‚طµطµ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(12)
ط¨ - ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ :
ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ طŒ ط§ط¨ظˆط³ط¹ظٹط¯طŒ ظ¾ط¯ط±ط´ ط؛ظ„ط§ظ… ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط«ط§ط¨طھ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 110 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯. ط¨ط³ظٹط§ط± ظپطµظٹط­ ظˆ ط¨ظ„ظٹط؛ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظٹط¦طھ ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط¨طھ ظˆ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .(13)
ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ:
ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظˆظ‰ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ط³ظ„ظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط­ط« ظˆ ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¸ط§ظ„ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط­ط¬ط§ط¬ ط±ط§ ط±ظˆط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ .
ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظˆ:
ط¯ط± ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ظ„ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط­ط³ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯. ظˆظ‰ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ط² ظپظ„ط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط­ط³ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظˆ. ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط³طھ .(14)
ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ع†ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ†ط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظپظ„ط§ظ† ظƒط³ â€چ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط­ط¯ظٹط« ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ†ظٹط²طŒ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط³ط¹ظٹط¯! ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طں ع¯ظپطھ : ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ! ع¯ظˆظٹط¯: ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ… .
ظˆ ظ†ظٹط²طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظپطھظˆط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط®طھظ„ظپ طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظٹط§ ط±ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظپطھظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط±ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹط¯ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط³طھ .(15)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ طŒ ظˆ ط§طµظ„ ط¨ظ† ط¹ط·ط§ط، (ظ…طھظˆظپط§ظ‰ : 131 ظ‡ ) ط¨ظ†ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ط¹طھط²ط§ظ„ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¹ظˆط¬ط§ط، ط²ظ†ط¯ظٹظ‚ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¹ظˆط¬ط§ط، ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ط³طھط§ط¯طھ (= ط­ط³ظ† ) ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط§طµظ„ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯! ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ظ† ط¯ط±ظ‡ظ… ظˆ ط¨ط±ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯. ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ط³ظ„ظƒ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¬ط¨ط±ظ‰ طŒ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ ظˆط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¹ظˆط¬ط§ط، ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 155 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظپط± ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‚ظ‡ ط§ط´ ظ…ط¹ط¯ظˆظ… ظƒط±ط¯. ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط¹ط¯ط§ظ… ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط­ط¯ظٹط« ط¬ط¹ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط±ظˆط² ط±ظˆط²ظ‡ طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظپط·ط§ط± ظˆ ط§ظپط·ط§ط±طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط¯ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… .(16)
ط¬ - ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط§ظ† ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ :
ظ‚طµظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط² ط¨طµط±ظ‰ طŒ ط²ط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯
ط¯ط± طھظ‡ط°ظٹط¨ ط§ظ„ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط²ظ‰ ظˆ طھظ‡ط°ظٹط¨ ط§ظ„طھظ‡ط°ظٹط¨ ط§ط¨ظ† ط­ط¬ط±طŒ(17) ط¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظˆظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظپ - ط²ظ‡ط¯ ط§ظˆ:
ط§ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¬ط³ظ…ط´ ظ†ط­ظٹظپ طŒ ط¨ط¯ظ†ط´ طھظƒظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ظ†ع¯ط´ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط´ط¯. ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ طھط§ ط¨ط± ط¢ط¨ ط®ظ†ظƒ ط¯ط± ط±ظˆط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ع¯ط±ظٹظٹظ… ! ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¢ط¨ ط³ط±ط¯ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ط±! ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ظ‚ظ„ ظ…ظ† ط­ط±ظ… ط²ظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„طھظ‰ ط§ط®ط±ط¬ ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ظˆط§ظ„ط·ظٹط¨طھ ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط²ظ‚ ظ‚ظ„ ظ‡ظ‰ ظ„ظ„ط°ظٹظ† ط،ط§ظ…ظ†ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظٹظˆظ‡ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§...
ط¨ع¯ظˆ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط²ظٹظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط·ظٹط¨ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط­ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں! ط¨ع¯ظˆ: ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§... (ط§ط¹ط±ط§ظپ / 32)
ط¨ - ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظˆ:
ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ط³ظ„ظƒ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط±ظˆط§ظٹطھط¶ط¹ظٹظپ ط¨ظˆ ط¯.( 18)
ط§ط² ط´ط¹ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ع¯ط± ط±ط§ظ‡ط²ظ†ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ طھط§ ط§ظˆ ظˆظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹظ… . ظˆ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ع¯ط± ط²ظ†ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط¨ظٹط´طھط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… طھط§ ط§ط² ط§ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ… .
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯:ط­ط¯ظٹط« ط§ط´ ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆ ظ…طھط±ظˆظƒ ظˆ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
ط§ط¨ظˆط­ط§طھظ… ع¯ظˆظٹط¯: ظˆط§ط¹ط¸ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظ†ط³ ط¨ط³ظٹط§ط±
ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ†ط¸ط± ظˆ طھط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ط¯. ط­ط¯ظٹط« ظˆظ‰ ط¶ط¹ظٹظپ ط§ط³طھ .

ط¯ط± طھظ‡ط°ظٹط¨ ط§ظ„طھظ‡ط°ظٹط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ط§ط¨ظ† ط­ط¨ط§ظ† ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط› ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط­ظپط¸ ظˆ ط¶ط¨ط· ط¯ط±ط³طھ ط­ط¯ظٹط« ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ط؛ظپظ„طھ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط­ط³ظ† ط±ط§ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ†ط³ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ظ†ظ‚ظ„ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظˆ ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط´ع¯ظپطھظ‰ ! ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط§ظ† ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ط§ظ„ (120) ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯.(19)
ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…طھظˆظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ 
ظ†ط®ط³طھ - ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¨ظ‡ : 
ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆظ‡ط¨ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طŒ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط®ظ„ظˆطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† طھظˆط±ط§طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ظƒط¨ظˆطھط±ظ‰ ط·ظ„ط§ظٹظٹظ† طŒ ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط±ظˆط¨ط±ظˆظٹط´ ظ†ط´ط³طھ . ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط± ط²ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¯ظˆط±طھط± ظ†ط´ط³طھ . ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ط§ط´ ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆط±ظٹط§ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط´ط³طھط´ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھ . ط§ط² ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ط´ â€چ ط¯ط± ط´ع¯ظپطھ ط¢ظ…ط¯. ط¢ظ† ط²ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ† ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ ظ…ط³طھظˆط± ظƒط±ط¯. ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¨ظٹط´ ظ…ظپطھظˆظ† ظˆظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظƒط´طھظ† ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط·ط±ط­ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…طھظ† ط±ظˆط§ظٹطھ :
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ظٹظƒ ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ظ‚ط§ظ„ ظˆظ‡ط¨ ظˆظ‡ط¨ ع¯ظپطھ : ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظˆظٹط¯: ظپظ‰ ظ…ط§ ظٹط²ط¹ظ… ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ† ط±ظ‡ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط§ ط¨ظ‡ طھظˆط±ط§طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط±ط³ظپط± طµظ…ظˆط¦ظٹظ„ ط¯ظˆظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طŒ ط¯ط§ظˆط¯ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظٹطھط´ط¨ط¹ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظˆط±ظٹط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط¨ط³طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط²ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ - ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط± ط®ط¯ط§! - ط¨ط§ط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. طھط§ ط¢ط®ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† .
ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆظ‡ط¨ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ظپط± طµظ…ظˆط¦ظٹظ„ طھظˆط±ط§طھطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‡ط¨ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طھظˆط±ط§طھ ظˆ ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ط² ط³ط§ظٹط± ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ - ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ - ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط¯ط±ط§ظٹظ‡ (= ط­ط¯ظٹط« ط´ظ†ط§ط³ظ‰ )طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ظٹط§ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯.
ط¯ظˆظ… - ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ : 
ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط³ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظˆظ‡ط¨ ط§ط³طھ . ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط¯ط§ظˆط¯ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ط§ ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط®ط´ â€چ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظٹط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط§طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط³ظ†ط¯ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط±ط³ظ„ (= ط¨ط¯ظˆظ† ط³ظ†ط¯) ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ظ…ط¯ط±ظƒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹطھظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¨ظ‡ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ظˆظٹط§ظ†ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط§طھ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒط§ط± ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ¾عکظˆظ‡ط´ع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ظ…ط¯ط±ظƒ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط² ط±ط§ظˆظٹط§طھ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ط§ط±ط³ط§ظ„ ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط³ظ†ط¯طŒ ظƒط§ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆظ‰ ط¨ط± ظپظ‡ظ… ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط«ط±ظ‰ ط¯ظˆ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط¨ظٹط´طھط± ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ط±ط§ ظ…ط±ط³ظ„ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ظƒط§ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط± ط؛ظٹط± ظ…طھط®طµطµظٹظ† ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ…ط¯ط±ط§ظٹظ‡ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط³ظˆظ… - ط±ظˆط§ظٹطھ ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ„ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ : 
ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط§ظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط³ طµط­ط§ط¨ظ‰ ظˆ ظˆظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ط¨ط± ط§ظ†ط³ ظˆ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ط²ط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¹ط§ط¨ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط§ط³طھ . ط­ط§ظ„ طŒ ط§ط«ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط§ظ† ط¹ط§ط¨ط¯ ظˆ ط²ط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ظˆ ظ‚طµظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ ! ظˆ ط¢ظٹط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§ظˆط§ط±ط¯ ظˆ ط؛ظٹط± ظ…طھط®طµطµ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط¯ط±ط§ظٹظ‡ (= ط­ط¯ظٹط« ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ) ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ط³ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں! ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظپط³ط±ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط·ط¨ط±ظ‰ (ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 310 ظ‡ ) طھط§ ط³ظٹظˆط·ظ‰ (ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 911 ظ‡ ) ظ†ظٹط² ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط­ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ طھظپط³ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯!!
ظ†ظ‚ظ„ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ظˆ ط³ط§ط®طھع¯ظ‰ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± طµط­ط§ط¨ظ‡ ظˆ طھط§ط¨ط¹ظٹظ† ظ†ظٹط²طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
1 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¹ط§طµ : ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط®ط±ط¬ظٹظ† ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط؛ط²ظˆط§طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¯ط±ظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
2 - طھظ…ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ‰ : ط§ظˆ ط§ط¨طھط¯ط§ ط±ط§ظ‡ط¨ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚طµظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ .
ط§ظٹظ† ظ‚طµظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ع¯ط³طھط±ط´ ظٹط§ظپطھ .
3 - ظƒط¹ط¨ ط§ظ„ط§ط­ط¨ط§ط±: ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¹طµط± ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظ…ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
1 - ظ…ظ‚ط§طھظ„ ط¨ظ† ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط±ظˆط²ظ‰ (ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 150 ظ‡ ):
ظˆظ‰ ط§ط² ظ…ظپط³ط±ط§ظ† ظ…ط´ظ‡ظˆط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ط³طھ . ط´ط§ظپط¹ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط§ط± ط³ظ‡ ظ†ظپط±ظ†ط¯: ظ…ظ‚ط§طھظ„ ط¨ظ† ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ†ط¯ط± طھظپط³ظٹط±طŒ ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط± ط´ط¹ط±طŒ ظˆ ط§ط¨ظˆط­ظ†ظٹظپظ‡ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… .
ط­ط§ظ„ طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§طھظ„ ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط²ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط¬ط§ط³ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ طµط­ط§ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ !!(20)
ع†ظ‡ط§ط±ظ… - ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‡ط§:
ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ ط¨ط± ظ†ط¨ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ طµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط±ظƒ ط¢ظ† طŒ ط§ط² ظƒطھط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯. ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط±ظƒ طŒ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط­ط¯ط« ظ‚طµظ‡ ع¯ظˆظ‰ ط²ط§ظ‡ط¯ ط¹ط§ط¨ط¯ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط§ظ† ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ طŒ ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯.
طھط¯ظ„ظٹط³ ظˆ ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµط­ط§ط¨ظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† طµط­ط§ط¨ظ‰ (= ط§ظ†ط³ ) ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ط§طھط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ط­ط«ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط±ظ† ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ طµظپط­ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ†ظ‰ طھظپط³ظٹط± ط³ظٹظˆط·ظ‰ ط§ظ„ط¯ط± ط§ظ„ظ…ظ†ط«ظˆط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طŒ ظ…ظ†ط´ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ط¯ط± ظ‚طµظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظˆط±ط§طھ ظٹط§ظپطھظٹظ… . ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ طھظپط§ط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ظ… ط±ط§ظ‡ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
طھط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§طŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ط§ط¨ظٹظˆظ‡ ط§ظˆط±ظٹط§ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط´ط§ ظ†ط´ط± ط§ظٹظ† طھظ‡ظ…طھ ط±ط§طŒ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظٹظ… . ط¯ط§ط³طھط§ظ† طµط­ظٹط­ ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ط­ط¬ط´ طŒ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯:
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ : 
ط®ط§ط²ظ† ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ :ظˆ طھط®ظپظ‰ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظƒ ... ع¯ظˆظٹط¯:
طµط­ظٹط­ طھط±ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط³ظپظٹط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظٹظ†ظٹظ‡ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¬ط¯ط¹ط§ظ† ط§ط³طھ . ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ†ط¸ط± ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط®ظپظ‰ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظƒ ظ…ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¨ط¯ظٹظ‡ ظˆ طھط®ط´ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ظ‚ ط§ظ† طھط®ط´ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط²ظٹظ†ط¨ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ع¯ظˆظٹظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ط³ط±طھ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط± ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ .
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ع¯ظپطھ : ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ . ط²ظٹط±ط§طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظˆظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ط²ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط²ظٹظ†ط¨ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :ظ‡ظ…ط³ط±طھ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ع¯ظپطھظ‰ ظ‡ظ…ط³ط±طھ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±طŒ ظ…ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ط®ط§ط²ظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ط¢ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯... ظ…ط´ط±ظˆط­ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ط§ط²ظٹط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation