بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب عصمت انبیا و رسولان (ع), علامه سید مرتضى عسکرى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     esmat_anbiyaa_askari_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     esmat_anbiyaa_askari_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¹ط³ظƒط±ظ‰

- غ² -


ط¢ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ 
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط­ط²ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ„ط§ ظ…ظˆظ…ظ†ظ‡ ط§ط°ط§ ظ‚ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ط§ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظˆ ظ…ظ† ظٹط¹طµ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط¶ظ„ ط¶ظ„ظ„ط§ ظ…ط¨ظٹظ†ط§ O ظˆ ط§ط° طھظ‚ظˆظ„ ظ„ظ„ط°ظ‰ ط§ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ…ط³ظƒ ط¹ظ„ظٹظƒ ط²ظˆط¬ظƒ ظˆ ط§طھظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھط®ظپظ‰ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظƒ ظ…ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¨ط¯ظٹظ‡ ظˆ طھط®ط´ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ظ‚ ط§ظ† طھط®ط´ظ‡ ظپظ„ظ…ط§ ظ‚ط¶ظ‰ ط²ظٹط¯ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط·ط±ط§ ط²ظˆط¬ظ†ظƒظ‡ط§ ظ„ظƒظ‰ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط­ط±ط¬ ظپظ‰ ط§ط²ظˆط¬ ط§ط¯ط¹ظٹط§ط¦ظ‡ظ… ط§ط°ط§ ظ‚ط¶ظˆط§ ظ…ظ†ظ‡ظ† ظˆ ط·ط±ط§ ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظپط¹ظˆظ„ط§ O ظ…ط§ ظƒط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ظ…ظ† ط­ط±ط¬ ظپظٹظ…ط§ ظپط±ط¶ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط³ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط®ظ„ظˆط§ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظˆط±ط§ O ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹط¨ظ„ط؛ظˆظ† ط±ط³ظ„طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظٹط®ط´ظˆظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط®ط´ظˆظ† ط§ط­ط¯ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظƒظپظ‰ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظٹط¨ط§ O ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ط§ ط§ط­ط¯ ظ…ظ† ط±ط¬ط§ظ„ظƒظ… ظˆ ظ„ظƒظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ط¹ظ„ظٹظ…ط§ O
ظ‡ظٹع† ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆطŒ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط±ط§ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ O ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط¹ط§ظ…ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط´ ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‰ :ظ‡ظ…ط³ط±طھ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ طŒ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ط´ظƒط§ط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨طھط±ط³ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ط·ظ„ط§ظ‚ط´ ع¯ظپطھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طھظˆ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… طھط§ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ط§ط´ط§ظ† - ظ¾ط³ ط§ط² ط·ظ„ط§ظ‚ - ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظˆ ط´ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ O ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†طµظٹط¨ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ط±ظˆظ‰ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظٹظ† ط³ظ†طھظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط­ط³ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط§ط³طھ O ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط­ط³ط§ط¨ط±ط³ ط¨ط§ط´ط¯ O ظ…ط­ظ…ط¯ ظ¾ط¯ط± ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ O (ط§ط­ط²ط§ط¨ / 36 - 40)
طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§: 
ط·ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط§ط² ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ†طھ ط¬ط­ط´ ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط²ظٹط¯ ط±ظپطھ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط¯ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط§ظ‚ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط±ط¯. ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ط¯طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯... طھط§ ط¢ط®ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† . ظ¾ط³ طŒ ط²ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ! ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ط¬ط¯ط§ ط´ظˆظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط±ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط´ظƒظˆظƒ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§. ظ‡ظٹع† ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . ظˆ ط¬ط² ط®ظˆط¨ظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ... طھط§ ط¢ط®ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† .(21)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ط² ط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… .
ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ :
ط§ظ„ظپ - ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط³ظ†ط¯:
ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¨ظ‡ ظˆط­ط³ظ† ط¨طµط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظٹظ… . ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط±ط³ط§ظ„ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط°ظƒط± ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط±ظƒ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں!
ط¨ - ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…طھظ† :
ط§ط³ط§ط³ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¬ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‰ ط­ط¬ط§ط¨ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط± ط¢ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ط·ظ„ط§ظ‚ط´ ع¯ظˆظٹط¯. ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ .
ط¯ط± ط³ط§ط®طھع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ظƒظ… ط­ط¬ط§ط¨ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ظˆظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ ط²ظٹط¯ط´ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ طŒ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ طŒ ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظپطھط±ط§ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط§ط³طھط§ظ† طµط­ظٹط­ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط±ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯:
ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ ط²ظٹط¯ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ:
ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط¯. ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظ†ظٹط²طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¨ط¹ط«طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط´طھ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯. ظˆظ‰ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط§ط² ط­ط§ظ„ ظˆظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظپط¯ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ط´ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ! ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ‡ط§ط´ظ… ! ط§ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯! ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ…ط§ظ† ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¨ط± ظ…ط§ ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط± ظˆ ط¯ط± ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظƒظ† ! ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯طں ع¯ظپطھظ†ط¯: ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ ط±ط§طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظƒظ†ظٹظ… طں ع¯ظپطھظ†ط¯: ع†ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظˆ ط±ط§ طµط¯ط§ ط¨ط²ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ط®طھط§ط±ط´ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طŒ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ظ… . ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ط®ط´ط´ طھظˆ ط¨ط± ظ…ط§ ط¨ط³ظ‰ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ظ…ط±ط² ط§ظ†طµط§ظپ ط§ط³طھ . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط²ظٹط¯ ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظˆظٹظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ظ†ظٹط²طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط±ظپطھط§ط±ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ . ط§ظƒظ†ظˆظ† ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ† ظٹط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§!
ط²ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… . ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ط­ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¹ظ…ظˆ ظ‡ط³طھظٹط¯! ع¯ظپطھظ†ط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط²ظٹط¯! طھظˆ ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¨ط³طھع¯ط§ظ†طھ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ طھط±ط¬ظٹط­ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯طŒ ط²ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ط¬ط± ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ - ط¯ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… - ط¨ط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ! ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط› ط§ط² ظ…ظ† ط§ط±ط« ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط±ط« ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ! ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ ط´طھظ†ط¯ .(22 )
ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط´ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ†ظٹط² ظˆ ط¯ط§ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظ‡ ط­ط¨ط´ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯. ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ طھط± ط¨ط§ط¹ط¨ظٹط¯ ط­ط¨ط´ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط²ظ† ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ظٹظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ† ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط´ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ط§ط³ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظˆط±ط¯.( 23)
ط§ظٹظ† طŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط²ظٹط¯ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط²ظٹط¯ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯:
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط²ظٹط¯ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ 
ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طµط­ط§ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط±ط§ظ…ظٹظ…ظ‡ ظˆ ظ†ظˆظ‡ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ظپطھظ†ط¯. ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯ ع†ظ‡ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ط²ظٹظ†ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظٹط¯! ط²ظٹظ†ط¨ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طں! ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ! ظ…ظ† ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط±ظٹط´ظ‡ ظˆ طھط¨ط§ط± ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±طھط±ظ… ! ظ…ظ† ط¯ط± ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‰ ط´ظˆظ‡ط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ… !
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ†ظٹط² (ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ظˆ) ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ„ط§ ظ…ظˆظ…ظ†ظ‡ ط§ط°ط§ ظ‚ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ط§ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظˆ ظ…ظ† ظٹط¹طµ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط¶ظ„ ط¶ظ„ظ„ط§ ظ…ط¨ظٹظ†ط§
ظ‡ظٹع† ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط­ظƒظ…ظ‰ ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ط± ط®ظˆظٹط´ ظ…ط®طھط§ط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط±ط§ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ط§ط­ط²ط§ط¨ / 36)
ط²ظٹظ†ط¨ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ - ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ† ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط³طھ ط­ط¨ط´ظ‰ طŒ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط³ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ - ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ط²ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯.
ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ط±ط²ظٹط¯ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ ظˆ ط¨ط§ طھظٹط؛ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¯ط±ط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط²ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ظˆظ‰ ط´ظƒظˆظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط·ظ„ط§ظ‚ط´ ع¯ظˆظٹط¯. ظ…ط´ظٹطھ ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط²ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‰ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظˆ ظ…ظ„ط؛ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆط­ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظٹط²طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ‡ظ…ط³ط± ظ¾ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¶ظ…ظٹط± ط®ظˆط¯ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¯ - ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظ„ط§ظ‚ ط²ظٹظ†ط¨ ظ¾ط§ظپط´ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ - ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±طھ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±!
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ‡ طھظ†ع¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ع¯ظپطھ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط·ظ„ط§ظ‚ ظˆظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ع¯ط±ظپطھ : ط¢ظٹط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط­ظƒظ…ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط´ط±ظٹط¹طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط³ط§ط®طھ .
ظپظ„ظ…ط§ ظ‚ط¶ظ‰ ط²ظٹط¯ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط·ط±ط§ ط²ظˆط¬ظ†ظƒظ‡ط§ ظ„ظƒظ‰ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط­ط±ط¬ ظپظ‰ ط§ط²ظˆط¬ ط§ط¯ط¹ظٹط§ط¦ظ‡ظ… ...O ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ط§ ط§ط­ط¯ ظ…ظ† ط±ط¬ط§ظ„ظƒظ… ظˆ ظ„ظƒظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ† ... O
ظ¾ط³ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ع¯ظپطھ : ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طھظˆ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طھط§ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط²ظ†ط§ظ† ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ط§ط´ط§ظ† - ظ¾ط³ ط§ط² ط·ظ„ط§ظ‚ - ط¯ط± ط­ط±ط¬ ظˆ طھظ†ع¯ظ†ط§ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯... ظ…ط­ظ…ط¯ ظ¾ط¯ط± ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط³طھ ... (ط§ط­ط²ط§ط¨ / 37 - 40)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط²طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ظ…ط§ ط¬ط¹ظ„ ط§ط¯ط¹ظٹط§ط،ظƒظ… ط§ط¨ظ†ط§ظƒظ… ط°ظ„ظƒظ… ظ‚ظˆظ„ظƒظ… ط¨ط§ظپظˆظ‡ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظ‡ظˆ ظٹظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ط³ط¨ظٹظ„ O ط§ط¯ط¹ظˆظ‡ظ… ظ„ط§ط¨ط§ط¦ظ‡ظ… ظ‡ظˆ ط§ظ‚ط³ط· ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط§ظ† ظ„ظ… طھط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط،ط§ط¨ط§ط، ظ‡ظ… ظپط§ط®ظˆظ†ظƒظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ظˆظ„ظٹظƒظ…
(ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯) ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ O ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط¹ط§ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طھط± ط§ط³طھ . ظˆ ط§ع¯ط± ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯. (ط§ط­ط²ط§ط¨ / 4ظˆ5)
* * *
طھط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظٹط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† - ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ظˆ ط§ظپطھط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ - ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… . ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظٹط§طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… .
ط¨ - ط¢ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
1 - ظ†ط³ط¨طھ ط¹طµظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط·ظ‡ (121) ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ظˆ ط¹طµظ‰ ط¢ط¯ظ… ط±ط¨ظ‡ ظپط؛ظˆظ‰
ط¢ط¯ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط´ط¯.
2 - ط³ط®ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظƒط³طھظ† ط¨طھ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ :
ط¨ظ„ ظپط¹ظ„ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ظ…
ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ط´ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ .
ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپط¬ط¹ظ„ظ‡ظ… ط¬ط°ط°ط§ ط§ظ„ط§ ظƒط¨ظٹط±ط§ ظ„ظ‡ظ… ظ„ط¹ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظٹظ‡ ظٹط±ط¬ط¹ظˆظ† O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظ…ظ† ظپط¹ظ„ ظ‡ط°ط§ ط¨ط§ظ„ظ‡طھظ†ط§ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظ…ظ† ط§ظ„ط¸ظ„ظ…ظٹظ† O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط³ظ…ط¹ظ†ط§ ظپطھظ‰ ظٹط°ظƒط±ظ‡ظ… ظٹظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظپط§طھظˆط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ„ط¹ظ„ظ‡ظ… ظٹط´ظ‡ط¯ظˆظ† O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط§ظ†طھ ظپط¹ظ„طھ ظ‡ط°ط§ ط¨ط§ظ„ظ‡طھظ†ط§ ظٹط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… O ظ‚ط§ظ„ ط¨ظ„ ظپط¹ظ„ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ظ… ظ‡ط°ط§ ظپط³ط¦ظ„ظˆظ‡ظ… ط§ظ† ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹظ†ط·ظ‚ظˆظ† O ظپط±ط¬ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظپظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط§ظ†ظƒظ… ط§ظ†طھظ… ط§ظ„ط¸ظ„ظ…ظˆظ† O ط«ظ… ظ†ظƒط³ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط، ظˆط³ظ‡ظ… ظ„ظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ…طھ ظ…ط§ ظ‡ظˆظ„ط§ط، ظٹظ†ط·ظ‚ظˆظ† O
ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯طŒ ط¬ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ط´ط§ظ† ط±ط§طŒ طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ O ع¯ظپطھظ†ط¯: ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ طں ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط³طھظ… ظƒط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ O ع¯ظپطھظ†ط¯: ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ط´ â€چ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯ O ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظˆط±ظٹط¯ طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ O ع¯ظپطھظ†ط¯: طھظˆ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طں O ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ط´ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط§ع¯ط± ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ O ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط³طھظ… ظƒط§ط±ظٹط¯! ط³ظ¾ط³ ط¨ط± ط³ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط§عکع¯ظˆظ† ط´ط¯ظ†ط¯ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: طھظˆ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط®ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ O (ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، / 58 - 65)
3 - ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ع¯ظپطھظ†ط¯:ط§ظ†ظƒظ… ظ„ط³ط§ط±ظ‚ظˆظ† ط´ظ…ط§ ط¯ط²ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط±ط§ ط³ط±ظ‚طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ…ط´ط±ظˆط­ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظپظ„ظ…ط§ ط¬ظ‡ط²ظ‡ظ… ط¨ط¬ظ‡ط§ط²ظ‡ظ… ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ط³ظ‚ط§ظٹظ‡ ظپظ‰ ط±ط­ظ„ ط§ط®ظٹظ‡ ط«ظ… ط§ط°ظ† ظ…ظˆط°ظ† ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط¹ظٹط± ط§ظ†ظƒظ… ظ„ط³ط±ظ‚ظˆظ† O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظˆط§ظ‚ط¨ظ„ظˆط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ط§ط°ط§ طھظپظ‚ط¯ظˆظ† O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظ†ظپظ‚ط¯ طµظˆط§ط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظˆ ظ„ظ…ظ† ط¬ط§ط، ط¨ظ‡ ط­ظ…ظ„ ط¨ط¹ظٹط± ظˆ ط§ظ†ط§ط¨ظ‡ ط²ط¹ظٹظ… O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ طھط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ…طھظ… ظ…ط§ط¬ط¦ظ†ط§ ظ„ظ†ظپط³ط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ…ط§ ظƒظ†ط§ ط³ط±ظ‚ظٹظ† O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظپظ…ط§ ط¬ط²ظˆظ‡ ط§ظ† ظƒظ†طھظ… ظƒط°ط¨ظٹظ† O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط¬ط²ظˆظ‡ ظ…ظ† ظˆط¬ط¯ ظپظ‰ ط±ط­ظ„ظ‡ ظپظ‡ظˆ ط¬ط±ظˆظ‡ ط§ظ† ظƒط°ظ„ظƒ ظ†ط¬ط±ظ‰ ط§ظ„ط¸ظ„ظ…ظٹظ† O ظپط¨ط¯ط§ط¨ط§ ظˆط¹ظٹطھظ‡ظ… ظ‚ط¨ظ„ ظˆ ط¹ط§ط، ط§ط،ط®ظٹظ‡ ط«ظ… ط§ط³طھط®ط±ط¬ظ‡ط§ ظ…ظ† ظˆ ط¹ط§ط، ط§ط،ط®ظٹظ‡ ظƒط°ظ„ظƒ ظƒط¯ظ†ط§ ظ„ظٹظˆط³ظپ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ„ظٹط§ط،ط®ط° ط§ط،ط®ط§ظ‡ ظپظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ ط§ط،ظ† ظٹط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ط±ظپط¹ ط¯ط±ط¬طھ ظ…ظ† ظ†ط´ط§ط، ظˆ ظپظˆظ‚ ظƒظ„ ط°ظ‰ ط¹ظ„ظ… ط¹ظ„ظٹظ… O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط§ظ† ظٹط³ط±ظ‚ ظپظ‚ط¯ ط³ط±ظ‚ ط§ط® ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظپط§ط³ط±ظ‡ط§ ظٹظˆط³ظپ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¨ط¯ظˆظ‡ط§ ظ„ظ‡ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†طھظ… ط´ط± ظ…ظƒط§ظ†ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ طھطµظپظˆظ† O ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظٹط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط§ظ† ظ„ظ‡ ط§ط¨ط§ ط´ظٹط®ط§ ظƒط¨ظٹط±ط§ ظپط®ط° ط§ط­ط¯ظ†ط§ ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ ط§ظ†ط§ ظ†ط±ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط³ظٹظ†O
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ط² ظˆ ط¨ط§ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¬ظ‡ط² ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ†ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ! ط´ظ…ط§ ط¯ط²ط¯ط§ظ†ظٹط¯!O ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ع†ظ‡ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں O ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط±ط§. ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط´طھط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¶ط§ظ…ظ† ط¢ظ†ظ… O ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط³ط§ط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ط§ ط³ط§ط±ظ‚ ظ†ظٹط³طھظٹظ…O ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظƒظٹظپط± ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ع†ظٹط³طھ طں O ع¯ظپطھظ†ط¯: ظƒظٹظپط± ط§ظˆطŒ ظ‡ط± ظƒط³ â€چ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط®ظˆط¯ط´ ظƒظٹظپط± ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ط§ ط³طھظ… ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظٹظپط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… O ظٹظˆط³ظپ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط¨ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± (ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط±ط´ ) ط¨ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط¨ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظˆط³ظپ ع†ط§ط±ظ‡ ط³ط§ط®طھظٹظ… O ط§ظˆ ط¯ط± ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ (ظ…طµط±) ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯. ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ‡ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ O ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط³ط±ظ‚طھ ظƒظ†ط¯طŒ (ط¹ط¬ظٹط¨ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ظ‡ ) ظ¾ظٹط´طھط± ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¯ط²ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯. ظٹظˆط³ظپ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط´ظƒط§ط±ط´ ظ†ظƒط±ط¯. ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط¨ط¯طھط±ظٹط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط³طھ O ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط²! ظˆظ‰ ط±ط§ ظ¾ط¯ط±ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ع¯ظٹط±طŒ ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… O (ظٹظˆط³ظپ / 70 - 78)
4 - ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط°ط§ظ„ظ†ظˆظ† طŒ ظٹظˆظ†ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ظ‡ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ظˆ ط°ط§ ط§ظ„ظ†ظˆظ† ط§ط° ط°ظ‡ط¨ ظ…ط؛ط¶ط¨ط§ ظپط¸ظ† ط§ظ† ظ†ظ‚ط¯ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپظ†ط§ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط¸ظ„ظ…طھ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھ ط³ط¨ط­ظ†ظƒ ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†طھ ظ…ظ† ط§ظ„ط¸ظ„ظ…ظٹظ† O ظپط§ط³طھط¬ط¨ظ†ط§ ظ„ظ‡ ظˆظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ظ… ظˆ ظƒط°ظ„ظƒ ظ†ظ†ط¬ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† O
ظˆ ط°ط§ط§ظ„ظ†ظˆظ† (= ظٹظˆظ†ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط±ظپطھ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ط®طھ ظ†ع¯ظٹط±ظٹظ… . ظ¾ط³ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : (ط®ط¯ط§ظٹط§!) ظ‡ظٹع† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ط² طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ظ†ط²ظ‡ظ‰ طھظˆطŒ ظ…ظ† ط§ط² ط³طھظ… ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… O ظ¾ط³ طŒ ط¯ط¹ط§ظٹط´ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ†ط¬ط§طھط´ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹظ…O (ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، / 87 ظˆ 88)
5 - ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظپطھط­ ط¨ظ‡ ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپطھط­ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظٹظ… :
ط§ظ†ط§ ظپطھط­ظ†ط§ ظ„ظƒ ظپطھط­ط§ ظ…ط¨ظٹظ†ط§ O ظ„ظٹط؛ظپط± ظ„ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ طھظ‚ط¯ظ… ظ…ظ† ط°ظ†ط¨ظƒ ظˆ ظ…ط§ طھط§ط®ط± ظˆ ظٹطھظ… ظ†ط¹ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ظٹظ‡ط¯ظٹظƒ طµط±ط·ط§ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ O ظˆ ظٹظ†طµط±ظ†ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†طµط±ط§ ط¹ط²ظٹط²ط§ O
ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط± O طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط¹ط§طھ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھط´ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ طھظ…ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ O ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹط§ط±ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ط±ظ‰ ط´ظƒط³طھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± O (ظپطھط­ / 1 - 3)
* * *
ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¢ظٹط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯طŒ طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظپط³ظٹط± ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…طµط·ظ„ط­ط§طھ - ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ - ط¨ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
طھظپط³ظٹط± ط¨ط±ط®ظ‰ ظˆط§عکظ‡ط§ ظˆ ظ…طµط·ظ„ط­ط§طھ 
ظ†ط®ط³طھ طŒ طھط¹ط±ظٹظپ ظ…طµط·ظ„ط­ط§طھ ط¨ط­ط«  
ط§ظ„ظپ - ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯:
ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¢ط«ط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط³ط±ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظƒظ„ظˆط§ ظˆ ط§ط´ط±ط¨ظˆط§ ظˆ ظ„ط§طھط³ط±ظپظˆط§
ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظٹط§ط´ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط§ط³ط±ط§ظپ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹط¯. (ط§ط¹ط±ط§ظپ / 31)
ط§ط³ط±ط§ظپ طŒ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ† ط§ط² ط­ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط«ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆ ط§ظˆط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط§طŒ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط±ط´ط§ط¯ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ظ†ظˆط¹ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ط§ظ„ط²ط§ظ…ظ‰ طŒ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ . ظˆ ظ†ظٹط²طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط¹ظ„ ظ†ظ‡ظ‰ ط´ط¯ظ‡ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط¨ط¨ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظˆظ„ظˆظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯.
ط¨ - طھط±ظƒ ط§ظˆظ„ظ‰ :
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¶ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ . طھط±ظƒ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡طھط± ط±ط§ طھط±ظƒ ط§ظˆظ„ظ‰ظ†ط§ظ…ظ†ط¯. ط¯ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط² طھط±ظƒ ط§ظˆظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط¯.
ط¬ - ظ…ط¹طµظٹطھ :
ظ…ط¹طµظٹطھ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ…ط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظˆط§عکظ‡ ط§ظ…ط± ط¯ط± طھط±ظƒظٹط¨ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ظƒظ„ط§ظ… طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط´ظ‚ط§طھ ظ…ط¹طµظٹطھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
1 - ط³ط®ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ (= ط®طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھ :
ط³طھط¬ط¯ظ†ظ‰ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط§ط¨ط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ط§ط¹طµظ‰ ظ„ظƒ ط§ظ…ط±ط§
ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ - ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ - ظ…ط±ط§ طµط§ط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ‰ ظˆ ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط± طھظˆ ط±ط§ ط¹طµظٹط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ… . (ظƒظ‡ظپ / 69)
2 - ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط§ظ…ظˆط± ط¨ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ط¸ ط´ط¯ط§ط¯ ظ„ط§ظٹط¹طµظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظˆ ظٹظپط¹ظ„ظˆظ† ظ…ط§ظٹظˆظ…ط±ظˆظ†
ظ…ظˆظƒظ„ط§ظ† ط¨ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط´ظ† ظˆ ط³ط®طھ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ط§ظ…ط± ط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¹طµظٹط§ظ† ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ (طھط­ط±ظٹظ… / 7)
ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظٹط²طŒ ظˆط§عکظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظˆط¶ظˆط­ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ظپط¹طµظ‰ ط¢ط¯ظ… ط±ط¨ظ‡ط¢ط¯ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ط¹طµظٹط§ظ† ظƒط±ط¯.(24) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ظ…ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ط¹طµظٹط§ظ† ظƒط±ط¯.
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ظ†ط§ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ط´ط¹طµظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ط°ظƒط± ظ†ط´ط¯ظ‡ . ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظپط±ط¹ظˆظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط§ط²ط¹ط§طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظپظƒط°ط¨ ظˆ ط¹طµظ‰ ظ¾ط³ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹طµظٹط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯.(25)
ط¯ - ط°ظ†ط¨ :
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط°ظ†ط¨ طŒ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ط› ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ط§ظٹظ† ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± طھظٹط±ط±ط³ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ† ط²ظٹط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظƒط§ظٹطھ ط³ط®ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ظˆط§ط°ظ†ط§ط¯ظ‰ ط±ط¨ظƒ ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ† ط§ظ†طھ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط¸ظ„ظ…ظٹظ† O ظ‚ظˆظ… ظپط±ط¹ظˆظ† ط§ظ„ط§ ظٹطھظ‚ظˆظ† O ظ‚ط§ظ„ ط±ط¨ ط§ظ†ظ‰ ط§ط®ط§ظپ ط§ظ† ظٹظƒط°ط¨ظˆظ† O ظˆ ظٹط¶ظٹظ‚ طµط¯ط±ظ‰ ظˆ ظ„ط§ظٹظ†ط·ظ„ظ‚ ظ„ط³ط§ظ†ظ‰ ظپط§ط±ط³ظ„ ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط±ظˆظ† O ظˆ ظ„ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ†ط¨ ظپط§ط®ط§ظپ ط§ظ† ظٹظ‚طھظ„ظˆظ† O ظ‚ط§ظ„ ظƒظ„ط§ ظپط§ط°ظ‡ط¨ط§ ط¨ط§ظٹطھظ†ط§ ط§ظ†ط§ ظ…ط¹ظƒظ… ظ…ط³طھظ…ط¹ظˆظ† O
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ‚ظˆظ… ط³طھظ…ظƒط§ط± ط¨ط±ظˆ O ظ‚ظˆظ… ظپط±ط¹ظˆظ† طŒ ط¢ظٹط§ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ O ع¯ظپطھ طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ظ…ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… طھظƒط°ظٹط¨ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ O ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظ… طھظ†ع¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ظ… ظ†ط§ط±ط³ط§طھ طŒ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط± O ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ط°ظ†ط¨ظˆ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… (ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†
ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ O ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ! ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ط±ظˆظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§طŒ ظ…ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ظٹظٹظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹظ… O (ط´ط¹ط±ط§ / 10 - 15)
ظپط¹ظ„ (ظˆ ط°ظ†ط¨ ) ظ…ظˆط³ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظƒط´طھظ† ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظ‚ط·ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‚طµطµ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظˆ ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظٹظ† ط؛ظپظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ظ‡ط§ ظپظˆط¬ط¯ ظپظٹظ…ط§ ط±ط¬ظ„ظٹظ† ظٹظ‚طھطھظ„ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ظ…ظ† ط´ظٹط¹طھظ‡ ظˆ ظ‡ط°ط§ ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظ‡ ظپط§ط³طھط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ…ظ† ط´ظٹط¹طھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظ‡ ظپظˆظƒط±ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ظپظ‚ط¶ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظ‡ط°ط§ ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط·ظ† ط§ظ†ظ‡ ط¹ط¯ظˆ ظ…ط¶ظ„ ظ…ط¨ظٹظ† O ظ‚ط§ظ„ ط±ط¨ ط§ظ†ظ‰ ط¸ظ„ظ…طھ ظ†ظپط³ظ‰ ظپط§ط¹ظپط± ظ„ظ‰ ظپط؛ظپط± ظ„ظ‡ ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط؛ظپظˆط± ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… O ظ‚ط§ظ„ ط±ط¨ ط¨ظ…ط§ ط§ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ظ„ظ‰ ظپظ„ظ† ط§ظƒظˆظ† ط¸ظ‡ظٹط±ط§ ظ„ظ„ظ…ط¬ط±ظ…ظٹظ† O ظپط§طµط¨ط­ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ط¦ظپط§ ظٹطھط±ظ‚ط¨ ظپط§ط°ط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط³طھظ†طµط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ظ…ط³ ظٹط³طھطµط±ط®ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ†ظƒ ظ„ط؛ظˆظ‰ ظ…ط¨ظٹظ†O ظپظ„ظ…ط§ ط§ظ† ط§ط±ط§ط¯ ط§ظ† ظٹط¨ط·ط´ ط¨ط§ظ„ط°ظ‰ ظ‡ظˆ ط¹ط¯ظˆ ظ„ظ‡ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ ظٹظ…ظˆط³ظ‰ ط§طھط±ظٹط¯ ط§ظ† طھظ‚طھظ„ظ†ظ‰ ظƒظ…ط§ ظ‚طھظ„طھ ظ†ظپط³ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ…ط³ ط§ظ† طھط±ظٹط¯ ط§ظ„ط§ ط§ظ† طھظƒظˆظ† ط¬ط¨ط§ط±ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ…ط§ طھط±ظٹط¯ ط§ظ† طھظƒظˆظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طµظ„ط­ظٹظ† O ظˆ ط¬ط§ط، ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‚ط¶ط§ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظٹط³ط¹ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ظٹظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ ظٹط§طھظ…ط±ظˆظ† ط¨ظƒ ظ„ظٹظ‚طھظ„ظˆظƒ ظپط§ط®ط±ط¬ ط§ظ†ظ‰ ظ„ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†طµط­ظٹظ† O ظپط®ط±ط¬ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط®ط§ط¦ظپط§ ظٹطھط±ظ‚ط¨ ظ‚ط§ظ„ ط±ط¨ ظ†ط¬ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط¸ظ„ظ…ظٹظ† O
ظˆ (ظ…ظˆط³ظ‰ ) ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ‡ط± ط´ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ط²ط§ط¹ ط¯ظٹط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ظ‡ظˆط§ ط¯ط§ط± ظˆظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظˆظ‰ . ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظˆط§ط¯ط§ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ظ…ظˆط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯. ظ…ظˆط³ظ‰ ظ…ط´طھظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظˆط§ط®طھ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒط´ ظ†ظ…ظˆط¯. ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ O ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ظ…ظ† ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ… ظ¾ط³ ط¨ط± ظ…ظ† ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ â€چ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ع¯ط± ط§ط³طھ O ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ط¯ O ظ¾ط³ طŒ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒ ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹط±ظˆط² ط¨ظٹط§ط±ظٹط´ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ (ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ) ط§ط² ظˆظ‰ ظ…ط¯ط¯ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹط¯! ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ O ظˆ ع†ظˆظ† ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ‡ط± ط¯ظˆط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظٹظˆط±ط´ ط¨ط±ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ! طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظٹط±ظˆط² ظٹظƒ ظ†ظپط± ط±ط§ ظƒط´طھظ‰ طں! طھظˆ ظ‚طµط¯ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط³طھظ… ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§طµظ„ط§ط­ ع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ‰ O ( ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ) ظ…ط±ط¯ظ‰ ط´طھط§ط¨ط§ظ† ط§ط² ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ! ط³ط±ط¯ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ† طھظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ظˆ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط®ط¨ط± ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† طھظˆ ظ‡ط³طھظ… O ظ¾ط³ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظٹظ… ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط² ط´ظ‡ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ظ…ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط³طھظ…ع¯ط± ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط®ط´ O (ظ‚طµطµ / 15 - 21)
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ظپط¹ظ„ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط´طھظ† ط¢ظ† ط´ط®طµ ظ‚ط¨ط·ظ‰ طŒظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ…ط´ظˆط±طھ ظپط±ط¹ظˆظ†ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ† ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ طھط¨ط¹ط§طھ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظˆظ„ظˆظ‰ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ظ‡ط± ط¯ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ع¯ط³طھط§ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھ .
ط¯ظˆظ… : طھط¹ط±ظٹظپ ظˆ ط´ط±ط­ ط¨ط±ط®ظ‰ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ 
ط§ظ„ظپ - ط°ط§ظ„ط§ظٹط¯: ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯طŒ طھظˆط§ظ†ط§.
ط¨ - ط§ظˆط§ط¨ : طھظˆط§ط¨ طŒ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ط·ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ .
ط¬ - ظ„ط§طھط´ط·ط·: ط³طھظ… ظ…ظƒظ† طŒ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ…ط´ظˆ.
ط¯ - ط§ظƒظپظ„ظ†ظٹظ‡ط§: ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط´ ظƒظ† طŒ طھط­طھ ظƒظپط§ظ„طھ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط±ط´ ط¯ظ‡ .
ظ‡ - ط¹ط²ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ : ط¯ط± ط³ط®ظ† ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ط±ط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆ - ط§ظ„ط®ظ„ط·ط§ط،: ط¯ظˆط³طھط§ظ† طŒ ظ…ط¹ط§ط´ط±ط§ظ† طŒ ط´ط±ظٹظƒط§ظ† .
ط² - ط¸ظ† : ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ظٹظ‚ظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯. ط¸ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:ظˆ ط¸ظ† ط¯ط§ظˆط¯ ط§ظ†ظ…ط§ ظپطھظ†ط§ظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ ظٹظ‚ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط­ - ظپطھظ†ط§ظ‡ : ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط´ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظپطھظ†ظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…طھط­ط§ظ† .
ط· - ط®ط±: ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط¯ط± ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ ط³ظ‚ظˆط· ظƒط±ط¯طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ظƒظˆط¹ ظٹط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯.
ظ‰ - ط§ظ†ط§ط¨ : ط±ط¬ظˆط¹ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯.
ظƒ - ط؛ظپط±ظ†ط§: ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظٹظ… طŒ ط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط°ظ†ظˆط¨ظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ط³طھظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ظˆ ط¢ط®ط±طھظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط­ظˆ ظƒط±ط¯.
ظ„ - ط²ظ„ظپظ‰ : ظ‚ط±ط¨ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ .
ظ… - ظ…ط§ط¨ : ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ع¯ط§ظ‡ طŒ ظ…ط­ظ„ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ .
ظ† - ط®ظ„ظٹظپظ‡ : ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† (ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ) ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ظ†ظˆط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ طµط­ظٹط­ ظ†ظٹط³طھ . ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† طھظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طµظˆط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ :ظٹط§ ط¯ط§ظˆط¯ ط§ظ†ط§ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ظƒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظپط§ط­ظƒظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯! ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… . ظ¾ط³ طŒ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ظƒظ† .
ط³ - ط§ظ„ط®ظٹط±ظ‡ : طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ط­ظ‚ ع¯ط²ظٹظ†ط´ طŒ ط¨ظ‡طھط± ع¯ط²ظٹظ†ظ‰ .
ط¹ - ظˆط·ط±: ظ†ظٹط§ط²طŒ ط§ط¹طھظ…ط§ظ… . ظ‚ط¶ظ‰ ظˆ ط·ط±ظ‡ : ظ†ظٹط§ط²ط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ .
ظپ - ط§ط¯ط¹ظٹط§ظˆظ‡ظ… : ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ط§ط´ط§ظ† طŒ ظ…ظپط±ط¯ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط¨ط§ط±ط²طھط±ظٹظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط¢ظ† طŒظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
طµ - ط³ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ : ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط´ط±ظٹط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط´ظٹظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ - ظ‚ط¯ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظˆط±ط§: طھط¯ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ .
ط± - ط¬ط°ط§ط°ط§: ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ طŒ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ .
ط´ - ظپطھظ‰ : ط¬ظˆط§ظ† ظ†ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¬ظˆط§ظ† ط¨ط§ ظ†ط´ط§ط·. ظ…ط±ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒظ†ظٹط² ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ط­ط¨طھ ظپطھظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
طھ - ظ†ظƒط³ظˆط§: ط³ط± ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط³ط±ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط¶ - ط§ظ„ط³ظ‚ط§ظٹظ‡ : ط¸ط±ظپ ط¢ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ† طŒ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ .
ط¸ - ط§ظ„ط¹ظٹط±: ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظˆ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† .
ط؛ - طµظˆط§ط¹ : ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظ‚ط§ظٹظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ .
ط® - ط²ط¹ظٹظ… : ط¶ط§ظ…ظ† طŒ ظƒظپظٹظ„ .
ط³ظˆظ… : طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ 
ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ طŒ ط§ط¨طھط¯ط§ طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط±ط§طŒ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ„ط؛ظˆظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… .
طھط§ظˆظٹظ„ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظ„ط؛طھ ط¹ط±ط¨
ط§ظ„ظپ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط´ظƒط³طھظ† ط¨طھ ظ‡ط§:
ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظƒط³طھظ† ط¨طھظ‡ط§ ع¯ظپطھ :ط¨ظ„ ظپط¹ظ„ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ظ… ظ‡ط°ط§ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط´ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ! ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظˆط±ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط±ظˆط· ظˆ ط¯ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپط§ط³ط¦ظ„ظˆظ‡ظ… ط§ظ† ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹظ†ط·ظ‚ظˆظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط§ع¯ط± ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ع¯ط± ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط²ط±ع¯ط´ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ! ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ظ¾ط§ط³ط® ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ„ظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ…طھ ظ…ط§ ظ‡ظˆظ„ط§ط، ظٹظ†ط·ظ‚ظˆظ† طھظˆ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط®ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.(26)
ط¨ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظٹظˆط³ظپ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† :
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ظٹظˆط³ظپ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ع¯ظپطھظ†ط¯:ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط¹ظٹط± ط§ظ†ظƒظ… ظ„ط³ط§ط±ظ‚ظˆظ† ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط³ط§ط±ظ‚ظٹط¯! ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ط¯ط±ط³طھ (ط§ظ…ط§ ط¨ط§ طھظˆط±ظٹظ‡ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ط§ظ† - ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ - ظٹظˆط³ظپ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط²ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط±ط¯ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ظ‡ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ†ط¯:ظ†ظپظ‚ط¯ طµظˆط§ط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ظ†ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط³ط±ظ‚طھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ†ظٹط²طھظˆط±ظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(27)
ط¬ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظپطھط­ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظپطھط­ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ط§ظ†ط§ ظپطھط­ظ†ط§ ظ„ظƒ ظپطھط­ط§ ظ…ط¨ظٹظ†ط§ O ظ„ظٹط؛ظپط± ظ„ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ طھظ‚ط¯ظ… ظ…ظ† ط°ظ†ط¨ظƒ ظˆ ظ…ط§ طھط§ط®ط± ظˆ ظٹطھظ… ظ†ط¹ظ…طھظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ظٹظ‡ط¯ظٹظƒ طµط±ط·ط§ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ O ظˆ ظٹظ†طµط±ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†طµط±ط§ ط¹ط²ظٹط²ط§O
ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ظپطھط­ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط¯ط§ط¯ظٹظ… O طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط¹ط§طھ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھط´ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ طھظ…ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ O ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹط§ط±ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ط±ظ‰ ط´ظƒط³طھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± O (ظپطھط­ / 1 - 4)
ط´ط±ط­ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظˆط§عکظ‡ط§ 
ط§ظ„ظپ - ظپطھط­ظ†ط§: ع¯ط´ظˆط¯ظٹظ… . ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ظپطھط­ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§طŒ طµظ„ط­ ط­ط¯ظٹط¨ظٹظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆ ظپطھط­ ظˆ ظپظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¹ط²طھ ظˆ ط´ظˆظƒطھ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ طŒ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظپطھط­ ظƒط±ط¯.
ط¨ - ظ„ظٹط؛ظپط±: طھط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯. ط؛ظپط±ط§ظ† : ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ† .
ط¬ - ط°ظ†ط¨ظƒ : ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒط§ط±طھ . ط±ط§ط؛ط¨ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:ط°ظ†ط¨ ط¯ط± ط§طµظ„ طŒ ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط°ظ†ط¨ ظ‡ط± ع†ظٹط² ط§ط³طھ . ط§ط°ظ†ط¨طھظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ… . ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظˆط§عکظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆط®ظٹظ… ظˆ ظ†ط§ظ‡ظ†ط¬ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط¬ظ…ط¹ط°ظ†ط¨ ط°ظ†ظˆط¨ ط§ط³طھ .(28)
طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ„ط؛ظˆظ‰ 
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط± طµظ„ط­ ط­ط¯ظٹط¨ظٹظ‡ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھظ…ط؛ط§ط²ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط®ظٹط² ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظٹظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§. ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظٹظ†ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ طھظ† ط¯ظ‡ظٹظ… طں ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ظ†ظƒظ†ظ… ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¶ط§ظٹط¹ظ… ظ†ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¹ظ…ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ . ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط§ط¨ظˆط¹ط¨ظٹط¯ظ‡ - ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ - ط¨ظ‡ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ط³ط®ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط¸ط±ط´ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ… ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ... طھط§ ط¢ط®ط± ط±ظˆط§ظٹطھ .(29)
ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ طµظ„ط­ ط­ط¯ظٹط¨ظٹظ‡ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¹ظٹظ† ظپطھط­ ظˆ ظپظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط³ظپظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ† ط¨طھ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ طŒ ظˆ ظƒط´طھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط± ظˆ ط§ط­ط¯ ظˆ... ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† طµظ„ط­ ظپطھط­ ط¢ظˆط±طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯. ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ :ظ…ط§ طھظ‚ط¯ظ… ظ…ظ† ط°ظ†ط¨ظƒ ظˆ ظ…ط§ طھط§ط®ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ظˆ ظ„ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ†ط¨ ظˆ ط§ط®ط§ظپ ط§ظ† ظٹظ‚طھظ„ظˆظ† ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط´ط¹ط± ط§ط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط°ظ†ط¨ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظˆ ظپط±ط¹ظˆظ†ظٹط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط°ظ†ط¨ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‚ظˆظ…ط´ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‚ط¨ط·ظٹط§ظ† ظ…طµط± ط¨ظˆط¯.
* * *
ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ„ط؛ظˆظ‰ ط¢ظ† طŒ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط¨ط¹ط¯ظ‰ - ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ - طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… .
طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… 
ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ…ط§ظ…ظˆظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ…طھظƒظ„ظ…ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ط¯ظٹط§ظ† ط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ظˆط³ ظˆ طµط§ط¦ط¨ظٹظ† ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ع¯ط±ط¯ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¬ظ‡ظ… ط§ط² ظ…طھظƒظ„ظ…ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظ‡ ط¹طµظ…طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط¦ظٹط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ . ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظˆ ط¹طµظ‰ ط¢ط¯ظ… ط±ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظˆ ط°ط§ظ„ظ†ظˆظ† ط§ط° ط°ظ‡ط¨ ظ…ط؛ط§ط¶ط¨ط§ ظپط¸ظ† ط§ظ† ظ„ظ† ظ†ظ‚ط¯ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ظ‡ظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظˆ طھط®ظپظ‰ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظƒ ظ…ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¨ط¯ظٹظ‡ ظˆ طھط®ط´ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ظ‚ ط§ظ† طھط®ط´ط§ظ‡ طں
ط§ظ…ط§ظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ! ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ ظˆ ط²ط´طھظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظƒظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظˆ ظٹط¹ظ„ظ… طھط§ظˆظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط±ط§ط³ط®ظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط±ط§ط³ط®ط§ظ† ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ط¯ظ… :ظˆ ط¹طµظ‰ ط¢ط¯ظ… ط±ط¨ظ‡ ظپط؛ظˆظ‰ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ طھط§ ط­ط¬طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظˆط¯ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† . (ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظˆط¯) طھط§ ظ…ظ‚ط¯ط±ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط¯. ظ¾ط³ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع¯ط²ظٹظ†ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط­ط¬طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط´ط¯طŒ ظ…ط¹طµظˆظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµط·ظپظ‰ ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ†ظˆط­ط§ ظˆ ط¢ظ„ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ†ظˆط­ ظˆ ط¢ظ„ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ (ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظٹظˆظ†ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ):ظˆ ط°ط§ظ„ظ†ظˆظ† ط§ط° ط°ظ‡ط¨ ظ…ط؛ط§ط¶ط¨ط§ ظپط¸ظ† ط§ظ† ظ„ظ† ظ†ظ‚ط¯ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظˆ ظٹظˆظ†ط³ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… طŒ ظٹظˆظ†ط³ طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯
. ط¢ظٹط§ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ط°ط§ ظ…ط§ ط§ط¨طھظ„ط§ظ‡ ظپظ‚ط¯ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط²ظ‚ظ‡ ط§ظ…ط§ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¶ظٹظ‚ظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظٹظˆظ†ط³ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ‚ط§ط¯ط± ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ظƒط§ظپط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯!
ط§ظ…ط§ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظٹظˆط³ظپ : ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ظ‡ظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ط§ ط¢ظ† ط²ظ† ظ‚طµط¯ ظٹظˆط³ظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‚طµط¯ ظˆظ‰
طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¢ظ† ط²ظ† ظ‚طµط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹظˆط³ظپ ظ‚طµط¯ ظƒط´طھظ† ظˆظ‰ - ط§ع¯ط± ظ…ط¬ط¨ظˆط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ - ظƒظ‡ ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط´طھظ† ظˆ ظپط­ط´ط§ط، ط±ط§ ط§ط² ظٹظˆط³ظپ ط¯ظˆط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظ„ظ†طµط±ظپ ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ط³ظˆط، ظˆ ط§ظ„ظپط­ط´ط§ط، طھط§ ط¨ط¯ظ‰ ظˆ ظپط­ط´ط§ط، ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹظ… . ط³ظˆط،طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظƒط´طھظ† . ظˆ ظپط­ط´ط§ط،طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط²ظ†ط§.
ظˆ ط§ظ…ط§ ط¯ط§ظˆط¯طŒ ط§طµط­ط§ط¨ ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طں
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¬ظ‡ظ… ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¯ط§ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ â€چ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯. ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طھط§ ط¢ظ† ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھ . ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط¨ط±ظˆظ† ط´ط¯. ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ط¨ط§ظ… ظ¾ط±ظٹط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ط´ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھ . ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ط§ظˆط±ظٹط§ ط¨ظ† ط­ظ†ط§ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯. ط¯ط§ظˆط¯ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط§ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹط¯ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆط±ظٹط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯. ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ط®ظˆط§ط³طھط§ط±ط´ ط´ط¯. ط§ظˆط±ظٹط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ طھط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ط§ظˆط±ظٹط§ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط· ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ . ط§ظˆط±ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ط· ظ…ظ‚ط¯ظ… ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط± ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط± ط¯ط§ظˆط¯ ع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯. ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ط§ ط±ظˆظ‰ طھط§ط¨ظˆطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ طŒ ط§ظˆط±ظٹط§ - ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯ - ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط§ظˆط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† طھظ¾ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± طµظˆط±طھ ط®ظˆظٹط´ ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¨ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²ط´ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒط¨ظˆطھط± ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظپط­ط´ط§ط،طŒ ظˆ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظˆ ظƒط´طھظ† !!
ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ! ظ¾ط³ ط®ط·ط§ظ‰ ط§ظˆ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ! ط¯ط§ظˆط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ظ‰ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طھط§ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ط­ط¶ظ…ط§ظ† ط¨ط؛ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظپط§ط­ظƒظ… ط¨ظٹظ†ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظ„ط§ طھط´ط·ط· ظˆ ط§ظ‡ط¯ظ†ط§ ط§ظ„ظ‰ ط³ظˆط§ط، ط§ظ„طµط±ط§ط·. ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ط®ظ‰ ظ„ظ‡ طھط³ط¹ ظˆ طھط³ط¹ظˆظ† ظ†ط¹ط¬ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط¹ط¬ظ‡ ظˆط§ط­ط¯ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظƒظپظ„ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط²ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ ظ…ط§ ط¯ظˆ ط´ط§ظƒظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ† ظˆ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ…ط´ظˆطŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ† . ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظٹط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظٹظƒظ‰ ط¨ظٹط´ â€چ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ† ط¨ع¯ط°ط§ط± ظˆ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ط±ط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…طھط´ط§ظƒظ‰ ط´طھط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ„ظ‚ط¯ ط¸ظ„ظ…طھ ط¨ط³ظˆط§ظ„ ظ†ط¹ط¬طھظƒ ط§ظ„ظ‰ ظ†ط¹ط§ط¬ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظپط²ظˆط¯ظ† ظ…ظٹط´ طھظˆ ط¨ط± ظ…ظٹط´ ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ط¨ط± طھظˆ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ط§ظˆ ط§ط² ط´ط§ظƒظ‰ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…طھط´ط§ظƒظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ¾ط§ط³ط® طھظˆ ع†ظٹط³طھ طں ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط·ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯. ط¢ظٹط§ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظٹط§ ط¯ط§ظˆط¯ ط§ظ†ط§ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ظƒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظپط§ط­ظƒظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… . ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظٹط±ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ† .
(ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:) ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ! ظ¾ط³ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆط±ظٹط§ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯:ط²ظ† ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¯ط§ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط²ظ† ط´ظˆظ‡ط± ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ظˆط§ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ظˆط¯...(30)
ط¯ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط§ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط§ع¯ط± ظپط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط¯ط§ظˆط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظˆط±ظٹط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظˆ ط­ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… : ط­ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط­ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… .(31)
ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط¯ط§ظˆط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆط±ظٹط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط§ظˆط¯ ط±ط§طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚طµظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹظƒطµط¯ ظˆ ط´طµطھ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… . (ط­ط¯ ظ‚ط°ظپ ظ‡ط´طھط§ط¯ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ).
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ : ط§ظٹظ† ط­ط¯ ط§ظپطھط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ط³طھ .(32)
طµط¯ظˆظ‚ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظˆظ„ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ظٹط²طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯: ط¢ظ†ع†ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظ‚ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¹ط§ط±ط¶ ط§ط³طھ . ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ طھظپط³ظٹط± ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظ‚ظ…ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ : ط¯ط§ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ط´ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±ط§ ط±ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط± ط²ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ظٹظˆط§ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط§ظˆط¯ ظˆط§ظˆط±ظٹط§ ظ†ط´ط³طھ - ط¯ط§ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ - ط¯ط§ظˆط¯ ط§ط² ط¯ظٹظˆط§ط± ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ط²ظ†ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯. ط²ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯. ط¯ط§ظˆط¯ ط´ظٹظپطھظ‡ ط§ظˆ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ظ†ظˆط´طھ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ظˆ ظƒط¬ط§ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھط§ط¨ظˆطھ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظˆ ط§ظˆط±ظٹط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ط§ ط±ظˆظ‰ طھط§ط¨ظˆطھ ظپط±ط³طھط¯. ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ...(33)
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… : ط±ط§ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹط§طھ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط±ط§ ع¯ط±ط¯ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط§ ظ…طھظ† ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ - ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط¢ظ† - ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… :
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ظˆط±ظٹط§ظ‰ ظ…ط°ظƒظˆط±طŒ ط®ط¨ط± ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ط§ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯:
ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظˆط±ظٹط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ع†ظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯.(34)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ…ظ†ط´ط§ط، ط³ط®ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹظˆظ‡ ط§ظˆط±ظٹط§طŒط¹ط§ظ…ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظ¾ط³ طŒ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒطھط¨ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط±ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط¨ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(35)
ظˆ ط§ع¯ط± ظ…طµط¯ط± ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظˆ طھظپط³ظٹط± ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط¨ط¬ظˆظٹظٹظ… طŒ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظƒظ‡ طŒ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ†ع¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ‡ ط³ظٹظˆط·ظ‰ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ ط±ظ‚ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط§ ظ¾ظٹط´ طھط±طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط­ط« ظ‡ط§ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .
* * *
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ :
ط¯ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط²ظٹط¯ ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط´ظˆظ‡ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¯طŒ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‡ظ…طھط§ظٹظ‰ ظ†ط³ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط±ط§طŒ ط¨ط§ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‡ظ…طھط§ظٹظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ - ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط²ظٹط¯ - ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط²طŒ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط¯ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ - ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط§ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط¨ظٹظˆظ‡ ط§ظˆط±ظٹط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ (ظˆ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ظٹطھ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط²ظ†ط§ظ† ط´ظˆظ‡ط± ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ . ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ط¨ط·ط§ظ„ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط±ط¨ط§ ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ط®ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ†ظٹط²طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ طŒ ط±ط¨ط§ ظˆ ط³ظˆط¯ ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط®ظˆظ† ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‡ط¯ظˆط±طŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ .(36)
* * *
ط§ظٹظ† طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ط¨ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…ط¨ط§ ط¨ظٹظˆظ‡ ط§ظˆط±ظٹط§ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط²ظٹط¯ ط§ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ع¯ط³طھط±ط´ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ط¯ط± طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ظ‚طµطµ â€چ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط³ط§ط®طھع¯ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ طھظپط³ظٹط± ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ طŒ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ ظ¾عکظˆظ‡ط´ع¯ط±ط§ظ† ظ…ط³طھظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ط± ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆ ط±ظˆط§ط¬ ظˆ ط´ظ‡ط±طھ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ظ„ط·ظ‡ ط­ط§ظƒظ… ط¯ط± ط´ظ‡ظˆطھ ط¬ظ†ط³ظ‰ طھظˆط¬ظٹظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ طµط¯ظˆط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ط«ط§ظ„ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط§ط´ط¨ط§ظ‡ ظˆظ‰ ط§ط² ط®ظ„ظپط§ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…طھط§ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ طھط§ ط¹ط§ظ…ظ‡ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط²طŒ ظ†ط³ط¨طھ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ظ„ط¨ ط¹طµظ…طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط§ظٹط±ط§ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط®ظ„ظپط§ ط¯ظˆط± ط³ط§ط²ط¯. ظˆط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†

 

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation