بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 6, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

تاريخ : 3/2/58
بيانات امام خمينى در جمع فرماندهان ترابرى ارتش  
وحشت ابرقدرت ها از وحدت اقشار ملت
بسم الله الرحمن الرحيم
مـا سـابـق ، اوايـل انقلاب سر و كارمان با علماى بلاد بود و از شما آقايان ما را دور نگهداشـتـنـد و تـعـمد در اين معنا بود، خواستند كه بين اقشار ملت يك وحدتى تحقق پيدا نكند،آنـهـا از ايـن وحـدت خـوف داشـتـند و حالا هم احساس كردند، لمس كردند كه اگر ملت با هموحـدت پـيـدا بـكـنـند، اگر جناح هاى مختلف يكى بشوند ابر قدرت ها هم نمى توانند باايـنـهـا مـقـاومـت كـنـنـد. از ايـن جـهـت مـا بـايـد الان خـيـلى مـراقـب امـور بـاشـيـم و بـاكـمـال !!! هـشـدارى !!! هـوشـيـارى و بـا كـمـال مراقبت ، مراقب اين امورى كه ممكن است خداىنـخـواسـتـه پـيـش بيايد باشيم . الان باز اجانب ننشسته اند آرام ، آنجا به منابع ما نظردارنـد و طـمع دارند و حالا كه ديدند كه دستشان قطع شده است مى خواهند از جهات مختلفهيـك تـشـتـت ايـجـاد كـنند چنانچه مى بينيم غائله بعد از غائله ايجاد مى كنند. هر وقت با يكاسـمـى ، بـا يـك نـحـوى غـائله ايـجاد مى كنند. اين ما و شما هستيم كه بايد اين غائله ها راتـوجـه كـنـيـم و نـگـذاريـم رشـد بـكـنـد. الان ايـران مـال خـودتـان هـسـت ،مال ايرانى هست چنانچه قبلا از خودمان نبود و هر يك از مخازن ما را يك طايفه مى چاپيدند ومـى بـردنـد و هـمه جهات ما وابسته بود. من اميدوارم كه اين نهضت به آن نقطه آخر برسدبـا هـمـراهى همه قشرها، يعنى الان وضع به نحوى حساس است كه بدتر از سابق يعنىقـبـل از اين پيروزى . الان مردم به حال خودشان برگشتند و توجه به زندگى خودشانكرده اند و يك قدرى ناآرامى ها در مملكت ، در تمام سطح مملكت پيدا شده است و از آن طرفدسـت هـاى جـنـايتكار مشغول فعاليت هستند كه نگذارند اين نهضت به آن نقطه اى كه بايدبـرسـد، بـرسـد. ما بايد با تمام قوا كوشش كنيم كه اين نهضت را به قوت خودش حفظكـنـيـم و مـا جـلو بـرانـيـم ايـن نـهـضـت را بـا شـور و شـعـفـى كـه مـردم دارند تا اينكه آنمـراحـل بـعـدى انجام بگيرد و حكومت استقرارى جمهورى اسلامى تحقق پيدا بكند و مردم بركـارهـاى خـودشـان تـسلط پيدا بكنند و تمام قواى مختلفه در مقام خودشان مستقر بشوند وسـر و سـامـان به اين مملكت پيدا بشود، مملكتى كه داراى خزائن بسيار است و غنى است ازحـيـث خـزائن ، مـمـلكـتـى كـه كشاورزى آن بايد زيادتر از آن مقدارى كه احتياج دارد بسيارزيادتر باشد و بايد صادر بكند، مملكتى كه بايد همه چيز داشته باشد، الان مى بينيمكه همه جهات به هم ريخته است و اين بى انصاف ها تمام جهات ايران را به هم ريختند ومامور بودند كه اين ملت را عقب نگه دارند،
هـمـه چـيـزش را عقب نگه دارند و من اميد وارم كه با همت همه اقشار، نمى تواند يك قشر اينكـارهـا را انـجام بدهد، همه اقشار بايد با هم متحد بشوند، روحانيون بايد با هم باشند،ارتشى ها همه بايد با هم باشند، ملت با ارتش ، با روحانى ، همه بايد با هم باشند وبا هم اين كار را انجام بدهند. من از خداى تبارك و تعالى استدعا و تقاضا و التماس دارمكـه هـمـه اقـشـار مـلت مـا را بـيـدار كـنـد و تـوجـه بـدهـد بـهمـال كـارهـا و اسـلام عـظـمت پيدا كند، ملت اسلام و كشور اسلام عظمت پيدا بكند و ما از تحتايـادى دشـمـنـان بـه كلى خارج بشويم و اين ريشه هاى پوسيده اى كه مانده است اينها همقـطـع بـشـود و اسـلام و كـشور مال خود ما باشد و خود ما در آن فعاليت بكنيم و خودمان ازمـواهـب خـدا اسـتـفـاده بـكـنـيـم و از ايـنـكـه اظـهـار كـرديـد كـه در ايـنمـسـائل شـمـا حـاضـر هـسـتـيـد مـن مـتـشـكـرم . البـتـه هـمـه مـا بـايـد در ايـنمـسائل راجع به مستمندان ، راجع به مستضعفين همه بايد اقدام بكنيم هر كدام هر مقدارى كهدر استطاعت ماست . خداوند به شماها سلامت و عظمت عنايت فرمايد.
تاريخ : 3/2/58
بيانات امام خمينى در جمع نمايندگان روحانى كرد 
محروميت ، زاغه نشينى و بى سامانى ، هداياى رژيم گذشته
بسم الله الرحمن الرحيم
ما در اين مدت كه يك روابطى پيدا كرديم با طوايف مختلف مملكت و اقشار مختلف پيش ما مىآيـنـد، مـى بـينيم كه هر طايفه اى در هر جا كه هستند مى گويند كه با ما بدتر از همه جارفـتـار شـده . از بـخـتـيـارى هـا مـى آيـنـد مـى گـويـنـد كـه بـاايـل بـختيارى بدتر از همه جا عمل شده است و اينها بيچاره تر از همه هستند. از هر طرفىاز اطـراف ايـران كه مى آيند، از شهرستان ها يا از دهات ، خصوصا از عشاير مختلفى كهايران دارد همه اين مطلب را گويند كه هيچ جا بدتر از منطقه ما نيست و اين براى اين استكه هر كسى منطقه خودش را مى بيند. همه مناطق اينطورى است . شما تهران را ملاحظه كنيدكـه مـركز ايران است و هر چه باشد بايد در اينجا بهترش باشد، قريب سى محله يا يكقـدرى بيشتر در تهران هست يعنى در شهر هست ، كنار شهر كه اينها زاغه نشين ، چادرنشينهـر چـه ، عـرض كـنـم چـه نشين هستند و عائله شان پنج نفر، بيشتر، كمتر در يك سوراخىزنـدگـى مـى كـنـند و نه برق دارند و نه اسفالت دارند، نه آب دارند اينها. آنطورى كهبـه مـن گـفـتـنـد و مـكـرر مـى آمـدنـد و گـفـتـنـد در يـك گـودال هاى منزلشان هست كه از اينگـودال هـا پـنجاه بيشتر پله مى خورد، پله هاى گلى مى خورد و مى آيد لب خيابان ، آنجاآن زن بـدبـخت بيچاره كه در اين زاغه هست كوزه اش را، بر مى دارد كه برود آب بياورد،از پـنـجـاه شـصـت پـله بـايـد بالا برود و در زمستان ، آنجا كوزه اش را آب بكند، پنجاه ،شـصـت پـله پـايـيـن بـيـايـد، چـنـد دفـعه زمين بخورد تا ببرد آنجا. هيچ از آثار تمدن ازقـبـيـل آسفالت و از قبيل آب و از قبيل برق در آنجا نيست ، خانه شان هم اينجور است كه مىبينيد، اين در تهران است ، ساير شهرها همين جورها در آن زياد است ، قصبات بيشتر، دهاتبـدتـر، عـشـايـر بـالاتـر. ايـن خـيـال نـكـنيد كه فقط شما هستيد كه محروم هستيد و محرومبوديد، اين رژيم همه را محروم كرد. فشار اين رژيم بر شهرستان ها به يك نحوى بودو بـر عشاير به يك نحوى بود و بر دهات ، قرا و قصبات به يك نحوى . همه در فشاربـودنـد، هـمـه در سـخـتـى زنـدگـى مـى كـردنـد. ايـن شـهـرسـتـانـى هـاخـيـال نـكـنـيـد كـه خـانـه دارنـد چـه دارند و در آن وقت خوب بود جايشان ، آنها هم فشارهاداشـتـند، گرفتارى ها داشتند، حبس ها داشتند، زجرها داشتند، در حبس ها اينها را پاهاشان رااره مـى كـردنـد از روحـانـيـون ما، خيال نكنيد كه روحانيون ، فقط روحانيون شما گرفتاربـودنـد، روحـانـيون ما كه ما انگشت روى آنها مى گذاريم كه فلان و فلان ، پاهايشان رااره كردند،
بعضى از محبوسين را توى تابه گذاشتند و بو دادند، زيرش آتش زدند و به آن برقمـتـصـل كردند، در حال حيات اين را توى اين برق ، توى يك تابه اى گذاشتند بو دادندآدم را، ايـن طـرز رژيـم بـود و مـا و شـمـا و هـمـه اقـشـار مـلت پـنـجـاه و چـنـدسـال بـه اين مبتلا بوديم . قبل از اينكه حالا شما (...) باشد در اين رژيم بيشتر از همه ،مـبـتـلا بـوديم به اين گرفتارى هاى همه جانبه ، اين گرفتارى هاى شخصى خودمان كهشما مى گوئيد كه سلام كه مى كنيد، من خاطره دارم از اين ، دو خاطره خودم دارم يعنى يكىرا دوسـت مـن ، خـدا رحـمـت كـنـد مـرحـوم حـاج شـيـخ عـبـاس تـهـرانـىنـقـل كـرد كـه مـن در اراك بـودم و از آنـجـا مـى خـواسـتـم بـيـايـم بـه قـم ، رفـتـماتـومـبـيـل بـگـيـرم شـوفـر گـفـت كـه مـا بـه دو طـايـفـه بـنـا گـذاشـتـيـم كـه سـواراتـومـبـيـل نـكـنـيـم ، يـكـى فـواحـش ، يـكـى مـعـمـمـيـن . ايـن در زمـان آن خـبـيـثاول بـود كه با روحانيون اينطور كرد، تبليغاتش اينطور و عمالش اينطور كردند. يكىهـم خود من در اتومبيل ، در يك اتومبيلى كه جمعيت در آن بود نشسته بوديم بنزين تمام شدبـيـن راه ، مـن سـيـد بودم ، يك شيخى هم همراهم بود، شوفر برگشت گفت كه اين از اثراينكه اين شيخ را سوار كرده بوديم بنزين تمام شده ، تمام شدن بنزين را اثر نحوستيـك روحـانـى مـى دانـسـت . ايـنـطـور بـود آقـا، شـمـا خـيـال نـكـنـيـد كـه ، شـمـا بـرادرهاىاهـل سـنت ما هم مبتلا بوديد، ما هم مبتلا بوديم . در شهرها، در دهات ، در قصبات ، اطلاعاتىكـه گـفـتنى نيست توجه كنيد توجه كنيد اطلاعاتى ما داشتيم كه گفتنى نيست ، بانوان مااطـلاعـاتـى داشـتـند كه روى تاريخ را سياه كرده است ، نمى دانيد چه قضايايى بوده درايـنـجـا واقع شده است ، در همين قم مركز روحانيت نمى دانيد چه بساطى اينها درست كردندوزن هـا را چـطـور بيرون آوردند كه بروند جشن بگيرند، با زور بروند جشن براى كشفحـجـاب بـگـيرند. نمى دانيد اينها با ما چه كرده اند، حالا بحمد الله با قدرت الهى و باهـمـت هـمه اقشار ملت است كه ديگر كسى نمى تواند بگويد من بودم ، همه بودند، همه باهـم و هـمـه هم نمى توانند بگويند ما بوديم .ايمان بود، قدرت خدا بود، اگر قدرت خدانـبـود، دسـت خالى نمى توانستند اين قدرت هاى بزرگ را بشكنند. ملت چيزى دستش نبود،مـشت و خون داشتند، غير از اين چيزى نداشتند معذلك قدرت ايمان نبود كه شهادت را براىخـودشان فوز مى دانستند اين قدرت كه شهادت را براى خودش فوز بداند، اين غلبه دادايـران را بـر قـدرت هـاى بـزرگ دنـيـا، همه پشت سرش ايستاده بودند، همه قدرت ها، منداخـل كـار بـودم ، پـيغام ها به من بود كه از آمريكا مكرر و همه پشت سرش ايستاده بودندمـعـذلك قـدرت ايـمـان اين مردم غلبه كرد. حالا اين ملت ما، سى و پنج ميليون ملت ما از يكحـبـسـى بـيـرون آمـدنـد و اگر چنانچه يك حبسى باشد كه مثلا سى و پنج ميليون را حبس ‍بـكـنـنـد، درهـايـش بـسـتـه بـاشد، ديوارهايش چه باشد، يك روز بشكند اين قفس و بيرونبـريـزنـد، چـه حـالى پـيـدا مـى كـنـنـد؟ يـك حـال اغـتـشـاش ، يـكحـال بـه هـم خـوردگـى ، الان وضـع ايـران ايـن اسـت ، يـكحـال اغـتـشـاش اسـت ، يك حال به هم خوردگى است ، همه چيز ما را از بين بردند و رفتند،يـعـنـى خزانه را خالى كردند، بانك ها را همه را خالى كردند و رفتند. الان هر بانكى ازاين غائله چند صد ميليون دلار طلبكار است ، همه چيز را بردند، فرهنگ ما را بردند عرضبـكنم روحانيت ما را تضعيف كردند و رفتند، فرهنگ ما را از بين بردند و رفتند، اقتصاد مارا خراب كردند و رفتند،
كـشـاورزى ما را بكلى از بين بردند و رفتند، همه چيز ما را بردند، حالا كه همه چيز ما رابـردنـد و مـا مثل يك حبسى هايى كه از حبس ‍ يكدفعه قفس شكسته و بيرون آمديم و هر كداميـك طـرف ، يـك جـايـى مـى پـريـم ، همه متوجه شديم به گرفتارى خودمان . توجه بهايـنـكـه يـك هـمـچـو گـرفـتـارى نمى شود فورا رفع بشود، يك شب نمى شود يك همچونگـرفـتـارى يـك قـرن ، يـك نـيـم قـرن ، يـك پـنـجـاه و چـنـدسال را كه براى ما گرفتارى درست كردند و براى ما خانه خرابى درست كردند، اين رابـا يـك مـاه ، دو مـاه ، چـهـار مـاه نـمـى شـود آن را درسـت كـرد. شـمـاخـيـال نـكـنـيـد كـه بـه فـكـر شما نيستند، الان نمى توانند به فكر هيچ كس باشند. شماخـيـال مـى كـنـيـد كه اينها مثلا راجع به ساير بلاد هم كارى كردند و براى شما نكردند.نـمـى تـوانـنـد آقا، مطلب ، مطلب بزرگى است ، همه با هم بايد دست به هم بدهيم ، يكمـقـدار بـايـد فـرصـت بدهيم ، يك مقدار بايد همراهى كنيم ، همه مان همراهى كنيم ، اگر منطـلبـه بـا ايـن آقـايـان علما، با شما علما، با شما آقايان دست هم ندهيم و دولت را تاييدنكنيم و همه باهم نشويم نمى توانيم اين خرابى ها را درست بكنيم .
پنجاه سال سوختن و ساختن و شاهد خرابى ها بودن
خـرابـى اسـت الان ، هـمـه خـراب اسـت . عـمـده مـطـلب ايـران كـشـاورزى بود اينها به اسماصـلاحـات ارضـى كشاورزى را بكلى از بين بردند و ايران شد يك بازارى كه دستش راهـى دراز مـى كـنـد پيش دولت هاى خارجى خصوصا آمريكا، گندم بده ، جو بده ، نمى دانمچه ، با اينكه ايران اگر خودش كشاورزى را بكند، بايد صادر بكند به ساير ممالك ،نـبـايـد بگيرد از آنجا. همه چيز ما را از بين بردند، دامدارى ما را از بين بردند، مراتع مارا، مـراتـعـى كـه بـه تـصـديـق خود خارجى ها گفتند بهترين مراتع براى دامدارى ، غنىتـريـن مـراتع براى دامدارى ، مرتع فلان جاست و من هم اسمش را يادم نيست ، اين را دادندبـه مـلكـه انـگـلستان و چند نفر از دوستان او، اين را به او دادند و الان نمى دانم حالا الانوضعشان چطور است . تمام مراتع ما را از بين بردند به اسم ملى كردن ، مردم را دستشانرا مـنـقـطـع كـردنـد و خـودشـان چـاپـيـدنـد و رفـتـنـد و هـمـيـن طـورجـنـگـل هـاى ما را به اسم ملى كردن ، خودشان به اشخاص خارج فروختند و استفاده اش راكـردنـد، نـفت را هم كه همه مى دانيد كه چطور بردند و هيچ چيز هم ندادند به ما، الان بازبـه دولت مـا پـول نـفـت نـرسـيـده ، نـفـت صـادر شـده امـاپـول نـفتش بعد بايد برسد، تا چندم ، تا كى بايد برسد. اينجور نيست كه الان دولتبـه فـكـر شما نباشد به فكر ما باشد، به فكر مثلا بلوچستان نباشد به فكر تهرانبـاشـد، بـه فـكـر كردستان نباشد، به فكر همه جا هستند اما نارساست مطلب ، صبر مىخـواهـد. مـا پـنـجـاه و چـنـد سـال صبر بر اين بليات كرديم و سوختيم و ساختيم ، حالا يكمقدارى باز بايد بسوزيم و بسازيم و مهلت بدهيم و كمك كنيم تا درست بشود، كارگرىدرسـت بـشـود. الان تـو كـارخـانـه هـا مى ريزند نمى گذارند كارگرى درست بشود، توكـشـاورزهـا مـى ريزند نمى گذارند كشاورزى صورت پيدا بكند و تو مدارس مى ريزندنـمـى گذارند مدرسه درست باز باشد. همه جا را اينها خراب كردند، حالا هم تتمه اى كهمانده است نمى گذارند كه ما راحت باشيم ، دولت راحت باشد تا كار انجام بدهد.
شـمـا ايـن را بـدانـيد كه اسلام براى يك قشر نيست ، اسلام براى يك طايفه نيست ، اسلامبـراى هـمـه اسـت ، اسـلام بـراى بـشـر اسـت ، بـراى انـسـان اسـت ، بـراى هـمـه اسـت .خـيـال نـكـنـيـد كـه يـك تـبـعـيـضـى در اسـلام بـاشـد در اسـلام تـبـعـيـض نـيـسـت .خـيـال نـكـنـيـد كـه كـسـانـى كـه در مركز هستند يا علمايى كه در مراكز علمى هستند تبعيضقائل باشند، اين حرفها نيست در كار، ما همه هستيم و با هم هستيم و برادر هستيم و ما را ايننهضت همچو !!! عرض كنم كه !!! توفيق داد كه الان شما برادرها با ما برادرها همه با همنـشسته ايم ، همه با هم تفاوتمان را مى گوئيم لكن شما فكر اين را نكنيد كه ما در فكرشـمـا نيستيم و نشسته ايم خودمان داريم يك كارى مى كنيم براى خودمان ، نه ، براى شماابـدا ايـن مـطـلب ، طـرح نـيـسـت ايـن مـطـلب . در جـمـهـورى اسـلامـى ايـنمـسـائل طرح نيست اصلا، لكن اوضاع ، اوضاع اغتشاش و در هم و برهمى است كه بايد بامهلت انجام بگيرد. من به شما اطمينان مى دهم كه وقتى كه استقرار پيدا كرد حكومت ما (الانبـين راه هستيم ، ما الان حكومت مستقر نداريم ، حكومت انتقالى است ) يك حكومت مستقر پيدا كنيمكـه هـمـه شـمـا راى بـدهيد، همه شما سرنوشت خودتان را تعيين كنيد، بعد از اينكه تعيينكـرديـم سـرنـوشـت خـودمـان را، هـمـه را، هـمه مان رايمان را داديم به اشخاص كه دلخواهخـودمـان هـسـتـنـد و ايـنهاست آنوقت آن اشخاصى كه از طرف ما راى دادند درست مى كنند يكحـكومتى كه مال همه ملت است ، همه ملت حكومتشان عبارت از يك حكومت صحيح است و اسلامىانـشـاء الله ، انـشـاء الله قـدرت اسـلامـى ، احـكام اسلامى و آنوقت خواهيد ديد كه قضيه ،قـضـيـه تـبـعـيـض و تـجـزيـه و ايـنـهـا هـيـچ ابـدا مـطـرح نـيـسـت ، نـه ازاول اسـلام مـطـرح بـوده ، نـه حـالا مطرح است . اگر چهار روز يك نفر آدم قاچاق آمد در اينمـمـلكـت و خـرابـكـارى كـرد، ايـن را نـبـايـد مـا بـه اسـم ايـن بـگـذاريـم كـه مـثـلامسائل بايد اينطور باشد. نخير، وقتى كه دولت اسلامى انشاء الله استقرار پيدا بكند،انـشـاء الله هـمـه مـا، همه شما در رفاه هستيم و من سلام خودم را به برادرهايى كه شما ازپـيش آنها آمديد اعلام مى كنم و از آنها مى خواهم كه يك قدرى حوصله داشته باشند، صبرداشته باشند. انشاء الله خداوند همه تان را حفظ كند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 4/2/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنى در جمع اعضاى هياءت اعزامى از ليبى به سرپرستى سرگردجلود
غلبه مستضعفين بر مستكبرين اراده خداوندى است
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند را سپاس مى كنم كه اراده فرمود منت بر مستضعفين بگذارد عليه مستكبرين و زمين رااز لوث مـسـتكبرين پاك كند، مستضعفين را به !!! زمين !!! حكومت برساند، اسلام براى همينمـقـصـد آمـده اسـت و تعليمات اسلام براى همين معناست كه مستكبرى در زمين نباشد و نتوانندمستكبرين ، مستضعفين را استعمار و استثمار كنند. ما به تبع تعاليم عاليه قرآن و آنچه ازاسلام بر سيره رسول اكرم و ائمه مسلمين به دست آورديم و از سيره انبيا چنانچه در قرآننـقل مى فرمايد به دست آورده ايم آن است كه مستضعفين با هم مجتمع شوند و بر مستكبرينثـوره (انقلاب ) كنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند. ما با اين تعاليم پيشرفت كرديم ومـلت مـا شـهـادت را استقبال كرد براى اين مقصد، و چون شهادت مورد هدف او بود با مشت وخـون بـر تمام قواى جهنمى ، بر دبابات (تانك ها) بر مسلسلات ، بر ابرقدرت ها كهدر پـشـت شـاه سـابـق صـف كـشيده بودند غلبه كرد، ما مى خواهيم كه اين رمز در بين تمامحكومت ها و ملت ها باشد. حكومت ها بايد خدمتگزار ملت ها باشند چنانچه در اسلام اين سيرهبود كه حكومت در خدمت مردم بود و ارتش در خدمت مردم بود. حكومت ها از مردم انشاء مى شدندو ارتـش نـيـز از آنـهـا و اگـر حـكـومـت هـا و مـلت هـا بـه سـيـرهرسـول اكـرم و ائمـه مـسـلمـيـن عـمـل مى كردند، آرامش در همه جاى ارض بود اين اختلافات وخونريزى ها نبود.
ما از خداوند مى خواهيم كه اين نهضت اسلامى و نهضت انسانى سرمشق باشد از براى تماممـسـتـضـعـفـيـن و هشدار باشد بر مستكبرين . مستكبرين گمان نكنند كه بايد حكومت كنند برمـسـتـضـعـفـين و آنها را استعمار و استثمار كنند. مستضعفين حكومت را به عنوان حكومت نشناسندبـلكـه بـه عـنـوان خـدمتگزار بشناسند. برادر باشند، برادرى كه بر برادر ديگر خدمتكـند، هر دو پشتيبان هم باشند. اگر قوانين اسلام در ملت ها، در حكومت ها جريان پيدا بكندو آداب حـكـومـت هـا و مـلت هـا اسـلامـى بـاشـد، نـه حـكـومـت هـاخـيـال تعدى بر ملت ها دارند و نه ملت ها با حكومت ها مخالف خواهند بود. من از شما كه ازطـرف (مـعـمـر) آمـديـد و براى ما سلام او را آورديد تشكر مى كنم و سلام من را نيز بهايشان ابلاغ و به ملت ليبى ابلاغ نمائيد. من از خداوند تعالى مى خواهم كه تمام ملت هاو دولت ها بيدار شوند و همه ملت ها و دولت هاى اسلامى به هم پيوند كنند تا ابرقدرتها نتوانند بر اينها غلبه كنند و مخازن آنها را ببرند.
مـسـلمـيـن قـريب يك ميليارد جمعيت دارند و مع الاسف به واسطه تفرقه اى كه بين آنها واقعاسـت و بـه واسطه عدم رشدى كه در حكومت هاست نتوانستند آن قدرتى را كه اسلام براىآنـهـا پـيش بينى مى كند به دست بياورند. من از خداوند تعالى خواستارم كه مستضعفين درهر جاى ارض كه هستند بر مستكبرين غلبه كنند و مستكبرين به جاى خود بنشينند و دولت هاو ملت ها با هم برادر باشند.
والسلام عليكم
در اين موقع نماينده هيات ليبيائى سخنانى ايراد مى كند و امام در جواب مى فرمايند:
كـليـد حـلمعماى آقاى صدر به دست دولت ليبى است
چـيـزى كـه ، قضيه اى كه براى ما و علماى ايران و ساير اقشار به طور معما در آمده استايـن فـاجـعه آقاى صدر است . من و علماى ايران براى اين فاجعه بسيار متاثر هستيم و اينبـراى مـا يك معمايى است كه اين معما حل نمى شود الا به دست دولت ليبى . ما اين معما رامى خواهيم كه برادر ما (معمر) و دولت حل كنند و ناراحتى هاى ما را به اتمام برسانند.من كرارا به وسائطى اين معنا را تذكر دادم لكن الان نيز اكيدا تذكر مى دهم كه اين معنا درشـعـب مـا و در بـيـن عـلمـاى مـا انـعـكـاس سـوئى دارد و مـنمـيـل نـدارم كـه بـين ملت ما و دولت شما يك سوءتفاهمى باشد. من از شما مى خواهم كه اينمعما را حل كنيد و موجب راحتى ما را فراهم كنيد.
سـپـس نـمـايـنـده هيات ليبائى سخنانى ايراد مى كند و امام در جواب مى فرمايند: بگوئيدمـقـصـود مـن اين نبود كه به شما يا به دولت شما تهمت بزنم مقصود من اين بود كه شماقـدرت داريـد كـه در ايـن مـمـالكـى كـه نـزديـك شـمـاسـت و ايـشـان رفته اند در آنجا بهقـول شـمـا، در آنـجـا فـعـاليـت بـكـنـيـد و ايـن مـعـمـا را بـراى مـاحل كنيد. ما هيچگاه به برادران خودمان تهمت نمى زنيم و خلاف اسلام نمى كنيم لكن از شماخـواهـيـم حـل ايـن قـضـيـه را بـه ايـنـكـه شـمـا قـدرت ايـن را داريـد كـه ايـن مـسـاله راحـل كـنـيـد و از دولت هـايـى كـه ايشان رفته اند آنجا، يك طور تحقيقاتى بكنيد و ما مطلعبشويم .
در اين موقع نماينده هيات ليبائى سخنانى ايراد مى كند و امام در جواب مى فرمايند:
مسلمين بايد يد واحد باشند بر عليه اعداء
بـله ، مـن هـم ايـن معنى را مى دانم لكن مهم اين است كه يك سوء تفاهمى بين ملت ها و دولتهاى اسلامى نباشد و وحدت اسلامى هميشه محفوظ باشد و همه مسلمين با هم برادر باشند وايـنـكـه در ايـن معنا درك كردم براى اين بود كه همين سوءتفاهم به واسطه فعاليتى كهشـمـا بـكـنـيـد بـراى تـحـقـيـق اين مطلب ، رفع بشود و بين دولتين و ملتين تفاهم صحيححـاصـل بـشـود و ايـن تـهـمـت هـا را اجـانـب كـه مى خواهند بين دولت ها و بين ملت ها تفرقهبيندازند، آنها را خنثى كنيد، تبليغات آنها را.
مـن هـمـيـشـه سـعـى ام در ايـن بـوده اسـت كـه مـسلمين يد واحد باشند بر اعداء چنانچه اسلامفـرموده است و جماعت واحده باشند چنانچه اسلام مى فرمايد، لكن مهم ما اين بود كه رفعبـشـود ايـن سوءتفاهم ، و برادرى ايران و ليبى محفوظ باشد و دست اجانب كه مى خواهندتفرقه بيندازند بين دو برادر، دو دولت و دو ملت ، كوتاه بشود.
تاريخ : 4/2/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنـى بـا افسران ، درجه داران و سربازان مركز توپخانه اصفهان
جداسازى ارتش از روحانيون و ساير اقشار ملت از خيانت هاى بزرگ رژيم شاه
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن امـروز را روز مـبـاركـى مـى دانـم ، روز مـيـمـونـى مـى دانـم .قـبـل از ظـهر يك عده كثير از دوستان ما، برادران ارتشى ما، برادران ژاندارمرى ما، آمدند وبا ما ملاقات كردند و الان دوستان عزيز من و ارتشى هاى محترم اصفهان به ملاقات آمدند.مـن از ايـن جـهت اين روز را ميمون مى دانم و مبارك كه ارتش در قلب مردم و در بين مردم و بااحـتـرام زيـاد و شـور و شـعـف فـوق العـاده مـواجه هستند. من از اين جهت مبارك مى دانم كه درسابق و در زمان طاغوت ارتش ما از ملت جدا بود و از روحانيت جداتر. امروز ارتش در قلبملت است و در كنار روحانيت به طورى كه هدايت آنها را به اينجا حضرت حجت الاسلام آقاىطـاهـرى ايـدهـم الله تـعالى فرمودند. سابقه ندارد كه يك شخص روحانى در ارتش و دررژه ارتـش شـركت كرده باشد. ارتش از ما جدا شده بود و ملت از ارتش جدا شده بود و اينخـيانت بزرگى بود كه رژيم سابق كرد و ما برادران را از هم جدا كرد. امروز روزى استمـبـارك و ارتـش بـا مـلت هـماغوش و در درياى جمعيت امروز خودشان را غوطه ور مى بينند ومـردم مـثل برادر آنها را پذيرايى مى كنند. نه آنها از مردم بيزارند و نه مردم از آنها، بهخـلاف سـابـق كه مردم را طورى كرده بودند و به طورى از ارتش و ساير قواى انتظامىترسانده بودند كه مردم احساس ناراحتى كردند با ديدن آنها و ارتش را آنطور بار آوردهبـودنـد كـه احـسـاس آنـهـا نسبت به ملت غير از اين احساس بود كه امروز هست . امروز شمااحساس شادى كنيد كه در آغوش ملت هستيد و ملت احساس شادى مى كند كه در آغوش شماستو هر دو احساس شادى مى كنيد كه برادروار مجتمع هستيد و هر دو با هم و من احساس غرور مىكـنـم كـه ايـن ارتـش بـا مـردم هـمـچـو مـخـتـلط اسـت و هـمـچـو مـزدوج اسـت كـهمـثل دو برادر، اين غرور، دارد، اسلام همين را مى خواهد. ارتش اسلام در صدر اسلام با مردميـكـى بـودنـد، جـدايـى نـداشتند، از مردم بودند، بعدها سلاطين جور و خصوصا اخيرا بهواسـطـه تـبـليـغـاتى كه كردند، تبليغاتى كه از جانب اجانب بود و مامور آن رژيم منحطبـود، تـبـليـغـاتـى كـردنـد كه شما را از ما جدا كردند، ملت را از شما جدا كردند، ملت رابـعـضى را از بعضى جدا كردند، دانشگاهى را از مدرسه اى جدا كردند و بازارى را از هردو خـواسـتـنـد جـدا كـنـنـد و بـحـمدالله اين فرصت پيدا نشد و خداى تبارك و تعالى همچوتـوفيقى داد كه همه الان با هم همه برادروار در يك محيط دوستانه ، در يك محيطى كه باشعف و شوق از هم پذيرايى مى كنيد مجتمع هستيم .
امروز روز مبارك است ، امروز روز ميمون و بزرگ است .
مجازات خيانتكاران و عفو نادمين
و امـا قضيه اى كه فرمودند راجع به عفو، همين طور است كه گفته اند و !!! ما !!! آنهايىكـه مـجـرم بـودنـد، آنـهايى كه خيانتكار بودند، آنها را مجازات كردند و خواهند كرد. و اماارتـش ، ژانـدارمـرى و همين طور ساير طبقات ديگر از قواى انتظامى ، شهربانى در تمامكـشـور اگـر چـنـانـچـه خـداى نخواسته مرتكب يك جرم صغيرى ، يك گناه صغيره اى شدهبـاشـنـد، ما اين را عفو كرديم و خداوند تبارك و تعالى به واسطه برگشت آنها به دامناسـلام و برگشت آنها به دامن ولى عصر سلام الله عليه آنها را عفو فرمود و ما به تبعامـام زمـان سـلام الله عـليـه عـفـو عمومى نموديم و از اشخاصى كه گناه صغيره كردند وخداى نخواسته مرتكب يك بعضى از صغائر ذنوب شدند. خداوند همه شما را عظمت ، عزت، قدرت عنايت كند.
با بيدارى و وحدت كلمه ، خدعه هاى شياطين را خنثى سازيد
بـرادران مـن توجه داشته باشيد كه در اين فرصت از زمان ، در اين لمحه از زمان شياطينمـى خـواهـنـد باز بين ما و شما، بين شما و ساير قواى انتظامى ، بين قشرهاى ملت جدايىبـيـنـدازنـد و از آن اسـتـفـاده كـنـنـد و بـه خـيـال خـام خـودشـان بـرگـشـت بـهحال اول ولو به فرم ديگر، لكن بايد با هوشيارى و با بيدارى خدعه اينها را خنثى كنيدو مـثـل كـوه در مقابل آنها بايستيد و نگذاريد خللى در اين اجتماع شما، در اين سد بزرگىكه داريد و در اين اجتماع و در اين وحدت كلمه اى كه داريد، نگذاريد كه آنها رخنه كنند كهاگر خداى نخواسته رخنه كنند شايد مسائل و مشكلى براى ما پيش بيايد. خداوند همه شمارا عـزت و سـلامـت و سـعـادت عنايت فرمايد و شما را با ملت و ملت با شما را چنان همراه وبرادر كند كه كسى نتواند خلل در اين برادرى ايجاد كند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 4/2/58
بيانات امام خمينى در جمع اعضاى هياءت اعزامى كوبا  
قدرت ايمان و وحدت كلمه عامل غلبه ملت بر قواى شيطانى شاه
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن تـشـكـر مـى كـنـم از ايـنـكـه ايـشـان و دولت ايـشـان بـراى تـفـقـد ازحال ملت ايران به اينجا آمده اند و از نهضت ما پشتيبانى مى كنند. اين نهضت ايران نهضتىمـبـتـنـى بـر عـقـائد، مـبـتنى برايمان ، مبتنى بر اسلام بود و با قدرت ايمان و اسلام اينپـيـشـبـرد را كرد والا ملت ما در دستشان از ابزار جنگ هيچ نبود، در صورتى كه آنها مسلحبودند به تمام انواع اسلحه ها و پشتيبانى از آنها مى كردند ابر قدرت ها، معذلك در عينحـالى كه همه قواى قدرتمند دنبال شاه بودند و پشتيبان ، معذلك قدرت ايمان ملت ما كهبـه آن قـدرت ايـمـان وحـدت كـلمـه پـيـدا شد و همه با هم يك مطلب را خواستند، نتوانستندقـدرت هـا ايـن قـدرت شـيـطـانى را حفظ كنند و اين نهضت چون نهضت انسانى بود و براىانـسـان بـود، هـمـه انـسـان ها كه در فطرت انسانيت باقى مانده اند بايد از آن پشتيبانىكنند.
دولت ها بايد خدمتگزار ملت ها باشند
و دولت هـا تـوجه كنند به اينكه بايد در خدمت ملت ها باشند و ملت ها پشتيبان دولت ها واينكه شاه سابق نتوانست حفظ خودش را بكند براى اينكه ملت با او نبود، ملت پشت به اوكرد و او هم به ملت خيانت كرد. دولت ها بايد توجه كنند به اينكه آنها در خدمت ملت بايدبـاشـنـد اگـر در خـدمـت ملت باشند ملت ها پشتيبان آنها خواهند بود. و من از خداى تبارك وتعالى مى خواهم كه همه ملت هاى عالم و همه مستضعفين سعادتمند باشند و همه دولت ها درخـدمـت مـلت هـا باشند تا سعادت همه بشر تامين شود. و من سعادت ملتها را، ملت شما را ازخداوند مى خواهم و سلام من را به ملت و رئيس دولت و دولت ابلاغ كنيد.
تاريخ : 4/2/58
بـــيـــانـــات امـــام خـــمـــيـــنـــى در جـــمـــع پـــرســـنـــل نـــيـــروىهـوائىدزفول و نمايندگان مردم شهرستان اليگودرز
تا خدا با شماست احدى توان معارضه با شما را ندارد
بسم الله الرحمن الرحيم
شـمـا نـيـروى هـوائى امـروز نـيـروى آسـمانى هستيد، نيروى اسلامى هستيد، پشتيبان اسلامهـسـتـيـد، اسلام پشتيبان شماست ، ملت پشتيبان شماست ، ما همه پشتيبان شما و همه با هم ،هـمـه بـا هم بايد اين نيروى بزرگ اسلامى انسانى را به پيش ببريم . حكومت اسلامى ،جـمـهـورى اسـلامـى ، عـدل اسـلامـى را مـسـتـقـر كـنـيـد. بـاعـدل اسـلامـى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود. آن نيروهاى شيطانى بودكـه ما را از شما و شما را از ما جدا مى كرد و بهره بردارى مى كرد. اسلام براى همه استو بـا هـمه يدالله با جماعت است ، دست خدا با شماست ، تا همه با هم هستيد و همه اسلام رامى خواهيد، خدا با شماست و تا خدا با شماست كسى با شما نمى تواند معارضه كند. اينشياطين كه در بين ملت ما تفرقه اندازى مى كنند، آگاه باشند كه نمى توانند اين نيروىانـسـانـى را شـكـسـت بـدهـنـد، بـيـهـوده تـفـرقـه انـدازى مـى كنند، شيطنت مى كنند، نخواهدآمـال آنـهـا، آرزوى آنـهـا تـحـقـق پيدا بكند. خداوند خواسته است كه مستضعفين بر مستكبرينغـلبـه كنند، غلبه كردند و مى كنند. دوستان من ! عزيزان من ! همه با هم باشيد از تفرقهپـرهـيـز كـنـيـد، همه براى اسلام ، همه براى خدا، همه نيروى الهى . شما نيروى هوائى ،نـيـروهـاى الهـى هـسـتـيد. همه نيروها، نيروى الهى اند. ملت نيروى الهى است . دست خدا باشماست . خداوند همه شما را حفظ كند و همه با هم ، همه با هم براى اسلام به پيش .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
4/2/58
بيانات امام خمينى در جمع اعضاى هياءت سردفتران تهران  
بايد همه دست به دست هم بدهند تا اينكه اين خرابه آباد بشود
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از شما آقايان متشكر هستم كه تشريف آورديد و از نزديك ملاقات كنيم . آنچه بوده استگذشت و ما امروز بايد فكر آينده باشيم . آينده يك مشكلاتى است كه بر عهده همه اقشارمـلت اسـت . خـرابـى هـايـى كـه تـا كـنـون شـده اسـت در ظـرف ايـن پـنـجـاه و چـنـدسـال بـيـشـتـر و قـبـل از آن هم دو هزار و پانصد سال اين خرابى هايى كه شده است و يككـشـور خـراب از هر جهت ، از جهت فرهنگى ، از جهت اقتصاد، اين وراثت مانده است براى ما وهيچ قشرى تنهايى نمى تواند اين خرابى ها را آباد كند، همانطورى كه در شكستن اين سدبـزرگ طـاغـوتـى نـمـى تـوانـسـت يـك قـشـر، دو قـشـر ايـنعـمـل را انجام بدهد، وقتى كه همه اقشار ملت با هم شدند و همه تحت لواى توحيد و اسلامعـمـل كـردنـد، ايـن امـر مـحـال بـه حـسـب نـظـر اشـخـاص مـمـكـن و واقـع شـدهمـحـال بـه نـظـر خـيـلى ها مى رسيد كه بشود اين سلطنت طاغوتى را شكست با آن ابزار وسـلاح هاى مدرنى كه خودشان داشتند و دارند و با آن پشتيبانى هايى كه از ابرقدرت هامـثل آمريكا و غيره مى شد، يك مطلب غير ممكن به حسب عادت به نظر رسيد لكن اين غفلت ازاراده الهى بود، غفلت از اراده الهى بود، غفلت بود كه هر غير ممكن به نظر ما با اراده حقتـعـالى واقـع خـواهد شد و من اين مطلب را مستند به شخص نمى دانم ، مستند به ملت نمىدانـم ، يـك تـحـولى در ايـن مـلت پـيـدا شـد بـا دسـت خـداى تـبـارك و تـعـالى ، آنتحول روحى بود كه الان هم بعضى جوان ها مى آيند و به من مى گويند دعا كنيد ما شهيدبشويم و آنوقت هم جوان هاى برومند همين تقاضا را از من مى كردند، بعضى شان قسم مىدادند مرا كه شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم . مادرهايى كه بچه هايشان را از دست دادندو داده بـودنـد الان هـم كه پيش ما مى آيند با تشكر. در چند شب پيش ، دو، سه شب پيش بايك پدرى كه جوانش را از دست داده بود من مواجه شدم !!! احوالپرسى !!! نمى دانستم كهايـن مـصـيـبت بر او وارد شده از او احوالپرسى كردم ، ديدم بيشتر از ميزان تشكر دارد مىكند و مى گويد حالم خوب است ، بعد كسى گفت يكى از جوان هاى ايشان كشته شده است وايـن تـشـكـر بـراى اين معنا بوده است . اين تحول روحى كه در ملت پيدا شد، ملتى كه ازسـايـه پـاسـبـان مـى تـرسـيـد در خـيـابـان ريـخـت و گـفـت مـرگ بـر كـه ،بر شاه ، اينتـحـول يـك تـحـول الهـى بود، نه انسانى . انسان نمى توانست يك همچو كارى بكند. هركسى خيال كند كه فلان اين كار را انجام داد صحيح نيست ، خدا اين كار را انجام داد.
اين يد غيبى بود كه بر سر اين ملت سايه افكند و يك ملت مظلوم را، ملتى كه هيچ ساز وبـرگ نـداشـت ، بـر يـك قـدرت هاى بزرگ موفق كرد و پيروزى داد و اين سد را شكست .بـحـمـدالله ايـن سـد شـكـسـتـه شـد لكـن كـارها باز باقى است . باز ما كارهايى داريم واحتياجاتى به همه ، احتياج به همه آقايان ، به گويندگان ، به نويسندگان ، به همهاقـشـار مـلت مـا احـتياج داريم براى اينكه يك مملكت خراب را نمى تواند يك قشر آباد كند.بايد همه با هم دست به هم بدهند تا اينكه اين خرابه آباد بشود. هر كسى به هر مقدارىكـه قدرت دارد، خيال نكند يك نفر است ، يك نفر به اندازه يك نفر قدرت دارد، اين يك نفروقـتـى پـهـلويـش نـفـرهـا واقع شد، جمعيت از آن ، مثل يك قطره است كه وقتى كه قطره هاىديـگـر بـه آن مـتـصـل شـد سـيـل پـيـدا مـى شـود وقـتـىسـيـل هـا بـا هـم مـتـحـد شـدنـد دريـا درسـت مـى شـود. ايـن قـطـره هـاخـيال نكنند، انسان ها خيال نكنند كه خوب ، از من كه كارى بر نمى آيد، نخير، از شما و منو هـمـه و شـما هر كدام به اندازه خودمان ، به اندازه يك نفر كار ازمان مى آيد و به اندازهآنقدرى كه از ما كار مى آيد مسوول هستيم يعنى امروز وضع طورى است ، به طورى حساساست وضع مملكت ما كه اگر ما قصور بكنيم در اداى تكليفمان ، مسووليم ، همه بايد باهم، هـمه اقشار بايد باهم ، ننشينيد كه دولت اصلاح بكند، دولت تنها نمى تواند، ننشينيدكـه روحـانـيـت ايـن كـار را بـكند، روحانيت نمى تواند تنها، روحانيت ننشينند كه مثلا اقشارديـگـر ايـن كـار را بـكـنـنـد، از آنـها هم تنها نمى آيد. همه با هم ، وقتى همه با هم شدند،(يـدالله مـع الجماعه ) جماعت وقتى كه با هم شدند پشتيبانشان خداى تبارك و تعالىاسـت و مـقصد وقتى الهى شد، مهم اينجاست كه وقتى مقصد الهى شد، همه توجه به اسلامداشتند.
غير از قانون الهى چيزى نبايد حكومت كند
شـمـا ملاحظه كرديد كه در اين نهضت از آن بچه اى كه تازه زبان باز كرده بود، تا آنپـيـرمـردهـايـى كـه نـزديك هاى مردنشان بود، همه با هم مى گفتند جمهورى اسلامى ، همهاسـلام را خـواسـتـند، اين همه اسلام خواستن ، توجه همه به معنويت بودن ، توجه همه بهخدا و دين خدا بودن شما را پيروز كرده ، اين توجه را از دست ندهيد، اين رمز پيروزى است، كليد پيروزى است ، اين كليد را محكم نگه داريد، وحدت پيدا بكنيد، مقصد هم خدا. اين دوتـا مـطـلب وقـتـى كـه پـيـدا شـد، ايـن هـمـه مـسـائل راحـل مـى كـنـد و همه ما بايد كوشش ‍ بكنيم و به مقاصد الهيه برسيم . البته شما آقايانكـه دفـاتـر ازدواج و طـلاق پيش شما هست ، مسووليت عظيمى داريد، اگر سابق يك قدرتشـيـطـانـى بر شما حكومت مى كرد، الان هيچ قدرتى بر هيچ كس حكومت نمى كند، قدرت هاهست لكن حكومت نمى كند يعنى قانون هست قانون الهى است فقط. غير از قانون الهى چيزىنـبـايد حكومت كند. شما آقايان كه متصدى يك همچو امر بزرگى هستيد، مسووليت بزرگىبـيـن خودتان و خداى خودتان داريد، شرايط را البته كرديد و از اين به بعد هم با دقتشـرايـط را بـكـنـيـد، خـصوصا در باب طلاق كه شرايط بايد خيلى با دقت و با ملاحظهانـجام بگيرد انشاء الله خداوند به همه شما سلامت و سعادت بدهد و همه ما را توفيق بهاين بدهد كه اين خدمت را به اسلام بكنيم همه مان .
والسلام
تاريخ : 4/2/58
بـــيــانـات امـام خـمـيـنـى در جـمـع گـروهـى از بـانـوان شـهـرهـاى بـاخـتـران ، سـنندج،دزفول ، بروجن و تهران
سعادت دنيا و آخرت در اسلام است
بسم الله الرحمن الرحيم
چه بركاتى در اين نهضت مترتب است ، بركت اسلام ، جمهورى اسلامى كه تمام سعادت هادر اسلام است . سعادت دنيا و آخرت در اسلام است لكن اشخاص ضعيف بيچاره نمى تواننداين نهضت را ببينند، در صدد تفرقه هستند، اينها اشخاصى هستند كه مى خواهند بين اقشارمـلت جـدايـى بيندازند براى آنكه با تفرقه مى توانند منافع خودشان را تامين كنند، باتـفـرقـه مـى تـوانـند براى ارباب هاى خودشان يك مقامى در اينجا درست كنند، لكن بايدمـطـمـئن بـاشند كه اين دست هاى تفرقه انداز قطع خواهد شد. اين دست هايى كه مى خواهندبـيـن بـرادران ، بين خواهران ، بين اقشار ملت تفرقه بيندازند دفن خواهد شد. همانطورىكـه رژيـم شـاهـنـشـاهـى مـنـحوس دفن شد ريشه هاى فساد باقيمانده آن هم دفن خواهد شد.بعضى از اشخاصى كه در آن وقت منفعت طلب بودند و مى خواستند با بقاء رژيم منحوس ،مـنـافـع مـادى خـودشـان را، غـيـر مـشـروع خـودشـان را تـامـيـن كـنـنـد، حـالا بـهخـيـال آن افـتـاده انـد كه باز تفرقه بيندازند بين برادران مسلم ، بدانند كه غلط رفتند،اشتباه مى كنند، ديگر بر نخواهد گرديد آن رژيم طاغوتى و نظير آن رژيم طاغوتى . مناز شما بانوان محترم كه همدوش برادران خودتان ، بلكه در صف جلو در اين نهضت بوديدتـشـكـر مـى كـنـم و مـن امـيـدوارم كـه بـاز شـمـا درصـف مقدم باشيد و اين نهضت را به آخربـرسـانـيـد كه حكومت اسلامى انشاءالله تاسيس بشود و تمام اقشار ملت ، تمام مستضعفينبه حقوق حقه خودشان برسند. خداوند شماها را حفظ كند و براى اسلام و مسلمين نگه دارد.
والسلام عليكم و رحمة الله
تاريخ : 4/2/58
بـــيـــانـــات امـــام خـــمـينى در جمع نمايندگان جامعه زنان خارجى مقيم ايران و اعضاىهياءتتحريريه نشريه (لاله )
تاريخ نيز قادربه ثبت عمق جنايات و خيانات شاه نيست
بسم الله الرحمن الرحيم
من از بانوان محترم كه همدرد ما هستند و در اين مصيبت هائى كه بر ملت ايران وارد شده استاظـهـار هـمـدردى مـى كـنند متشكرم ، لكن بايد به شما بانوان محترم تذكر دهم كه جناياتشـاه را نـه شـما تمامش را اطلاع داريد و نه ما و نه آن اشخاصى كه حتى نزديك به شاههم بودند.
جـنـايـات ايـنـها مراتب و درجاتى داشته است كه بعضى از آن واضح بوده است ، همه ديدهانـد. ايـن جـنـايـات و آدم كـشـى هـا و حـبـس هـا و زجـرهـائى كـه صـدايـش ازداخـل زنـدان هـا به بيرون رسيده است . يك مرتبه از جنايات و خيانات ، آنهائى بوده استكـه وزراى شـاه و اطـرافـيـان شـاه اطلاع داشتند و ماها و شماها اطلاع نداشتيم ، پاره اى ازجنايات هم فقط خود شاه مطلع بوده است خيانتى كه كرده است ، ديگران مطلع نبودند.
مـا نـمى توانيم به عمق جنايات و خيانات اين پدر و پسر اطلاع پيدا كنيم ، شما كه غايبامـر، يـكـى از شما بيست و دوسال اينجا بوده ، ما هم كه تمام عمرمان را اينجا بوديم و درجريان امور بسيارى از عمرمان را گذرانديم ، باز نمى توانيم بر عمق اين جنايات اطلاعپـيـدا كنيم ، تاريخ هم نمى تواند عمق اين جنايات و خيانات را ثبت كند، تاريخ آنقدر مىتـواند كه اطلاع پيدا مى كند و جنايات شاه بسياريش ‍ زير پرده است كه غير از خودش وامثال كارتراطلاع ندارد.
تبليغات خلاف واقع جيره خواران ابرقدرت ها بر عليه انقلاب اسلامى
مـن از شـمـا تـشـكـر مـى كـنـم كـه بـراى هـمـدردى مـاتـشكيل يك انجمن داديد و مى خواهيد كه مطالب ما را برسانيد. ما در دنيا مظلوم هستيم براىايـنكه دنيا طرفدار شاه ظالم بود و تمام دولت هاى خارجى ، مگر كمى از آنها، طرفدارىمـى كـردنـد و از ظـلم و سـتم او پشتيبانى مى كردند. ملت ما الان هم مظلوم است براى اينكهنـويـسـنـدگـان خارج به طورى وجهه اين انقلاب را جلوه دادند در خارج و به طورى دروغگـفـتـنـد و شـايـعـه افـشانى كردند كه ملت ما را غير از آنى كه هست و غير از آنى كه مىبينيد، جلوه دادند در روزنامه هاى خارج . از جمله چيزهائى كه نوشتند، اين است كه آنهائىكـه كـشـته مى شوند و اعدام مى شوند، از زير خاك بيرون مى آورند مردم و تكه تكه مىكنند.
اگـر يك نفر اينطور شده است شما در تمام ايران تفتيش كنيد اگر يك نفر يك همچو كارىبـرايـش شده است آنها حق دارند بگويند همه شده است ، لكن من مى دانم نويسنده هاى خارجاكـثـرشـان يـا بـسـياريشان جيره خوار همين دستگاه ها هستند، اينها ديدند كه ملت ايران بهواسطه قدرت ايمانى كه داشتند، نهضتى را كه كردند كه دست ارباب ها كوتاه شده استو دسـت آنـهـائى كـه مـنـافـع را بـه ايـنـها واصل مى كردند كوتاه شده است ، اينها براىانـتـقـامجوئى يا برگرداندن اوضاع سابق و براى نفع خود دست به اين تبليغات زدند.تـمـام ايـن تـبـليـغـات بـرخـلاف واقـع اسـت . شـمـا مـى بـيـنيد كه اينجا احكام اعدام براىاشخاصى صادر مى شود، خوب است كه اين اشخاص را و پرونده اين اشخاص را ملاحظهكـنـيـد بـبـيـنـيـد كـه ايـن اشخاص كه حكم اعدامشان صادر شده و اعدام شده اند، آيا چند نفركشتند؟ آيا ده نفر كشته اند؟ آيا يك ملت را بيچاره كردند؟ اينها تمام ملت ايران را بيچارهكـردنـد؟ و در ظرف پنجاه سال همه را در تحت فشار قرار داده اند. اينها جناياتى به اينمـلت كردند كه اگر چنانچه دادگاه ها نبود خود ملت مى ريختند و آنها را مى كشتند. دادگاههـا كـنـتـرل كـردنـد عـواطـف ملت را، ملتى كه در خيابان ها جوان هاى خود را به خون آغشتهديـدنـد بـا امر همين امثال اينها، با امر همين شاه و با امر همين هويدا و با امر همين نصيرى وامثال اينها، طاقت ندارد كه اينها را زنده ببيند.
اين جوامع به اصطلاح حقوق بشر در خدمت ابرقدرت ها هستند
ايـنـهـائى كـه مـدعـى حـقـوق بـشـر هـسـتـنـد و حـالا بـراىامـثـال هـويـدا سـيـنه زنى مى كنند و اظهار تاثر و تاسف مى كنند، اينها آيا طرفدار حقوقبشرند يا طرفدار مملكت ها و حكومت هاى ابرقدرتند؟ اگر اينها طرفدار حقوق بشرند چهشـد كـه در مدت پنجاه سال اين بشر در اينجا زير شكنجه بود، اعدام بود؟ اين بشرى راكـه در ايـنجا با تابه سرخ مى كردند و بشرى را كه پاى او را بريدند با اره ، اينهانـفـس ‍ نـكـشـيدند، امروز نفس مى كشند و امروز تبليغات مى كنند. مگر اينها كه كشته شدندبشر نبودند؟ مگر اينها حقوق نداشتند؟ مگر حق بشر اين نيست كه اگر كسى ، كسى را كشتقـصـاص بـكـنـد؟ ايـن حـق بـشـر است ، حق اشخاصى كه از اولاد او يا از بقاياى اوست كهقـصاص كند از اينها، لكن عمده اين است كه اين جامعه هاى حقوق بشر در خدمت ابرقدرت هاهـسـتـنـد بـا اسـم حقوق بشر. اين جامعه هائى كه براى حقوق بشر فرياد مى زنند، حقوقبـشـر را مـى خـواهـنـد پـايـمال كنند. اين روزنامه نويس ها و مطبوعاتى كه به اسم بشردوسـتى انتشار اين اكاذيب را مى كنند، اينها در خدمت ابرقدرت ها هستند، اينها حقوق بشر راپايمال مى كنند.
شما اوضاع ايران را بررسى كنيد و آنطور كه هست منعكس كنيد
مـن از شـمـا جـمـعـيـتـى كـه الان در ايـران براى بررسى اوضاع ملت ما و اوضاع كشور ماتـشـكـيل جلسه داده ايد، بعد از تشكر خواستارم كه شما اوضاع ايران را بررسى كنيد وآنـطـور كـه هـسـت مـنـعـكـس كـنـيـد، بـررسـى كـنـيـد كـه آيـا ايـن مـردم در ايـنـجـا دارنـدقتل عام مى كنند اين مردم از گورستان ها بيرون مى كنند اجساد را و تكه تكه مى كنند؟
مـردم دارنـد آتـش مى زنند؟ اين را بررسى كنيد ببينيد كه قضيه ، قضيه انتقامجوئى بهمعناى غير انسانى است يا خير؟ دادگاه هائى است كه بعد از اينكه جرم هاى اينها ثابت شد،ايـنـهـا مـحكوم به اعدام مى شوند كه اگر اين دادگاه ها نبود و اگر جلوگيرى از اين مردمبـه واسـطـه دادگـاه نـبـود، آنـوقـت مـردم خودشان قيام مى كردند براى اينكه آنهائى كهكشتار عمومى كردند در يك ملتى ، آنهائى كه فجايعى پيش ‍ آوردند و در آبادان يك دستهبـزرگـى ، قـريـب چهار صد نفر آدم را سوزاندند، اينها را دارند اعدام مى كنند، نه اينكهاشـخـاص عـادى را، اشـخـاص عـادى را شـما ملاحظه مى كنيد كه تاكنون قريب هفتصد نفر،شـشـصـد نفر آزاد شدند، اينها براى اينكه جرم هاى شان كم بوده است و همين طور كسانىكـه جـرم هـاى شـان كـم اسـت اينها را آزاد مى كنند، آنهائى كه محكوم به حبس مى شوند يامـحـكـوم بـه اعـدام مـى شـونـد آنـهـا اشخاصى هستند كه داراى ظلم هاى بزرگ بودند و درروزنـامـه هـاى خـارجـى شـماها اينطور انعكاس نشده است و اين اسباب اين شده است كه ملتايـران بـدبـيـن بـشوند به خارجى ها به واسطه اين روزنامه نويس ها و به واسطه اينمـدعـيـان حقوق بشر. شما روشن كنيد اينها را و به مردم ايران هم اطلاع بدهيد كه اينها يكمـردمـى هـسـتـند كه طرفدار حقوق بشر نيستند، طرفدار حق ابرقدرت ها هستند، اينها از اينمـردم شـريـف اروپـا نـيـسـتـنـد، ايـنـهـا يـك دسته جيره خوار هستند. در هر صورت من از شماتـشـكـركنم كه در اين مسائل مشكل ما بنا داريد كه به ملت ما كمك كنيد و كمك تبليغاتى ازبـزرگـتـريـن كـمك هائى است كه الان از شما ممكن است و من از شما باز هم تشكر مى كنم .خداوند حفظ كند شما را.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 4/2/58
بيانات امام خمينى در جمع پرسنل شهربانى و نمايندگان مردم ساوه  
اجانب گمان نكنند كه مى توانند خللى در وحدت ملى الهى ما ايجاد كنند
بسم الله الرحمن الرحيم
شـمـا آقـايـان كـه بـراى تـفـقـد از مـن آمـديـد خوش آمديد، علماى اعلام ساوه ساير اقشار وپرسنل شهربانى خوش آمدند. اين روزها روزى است كه همه اقشار با هم برادر و برابربـاشـنـد. سابق شهربانى از ما و علما و مردم جدا بود، امروز شهربانى در بين مردم و ازمـيـان مـردم اسـت و مـردم نـيـز از شهربانى خواهان حفاظت از شهر و از عائله خودشان هستند،علماى اعلام نسبت به آنها نظر حسن دارند و ساير اقشار آنها را برادر خود مى دانند. من اميدآن دارم كـه ايـن وحدت كلمه كه بين همه اقشار ملت ماست ، باقى بماند و به اتكاء وحدتكـلمـه نـهـضـت اسـلام مـا پـيـش رانـده شـود و بـا بـرقـرارى حـكـومـتعدل اسلامى همه اقشار به حقوق خودشان برسند. اجانب گمان نكنند كه مى توانند خللىدر ايـن وحـدت مـلى مـا ايـجاد كنند، اين وحدت ملى وحدت الهى است ، به دست خداى تبارك وتـعـالى ايجاد شده است ، اسلام پيشواى ماست ، قرآن كريم پيشواى ماست ، ملت ايران بااين وحدت كلمه و اتكال به اسلام نهضت را پيش برد و اين رمز را از دست نخواهد داد. ايجاداخـتـلاف نـكنيد، با هم برادر و برابر باشيد. از خداى تبارك و تعالى مى خواهم كه همهمـلت بـه سـلامت و با وحدت كلمه پيش برويد و آن چيزى را كه خداى تبارك و تعالى مىخواهد كه رفاه عمومى و سعادت عمومى بشر، سلامت عمومى بشر، سعادت روحى بشر استانشاء الله كه تحقق پيدا كند. سعادت و سلامت همه شما را خواستارم .
والسلام عليكم
تاريخ : 5/2/58
بيانات امام خمينى در جمع بانوان محله چهارمردان قم  
بانوان ايران رهبران نهضت اسلامى
بسم الله الرحمن الرحيم
نام بزرگ ملت ايران در عالم به رشد سياسى ثبت شد. نام بزرگ قم در بين ملت ايرانبـه رشـد سـيـاسـى و فـعاليت و جانفشانى در تاريخ ثبت شد. نام بزرگ چهار مردان درفـداكـارى و جـان نـثـارى در تاريخ عالم ثبت شد. نام بزرگ بانوان ايران ثبت شد. نامبزرگ بانوان قم ثبت شد. نام بزرگ بانوان چهار مردان ثبت شد. بانوان قم و بانوانچـهـار مـردان پـيـشـرو ايـن نـهضت اسلامى بودند، رشد سياسى خودشان را اثبات كردند،نـهـضت را راهنمائى كردند. شما رهبران نهضت هستيد، بانوان رهبر نهضت ما هستند، ما دنبالهآنـهـا هـسـتـيـم . مـن شـمـا را به رهبرى قبول دارم و خدمتگزار شمايم . خداوند شما را براىاسلام حفظ كند.
هوشيار باشيد، شياطين در مخفى گاه ها توطئه مى كنند
اسـلام احـتـيـاج بـه مـردان و بـانـوان فـداكـار دارد. امـروز احـتـيـاج بـيشتر است ، امروز ازقـبـل از پـيـروزى و رسـيدن به اوج نهضت احتياج به ملت ايران ، احتياج به وحدت كلمه ،احـتـيـاج بـه بـانـوان مـعـظـم ، احـتياج به چهار مردان بيشتر است . امروز است كه دست هاىجـنـايتكار و خيانتكار آنهائى كه منافع خودشان را در خطر مى بينند، دست هاى آنها در كاراسـت كه نگذارند اين نهضت شكوفائى پيدا كند. امروز است كه بايد اين خيانت ها را و ايندسـتـهـاى خائن را قطع كرد. امروز است كه آنهائى كه تفرقه افكنى مى كنند و مى خواهندبـا بـهـانـه هـا بـين صفوف مسلمين جدائى بيندازند، دست آنها را بايد قطع كرد. بانوانمـعـظـم مـا بـايـد قطع كنند دست خائنين را. مردان نيرومند ما بايد قطع كنند دست خائنين را.روحـانـيـين در هر جا كه هستند با هوشيارى بايد دست اين خائنين را قطع كنند و حيله آنها راخنثى كنند.
آنـهـائى كـه بـه فـرصـت طـلبـى امـروز در مـيدان آمدند، آنهائى كه با اين نهضت موافقتنـداشـتـنـد، آنهائى كه مسيرشان برخلاف اين نهضت بود، براى فرصت طلبى به ميدانآمـدنـد، احـزابـى كـه اسـمى از آنها نبود، گروه هائى كه اسمى از آنها در اين نهضت نبودامـروز پـيـشـقـدم مـى خـواهـند بشوند. بايد شما خانم ها، شما برادران شما خواهران بيدارباشيد، بايد ملت ايران بيدار باشد،
نـگـذاريـد خـون شـهـداى مـا هـدر بـرود، نـگـذاريـد خـون جـوانـان مـاپـايـمـال شود، پايمال اغراض شخصيه ، اغراض شخصيه را به دور بريزيد. دست هاىخـيـانـتـكـار، گـروه هاى مختلف درست نكند، گروه هاى مختلف درست نكند، گروه هاى مختلفاسـبـاب تـفـرقـه مـى شود، رشد سياسى نيست ، در صدر مشروطيت هم با ايجاد گروه هاىمـختلف نگذاشتند كه مشروطه به ثمر خودش برسد، او را بر خلاف مسير خودش راندند،امـروز هـم هـمـان شـياطين ، همان ها كه مخالف با اين نهضت بودند مى خواهند نگذارند. مردمايـران بـيـدار بـاشـيد، مسلمين بيدار باشيد اگر خداى نخواسته خللى واقع بشود در اينصـف فـشرده مسلمين ، در اين صف فشرده ملت ايران ، خطر در پيش است . تفرقه افكن ها رااز بـيـن خودتان بيرون كنيد، ما نخواهيم گذاشت كه اين تفرقه افكن ها رشد كنند، آنها رادر نـطـفـه خـفـه مـى كـنـيم . آزادى غير از توطئه است ، آزادى ، آزادى بيان است ، هر چه مىخـواهـنـد بـگـويند، توطئه نكنند، آدمكشى نكنند، اين آدمكش ها و توطئه گرها را دفن خواهيمكرد.
برادران من بيدار باشيد، هوشيار باشيد، شياطين در مخفى گاه ها توطئه مى كنند و بايدمـا بـا هم يكصدا با هم به پيش برويم و اين نهضت را و اين جمهورى اسلامى را به ثمربـرسـانـيـم . خـداونـد بـه همه شما خواهران و برادران عزت ، توفيق ، عافيت ، سعادت ،عنايت فرمايد. من از همه خصوصا از اين بانوان محترم كه هميشه جانفشانى كردند و نهضتمـا را بـه ثمر رساندند و مى رسانند تشكر مى كنم . خداوند همه شما را عزت و اسلام راعظمت عنايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 5/2/58
بيانات امام خمينى در ديدار با سفير تونس در ايران  
مسلمين مى توانند تحت لواى اسلام بالاترين قدرت را در دنيا به دست بياورند
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از تـلگـراف رئيـس شـمـا تـشـكـر مـى كـنم و از عواطف شما و ملت شما شكرگزارم . منامـيـدوارم كـه هـمـه مـلت هـاى اسـلامـى و همه دولت هاى اسلامى به خود آيند و تفرقه ها وهـواهـاى نـفـسـانـى و اغـراض شـخـصيه را كنار بگذارند و تحت لواى اسلام و قرآن مجتمعشوند و در اين اجتماع قدرتى مافوق قدرت هاى موجود در عالم را به دست بياورند. مسلمينقـريـب يـك ميليارد جمعيت دارند و مخازن بزرگ در اختيار آنهاست و صحراهاى بسيار وسيعدر اخـتـيـار آنـهـاسـت و مـع الاسـف بـراى ايـنـكـه نـتـوانـسـتـنـد تـفـاهـم بـيـن خـودشـانحـاصل كنند و دست هاى خيانتكار نگذاشته است وحدت كلمه پيدا شود، خزائن آنها را بردندو بر آنها سلطه و حكومت پيدا كردند.

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation