بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 6, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

شـمـا ديـديـد كـه جـمـعـيـت سـى و پـنـج مـيـليـونـى كـه درمـقـابـل يـك مـيـليـارد چيزى نيست و با نداشتن هيچ ابزار جنگى در دست ، به واسطه قدرتايـمـان و بـه اتـكـاء قـرآن و اسـلام ، بـر ايـن قدرت شيطانى كه پشت سر او قدرت هاىبزرگتر شيطانى بود غلبه كرد و دست آنها را از مخازن ايران قطع كرد. اگر همه ملتهـا و دولت هـاى اسـلامـى اغـراض شـخـصـيـه را كـنـار بگذارند و همه با هم به اسلام روبـيـاورنـد و تـحـت لواى لااله الاالله بـاشـنـد قـدرتاول را در دنـيـا احـراز مـى كـنـنـد، بـراى ايـنـكه معنويت اسلام كمك آنهاست و خداى تبارك وتعالى پشتيبان .
ملت با كليد اسلام وايمان بزرگترين سدها را شكست
و ما با اين قدرت ايمان كه همه اقشار ملت ما با هم فرياد اسلام را زدند پيروز شديم نهبا عدد وعده ، ما هيچ نداشتيم و آنها همه سلاح ها را، لكن ما مسلح به سلاح ايمان بوديم وملت ما آرزوى شهادت مى كردند مثل اصحاب رسول الله درصدر اسلام ، همان ها كه با عدهكـم امـپـراطـورى هـاى بـزرگ را شكست دادند ما هم با يك عده كم و با نداشتن ساز و برگجـنـگـى يـك امـپـراطـورى دو هـزار و پانصد ساله جبار را با پشتيبانى ابرقدرت ها از او،شـكـسـتـيـم و شـكـسـت داديـم و ايـن سـد بزرگ را از پيش پاى ملت خود برداشتيم و البتهمشكلات زيادى براى ما به جا گذاشتند، نقيصه هاى زيادى ، خرابى هاى زيادى به جاىخود گذاشتند و ما وارث اين خرابى ها هستيم ،
لكـن آن هـم بـا قـدرت ايـمـان و پـشـتـيـبـانـى اسـلام مـشـكـلات راحـل خـواهـيـم كـرد. و مـن اميد آن دارم كه ملت هاى مسلم و دولت هاى مسلم توجه كنند و اين رمزپيروزى كه براى ايران حاصل شده است به آن توجه كنند و انشاء الله اين رمز را، كليدرا، همه در دست بگيرند و اسلام را در همه جا گسترش دهند.
از خداى تبارك و تعالى عظمت اسلام و مسلمين و عظمت قرآن را خواستارم . ابلاغ سلام من رابه دولت و ملت و رئيس خودتان بكنيد.
تاريخ : 5/2/58
بـــيـــانـــات امـــام خـــمـــيـــنـــى در جـــمـــع پـــرســـنـــل پـــايـــگـــاهدريـائىشمال
شما نيروهاى انتظامى هم سهم بزرگى داشتيد در اين نهضت
بسم الله الرحمن الرحيم
اسـلام دسـتـور داده اسـت و فـرمـوده اسـت (واعـتـصـمـوبـحـبـل الله جـمـيـعـا و لا تـفـرقـوا) هـمـه بـا هـم ، تـمـام اقـشـار بـا هـم اعـتـصـام بـهحـبـل الله ، توجه به خداى بزرگ و با توجه به خداى بزرگ همه بايد پيش برويم .تـخـلف از ايـن دسـتور الهى جرم است ، گناه است . ما همه بايد با هم باشيم ، نيروهاى ماهـمـه بـايـد واحـد بـاشـد، نـيروى دريائى ، نيروى هوائى ، نيروى زمينى ، ملت همه از همهـسـتـنـد، قـواى انـتـظـامـى بـا قـواى مـلى يـك قـوت اسـت ، هـمـه بـايـد مـعـتـصـم بـهحـبـل الله بـاشـنـد، بـا اعـتـصام به حبل الله پيشرفت كرديم و خواهيم كرد. شما نيروهاىانـتظامى هم سهم بزرگى داشتيد در اين نهضت ، شما را بد معرفى كرده بودند و ملت رااز شما جدا كرده بودند، شما حقيقت خودتان را در اين نهضت آشكار كرديد كه با ملت هستيدو بـا اسـلام ، مـلت هـم شـمـا را بـا آغـوش باز پذيرائى مى كند و كرده است . شما در اينگـروه هائى كه الان مشاهده مى كرديد، هيچ وقت نبوديد و خودتان را بين برادران خودتاننـمـى ديديد و از بركت اين نهضت خودتان را در بين برادران و در آغوش برادران خود مىبـيـنـيـد. ايـن تـوفـيـق بـزرگـى اسـت كـه بـراى مـاحـاصـل شـده اسـت ، ايـن بـركـت عـظـيـمـى اسـت كـه از ايـن نـهـضـت عـظـيـم بـراى مـاحـاصـل شـده اسـت كـه بـرادرهـا هـم را پـيـدا كـرده انـد، يك صف ، يك صف فشرده از قواىانتظامى و قوه ملت ، همه از يك صف هستيم و بايد باشيم . دستور اسلام است كه همه بايدمـعـتـصـم به حبل الله باشيم ، همه بايد متفرق نباشيم و جدا از هم نباشيم ، فكر جدائى ،فـكـرى غـلط اسـت . اين وحدت را به هم نزنيد، اين نهضت را خاموش نكنيد، خيانت به اسلامنـكـنـيـد، تـمـام قـوا بـايـد بـا هـم مـجـتـمـع بـشـونـد تـا درمقابل قوائى كه از شيطان است و از اجنبى است بتوانيد ايستادگى كنيد. شما ديديد كه باوحـدت كـلمـه قـدرت هـاى بـزرگ را در هـم شـكـسـتـيـد، ايـن قدرت را حفظ كنيد، اگر خداىنـخـواسته در اين قدرت خلل واقع بشود، منتظر مصيبت باشيد. خداوند پشتيبان همه باشد.خـداونـد پـشـتيبان كشور ما باشد. امام زمان سلام الله عليه پشتيبان اين ملت است من از همهاهـالى مـحـتـرم گـيـلان و از تـمـام اقـشـار مـلت ايـران و اهـالى انـزلى تـشـكـر مـى كـنم وپرسنل نيروى دريائى را برادر خود مى دانم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 25/2/58
بـــيـــانـــات امـــام خـــمـــيـــنـــى در جـــمـــع گـــروهـــى ازمـردمآمل
تحولات روحى در جهت توحيد و احياء ارزشهاى اسلامى
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از مـلت ايـران تـشـكـر مى كنم ، تمام افراد در اين نهضت مقدس سهيم بودند، تمام مردمايـران يـكـدل و يـك جـهت جمهورى اسلامى را خواستند و سقوط رژيم منحوس سلطنتى . من ازهـمـه اقشار ملت تشكر مى كنم . من خدمتگزار همه ملت هستم . خداوند به ما منت گذاشت و بهاسـلام كـه اسـلام را بـه مـا ارزانـى داشـت . خـداوند بر دنيا منت گذاشت كه قرآن را فروفرستاد. خداوند تعالى بر ما منت نهاد كه پيغمبر خاتم را پيغمبر ما قرار داد. خداوند برما منت نهاد كه ائمه معصوم را ائمه ما قرار داد. خداوند بر ما منت نهاد كه احكام مترقى اسلامرا براى ما فرو فرستاد. ما منت مى كشيم از خداى تبارك و تعالى كه به ما منت ها گذاشت، خداوند بر ما منت گذاشت كه اين ملت يكدل و يك جهت در جهت توحيد با تحولات روحى روبه اسلام آوردند و اين نهضت مقدس را بارور كردند. منت خداى تبارك و تعالى را كه شماجـوانـان برومند از هر جا كه هستيد توجه به اسلام كرديد و اسلام را در اين عصر، در اينعصر ظلمانى ، در اين عصرى كه همه ارزش ها به باد رفته بود، اسلام را زنده كرديد.
جلوگيرى از نفوذ خائنين در صفوف فشرده امت
درود بـر شـمـا مـلت ايران ، مرگ بر آنها كه مى خواهند اين وحدت كلمه را به هم بزنند،آنـهـا كـه خـيـال كـردنـد مـى تـوانـنـد ايـن وحـدت كـلمـه را بـه هـم بـزنـنـدخيال خامى كرده اند. رمز پيروزى را ايران يافته است ، رمز توجه به خدا، وحدت كلمه .ايـن وحـدت كـلمـه را حـفظ كنيد، اين توجه به خدا را حفظ كنيد تا پيروز باشيد. نگذاريدخـائنـان در صـفوف فشرده شما نفوذ كنند، نگذاريد آنهائى كه تفرقه افكنند به بهانههـاى بـيـجـا در بـين شما تفرقه بياندازند. جلوى اين تفرقه ها را بگيريد، براى اسلامخـدمت كنيد. اسلام مامور كرده ما را به وحدت كلمه ، تفرقه اندازان اسلام بيرونند. خداوندتـمـام شـمـا را، تـمـام اقـشـار مـلت را، شـمـا بـزرگـانآمـل را حـفظ كند و تمام ما با وحدت كلمه و با اسلام عزيز به پيش برويم و اين نهضت رابه ثمر برسانيم .
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 5/2/58
بيانات امام خمينى در جمع كاركنان و و كارمندان گمرك  
توجه به خدا و احكام اسلام موجب شكست طاغوت شد
اعوذبالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الله ولى الذيـن امـنـوا يـخـرجـهـم من الظلمات الى النور و الذين كفروا اولياوهم الطاغوتيخرجونهم من النور الى الظلمات ". كسانى كه با خدا باشند، توجه به خدا وايمان بهخـدا داشـتـه باشند، خداوند آنها را از تمام ظلمت ها، از تمام تاريكى ها خارج مى كند و بهحقيقت نور مى رسند. ايمان به خدانور است ،ايمان به خدا باعث مى شود كه تمام تاريكىهـا از پـيش پاى مؤ منين برداشته بشود،ايمان به خدا باعث مى شود كه مؤ منين در نور خداغـرق شوند. ظلمت هاى استبداد، ظلمت هاى اختناق ، ظلمت هاى وابستگى به غير، ظلمت هاى ظلم ،مؤ منين از اين ظلمت ها نجات پيدا مى كنند. كسانى كه به خدا توجه دارند و مقصد آنها مقصدالهـى اسـت ، از تـمـام انـواع ظـلمـات ، ظـلمـات مادى ، ظلمات معنوى نجات پيدا مى كنند و دردرياى نور غرق مى شوند.
شـما ملت ايران به واسطه اينكه متشبث به ايمان شده ايد، توجه به خدا كرديد، همه باهـم به اسلام متوجه شده ايد، احكام اسلام را خواستيد، خداوند شما را نجات داد و نجات مىدهـد. نـجـات داد از اين سد بزرگ استبداد، شكستيد سد استبداد را وظلمت ها را پس زديد وارددر نـور آزادى شـديـد، شكستيد سد پيوستگى به غير را به واسطه ايمان و وارد در نوراستقلال شديد، شكستيد اختناق ها و وابستگى ها را و وارد شديد در حقيقت اسلام . اسلام نوراست ، غير اسلام ظلمات است . شما با توجه به خدا، با توجه به ائمه اسلام ، با توجهبـه قـرآن ايـن سـدهـا را شـكـسـتيد، سدهايى كه همه گمان مى كردند ممتنع است شكستن آنقـدرت هـائى كـه گـمـان كـردنـد مـحـال اسـت ايـن قـدرت هـا شـكـسـتـه شـونـد.حـسـابدنـيـابـاطـل شـد،حـسـاب هـاى مـاديـيـن بـاطـل شـده . آنـهائى كه به خداايمان نداشتند روىمـحـاسـبـاتـشـان غـيرمعقول بود، يك ملتى كه هيچ ندارد برقدرت هائى كه همه چيز دارندغلبه كند؟! لكن با قوه ايمان شكستند امپراطورى روم را، شكستند امپراطورى ايران را. شماسـربـازان اسلام ، شما جوانمردان باايمان ، باايمان خودتان شكستيد اين سد بزرگ را،شكستيد اين قوت طاغوتى را، اين قوه شيطانى را. شما با
ايـمـان ايـن پـيـشـرفـت را كـرديـد و حـسـاب هـمـه حـسـابـگـرى هـاى مـادىبـاطـل شـد. خـداونـد شما را پيروز كرد و خداوند شما را پيروز مى كند مادامى كه به خداتـوجـه داشـتـه باشيد. برادران من ! عزيزان من ! اين رمز را از دست ندهيد، رمز توجه بهخـدا، رمـز تـوجـه بـه اسـلام . شـهادت براى مسلم ، براى مؤ من سعادت است . جوان هاى ماشـهـادت را سـعادت دانند. اين رمز پيروزى است . آنها كه مادى هستند و ماديگر، آنها هرگزشـهـادت را نـمـى خـواهـنـد ولى جـوانـان مـا شـهـادت را سـعـادت خـودشـان مـى دانـنـد،اول راحـت خـودشـان مى دانند اين رمز پيروزى بود.آنها كه گمان كردند مى توانند در اينبـرهـه از زمـان بـيـن جـوانـان مـن ، بـيـن جـوانـان مـا و بين عزيزان ما اختلاف بيندازند، دراشتباهند. جوانان ما همه به اسلام متوجهند، همه باايمان راسخ به پيش مى روند.
با اتكال به خدا و وحدت كلمه ، اين خرابه را آباد كنيم
ما قدم هاى بعدى خيلى داريم ، بايد همه با هم ، همه اقشار با هم اين خرابه اى كه براىمـا گـذاشـتـه انـد آباد كنيم .اين بدبخت ها ايران را خراب كردند به اسم تمدن بزرگ ،تـمـام آثـار تمدن را از ايران كنار زدند. با اسم اصلاحات ارضى كشاورزى ما را از بينبـردنـد، فـرهـنـگ مـا را از بين بردند، ارتش ما را وابسته كردند، ملت ما را ضعيف كردند،تـمـام مـخـازن ما را بردند و در خارج براى خودشان پارك ها درست كردند و انشاءالله ازآنها پس گيريم . اين خائنين ، يك مملكت آشفته ، يك مملكت خراب براى ما گذاشتند، مملكتىكـه كـارگـرش فـقـيـر، كـشـاورزش فـقـيـر، كـاسـبـش فقير، مملكتى كه در حومه تهران ،مـتـصـل بـه تـهـران ، خـود تهران محله ها ى زاغه نشين دارد و بدبخت دارد اينها را براى ماگذاشتند.
كـسـى نـمـى تـواند ايران را به تنهائى ، قشرى نمى تواند به تنهائى اين خرابه راآباد كند. دولت نمى تواند، روحانيت نمى تواند، بازارى نمى تواند، دهقان نمى تواند،كارگر، كارمند نمى توانند لكن همه مى توانند، همه با هم "يدالله مع الجماعه " جماعت هاوقـتـى كـه بـا هـم شـدنـد كـارهـاانـجـام مـى گـيـرد. ديـديـد كه با وحدت كلمه و اجتماع واتـكـال بـه خـدا ايـن سـد بـزرگ را شـكـسـتـنـد الا ن هـم بـااتـكـال بـه خـدا و وحدت كلمه اين خرابه ها را بايد آباد كنيد. شما كه در مرزها هستيد، درگمركات هستيد به حد خودتان بايد عمل كنيد و آنها كه در مراكز هستند به مقدار خودشان، نـه شـمـا بـايـد انتظار داشته باشيد كه يك قشر، دولت كارها را انجام دهد و نه دولتبايد انتظار داشته باشد كه ملت بايد انجام بدهد. ملت و دولت همه با هم ، همه با هم ،انشاءالله همه با هم براى اسلام ، براى جمهورى اسلام ، براى قانون اسلام به پيش .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 6/2/58
بيانات امام خمينى در جمع كاركنان سازمان آب  
ذيحق بودن كليه اقشار ملت اسلام در پيشبرد نهضت
بسم الله الرحمن الرحيم
من باهر قشرى كه از ملت بزرگ اسلام و ملت عظيم ايران مواجه مى شوم مى بينم كه بهما حق دارند. من هر قشرى را كه ملاقات مى كنم مى بينم كه حق خاصى به ما دارند. آقايانمـحترم و جوانان معظم و رامين به ما حق ويژه اى دارند. آنها در پانزده خرداد زحمت كشيدند وجـوانـان خـودشان را از دست دادند و براى اسلام فعاليت كردند و تاكنون هم به فعاليتخود باقى هستند. كاركنان آب به ما، به اسلام حق دارند، سهم بسزائى دارند، آنها براىاسـلام و بـراى مـسلمين فعاليت كردند، تمام اقشار ملت سهيم در اين حق هستند. اگر نيروىبـزرگ مـلت بـا وحـدت كـلمـه و بـا اتـكـاء بـه خـداى عـظـيـم نـبـود نـمـى دانـم كـه حـالاحـال مـا چـه بـود، در زنـدان هـا به سر برديم يا در تبعيدها. اين همت بزرگ شما جوانانبود و اين اراده قاطع ملت ما بود كه با توجه به خداى بزرگ اين نهضت را پيش برديدو ما را در بين دنيا روسفيد كرديد و اسلام را بلند كرديد. شما به اسلام حق پيدا كرديد،چـنـانـچه اسلام به همه حق دارد، اسلام حق هدايت دارد بر همه . ما خدمتگزار هستيم و شما كهخدمت به اسلام كرديد اسلام براى شما حق قائل است .
بايد توطئه گران را به جاى خودشان بنشانيم
لكن بايد توجه داشته باشيد كه باز پيروزى به آخر نرسيده است ما مراحلى داريم كهبـايـد آن مراحل را طى كنيم و آن با همت شما جوانان است . شما جوانان اقشار ملت هستيد كهبـايـد ايـن نـهـضـت را هـمـراهـى كـنـيـد تا به آخر. آنهائى كه در بين ما مى خواهند تفرقهبـيـنـدازند، به غلط رفته اند، بين اقشار ملت تفرقه نخواهد افتاد. بد خواهان مى خواهندبـا ايـن تـفـرقـه نـتـايـج سوء بگيرند و شما را به عقب برانند و نهضت را نگذارند بهنـتـيـجـه بـرسـد، بـايـد اين توطئه را خنثى كنيد. بايد اين اشخاصى را كه توطئه گرهـسـتـند به جاى خودشان بنشانيم . من از خداى تبارك و تعالى اين وحدت ملت را خواهانم وبـا وحـدت مـلت بـا توجه به اسلام و دين اسلام ما همه به پيش بايد برويم و جمهورىاسـلامـى را در خـارج پـياده كنيم و وجود عينى بدهيم . خداوند به همه شما سعادت و سلامتعنايت كند. اهالى قصر شيرين هم كه از قرار مذكور آمده اند من از آنها تشكر مى كنم كه ازاين راه دور آمده اند.
سـرتـاسـر ايـران بـه مـا حـق دارنـد، بـه اسـلام حـق دارنـد تـمـام اشخاص تمام نواحى .بـحـمـدالله وحـدتـى كـه در اسـلام ، در ايـران پـيـدا شـد، درطـول تـاريـخ چـنـين وحدتى نبوده است . شما همه با وحدت خودتان با اين رفراندمى كهكـرديـد كـه در طـول تـاريـخ نـظـيـر نداشت ، روى ايران را سفيد كرديد و روى اسلام را.خـداوند به همه شما عنايات خودش را افاضه بفرمايد و همه شما در سعادت و سلامت بهسر ببريد.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 6/2/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنـى در جـمـع اعـضـاء جـبـهـه ملى اتحاد آفريقايى و نماينده رابرتموگابهرهبر ميهن پرستان زيمبابوه (رودزيا)
ميزان در اسلام بر اساس (تقوا) است
بسم الله الرحمن الرحيم
از شـمـا و رئيـسـتـان كـه پـيـام بـراى مـن فرستاده است تشكر مى كنم . در اسلام كه ما همدنبال آن هستيم قضيه نژاد و نژاد پرستى مطرح نيست . اسلام به رنگ و به صورت نگاهنمى كند، ميزان را تقوا قرار داده است . اينكه شما از آمريكا و ساير دولى كه جنايتكارندو سـتـمـكـار، شـكـايت مى كنيد، اين اختصاص به شما ندارد، اين آمريكا و ديگر باند او درهـرجـا كـه هـسـتـنـد، هـمـيـن طـور بـا اقـشـار مـلت هـا رفـتـار مـى كـنـنـد. مـلت مـا بـيـشاز50سـال اسـت كـه بـه واسـطـه انـگـلستان و آمريكا و تحت فشار آن رژيم منحوس بود.ايـنـقـدر جـنـايـت بـوسـيـله حـكـومـت ايـن پـدر و پـسـر در ايـران شـد كـهقـابـل ذكـر نـيست . مملكت ما در زمان اين پدر و پسر بكلى خراب شدند و آن چيزى كه آبادشـد قـبـرسـتـان هاى ما بود. قبرستان هاى ما رااينها به واسطه كشتار پر جمعيت كردند وبـلاد ما را تهى . خزائن ما را به اغيار دادند و به اجنبى ، و همه چيز ما را پيوسته آمريكاو غير آمريكا كردند تا آنكه به خواست خداى تبارك و تعالى ملت ما بيدار شد و با اتكاءبـه خـداى تـبـارك و تعالى و اتحاد كلمه با نداشتن هيچ ساز و برگى قيام كرد، نهضتكـرد و هـمـه ايـن اقـشـار ظـلمـانـى را كـنـار زد. مـن امـيد وارم كه اين رمزى كه در ايران رمزپـيـروزى شـد، بـراى هـمـه اقشار مستضعفين الگو باشد، آن رمز وحدت كلمه و اتكاء بهاسلام بود. در ملتى اگر اتكاء به معنويات پيدا شد بر مشكلات خودشان غلبه مى كنند.مـا شـاهـد هـمـان بدبختى ها و ظلم هايى كه شما شاهد بوديد، شاهد بوديم ، بلكه شايدبيشترش را. لكن ما امروز اين سد بزرگ را شكستيم و اميد است كه تا آخر نهضت ما پيروزشود و احكام مترقى اسلام را ما بتوانيم اجرا كنيم . من از خداوند تعالى پيروزى مستضعفينرا بـر مـسـتـكـبرين مسئلت مى كنم و سلام مرا به آن قشرى كه مظلوم هستند و بر ضد ظالمقيام كردند برسانيد و آنها را آگاه كنيد كه با وحدت كلمه توانند پيروز شوند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 7/2/58
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از دانش آموزان و دانشجويان شهر سنندج  
غارت ذخاير و منابع كشور، در ازاى محروميت و فقر ملت ايران
بسم الله الرحمن الرحيم
از آثار اين نهضت و بركاتش يكى اين است كه ما با گروه هاى مختلفى از مسلمانان ايرانمواجه مى شويم و با هم درد دل مى كنيم . ما مع الاسف با هر گروهى كه مواجه مى شويم ،بـا كـردسـتـانـى ها، با بلوچ ها، با بختيارى ها ، با قشقائى ها و ساير عشايرى كه دراطـراف ايران هستند و گروه هائى از آنها گاهى پيش ما مى آيند، با هر گروهى كه مواجهمـى شـويـم مـى بينيم كه همين درد دل هاى كه شما داريد آنها يا بيشتر دارند، يا همين طورهـسـت . بختيارى ها مى آيند، مى گويند كه هيچ جا بدتر از بختيارى نيست ، ما از همه مواهبتـمـدن محروم هستيم . بلوچ ها آيند همين مطلب را آنها هم مى گويند كه ما محروميم و هيچ يكاز اقـشار ملت مثل ما محروم نيست . شما آقايان هم همين مطلب مى گوئيد. من بايد بگويم كهمطلب همين طور است كه گفته مى شود، همه ملت محرومند از همه مواهب . شما الان تهران كهمـركـز اسـت و هـمه همت هاى دولت هاى سابق هم نسبت به مركز بوده است و مع الاسف توجهبه جاهاى ديگر كم بوده است و يا نبوده است ، همين تهران را شما تشريف ببريد و قريبسـى مـحله يا بيشتر كه اينها يا چادرنشين هستند يا زاغه نشين هستند و يا حصيرنشين هستند.محله حصيرنشين ها، زاغه نشين ها از همه مواهب تمدن محرومند، آب ندارند بايد بيايند از پلههـاى زيـادى بـالا، از آن گودال هائى كه منزل دارند خودشان و بچه هايشان بايد بيايندبـالا يـك كـوزه آب از سر خيابان كه شير آب هست ببرند، از اسفالت هيچ خبرى نيست ، ازمـريـضـخـانـه هـيچ خبرى نيست ، از مدرسه هيچ خبرى نيست ، برق ندارند، هيچ ندارند، اينتهران كه مركز است و بايد از همه جا به قول آنها آبادتر باشد. وقتى كه ملاحظه مىكـنـيـد در اطـراف خـوزستان ، در اطراف فارس ، جاهايى را به ما بعضى ها گفته اند كهايـنـهـا اصـلا آب نـدارنـد، هيچ ندارند، آب هم حتى ندارند و در زمستان ها و بهار وقتى كهبـاران مـى آيـد، يـك گـودال هـائى هست در آنجا كه آب در آنجا جمع مى شود و زن ها از يكفـرسـخ بـايـد بروند و آب از آنجا بياورند براى بچه هاى شان ، كه من وقتى كه نجفبـودم بـعـضـى از اهـل خـيـر كـويـت كـه بـا مـن آشـنـا بـودنـد بـه مـنتوسل كردند كه شما يك كمكى بكنيد و ما هم كمك مى كنيم يك آب انبار درست بشود كه اينآب بـاران را ايـن آب انبار حفظ بكند و اين بيچاره ها وقتى مى خواهند آب ببرند آب داشتهبـاشـنـد. شـمـا خـيـال نـكنيد كه همان شماها محروم بوديد، اين خانه خراب ها همه ايران راخراب كردند، همه محروم بوديم ، حتى
قـشـرهائى كه شما در صورت مى بينيد كه اينها مثلا مرفه هستند، در زمان اينها زحمت هاىداشتند كه بيشتر از زحمت بى آبى بود. اين حبس هاى طولانى و اين زجرهاى فوق العاده ،اين شكنجه هاى طاقت فرسا براى يك دسته از روشنفكران ، يك دسته از علما، يك دسته ازفـرهـنـگـى هـا، از وكـلاى دادگـسـتـرى ، از قـضـات دادگـسـتـرى ،امـثـال ايـنـهـا در تـحـت اين شكنجه ها بودند و بحمدالله بعد از اينكه خدا خواست و خداوندتـايـيـد كـرد، مـلت مـا بـيدار شدند و با هم اجتماع كردند و در تحت لواى اسلام اين سد راشـكـسـتـنـد. ايـن سـدى كـه مانع بود از اينكه هم فرهنگ ما، اقتصاد ما، ارتش ما، همه چيز ماتـرقـى و رشـد بـكـند و مانع بودند، اين مانع برداشته شد اما پشت اين سد چه براى ماماند؟ پشت اين سد يك بدبختى هاى مانده است . صندوق دولت خالى است ، از تمام بانك ها(آنـطـورى كـه دولت به ما اطلاع دهد و آنطور هست ). اينها هر چه توانستند قرض كردند،صدها ميليون دلار از بانك هاى مختلف ايران اينها قرض كردند و فرار كردند. همچو نيستكـه خـيـال كنيد كه اينها هم ساده رفتند. جواهرات ايران را يك مقداريش را آن پدر برد، يكمقداريش را اين پسر. بانك هاى ما را خالى كردند و رفتند. ملت را فقير گذاشتند و رفتندو نـفـت مـا را سـال هـاى طـولانـى دادنـد بـه آمـريـكـا وپـول نـگـرفـتـنـد، يـعـنـى بـراى آمـريـكـا پـايـگـاه درسـت كـردنـد و بـه عـوضپـول نفت كه بايد پول به ما بدهند، اسلحه دادند، اسلحه هاى كه به درد خود آمريكا مىخورد و نه به درد ما. اين يك توطئه اى بود بين اين مرد (اين مرد خبيث ، اين مرد خائن ) باآمـريـكـا كـه نـفـت مـى داد، آن هـم آنـطـور زيـاد و در ازاى آن بـايـدپـول بـدهـد يـا اسـلحـه اى كـه بـه درد مـا بـخـورد بـدهـد. درقـبـال آن يـك اسـلحـه هـاى ايـنـهـا فـرسـتـادنـد، بـراى خـودشـان پـايـگـاه درسـت كـردنـدمـقـابـل شـوروى ، يـعـنـى ايـرانـى هـا نـمـى تـوانـسـتـنـداستعمال كنند اين اسلحه ها را، تخصص نداشتند.
عمال اجانب مسؤ ول اغتشاشات و ناآرامى ها و مانع گردش چرخ ‌هاى پيشرفت كشور
براى خودشان پايگاه درست كردند، پايگاه يشان الان هم هست در ايران . الان كه شما اينسد را به همت خودتان و به بركت اسلام شكستيد ، پشت اين سد يك خرابه است ، نه تنهاكـردستان خراب است لرستان هم خراب است ، خوزستان هم خراب است ، بلوچستان هم خراباسـت ، خراسان هم خراب است ، همه خراب است . اين خرابه را چه كسى بايد آباد كند؟ اينخـرابـه را دولت مى تواند تنها؟ نه ، دولت همچو بودجه اى ندارد، نمى تواند. ملت هرقـشـرش مـى تـواند؟ نه ، اما همت ملت همه با هم ، اجتماع با هم و همه اتكاء به خدا، اتكاءبـه قـرآن كـريـم ، هـمـه با هم بايد قيام بكنيم ، همه با هم تشريك مساعى بكنيم تا اينخرابه را آبادش كنيم . شما خيال نكنيد كه دولت توجه ندارد به كردستان ، دولت نمىتواند. الان گرفتارى هائى براى دولت گذاشته اند كه هر جاى مملكت را كه ملاحظه مىكـنـنـد، هـمـيـن گرفتارهائى را كه شما داريد آنها هم دارند. دولت نه اينكه نخواهد توجهبـكـنـد، دولت خـواهـند، شب و روز اينها در كار هستند، من اطلاع دارم شب و روز اينها در زحمتهـسـتـنـد و مـى خـواهـنـد ايـن خرابه را آبادش كنند، لكن خرابى اينقدر است كه بدون اينكهمدتى بگذرد، مهلتى باشد، نمى شود. مع الاسف اين
مهلت را اين خائن ها نمى دهند، نمى گذارند. كارخانه ها بايد راه بيفتند تا اينكه چرخ اينمـمـلكـت بـه جـريـان بـيـفـتد، به گردش بيفتد. مى روند كارخانه ها را نمى گذارند كاربكنند. كشاورزى بايد راه بيفتد تا اينكه اين مملكت آباد بشود، كشاورزى را همين خائن هاىكـه تـتـمـه آن رژيـم فـاسـد هـسـتـنـد نـوكـرهـاى آمـريكا و غير آمريكا هستند نمى گذارند،كـشـاورزى را هـم مـانـع مـى شوند. مدارس بايد كار خودشان را ادامه بدهند فرهنگ را ادارهكـنـنـد، مـى رونـد فـرهـنـگـى هـا را هـم نـمـى گـذارنـد، مـدارس را هـمتـعـطيل مى كنند. هر چه بخواهيد شما، هر چيزى را كه ببينند براى اين مملكت فايده دارد وبـراى گـرفـتـارى ايـن اقـشـار مـمـلكـت فـايـده دارد، ايـنعمال آمريكائى ها كه تتمه شان مانده اند حالا در اينجا، اينها مانع مى شوند، هر روزى بايك صورتى مردم را بسيج مى كنند و توى خيابان ها مى كشند و داد و فرياد و زنده باد ومـرده بـاد. بـراى اينكه اينها نمى خواهند آرام بشود اين مملكت . اگر آرام بشود اين مملكت ،كـارهـايـش را اداره مـى كـنـنـد، اگـر كـارهـايـش را اداره بـكـنـد و آرامـشحـاصـل بـشود دست آنها ديگر كوتاه مى شود. وقتى يك مملكتى آشفتگى نداشت ، دست آنهاكـوتـاه مـى شـود، لكـن مـمـلكـت اگـر آشفته بود(و اينها هم دارند آشفته اش مى كنند) اگرآشـفـته بود، آنها باز طمع شان هست كه با يك صورت ديگرى ، با يك فرم ديگرى بهاين مملكت سلطه پيدا كنند و همان مسائل سابق و بدبختى هاى سابق را عود بدهند.
رفع اشكالات و نارسايى ها مستلزم صبر انقلابى و يارى همه اقشار ملت
شما برادرهاى ما گمان نكنيد كه به حال شما رسيدگى نمى شود، نمى خواهند رسيدگىكـنـنـد، نـمـى تـوانـنـد بـه زودى درسـت بـكـنـنـد، مـشـغـولنـد،مـشـغـول بـرنـامـه ريـزى هـسـتـنـد، مـشـغـول مـطـالعـه هـسـتـنـد.مـسـائل بـايـد بـه تدريج حل بشود. الان ، ديروز كه روز پنجشنبه آقاى بازرگان آمدندايـنـجـا، آن نقشه هاى كه راجع به راهسازى داشتند، نقشه هاى زيادى در آوردند نشان دادندكـه مـا در هـمـه اقشار مملكت مى خواهيم راهسازى بكنيم و شروع مى كنيم . و من سفارش كردمكـه روسـتـاهـا و جـاهـاى دور دسـت زودتـر بـايـد شـروع بـشـود وقبل از جاهاى ديگر. آنها هم همين مطلب را قبول كردند. راجع به كارگر، اينها هم مشغولندبـراى ايـنكه كار درست كنند و كارگر را به كار وادارند و عرض مى كنم كه اين قشر راهم به كار وادارند و وقتى كه به كار وادار شدند، هم براى خودشان خوب است و هم مملكتراه مى افتد لكن يك صبر انقلابى شما لازم داريد و ما. همه بدبختى داريم لكن بايد يكقـدرى صـبـر بـكـنـيـم ، يـك قـدرى تـحـمـل بـكـنـيـم ، ايـن راحـمـل نكنيد به اينكه يك قشرى را به قشر ديگر مقدم داريم . خدا مى داند كه اسلام و آنىكـه مـا مـى خواهيم و همه مان تابع اسلاميم بين هيچ يك فرقى نمى گذارند، همه حقوق رامـلاحـظه مى كنند. مسلمين همه يد واحده هستند، مسلمين همه برادر هستند. اينكه مسلمين يك طايفهشـان به يك طايفه ديگر مقدم باشد، اينها نيست در كار، حقوق همه ، همه مسلمين ، بلكه هركس كه در مملكت اسلامى زندگى مى كند يك حقوقى دارد، اسلام به آن حقوق مى رسد، ايناقـليـت هـاى مـذهـبـى از قـبـيـل رزتـشـتـى ، از قـبـيـل يـهـودى ، ازقـبـيـل نـصـارى كه در ايران گروه هاى فراوانى هستند، اينها را هم اسلام برايشان احترامقائل است ، مى خواهد كه اينها هم به حقوق خودشان برسند. اما اين را توهم اين
مـعـنا نشود و من احتمال مى دهم كه خداى نخواسته باز يك دست هائى در كار باشد كه پيشبـرادرهـاى كـرد مـا بـرونـد بـگـويـنـد كـه بـبـيـنيد دولت اسلامى شد و كارى نشد، پيشبـرادرهـاى بـلوچ مـا بـروند همين حرف را بزنند، پيش برادرهاى بختيارى ما بروند همينحرف را بزنند، پيش قشقائى ها بروند همين حرف را بزنند. همه براى اينكه يك آشوبىبـاشـد ، آرامـش نـبـاشـد كه ما مملكت مان را به طور عاقلانه و به طور عدالت اداره كنيم .ايـنـهـايى كه مى آيند و اين حرف را مى زنند، اينها قصد اين را ندارند كه اصلاح بشود،ايـنـهـا قـصـد افـسـاد دارنـد، خـود شما هم مى دانيد كه اينها مى خواهند فساد بكنند، الان همتـذكـر داديـد كـه مفسدين هستند كه اين كار را مى كنند. بايد يك قدرى صبر كرد، ملاحظهكـرد. بـبـيـنـيد كه دولت براى يك جايى كار مى كرده كه براى شما نكرده ؟ يك جايى راآباد كرده جاى شما خراب است ؟ الان مساءله خانه سازى ، همه اقشار ملت على السواء برايـشـان كـسانى كه مستمند هستند و خانه دار نيستند، بر ايشان خانه سازى مى شود. آنوقتكـه راهـسـازى بشود، براى همه كشور مى شود. آنوقتى كه اينها بتوانند دارو برسانند،طبيب برسانند عرض ‍ بكنم دانشگاه درست كنند، اينها محتاج به يك مهلتى است . بله اگرايـن خانه خراب ها رفته بودند و خزينه مملكت سرجايش بود، آنوقت مى گفتيم به دولتكـه خـوب شـمـا كـه پـول داريـد و خـزيـنه دارد، و يا الله چرا نمى كنيد؟ اما تهى كردندخـزينه را رفتند، بردند همه را دزديدند، غارت كردند، خودشان و آن وابستگانشان بانكهـا را خـالى كـردنـد، هـمـه چـيـز مـا را بـردنـد و مـا را بـه ايـنحال فلاكت نشاندند. لكن من اميدوارم كه به خواست خدا و به عنايتى كه خدا به اين مملكتدارد، بـه ايـن مـمـلكـت اسـلامـى دارد، بـا خـواسـت خـدا، با همت همه برادرها، همه اقشار، ايناشكالات رفع بشود با يك مهلتى . بايد ما همه صبر كنيم و مهلت به ما داده بشود.
دولت اسـلامـى در صـدد بـرنـامـه ريـزى بـراىتشكيل شوراهاى ولايتى است
امـا قضيه اينكه كارهاى هر كسى به خودش بايد، باز به هر جايى به خودش ، اين جزءبـرنـامه هاى اسلام است و ما هم بنا بر همين هست . نه تنها شما، در هر جا، در هر استانى ،در هـر جـايـى كـه هـسـت بـايد همانطورى كه از اول قانون هم همين معنا بوده است كه بايدشـوراهـاى ولايـتـى بـاشـد، ايـنـهـا بـايـد بـشـود و مـى شـود و در صـدد هـسـتـنـد. الانمـشـغـول طـرح ريـزى آن هـسـتـنـد كـه شـمـا را بـراى خـودتـان ،مـسـائل خـودتـان بـاشـد، انـتـخـابات مال خودتان باشد، خودتان انجام بدهيد، كارهايتانمحول به خودتان باشد. نه شما تنها، خراسان هم همين طور، اصفهان هم همين طور، همه جاهـمـيـن طـور. ايـن شـوراها بايد همه جا باشد و هر جايى خودش اداره كند خودش را. اين ، همبراى ملت خوب است ، هم براى دولت خوب است . دولت نمى تواند همه جا را خودش تحتنـظـر بـگـيـرد ، وقـتـى مـحول كرد كار را به خود مردم ، هم مردم در هر منطقه اى كه هستندبـراى خـودشـان دلسـوزتـر هـسـتـنـد، بـهتر اطلاع دارند به احتياجات خودشان . اينها يكبرنامه هاى است كه در دست اجراست گمان نكنيد كه حالا اين برنامه ها در جاى ديگر پيادهشـده اسـت و شـمـا مـحروم مانده ايد، اين را هم چنين گمانى نكنيد و من از شماها تمنا دارم كهسـوء ظـن بـه برادرهايتان نبريد، چنانچه ما نداريم سوء ظن نسبت به شما، شما هم نسبتبه دولت تان ، نسبت به ما
سـوء ظـن نـداشـتـه بـاشـيـد كـه مـا مـى خـواهـيـم خـيـر، يـك قـشـرى را بـالا بـبـريم ، اينمال طاغوت بود، اينكه يك دسته اى ، نوكر براى خودشان مى خواستند درست كنند، براىخـودشـان دارو دسـته درست كنند و چه . ما همه ملت از خودمان است و ما خودمان هم از همه ملتهستيم و ما همه خدمتگزار شما و ملت هستيم و من اطمينان مى دهم به شما كه همه اين مسائلى راكـه شـمـا داريـد، حـل بـشـود. قـضيه اينكه آنجا امن و امان باشد و قضيه امنيت آنجا باشد،البـتـه تـمـاس مى گيريم با ستاد ارتش ، با ژاندامرى و سفارش مى كنيم راجع به اينمساءله ، انشاء الله همه موفق و مويد باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 7/2/58
بيانات امام خمينى در جمع اعضاء هياءت اعزامى از دوبى  
تحول روحى ملت عنايت و اعجازى الهى
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن بـايد از اين جمعيت كه به زيارت آقا (حضرت امام رضا عليه السلام ) تشريف آوردندتـشـكـر كامل كنم . علاقه من به آقا از دو جهت است : يك علاقه اى به واسطه اينكه از بيتبـزرگـى هـستند و من علاقه به آن بيت دارم و يك علاقه به شخص خود ايشان كه در مدتهـاى طـولانـى در راه اسـلام مـواجـه شـدند با خطرات . اين خطرات براى شما عزت است وبـراى مـا افـتـخـار. چـنـانـچه ملت ما در سال هاى بسيار طولانى گرفتار مصيبت هاى فوقالعـاده بـود، گـرفتار سلطه اجانب ، گرفتار ظلم رژيم منحوس ، گرفتارى هاى كه بهبـيـان درسـت نمى آيد، گرفتارى ها و خيانت هاى كه تاريخ هم نمى تواند ثبت كند، چونبـسيارى از آنها به طورى مخفى بوده است كه براى كسى تاكنون كشف نشده است و معلومنـيـسـت كـشـف شود لكن با سپاس از خداى تبارك و تعالى كه توفيق به ملت داد و ملت رابرانگيخت براى احقاق حق و اين نبود جز هدايت خداى تبارك و تعالى و اعانت ولى امر سلامالله و سـلامـه عـليـه و بـا اعـانـت ولى امر و هدايت ذات مقدس حق تعالى ، براى ملت ما يكتـحـول بـزرگ حـاصـل شـد، تـحـول روحـى ، تحولى كه نمى توانم من براى آن اسمىبـگـذارم الا ايـنـكه تحول معجزه آسا بود. معجزه بود كه در ظرف مدت كوتاهى يك ملتىكـه از سـايـه يـك پـاسـبان مى ترسيد، شاه را به عقب بزند و همه باهم كوچك و بزرگمـقـابـل قـدرت بـايـسـتـد و بـا مـشـت گـره كـرده "مـرگ بـر شـاه " بـگـويـد. ايـن ، ايـنتـحـول ، كـسـى كـه بـه مـحـيـط ايـران در ايـن پـنـجـاهسال اطلاع داشته باشد و بداند چه گذشته است بر اين ملت و چه معامله كردند با آنها وچه وضعى داشته است ملت و روحيه او چطور بوده است ، بايد بگويد كه اعجاز واقع شدكه اين تحول ، تحول عظيم واقع شد. همين تحول بود كه ملت ما را به پيش راند و غلبهداد، تحولى كه جوان هاى ما شهادت را آرزو مى كردند و الان هم آرزو مى كنند، تحولى كهپيرزن ها كه اولاد خودشان را از دست داده بودند، افتخار مى كردند و مى گفتند اولاد ديگرهـم بـه شـهـادت مـى بـايـد بـرسد. اين تحول موجب شد كه ملت ما با نداشتن هيچ بر اينقـدرت شـيـطـانـى كـه پـشـت سـر او آمـريـكـا و سـايـردول بـزرگ و ابـر قـدرت ايـسـتاده بود، نهر اسيد و به پيش رفت تا اين سد را شكست .اكـنـون سـدى كـه مـانـع از حـركـت بـود شـكـسـتـه شـد لكـن مـامـراحـل بـسـيـار مـشـكـل داريـم كـه بـايد با تشريك مساعى همه ملت و دعاى همه ملت ها، اينمشكلات رفع بشود.
نابودى و غارت ذخاير مادى و معنوى ملت به اسم تمدن بزرگ
اينها، اين خدانشناس ها مملكت ما را خراب كردند و رفتند. بااسم تمدن بزرگ چنان خرابىوارد آوردند و چنان آن را به عقب راندند كه سال هاى طولانى بايد تا به حد خود برسد.اقـتـصـاد مـا را از بـيـن بـردند، كشاورزى ما را به نحو به اسم اصلاحات ارضى از بينبردند، ارتش ما را وابسته به غير كرده بودند، فرهنگ ما را به عقب رانده بودند، از همهبـالاتـر نـيـروى انـسـانـى مـا را نگذاشتند شكوفا پيدا كند. ما الان براى نيروى انسانىاحتياج داريم و براى كارهايى كه احتياج به نيروى انسانى دارد، بايد بگرديم تا پيداكـنـيـم بـراى ايـنـكـه ايـنـهـا قـرن هـاسـت و اخـيـرا پـنـجـاه و چـنـدسال است كه با تمام قوا كوشيدند تا نيروى انسانى ما را از بين ببرند.
ضرورت حفظ وحدت كلمه به منظور استقرار جمهورى اسلامى
لكـن مـن امـيـد ايـن دارم كـه خـداى تـبارك و تعالى كه عنايت فرمود و اين ملت ضعيف را برمستكبرين غلبه داد، بر مشكلات خودش غلبه دهد و ما فرهنگ خودمان را اصلاح كنيم و تمامچـيـزهـايـى كـه در نـظـر داريـم كـه هـمـه فـرم هـاى غـيـر اسـلامى است ، به فرم اسلامىبرگردانيم و اسلام را به آنطور كه هست ، نه به آنطور كه معرفى كرده اند خارجى هاو !!! به !!! جوان هاى ما هم بعضى ها قبول كرده اند و بازى خورده اند، اسلام به آنطوركه هست ، به آنطور كه در صدر اسلام بود. ما اگر خداى تبارك و تعالى توفيق بدهد ومـلت مـا ايـن رمز را حفظ كند، اميدواريم كه بتوانيم استقرار بدهيم حكومت اسلامى را و احكاماسلام را، لكن احتياج به وحدت كلمه دارد كه ملت ما بايد وحدت كلمه داشته باشند و ملتمـا كـه در سـايـر بـلاد هستند، بايد با ما تشريك مساعى كنند. همه با هم يكصدا و يك ندابـسـوى جـمـهـورى اسلامى و احكام مقدس اسلام . و من اخيرا از آقايان تشكر مى كنم و از آقابـيـشـتـر تـشـكـر. خـداونـد هـمـه شـمـا را حـفظ كند و در پناه و كنف خود ما را به وجود شماسرافراز كند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 7/2/58
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از كارگران و كاركنان صنعت نفت آبادان  
نقش موثر كاركنان شركت نفت در قطع شريان حياتى اجانب
بسم الله الرحمن الرحيم
همه اقشار ملت در اين نهضت سهم دارند، همه كوشش كرده اند، همه جانفشانى كرده اند، همهخـون داده انـد، لكـن كـاركـنان صنعت نفت سهم بسزائى دارند. آنها شريان حياتى اجانب راقـطع كردند، آنها بودند كه به واسطه اعتصاب خود و قطع نفت ، نهضت را به پيروزىرسـانـدنـد، آنـهـا بـودنـد كـه در سـيـنـمـا ركـس بـه دسـت جـنـايـتـكـاران و خـيـانـتـكـارانبـدل بـه خـاكـسـتـر شـدنـد، لكن عمر جاودانى پيدا كردند، حيات الهى در پيشگاه الهى .شهيدان عمر جاودانى دارند. من از تمام اقشار ملت متشكرم و از خصوص كاركنان صنايع نفتتـشـكـر بـيـشتر دارم . من دعا به همه مى كنم و به شما.لكن بايد بدانيد كه از اينجا بهبعد هم به همان قدرتى كه آمده ايد، بايد پيش برويم .
بعد سازنده مكتب اسلام مايه هراس و تشويش بد خواهان
اسلام قدرت كوبنده اش را نشان داد. با قدرت كوبنده اسلام دست هاى جنايتكار قطع شد.بـا دسـت اسـلام ، خيانتكاران رانده شدند. اجانب احساس كردند جنبه كوبنده اسلام را، و مىخواهند در جنبه سازنده اش اخلال كنند. ما به جنبه كوبنده اسلام تا اينجا رسيديم و بايدجـنـبـه سـازنـده اش را هم به دست ملت ، با پشتيبانى خداى تبارك و تعالى شروع و بهاتـمـام برسانيم . بدخواهان نمى خواهند ببينند كه جنبه سازنده اسلام نمايش پيدا كند دردنـيـا، تـا مـكـتـب هـاى ديگر را دفن كند. بدخواهان اين چرخى كه راه افتاده است نمى خواهندبـگذارند كه به راه خودش ادامه دهد و سازندگى كند. شما ملت بايد بيدار باشيد و باصـبـر انـقـلابـى ، اشـتـغال به سازندگى پيدا كنيد. مملكت ، آشفته است . مملكت ، بعد ازانقلاب است ، بعد از انقلاب آشفتگى است و بحمدالله انقلاب ايران انقلاب بزرگى بودكه ضايعه كم و برداشت زياد، برداشت قطع ايادى اجانب و قطع ايادى خيانتكاران داخلىو خـارجـى ، و بـرداشـت هاى بزرگتر در سازندگى است . لكن بدخواهان نمى خواهند اينسـازندگى را ببينند، نمى خواهند سعادت ملت ما را ببينند آنها سعادت خودشان را در فقرو فـلاكـت مـا مـى بـيـنـنـد بـه هـمـيـن جهت با دست هاى پليدشان بين كارگران ، كارمندان ،كشاورزان ، در اقشار مختلف ايران اختلاف مى اندازند. شما نمايندگان كارگران پيام مرابه ديگر كارگران و كارمندان صنعت نفت برسانيد. عزيزان من !اين اسلام
است كه همه چيز عزيزان خود رابراى شما داد. اسلام است كه سيدالشهدا را براى شما داد.اسـلام بـراى سعادت شما آمده است . اينها كه در بين شما تفرقه مى اندازند، از اسلام مىتـرسـنـد، از تـعـاليـم عـاليه اسلام مى ترسند، مى ترسند تعاليم عاليه اسلام پيادهشود و راه را بر آنها ببندد و مى بندد. توطئه ها را، توطئه هاى بزرگ را در همه اقشار،در همه موارد خنثى كنيد. من قبلا گفته بودم كه غائله ايجاد مى كنند شياطين ، هر روزى بهاسمى . ما بايد از اين غائله ها جلوگيرى كنيم ، هوشمند باشيم ، غائله ها را با هوشيارىتـوجـه كـنـيـد و خـنثى كنيد. ممكن است پس از چند روز ديگر يك غائله ديگر بلند بشود، ازاولاد من يكى ترور بشود يا خودم . اينها بايد بدانند كه نهضت ما قائم به شخص نيست ،نـهـضـت مـا هـمـگـانـى است ، همه ملت رهبرند، همه بيدار شده اند.گمان نكنند كه با تروركارى انجام مى دهند. ملت ما راه خود را يافته است ، ما از اين دسيسه ها نمى ترسيم . من بهشـمـا مـلت ايران سفارش مى كنم كه اگر در روزنامه اى ، در مطبوعاتى ، در جاى ديگرىبه من سب بكنند، فحش بدهند كسى حق ندارد كه يك كلمه بگويد. من تحريم كردم بر شماجوابگوئى را، براى اينكه توطئه است توطئه ها را با سكوت خنثى كنيد و اگر چنانچهتوطئه زياد شد، با مشت خنثى كنيم .
توصيه به رفتار برادرانه و پرهيز از كينه توزى و انتقامجوئى
بـين خودتان برادروار باشيد، با هم برادرى كنيد، كينه توزى نكنيد، انتقامجوئى نكنيد،بـا بـيـدارى جـلو بـرويـد، در هر جا كه هستيد كارهاى مفيد كنيد، براى جامعه خودتان خدمتكـنـيـد، جـامـعـه را از خود بدانيد، كشور را از خود بدانيد، براى خودتان خدمت كنيد، براىكـشـور اسـلامـى خـدمـت كنيد، براى قرآن خدمت كنيد. تمام ايران و تمام كشورهاى اسلامى ،انـجـمـن اسـلامـى اسـت ، يك انجمن و آن انجمن الهى . همه بايد براى اسلام با هم باشيم ،گرد هم در آئيم . هر يك از اين انجمن هاى محترم ، شعبه اى است از آن انجمن بزرگ اسلامىتـحت رهبرى امام زمان سلام الله عليه . اين شعبه هاى انجمن هاى اسلامى مورد تشكر است .خـداونـد شـمـا را عـزت و سـلامـت عـنـايـت كـنـد و تـوفـيـق بـدهـد كـهآمـال اسـلامـى و احـكام اسلام را در بين همه قشرها ترويج كنيد. با اسلام توانيد به پيشبرويد. خداوند همه شما را سعادتمند كند.
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 8/2/58
پاسخ امام خمينى به تلگرام حبيب بورقيبه رئيس جمهور تونس  
جناب آقاى حبيب بورقبيه رئيس جمهور تونس
بسم الله الرحمن الرحيم
تـلگـرام مـحبت آميز آنجناب در مورد تبريك پيروزى جمهورى اسلامى در كشور ايران موجبتـشـكـر گـرديـد. از خـداى تـعـالى سعادت و موفقيت ملت همكيش و برادر را در راه پيشبرداهـداف عـاليـه اسـلام خـواسـتـارم و امـيـدوارم كـه جـمـهـورى اسلامى ما در همبستگى و اتفاقمسلمانان جهان نقش موثرى داشته باشد.
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 8/2/58
بيانات امام خمينى در جمع نمايندگان مردم قصر شيرين  
وحدت بى سابقه مردم ايران در پرتو اسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
من از اهالى قصر شيرين كه از اين راه دور آمده اند تشكر مى كنم ، سرتاسر ايران به ماو اسـلام حـق دارنـد، تـمـام افـراد تمام نواحى . بحمدالله وحدتى كه در پرتو اسلام درايران پيدا شد در طول تاريخ چنين وحدتى نبوده است ، شما همه با وحدت خودتان با اينرفراندمى كه كرديد كه در طول تاريخ نظير نداشت ، روى ايران را سفيد كرديد و روىاسـلام را. خداوند به همه شما عنايات خودش ‍ را افاضه بفرمايد و همه شما در سعادت وسلامت بسر ببريد.
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 9/2/58
فـــرمـان امـام خـمـيـنـى بـه شـوراى انـقـلاب اسـلامـى در مـورد تـهيه آئين نامه اجرائىشوراهاىشهر و روستا
شوراى انقلاب اسلامى
بسم الله الرحمن الرحيم
در جـهـت استقرار حكومت مردمى در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاى نظام جمهورى اسلامى است ، لازم مى دانم بى درنگ به تهيه آئين نامه اجرائى شوراهابـراى اداره امـور مـحـل شـهـر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولتابلاغ نمائيد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 11/2/58
فرمان امام خمينى در مورد قطع رابطه با مصر  
جناب آقاى دكتر ابراهيم يزدى وزير امورخارجه
بسم الله الرحمن الرحيم
با در نظر گرفتن پيمان خائنانه مصر و اسرائيل و اطاعت بى چون و چراى دولت مصر ازآمريكا و صهيونيست ، دولت موقت جمهورى اسلامى ايران قطع روابط ديپلماتيك خود را بادولت مصر بنمايد.
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 11/2/58
بيان امام خمينى به مناسبت شهادت آيت الله مطهرى  
بسم الله الرحمن الرحيم
انالله و انااليه راجعون
ايـنـجـانب به اسلام و اولياء عظيم الشان آن و به ملت اسلام و خصوصا ملت مبارز ايرانضايعه تاسف انگيز شهيد بزرگوار، متفكر و فيلسوف و فقيه عاليمقام مرحوم آقاى حاجشـيـخ مـرتـضـى مـطهرى قدس سره را تسليت و تبريك عرض مى كنم . تسليت در شهادتشخصى كه عمر شريف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف كرد و با كجروىهـا و انـحـرافات مبارزه سرسختانه كرد و تسليت در شهادت مردى كه در اسلام شناسى وفنون مختلفه اسلام و قرآن كريم كم نظير بود. من فرزند بسيار عزيزى را از دست دادمو در سـوگ او نـشـسـتـم كـه از شـخـصـيـت هـائى بـود كـهحاصل عمرم محسوب مى شد. در اسلام عزيز به شهادت اين فرزند برومند و عالم جاودانهثـلمـه اى وارد شـد كـه هـيـچ چـيـز جـايـگزين آن نيست . و تبريك در داشتن اين شخصيت هاىفـداكـار كـه در زنـدگى و پس از آن با جلوه خود نور نورافشانى كرده و مى كنند. من درتـربيت چنين فرزندانى كه با شعاع فروزان خود مردگان را حيات مى بخشند و به ظلمتهـا نور افشانند، به اسلام بزرگ ، مربى انسان ها و به امت اسلامى تبريك مى گويم .مـن گـرچه فرزند عزيزى را كه پاره تنم بود از دست دادم لكن مفتخرم كه چنين فرزندانفـداكـارى در اسـلام وجود داشت و دارد. مطهرى كه بر طهارت روح و قدرت ايمان و قدرتبـيـان كـم نـظير بود، رفت و به ملاء اعلى پيوست لكن بدخواهان بدانند كه با رفتن اوشخصيت اسلامى و علمى و فلسفى اش ‍ نمى رود.
تـرورهـا نـمـى تـوانـند شخصيت انسانى مردان اسلام را ترور كنند. آنان مى دانند كه بهخـواسـت خـداى تـوانـا مـلت مـا بـا رفـتن اشخاص بزرگ در مبارزه عليه فساد و استبداد واستعمار مصمم تر مى شوند. ملت ما راه خود را يافته و در قطع ريشه هاى گنديده رژيمسابق و طرفداران منحوس آن از پاى نمى نشينند. اسلام عزيز با فداكارى و فدايى دادنعزيزان رشد نمود. برنامه اسلام از عصر وحى تاكنون بر شهادت توام با شهامت بوده. قتال در راه خدا و راه مستضعفين در راس برنامه هاى اسلام است .(و مالكم لا تقاتلون فىسبيل الله والمستضعفين من الرجال و النساء والولدان ).
اينان كه شكست و مرگ خود را لمس نموده و با اين رفتار غيرانسانى خواهند انتقام بگيرنديـا بـه خـيـال خـام خـود مـجـاهدين در اسلام را بترسانند، آنها گمان نكردند كه از هر موىشهيدى از ما و از
هر قطره خونى كه به زمين مى ريزد، انسان هاى مصمم و مبارزى بوجود مى آيد. شما مگرتـمـام افـراد مـلت شـجـاع را ترور كنيد والا ترور فرد هر چه بزرگ باشد، براى اعادهچـپـاولگـرى سـودى نـدارد. مـلتـى كـه بـا اعـتـماد به خداى بزرگ و براى احياى اسلامبـپـاخـاسـته با اين تلاش هاى مذبوحانه عقب گرد نمى كنند. ما براى فداكارى حاضر وبـراى شـهـادت در راه خـدا مـهـيـا هـسـتيم . اينجانب روز پنجشنبه 13 ارديبهشت 58 را براىبـزرگـداشـت شـخـصيتى فداكار و مجاهد در راه اسلام و ملت ، عزاى عمومى اعلام مى كنم وخـودم در مـدرسـه فـيـضـيـه روز پـنـجـشـنـبـه بـه سـوگ مـى نـشـيـنـم . از خـداونـدمتعال براى آن فرزند عزيز اسلام رحمت و غفران و براى اسلام عزيز عظمت و عزت مسئلتنمايم . سلام بر شهداى راه حق و آزادى .
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 14/2/58
بـــيـــانـــات امـــام خـــمـيـنى در مراسم بزرگداشت مقام استاد شهيد مرتضى مطهرى درمدرسهفيضيه قم
شهادت فوزى عظيم براى شاگردان مكتب توحيد
بسم الله الرحمن الرحيم
يـكى از فرق هاى مكتب اسلام ، مكتب توحيد با مكتب هاى انحرافى ، مكتب هاى الحادى اين استكه رجال اين مكتب شهادت را براى خودشان فوز عظيم مى دانند (يا ليتنى كنت معكم فافوزفـوزا عظيما) از شهادت استقبال مى كنند چون قائل هستند به اينكه ما بعد اين عالم طبيعت ،عـالم هـاى بـالاتر، نورانى تر از اين عالم است . مومن در اين عالم در زندان است و بعد ازشهادت از زندان بيرون مى رود. اين يكى از فرق هائى است كه بين مكتب ما، مكتب توحيد باساير مكتب هاست . جوان هاى ما شهادت را طالبند، علماى متعهد ما براى شهادت پيش قدم مىشـونـد. آنهائى كه به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، آنها بايد بترسند از موت ، آنهااز شهادت بايد بترسند. ما و شاگردان مكتب توحيد از شهادت نمى هراسيم ، نمى ترسيم، بيايند امتحان كنند چنانچه امتحان كردند. و يكى از نكته هائى كه موافق حديث تحقق پيداكـرد ايـن اسـت كـه در حـديـث اسـت كـه (لا يـزال يـويـد هـذا الديـنبـرجـل الفـاجـر) بـا مـردهـاى فـاجـر به اراده خدا اين دين تاءييد مى شود. محمدرضا مردفـاجـر، خـواهـى نـخـواهـى ايـن ديـن به واسطه او تييد شد براى اينكه هر چه ظلم بيشتربـاشـد و هـر چـه سـتـمـكـارى بـيـشـتـر بـاشـد، ديـن عـدل بـيـشـتـر تاءييد شود. ظالم بااعـمـال ظـالمـانـه خـودش ديـن عـدل را تـاءيـيـد مـى كـنـد ولايـزال اينطور بوده است ، فرعون با فرعونيت و طغيانش دين موسى را تاءييد مى كند وابـوسفيان با طغيان ، دين رسول اكرم را تاءييد مى كند و محمدرضا با طغيان و عصيان وجـور و سـتـم ديـن اسـلام را تـاءيـيـد مـى كـنـد. خدا همانطورى كه از قشر متفكرين روحانىتـاءيـيـد مـى كـنـد، از قشرهاى فاسد هم ، از رجل فاجر هم دين اسلام و دين خدا تاءييد مىشـود و آن بـه هـمـيـن مـعـنـاسـت كـه گـفـتـم . نـه تـاءيـيـد مـى كـنـد، تـاءيـيـد مـى شـود.(لايزال يويدهذا الدين برجل الفاجر) اين رجل فاجرى كه خون عزيز ما را به زمين ريختتاءييد كرد دين خدا را، يعنى خدا دين خودش را به او تاءييد كرد با ريختن خون عزيز ما،تـاءيـيـد شـد انقلاب ما، اين انقلاب بايد زنده بماند، اين نهضت بايد زنده بماند و زندهماندنش به اين خونريزى هاست ، بريزيد خون ها را، زندگى ما دوام پيدا مى كند، بكشيدمـا را، مـلت مـا بـيـدارتـر مـى شـود. مـا از مـرگ نـمـى ترسيم و شما هم از مرگ ماصرفهنـداريـد. دليـل عـجـز شـمـاسـت كـه در سـيـاهى شب متفكران ما را مى كشيد براى اينكه منطقنـداريـد، اگـر مـنطق داشتيد كه صحبت مى كرديد، مباحثه مى كرديد لكن منطق نداريد، منطقشما ترور است . منطق اسلام ترور را
بـاطـل مـى دانـد، او مـنطق دارد لكن با ترور شخصيت هاى بزرگ ما، شخص هاى بزرگ ما،اسـلام مـا تاءييد مى شود. نهضت ما زنده شد و تمام اقشار ايران ، باز زندگى را از سرگـرفـت ، اگـر يـك سـسـتى ، ضعفى پيدا كرده بود، زنده شد. اگر نبود شهادت اين مردبـزرگ و اگـر مـرده بـود اين مرد بزرگ در بستر خودش ، اين تاءييد نمى شد، اين موجبـر نمى خاست . الان موجى در همه دنيا، همه دنيا، همه دنيائى كه به اسلام علاقه دارند،اين موج بلند شد، ساير كشورها هم . برادران من نترسيد از موج .

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation