بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شرح نهج البلاغه بخش 3, آیت الله ناصر مکارم شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     501 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     502 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     503 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     504 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     505 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     506 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     507 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     508 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     509 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     510 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     511 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     512 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     513 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     514 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     515 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     516 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     517 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     518 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     519 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     520 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     521 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     522 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     523 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     524 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     525 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     526 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     527 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     528 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     529 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     530 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     531 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     532 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     533 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     534 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     535 - پيام امام اميـرالـمؤمـنين
     fehrest - فهرست مطالب
 

 

 
 

فهرست مطالب

خطبه111

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

دنياى فريبكار !

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

دنيا تكيه گاهى بسيار سست !

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

كمى به گذشته بنگريد !

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

سرى به وادى خاموشان بزنيد !

نكته ها

1 ـ راههاى ستيز با دنياپرستى

2 ـ پاسخ به يك سؤال

خطبه112

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

سايه فرشته مرگ در همه جا

نكته ها

1 ـ فرشته مرگ، يا فرشتگان مرگ

2 ـ چگونگى قبض ارواح

خطبه113

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

شما را از دلبستگى به دنيا بر حذر مى دارم

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

وصف زاهدان در دنيا

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

باز هم سرزنش دنياپرستان

خطبه114

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

باورهاى پر بار !

نكته

پايه هاى اصلى خوشبختى و نجات

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

برترين فضيلت انسان

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

دگرگونيها و عبرت ها

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

اين قدر براى دنيا دست و پا نكنيد !

نكته ها

1 ـ دور نمايى فريبنده و از نزديك وحشتناك !

2 ـ دنيا و ديدگاههاى مردم :

3 ـ چگونه در مواهب دنيا سعادت آخرت را بجوييم ؟

خطبه115

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

در اين خشكسالى تمام اميد ما به توست

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

پروردگارا ! بارانى با اين ويژگيها بر ما فرست

تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب

تفسير و توضيح بعضى از لغات پيچيده اين خطبه

ترجمه

نكته ها

1 ـ نماز باران (صلاة الاستسقاء)

2 ـ گناه و برچيده شدن بركات

خطبه116

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

او هرگز در جهاد كوتاهى نكرد

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

آينده تاريكى در انتظار شماست

نكته

مظلوميت امام اميرالمؤمنين (عليه السلام)

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

انتقام الهى !

نكته

حجّاج كيست ؟

خطبه117

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

بينديشيد و عبرت بگيريد !

خطبه118

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

ياران وفادار

نكته

اينها در خور ستايشند !

خطبه119

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

بهانه جويان سست و نادان !

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

اگر اميد شهادت نداشتم...

نكته

بيدارى دل ها

خطبه120

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

اندرزهاى پر ارزش

خطبه121

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

مى خواستم درمان من باشيد، ولى درد من هستيد !

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

آنها برادران من بودند !

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

از وسوسه هاى شيطان بر حذر باشيد

خطبه122

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

چگونه در دام دشمن افتاديد

نكته

گوشه اى از شخصيت معاويه !

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

تا آن جا كه در توان داريم براى وحدت مى كوشيم

خطبه123

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

شكرانه قدرت !

نكته

شهادت برترين افتخار !

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

آينده شما تاريك است !

خطبه124

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

آموزش فنون جنگ ـ هفت دستور مهم !

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

بهشت در سايه نيزه هاست !

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

آخرين سنگرهاى دشمن را در هم بشكنيد !

خطبه125

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

پاسخ به بهانه جويان خوارج

نكته

ماجراى غم انگيز حكمين !

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

افسوس، شما مرد ميدان جهاد نيستيد !

نكته ها

1 ـ صلحنامه صفّين

2 ـ گفتگوى منطقى امام (عليه السلام) با خوارج

خطبه126

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

عدالت را فداى مقام نمى كنم !

نكته

بحث مهمى درباره طرز تقسيم بيت المال

خطبه127

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

خشونت بى منطق خوارج

نكته ها

1 ـ خوارج و تكفير همه گنهكاران !

2 ـ گوشه اى از جنايات وحشتناك خوارج

3 ـ پاسخ به يك سؤال

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

شرورترين مردم !

نكته ها

1 ـ از افراط و تفريط بپرهيزيد

2 ـ دست خدا با جماعت است

3 ـ بدترين خلق روزگار

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

انحراف آشكار حكمين

نكته

نكات عبرت انگيز در داستان حكمين

خطبه128

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

فتنه اى وحشتناك در پيش است

نكته

قيام «صاحب الزنج» و شورش بردگان

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

پيشگويى ديگر !

نكته

فتنه مغول

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

علم غيب مخصوص خدا است اما....

نكته

علم غيب در آيات و روايات اسلامى

خطبه129

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

هشدار درباره فساد اجتماعى

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

كجا رفتند آزادمردان ؟ !

نكته

شكواى امام از اهل زمان !

خطبه130

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

ابو ذر قهرمان مبارزه با فساد !

نكته ها

1 ـ ابو ذر را بهتر بشناسيم

2 ـ ابوذر و اشتراكيّت (سوسياليسم)

3 ـ سرنوشت دردناك ابوذر

4 ـ سخنان بدرقه كنندگان

خطبه131

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

شما ياران خوبى نيستيد !

نكته

عوامل اصلى ناكاميها

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

هدفى جز احياى حق و عدالت نداشتيم

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

شرايط حاكمان عدل

نكته

بلاى بزرگ حكومتها

خطبه132

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

اوصاف ويژه پروردگار

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

ديدى چه سان مرگ بر آنها فرود آمد ؟

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

گذرگاهى به نام دنيا

نكته

نتيجه خطبه

خطبه133

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

همه چيز اين جهان به فرمان اوست

نكته

بر هر چه نظر كردم سيماى تو مى بينم

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

قرآن كتاب جاويدان

نكته

قرآن ناطق

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

رسالت خاتم الأنبيا

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

دنيا آخرين نقطه ديد كوردلان

نكته

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

نكته ها

اهميّت قرآن و نقش دنياپرستى در جنگها و نزاعها

خطبه134

خطبه در يك نگاه

ترجمه

حضور خطرناك

شرح و تفسير

نكته ها

پاسخ به يك سؤال

2 ـ ايراد ديگر

3 ـ عدم خيانت در مشورت

4 ـ برداشت نادرست !

خطبه135

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

برو، كارى از تو ساخته نيست !

نكته

روش امام در برابر افراد بى منطق

خطبه136

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

داد مظلوم را از ظالم مى ستانم

خطبه137

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

دروغگويان بى انصاف !

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

شما اصرار به بيعت داشتيد

نكته

عاملان قتل به خونخواهى برخاستند !

خطبه138

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

ويژگى حضرت مهدى (عليه السلام)

نكته

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

گوشه اى از حوادث هولناك آخر الزمان

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

ويژگيهاى آن حاكم خونخوار !

خطبه139

خطبه در يك گناه

ترجمه

شرح و تفسير

هشدار نسبت به حوادث آينده

نكته

ريشه اصلى فساد

خطبه140

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

با آن همه عيب، عيبجويى ديگران چرا ؟

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

عيب جويى ناسپاسى بزرگى است !

نكته

غيبت و عيب جويى بلاى بزرگ جوامع انسانى

خطبه141

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

فاصله حق و باطل چهار انگشت است !

نكته

يك درس عالى اخلاقى

خطبه142

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

نيكى در جاى خود

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

خطبه143

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

نكته

يك درس توحيدى و اخلاقى

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

گناه و كمبود باران و بركات

نكته

بخشى از فلسفه بلاها

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

بارالها ! بارانى پر بار بر ما بفرست

نكته

همه چيز را از خدا بخواهيد

خطبه144

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

فلسفه آزمايشهاى الهى

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

جايگاه اصيل ولايت

نكته ها

گوشه اى از احاطه علمى على (عليه السلام)

روايت انّ الأئمّة (عليهم السلام) من قريش

موقعيّت بنى هاشم در اسلام

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

اين خودكامگان خشك و تر را مى سوزانند !

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

حق طلبان و پيروان شيطان

خطبه145

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

تضادّ نعمتهاى دنيا

نكته

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

با ظهور بدعتها سنتها از ميان مى رود

خطبه146

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

مركز حكومت را رها مكن

نكته

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

فزونى نفرات دليل بر پيروزى نيست

نكته

نبرد قادسيه و نهاوند

خطبه147

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

تجلى خداوند بر بندگان در قرآن

چگونگى جلوه هاى خدا در قرآن

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

از قرآن جز اسمى باقى نمى ماند !

نكته ها

تاريك ترين دوران تاريخ اسلام

تاريخ تكرار مى شود

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

عامل بدبختى انسانها

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

راه نجات

نكته

هر چيز را از ضدش بايد شناخت

خطبه148

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

در ظاهر متحدند و در باطن دشمن يكديگر !

نكته

دوستان ديروز و دشمنان امروز

خطبه149

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

فرار از مرگ ممكن نيست !

سؤال :

پاسخ :

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

وصيّت نامه كوتاه و پر محتوا

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

آن زمان كه رفتم مرا خواهيد شناخت !

خطبه150

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

نابسامانى ها در پرتو وجودش سامان مى يابد

نكته

قيام مهدى موعود (عليه السلام) قطعى است

بخش دوّم

ترجمه

شرح و تفسير

ويژگيهاى ياران مخلص پيامبر (صلى الله عليه وآله)

بخش سوّم

ترجمه

شرح و تفسير

بازگشت به ارزشهاى جاهلى

نكته

سرنوشت منحرفان از ولايت

حسن ختام :

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation