بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ورزش در اسلام, حسین صبورى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     islam_varzesh_saboori_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     islam_varzesh_saboori_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     islam_varzesh_saboori_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     islam_varzesh_saboori_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط­ط³ظٹظ† طµط¨ظˆط±ظ‰

- غµ -


((ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ط¨ط§ظٹط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط³ط·ط­ ظƒط´ظˆط±طŒ ط¨ظٹط´ طھط± ط§ط² ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ع†ظ†ط¯ ظ…ط¯ط§ظ„ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¯ط§ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ظƒط´ظˆط± ع†ظ†ط¯ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ†ظ‰ طŒ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ…ط¯ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط¶ظˆط§ط¨ط· ظˆ ط®ظˆط§طµ ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ظˆ ط¯ظˆط±طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ طھط§ط،ط³ظپ ط§ط³طھ . ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط³ط·ط­ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ظƒط´ظˆط±ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯. ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط¯ط§ظ„ ط¯ط§ط±طŒ ع†ظˆظ† ظƒط´ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ†ط§ط¨ط؛ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.))(176)
ظ…ظٹط²ط§ظ† ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯ ظˆط±ط²ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظˆط±ط²ط´ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯طŒ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ظˆ ظٹط§ ط­ظپط¸ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ . ظ‡ظ… ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظˆظ„ ظƒظ‡ طھظپط±ظٹط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ظˆظ… ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط·. ط±ط§ظ‡ طµط­ظٹط­ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ط§ظٹظ‰ طŒ ط±ط§ظ‡ ط³ظˆظ… ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¯ ظˆط³ط· ط¨ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط· ظˆ طھظپط±ظٹط·. ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط±ط§ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طھط¯ظ„ طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ - ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط³طھ - ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ط§ظ…طھ ظˆط³ط· ظˆ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡)) ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظƒط°ظ„ظƒ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ظƒظ… ط§ظ…ط© ظˆط³ط·ط§ ظ„طھظƒظˆظ†ظˆط§ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط›(177)
ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… طھط§ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ طµظˆط± ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط±ط§ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ظ„ظٹظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط´ظ…ط§ظ„ ظ…ط¶ظ„ط© طŒ ظˆ ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ظˆط³ط·ظ‰ ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ط¯ط© ط›(178)
ط±ظپطھظ† ط§ط² ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظ… ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط¯طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ طŒ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ .))
ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ†ظ…ط±ظ‚ط© ط§ظ„ظˆط³ط·ظ‰ ط¨ظ‡ط§ ظٹظ„ط­ظ‚ ط§ظ„طھط§ظ„ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ظٹط±ط¬ط¹ ط§ظ„ط؛ط§ظ„ظ‰ ط›(179)
ظ…ط§ (ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ع†ظˆظ† ) ظ¾ط´طھظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط­ط¯ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ… ) ط¢ظ† ظƒظ‡ ظˆط§ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط´طھظ‰ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط´ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ظ† ظ¾ط´طھظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ (طھط§ ط§ط² ع¯ظ… ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ظ‡ط¯).
ظˆظ„ظٹظƒظ† ط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط§ظˆط³ط·ظ‡ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ ط›(180)
(ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط´طھط±!) ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط§ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ط³طھ .
ظˆ ط®ظٹط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظ‰ ط­ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ†ظ…ط· ط§ظ„ط§ظˆط³ط· ظپط§ظ„ط²ظ…ظˆظ‡ ط›(181)
ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ† طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظˆط±ط²ط´ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ظ…ط³طھط«ظ†ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظپط±ط§ط· ظˆ ظ†ظ‡ طھظپط±ظٹط·. ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط­ط¯ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظˆ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ ط³ظ† ظˆ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظƒط´ط´ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط´ط؛ظ„ ظ…ظپظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط®ط³طھع¯ظ‰ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ„ط°طھ ط¨ط®ط´ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¢ظپط±ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط®ط³طھع¯ظ‰ ط§ظ†ط¯ظƒ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² طھظ…ط±ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ط¹ط§ظ…ظ„ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط±ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ط­ط¯ ظˆ ط®ط³طھع¯ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ط§ظ‡ظٹع†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط¹ظƒظˆط³ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒط±ط¯.(182)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…طھط®طµطµط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… :
ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ط±ط¶ط§ ظ¾ط§ظƒ ظ†عکط§ط¯:
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظ…ط¯ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ع†ط´ظ… ط¯ظˆط®طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ â€چ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط±ط´ط¯ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ طŒ طھط¹ط§ط¯ظ„ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ ط´ط§ط¯ط§ط¨ظ‰ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظٹط§ظ† ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ظ†ظ‡ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆط±ط²ط´ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¶ط±ط± ط§ط³طھ .(183)
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ط¨ظ† ط§ط¨ظ† ط·ط¨ط±ظ‰ (192 - 247 ظ‡â€چ ظ‚ ):
ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظ‡ط§ ظˆ ط­ط±ظƒط§طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ط­ط¯ ط®ظˆط¯ط´ طھط¬ط§ظˆط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ظ† طŒ ط²ظٹط± ط¬ظ„ط¯ (ظ¾ظˆط³طھ ) ط¬ظ…ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط¶ظˆظ„ط§طھ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ¾ظˆط³طھ طŒ ظ¾ظˆط³طھ ط±ط§ ط¨طھط±ظƒط§ظ†ط¯ ظˆ طھط±ظƒ ط®ظˆط±ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ع¯ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ط§ظ†ظ‚ط¨ط§ط¶ ظ¾ظˆط³طھ ط¯ط± ط³ط±ظ…ط§طŒ ط³ط¨ط¨ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¬ط±ط§ط­طھ ظˆ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ† ع¯ط±ط¯ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ…ط¶ط±ط§طھ طŒ ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط· ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¨ط§ ظ¾ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط´ظƒظ… ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ‡ط¶ظ… ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¯ط±ط¯ط³ط± ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظ„ ط¯ط± ظƒط§ط± ظƒط¨ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(184)
ط§ط¨ظ† ط³ظٹظ†ط§:
ظ†ظƒط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط´ظˆط¯:
ط§ظˆظ„ : ط±ظ†ع¯ : ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ظٹط¯ طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظ†ع¯ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ (ط¨ظ‡طھط±ظ‰ ) ظ…ظ‰ ع¯ط±ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ظٹط±ط¯.
ط¯ظˆظ… : ط¬ظ†ط¨ط´ : ظˆط±ط²ط´ طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط±ظƒط§طھ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ط¨ط¯.
ط³ظˆظ… : ط­ط§ظ„طھ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§: طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ ط¨ظٹط´ طھط± ط¨ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆط±ط²ط´ ظƒط±ط¯.(185)
ظ¾ط±ظˆظپط³ظˆط± ظ‡ظˆظ„ظ…ظ† :
(ط¯ط± ط§ط«ط± طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯) ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط§ط² ظٹظƒ ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ظٹظ…ظ‰ ظˆ ط­ط³ط§ط³ظٹطھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ„ط¯طŒ ط§ط² ط´ط¯طھ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ظˆ ظƒط§ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ طھظ…ط±ظƒط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒظ… ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ طھط¶ط¹ظٹظپ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ط±ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظ‚ظ„ط¨ طŒ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط´ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¯ع†ط§ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ†ط§ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¹طµط¨ظ‰ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط³ظٹط³طھظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯. ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ظˆ طھط¬ط±ط¨ظٹط§طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±طŒ ط§ط®طھظ„ط§ظ„ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯ ظƒط§ط± ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ع¯ط±ط¯ط´ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط³ظٹط³طھظ… ((ط¹طµط¨ظ‰ ظ†ط¨ط§طھظ‰)) ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯... ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظƒط§ظپظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظƒط³ط±ظ‰ ط§ظƒط³ظٹعکظ† ع¯ظٹط±ظ‰ ظ„ط·ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط±ع¯ط§ظ† (ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ طھظ†ظپط³ظ‰ ) ظپط±طµطھ طھط±ظ…ظٹظ… ظƒط³ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ . ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ((ط®ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯)) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ((طھظ…ط±ظٹظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡))طŒ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ط§ط¹طµط§ط¨ ظپط´ط§ط± ط¨ظٹط´ طھط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط®طھظ„ط§ظ„ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· طھط­ط±ظٹظƒ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(186)
ظˆط±ط²ط´ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰
((ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ )) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ((ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ )) ظ†ظٹط² ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ط¨ط§ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط²ظٹظ… طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظˆط±ط²ط´ â€چ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ ط¬ط³ظ… طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ ظˆ ط±ظˆط§ظ† ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ طŒ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط¯ظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ط¯ظ† طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط± ظ‚ظˆطھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط±ط²ظ…ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھظˆط§ط¶ط¹ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† - ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ - ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ((ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ‡ط¯ظپ ظ†ظٹط³طھ ))طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط´ طھط± ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط®ط¯ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ((ظ‚ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط´ظ… طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¨ط± ط®طµظ… طŒ ط¹ظپظˆ ط±ط§ ط´ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.)).
ظ¾ظˆط±ظٹط§ظ‰ ظˆظ„ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… - ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ† ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط± ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ - ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:

ع¯ط± ط¨ط± ط³ط± ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰  ط¨ط± ظƒظˆط± ظˆ ظƒط± ط§ط± ظ†ظƒطھظ‡ ظ†ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظپطھط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط§ظ‰ ط²ط¯ظ†  ع¯ط± ط¯ط³طھ ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰
ع¯ط± ظ…ط±ط¯ ط±ظ‡ظ‰ طŒ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط±ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ  ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ
ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ع†ظˆ ع¯ط´طھظ‰ ظ…ط­ط±ظ…  ط¯ط³طھ ظˆ ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²: ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ط¢ط¯ط§ط¨ طŒ طھط´ظˆظٹظ‚ ظ‡ط§طŒ ط´ظƒظ„ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط´ظƒظ„ ع¯ظˆط¯ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ط¶ظ„ط§ط¹ ط¢ظ† طŒ ط³ط§ط¹ط§طھ طھظ…ط±ظٹظ† ظˆ ط­طھظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط´ â€چ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظˆ... ط±ظ†ع¯ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط§ظ†ط³طھ .
ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط°ظƒط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¢ط؛ط§ط² (ط´ط¯ظ‡ ) ظˆ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ظˆط±طŒ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ... ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¬ط³ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ طŒ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ع¯ظˆط´ط²ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(187)
ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¯ط± طµط¯ط¯ طھظˆط¶ظٹط­ طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ طھظ†ع¯ط§طھظ†ع¯ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظƒظ„ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ع¯ظˆط¯ ظˆ... ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… :
ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡
1. ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط´ط±ط¹ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط¨ط§ط´ط¯. (ط´ط®طµ â€چ ط¬ظ†ط¨ ظˆ ظٹط§ ظ…ط­طھظ„ظ… طŒ ط­ظ‚ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯).
2. ط®طھظ… ظˆط±ط²ط´ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ†ط¯ط§ط±طŒ ط¨ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظ‡ط§ ظˆ ط­ط¶ط§ط± ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ط§ طھط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط¨ط§ط´ع¯ط§ظ‡ طŒ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯.
3. ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظƒطھ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظ‡ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯. (ع†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظˆ ع†ظ‡ طھظ…ط§ط´ط§ع†ظ‰ ).
4. ط§ع¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ طھظ…ط§ط´ط§ع†ظٹط§ظ† ط§ط² ط¨ط§ط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆط¯ ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ .
5. ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط³ط± ط¯ظ… طŒ ظ…ط­ظ„ ظˆط±ظˆط¯ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ع¯ظˆط¯ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط¹ظƒط³ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط­ظ„ ط¢ظ† ط¬ظ†ط¨ ط³ط± ط¯ظ… ط§ط³طھ .
6. ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط³ظˆط§ط¨ظ‚ . ط§ط² ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط³ط§ط¯ط§طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظ…ط¨طھط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ظ†ط¯.(188)
7. ظƒط¨ط§ط¯ظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ† طŒ ظƒظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒط¨ط§ط¯ظ‡ ط²ط¯ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ع†ط±ط®ظٹط¯ظ† ط§ط² ط³ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظ‡ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ(189) ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒط¨ط§ط¯ظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ع†ظ¾ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± (ع†ظ„ظ‡ ) ط¯ط± ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯.
ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡
ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط³ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ظˆ ط¨ط§ ط§ط¯ط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¬ط§ ظ…ظƒط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ„ظ†ع¯ط±ع¯ط§ظ‡ (ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ) ط¯ط± ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¹ظٹط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯.(190)
ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ط§طھ
ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ((ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡)) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط­طھط±ط§ظ…ط§طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط§ط¯ط§طھ ظ…ط¨طھط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† ط¨ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ع†ط±ط®ظٹط¯ظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒط¨ط§ط¯ظ‡ ط²ط¯ظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± طھط±طھظٹط¨ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط¯.
ط·ط±ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط¯ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ط¯ط§ط± ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط´ط¯طŒ ظˆط³ط· ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط´ط¯ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ظٹظˆط§ط± ع¯ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط²ظٹط± ط¯ط³طھ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± طھط§ ط¢ط®ط±طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† (ظˆ ظٹط§ ط­طھظ‰ ظ…ط¨طھط¯ظٹط§ظ† ) ط³ظٹط¯ ظˆ (ط§ط²) ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ†ظپط±طŒ ظ¾ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط´ط¯ ظ‚ط±ط§ط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.(191)
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط­ظˆظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ظˆظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ طھظ‚ط¯ظ… ط¨ط§ ط³ط§ط¯ط§طھ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ط³طھ .(192)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ظ…ط­ظ„ ظˆط±ط²ط´ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طھظˆط§ط¶ط¹ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ط¶ط§ط± ط§ط³طھ . ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ طŒ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط³ط§ظٹط±ظٹظ† ط§ط² ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط²ظˆط± ط¨ط§ط²ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط²طŒ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھظˆط§ط¶ط¹ط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ظ†ظƒطھظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· ع¯ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´ طھط± ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط´ظƒظ„ ط®ط§طµظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ع¯ظˆط¯ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع¯ظˆط¯ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† طµظپظˆظٹظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ‚ط¨ط± ط´ط´ ع¯ظˆط´ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… طŒ ط´ط´ ط¶ظ„ط¹ظ‰ طŒ ظ‡ط´طھ ط¶ظ„ط¹ظ‰ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ… طھط± ظٹط§ ط¨ظٹط´ طھط± ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط³ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† طµظپظˆظٹظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¯ط± طھط¹ط²ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¬ط¹ظپط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ط› ظ…ط®طµظˆطµط§ طھط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆط§ط®ط±طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط²ظˆط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط§ط³طھ .(193)
ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡
طھط§ ط§ط² ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط°ظ‡ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ط°ظ† طµط¨ط­ طھط§ ط§ط°ط§ظ† ظ…ط؛ط±ط¨ ط§ط² ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ظˆ ظٹط§ ظ†ظ‚ط¶ ط±ظˆط²ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆظ† ع¯ط±ظپطھظ† ظˆ ط­ظ…ط§ظ… ط±ظپطھظ† ط¨ط§ط¹ط« ط¶ط¹ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط´ط®طµ â€چ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط§ط³طھ طŒ(194) ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ظˆط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ .
ط²ظˆط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ طŒ طµط¨ط­ ظˆ ط¹طµط± ظˆ ط´ط¨ طŒ ط¯ط§ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظپط±ط§ط؛طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆظ‚طھ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط´ط¨ظ‡ط§ ط¯ط§ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(195)
ط´ظ…ط§ط±ط´ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰
ط§ط±طھط¨ط§ط· ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ط±ظ†ع¯ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط› ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‡ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط³ظ†ع¯ ع¯ط±ظپطھظ†(196) ظˆ ط´ظ†ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… .
ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط´ط±ظˆط¹ ظˆط±ط²ط´ ط³ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¢ظˆط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط§ظˆظ„ ط¯ظپطھط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظٹط²ط¯ ط¯ط§ظ†ط§  طµط§ظ†ط¹ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط­ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§
ظٹظƒ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ظˆ ظ†ظٹط³طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط³ط¨ط¨ ط³ط§ط² ظƒظ„ ط³ط¨ط¨ طŒ ع†ط§ط±ظ‡ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ط§ظ† طŒ ظ¾ظ†ط¬ طھظ† ط¢ظ„ ط¹ط¨ط§طŒ ط´ط´ ط·ط§ظ‚ ط¹ط±ط´ ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… طŒ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ‡ط´طھظ… طŒ ظ†ظˆط­ ظ†ط¨ظ‰ طŒ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‰ ظ…ظ†طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ طŒ ط¬ظ…ط§ظ„ ظ‡ط´طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± طµظ„ظˆط§طھ طŒ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط§ط¯ ط¯ظٹظ† ظ†ط¨ظ‰ طŒ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ… ظ¾ط§ظƒ طŒ ظ†ظٹظ…ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ع¯ظ„ط¯ط³طھظ‡ ط·ظ„ط§طŒ ظ‡ظپط¯ظ‡ ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ظ…ظˆظ„ط§طŒ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¢ط¯ظ… طŒ ط®طھظ… ظ¾ظˆط±ظٹط§ظ‰ ظˆظ„ظ‰ طŒ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ . ط´ظ…ط§ط±ط´ ط³ظ†ع¯ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† 117 ط¹ط¯ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† 117 ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظƒط§ط´ط§ظ† ظˆ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹط§طھ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ طŒ ط¹ط¯ط¯ 114 ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ 114 ط³ظˆط±ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¬ظٹط¯ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ظ„ طŒ ط¹ط¯ط¯ 110 ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط´ â€چ ظ…ط¨ظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط­ط±ظˆظپ ط§ط¨ط¬ط¯طŒ ظ†ط§ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… - ط§ط³طھ .(197)
ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¨ط®ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظƒظ„ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. (ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط´ظ†ط§ظ‡ط§ ط§ط؛ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظٹظƒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ط²ط§ظ†ظˆظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ط± طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯). ط´ظ†ط§ ط¯ط± طھظ‚ظˆظٹطھ طھظ…ط§ظ… ظ…ط§ظ‡ظٹع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¹ط¶ظ„ط§طھ ط³ط±ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط²ظˆظ‡ط§ ظ…ط¤ ط«ط± ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‚ط¯ظٹظ… طŒ ظ…ط±ط´ط¯ ط¬ظˆط´ظ† ظƒط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط± ظ†ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط±ط´ط¯ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯:((ظٹط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ))طŒ ظˆ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ†ظˆط² ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ط³طھ .(198)
ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´
ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ…ظٹط§ظ†ط¯ط§ط± ظٹط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط®طھظ… ظˆط±ط²ط´ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط§ط،ظ„طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¯ط¹ط§ ظٹظƒ ط³ظ†طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط®طµ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظ‚ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¯ط¹ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظƒطھ ظˆ ط¨ظ‰ ط­ط±ظƒطھ طŒ ع¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¢ظ…ظٹظ† طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ†ظٹط§ظٹط´ع¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¯ط¹ط§ ط­طھظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظˆط¶ظˆ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع¯ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط¹ط§ ظƒظ… ظˆ ط¨ظٹط´ ظپط±ظ‚ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ط±ط§ طھط´ط®ظٹطµ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظٹط²ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯. (ظ…ظ†ط¸ظˆط±طŒ ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظˆطھط§ظ† ط§ط³طھ ).
ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط·ظˆط±ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظٹط´ ظƒظ… ظƒظ… ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ظˆط¯. ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ط§ ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ظٹط§ طµظ„ظˆط§طھ ط¨ظپط±ط³طھط¯.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط²ظٹط±طŒ ظ†ظٹط§ظٹط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط§ط² ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ظپط±ظ…ظˆظ„ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ طھط´ط®ظٹطµ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ط­ظٹط·طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹظ†ط¯: ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط®طھظ… ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ…ظٹط§ظ†ط¯ط§ط± ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
- ط§ظˆظ„ ظˆ ط¢ط®ط± ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
- ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط²ط­ظ…ط§طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط´ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ظ¾ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¹ط²طھ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ط­ظ‚ ظ¾ظٹط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ظ…ط²ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ط¨ط±ط§ظٹط´ ط°ظˆط§ظ„ظپظ‚ط§ط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
- طھظ† ط¯ط±ط³طھظ‰ ط­ط¶ط§ط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
ظ†ظٹط³طھظ‰ ط¬ط§ظ† ظƒظپط§ط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
- طھظٹط؛ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¯ط´ظ…ظ†ط´ ظپظ†ط§ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ظ…ط³طھط¯ط§ظ… (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ… طŒ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ظ… طŒ ط²ط¨ط¯ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… طŒ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ظƒط§ظٹظ†ط§طھ طŒ ط§ط­ظ…ط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظˆط§طھ . ط­ط¶ط§ط±طŒ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯.
- ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ¾ظٹط± ط¯ط± ط­ظ‚ ط¬ظˆط§ظ† ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ¾ظٹط± ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط®ظٹظ„ ظ„ط¹ظ†طھ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ط´ظٹط·ط§ظ† ظ„ط¹ظ†طھ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ظ…ظˆط°ظ‰ ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ظ„ط¹ظ†طھ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ظ„ط¹ظ†طھط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط± ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط­ظ…طھط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط§ظ„ظ‡ظ‰ ! ظ…ط±ظٹط¶ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپط§ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (( ط¢ظ…ظٹظ†
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظ„ظ… ظ…ط¬طھظ‡ط¯ظٹظ† ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط§ ط¨ظٹظپط²ط§ (( ط¢ظ…ظٹظ†
- ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط³ط± ط¨ظ‡ طھظٹط±ظ‡ طھط±ط§ط¨ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط؛ط±ظ‚ ط±ط­ظ…طھ ط¨ظپط±ظ…ط§! ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
- ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظٹط§طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ع†ط±ط§ط؛ ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط³ظˆطھظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط´ظƒظ„ظ‰ ط²ط­ظ…طھ طŒ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ط¹ط²ط² ظˆ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ط¯ط§ط±! ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
- ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظپطھظˆطھ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ظ… ع¯ط±ظ… ظپظٹط¶ ط¨ط®ط´ ط´ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯!
ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ طھظٹط´ظ‡ ط¨ط± ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط²ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ط¨ط±ط³ظ†ط¯!
ط­ط¶ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: - ط¢ظ…ظٹظ†
ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ ط§ظ…ظˆط§طھ طŒ ظ„ط®طھظ‰ ظˆ ط±ط®طھ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ طŒ طµظ„ظˆط§طھ ظˆ ظپط§طھط­ظ‡ .
ط­ط¶ط§ط±طŒ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظپط§طھط­ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.(199)
ط¢ظٹط§ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظٹط§ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طں
ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§طŒ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ظˆط±ط²ط´ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ )) ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒطھط§ظ† ع¯ط°ط´طھ طŒ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظپظƒظٹظƒظ‰ ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¬ط¹ظپط±ظ‰ ع¯ط±ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ط² طھطµظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ طھطµظˆط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ - ظƒظ‡ ط¯ط± ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ((ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ )) ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ - ط¬ط¯ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… : ط¢ظ† ظˆط±ط²ط´ طŒ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ¾عکظˆظ‡ط´ظ‰ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط­ط« ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
((ط§ظٹظ†ظƒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ع¯ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظˆط±ط²ط´ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ط³طھط§ظ† ظ…ط´ط±ظˆط­ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ظ†ط®ظˆط±ط¯ظٹظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظٹظ… ))(200) ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط·ط±ط­ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ظˆ ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¯ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯:
((ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ط² ظ…ط§ط­طµظ„ ط§ظٹظ† ط­ط¯ط³ظٹط§طھ ظˆ ظƒظ†ظƒط§ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†طھط§ظٹط¬ ظƒظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظٹط± ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… :
ظ†ط®ط³طھ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط´ط®طµط§طھ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ط³طھط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظٹظ… ط› ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¹ط±ط¨ ظ…ط؛ظˆظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ....
ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظ…ظٹط± ظ…ط§ظٹظ‡ ط§طµط§ظ„طھ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ظ…ط§ ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯: ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ طھط¯ظˆظٹظ† ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¢ظ† طŒ طھظˆط³ط· ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆع†ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط± ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط´ظƒظ„ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¢ظٹط§ طھظˆط³ط· ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ†ط®ط¨ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط¶ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط§ط± ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¬ط² ظ…طھظپظƒط±ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط±ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظپطھظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظˆظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ظ†ط¸ط§ظ… ظپط§ط³ط¯ ط³ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط³ط§ط³ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¸ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ط¸ط§ظ… ط¯ط±ع¯ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظٹظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط± ظ¾ظˆط´ط´ ط¢ظ† ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط¸ط§ظ… طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§طھ ط²ظٹط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ طھظˆط³ط· ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط³ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط±ظپطھ .
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ع†ظˆظ† ظ…ظƒطھط¨ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظٹظٹظ† ط®ظˆط¯ - ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط¬ظˆظٹظ‰ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ - ظ‡ظ…ط³ظˆ ظٹط§ظپطھظ† ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ع†ط´ظ…ع¯ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ط¬ط¯ظٹط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط±ط³ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظˆط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ط§ط¨ط± ط§ظ…ظˆظ‰ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط§ظ… ط´ط§ظ‡ظ†ط´ط§ظ‡ظ‰ ط³ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظ…ظپط§ط³ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ†عکط§ط¯ ط¹ط±ط¨ ط¨ط± ط¹ط¬ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ط± ظƒط±ط³ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط› ظˆ ط§ظˆط¬ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظ†ط®ط¨ع¯ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ…ط¹ط¬ظˆظ†ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§طµظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¢ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط·ط±ط­ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظپط³ط§ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ¾ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظٹظٹظ† ظ…ظ‡ط± ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ط§ط´ظƒط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط؛ط§ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط´ط¹ط§ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط²ظˆط±ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ظˆ ظپطھظˆطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط³ط±ظ„ظˆط­ظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‡ط±ط§ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¢ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¨ظˆط¯ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط§ط¯ط¨ ط±ط§طŒ ط²ظ†ع¯ ط±ط§طŒ ط¨ط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§طŒ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط³طھظ† طŒ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§.
ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط¹طµط§ط± ظ…ط®طھظ„ظپ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ظپطھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط°ط´طھ ط³ط§ظ„ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظˆط­ط´ظ‰ طھط§طھط§ط± ظˆ ظ…ط؛ظˆظ„ ظˆط§ظ„ط§ظٹط´ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط±ع†ظˆط¨ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‚ط±طŒ ط±ظ†ع¯ طھطµظˆظپ ع¯ط±ظپطھ .
ظˆ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط®ط³طھ طµظپظˆظٹظ‡ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط§ط² ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط± ط¨ط±ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¹ظ…ظˆظ…ظٹطھ ظٹط§ظپطھ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ع¯ط± ط§ط² ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ - ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ†ع¯ط±ظٹظ… ط±ظ†ع¯ ط¨ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط¢ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ظ‰ ط´ظƒ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط®ط³طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ط؛ظˆظ„ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‡ ط±ظ†ط¬ ظˆ ع¯ط¯ط§ط².)(201)
ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط±ط¶ط§ ظ¾ط§ظƒ ظ†عکط§ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط¯:
((ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھظٹظ„ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¨ط± ظƒط´ظˆط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظٹط§ظپطھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط³ظ„ط­ط´ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط²ظˆط± ط¨ط§ط²ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ظƒط§ظ… ط¹ط±ط¨ ط±ط®طµطھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹع† ظˆ ط®ظ… ظƒظˆع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط±ظˆظ†ظ‚ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¬ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط¨ط§ ط¯ط±ظٹع†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط³ظ… ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ„ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ طŒ ظƒظˆع†ظƒ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط¨ط§ط± طھط¹ط¸ظٹظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.))(202)
ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ - ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ - ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط±ط²ط´
ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظٹظ„ظ†ط¯ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ظ‡ط¨ط± ظˆ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط± ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظ…ط·ظ„ط¹ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ع¯ط±ط§ظ…ظٹطھط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظƒط§ط±ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
((ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ…ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ط§ط³طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ…ظ„طھ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ...ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ط¦ظ†ط§ظ†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯.))(203)
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
((ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯:
ظٹظƒ ظˆط±ط²ط´ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† . ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯طŒ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ظپط§ط¹ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ط¨ط´ظˆط¯ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ‚ط¯ط±طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط´ظ…ط§ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ظٹط¯ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط´ظˆظٹط¯. ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ظˆط­طھط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط¬ط³ظ…طھط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.))(204)
ظˆظ‰ ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ†طھط®ط¨ ظپظˆطھط¨ط§ظ„ طھط°ظƒط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯:
((ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ظ… ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… . ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط± ظ‡ط³طھظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ظ…ظ„طھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظˆظپظ‚ ظƒظ†ط¯ ظٹظƒ ط¨ط¹ط¯ط´ ط¢ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…طھط®طµطµ â€چ ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط±ط´ط¯ ظƒظ†ط¯.
ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط³ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط°ط§طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط³ط§ظ„ظ… ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط³ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظٹط´ ظˆ ط¹ط´ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¹ظٹط´ ظˆ ط¹ط´ط±طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپط³ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط­ ظ¾عکظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط³ط§ظ„طھ ط³ط±طھط§ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط¹ط´ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط¯ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¢ظ† ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆط±ط²ط´ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظˆط±ط²ط´ ط±ظˆط­ظ‰ . ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط¯طھ طŒ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾عکظ…ط±ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظپط³ط±ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†طµظٹط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .))(205)
ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طµط¯ط§ ظˆ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
((ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط²ظ…ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظƒظپط§ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط¬ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¢ط¯ظ… ط¹ظٹط§ط´ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ظ… ط¹ظٹط§ط´ طŒ ط¹ظٹط§ط´ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط±ط§ظپطھط´ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¹ظٹط§ط´ظ‰ ظˆ ط±ظ‚طµظٹط¯ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظƒ ط¬ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظ‡ط²ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ط؛ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ظ‡ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط§ط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظ† ط¨ط§ط²ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط± طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¬ظ†ع¯ ط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظ‡ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ط±ط·ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ„ظٹظƒظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط¬ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط³طھ .))(206)
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…
ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ ظƒطھط§ط¨ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظٹظ… . ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط±ط¢ظ†ظٹظ… طھط§ ط¯ط± ط­ط¯ ظˆط³ط¹ طŒ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ - ظ†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ - طµط­ط¨طھ ظƒظ†ظٹظ… . ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ† ظƒظ‡ طھط§ط،ظٹظٹط¯ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ طŒ ظٹط§ط±ظٹع¯ط± ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰
ط§ط³ط¨ طŒ ط§ط³ط¨ ط¯ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط§ط³ط¨ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ طµظˆط± ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط±ط²ظ…ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ظٹط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ†ط¯:
ظˆ ط§ط¹ط¯ظˆط§ ظ„ظ‡ظ… ظ…ط§ ط§ط³طھط·ط¹طھظ… ظ…ظ† ظ‚ظˆط© ظˆ ظ…ظ† ط±ط¨ط§ط· ط§ظ„ط®ظٹظ„ طھط±ظ‡ط¨ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ط¯ظˆظƒظ… ط›(207)
ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆ ظˆ ط§ط³ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ط³ظٹط¬ ظƒظ†ظٹط¯طŒ طھط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† (طھط¯ط§ط±ظƒط§طھ )طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طŒ ط§ط³ط¨ طŒ ظ‚ط§ط·ط± ظˆ ط§ظ„ط§ط؛ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط²ظٹظ†طھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظˆط§ظ„ط®ظٹظ„ ظˆط§ظ„ط¨ط؛ط§ظ„ ظˆط§ظ„ط­ظ…ظٹط± ظ„طھط±ظƒط¨ظˆظ‡ط§ ظˆط²ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظٹط®ظ„ظ‚ ظ…ط§ ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ…ظˆظ† .(208)
ظˆ ط§ط³ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط³طھط±ط§ظ† ظˆ ط®ط±ط§ظ† ط±ط§ (ط¢ظپط±ظٹط¯) طھط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط³ظˆط§ط± ط´ظˆظٹط¯ ظˆ (ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§) طھط¬ظ…ظ„ظ‰ (ط¨ط§ط´ط¯)طŒ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ط¯.(209)

 

next page

fehrest page

back page