بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب طاقه گلی از خرابات, حسین درگاهى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ± -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ² -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ³ -
 

 

 
 

ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ

ط­ط³ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ظ‰

- غ² -


ط§ظ…ظ‘ط§ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: "ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ…" ; ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰طŒ ظ†ط¹ظ…طھ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظ…ط§ط¦ظٹظ…: ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط­ط¯ط«ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظˆ ظٹظƒظ‰ ط¨ظٹط´ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³ظ… "ط§ط­ط¯" ظˆ "ظˆط§ط­ط¯" ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھطŒ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ‡ط± ط­ط³ظ† ظˆ ط®ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… طھظƒظˆظٹظ† ظˆ طھط´ط±ظٹط¹ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡(1) ط§ط² ط¢ظپطھط§ط¨ طھط§ط¨ط§ظ† طھط§ ظ…ط§ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ†طŒ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط²ط± ط®ظٹط² طھط§ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ‡ط± ط±ظٹط² طŒ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ‚ظˆظٹظ…(2) طھط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ط¸ظٹظ…(3)طŒ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط¨ظٹظ‘ظ†ط§طھ(4) طھط§ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ(5).

01 ط¹ظ† ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظ„طھ ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡:ط§ظˆظ‘ظ„ ط´ط¦ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظ‡ظˆطں ظپظ‚ط§ظ„: ظ†ظˆط± ظ†ط¨ظٹظ‘ظƒ ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط±طŒ ط®ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ… ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ†ظ‡ ظƒظ„ ط®ظٹط±.

(ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 57/170 ط§ط² ط±ظٹط§ط¶ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†)

ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ…:

ط§ظˆظ„ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±طŒ ط¢ظپط±ظٹط¯ ط¢ظ†ط±ط§ ط³ظ¾ط³ ظ‡ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ .

ط¹ظ† ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط¥ظ† ط°ظƒط± ط§ظ„ط®ظٹط± ظƒظ†طھظ… ط£ظˆظ‘ظ„ظ‡ ظˆ ط£طµظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط£ظˆط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‡.

ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± (ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط§ط² ط®ظٹط± ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¢ظ† ظˆ ط§طµظ„ ط¢ظ† ظˆ ظپط±ط¹ ط¢ظ† ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظˆ ظ…ط£ظˆط§ ظˆ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯.

2. ط¹ظ† ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰: "ظپظ…ط§ ظٹظƒط°ظ‘ط¨ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ†" ظ‚ط§ظ„: ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ‘ظ….

(ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‘ط© طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ†/148 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨)

ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰:"ظپظ…ط§ ظٹظƒط°ظ‘ط¨ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ†"ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯  ط¯ظٹظ†طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ.

 ظپظ‰ ط²ظٹط§ط±ط© ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظٹط§ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‚ظˆظٹظ….

(ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† / 148)

 ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ…: ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ط®ط¯ط§.

 ظپظ‰ ط²ظٹط§ط±ط© طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط£ط«ظˆط±. (ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†)

ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹظ…: ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¯ظٹظ† طھط´ط±ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§.

 ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظپط¶ظ‘ظ„ ط£ظ†ظ‡ ظƒطھط¨ ط§ظ„ظ‰ ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط¬ط§ط¦ظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط£ظ…ظ‘ط§ ط¨ط¹ط¯ ظپط§ظ†ظ‘ظ‰ ط§ظˆطµظٹظƒ ظˆ ظ†ظپط³ظ‰ ط¨طھظ‚ظˆظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط·ط§ط¹طھظ‡طŒ ... ط§ظ„ظ‰ ط£ظ† ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط«ظ… ط§ظ†ظ‘ظ‰ ط§ط®ط¨ط±ظƒ ط£ظ†ظ‘ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ظˆ ط§طµظ„ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ظ‡ظˆ ط±ط¬ظ„طŒ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط±ظ‘ط¬ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظ‘طھظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظپظ…ظ† ط¹ط±ظپظ‡ ط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط£ظ†ظƒط±ظ‡ ط£ظ†ظƒط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط¬ظ‡ظ„ظ‡ ط¬ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط´ط±ط§ط¦ط¹ظ‡ ط¨ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…... .

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 24 / 286 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¨طµط§ط¦ط± ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط§طھ)

ط§ط² ظ…ظپط¶ظ„ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط´طھ ظ¾ط³ ط¬ظˆط§ط¨ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯: ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ…... (طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:) ط³ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† طھط±ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظٹط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…طھ ط®ظˆط¯ ظˆ (ط§ظ…ط§ظ…) ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ. ظ¾ط³ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھطŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ. ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط¹ط´ ط±ط§ ط¨ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯...

3. " ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ط¢طھظٹظ†ط§ظƒ ط³ط¨ط¹ط§ظ‹ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط«ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…".

(ط§ظ„ط­ط¬ط±/87)

ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰طŒ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ‡ظپطھ ط¯ظˆع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ط¸ظٹظ… ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظٹظ….

ط¹ظ† ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط³ط¨ط¹ط© ط§ط¦ظ…ط© ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ….

(ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… 5/205)

ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² "ط³ط¨ط¹ط§ظ‹ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط«ط§ظ†ظ‰") ظ‡ظپطھ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ (ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² "ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…") ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯.

 ظپظ‰ ط®ط·ط¨ط© ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط£ظ†ط§ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظپط± ظˆ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط¥ظٹظ‘ط§ظ‡ ظ‡ط¬ط±. (ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† /265)

ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ†ظ… ط¢ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظƒظپط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯.

 ط¹ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‡ط°ط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„طµط§ظ…طھ ظˆ ط£ظ†ط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط·ظ‚. (ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ 27/34)

ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ†طŒ ظƒطھط§ط¨ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†طŒ ظƒطھط§ط¨ ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ….

4. ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط¢ظٹط§طھ ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط¨ظٹظ‘ظ†ط§طھ.

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 24/303 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظƒظ†ط² ط§ظ„ظپظˆط§ط¦ط¯ )

ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط¢ظٹط§طھ (ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§) ظˆ ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط¨ظٹظ†ط§طھ (ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظٹظ‡ط§).

 ظپظ‰ ط¯ط¹ط§ط، ط§ظ„ظ†ط¯ط¨ط©: ظٹط§ط¨ظ† ط§ظ„ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ظ„ط¨ظٹظ‘ظ†ط§طھ. (ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ†ط¯ط¨ظ‡)

ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط¨ظٹظ‘ظ†ط§طھ.

5. ط¹ظ† ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظ„طھ ظ„ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط£ظ†طھظ… ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط§ظ†طھظ… ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظˆ ط§ظ†طھظ… ط§ظ„ط­ط¬ طں ظپظ‚ط§ظ„: ظٹط§ ط¯ط§ظˆط¯ ظ†ط­ظ† ط§ظ„طµظ‘ظ„ظˆط© ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„طµظٹظ‘ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط­ط¬ ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظ† ظƒط¹ط¨ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط­ظ† ظ‚ط¨ظ„ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط­ظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡. (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 24/303)

ط¯ط§ظˆط¯ ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ع¯ظپطھ: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ط¢ظٹط§ (ط­ظ‚ظٹظ‚طھ) ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط­ط¬ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ط´ظ…ط§ط¦ظٹط¯طں ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ (ط­ظ‚ظٹظ‚طھ) ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط­ط¬ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط¨ظ„ط¯ ط­ط±ط§ظ… (ظ…ظƒظ‡) ظˆ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ظ…ط§ط¦ظٹظ….

ظ„ط°ط§ ط¹ط¯ظ… ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھطŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط¯ظ… ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھظ† ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¸ظ„ظ…طھ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ط³ط± ط¨ط±ط¯ظ†. ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹طµط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط¢ظ† ط¹طµط± ظƒظ‡ ط®ظ„ظٹظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظ…طھط¬ظ„ظ‘ظ‰ ط§ط³طھ. ظˆ ظ„ط°ط§:

 ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظˆظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھط© ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹط©.(ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±32/331)

ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡: ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆ ظ¾ط±ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ط³طھ (ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡)طŒ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ط§ظƒط¨ط± ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ظپط§ط¸ (ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡) ظˆ طµظˆط±طھ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ (ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡) ع†ط±ط§ظƒظ‡ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظٹطھ ظˆ ظ…ظپظٹط¯ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ظˆظٹظ†ط¯.

 ط¹ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‡ط°ط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„طµط§ظ…طھ ظˆ ط£ظ†ط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط·ظ‚. (ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ 27/34)

ظˆ ط¹ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…: ظ…ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظٹط© ط§ظƒط¨ط± ظ…ظ†ظ‘ظ‰. (ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 99/140)

ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ.

ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ط¨ط± ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ط¸ظ„ظ…طھ ط¹ط§ظ„ظ…ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‚طھظ„ ط§ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯:

 ط¹ظ† ط£ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ†ظ‘ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظٹظˆظ…ط§ظ‹ ط¨ط­ط°ظٹظپط© ط¨ظ† ط§ظ„ظٹظ…ط§ظ† ... ظپظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ†ظپط³ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظٹط¯ظ‡طŒ ظ„ط§ طھط²ط§ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ظ…ط© ط¨ط¹ط¯ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ط¨ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط¶ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط© ظˆ ط¹ط³ظپط© ظˆ ط¬ظˆط± ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ... .(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 28/70)

ط§ط² ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط°ظٹظپظ‡ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ... ظ¾ط³ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´طھظ† ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط¯ط± ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ع¯ظ…ع¯ط´طھع¯ظ‰ ظˆ ط³طھظ… ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯...

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ„ظ…ظ‘ط§ ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط³ظٹظپ ط«ظ…ظ‘ ط§ط¨طھط¯ط± ظ„ظٹظ‚ط·ط¹ ط±ط£ط³ظ‡ ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط²ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط·ظ†ط§ظ† ط§ظ„ط¹ط±ط´: ط£ظ„ط§ ط§ظٹظ‘طھظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ…ظ‘ط© ط§ظ„ظ…طھط­ظٹط±ظ‘ط© ط§ظ„ط¸ظ‘ط§ظ„ظ…ط© ط¨ط¹ط¯ ظ†ط¨ظٹظ‘ظ‡ط§ ظ„ط§ ظˆظپظ‘ظ‚ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط£ط¶ط­ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ظپط·ط±. ط«ظ…ظ‘ ظ‚ط§ظ„ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ„ط§ط¬ط±ظ… ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظˆظپظ‘ظ‚ظˆط§ ظˆ ظ„ط§ ظٹظˆظپظ‘ظ‚ظˆظ† ط§ط¨ط¯ط§ظ‹ ط­طھظ‘ظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ط«ط§ط¦ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…. (ط§ظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„طµط¯ظˆظ‚/168)

ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰  ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط³ط±ط´ ظ¾ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ ظ†ط¯ط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² عکط±ظپط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯: ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط§ظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹط¯! ط®ط¯ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ظƒ]ط¹ظٹط¯[ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ظپط·ط± ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯. ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆ ط¨ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‚ط³ظ… ظƒظ‡ ]ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ[ طھظˆظپظٹظ‚  ]ط¯ط±ظƒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ظپط·ط± ط±ط§ [ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظ…ع¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ… ط®ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.

 ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:

ظپط§ظ„ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط¹طµط§ط© ط§ظ„ظپط³ظ‘ط§ظ‚طŒ ظ„ظ‚ط¯ ظ‚طھظ„ظˆط§ ط¨ظ‚طھظ„ظƒ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط·ظ‘ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµظ‘ظ„ط§ط© ظˆ ط§ظ„طµظ‘ظٹط§ظ… ظˆ ظ†ظ‚ط¶ظˆط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ†ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ‡ط¯ظ…ظˆط§ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظ‘ظپظˆط§ ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ„ط¬ظˆط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¨ط؛ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ†.

ظ¾ط³ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط³ط±ظƒط´ط§ظ† ظ‡ط±ط²ظ‡ ط¯ط±ط§ظ‰ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±! ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ†طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ„ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ†طھ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‚ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³طھظ… ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط³ط®طھ ظ¾ظٹط´ طھط§ط®طھظ†ط¯.

 ط¹ظ† ط§ظ„ط­ظ„ط¨ظ‰ ظ‚ط§ظ„: ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ ط£ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ„ظ…ظ‘ط§ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…طŒ ط³ظ…ط¹ ط£ظ‡ظ„ظ†ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ط§ظ‹ ط¨ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© ظٹظ‚ظˆظ„: ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ‘ظ…ط© ظپظ„ط§ طھط±ظˆظ† ظپط±ط­ط§ظ‹ ط­طھظ‘ظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ظ‚ط§ط¦ظ…ظƒظ… ظپظٹط´ظپظ‰ طµط¯ظˆط±ظƒظ… ظˆ ظٹظ‚طھظ„ ط¹ط¯ظˆظ‘ظƒظ… ظˆ ظٹظ†ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ظˆطھط± ط§ظˆ طھط§ط±ط§ظ‹... .(ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ /351)

ط­ظ„ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ: ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط¨ظ„ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظ¾ط³ ط±ظˆظ‰ ظپط±ط­ ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظ¾ط³ ط³ظˆط² ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§طھط§ظ† ط´ظپط§ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظˆظ† ط¢ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯... .

ظˆ ط¹ط¬ط¨ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹط³طھ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ ظƒظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ظˆ ظ…ظ‚طھظˆظ„ظٹطھ ظˆ ظ…ط³ظ…ظˆظ…ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¢ظ†ط¯ظˆ ط±ط§ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ†طŒ ط§ط­ظٹط§ط، ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯! ط¨ط¨ظٹظ† طھظپط§ظˆطھ ط±ظ‡ ط§ط² ظƒط¬ط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§!

ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط´ط¯طھ ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ…طŒ ط§ظˆطŒ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡طŒ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯; "ط؛ظٹط¨طھ " ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ط§طھظ… ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ„ط°ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ„ظˆط§ط²ظ… ظ†ظƒط¨طھ ط¨ط§ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ.

ظ†ظƒط¨طھ ط؛ظٹط¨طھ ط¨ط´ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ ط¢ظ† ظپظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯; ع¯ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ "ط؛ظٹط¨طھ" ظپظ‚ط· ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ„ط§ ط؛ظٹط±.

ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ظ†طھ ظˆ ظ†ظƒط¨طھ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ط؛ظٹط¨طھ:

01 ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ; ط§طµظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھطŒ ط§طµظˆظ„ ط­ظٹط§ط© ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡طŒ ط§طµظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¶ظ‘ظ‰ ط­ظ‚ ظˆ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط®ظ„ظ‚طھ ظˆ ظپط·ط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†. ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ط§طµظˆظ„ ظ†ظ‡ ط§ط² طھط§ظƒ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² طھط§ظƒ ظ†ط´ط§ظ† :

ظ€ طھظˆط­ظٹط¯ ; ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡طں! ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆظ„ظ‰ ظ…ط¯ظ‘ط¹ظٹط§ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ†: ظ…ط¯ظ‘ط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹظ‘طھ ظˆ ظ†ظٹط§ط¨طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط·ط§ط¨ ط·ط±ظٹظ‚طھ.

ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ظپط·ط±ظ‰ ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…طھط±ظٹظ† طھط°ظƒط± ط´ظƒظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ظ†ظڈظ‡ طھظˆظ‰ ط¸ظ„ظ…طھ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظپظ„طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظٹط§ط¯ظ‡ط§ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ع¯ظ… ع¯ط´طھظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆط¦ظٹط§ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡:

 "ظ‚ظ„ ط§ظ†ط¸ط±ظˆط§ ظ…ط§ط°ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ظˆ ظ…ط§ طھط؛ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ط°ط± ط¹ظ† ظ‚ظˆظ… ظ„ط§ ظٹط¤ظ…ظ†ظˆظ† ". (ظٹظˆظ†ط³ /101)

ط¨ع¯ظˆ ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ع†ظٹط³طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط±ظ‡ط§طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ط³ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ط³طھ:

 ط¹ظ† ط²ط±ط§ط±ظ‡ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„: " ظپط·ط±ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‘طھظ‰ ظپط·ط± ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§"

ظ‚ط§ظ„: ظپط·ط±ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھظˆط­ظٹط¯. (طھظˆط­ظٹط¯ ط§ظ„طµط¯ظˆظ‚ /329)

ط²ط±ط§ط±ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظˆط¬ظ„: "ظپط·ط±ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„طھظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§" ط³ط¤ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ…. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± طھظˆط­ظٹط¯ ط®ظ„ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯.

ظ€ ظ†ط¨ظˆظ‘طھ ; ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ. ط±ط³ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¨ظٹظ† ط¢ط¨ ظˆ ع¯ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡:

 ط¹ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡: ظƒظ†طھ ظ†ط¨ظٹظ‘ط§ظ‹ ظˆ ط¢ط¯ظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط·ظٹظ‘ظ†. (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 16/ 402 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨)

ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ† ظ†ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¢ط¯ظ… ظ…ظٹط§ظ† ط¢ط¨ ظˆ ع¯ظ„ ط¨ظˆط¯.

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†طµط¨ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚طھ ط­ظ‚ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ ط®ظ„ظ‚طھ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط¢ظ†. ظ„ط°ط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط­ظ‰ظ‘ ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط¨ط§ظ…ط± ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط®طµ ط­ط§ط¶ط± ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط¯; "ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ط§ظٹظ‘ظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط¨ظ‰ ظˆ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡". ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط³ط±ط§ط؛ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ‚ط±ظ† ظ¾ظٹط´ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط­ظٹط§طھ. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†طµ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط£ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ:

 " ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ط£ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ظ† ط£ظ†ظپط³ظ‡ظ… ". (ط§ظ„ط§ط­ط²ط§ط¨ / 6)

ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† .

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ طھطµط±ظ‘ظپ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظˆ طھطµط±ظ‘ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ.

ط¢ظٹط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ طھظ„ظ‚ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں!

ط§ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ط§ط³طھطŒ ظ„ط°ط§ ظ‡ظٹع† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆطŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ظˆ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھط´ ظ…ظ†ط¹ط²ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ظ†ط°ط§ط± ط§ط³طھ:

 " ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ†طھ ظ…ظ†ط°ط± ". (ط§ظ„ط±ط¹ط¯ / 7 ظˆ ط§ظ„ظ†ط§ط²ط¹ط§طھ / 45)

ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط´ظٹط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰.

ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط±طھط¨ط§ط· ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‡ط³طھظٹظ…طں ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ظ‡ط´ظٹط§ط± ط¨ط§ظٹط´ط§ظ†ظٹظ…طں

ط¹ظ…ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† طµط±ظپ ط´ط¯  *** طھط§ ع†ظ‡ ط®ظˆط±ظ… طµظٹظپ ظˆ ع†ظ‡ ظ¾ظˆط´ظ… ط´طھط§

ط¸ظ„ظ…طھ ط؛ظپظ„طھ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ط´ظٹط§ط±ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ط­ط§ظƒظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆط¯ ظƒظٹط³طھ طں

ظ€ ط§ظ…ط§ظ…طھ; ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ„ط§ ظپطµظ„ ظˆ ط¨ط­ظ‚ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ ; ط§ط² ط§ظˆظ„ ط®ظ„ظ‚طھطŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط² ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ. ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯:

 ط¹ظ† ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ„ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط¬ظ‡ظ‘ط§ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظ‘ط© ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ظ…طھظ‰ ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ…ظٹط± ط£ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ„ظ… ظٹظ†ظƒط±ظˆط§ ظˆ ظ„ط§ظٹطھظ‡ ظˆ ط·ط§ط¹طھظ‡. ظ‚ظ„طھ: ظ…طھظ‰ ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طں ظ‚ط§ظ„: ط­ظٹط« ط§ط®ط° ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ط°ط±ظ‘ظٹط© ط¢ط¯ظ…. ظƒط°ط§ ظ†ط²ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ "ط§ط° ط§ط®ط° ط±ط¨ظ‘ظƒ ظ…ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظ…ظ† ط¸ظ‡ظˆط±ظ‡ظ… ط°ط±ظ‘ظٹطھظ‡ظ… ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ط£ظ„ط³طھ ط¨ط±ظ‘ط¨ظƒظ…" ظˆ ط£ظ†ظ‘ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط§ظ‹ ط±ط³ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‘ط§ظ‹ ط£ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طں ظ‚ط§ظ„ظˆط§: ط¨ظ„ظ‰طŒ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط£ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‚ط¯ ط³ظ…ظ‘ط§ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ط³ظ… ظ…ط§ ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط­ط¯ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ . (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 37/311)

ط§ط² ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ظ†ط§ط¯ط§ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ]ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…[طŒ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ع¯ظپطھظ…: ع†ظ‡ ظˆظ‚طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ط¯ظ… ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ط³ط§ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡:" ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¢ظ†ط§ظ†; ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھظ…طں" ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ظ…ظ† ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھطں ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰. ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط¨طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط¹ظ† ط¢ط¨ط§ط¦ظ‡ ط¹ظ† ط¹ظ„ظٹظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡: ظ„ظ…ظ‘ط§ ط£ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ط§ط، ظƒظ†طھ ظ…ظ† ط±ط¨ظ‘ظ‰ ظƒظ‚ط§ط¨ ظ‚ظˆط³ظٹظ† ط£ظˆ ط£ط¯ظ†ظ‰ ظپط£ظˆط­ظ‰ ط¥ظ„ظ‰ظ‘ ط±ط¨ظ‘ظ‰ ظ…ط§ ط£ظˆط­ظ‰. ط«ظ… ظ‚ط§ظ„: ظٹط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¥ظ‚ط±ط£ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ظگ ط¨ظ† ط£ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط£ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظپظ…ط§ ط³ظ…ظ‘ظٹطھ ط¨ظ‡ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ط£ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط¨ظ‡ط°ط§ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ ط¨ط¹ط¯ظ‡.(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 37/290)

ط¹ظ„ظ‰  ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط± ط¯ظˆ ظƒظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط¨ظˆط¯ظ… ظ¾ط³ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط¨ظ…ظ† ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯! ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†طŒ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†طŒ ظ†ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط§ظٹظ†طŒ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ†ط§ظ…ظٹط¯.

ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط³ط±ط§ط؛ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ‚ط±ظ† ظ¾ظٹط´ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط± ط¯ط³طھ طھط§ط±ظٹط®طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظˆط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط¯طں ط§ظˆ ع†ظ‡ ط­ط¶ظˆط±ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ط±طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط§ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط§ط±ط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط±ط®طھ ط¨ط± ط¨ط³طھظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط§طµط± ظ†ظٹط³طھطں ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھط´ ظٹظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰طھط³ظ‘ط±ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯(1) ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯(2)طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ع†ظ†ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظˆطھ ظˆ ط­ظٹط§طھ طŒ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط¦ط± ظ…ط¯ط§ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ. ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط­ط¬ظ‘طھ ظˆ ظ‡ط§ط¯ظ‰(3)ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ظƒظ†ظˆظ†ظ‰ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‰طŒ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظٹظ… ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طں

01 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظˆ ط­ط¬ط¬ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ„ط¢ط®ط±ط© ظˆ ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ .(ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ط©)

(ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ) ط­ط¬طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯.

02 ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ†ط­ظ† ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط®ظ„طµظˆظ† ... .

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 17/220)

03 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ط¨ظ„ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ط¸ظٹظ…ط© ط¥ظ† ط¯ط¹ظˆظ†ط§ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹط¬ظٹط¨ظˆظ†ط§ ظˆ ط¥ظ† طھط±ظƒظ†ط§ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹظ‡طھط¯ظˆط§ ط¨ط؛ظٹط±ظ†ط§.

(ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 23/99 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ„ظ‰ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚)

ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ†ط¯; ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظٹظ…طŒ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط¬ط²طŒ ط¨ظ…ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ(ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ).

ط¯ظ‚طھ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ظٹط± ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظˆ ط²ظٹط³طھظ† ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ; ط§ظˆظ„ظ‰ ط¬ط² ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط± ط¯ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ.

ظ€ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¹ط¯ظ„ ; ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ط± ط°ظٹظ„ "ط¹ط¯ظ„" ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ط³طھ; ظ…ط¯ط§ط± ع¯ظپطھع¯ظˆ ط¯ط± "طھظˆط­ظٹط¯"طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظˆ طµظ…ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± "ط¹ط¯ظ„ " ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‚ط§ط¯ط± ظˆ ظ…ط®طھط§ط±.

ظ†ظپط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط­ط§ظ…ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‘ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡:

" ظ†ط³ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط£ظ†ط³ظٹظ‡ظ… ط£ظ†ظپط³ظ‡ظ…". (ط§ظ„ط­ط´ط± / 19)

ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ…  ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظپط±ط§ظ…ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯.

ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط®ط¨ط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ طں ظپط¶ط§ط­طھ ط§ط¯ظ‘ط¹ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپ ط§ظٹظ† ظ…ط¯ظ‘ط¹ط§ ط¨ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ط³طھ .

ظ€ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ…ط¹ط§ط¯ ; ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ‘ظ…ظٹط§طھ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ظ„ط°ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظپط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ(1) ظˆ ظ„ط°ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ(2) ظˆ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظپط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط¨ظ‡ ظƒط§ظپط±ظٹظ† ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(3):

01 ط¹ظ† ط§ظ„ظ‡ط±ظˆظ‰ ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظ„طھ ظ„ظ„ط±ظ‘ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ط£ط®ط¨ط±ظ†ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ط£ظ‡ظ…ط§ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚طھط§ظ† طں

ظپظ‚ط§ظ„: ظ†ط¹ظ…طŒ ظˆ ط¥ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط£ظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ظ„ظ…ظ‘ط§ ط¹ط±ط¬ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ... .

(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 8/284 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¹ظٹظˆظ† ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط±ط¶ط§)

ط§ط² ظ‡ط±ظˆظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¢طھط´ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ط¯ظˆ (ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡) ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ظ„ظ‡طŒ ظˆ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¹ط±ظˆط¬ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢طھط´ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.

02 "ظˆ ط§ظ…ط§ ظ…ظ†  ط®ط§ظپ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط¹ظ† ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ظپط§ظ† ط§ظ„ط¬ظ†ط© ظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ…ط§ظˆظ‰". (ط§ظ„ظ†ط§ط²ط¹ط§طھ /40)

ظˆ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط¨ظ‡ط±ط§ط³ط¯ ظˆ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظٹظ„ظ‰ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ط² ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ظ†طھ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆط³طھ (ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظˆ ظ†ظ‡ ظپظ‚ط· ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ).

03 ظˆ ط¥ظ†ظ‘ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ„ظ…ط­ظٹط·ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ†". (ط§ظ„ط¹ظ†ظƒظˆط¨طھ /54)

ظˆ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ‚ط·ط¹ط§ظ‹ (ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ†) ط§ط­ط§ط·ظ‡ ط¨ط± ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظˆظ†ظ‰طŒ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ظٹظ† ط­ظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰طŒ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظٹط§ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… طں ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط­ظ„ط§ظˆطھ ظˆ ط´ط¹ظپ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط§ظƒظ… ط§ط³طھ ظٹط§ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ظˆ طھظ„ط®ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¨ط¯ط±ظ‰ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ طں

ظ€ ظˆ ط§ظ…ط§ ظپط±ظˆط¹ ط¯ظٹظ† ; ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طں ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ط¨ط¨ ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظٹط§ظپطھظ† ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط³طھظ† ظˆ ط¨ط§ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ†طں

ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‘ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: " ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظ…ظٹط²ط§ظ†...". (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 84/264 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¯ط¹ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…)

ظ†ظ…ط§ط² ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظ†ط¬ط´ ط§ط³طھ...

ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ع†ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط؛ظٹط¨طھ ; ظƒظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط­ظ‚ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط­ظ‚ ط§ط³طھ; ظٹط¹ظ†ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ .

ظ€ ظ‚ط±ط¢ظ† ; ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡. ظˆظ„ظ‰ ط¬ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپطھط±ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ "ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظٹظ…" ط§ط³طھطŒ "ط¨ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† " ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ظ‹ ظ…ط¹ظ†ظ‰ "ط§ظ„ظ„ظ‡" "ط®ط¯ط§" ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ„ظٹط¯ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: "طھظ‚ظˆظ‰"طŒ "ط§ظٹظ…ط§ظ†" - ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµط±ظٹط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ„ظٹط¯ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ - "ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط±ط¯ظ† " ظˆ ظٹط§ "طھط±ط³ظٹط¯ظ† " ظˆ "ط¨ط§ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† " ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.

ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط°ظٹظ„ ط§ط³طھ:

 ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡: ط³ظٹط£طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ…ظ‘طھظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظ„ط§ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط¥ظ„ط§ظ‘ ط±ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¥ط³ظ…ظ‡.

(ط«ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ /252)

ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…ظ‘طھ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ع¯ط± ط±ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ع¯ط± ط§ط³ظ…ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.

ط¸ظ„ظ…طھ ط؛ظٹط¨طھ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ظپظ„طھ ط¹ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰طŒ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¹ظٹظ† ط¹ظ„ظ…طŒ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¹ظٹظ† ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¯ع¯ظ‰ ط¹ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‚ظ„ظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ظٹط±طھ ظˆ ط­ط³ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯. ط¸ظ„ظ…طھ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ظٹط² ظپظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط؛ظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ طŒ ظ…ط§ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ. ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ظپظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط®ط´ظ†ظ‰ ع¯ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپظ‡ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طں طھظ„ظ‚ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظ†ط§ظپط° ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¢ط®طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯. ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ طھطµظˆظٹط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط®ط´ظ† ع†ظ‡ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طں; ط§طµظ„ط§ط­ ط¨ط§ ط²ظˆط± ظˆ ط®ط´ظˆظ†طھ! ع†ظ†ظٹظ† طھطµظˆط±ظ‰ ط¨ط§ طµط±ظٹط­ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‚ط§ط¯ط± ظ…ط®طھط§ط± ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظˆ ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.

ط­ط§ط´ط§ ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط²ط§ط­ظ… ظˆ ظ…ط¬ط±ظ… ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط´ظˆظ†طھطŒ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط­ظ…ط©ظ‹ ظ„ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ:

 ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظ„ظˆط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:

"... ظˆ ط§ظƒظ‘ظ…ظ„ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ط¨ظ†ظ‡ ظ… ط­ ظ… ط¯ ط±ط­ظ…ط©ظ‹ ظ„ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†...".(ط§ظ„ظƒط§ظپظ‰ 1/527)

 ... ظˆ ط§ظٹظ†ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ ظƒظ†ظ… (ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ) ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ… ط­ ظ… ط¯ ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ... .

 ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ... ط§ظ„ط؛ظˆط« ظˆط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ط© ط§ظ„ظˆط§ط³ط¹ط©...".(ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ„ ظٹط³)

ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظپظ‚ط· طµظˆط±طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط°ظ„ ط¬ظڈظ‡ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ† ظپظ‚ظ‡ط§ط³طھ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… .

- طھط¯ظ‘ظٹظ† ; ط¬ظ‡طھ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§طµظ„ ط¢ظ† ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡:

ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡:"ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ„ط¬ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط³ ط§ظ„ط§ظ‘ ظ„ظٹط¹ط¨ط¯ظˆظ† ".(ط§ظ„ط°ط§ط±ظٹط§طھ /56)

ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظ… ظ…ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ طھط­ظ‚ظ‚ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ ظ…ظˆظƒظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ط®ط±ط¬ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„: ط£ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³طŒ ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط°ظƒط±ظ‡ ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ط§ظ‘ ظ„ظٹط¹ط±ظپظˆظ‡ ظپط§ط°ط§ ط¹ط±ظپظˆظ‡ ط¹ط¨ط¯ظˆظ‡ ظپط§ط°ط§ ط¹ط¨ط¯ظˆظ‡ ط§ط³طھط؛ظ†ظˆط§ ط¨ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ ط¹ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط© ظ…ظ† ط³ظˆط§ظ‡. ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط±ط¬ظ„: ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط£ط¨ظ‰ ط§ظ†طھ ظˆ ط§ظ…ظ‘ظ‰ ظپظ…ط§ ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ طں ظ‚ط§ظ„: ظ…ط¹ط±ظپط© ط£ظ‡ظ„ ظƒظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط·ط§ط¹طھظ‡.(ط¹ظ„ظ„ ط§ظ„ط´ط±ط§ط¦ط¹ /56 )

ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…! ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ„ظ‘ ط°ظƒط±ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط§ظˆط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط´ظˆظ†ط¯.

ظ¾ط³ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھ: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط± ط®ط¯ط§! ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹطھط§ظ† ط¨ط§ط¯! ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ط¯ط§ظ‰ ع†ظٹط³طھطں

ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ‡ظ„ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھطŒ ط§ظ…ط§ظ…ط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ.

ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھطŒ ط؛ظپظ„طھ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ. ظ„ط°ط§ ط¯ط± ظƒظˆط±ط§ظ† ظ†ظƒط¨طھ ط؛ظٹط¨طھ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ظˆظ‡ظ… ط¢ظ† ط¨ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡. ظˆ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´طھظƒظ‰.

ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ:

ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھط© ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹط©.

(ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ 1/246)

ط­ط¶ظˆط± ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط¸ظ„ظ…طھ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆط³طھ ط¹ط§ظ„ظ…ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¬ظ‡طھ ط®ظ„ط§طµظ‰ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط¸ظ„ظ…طھ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¨ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± طھظ„ط§ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ .

ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظگ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡: "ظٹط¤ظ…ظ†ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط؛ظٹط¨" ط§ظ†ط¯.

 " ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظ„ط§ ط±ظٹط¨ ظپظٹظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ظ‹ ظ„ظ„ظ…طھظ‚ظ‘ظٹظ†. ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹط¤ظ…ظ†ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط؛ظٹط¨...". (ط§ظ„ط¨ظ‚ط±ظ‡ /2ظˆ3)

ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظƒظ‡ ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھظ‚ظٹظ†. ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ...

 ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ط§ظ„ط؛ظٹط¨ ظپظ‡ظˆ ط§ظ„ط­ط¬ظ‘ط© ط§ظ„ط؛ط§ط¦ط¨. (طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† 1/53)

ط؛ظٹط¨ ; ظ¾ط³ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط¬ظ‘طھ ط؛ط§ظٹط¨ ط§ط³طھ.

ط¢ظ†ط§ظ†طŒ ط¢ظ†  ط؛ظٹط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط·ظ† ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھطŒ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط³طھظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ط±ط®ظ‡ ظ…ظ†ط­ظˆط³ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظˆط·ظ† ظ†ظپط³ ; ط¯ظ„ ظٹظƒط¯ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ. ظˆ ظٹظƒط¯ظ„ظ‰ ط¨ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ط§ظ„طھط²ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ط³طھطŒ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظٹط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ظƒط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ظ†ط¯.

ظ€ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ; ظ‡ظٹع† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظ†ط§ط®طھطŒ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظ†ظ…ظٹط´ظˆط¯ ظˆ طµط­ظٹط­ ط§ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط¨ظƒط§ط± ط¨ط³طھظ† ط±ظˆط´ ط¯ط±ط³طھ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ظ…طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯:

 ط¹ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظ…ط§ ظ…ظ† ط­ط±ظƒط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ظˆ ط£ظ†طھ ظ…ط­طھط§ط¬ ظپظٹظ‡ط§ ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپط©. (طھط­ظپ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ /165)

ط§ط² ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظٹع† ط­ط±ظƒطھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰.

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ طھظ„ط§ط´ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط°ظƒط± ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط´ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط¹طµط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط§ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¹ظ‚ط¨ظ‰ ط±ط®طھ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯. ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± طھظ„ط§ط´ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط±ط¹ط§ظٹطھ ط±ظˆط´ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ظ‰ ط«ظ…ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.

ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط´ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡طŒ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط¹طµط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†طŒ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘ط© ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھطŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط´ط§ط±طھ. ط§ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط´ط§ط±طھ ط±ط§ ظ…ظپظٹط¯ ط§ظپطھط¯. ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰.

ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط³ط¤ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط±ظˆط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆط¶ظˆط­ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ:

lط¹ظ† ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظˆ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…:

ط¥ظ†ظ‘ ط£ظ…ط±ظ†ط§ طµط¹ط¨ ظ…ط³طھطµط¹ط¨ ط®ط´ظ† ظ…ط®ط´ظˆط´ظ† ط³ط±ظ‘ ظ…ط³طھطھط± ظ…ظ‚ظ†ط¹ ظ„ط§ ظٹط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ظ‘ ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ‚ظ‘ط±ط¨ ط£ظˆ ظ†ط¨ظ‰ظ‘ظŒ ظ…ط±ط³ظ„ ط£ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ظ…طھط­ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظ„ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†. (ط´ط±ط­ ط؛ط±ط±ط§ظ„ط­ظƒظ… ظˆ ط¯ط±ط±ط§ظ„ظƒظ„ظ… 2 /550)

ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆظ†ط¯:

ط¨ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط³ط®طھ ط³ط®طھ ظٹط§ظپطھ ط´ط¯ظ‡طŒ ط¯ط±ط´طھ ط³ط®طھ ط¯ط±ط´طھطŒ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ. طھط­ظ…ظ‘ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ع¯ط± ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظٹط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ط±ط³ظ„ظ‰ ظٹط§ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‚ط§ظ„ ط£ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظٹط§ط¨ظ†ظ‰ظ‘ ط¥ط¹ط±ظپ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‡ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡ظ…طŒ ظپط§ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپط© ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ط±ط§ظٹط© ظ„ظ„ط±ظ‘ظˆط§ظٹط© ظˆ ط¨ط§ظ„ط¯ظ‘ط±ط§ظٹط§طھ ظ„ظ„ط±ظ‘ظˆط§ظٹط§طھ ظٹط¹ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ‚طµظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†طŒ ط¥ظ†ظ‘ظ‰ ظ†ط¸ط±طھ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظ„ط¹ظ„ظٹظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظˆط¬ط¯طھ ظپظ‰ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨: ط£ظ†ظ‘ ظ‚ظٹظ…ط© ظƒظ„ظ‘ ط§ظ…ط±ظ‰ط، ظˆ ظ‚ط¯ط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡. ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظٹط­ط§ط³ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظ…ط§ ط¢طھط§ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ ظپظٹ ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§. (ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 2/184 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±)

ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ط³ط±ظ… ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ (ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯) ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ (ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†) ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط´ظ†ط§ط³طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ " ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظپظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط±طھظ‚ط§ط، ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ…طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ (ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§) ظٹط§ظپطھظ…:

ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط§ظˆطŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆط³طھ. ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ‚ظ„ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.

*       *        *

next page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation