بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب طاقه گلی از خرابات, حسین درگاهى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ± -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ² -
     taagheh_gol_kharaabaat_dargaahi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ - غ³ -
 

 

 
 

ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ

ط­ط³ظٹظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ظ‰

- غ± -


ط¯ط±ظٹع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط؛ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ط§ط±ظˆط±ظˆط²ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط§ط± ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط±

ط±ظˆظٹظƒط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³
ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ…طŒط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ†
 طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡

 

ط¨ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡

ط¹ظ„ط§ظ‘ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¯ط± ط¨ط­ط§ط±]52/176[ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡: ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ظ…ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط³ظٹظ‘ط¯ ط³ظ†ط¯ ظپط§ط¶ظ„ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ‘ظ…ط¯ ط§ط³طھط± ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ظ€ ظ†ظˆظ‘ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ظ‡ ظ€ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط·ظˆط§ظپ ط¨ظˆط¯ظ…طŒ ط¢ظ†ظƒ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ط±ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط·ظˆط§ظپ ط¨ظˆط¯. ع†ظˆظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯طŒ ظٹظƒ ط·ط§ظ‚ظ‡ (ط¯ط³طھظ‡) ع¯ظ„ ط³ط±ط® ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¢ظ† ظˆظ‚طھطŒ ظ…ظˆط³ظ… ع¯ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ† ط¢ظ† ع¯ظ„ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظˆط¦ظٹط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ…: ط§ظٹظ†ط§ط² ظƒط¬ط§ط³طھ ط§ظ‰ ط³ظٹظ‘ط¯ ظ…ظ†طں! ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ط§طھ. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظ† ط؛ط§ظٹط¨ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ….

(ط§ظ„ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ظ‘ط§ظ‚ط¨طŒ ظ…ط­ظ‘ط¯ط« ظ†ظˆط±ظ‰ / ط­ظƒط§ظٹطھ 66طŒ ط¨ط§ ظˆظٹط±ط§ظٹط´ظ‰ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…طµط¯ط±) 

 ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ†ظˆظٹط³ظٹط¯: " ظٹط§ ظپط§ط±ط³ ط§ظ„ط­ط¬ط§ط² ط§ط¯ط±ظƒظ†ظٹ".
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ†ظپظ‡ظ…ظ†ط¯.

ط­ط§طŒ ظ…ظٹظ…

 ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط¥ط³ظ…ط§ظ‹ ط¨ط§ظ„ط­ط±ظˆظپ ط؛ظٹط± ظ…طھطµظˆظ‘طھ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ„ظپط¸ ط؛ظٹط± ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط¨ط§ظ„ط´ظ‘ط®طµ ط؛ظٹط± ظ…ط¬ط³ظ‘ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„طھظ‘ط´ط¨ظٹظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ظˆطµظˆظپ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‘ظˆظ† ط؛ظٹط± ظ…طµط¨ظˆط؛طŒ ظ…ظ†ظپظ‰ظ‘ظŒ ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ط£ظ‚ط·ط§ط±طŒ ظ…ط¨ط¹ظ‘ط¯ظŒ ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ط­ط¯ظˆط¯طŒ ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ط­ط³ظ‘ ظƒظ„ظ‘ ظ…طھظˆظ‡ظ‘ظ…طŒ ظ…ط³طھطھط± ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظˆط±; ظپط¬ط¹ظ„ظ‡ ظƒظ„ظ…ط©ظ‹ طھط§ظ…ظ‘ط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط±ط¨ط¹ط© ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ط¹ط§ظ‹ ظ„ظٹط³ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط­ط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¢ط®ط±. ظپط£ط¸ظ‡ط± ظ…ظ†ظ‡ط§ ط«ظ„ط§ط«ط© ط£ط³ظ…ط§ط، ظ„ظپط§ظ‚ط© ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط¥ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ط­ط¬ط¨ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط­ط¯ط§ظ‹ ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ†. ظپظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ظ‘طھظٹ ط¸ظ‡ط±طھ ظپط§ظ„ط¸ظ‘ط§ظ‡ط± ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰. ظˆ ط³ط®ظ‘ط± ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظ„ظƒظ‘ظ„ ط¥ط³ظ… ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط³ظ…ط§ط، ط£ط±ط¨ط¹ط© ط£ط±ظƒط§ظ†. ظپط°ظ„ظƒ ط§ط«ظ†ط§ ط¹ط´ط± ط±ظƒظ†ط§ظ‹. ط«ظ… ط®ظ„ظ‚ ظ„ظƒظ„ظ‘ ط±ظƒظ† ظ…ظ†ظ‡ط§ ط«ظ„ط§ط«ظٹظ† ط¥ط³ظ…ط§ظ‹ ظپط¹ظ„ط§ظ‹ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ط§ظ‹ ط¥ظ„ظٹظ‡ط§; ظپظ‡ظˆ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظٹظ… ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ‚ط¯ظ‘ظˆط³ ط§ظ„ط®ط§ظ„ظ‚ ط§ظ„ط¨ط§ط±ط¦ ط§ظ„ظ…طµظˆظ‘ط± ط§ظ„ط­ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ‚ظٹظ‘ظˆظ… ظ„ط§ طھط£ط®ط°ظ‡ ط³ظ†ط© ظˆ ظ„ط§ ظ†ظˆظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظٹظ… ط§ظ„ط®ط¨ظٹط± ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ط¨طµظٹط± ط§ظ„ط­ظƒظٹظ… ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط§ظ„ط¬ط¨ظ‘ط§ط± ط§ظ„ظ…طھظƒط¨ظ‘ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ…ظ‚طھط¯ط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ط± ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ظٹظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط§ط±ط¦ ط§ظ„ظ…ظ†ط´ط¦ ط§ظ„ط¨ط¯ظٹط¹ ط§ظ„ط±ظ‘ظپظٹط¹ ط§ظ„ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط§ظ„ط±ظ‘ط§ط²ظ‚ ط§ظ„ظ…ط­ظٹظ‰ ط§ظ„ظ…ظ…ظٹطھ ط§ظ„ط¨ط§ط¹ط« ط§ظ„ظˆط§ط±ط«. ظپظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط³ظ…ط§ط، ظˆ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‰ ط­طھظ‘ظ‰ طھطھظ…ظ‘ ط«ظ„ط§ط« ظ…ط§ط¦ط© ظˆط³طھظ‘ظٹظ† ط§ط³ظ…ط§ظ‹ ظپظ‡ظٹ ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط© ظˆ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط© ط£ط±ظƒط§ظ† ظˆ ط­ط¬ط¨ ط§ظ„ط§ط³ظ… ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ط§ظ„ظ…ظƒظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط© ظˆ ط°ظ„ظƒ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰:" ظ‚ظڈظ„ظگ ط§ط¯ظ’ط¹ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ظژ ط£ظژظˆظگ ط§ط¯ظ’ط¹ظڈظˆط§ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط­ظ’ظ…ظ†ظژ ط£ظژظٹظ‘ظ‹ط§ ظ…ط§ طھظژط¯ظ’ط¹ظڈظˆط§ ظپظژظ„ظژظ‡ظڈ ط§ظ„ط£ظژط³ظ’ظ…ط§ط،ظڈ ط§ظ„ظ’ط­ظڈط³ظ’ظ†ظ‰ ".(ط§ظ„ظƒط§ظپظ‰ 1/112)

طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط­ط±ظپظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ„ظپط¸ ط§ط¯ط§ ظ†ط´ظˆط¯طŒ طھظ† ظˆ ظƒط§ظ„ط¨ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ طھط´ط¨ظٹظ‡ ظ…ظˆطµظˆظپ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ظ†ع¯ظ‰ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ظ†ظٹط³طھطŒ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظˆ ط§ط¶ظ„ط§ط¹ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط± ع¯ط´طھظ‡طŒ ط­ط³ طھظˆظ‡ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ†ظ‡ط§ظ†ط³طھ ط¨ظ‰ ظ¾ط±ط¯ظ‡طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ†ط±ط§ ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ط¬ط²ط، ظ…ظ‚ط§ط±ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ظٹظƒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھطŒ ط³ظ¾ط³ ط³ظ‡ ط§ط³ظ… ط¢ظ†ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظٹظƒ ط§ط³ظ… ط¢ظ†ط±ط§ ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³ظ… ظ…ظƒظ†ظˆظ† ظ…ط®ط²ظˆظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط³ظ‡ ط§ط³ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ع¯ط´طھ ط¸ط§ظ‡ط±ط´ط§ظ† آ«ط§ظ„ظ„ظ‡آ» طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³ظ…ط§ط، ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒظ† ظ…ط³ط®ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ط§ظ‹ 12 ط±ظƒظ† ظ…ظٹط´ظˆط¯ ظ¾ط³ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ط± ط±ظƒظ†ظ‰ 30 ط§ط³ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ظ†ط¯ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط­ظ…ظ†طŒ ط±ط­ظٹظ…طŒ ظ…ظ„ظƒطŒ ظ‚ط¯ظˆظ‘ط³طŒ ط®ط§ظ„ظ‚طŒ ط¨ط§ط±ط¦طŒ ظ…طµظˆظ‘ط±طŒ ط­ظ‰ظ‘طŒ ظ‚ظٹظ‘ظˆظ…طŒ ط¨ظ‰ ع†ط±طھ ظˆ ط®ظˆط§ط¨طŒ ط¹ظ„ظٹظ…طŒ ط®ط¨ظٹط±طŒ ط³ظ…ظٹط¹طŒ ط¨طµظٹط±طŒ ط­ظƒظٹظ…طŒ ط¹ط²ظٹط²طŒ ط¬ط¨ظ‘ط§ط±طŒ ظ…طھظƒظ‘ط¨ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰طŒ ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ‚طھط¯ط±طŒ ظ‚ط§ط¯ط±طŒ ط³ظ„ط§ظ…طŒ ظ…ط¤ظ…ظ†طŒ ظ…ظ‡ظٹظ…ظ†طŒ ظ…ظ†ط´ظ‰طŒ ط¨ط¯ظٹط¹طŒ ط±ظپظٹط¹طŒ ط¬ظ„ظٹظ„طŒ ظƒط±ظٹظ…طŒ ط±ط²ظ‘ط§ظ‚طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡طŒ ظ…ظٹط±ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡طŒ ط¨ط§ط¹ط«طŒ ظˆط§ط±ط« ظ…ظٹط¨ط§ط´ط¯. ط§ظٹظ† ط§ط³ظ…ط§ط، ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط³ظ…ط§ط، ط­ط³ظ†ظ‰ طھط§ 360 ط§ط³ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ط´ظˆط¯ ظپط±ظˆط¹ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ط§ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ† ط³ظ‡ ط§ط±ظƒط§ظ†ظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ† ظٹظƒ ط§ط³ظ… ظ…ظƒظ†ظˆظ† ظ…ط®ط²ظˆظ† ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ…ط§ط، ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ظ‡; ط§ظٹظ†ط³طھ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯: ط¨ع¯ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظٹط§ ط±ط­ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ط² ط§ظˆط³طھ.
(ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط£ط®ط° ط¨ط§ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…طµط·ظپظˆظ‰ )

ط¢ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ„ظ‡ظ‘ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط، ظˆ طµظپط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‘ظٹظ‡ ط¯ط± طھظƒظˆظٹظ† ظˆ طھط´ط±ظٹط¹ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظˆط§ط±ظ†ظ‰ ط­ط¨ظٹط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ; ط¬ظ†ط§ط¨ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط£ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

 ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط³ط¤ط§ظ„ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط§ظˆظ„ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

" ظ†ظˆط± ظ†ط¨ظٹظ‘ظƒ ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط±طŒ ط®ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ… ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ†ظ‡ ظƒظ„ظ‘ ط®ظٹط± ".
(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 57 / 170)

ظ†ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ ط³ظ¾ط³ ظ‡ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظ„ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯.

ط§ظˆظ„ظ‘ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡طŒ ط³ظ¾ط³ ظ‡ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظ„ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ; ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ظˆ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ط¸ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظƒط±ط§ظ… ط§ط² ط§ظˆط³طھ ; ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‚ط±ط¢ظ†طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ظٹظ†طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ.

 ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ظˆط°ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ط£ظˆظ‘ظ„ظ†ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¢ط®ط±ظ†ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط£ظˆط³ط·ظ†ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ظƒظ„ظ‘ظ†ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظپظ„ط§ طھظپط±ظ‘ظ‚ظˆط§ ط¨ظٹظ†ظ†ط§.
(ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 26/6 ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط¶ط¹  ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±)

ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ظ…ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ…ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ظˆط³ط·ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظ‡ط³طھظٹظ…  ظ¾ط³ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظ†ظ†ظ‡ظٹط¯.

 ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظپط±ط§ط²ظ‰ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:

" ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط¹ظƒظ… ظˆ ظپظٹظƒظ… ظˆ ظ…ظ†ظƒظ… ظˆ ط¥ظ„ظٹظƒظ… ظˆ ط£ظ†طھظ… ط£ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظ‡".

ط­ظ‚ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظˆ ط¯ط± ط´ظ…ط§ ظˆ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظˆ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯ .

ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹طµط±ظ‰ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹طµط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹طµط±ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆظ„ظ‰ظ‘ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹طµط± ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظˆ طھط¬ظ„ظ‘ظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ„ط°ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظ‚ ط¬ط¯ظٹط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯:

 "ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط¬ط¯ظٹط¯...ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط®ظ„ظپ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ظپ...".
(ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط±/ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†)

ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط­ظ‚ ط¬ط¯ظٹط¯...ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ†...

ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط« ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ط¨ظˆظ‘طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ط¯ظٹظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط§ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ:

 " ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ط±ط« ط§ظ„ط£ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط£ظˆطµظٹط§ط،". (ظ‡ظ…ط§ظ†)

ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظˆط±ط§ط« ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† .

ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط§ط·ظ† ظ‡ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھطŒ ظ¾ط³ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط± ط¹طµط± ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھ:

" ط¥ظ† ط°ظƒط± ط§ظ„ط®ظٹط± ظƒظ†طھظ… ط£ظˆظ‘ظ„ظ‡ ظˆ ط£طµظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط£ظˆط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‡".(ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡)

ط§ع¯ط± ط®ظٹط± ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¢ظ† ظˆ ط§طµظ„ ط¢ظ† ظˆ ظپط±ط¹ ط¢ظ† ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆ ظ…ط£ظˆط§ ظˆ ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯ .

ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ; ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ طھط´ط±ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡; ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ…ط³ط·ظˆط± ظˆ ظ…ظƒطھظˆط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡; ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ:

" ... ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط£ط«ظˆط± ظˆ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط³ط·ظˆط± ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‚ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط¨ظ„ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط¬ظ‘طھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ... ".(ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†)

ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¯ظٹظ† طھط´ط±ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ…ظƒطھظˆط¨طŒ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظٹط´ ظˆ ط­ط¬ظ‘طھ ط§ظˆ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´.

ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ط§ظ‹ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط­ظ…ط¯طŒ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھطŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹طµط± ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ‘ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡; ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ…ط­ظ…ظˆط¯:

 " ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط­ط¬ظ‘ط© ط§ظ„ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒظ„ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ".(ظ‡ظ…ط§ظ†)

ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ط´ط¯ظ‡.

 " ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… طµظ„ظ‘ ط¹ظ„ظ‰ ظ… ط­ ظ… ط¯ ط­ط¬طھظƒ ظپظ‰ ط§ط±ط¶ظƒ ظˆ ط®ظ„ظٹظپطھظƒ ظپظ‰ ط¨ظ„ط§ط¯ظƒ... ظˆ ظƒظ„ظ…طھظƒ ط§ظ„طھط§ظ…ط© ظپظ‰ ط£ط±ط¶ظƒ. " (ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ„ ظٹط³)

ط®ط¯ط§ظٹط§ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ… ط­ ظ… ط¯ ط­ط¬طھطھ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†طھ ط¯ط± ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ط§ظٹطھ...ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ط§طھ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†.

*       *        * 

ظ„ط°ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹طµط±ظ‰ ط§ع¯ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ط´ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯; ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط­ط§طµظ„ ظ†ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط°ط§ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ط± ط®ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¦ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط­ط§ظ„ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

 " ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھط© ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘ط© ".

(ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ 1/246)

ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط­ظ‚ ظˆ ظٹط§ظپطھظ† ط¢ظ† ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھطŒ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط´ظ†ط§ط®طھ ط¢ظ† ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ ط§ظٹط´ط§ظ†طŒ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¹ظˆط¶ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ†ظƒط¨طھ ظˆ ط¸ظ„ظ…طھ ط§ط³طھ.

ظ¾ط³ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظˆط§ط¬ط¯ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ; ط­ظٹط§طھ ط·ظٹط¨ظ‡ ط®ط§ظ„ط¯ظ‡ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ظ„ط°ط§ ط§ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‡ ط³ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ. ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط§ط±طŒ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰ ط¨ط®ط´ ظˆ ط¨ط§ ط·ط±ط§ظˆط§طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯:

 "ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ظژط¨ظٹط¹ظگ ط§ظ„ط£ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ظژط¶ط±ط©ظگ ط§ظ„ط£ظٹظ‘ط§ظ…." (ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†)

ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¨ظ‡ط§ط± ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ†.

 ظ‚ط§ظ„ ظٹظˆظ†ط³ ظ„ظ‡ (ظ„ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…): ظ„ظˆظ„ط§ط¦ظ‰ ظ„ظƒظ… ظˆ ظ…ط§ ط¹ط±ظ‘ظپظ†ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط­ظ‚ظƒظ… ط£ط­ط¨ظ‘ ط¥ظ„ظ‰ظ‘ ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط­ط°ط§ظپظٹط±ظ‡ط§.

ظ‚ط§ظ„ ظٹظˆظ†ط³: ظپطھط¨ظٹظ‘ظ†طھ ط§ظ„ط؛ط¶ط¨ ظپظٹظ‡.

ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…: ظٹط§ ظٹظˆظ†ط³ ظ‚ط³طھظ†ط§ ط¨ط؛ظٹط± ظ‚ظٹط§ط³طŒ ظ…ط§ ط§ظ„ط¯ظ‘ظ†ظٹط§ ظˆ ظ…ط§

ظپظٹظ‡ط§طں ظ‡ظ„ ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط§ظ‘ط³ط¯ظ‘ ظپظˆط±ط© ط£ظˆ ط³طھط± ط¹ظˆط±ط©طں ظˆ ط£ظ†طھ ظ„ظƒ ط¨ظ…ط­ط¨ظ‘طھظ†ط§ ط§ظ„ط­ظٹط§ط© ط§ظ„ط¯ط§ط¦ظ…ط©. (طھط­ظپ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„/379)

ظٹظˆظ†ط³ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ط­ظ‚ ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¯ظˆط³طھ طھط± ط§ط³طھ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط§ط² طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§.

ظٹظˆظ†ط³ ع¯ظپطھ: ط¯ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظˆ ط®ط´ظ… ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ….

ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظٹظˆظ†ط³ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط¬ط§ ظ‚ظٹط§ط³ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰طŒ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ع†ظٹط³طھ طں ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¬ط² ط³ط¯ظ‘ ط¬ظˆط¹ ظˆ ط³طھط± ط¹ظˆط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظ…ط§ ط­ظٹط§طھ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§ط³طھ.

ط§ع¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆ ظˆ ط¨ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ظ¾ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط؛ط¯ط؛ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„طھظ‡ط§ط¨ ظ…ط±طھظپط¹ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:

 " ط§ط¹ط±ظپ ط¥ظ…ط§ظ…ظƒ ظپط§ظ†ظ‘ظƒ ط§ط°ط§ ط¹ط±ظپطھظ‡ ظ„ظ… ظٹط¶ظ‘ط±ظƒ طھظ‚ط¯ظ‘ظ… ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط£ظ…ط± ط£ظˆ طھط£ط®ظ‘ط± ".(ط؛ظٹط¨ط© ط§ظ„ظ†ط¹ظ…ط§ظ†ظ‰/460)

ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± (ط§ظ…ط± ظپط±ط¬) ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ظپطھط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ظٹط± ظپط±ط§ ط±ط³ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯.

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط§طµظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ†ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±ظ‰ ظ…طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

 ظ…ظٹظ…طŒ ط¯ط§ظ„

 " ط«ظ…ظ‘ ظ„طھط³ط¦ظ„ظ†ظ‘ ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ… ". (ط§ظ„طھظƒط§ط«ط± / 8)

ط³ظ¾ط³ ط­طھظ…ط§ظ‹ ظˆ ط­طھظ…ط§ظ‹ ظ€ ط¢ظ†ط±ظˆط² ظ€ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§; ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯.

ظ…ط®ط§ط·ط¨ظٹظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط­ط§ظ…ظ„ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† " ظ†ط¹ظٹظ… " ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹط© ط´ط±ظٹظپظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:

"ظ†ط¹ظٹظ…" ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ:

 ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…  ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

" ط§ظ„ظ†ط¹ظٹظ… ظˆ ظ„ط§ظٹط© ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ".(طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† 4/503)

" ظ†ط¹ظٹظ… " ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط£ط¬ظ…ط¹ظٹظ†ط¨ظ‡ ط§ظ…ظ‘طھ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ط§ط² ط­ظٹط§طھ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ:

 ط¹ظ† ط¬ظ…ظٹظ„طŒ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡: " ظ„طھط³ط¦ظ„ظ†ظ‘ ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ط¹ظٹظ… "طں ظ‚ط§ظ„: طھط³ط¦ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظ‘ط© ط¹ظ…ظ‘ط§ ط§ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط«ظ… ط¨ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‡. (طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† 4/502)

ط¬ظ…ظٹظ„ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظٹظ‡ "ظ„طھط³ط¦ظ„ظ†ظ‘ ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ…" ط³ط¤ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ…طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ط¤ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظ‘طھ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط±ط³ظˆظ„ط´ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

"ظ†ط¹ظٹظ…" ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط¹طھط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھظ†ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط£ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯;

"ظ†ط¹ظٹظ…" ط­ط¨ظ‘ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ;

ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:"ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ…"

 ط¹ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„: "ط«ظ… ظ„طھط³ط¦ظ„ظ† ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ…"طŒ ظ‚ط§ظ„: ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ†ط¹ظٹظ….(طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† 4/503)

ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظˆط¬ظ„: "ط«ظ… ظ„طھط³ط¦ظ„ظ† ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ…" ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط¢ظ† "ظ†ط¹ظٹظ…".

 ط¹ظ† ط§طµط¨ط؛ ط¨ظ† ظ†ط¨ط§طھظ‡طŒ ط¹ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„: "ط«ظ…ظ‘ ظ„طھط³ط¦ظ„ظ†ظ‘ ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ…"طŒ ظ‚ط§ظ„: ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ†ط¹ظٹظ… .(طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† 4 / 503)

ط§طµط¨ط؛ ط¨ظ† ظ†ط¨ط§طھظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظٹظ‡: "ط«ظ… ظ„طھط³ط¦ظ„ظ†ظ‘ ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط¹ظٹظ…" ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… ط¢ظ† ظ†ط¹ظٹظ….

ظ¾ط³طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡: "ظپط§ظ„ط°ظ‘ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµظ‘ط§ظ„ط­ط§طھ ظپظ‰ ط¬ظ†ط§طھ ط§ظ„ظ†ط¹ظٹظ…"(ط§ظ„ط­ط¬ /56) ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯: ظ¾ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھطŒ ظ†ط¹ظ…طھ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§طŒ ط¬ظ†ظ‘طھ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ; ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط£ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ (ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ†).

 ط¹ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¨ظƒط± ظ‚ط§ظ„: ظƒظ†ظ‘ط§ ط¹ظ†ط¯ ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‚ط§ظ„ ط±ط¬ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³: ط£ط³ط£ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط©. ظپظ‚ط§ظ„ ط£ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… :ط£ظ†طھظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظپط§ط³ط¦ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ظ† ظ„ط§ ظٹط®ط±ط¬ظƒظ… ظ…ظ†ظ‡ط§. ظپظ‚ط§ظ„: ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظپط¯ط§ظƒ ظ†ط­ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§. ظپظ‚ط§ظ„: ط£ظ„ط³طھظ… طھظ‚ط±ظ‘ظˆظ† ط¨ط§ظ…ط§ظ…طھظ†ط§طں ظ‚ط§ظ„ظˆط§: ظ†ط¹ظ…. ظپظ‚ط§ظ„ ظ‡ط°ط§ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ظ…ظ† ط£ظ‚ط±ظ‘ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط©. ظپط§ط³ط¦ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ظ† ظ„ط§ ظٹط³ظ„ط¨ظƒظ….(ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ظ„ط¨ط±ظ‚ظ‰ 1/161)

ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¨ظƒط± ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ…. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ع¯ظپطھ: ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ…. ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط§ط±ط¬ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¢ظ†ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ ظپط¯ط§ظٹطھط§ظ† ط´ظˆظٹظ… ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ…. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ط§ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طں ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰. ظ¾ط³ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط³ظ„ط¨ ظ†ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯.

*       *        *

next page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation