بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقتل امام حسین (علیه السلام ), جواد محدثى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ± -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ´ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ² -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ³ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ· -
 

 

 
 

ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )

ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ : ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ…
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط¬ظˆط§ط¯ ظ…ط­ط¯ط«ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…طھط±ط¬ظ…
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…طھظ† ط¹ط±ط¨ظ‰
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ
ظ†ط§ظ… طŒ ظƒظ†ظٹظ‡ ظˆ ظ„ظ‚ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ
ظ†ظ‚ط´ ط§ظ†ع¯ط´طھط±ط´
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ
طھظˆظ„ط¯ط´
طھط§ط±ظٹط® ط´ظ‡ط§ط¯طھط´
ظ…ط¯طھ ط¹ظ…ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھط´ ظˆ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¹طµط± ط§ظˆ
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´
ط¯ظپط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ
ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ط± ظˆظ„ظٹط¯
ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ط± ظٹط²ظٹط¯
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ…
ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´
ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ
ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط´ظٹط± ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظˆطµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظˆطµظٹطھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯
ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظ…ط±ظˆط§ظ†
ظ†ط§ظ…ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±
ط¨ط§ط± ط¯ظˆظ… طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´
ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ†ظپظٹظ‡
ظˆطµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط±ظˆط¬
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظˆ ط®ط¨ط± ط´ظٹط´ظ‡
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط¹ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط¬ظ†ظٹط§ظ†
ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ ظˆ ط²ط±ط§ط±ظ‡
ط­ظˆط§ط¯ط« ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظ„ظ…
ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظٹط§ظ†
ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظˆط±ظˆط¯ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡
ط±ظپطھظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ†ظ‰
ط¹ظٹط§ط¯طھ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ط´ط±ظٹظƒ ط¨ظ† ط§ط¹ظˆط±
ط§ط¨طھظ„ط§ظ‰ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…
ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†
ط¨ط±ط¯ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ظˆطµظٹطھ ط§ظˆ
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰
ط¯ط± ط³ظˆظƒ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰
ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯
ط±ط³ظٹط¯ظ† ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ظƒظ‡
ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط²ط¨ظٹط±
ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظ…ظˆط¶ط¹ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ…
ط§ط´ط¹ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط¹ط±ط§ظ‚
ظ…طµط§ط¯ط±ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ط±ط³ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ظپط±ط²ط¯ظ‚
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط¨ط´ط± ط¨ظ† ط؛ط§ظ„ط¨
ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظƒظˆظپظ‡
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¯ظˆظ‰
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ظ‚ظٹظ†
ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط§ط¨ظ‰ ظ‡ط±ظ‡ ط§ط²ط¯ظ‰
ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظٹظ‚ط·ط±
طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ط±ط¨
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط±
ط³طھط§ظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ† ط§ط² ط­ط§ظ„ ظˆ ظƒظˆظپظٹط§ظ†
ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط­ ظٹط­ظٹظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظ†ظˆط§
ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¢ظ…ط¯ظ† ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯
ط¢ظ…ط¯ظ† ط´ظ…ط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ط¨
ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ع†ط´ظ…ظ‡ ط¢ط¨
ط¬ظ†ع¯ ط¨ط± ط³ط± ط¢ط¨
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯
ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´
ظ‡ط¬ظˆظ… ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ…
طھط§ط®ظٹط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ
ط­ظˆط§ط¯ط« ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§
ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط´ط¹ط±
طھظˆطµظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ طµط¨ط±
ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒظ‡ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط¯
ظ‚ط³ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ط±ظٹط±طŒ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط±ط§
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط³ط±ظƒط´ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ¾ظ‡ ظ‡ط§ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپ
ط­ظˆط§ط¯طھ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§
ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§طھظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§
طھظˆطµظٹظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظˆ طھظ‚ظˆط§
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§
ظ†طµظٹط­طھ ط¨ط±ظٹط± ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظٹط§ظ†
ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆ ظ„ط´ظƒط±
ط¨ظ‰ ظ…ظٹظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ط¬ظ†ع¯
ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظˆظٹط§ ط±ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ†
ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡
ع¯ظپطھع¯ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظٹط§ظ†
ظ†ط²ظˆظ„ ظ†طµط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰
ظˆط§ظ…ط¯ط§ط±طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ… ظƒط´طھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯
ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§
ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظˆ
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§طµط­ط§ط¨
1 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ظٹط±
2 - ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯
3 - ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظˆط³ط¬ظ‡
4 - ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ظ‚ط±ط¸ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰
ط´ط¯طھ ظ†ط¨ط±ط¯
5 - ط§ط¨ظˆ ط«ظ…ط§ظ…ظ‡ طµط§ط¦ط¯ظ‰
6 - ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ†ظپظ‰
7 - ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط±
9- ظ†ط§ظپط¹ ط¨ظ† ظ‡ظ„ط§ظ„
10 - ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ (ط§ط¨ظˆ ط§ظ„ط´ط¹ط«ط§ط،)
11 - ط¬ظˆظ† ط؛ظ„ط§ظ… ط§ط¨ظˆط°ط±
12 ظˆ 13 - ط¯ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط؛ظپط§ط±ظ‰
14 ظˆ 15 - ط¯ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ ط¬ط§ط¨ط±ظ‰
16 - ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط§ط³ط¹ط¯ ط´ط¨ط§ظ…ظ‰
17 ظˆ 18 - ط¹ط§ط¨ط³ ظˆ ط´ظˆط°ط¨
19 - ط¹ظ…ط± ظˆ ط¨ظ† ط®ط§ظ„ط¯ طµظٹط¯ط§ظˆظ‰
20 - ط¨ط±ظٹط± ط¨ظ† ط­ط¶ظٹط±
21 - ط§ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆطŒ ط؛ظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
22 - ط¬ظ†ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ† ط­ط±ط«
23 - ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¬ظ†ط§ط¯ظ‡
24 - ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظ‡ظٹط¯
ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط³ط§ظٹط± ط´ظ‡ط¯ط§ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡
ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
1 - ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
2 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
3 - ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
4 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
5 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
6 - ط¹ظˆظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
7 - ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
8 - ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
9- ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
10 - ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
11 - ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
12 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
13 - ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
14 - ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ظٹط± ط®ظˆط§ط±ظ‡
ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظ…ط¯ظپظ† ط¢ظ†ط§ظ†
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… : ظƒظٹظپظٹطھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„
ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
طھط³ظ„ط· ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط¢ط¨
ط§طµط§ط¨طھ طھظٹط± ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ط¹ط±ظٹط§ظ† ط³ط§ط®طھظ† ط¬ط³ظ… ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظˆط¯ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط³ظٹط¨ ط¨ظ‡ط´طھظ‰
ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ…
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط±ط¨ط§ط­
ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰
ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯
ظ‚ط§طھظ„ طھط¨ظ‡ظƒط§ط±
ط¯ظپط§ط¹ ط§ط³ط¨ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ
ظپطµظ„ ظ‡ظپطھظ… : ط¯ظپظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ظپظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ط«ط± ط§ظ†ط¨ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط®ط±ظٹط¯ظ† ظ…ط­ظ„ ط¯ظپظ†
ظ…ط­ظ„ ط¯ظپظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط±
ظپطµظ„ ظ‡ط´طھظ… : ط­ظˆط§ط¯ط« ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ…
ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ† ط؛ط¨ط§ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰
ط§ط³ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط؛ط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…
ط؛ط§ط±طھ ظˆ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§
ط§ط³ط¨ طھط§ط®طھظ† ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ظ…ط·ظ‡ط±
ظپط±ط³طھط§ط¯ ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯
ظƒظˆع†ظٹط¯ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ط³ط§ط±طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط·ظپظ„ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…
ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡
ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طµط؛ط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ…
ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡
ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط±
ط³ط®ظ† ط¬ظ†ط¯ط¨ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯
ط¨ط±ط¯ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ط§ظ…
ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط§ظ…
ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط§ظ…
ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ط§ظ…
ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¬ط§ط¨ط±طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡
ط³ظٹط§ظ‡ظ¾ظˆط´ظ‰
ظپطµظ„ ظ†ظ‡ظ… : ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظƒط±ط§ظ‡طھ ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ط¹ط± ط³ط±ظˆط¯ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ
ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظƒط±ظٹط§ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ†
ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡
ع¯ط±ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´
ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´
ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط±ظˆط² ع¯ط±ظٹظ‡
ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط±ظٹظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡
ع¯ط±ظٹظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯
ع¯ط±ظٹظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†
ظ†ظˆط­ظ‡ ط¬ظ†
ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط¦ظ†ط§طھ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط±ط¨ط§ط¨
ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„
ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† طŒ طھط§ط¨ط¹ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§
ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط¬ظ†ظٹط§ظ†
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…طھط±ط¬ظ… 
ط¨ط§ ظ¾ط§ظƒطھط±ظٹظ† ط³طھط§ظٹط´ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط®ط§ظ„طµطھط±ظٹظ† ط¯ط±ظˆط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط®ط§طھظ… ط§ظˆطµظٹط§ط، ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط§ظ…طھظ‡ط§طŒ ظ…ظ†ط¬ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ط¶ط±ظˆط±طھ طھط¯ظˆظٹظ† ظ…ظ‚طھظ„ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ¾ط§ط³ط®ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط§ط² ظ…ط¨ط±ظ… ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‰ ظ…ط§طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ…طµظ…ظ… ط³ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ…ظ‚طھظ„ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ… ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط¯ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط¯ط§طھ طŒ ظˆظٹعکظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ط§ظ† ط¶ط±ظˆط±طھ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ظ‚ط´ط§ط± ظˆط³ظٹط¹طھط±ظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ط› ط¨ط®طµظˆطµ ظ…ظ‚طھظ„ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظˆظٹطھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ط±ط³ظ†ط¯ظ… ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ط§ظƒط±ظ… ظˆ ظ…ظ†طھ ظ¾ط°ظٹط± ط§ظ„ط·ط§ظپ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھظ… ظƒظ‡ طھظˆظپظٹظ‚ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¬ظ„ط¯ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ†طµظٹط¨ ظ…ظ† ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† طھظ„ط§ط´ طŒ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ† ظˆ ظ†ع¯ط§ط±ط´ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ط² طھطµظ†ط¹ ظˆ طھظƒظ„ظپ ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¹ط¨ط§ط±ط§طھظ‰ ع¯ظˆظٹط§ ظˆ ط´ظٹظˆط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط¯ ظ†ط¸ط± ظ…طھط±ط¬ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ†ظƒط§طھظ‰ ط±ط§ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… :
ط§ظ„ظپ . ط¯ط± ظ…طھظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ طŒ ط¯ط± ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ظ†ظ‚ظ„ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ†ط§ظ… ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± طھط±ط¬ظ…ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظ‡ط´ ط­ط¬ظ… ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ‚ظ„ ط³ط®ظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط§ظƒطھظپط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¨ . ط¯ط± ظ¾ط§ظˆط±ظ‚ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظ†ظ‚ظ„ . ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± طھط±ط¬ظ…ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط§ط®ط° ظƒظ‡ ط§طµظ„ظٹطھط±ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯.
ط¬ . ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط¹طµط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ظٹط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± ظƒطھط§ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ†ط´ط¯. ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط³ط±ط§ظٹط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط²ط¨ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ط®ط§ط·ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ط§ط؛ظ„ط¨ ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ظ‡ظ… ط·ط¨ط¹ط§ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظ…طھظ† ط§طµظ„ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ط¹ط§ط± ظپط§ط±ط³ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¯. ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط´ظ…ط§ط± ظ†ظٹط² ظƒظ‡ ط¯ظˆ ظ†ظ‚ظ„ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ظˆ طھظƒط±ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظƒط±ط± طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ†ط´ط¯. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط´ط¹ط§ط± ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ط´ط¯ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظƒطھظپط§ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظٹط² ط§ظ†ط¯ظƒ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ط´ط¯ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ظ‡ط§ ط¯ط± طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظˆ ظ…طھظ† ط§طµظ„ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‰ طھط؛ظٹظٹط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط§ط«ط±ط±طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ„ظپط§ظ† ظ…ط­طھط±ظ… ظˆ ظ…طھط±ط¬ظ… ظ†ط§ع†ظٹط² ط±ط§ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ طھظˆط¬ظ‡ط§طھ ط®ط§طµ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ط¬ظˆط§ط¯ ظ…ط­ط¯ط«ظ‰
ظ‚ظ… - ط´ظ‡ط±ظٹظˆط± 1381طŒ ط¬ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ 1423
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…طھظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ 
ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… :(ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ط§ظ„ط¸ظ„ظ…ظ†ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ„ظ†ط§ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡(1)
ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط­ظˆط§ط¯ط« ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط²ظˆط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… (ظ…ظ‚طھظ„ طŒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظˆ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظٹط§ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط³ظ‚ظٹظپظ‡ ظˆ ظپط¯ظƒ طŒ ط¯ظˆظ…ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯.
ظƒظ„ظ…ظ‡ (ظ…ظ‚طھظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ظƒط´طھظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ (ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ).
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ظ„ظٹظپ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.(2)
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.(3)
ع¯ط²ط§ط±ط´ع¯ط±ط§ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ†ط®ط³طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ط³ظٹط± ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ظ†ط§ظ† طھط§ط±ظٹط® ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظƒط§ط؛ط° ط¨ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ‚طھظ„ ظ†ظˆظٹط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯.
ط­ظƒظˆظ…طھع¯ط±ط§ظ† ط³طھظ…ع¯ط± ط§ظ…ظˆظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ طŒ طھظ…ط§ظ… طھظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ط¯ظˆط¯ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ع¯ط²ط§ط±ط´ع¯ط±ط§ظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¬ط² ط«ظ†ط§ظ‰ ط³طھظ… ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ظ†ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¬ط² طھط§ظٹظٹط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط²ط§ط±ط´ظ‰ ظ†ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ظˆط´طھظ† ط¶ط¹ظپظ‡ط§ ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھظ‡ط§ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط± ط­ط°ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط·ط؛ظٹط§ظ† ظˆ ط³ط¨ظƒط³ط±ظ‰ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† طŒ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† طھط§ط±ظٹط® ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ظ‚ط±ط§ط¶ ط³ظ„ط·ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¯ظˆظٹظ† ظˆ ظ†ط´ط± ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط³ط§ظ„ 61 ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظپط±طµطھظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ع¯ط³طھط±ط´ â€چ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط§ط­ط¶ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط± ط·ط§ط؛ظˆطھظ‡ط§ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ط؛ط±ط¨طھ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† طŒ ظ…طھظˆظƒظ„ظ‡ط§ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظٹع¯ط± ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆ ظƒطھظ…ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط­ظ…ط§ظٹطھ ط±ط§ ط´ط®ظ… ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط§ط¨ظ† ط³ظƒظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ط­ظ„ظ‚ظˆظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظ†ط¯(4) ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ع†ظˆظ† ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯.(5) ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ظ„ط³ظˆط®طھظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ط§طھظ„ ظˆ ط´ط­ط± ط­ط§ظ„ظ‡ط§ط§ظ…ط±ظˆط² ط¬ط² ظ†ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط³طھظˆظ† ظپظ‡ط±ط³طھ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ظپظٹظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‚طھظ„ طŒ ط´ط´ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚طھظ„ ظˆ 59 ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚طھظ„ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط²ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط­ط¬ط± ط¨ظ† ط¹ط¯ظ‰ ظˆ... ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(6)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ‚طھظ„ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط§طµط¨ط؛ ط¨ظ† ظ†ط¨ط§طھظ‡ ظ…ط¬ط§ط´ط¹ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§طµ ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط±ط·ظ‡ ط§ظ„ط®ظ…ظٹط³(7) ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ طµظپظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ طµط§ط­ط¨ ط°ط±ظٹط¹ظ‡ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² طµط¯ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 64 ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¬ط¹ظپظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 128 ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ظˆ ط§ط¨ظˆظ…ط®ظ†ظپ ظ„ظˆط· ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 170طŒ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظ† ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ†طµط± ط¨ظ† ظ…ط²ط§ط­ظ… ظ…ظ†ظ‚ط±ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 212طŒ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طµظپظٹظ† ظˆ ط§ط¨ظ† ظˆط§ط¶ط­ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ظ‰ طµط§ط­ط¨ طھط§ط±ظٹط® ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 294 ظˆ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ‚ظ…ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 381 ظˆ ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 460 ظ‚ظ„ظ… ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¬ط² ط¨ط®ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚طھظ„ ط§ط¨ظˆ ظ…ط®ظ†ظپ ظƒظ‡ ط§ط² طھط§ط±ظٹط® ط·ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظˆ طھظ†ط¸ظٹظ… ظˆ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ظٹع†ظٹظƒ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظٹط³طھ .
ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ظ‚طھظ„ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‚طھظ„ ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط±ظˆط¶ظ‡ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒط§ط´ظپظ‰ ط¨ظٹظ‡ظ‚ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 910 ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ - ظƒظ‡ ع¯ط±ع†ظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ظ†ظٹط³طھ - ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ†ط«ط± ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط³ط¬ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ط´ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط±طھ ظٹط§ظپطھ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط°ط§ظƒط±ط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط´طھظ‡ط§ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‚طھظ„ ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط§ط³طھ(8) ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط¬ظ…ظ„ط§طھ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ط®ط§ظپط± ط±ط§ط²ظ‰ ط§ط² ط´ط¹ط±ط§ظ‰ ط²ط¨ط± ط¯ط³طھ ط¹ظ‡ط¯ ط؛ظٹط§ط« ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظ„ظƒط´ط§ظ‡ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 511 ظˆ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظ„ظƒط´ط§ظ‡ ط³ظ„ط¬ظˆظ‚ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 347 ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط°ط±ظٹط¹ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§طŒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظ…طھط®ظ„طµ ط¨ظ‡ ط¹ط§طµظ‰ - ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ†ط³ط®ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ 887 ظ‚ . ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ - ط¨ط± ط±ظˆط¶ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯.(9)
ط¨ظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط´طھظ‡ط§ط± ظ…ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظ‡ط±طھ ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ„ط§ط­ط³ظٹظ† ظƒط§ط´ظپظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ† طھط§ظ„ظٹظپ ظƒطھط§ط¨ ط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ظƒط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ† طµظپظˆظٹظ‡ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ† ط´ط¯ظ† ظ…ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ ظ†ط´ظٹظ†ظٹظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ظƒظ‡ ظ†ط«ط± ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¢ظ† طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ†ظٹط² ظƒطھط§ط¨ ط§ظƒط³ظٹط± ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظپظ‰ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¯ط§طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ„ط§ط¢ظ‚ط§ط¨ظ† ط¹ط§ط¨ط¯ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 1286 ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ظ‰ طŒ ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚طھظ„ ط§ط³طھ . ط¬ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ 6 ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚طھظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‚ط§ط¬ط§ط±ظٹظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(10)
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚طھظ„ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ظ„ظ‡ظˆظپ طŒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ â€چ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 664 ظ‚ ظˆ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ط­ط¯ط« ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ظ‚ظ…ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 1359 ظ‚ ظˆ ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط²ط§ظ‚ ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ظ…ظ‚ط±ظ… ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 1391 ظ‚ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒطµط¯ ظ…ط¬ظ„ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط§ط±ط¯ظˆ ظˆ طھط±ظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط®ط§طµ ظˆ طھط§ظ…ظ„ط§طھ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط°ط±ظٹط¹ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ 14 ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡(11) ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ظƒط² ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طھظ„ ظˆظٹعکظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¬ط² ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ - ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ† ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¶ظ…ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط­ظ„ طھط§ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظƒظˆط´ط´ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط­ظپط¸ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظٹط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ظƒظ†ظƒط§ط´ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ظپط±ط§ع¯ظٹط± ط¯ط± ظ…طھظˆظ† طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظٹظ† ط³ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆ طھظ‡ط°ظٹط¨ ط¸ط±ظٹظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھطµظˆظٹط±ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¨ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¨ط­ظ‚ ط¨ط± طµظپط­ظ‡ ط¢ظپط§ظ‚ ظˆ ط¨ط± ظ¾ظ‡ظ†ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ â€چ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¹طµط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ ط³ط±ظˆط¯ طµط¯ط§ظ‚طھ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ…ط±ظˆطھ ط¨ط³ط±ط§ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨
ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1366 ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط¦ظˆظ„ط§ظ† ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‚طھظ„ ظ…ط¹طھط¨ط± ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† ط­ط±ظƒطھظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ط³ط®ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ط§ظٹط§ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط®ط° ظˆ ط³ظ†ط¯ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ‡ظ… ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظˆظ‡ظ† ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹طµظ…طھ ظˆ ط¹ط²طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ†ط¸ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظ†ط¯ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±طŒ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¶ط± ط§ط³طھ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¬ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§طŒ طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‚طھظ„ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط¢ظ† طŒ ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظٹط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط­ط¯ظٹط« طھط§ ط­ط¯ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾عکظˆظ‡ط´ع¯ط±ط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ طھظ…ط§ط³ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ طھط§ ظƒط§ط± ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط±ط­ ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط¯ط± طµظˆط±طھ طھطµظˆظٹط¨ طŒ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± طھظ‡ظٹظ‡ ط´ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ¾عکظˆظ‡ط´ع¯ط± ظ…ط­طھط±ظ… ط±ط® ط¯ط§ط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ ظˆ ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ظ‰ ط±ظٹط§ط³طھ ظ…ط­طھط±ظ… ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طھط§ظƒظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط±ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ¾ظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ع¯ظٹط±ط¯.
ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظƒط§ط± ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط´ظˆط±طھ ظˆ طھط¨ط§ط¯ظ„ ظ†ط¸ط± ط¨ط§ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±ط§ظ† طŒ ط·ط±ط­ ظƒط§ط± ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆ طھظ†ط¸ظٹظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھظ„ طŒ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط³طھظ†ط¯ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‚ط±ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ط± ظ…ط¹طµظˆظ… ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ظپطµظ„ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظٹط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظ‰ ظ†ط¨ط°ظ‡ ظ…ظ† ط´ط®طµظٹطھظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ طھط§ط±ظٹط® ظˆظ„ط§ط¯طھ ظˆ طھط§ط±ظٹط® ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ط¯طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظ†ط¸ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ظٹظٹط¯ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط­ط¯ ظ†ظٹط§ط² ظˆ ظ…ط®طھطµط± ط¨ظٹط§ظٹط¯.
ط¯ط± ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظ‰ ظ…ط§ط³ط§طھظ‡ طŒ ط§ط°ظٹطھ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط°ظƒط± ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ… ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± ط¹ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡طŒ ط®ط¨ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ط± ظ…ط¹طµظˆظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظ‰ ظˆطµط§ظٹط§ظ‡ ظˆطµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط± ظ…ط¹طµظˆظ… ظ†ظ‚ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¯ط± ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظ‰ ط§ط­طھط¶ط§ط±ظ‡ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ظٹط¶ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ظƒظ‡ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ظˆط¯.(12)
ط¯ط± ظپطµظ„ ط´ط´ظ… ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظ‰ ظƒظٹظپظٹظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظ‰ ظƒظٹظپظٹظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ظ‡ظپطھظ… ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ طھط¬ظ‡ظٹط² ظ…ط¹طµظˆظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¯ظپظ† ظˆ... ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ظٹط§ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظ‰ طھط¬ظ‡ظٹط²ظ‡ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ظ‡ط´طھظ… ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† (ظپظٹظ…ط§ ظˆظ‚ط¹ ط¨ط¹ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ظˆ ط§طھظپط§ظ‚ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ط± ظ…ط¹طµظˆظ… ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظپطµظ„ ظ†ظ‡ظ… ط§ط´ط¹ط§ط± ظˆ ط¬ظ…ظ„ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ط¹طµظˆظ… ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ - ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظٹط§ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(13)
ط¯ط± ط®ط§طھظ…ظ‡ ط§ط² ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط§ط¬ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ†ط¸ط±ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ظƒط² ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ†ظ‡ ط®ظٹط± ظ†ط§طµط± ظˆ ظ…ط¹ظٹظ†
ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ
1 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ (ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¢ظٹط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ط¯ ظˆ ط¬ط¯ظ‡ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¬ط¯ط´ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط¯ظ‡ ط§ط´ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆظٹظ„ط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ظˆط± ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط³طھ .
ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظƒظٹط³طھ طں ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®طھط± ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط±ظˆط± ط²ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط±ط± ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ط®ط§ظ„ظ‡ ظƒظٹط³طھ طں ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¯ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ‚ط§ط³ظ… ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ ظˆ ط®ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±. ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ…ظˆ ظˆ ط¹ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ظٹظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ط› ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ .(14)
2 - ط³ظٹط¯ ظ…ط­ط³ظ† ط§ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ط±ظˆط± ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ط§طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ع¯ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ . ظˆظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط´ط±ط§ظپطھ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§طµظ„ ظˆ طھط¨ط§ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط³ط§ظ„ط§ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط§ظˆطµظٹط§طŒ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ط±ظˆط± ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ع¯ط±ط§ظ…ظٹطھط±ظٹظ† طµظپط§طھ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ط¨طھظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط´طھط± ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ع¯ط±ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ† ط±ط³ظˆط§ظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† . ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ‡ظ…طھظ‰ ظˆ ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظ‰ ظˆ طµط¨ط± ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظٹط±طھ ط¢ظˆط±ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط± ظƒط±ط¯.(15)
ظ†ط§ظ… طŒ ظƒظ†ظٹظ‡ ظˆ ظ„ظ‚ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ 
3 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظ†ط§ظ…ط´ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ . ط¯ط± طھظˆط±ط§طھ (ط´ط¨ظٹط± ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ظٹظ„ (ط·ط§ط¨ ط§ط³طھ .
ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆ ط§ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط®ط§طµ ط§ظˆ ط§ط¨ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ„ظ‚ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ط´ظ‡ظٹط¯ ط±ط³طھع¯ط§ط±طŒ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط¯ظˆظ… طŒ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط³ظˆظ… طŒ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ طŒ ظ¾ظٹط±ظˆ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ طھط­ظ‚ظ‚ ط¨ط®ط´ طµظپط§طھ ط®ط¯ط§طŒ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط°ط§طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طŒ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ طŒ ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ظٹط§ظˆط± ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… طŒ ط§ط³ظٹط± ظ…ط­ط±ظˆظ… طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒط´طھظ‡ ط³ظ†ع¯ط¨ط§ط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ط´ظٹط¯طŒ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط¨ط± ط­ظ‚ طŒ ظ…ط·ط±ظˆط¯ طھظ†ظ‡ط§طŒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¨ط§ طµظ„ط§ط¨طھ طŒ ظ¾ط§ظƒ ظˆظپط§ط¯ط§ط±طŒ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ†ط³ط¨ ظˆط§ظ„ط§طŒ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¯ط§ط±طŒ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط®ط§ط³طھع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† طŒ ط´ظپظٹط¹ ط§ظ…طھ طŒ ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ¾ظ†ط¯ ظ‡ط±ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط± ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ طµط§ط­ط¨ ظ…ط­ظ†طھ ظˆ ط¢ط²ظ…ظˆظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ¾ظ†ط¯ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط³ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ طŒ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ طŒ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظٹط­ظٹط§ظ‰ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¯ظˆظ… طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط²ظƒط±ظٹط§طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ طŒ ط²ظٹظˆط± ظƒظˆط´ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ع†ط±ط§ط؛ ط§ظ‡ظ„ طھظˆظƒظ„ طŒ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط¬ع¯ط± ط³ط±ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† طŒ ظپط±ظˆط؛ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ع†ط±ط§ط؛ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ‰ طŒ ط´ط±ط§ظپطھ ظ†ظ‡ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط±ط¶ظˆظ‰ طŒ ظƒط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ع¯ط±ط§ظ…ظٹطھط±ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ¾ط±ط¨ط§ط±طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط®طھ طŒ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ†طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط³ط±ط´طھ طŒ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† طŒ ط¨ط§ظˆظپط§طھط±ظٹظ† طŒ ظ¾ط§ظƒ ط±ظٹط´ظ‡ طھط±ظٹظ† طŒ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط±طŒ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طŒ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ظ†ط§ط±ظˆط§طŒ ط´ظƒظٹط¨ط§ ط¯ط± طھط­ظ…ظ„ ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط²ط§ط±ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ط¯ظ„ظ‰ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ ظˆ ع†ظٹط±ظ‡ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط¨طھظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ ط§ظˆ طھظˆط±ط§طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ظˆ ظٹط§ظˆط± ط§ظˆ طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ طھظ†ط²ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ظ†ط¯. ط¯ط³طھ ط­ظ‚ ط؛ط°ط§ظٹط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ¾ط³طھط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
4 - ط§ط±ط¨ظ„ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ط´ طھظ†ظ‡ط§ (ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹظƒظ† ظ„ظ‚ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ : ط±ط´ظٹط¯طŒ ط·ظٹط¨ طŒ ظˆظپظ‰ طŒ ط²ظƒظ‰ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ طŒ طھط§ط¨ط¹ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط³ط¨ط·. ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط²ظƒظ‰ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط±ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ ط§ظˆط³طھ ظˆظ„ظ‰ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ط´ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط³ط±ظˆط±ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ طŒ ع¯ط±ط§ظ…ظٹطھط±ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ظ‡ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط³ط¨ط· ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« طµط­ظٹط­ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† طŒ ط³ط¨ط·ظ‰ ط§ط² ط³ط¨ط· ظ‡ط§ط³طھ .(16)
ظ†ظ‚ط´ ط§ظ†ع¯ط´طھط±ط´  
5 - طµط¯ظˆظ‚ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط§ظ†ع¯ط´طھط± ط¯ط§ط´طھ . ظ†ظ‚ط´ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§(ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ظ„ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‚ط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ (ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط؛ ط§ظ…ط±ظ‡ . ظ†ظ‚ط´ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯: (ط®ط²ظ‰ ظˆ ط´ظ‚ظ‰ ظ‚ط§طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط¨ط¯ط¨ط®طھ ط´ط¯).(17)
6 - ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ (ط­ط³ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡.(18)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ  
7 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط´ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ : 1 - ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظƒظ‡ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ط´ ط§ط¨ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط´ط§ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط®طھط± ظٹط²ط¯ع¯ط±ط¯ ط¨ظˆط¯ 2 - ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط؛ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¯ط®طھط± ط§ط¨ظ‰ ظ…ط±ظ‡ ط«ظ‚ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ 3 - ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط³ظ„ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ 4 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ â€چ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ 5 - ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط±ط¨ط§ط¨ ط¨ظˆط¯ 6 - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ… ط§ط³ط­ط§ظ‚ طŒ ط¯ط®طھط± ط·ظ„ط­ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طھظٹظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯.(19)
8 - ط§ط¨ظ† ط·ظ‚ط·ظ‚ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¬ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯: 1 - ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† 2 - ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ 3 - ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط؛ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ 4 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ 5 - ط¬ط¹ظپط± ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط§ط² ظ‚ط¶ط§ط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯.(20)
9 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯: ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¯ط®طھط± ط§ط¨ظ‰ ظ…ط±ظ‡ ط«ظ‚ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظˆط³ط· ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط؛ط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط± ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط§ط² ظٹظƒ ظ…ط§ط¯ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط¨ط§ط¨ طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط±ط، ط§ظ„ظ‚ظٹط³ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط§ط² ظ‚ط¶ط§ط¹ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط±ط¨ط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ… ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¯ط®طھط± ط·ظ„ط­ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ . ظ†ط³ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظٹظƒ ظ¾ط³ط± ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ط¯ط®طھط±طŒ طھط¯ط§ظˆظ… ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(21)
طھظˆظ„ط¯ط´  
10 - ط·ظˆط³ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط±ظˆط² ط³ظˆظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯. ط¯ط± طھظˆظ‚ظٹط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ط¹ظ„ط§ط، ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆظƒظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط³ظˆظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط±ط§ ط±ظˆط² ط¨ع¯ظٹط±.(22)
11 - ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط±ظˆط² ط³ظ‡ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯. ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط³ظˆظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† طŒ ظٹط§ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظٹط§ ط¢ط®ط± ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ ط³ظˆظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط² ط²ظ…ط§ظ† ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ .(23)
11 - ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط±ظˆط² ط³ظ‡ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯. ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط³ظˆظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† طŒ ظٹط§ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ .(24)
12 - ط·ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ط¨ظٹط± ط¨ظ† ط¨ظƒط§ط± ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط² ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(25)
14 - ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ† ظ¾ظ†ط¬ ط´ط¨ ط§ط² ط°ظ‰ ظ‚ط¹ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط³ظˆظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ط±ط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظˆ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط´ط¨ ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ط¯ ط´ط¨ ط§ط² ط´ط¹ط¨ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ . ط¯ط± ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯.(26)
15 - ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ :
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط®ظ†ط¯ظ‚ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ ط´ظ†ط¨ظ‡ ظٹط§ ط³ظ‡ ط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط±ظˆط² ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† طھظˆظ„ط¯ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¨ط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ .(27)
16 - ط´ظ‡ظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظˆظ‰ ط¢ط®ط± ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ ط³ظˆظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯. ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† .(28)
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… : ظ…ط´ظ‡ظˆط± ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
طھط§ط±ظٹط® ط´ظ‡ط§ط¯طھط´  
17 - ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ 57 ط³ط§ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ . ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ . ظˆظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ†ع¯ظٹط¯. ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط±ظˆط² ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظƒط´طھ .(29)
18 - ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط³ظ† ط§ظˆ 56 ط³ط§ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط§ط² ط§ط¨ظˆ ظ†ط¹ظٹظ… ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط¯ظƒظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¯ط±ط³طھ طھط± ط§ط³طھ .(30)
20 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط±طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط±ظˆط² ط¯ظˆ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط± طھظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ظٹظ† ظ†ظٹظ†ظˆط§ ظˆ ط؛ط§ط¶ط±ظٹظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط±ظٹظ† ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط³ط§ظ„ 61 ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط؛ط±ط¨ ط±ظˆط¯ ظپط±ط§طھ ط¯ظپظ† ط´ط¯.(31)
21 - ط·ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط²طŒ ط§ط² ط²ط¨ظٹط± ط¨ظ† ط¨ظƒط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط± ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯.(32)
ظ¾ط³ ظ‚ظˆظ„ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظٹط§ ط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.
ظ…ط¯طھ ط¹ظ…ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھط´ ظˆ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¹طµط± ط§ظˆ  
22 - ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‡ ظƒظ‡ 57 ط³ط§ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ .(33)
ط³ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ 58 ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ طھط§ 37 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط§ 47 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظٹط³طھ . ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ظ‡ظ… ظ…ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ 11 ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯.(34)
24 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ط´ ط³ط§ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¬ط¯ط´ ط²ظٹط³طھ ظˆ ط¹ظ…ط±ط´ ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯.
ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ظ† ط§ظˆ 57 ط³ط§ظ„ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . 58 ط³ط§ظ„ ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ط¯طھ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆظ‰ 5 ط³ط§ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط§ظˆظ„ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ظٹط²ظٹط¯.(35)
25 - ط§ط±ط¨ظ„ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظˆظ„ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆع†ظٹط¯ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ . ظ¾ط³ ط¹ظ…ط± ط´ط±ظٹظپط´ 56 ط³ط§ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط´ط´ ط³ط§ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط¬ط¯ط´ â€چ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ 30 ط³ط§ظ„ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظپط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظپط§طھ ظ¾ط¯ط±ط´ 10 ط³ط§ظ„ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ 10 ط³ط§ظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ط¨ظ† ط®ط´ط§ط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط­ط±ط¨ ط¨ط§ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± 57 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯.
ط²ظٹط³طھظ†ط´ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ط¯ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ 7 ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ 7 ظ…ط§ظ‡ ظˆ 10 ط±ظˆط². ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ ظ‡ظ… 30 ط³ط§ظ„ ط²ظٹط³طھ . ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ‡ظ… 10 ط³ط§ظ„ . 10 ط³ط§ظ„ ظ‡ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط²ظٹط³طھ . ظ¾ط³ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¹ظ…ط± ط§ظˆ 57 ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط­ظ…ظ„ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¨ظˆط¯.
ط­ط§ظپط¸ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± طھظپ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ 55 ط³ط§ظ„ ظˆ 6 ظ…ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ .
ط³ظ¾ط³ ط§ط±ط¨ظ„ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط³ط§ط¨ ط¯ع†ط§ط± ط§ط®طھظ„ط§ظپظ†ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ‚طھ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ظ‚ظˆظ„ ط­ظ‚ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(36)
26 - ط·ط¨ط±ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط²ظٹط³طھظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط¬ط¯ط´ 6 ط³ط§ظ„ ظˆ 4 ظ…ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ط¯ط´ 29 ط³ط§ظ„ ظˆ 4 ظ…ط§ظ‡ ط²ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط¯ط± ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ 10 ط³ط§ظ„ ظˆ 10 ظ…ط§ظ‡ ط²ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ طŒ ط§ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…طھط´ ظƒظ‡ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظˆط¯طŒ 10 ط³ط§ظ„ ظˆ 6 ظ…ط§ظ‡ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط§ظˆ 57 ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… طŒ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط± ط±ط­ظ…طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط´طھط§ظپطھ . ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ 6 ظ…ط§ظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯.(37)
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ 
ط¯ظپط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ  
1 - ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ظٹط§ط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ظ„ظٹظ… ط¨ظ† ظ‚ظٹط³ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظˆط¯ظ… . ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ع¯ظپطھع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ظ† ! ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµطµ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ظپظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ظ‚ ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ طھط¬ظ‡ظٹط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظˆ ط­ظ†ظˆط· ظˆ ط®ط§ظƒط³ظ¾ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھط´ ط¢ط³ظˆط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط¨ظ‡ ظˆطµظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ع†ط§ط± ظپطھظ†ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ…ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط§ط¨ظˆط°ط± ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ظ†ط¯ظƒ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظˆظپط§ط¯ط§ط± ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ : ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ! ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ طھظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ . ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط§ظˆ ط¨ظپط±ط³طھ . ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ظ‚ظ†ظپط° ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط¹ظ…ط± ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯...ط› طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯...
ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھظˆ ط¯ط± ط³طھظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯ طھط§ ط¨ط§ طھظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ط¯! ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ظ‡ظ‰ ع¯ط±ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯. ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ظ†ظٹط² ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط³ط®ظ† ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡(ظٹط§ط¯ ط¬ط¯ط§ظ‡ طŒ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ع†ط³ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:(ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط¯ط±طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ط±طھط± ظˆ ظƒظˆع†ظƒطھط± ط§ط² ط¢ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯.(38)
2 - ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط±ط¯ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ظ…ط¸ط§ظ„ظ… ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظٹط§ظپطھ . ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±! ع†ط±ط§ ط­ظ‚ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ع¯ظپطھ : ط­ظ‚ ط´ظ…ط§ ع†ظٹط³طھ ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط§ظ„ط­ط³ظ† طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظپط¯ظƒ ظˆ ط­ظˆظ…ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ع¯ط´ظˆط¯ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط³ط¨ ظˆ ط´طھط±ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† طھط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظ†ط§ط²ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯:(ط­ظ‚ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط².(39)
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط¬ظˆط¹ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط­ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ (ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط®طھط±ط´ ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ! ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ… . ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ… . ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ط² طھظˆ. ظƒط§ط±ظƒظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط­ظٹط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ع¯ظ…ط§ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط±ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط³طھ ظٹط§ ط³ط±ط® ظ¾ظˆط³طھظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط± طھط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ طھظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ† ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ط±ط¶ ظپط¯ظƒ ظ†ط´ظˆظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ط¯. ط¹ظ…ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ع†ظٹط³طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طھظˆ ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ظ…ط­ظ…ط¯!طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ع¯ظپطھ : ظ†ط´ط§ظ†ظ… ط¨ط¯ظ‡ . ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯. ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط±ط§ ط²ط¯ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯.
ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ طھطµط±ظپ ط¢ظ† طŒ ط§ط³ط¨ ظˆ ط´طھط±ظ‰ ظ†طھط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ظپطھ : ط­ط¯ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ…ط´ط®طµ ظƒظ† . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط¯ظˆط¯ط´ ط±ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒط±ط¯. ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ظ… !(40)
3 - ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ط´ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط§ط³طھ . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¨ظٹط§طŒ ظ†ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ظ¾ط¯ط±طھ !
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ظ‚ط³ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ظ…ظ†ط¨ط± ظ¾ط¯ط± طھظˆط³طھ ظ†ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ† . ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظ¾ط¯ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ طں
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ظ‚ط³ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھع¯ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ. ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ†ظƒط±ط§ظ† ط­ظ‚ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط² ط®ط´ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆ ط´ط¯طھ ط¹ط°ط§ط¨ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ظˆط¯.
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ط¯ط±طھ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ط§ع¯ط± ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯. ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط®ط·ط§ط¨ ! ظƒط¯ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´ â€چ ط§ظ…ظٹط± ط³ط§ط®طھظ†ط¯. ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط§ظ…ظٹط± ط³ط§ط®طھظ‰ طھط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط­ط§ظƒظ… ط³ط§ط²ط¯. ط¢ظٹط§ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط´ظ…ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طں ظٹط§ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¢ظ† ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طھظˆ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ط³ظ„ط· ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ‰ . ط¨ط§ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ طھط§ظˆظٹظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ظ‰ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط·ط§ ظƒط§ط± ظˆ ط¯ط±ط³طھظƒط§ط± ظ¾ظٹط´ طھظˆ ظٹظƒط³ط§ظ† ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط³ط²ط§ظٹطھ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط¯ط¹طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط´ط¯طھ ط¨ط§ط² ط®ظˆط§ط³طھطھ ظƒظ†ط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ظ…ط± ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ظپط±ظˆ ط¢ظ…ط¯. ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط´ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ط®ظˆط§ط³طھ . ط­ط¶ط±طھ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯. ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط§ظ„ط­ط³ظ† ! ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط² ط¯ط³طھ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ! ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ط§ ظ…ط§ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ظˆط¨ط§ط´ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط¶ط¯ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط±ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط­ظƒظ…ظ‰ (ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±) ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¯ظٹظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط§ظˆط¨ط§ط´ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط®ظˆط¯طھ ط¬ط² ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط§ظˆط¨ط§ط´ â€چ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‰ . ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆط¨ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط´ظˆط±ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ط§ظ… طŒ ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯! طھظˆ ظ†ظ‡ ط²ظˆط¯ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ظپط±ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ط±ع¯ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط´ظپطھع¯ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ‰ . ط³ط®ظ†ظ… ط¨ط´ظ†ظˆ ظˆ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط´طھط§ط¨ ظ…ظƒظ† .
ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ†ط¯.
ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¯ط± ظ†ط³ط¨ طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط§ط² ط¢ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط®ط·ط§ط¨ ! ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط´ط§ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ظƒظ† طھط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ط² طھظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط§ظ„ط­ط³ظ† ! ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ ط§ط² ط®ط·ط§ط¨ ظˆ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¨ظ‡ .
ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ظ„ط­ط³ظ† ! ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط±ط§ ط§ط¯ط¨ ظƒظ† طھط§ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ظٹظ… ظ„ط؛ط²ط´ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط§ط¯ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ط¯ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² طھط±ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط®ط·ط§ط¨ ! ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط§ظ† ظƒظ† .
ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ظ…ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯. ط¨ط§ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظپط§ظ† ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظˆظپ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط´ط¯. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط­ظپطµ ! ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ط¨ط­ط« ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط² ظƒط´ظٹط¯!
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ظ…ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¨ط­ط« ظˆ ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ظƒط±ط¯طں
ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط®ط·ط§ط¨ ! ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ظ…ظ†ط§ظپظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ظ…ط§ظ‚طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… !
ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط®ط´ظ… ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط®ط·ط§ط¨ ! ع¯ظˆظٹط§ ط­ط±ظپ ظ…ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط®طھ . ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.(41)
4 - ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
طµط§ظ„ط­ ط¨ظ† ظƒظٹط³ط§ظ† ع¯ظپطھ : ع†ظˆظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ط­ط¬ط± ط¨ظ† ط¹ط¯ظ‰ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط±ظپطھ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯. ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط¬ط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ¾ط¯ط±طھ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طں
ع¯ظپطھ : ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒط´طھظٹظ… طŒ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹظ… .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظ†ط¯ظٹط¯. ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ! ط¢ظ†ط§ظ† ط®طµظ… طھظˆظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظ…ط§طŒ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظٹظ… طŒ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظپظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظٹظ… . ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط³ط²ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯طھ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³ طŒ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ†طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯طھ . ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظٹط¨ظ†ط§ظƒطھط± ظ†ط¯ظٹط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¹ظٹط¨ طھظˆ ظƒظ… ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ! ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ! ط¬ط² ظƒظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط²ظ‡ ظ…ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط®ظˆط¯ طھظٹط± ظ…ظٹظپظƒظ† ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ ظ‡ط¯ظپ طھظٹط± ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط§طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ط¯ظ‡ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طھظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ…ط±ظˆط¹ط§طµ ) ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپظƒط± طھظˆط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط®ظˆط¯طھ ط¨ط§ط´ ظٹط§ط±ظ‡ط§ ظƒظ† !(42)
ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ط± ظˆظ„ظٹط¯  
5 - ط¨ظ„ط§ط°ط±ظ‰ ط§ط² ط¹طھط¨ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹طھط¨ظ‡ طŒ ظ…ظٹط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط±ط§ظ‚ ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´ ط³طھظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ! ع†ط±ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ظ† ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ طھظˆ ظˆ ط¹ظ…ظˆظٹطھ ط­ظ‚ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯طŒ ط­ظ‚ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طں ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ظƒط§ط´ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط± طھظˆطŒ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. طھط§ ط¯ط³طھط§ظ†طھ ط¢ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ ط²ط¨ط§ظ†طھ ط¨ط®ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ„ط±ط²ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ط§ظپظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط§ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ظˆط³طھظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ .(43)
ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ط± ظٹط²ظٹط¯  
6 - ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¨ظٹظ†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط±ظپطھ . ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ط±ط§ط¨ ظ†ط´ط³طھ . ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط°ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ع¯ط± ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظˆظ‰ ط´ط±ط§ط¨ ط§ط² طھظˆ ظٹط§ط¨ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯. ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯. ع†ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ط¨ظˆظ‰ ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ط¹ط·ط± ظٹط§ظپطھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ طŒ ع†ظ‡ ط¨ظˆظ‰ ط®ظˆط´ظ‰ ! ط§ظٹظ† ع†ظٹط³طھ طں ظٹط²ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¹ط·ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظˆط´ظٹط¯. ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط·ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ†ظˆط´ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯! ط¨ظˆظ‰ ط´ط±ط§ط¨ ط¨ط± ط®ظˆط¯طھ ط¨ط§ط¯! طھظˆ ط¯ط± ع†ط´ظ… ظ…ظ† ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظٹط²ظٹط¯طŒ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ !
طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظ„ط°طھظ‡ط§ ظˆ ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ط·ط±ط¨ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… طŒ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‰ .
ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط§ط¬ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ
ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ط¯ط®طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„طھ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ظ…ظ‰ ط¬ظ†ط¨ظ‰ .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط®ط§ط´ ظƒظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ظ„ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ !(44)
7 - ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ط± ط®ظˆط¯ط´ â€چ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ‰ ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ط¨ع†ط±ط® طŒ ط¨ع†ط±ط® !
ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ظٹط§ ط¨ظ„ظ†ط¯طŒ
ط¨ط§ ظ‡ط± ظ…ط´ظƒظ„ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط± ط¨ط§ط± ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ط·ط§ظ‚طھظپط±ط³ط§ ظ…ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‰ !
ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط؛ظ… طŒ ط³ظˆظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨طھظˆظ„ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ طھظ†ط²ظٹظ„ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ† ظˆط­ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط¨ظ‰ ظ‡ظ…طھط§ط³طھ .
ط§ظ…ط±ظˆط² طھظˆ ط±ط§ ط§ظ‰ ط؛ظ… ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¹ط·ط§ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ظٹظ… ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ .(45)
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… 
ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ 
1 - ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط¨ظˆط· ظƒط±ط¯طŒ ط­ظˆط§ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯. ط¯ط± ط¬ط³طھط¬ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طھط§ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯. ط¨ظٹظ…ط§ط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط¯ظ„طھظ†ع¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط´ ط®ظˆظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯. ط³ط± ط¨ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¢ظٹط§ ط®ط·ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط³ط± ط²ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظˆط¨طھظ… ظƒط±ط¯ظ‰ طں ظ…ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ع¯ط´طھظ… ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط§ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ¾ظٹط´ â€چ ط¢ظ…ط¯طŒ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط±ط§ظٹظ… ط±ط® ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ! ط§ط² طھظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط³ط± ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط®ظˆظ† طھظˆ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ طھط§ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¢ط¯ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط¢ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ . ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط³طھ (ظ„ط¹ظ†طھ ط´ط¯ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظٹط§ظ† ). ط¢ط¯ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ! ظ¾ط³ ظ…ظ† ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طں ع¯ظپطھظ† ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ! ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ† . ط¢ط¯ظ… ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط§ط± ظ„ط¹ظ†طھط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط±ظپط§طھ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط­ظˆط§ ط±ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظٹط§ظپطھ .(46)
2 - طµط¯ظˆظ‚ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظˆط­ط¯ ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±ظ‰ ط¹ط·ط§ط± ط¯ط± ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ 352 ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط´ط§ط°ط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طŒ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¢ط±ط²ظˆ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط´ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ط±ط´ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط±ط§ ط°ط¨ط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط°ط¨ط­ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط§ظ…ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ طھط§ ط؛ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ط²ظٹط²طھط±ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ط¯ظ„ ظٹظƒ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط¯ظ„ط´ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظ‡ع¯ط°ط±طŒ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ‡ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط´ظˆط¯. ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ! ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ طھظˆ ظƒظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط± ط§ط² ط­ط¨ظٹط¨ ط®ظˆط¯طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ظ† ظ‡ظٹع† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ! ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط®ظˆط¯طھ ط±ط§طں ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ… ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط± ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط± طھظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط± ط§ط³طھ ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯طھ طں ع¯ظپطھ : ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ„ طھظˆ ط¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±طھط± ط§ط³طھ ظٹط§ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ† طں ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡طھط± ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ! ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط³طھظ… ظˆ طھط¬ط§ظˆط²طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط´طھظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±طŒ ظ…ط³طھظˆط¬ط¨ ط®ط´ظ… ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط¨ظ‰ طھط§ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظ„ط´ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط´ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ! ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‰ طھط§ط¨ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظپط¯ظٹظ‡ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ظ‰ طھظˆ ط¨ط± ظ¾ط³ط±طھ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ - ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¯ط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ - ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ طµط§ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط³ط§ط®طھظ… . ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: (ظˆ ظپط¯ظٹظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§(47) ظˆظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… .(48)
3 - ط·ط±ظٹط­ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ ظˆ ظٹظˆط´ط¹ ط¨ظ† ظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط´ ط¨ظˆط¯. ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظ…ط¯. ظƒظپط´ ط§ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط¯ ط¢ظ† ع¯ط³ط³طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط®ط§ط± ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ع¯ظپطھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط§ط² ظ…ظ† ع†ظ‡ ط³ط± ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ†ط¬ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط®ظˆظ† طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط§ط³طھ . ع¯ظپطھ : ظ‚ط§طھظ„ط´ ع†ظ‡ ظƒط³ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظˆ ظ„ط¹ظ† ط´ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طµط­ط±ط§ ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ظˆط§ط³طھ . ظ…ظˆط³ظ‰ ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒط±ط¯. ظٹظˆط´ط¹ ط¨ظ† ظ†ظˆظ† ظ‡ظ… ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظƒط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط´ط¯.(49)

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation