بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقتل امام حسین (علیه السلام ), جواد محدثى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ± -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ´ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ² -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ³ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ· -
 

 

 
 

ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )

ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ : ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ…
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط¬ظˆط§ط¯ ظ…ط­ط¯ط«ظ‰

- غ±غ· -


ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ط§ظ…  
111 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ…ط´ظ‚ ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط­ظ„ ظ‡ط¬ط±طھ ط¬ط¯ ظ…ط§ط³طھ . ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ظƒظ‡ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ظˆ ط¯ط±ط³طھظƒط§ط± ط§ط² ط´ط§ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظƒظ…ظƒ ظƒط§ط± ط¨ط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظپط±ط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ط´ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظˆ ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ط§ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط¨ط§ط´ط¯. ظˆظ„ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹط± ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ . ط¨ط§ ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ† ظˆ ظ‡ط± ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ† . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯.(424)
12 - ظپطھط§ظ„ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆ طھط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ظˆظ‰ . ظˆ ع†ظˆظ† ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط±ظپطھظ† ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط®ظ„ظˆطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯! ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±طھ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ . ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ظƒط§طھط¨ظ‡ ظƒظ† ظˆ ظ‡ط± ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ظ†ظˆظٹط³ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط§ط¹ط²ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط´ظٹط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط¨ط§ط´ط¯. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط¶ظˆ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط­ط§ط¬طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طھظˆظ‚ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط³ط®طھع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯. ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط·ط¨ظ‚ طھظˆطµظٹظ‡ ظٹط²ظٹط¯طŒ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¯ط§ط´طھ .(425)
ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ 
113 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط¨ط±. ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط´ظƒ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¹ط²ط§ظٹظ‰ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط² ط¨ط± ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط²ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ‡ظ… ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ…ط§طھظ… ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط¬ظ†ط§ط¨ ظƒظ„ط¨ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ع†ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯:
ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط´طھ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظٹظ… ط› ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯. طµط¯ط§ظ‰ ط¬ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ظ…ط³ظ„ط­ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯. ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط§ط² ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ†ط³ط¨ ظ‚ط±ظٹط´ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط¯ط´ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¬ط¯ظ‡ط§ط³طھ .(426)
114 - ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ . ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط«ظ„ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆط¶ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.
ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ع¯ظˆظٹط¯: ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ع¯ظˆطŒ ط§ظٹظ† ظپط±ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆط´ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط§ ط­ظ‚ظ‰ ط¨ط± ظ…ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯. ط¢ظٹط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط­ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظƒظ†ظ‰ طں ط²ظٹظ†ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظٹظˆط± ط¢ظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… . ط¯ط³طھط¨ظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ظٹط§ ط¯ط³طھط¨ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯. ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ†ط§ع†ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھظٹظ… : ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طھظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆط´ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط§ط³طھ . ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… .(427)
ط¬ط§ط¨ط±طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
115 - ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط¹ط·ظٹظ‡ ط¹ظˆظپظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ط¯ظٹظ… . ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظٹظ… ط¬ط§ط¨ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظپط±ط§طھ ط±ظپطھ ظˆ ط؛ط³ظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒط±ط¯. ظƒظٹط³ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط¹ط¯ (ط¹ط·ط±ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ) ط¨ظˆط¯. ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ط§ط´ظٹط¯. ط¨ط§ ظ‡ط± ع¯ط§ظ… ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‚ط¨ط± ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¯ط³طھ ظ…ط±ط§ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±. ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ… . ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظˆط´ ط±ظپطھ . ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ط¨ ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ… طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ! ط³ظ¾ط³ ع¯ظپطھ : ط¯ظˆط³طھ طŒ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ظˆط³طھط´ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طں! ط¨ط¹ط¯ ع¯ظپطھ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط±ع¯ظ‡ط§ظٹطھ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ط³ط± ظˆ ظ¾ظٹظƒط±طھ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط± ط³ط±ظˆط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ¾ظٹظ…ط§ظ† طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ظٹظ‰ ط› ظپط±ط²ظ†ط¯ ط³ط±ظˆط± ظ†ظ‚ظٹط¨ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط³ط±ظˆط± ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ظˆ ع†ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط؛ط°ط§ظٹطھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ . ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ظˆ ظ…ظ…ط§طھ ! ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظپط±ط§ظ‚ طھظˆ ظ†ط§ط®ط±ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظƒ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ع¯ط°ط´طھ ط®ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯! ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طھظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط±ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ‚ط¨ط± ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظٹط¯! ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط²ظƒط§طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ„ط­ط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯.
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظ…ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ظپطھظٹط¯ ط´ط±ظٹظƒ ط´ظ…ط§ظٹظٹظ… .
ط¹ط·ظٹظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ع¯ظپطھظ… : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط±ظٹظƒظٹظ… ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¯ط´طھظ‰ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ظƒظˆظ‡ ظپط±ط§ ط±ظپطھظٹظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ط¯ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط³ط± ط§ط² ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ط¯ط§ ط´ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ظٹطھظٹظ… ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ†ط§ط´ط§ظ† ط¨ظٹظˆظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طں
ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¹ط·ظٹظ‡ ! ط§ط² ط­ط¨ظٹط¨ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ â€چ ظƒط§ط± ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط±ظٹظƒ ط§ط³طھ .
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظ†ظٹطھ ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظٹطھ ظٹط§ط±ط§ظ†ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط¨ط¨ط±ظٹط¯. ع†ظˆظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¹ط·ظٹظ‡ ! ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆطµظٹطھظ‰ ط¨ظƒظ†ظ… طں ظپظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظپط± طھظˆ ط¯ظٹع¯ط± طھظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… . ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط± طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ†ط¯. ط¯ط´ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ط±طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒظ† ط› ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ„ط؛ط²ظ†ط¯طŒ ع¯ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® .(428)
ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡  
116 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¨ط´ظٹط± ط¨ظ† ط­ط°ظ„ظ… ع¯ظˆظٹط¯: ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ط± ط®ظˆط¯ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ط²ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¨ط´ظٹط±! ط®ط¯ط§ ظ¾ط¯ط±طھ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ط¹ط± ط¨ظˆط¯! ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط´ط¹ط± ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ طں ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط´ط§ط¹ط±ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط¯ظ… . ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ… : ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ! ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯. ط§ط´ظƒظ‡ط§ظٹظ… ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ„ع¯ط¯ ظƒظˆط¨ ط³ظ… ط§ط³ط¨ط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط¨ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ… : ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† ط§ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط´ظ…ط§ظٹظ… طŒ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ†طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط³ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط®ط±ط§ط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظƒظ†ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظٹع† ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ظٹع† ط±ظˆط²ظ‰ طھظ„ط®طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯.
ظƒظ†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† :
ظƒط³ظ‰ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ط±ظˆط±ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط¯ط› ط®ط¨ط±ظ‰ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ط§ط± ظƒظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ… ظƒط±ط¯. ط§ظ‰ ط¯ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ… ! ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ط´ظƒ ط¨ط±ظٹط²ظٹط¯ط› ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ظ„ط±ط²ظٹط¯ ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ط¯ظٹظ† ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھ طŒ ط¨ط± ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ظˆطµظ‰ طŒ ط§ظˆ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ ظ…ط§ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ ! ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط²ط®ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط®ظˆط¨ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ظٹط´طھط± ط²ط¯ظ‰ . طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ط®ط¯ط§ ط±ط­ظ…طھطھ ظƒظ†ط¯! ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ط¨ط´ظٹط± ط¨ظ† ط®ط¯ظ„ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظ… . ط§ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ط¬ط§ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ظˆظ‰ ط´طھط§ظپطھظ†ط¯. ط¨ط§ ط§ط³ط¨ طھط§ط®طھظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ… . ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط§ط³ط¨ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ… . ط§ط² ظ„ط§ط¨ظ‡ ظ„ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ… . ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط®ظ„ ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھط´ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط´ظƒظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ…ظٹط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯.
ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظˆ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ طµظ†ط¯ظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط°ط§ط´طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ†ط´ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط´ظƒط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯. طµط¯ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط´ظٹظˆظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆظ‰ طھط³ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط¶ط¬ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ط¯.
ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
(ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ† ظˆ ط±ط­ظٹظ… ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ظˆط² ط¬ط²ط§ ظˆ ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظپظ‡ظ… ط¨ط´ط± ط¯ظˆط± ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طŒ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ†ط¬ظˆط§ظ‡ط§. ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط± طھظ„ط®ظƒط§ظ…ظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظˆ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ طھظ„ط®ظ‰ ط­ظˆط§ط¯ط« ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط³طھط§ظٹظٹظ… .
ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ! ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ†طھط§ظ† ط´ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں ظƒط¯ط§ظ… ع†ط´ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط´ظƒ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ط¨ط§ط±ط¯طں ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھظˆط§ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ط› ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط¨ط§ ط§ظ…ظˆط§ط¬ط´ طŒ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط³طھظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ط¢ظپط§ظ‚ط´ طŒ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط¨ط§ ط´ط§ط® ظˆ ط¨ط±ع¯ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظƒط¯ط§ظ… ط¯ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ط³ظˆط²ط¯طں ظƒط¯ط§ظ… ع¯ظˆط´ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظˆ ط±ط®ظ†ظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ظƒط± ظ†ط´ظˆط¯طں
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ط§ ط¢ظˆط§ظ‡ ظˆ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ط§ ط§ط² ظ†ط³ظ„ طھط±ظƒ ظˆ ظƒط§ط¨ظ„ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط±ط®ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… . ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ظ†ظٹط§ظƒط§ظ† ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ط§ظٹظ† ط¬ط² ظٹظƒ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ†ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظ†ظٹط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ع¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط³ظپط§ط±ط´ â€چ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† . ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±طŒ ظپط¬ظٹط¹ ظˆ ط³ط®طھ ظˆ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒظ‰ ! ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: طµظˆط­ط§ظ† ط¨ظ† طµط¹طµط¹ظ‡ ط¨ظ† طµظˆط­ط§ظ† ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ع¯ظٹط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ظپظ„ط¬ ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ع¯ظٹط±طŒ ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ… ط¹ط°ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط´ط¨ظٹط§ظ†ظ‡ ط³ظ¾ط§ط³ط´ ع¯ظپطھ ظˆ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط­ظ…طھ ظپط±ط³طھط§ط¯.(429)
ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡  
117 - ظ†ظٹط² ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظƒظˆع† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ظˆظƒط±ط¯ط› ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ†ظˆط­ظ‡ ع¯ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط§ط² ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ… ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ط§ط؛ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ… ظƒظ†ظٹط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ‚ط´ط§ظ† ط¯ع†ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط´ظٹظپطھظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط´ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… طŒ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط²ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظˆط؛ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ط³ظ¾ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ… ظˆ ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ط§ظپطھ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط±ظ… ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ… ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظٹظ… . ع†ظ‡ ط´ط¨ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒط±ظ… ط®ظˆط¯ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ… ط±ط§ ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط­ط³ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط­ط±ظ…طھظ… ط±ط§ ظ¾ط§ط³ â€چ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط³ط­ط±ع¯ط§ظ‡ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ط²ظ‡ط§ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯.
ع†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط­ظپظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¢ط¨ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط´طھظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظپط¶ط§ظٹظ„ط´ط§ظ† ط¹ط·ط± ط¢ع¯ظٹظ† ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط¨ ظˆظپط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط±ط®طھظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ع¯ ظˆ ط¨ط§ط± ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط®ط¬ط³طھع¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ†ط­ظˆط³طھ ظ…ط±ط§ ط²ط¯ظˆط¯ظ†ط¯.
ع†ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ط¨طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظƒط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¢ظپط§طھ طŒ ط­ط±ط§ط³طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‚طµط±ظ‡ط§ ط§ط´ط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… ظˆ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… . ط¯ط± ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ظٹط§طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ط² ع¯ظٹط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط±ظˆظٹط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† طھظٹط± ط§ط¬ظ„ ظ…ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ظ‚ط±ط§ط± ظ‡ط¯ظپ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­ظƒظ… ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ط± ظ…ظ† ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ظٹط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط؛ط±ظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط¢ظ…ط§ط¬ طھظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط·ط؛ظٹط§ظ† ع¯ط´طھظ†ط¯ط› ط¨ط§ ظ‚ط·ط¹ ط³ط±ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظٹظ‡ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯طŒ ظ…ظ†ظ‚ط¨طھظ‡ط§ ط¯ط± ظپظ‚ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظٹظƒظٹظ‡ط§ ط¨ط§ ط²ظˆط§ظ„ ط§ط¹ط¶ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط®طھ ط¨ط±ط¨ط³طھ ظˆ ط¯ط§ظˆط±ظٹظ‡ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط¯...(430)
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ظ„ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظˆطµظپ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ط¨ظˆط¯.(431)
18 - ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ع†ظˆظ† ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط³ط±ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¬ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ¾ط°ظٹط± ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط³ط±طھظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ع†ط§ط± ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‰ ط³ط± ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط¬ط¯ظ…ط§ظ† ط®ط¨ط± ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط³ط§ط±طھ ط؛ط§ط±طھظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† طھظˆ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¹ط±ظٹط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظƒط§ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط´طھط±ط§ظ† ط³ظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ طھظ…ط§ط´ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ! ظƒط§ط´ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ط³ظٹط±طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظƒط§ط´ ط³ط±ع¯ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§طŒ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط±ط§طŒ ظ…ط§ ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ط§ظ† ط®ط³طھظ‡ ع†ط´ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ . ط§ع¯ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ طھط§ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ !ظ…ط§ ظ†ظˆط­ظ‡ ع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ...(432)
ط§ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ط¯ظˆ ط·ط±ظپ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ طµط¯ط§ ط²ط¯: ظٹط§ ط¬ط¯ط§! ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ! ط§ط´ظƒ ط²ظٹظ†ط¨ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ط´ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط´ظˆظ‚ط´ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ظˆط¯.(433)
ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡  
119 - ط§ط¨ظ† ظ†ظ…ط§ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط؛ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆ ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط± ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط§ظٹظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ط¨ط± ط³ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپظ‚ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط³ط±ظˆط±ط§ظ† طŒ ظˆط­ط´طھ ط¢ظ„ظˆط¯ (ظˆظ‰ ط¨ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ظˆ ظ…طھظˆظ†ظ‰ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط³ط§ظƒظ†ط§ظ†ط´ طŒ ط¨ظ‡ طھط±ط³ظٹظ… ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ â€چ ط´ط¯ظ† ظ…ظپط§ط®ط± ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ط؛طµظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط´ط¯).(434)
ط³ظٹط§ظ‡ظ¾ظˆط´ظ‰  
120 - ط¨ط±ظ‚ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ظ¾ط´ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ط±ظ…ط§ ظˆ ع¯ط±ظ…ط§ ط´ظƒظˆظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط± ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط§طھظ…ط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط؛ط°ط§ طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(435)
121 - ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ‡ظٹع† ط²ظ† ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ط³ط±ظ…ظ‡ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط®ط¶ط§ط¨ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ طھط§ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ط¯ظˆط¯ (ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط®طھ ظˆ ظ¾ط²) ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯.
ط§ط² ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ‡ظٹع† ط²ظ†ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط­ظ†ط§ ظ†ط¨ط³طھ ظˆ ط³ط±ظ…ظ‡ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط³ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط®طھط§ط±طŒ ط³ط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯.(436)
ظپطµظ„ ظ†ظ‡ظ… : ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… 
ظƒط±ط§ظ‡طھ ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
1 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط§ط±ط¯.(437)
ط¨ط±ظ‚ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط§ط´ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ط§ظ„ ظ…ع¯ط³ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط±ط²ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظƒظپظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯.(438)
ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ط¹ط± ط³ط±ظˆط¯ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ  
2 - ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ‚ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط§ط´ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± طµظˆط±طھط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط؛ط±ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¬ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط§ظƒظ† ط´ظˆط¯. ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ظ†ط¬ ظˆ ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط§ط´ظƒ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ظٹط²ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ طµط¯ظ‚ طŒ ط¬ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ط±ظ†ط¬ظ‰ ط¨ظƒط´ط¯ ظˆ ط§ط² طھظ„ط®ظ‰ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ط¢ظ† ط±ظ†ط¬ طŒ ط§ط´ظƒط´ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ظ†ط¬ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط² ط®ط´ظ… ط®ظˆط¯ ظˆ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط§ظٹظ…ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(439)
3 - ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط§ ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ع†ط´ظ…ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ظ„ ظ¾ط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ ط¯ط± ط¢ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط±ط²ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظƒظپظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯.(440)
4 - ظƒط´ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط´ط­ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ…ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط¹ظپط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¬ط¹ظپط±! ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ! ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¨ ط´ط¹ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ . ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ! ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ع¯ظˆ. ط´ط¹ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ†ط´ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط´ظƒظ‡ط§ ط¨ط± طµظˆط±طھ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¬ط¹ظپط±! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط§ظٹظ†ظƒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ طھظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظٹطھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ ظٹط§ ط¨ظٹط´طھط± ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ط§ظ‰ ط¬ط¹ظپط±! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ط­طھظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯. ط§ظ‰ ط¬ط¹ظپط±! ط¨ظٹط´طھط± ط¨ع¯ظˆظٹظ… طں ع¯ظپطھظ… : ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط³ط±ظˆط± ظ…ظ† . ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط³ط¨ط¨ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط±ط²ط¯.(441)
5 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظ…ظƒظپظˆظپ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ظ‡ط§ط±ظˆظ† طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ط®ظˆط§ظ† . ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط²). ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط´ط¹ط±: ط¨ط± ط¬ط³ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ع¯ط°ط± ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆ... ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط®ظˆط§ظ† . ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… . ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظٹط³طھ . طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… . ع†ظˆظ† ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ! ظ‡ط± ظƒط³ â€چ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ط³ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ط³ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ط³ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ط³ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ظ„ ظ…ع¯ط³ظ‰ ط§ط´ظƒ ط¯ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظˆ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(442)
6 - ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ط´ط§ط¹ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ! ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظٹظ… ط´ط¹ط± ط¨ط®ظˆط§ظ† . ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ . ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ع¯ط±ظٹط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… . ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ! ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ . ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ظ„ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ . ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط´ط¹ط± ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ‰ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ . ظ‡ط± ظƒط³ â€چ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ع¯ط±ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط± ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ .(443)
ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظƒط±ظٹط§ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ†  
7 - ط¯ظٹظ„ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظ…ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ع†ظ‡ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط¯ط´ظˆط§ط± ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ ط®ط¯ظ… ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ… . ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظٹظ… ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھط´ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ظˆ ظپط±ظˆط؛ ط¬ظ…ط§ظ„ط´ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظٹظ… طŒ طµظˆط±طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… طھط´ط¨ظٹظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… . ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھط´ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ… . ع†ظˆظ† ظ†ط´ط³طھظٹظ… طŒ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹط§ط´ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ط± ظƒظ… ! ظ¾ط§ط³ط® ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ . ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظˆط§ظ„ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظˆ ط±ظˆط´ظ† طھط±ظٹظ† ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ط´ ط§ط² ط؛ظٹط¨ظ‡ط§ ط­ظٹط±ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ط³ط¹ط¯! ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‚ ط¯ظٹط¯ظ† ط³ط±ظˆط±ظ…ط§ظ† . ظپط±ظˆط¯: ط³ظˆط§ظ„ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط¨ظ¾ط±ط³ ! ع¯ظپطھظ… : ط³ط±ظˆط±ظ… ! ط³ظˆط§ظ„ظ‡ط§ظٹظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط± ع†ط´ظ… ط¨ظ¾ط±ط³ - ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظƒط±ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³ظˆط§ظ„ظ‡ط§ظٹظ… ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯: ط³ط±ظˆط±ظ… !
ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! طھط§ظˆظٹظ„ (ظƒظ‡ظٹط¹طµ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط­ط±ظˆظپ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط؛ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط²ظƒط±ظٹط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ طھظپطµظٹظ„ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯. ط²ظƒط±ظٹط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¢ظ…ظˆط®طھ . ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط²ظƒط±ظٹط§ ظ†ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط­ط³ظ† ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ط´ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظپط± ط±ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ… ظƒط§ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ظ… ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظ‡ظٹط¹طµ طŒ ظƒط§ظپ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط§ط، ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط¹طھط±طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ط، ظٹط²ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³طھظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظٹظ† ط¹ط·ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ طµط§ط¯ طµط¨ط± ط§ظˆط³طھ .
ع†ظˆظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ط´ ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯.
ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯: ط¢ظٹط§ ط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ‰ طں ط¢ظٹط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…ط±ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ظ‰ طŒ ع†ط´ظ…ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط« ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ظˆط²ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظٹط§ط²ظ…ط§ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط؛ ط§ظˆ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظƒظ† طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¨ظٹط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ط¯ظˆط±ط§ظ† ط­ظ…ظ„ ظٹط­ظٹظ‰ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.(444)
ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡  
8 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط¨ظ† ظ„ظ‡ظٹط¹ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط·ظˆط§ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ ! ع¯ط±ع†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ظ‰ . ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ع¯ظˆ! ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‚ط·ط±ط§طھ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ع¯ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظƒظ†ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯. ع¯ظپطھ : ط¨ظٹط§ طھط§ ظ‚طµظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ ط¨ط§ط² ع¯ظˆظٹظ… (طھظپطµظٹظ„ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ظ…ط´ط§ط±ظƒطھ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط­ط¶ظˆط±ط´ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ظ† ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط§طھ ط§ظˆ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط¨ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ... ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 435 ع¯ط°ط´طھ طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ طھظƒط±ط§ط± ظ†ظٹط³طھ . ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯).
ظ†ظ‚ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھ ط¯ط³طھط´ ط®ط´ظƒ ط´ط¯. ظ†ظٹط² ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¯ط§ط±ط¯: ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط±ط¹ط¯ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظ…ط¯. طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹظ‡ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ظ† ظˆ ع†ظƒط§ع†ظƒ ط³ظ„ط§ط­ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ظˆ ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ظˆ ظƒط±ظˆط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط±ط¨ظٹظ† ط¢ظ…ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظˆ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…ظ… ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ع†ط³ط¨ط§ظ†ظٹط¯.(445)
9- ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط±ط¬ط¹طھ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯طŒ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظٹظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯. ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§طŒ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع†ط³ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ! ع†ط´ظ…ط§ظ† طھظˆ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆ ط±ظˆط´ظ† ع¯ط´طھ . ط­ظ…ط²ظ‡ ط´ظٹط± ط®ط¯ط§ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± ط³ظ…طھ ع†ظ¾ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ط­ط³ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط¶ط±طھ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ط³ط¯ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:(ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯(446)طŒ (ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظ†ظٹط² ظƒط§ط± ط¨ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط§ط´ ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط§ط² ط¨ظˆط¯(447). ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط­ط§ط³ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط§ط² ط§ط´ظƒ ط®ظٹط³ ط´ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط´ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظٹط§ط¯ ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظ†ع¯ط±ظٹط¯طŒ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ط¨ط§ط¯!(448)
ع¯ط±ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
10 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… . ظ¾ط³ط±ط´ â€چ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط­ط¨ط§ ع¯ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط± ط³ط§ط²ط¯ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط§ط² ظ‡ط± ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط²ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ط± ط³ط§ط²ط¯ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط±طھط§ظ† ط³ط§ط²ط¯ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط±طھط§ظ† ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط³ط± ظ¾ط±ط³طھ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ظˆ ظٹط§ظˆط±طھط§ظ† ط¨ط§ط¯! ع†ظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ طµط¯ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ! ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¨طµظٹط±! ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… طŒ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… . ط§ط¨ط§ ط¨طµظٹط±! ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¯ظˆط²ط® طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¨ظٹظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط²ط® ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظٹط¯طŒ ظٹط§ ط¯ظˆط¯ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ¾ط®ط´ ط´ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط²ط® ع¯ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط±ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ†ظٹط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¢ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¢ط±ط§ظ… ط´ظˆط¯. ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط´ظƒط§ظپظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط²ظ†ط¯. ط¨ط§ ظ‡ط± ظ‚ط·ط±ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط§ط³طھ . ع†ظˆظ† ط¢ظ† ظپط±ط´طھظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ط¨ط§ ط¨ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ع¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¨ظٹظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ†ط´ظˆط¯.
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¹ط±ط´ظٹط§ظ† ظ‡ظ… طھط¶ط±ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. طµط¯ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط®ط¯ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ظ…طھظ„ط§ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط³ط§ظƒظ†ط§ظ†ط´ ظ„ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯.
ع¯ظپطھظ… : ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ! ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¨طµظٹط±! ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں ظˆظ‚طھظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھ طŒ ع¯ط±ظٹط³طھظ… ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط³ط®ظ†ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ†ظ… ظ†ط¯ط§ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ظ…ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط±ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… . ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ‡ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ… ع¯ط±ظپطھ . ط¯ط± ط­ط§ظ„طھ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ… . ع†ظˆظ† ط¯ظٹط¯ظ… ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط¢ط±ط§ظ… ط´ط¯ظ… ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ظƒط± ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ظ†ط´ط¯.(449)
ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´  
11 - طµط¯ظˆظ‚ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط±ظ†ط¯: ط¢ط¯ظ… طŒ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ طŒ ظٹظˆط³ظپ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ... ظˆ ط§ظ…ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظٹط§ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯.
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط§ط¯ظ…ط§ظ†ط´ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ! ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ظˆظ‰ . ظپط±ظ…ظˆط¯:(ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯.(450) ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ… طŒ ط§ط´ظƒ ط¯ط± ع†ط´ظ…ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.(451)
12 - ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط§ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯. ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظ¾ط¯ط±طھ ع†ظٹط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط§ط«ط± ط¢ط°ظˆظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظپظ‚ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.(452)
13 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظٹط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ع¯ظپطھ : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ! ط¢ظٹط§ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡طھ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط¯طں ط­ط¶ط±طھ ط³ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ! ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¯ط± ظƒظ…طھط± ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط§ظ„ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : (ط§ظپط³ظˆط³ ط¨ط± ظٹظˆط³ظپ ! ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظٹظƒ ظ¾ط³ط± ط±ط§ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظˆط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± طھظ…ط§ظٹظ„ ط¯ط§ط±ظٹط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ظ„ظ… ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط¯.(453)
14 - ط§ط¨ظˆ ظ†ط¹ظٹظ… ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظ„ظٹظ„ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ط´ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ„ط§ظ…طھظ… ظ†ظƒظ†ظٹط¯. ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ظ†ع¯ طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… . ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط؛ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طں
15 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط±ظˆط² ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط´ط¨ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظپط·ط§ط±طŒ ع†ظˆظ† ط؛ظ„ط§ظ…ط´ ط¢ط¨ ظˆ ط؛ط°ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† طŒ ظ…ظٹظ„ ظƒظ† ! ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯. ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ ط§ط² ط§ط´ظƒ ط§ظˆ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط´ظƒ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ . ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ طھط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط؛ظ„ط§ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ طµط­ط±ط§ ط±ظپطھ . ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… . ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ط± ط³ظ†ع¯ ط³ط®طھظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ… . طµط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ‚ ظ‡ظ‚ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… . ط´ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط§ط± ع¯ظپطھ : ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ط§ ط­ظ‚ط§طŒ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط¨ط¯ط§ ظˆ ط±ظ‚ط§طŒ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط§ ظˆ طµط¯ظ‚ط§. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ظ…ط­ط§ط³ظ† ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط§ط´ظƒ ط¨ظˆط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ط¢ظٹط§ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡طھ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§طھ ظƒظ… ط´ظˆط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ! ط­ط¶ط±طھ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¯ط§ط´طھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ع†ط´ظ… ط§ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯. ط§ط² ط؛طµظ‡ ظ…ظˆظ‰ ط³ط±ط´ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظˆ ظƒظ…ط±ط´ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ع¯ط´طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯. ظ…ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظ‡ظپط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ… ظƒظ… ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ… ظƒط§ط³طھظ‡ ط´ظˆط¯طں(454)
16 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظˆظٹط¯:
ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ طھط§ ط¨ظٹظ… ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ظˆط¯. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¸ط±ظپ ط¢ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط¨ظ†ظˆط´ط¯. ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ظ¾ط± ط§ط² ط§ط´ظƒ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ â€چ ط´ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆ ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط´ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ…ط±طھ ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(455)
ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´  
17 - ط³ظٹط¯ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط¯ط±ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§طھط§ظ‚ظ‰ ط§ط² ظ¾ط´ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ط³ط§ظƒظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ط² ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظˆ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¬ط¯ط´ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.(456)
18 - ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ…ظ¾ط§ظ†ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¨ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ط§ط² طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¢ظ† ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظٹظ… ).(457)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation