بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ورزش در اسلام, حسین صبورى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     islam_varzesh_saboori_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     islam_varzesh_saboori_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     islam_varzesh_saboori_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     islam_varzesh_saboori_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط­ط³ظٹظ† طµط¨ظˆط±ظ‰

- غ¹ -


ط´ط¬ط§ط¹ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط¨ط± ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯.
ظ„ط§ ط§ط´ط¬ط¹ ظ…ظ† ظ„ط¨ظٹط¨(357)
ظ‡ظٹع† ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ظ‚ظ„ ظˆ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯طŒ ط´ط¬ط§ط¹ طھط± ظ†ظٹط³طھ .
ط¹ط¬ط² ظˆ ط¶ط¹ظپ(358)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ط´ظٹط§ط،طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¶ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… . ط§ع¯ط± ط¶ط¯ ط¢ظ† ط®ظˆط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط¨ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¶ط¯ ط¢ظ† ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ظˆ ط¶ط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط­ظƒظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆظ‰ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
طھط¹ط±ظپ ط§ظ„ط§ط´ظٹط§ط، ط¨ط§ط¶ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ط›
ط§ط´ظٹط§ طھظˆط³ط· ط¶ط¯ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ((ظ‚ظˆطھ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ))طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ((ط¶ط¹ظپ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ )) ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… .
ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ((ط¹ط¬ط² ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰)) ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ طµظپطھ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ظپظ‰ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ((ظ‚ط¯ط±طھ)) - ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ((ط¹ط¬ط²)) ط§ط³طھ - طµظپطھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ((ظ‚ط¯ط±طھ )) - ظƒظ‡ ظ‚ظˆطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ - ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظˆط±ط²ط´ طŒ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­طµظٹظ„ ظٹط§ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ â€چ ظˆط±ط²ط´ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط®ظˆط¨ ظˆ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط§ظƒظ†ظˆظ† طھظˆط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ع†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ((ط¹ط¬ط² ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰)) ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… :
((ط§ظ„ط¹ط¬ط² ط¢ظپط©(359)
ط¹ط¬ط² ظˆ ظˆط§ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¢ظپطھ ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .))
((ط§ظ„ط¹ط¬ط² ظ…ظ‡ط§ظ†ط©(360)
ط¹ط¬ط² ظˆ ظˆط§ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط­ظ‚ظٹط± ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط´ط¯ظ† ط§ط³طھ .))
((ط§ظ„ط¹ط¬ط² ط³ط¨ط¨ ط§ظ„طھط¶ظٹظٹط¹(361)
ط¹ط¬ط² ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط³ط¨ط¨ ط¶ط§ظٹط¹ ط´ط¯ظ† ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط§ط³طھ .))
((ط«ظ…ط±ط© ط§ظ„ط¹ط¬ط² ظپظˆطھ ط§ظ„ط·ظ„ط¨(362)
ط«ظ…ط±ظ‡ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¹ط¬ط² ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ .))
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط¬ط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط؛ظٹط¨طھ - ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ - ط¨ط§ط´ط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© ط¬ظ‡ط¯ ط§ظ„ط¹ط§ط¬ط²(363)
ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† طŒ ظƒظˆط´ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط¬ط² ط§ط³طھ .
ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… : ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط±طŒ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¶ط¹ظٹظپ طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ط±ظپط¹ ظ†ظ‚ط§ظٹطµ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط؛ط§ظپظ„ ط´ظˆط¯ط› ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ طŒ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ط§ط´ط§ظٹط³طھ ط®ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ط¹ط¬ط² ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ظ‚ط¯ط± ط§ظ† ظٹط²ظٹظ„ ط§ظ„ظ†ظ‚طµ ط¹ظ† ظ†ظپط³ظ‡ ظپظ„ظ… ظٹظپط¹ظ„(364)
ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ†ظ‚طµ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ط¹ط¬ط² ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط¹ط¬ط² ط¹ظ† ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظپط³ظ‡(365)
ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§طµظ„ط§ط­ (ظ†ظپط³ ) ط®ظˆط¯طŒ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط¬ط² ط§ط³طھ .
ط§ط¹ط¬ط² ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط¹ط¬ط² ط¹ظ† ط§ظƒطھط³ط§ط¨ ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط¹ط¬ط² ظ…ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¶ظٹط¹ ظ…ظ† ط¸ظپط± ظ…ظ†ظ‡ظ…(366)
ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظˆط³طھ ظٹط§ط¨ظ‰ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
طھط±ط³ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†
ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ((ط´ط¬ط§ط¹طھ ))طŒ((ط¬ط¨ظ† )) ظˆ طھط±ط³ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¢ظ† طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ((ط¬ط¨ظ†)) ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« طŒ طھط±ط³ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ . ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ طھط± ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط´ط¬ط§ط¹ طھط± ظ†ظٹط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط´ط®طµ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط´ط¬ط§ط¹ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ط¬ط§ط¹ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظ†ط¨ط§ط´ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¬ط¨ظ† ظˆ طھط±ط³ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ط§ظ„ط¬ط¨ظ† ظ…ظ†ظ‚طµط©(367)
طھط±ط³ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ظ†ظ‚طµ ظˆ ظƒط§ط³طھظ‰ ط§ط³طھ .))
ط§ظ„ط¬ط¨ظ† ط§ظپط© طŒ ط§ظ„ط¹ط¬ط² ط³ط®ط§ظپ(368)
طھط±ط³ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ط¢ظپطھ ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط³ظپط§ظ‡طھ ظˆ ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ظ‰ (ظٹط§ ط¶ط¹ظپ ) ط§ط³طھ .
ط§ط­ط°ط±ظˆط§ ط§ظ„ط¬ط¨ظ† ظپط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط± ظˆ ظ…ظ†ظ‚طµط©(369)
ط§ط² طھط±ط³ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯! ط²ظٹط±ط§ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ظ†ظ‚طµ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط±ط³ظˆطŒ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ط§ طھط´ط±ظƒظ† ظپظ‰ ط±ط§ط،ظٹظƒ ط¬ط¨ط§ظ†ط§ ظٹط¶ط¹ظپظƒ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ظ…ط±طŒ ظˆ ظٹط¹ط¸ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظ…ط§ ظ„ظٹط³ â€چ ط¨ط¹ط¸ظٹظ…(370)
طھط±ط³ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ط®ظˆظٹط´ ط´ط±ظٹظƒ ظ…ط³ط§ط²! ط§ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ظƒط§ط± (ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط´ظˆط±طھ )طŒ ط¶ط¹ظٹظپ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ (ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±) ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط²ط±ع¯ (ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±) ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط؛ظٹط¨طھ ط±ط²ظ…ظ†ط¯ظ‡ طھط±ط³ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط­ط¶ظˆط±ط´ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ط²ظ… ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ طŒ ط¨ظ‡طھط± ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ط§ ظٹط­ظ„ ظ„ظ„ط¬ط¨ط§ظ† ط§ظ† ظٹط؛ط²ظˆ ظ„ط§ظ†ظ‡ ظٹظ†ظ‡ط²ظ… ط³ط±ظٹط¹ط§(371)
ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ط³ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ (ظˆ ط¬ط§ظٹط²) ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¬ظ†ع¯ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط²ظˆط¯ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظˆ ط¨ط§ طھط¶ط¹ظٹظپ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط³ط§ظٹط± ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯).
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ†ظٹط² ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ظ…ظ† ط§ط­ط³ ظ…ظ† ظ†ظپط³ظ‡ ط¬ط¨ظ†ط§ ظپظ„ط§ ظٹط؛ط²(372)ط›
ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ط®ظˆط¯ط´ ط§ط­ط³ط§ط³ طھط±ط³ ظ†ظ…ظˆط¯ (ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ†ط±ظˆط¯ ظˆ) ظ†ط¬ظ†ع¯ط¯.))
ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†
ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ظˆط§ط¹ط¸ ظƒط§ط´ظپظ‰ طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ‚ط±ظ† ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¯ظ‡ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظٹظƒ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط¯:
((ط§ع¯ط± ظ¾ط±ط³ظ†ط¯: ظƒظ‡ ط±ط§ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ طں ط¨ع¯ظˆظ‰ : ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ طµظپطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
ط§ظˆظ„ : طھط±ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ (ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ‰ ط®ط´ظٹطھ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظپطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ظ‚ظˆظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ظ†ط´ط± ط§ط³طھ )ط›
ط¯ظˆظ… : ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ط² ط´ط±ط¹ ط›
ط³ظˆظ… : طھظ† ظ‚ظˆظ‰ ط›
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط´ ط›
ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¯ظ„ ط¯ظ„ظٹط± (طھظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¸ط±ظپظٹطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط±ظپ ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط±ط´طھ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ظƒظˆط±ظ‡ ط¯ط± ظ†ط±ظˆط¯ ظˆ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ â€چ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط³ط¨ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¢ط³ظٹط¨ ط±ط³ط¯)ط›
ط´ط´ظ… : ظپط±ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ ط›
ظ‡ظپطھظ… : طµط¨ط±ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط›
ظ‡ط´طھظ… : ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط›
ظ†ظ‡ظ… : طھظ„ط§ط´ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط§ظٹظ… ط›
ط¯ظ‡ظ… : ط®ظ„ظ‚ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط›
ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ظ† ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ظˆ ط³طھط± ط¹ظˆط±ط§طھ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ .
ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆط§ظ… .))(373)
ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ†
ظ†ظ‚ط´ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ظ…ط«ط¨طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ . ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ â€چ ط¨ط± ط¢ظ†ظٹظ… طھط§ ط§ظ„ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط­ط³ظ† ط®طھط§ظ… ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… طŒ طھط§ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ظ†ط·ط¨ظ‚ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط§ظ„ع¯ظˆ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… طŒ ط§ط¯ط¨ طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ طھط®طµطµ ط±ط²ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ طŒ ط­ط¶ظˆط± ظ…ط¯ط§ظˆظ… ط¯ط± ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ ط­ظ‚ ط¨ط± ط¶ط¯ ط¨ط§ط·ظ„ طŒ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¸ط§ظ„ظ… طŒ ط±ظ‚طھ ظˆ ط¯ظ„ ط³ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† طŒ ط­ظ‚ ط¬ظˆظٹظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط­ظ‚ ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±طŒ ط¹ظپظˆ ظˆ ع¯ط°ط´طھ طŒ ظƒط§ط± ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ط³ظٹط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط³ط±ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط³ط±ظ…ط´ظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ ط¬ظˆطŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط±ظ‡ط¨ط± طھظ‚ظˆط§ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¬ط§ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ† ط±ظ‡ط¨ط± ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظˆ ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ط¨ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھط§ط± ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط§ط¨ط¹ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط±طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظ„ط§طھظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ط¬ظˆط§ط¯ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… . ظˆظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط¯:
((ط¹ظ„ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط·ظپظ„ظ‰ ظٹطھظٹظ… ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ط¨ط±ط¯طŒ ط²ظˆط±ع¯ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط³ظ„ط·ظ‡ ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† ط·ط§ط؛ظˆطھ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ظ„ط§ظˆط±ط§ظ†ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ط®طھ ط¯ظ„ظ‰ طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط§ط²ظˆ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¹ط¸ظ…طھ ط±ظˆط­ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ((ط±ط¯ظ„ظپ ط²ط§ظٹع¯ط± ط¢ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ )) - ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط±ط§ظپطھط®ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ - ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ط§ط³طھ ...))(374 )
ظˆظ‰ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ„ع¯ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
((ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆ ط²ظˆط±ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¯ط³طھ ظˆ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط¯ط± ظƒط§ط± ظˆط±ط²ط´ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ط´ط§ظ† ظˆ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ظˆ ط­طھظ‰ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆط±ط²ط´ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.))(375)
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط³ظ…
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ† طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ‘طھ
ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظٹظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ط¯ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ طھط­ظ‚ظٹط± ظ†ظٹط³طھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط¨ط²ط§ط± طھظƒط§ظ…ظ„ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ . طھط­ظ‚ظٹط± ط¨ط¯ظ† طŒ ط¯ط± ط­ظƒظ… طھط­ظ‚ظٹط± ط´ط®طµظٹطھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط³طھظˆط¬ط¨ ظƒظٹظپط± ظˆ ظ‚طµط§طµ ط§ط³طھ .(376)
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ طŒ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط§ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط³ظ†طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ…ظ„ظˆظ‘ ط§ط³طھ . ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ طŒ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ طھظ†ع¯ط§طھظ†ع¯ظ‰ ط¨ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظƒظ„ظ…ظ‡ ((ظˆط±ط²ط´ )) ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ((طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ )) ط¹ط·ظپ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ((ظˆط±ط²ط´ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ .))
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ((ط§ظٹط¬ط§ط¯طŒ طھظ‚ظˆظٹطھ ظˆ ظٹط§ ط­ظپط¸ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ )) ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط²ظٹط§ظ† ط¢ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط´ط§ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ط´ ط¯ط± ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظ‚ظ„ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ط¬ظ‡طھ ط­ظپط¸ طµط­طھ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ط¨ط¯ظ† ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط°ظٹظ„ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„طµط­ط© ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ†ط¹ظ…(377)
طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ط¹ظ…طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¹ط¬ط¨ ظ„ط؛ظپظ„ط© ط§ظ„ط­ط³ط§ط¯ ط¹ظ† ط³ظ„ط§ظ…ط© ط§ظ„ط§ط¬ط³ط§ط¯(378)
ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط­ط³ظˆط¯ط§ظ† ط¯ط± ظپظƒط± ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط³ط®طھ ط¯ط± ط´ع¯ظپطھظٹظ… .(379)
ظˆ ط§ظ† ظ„ط¨ط¯ظ†ظƒ ط¹ظ„ظٹظƒ ط­ظ‚ظ‘ط§(380)
ط¨ظ‰ ط´ظƒ ط¨ط¯ظ† طھظˆ ط¨ط± طھظˆ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ (ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ).
ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ‰ ط®ظٹط± ظˆ ط§ط­ط¨ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ط¹ظٹظپ(381)
ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ظ† ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¶ط¹ظٹظپ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ طھط± ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ط§ط±ط²ط´ ط§طµظٹظ„ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯طŒ ظ‚ظˆطھ ظ…ط¯ ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط§ط±ط²ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظˆط³طھ . ط¶ط¹ظٹظپ طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط´ط®طµ ط¨ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ط§ط§ط±ط²ط´ طھط± ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ظٹط§ط³ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط·ط±ط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ† ط§ظƒط±ظ…ظƒظ… ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طھظ‚ظٹظƒظ…(382)
ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§طŒ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§طھظ‚ظˆط§طھط± ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظپط±ط¶ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ†ظٹط² ظٹظƒط³ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط´ط®طµ ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ‚ظˆطھ ط±ط§ ط¨ط§ ط²ط­ظ…طھ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظƒط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ع¯ط± ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظˆ ط­ط§ظ„طھ ((ظ‚ظˆظ‰)) ظˆ ((ط¶ط¹ظٹظپ)) ظپط±ط¶ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظƒظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¶ط¹ظٹظپ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظٹط³طھط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظپظƒط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھط­ظ…ط§ظ… ظˆ ظ†ط¸ط§ظپطھ طŒ ظ…ط³ظˆط§ظƒ ط²ط¯ظ† طŒ (طھط´ظˆظٹظ‚ ط¨ظ‡ ) ظƒظ… ط®ظˆط±ظ‰ طŒ (ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط²) ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ طŒ ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… طŒ ط®ظˆط§طµ ع¯ظٹط§ظ‡ط§ظ† طŒ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط³ط§ظٹط± ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(383)
ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط­ظپط¸ طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظˆط§ط¬ط¨ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھظ‰ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¶ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طھط±ظƒ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ طŒ ظƒط§ط± ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط­ط±ط§ظ… ظ…ط¨ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¹ط¯ظ… ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط´ ط¬ط² ط¨ط§ ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ (ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ط´ط±ظˆط¨ط§طھ ط§ظ„ظƒظ„ظ‰ ) ظ…ط¯ط§ظˆط§ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ طھط¬ظˆظٹط² ظ¾ط²ط´ظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ظ‡ط§ ط¬ظ‡طھ ظ…ط¯ط§ظˆط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ„ط·ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¹ط¶ظˆظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ط³ظٹط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط´ â€چ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.
ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط±طŒ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ظ†ط­ظˆظ‡ ط¢ظ…ظٹط²ط´ طŒ طھط؛ط°ظٹظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ط§ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ظ‚طµ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظ†ظˆط²ط§ط¯ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ طŒ ظ‚ظˆظ‰ طŒ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط¨ط§ظ‡ظˆط´ ط¨ط§ط´ط¯.(384)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط´ظٹط± ظ…ط§ط¯ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط؛ط°ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆط²ط§ط¯ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒ ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط± ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ طھط§ ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ظ‡طھط± ط±ط´ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظˆط´ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظ…طµظˆظ† طھط± ط¨ط§ط´ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‡ط± ع†ظٹط² ط²ظٹط§ظ† ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط³ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ„ط·ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ طھط­ط±ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظƒظ„ ظ…ط¶ط± ط­ط±ط§ظ… ط›
ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¶ط±ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .(385)
ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
((ط¬ط§ظ‰ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط­ظپط¸ ظˆ ط±ط´ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¬ط³ظ… ط§ط³طھ . ط¹ظ„طھ ط­ط±ظ…طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط±طŒ ظ…ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ط¯ظ† ط§ط³طھ . ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ‘ظ…ط§طھ ظپظ‚ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ طھط­ط±ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط³ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¶ط±ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ظٹظƒ ط§طµظ„ ظƒظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپظ‚ظ‡ط§ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط±ط² ط¨ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط³ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¶ط± ط§ط³طھ - ظˆظ„ظˆ ظ‡ظٹع† ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط³ظ†طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ - ظ‚ط·ط¹ط§ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ط¹طھط¯ط¨ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط؛ظٹط±ظ…ط¹طھط¯ط¨ظ‡ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظƒظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظٹط³طھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط­ط±ط¬ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طھط­ط±ظٹظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظٹط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: طھط±ظƒط´ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظٹظƒ ع†ظٹط²ظ‰ ط²ظٹط§ظ†ط´ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط·ط¹ط§ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ...))(386)
((ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط§ظ…ط± ظˆط§ط¬ط¨ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ) ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ظ…ط¶ط± طھط´ط®ظٹطµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ طھظƒظ„ظٹظپ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط§ظ‚ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯. ظ‡ط± ط§ط¹طھظٹط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ظ…ط¶ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ . ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط³ظ†ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط¯ظ† ظˆط¶ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .))(387)
((ط¯ط± ط³ظ†طھ طŒ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظپظ„ط§ظ† ظ…ظٹظˆظ‡ ظٹط§ ظپظ„ط§ظ† ط³ط¨ط²ظ‰ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظپظ„ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط± ط³ظ†طھ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ظƒ ظٹظƒ ط­ط±ط§ظ… ظٹط§ ظٹظƒ ظ…ط³طھط­ط¨ ظˆ ظٹط§ ظٹظƒ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ طŒ ط²ظٹط§ط¯ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظٹط§ ظ…ظپظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ظٹط§ ظ…ظپظٹط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³طھ . ظپظ„ط§ظ† ع†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ .))(388)
ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ط¨ط¯ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¬ط²ط، ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط­ظ…ط²ظ‡ ط«ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ… ط§ط¹ط·ظ†ظ‰ ط§ظ„ط³ط¹ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط±ط²ظ‚ ... ظˆ ط§ظ„طµط­ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ط³ظ… ظˆ ط§ظ„ظ‚ظˆظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ط¯ظ†(389)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯! ظˆط³ط¹طھ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ... ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¯ط± ط¬ط³ظ… ظˆ ظ‚ظˆطھ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ط§!
ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط®ظ„ط§طµظ‡ طŒ ط§ط±ط²ط´ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¢ظ† ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط§ط² ظ†ظ‚طµ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¯ظˆط± ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯.(390)
ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ظ…ط­ظ…ط¯ط¨ط§ظ‚ط± ط­ط¬طھظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط¯:
((ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ طھظ† ظˆ ط¨ط¯ظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ط´ط®طµ ط¨ط±ط§ظ‰ طھطµط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط¨ظˆطھ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†طµط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ط³ظ… ظˆ ط¨ط¯ظ† ظƒط§ظ…ظ„ طھط± ظˆ ظ…ط¹طھط¯ظ„ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¹طµط± ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظ‡ظˆط´ طھط±ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.))(391)
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظپظˆظ‚ طŒ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ…ظƒطھط¨ ظˆ ط¢ظٹظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ طµط­طھ طŒ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ ط´ط§ط¯ط§ط¨ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط±ظˆط´ظ† طھط± ط´ط¯ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ ط³ظٹط±ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط³ظ† ط®طھط§ظ… ظ…ط¨ط­ط« طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )طŒ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ((ظ…ظ† ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… )). ط§ظٹظ† ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظٹظƒ ط±ظ‡ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ„ ط´ط®طµظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط§ط،ظٹظٹط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆط±ط²ط´ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط› ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:((ظ…ظ† ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھظ… ))طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط­ط±ظپظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط±ط³ظ…ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طھط§ ط³ظ† 88 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¯ظٹط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظٹط±ظ‡ ط±ط§ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ† طھط­طھ ط¹ظ…ظ„ ط¬ط±ط§ط­ظ‰ (ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ„طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ†ط¬ط± ط´ط¯) ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط®طھطµط§ط±طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط؛ط°ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… :
طھط؛ط°ظٹظ‡
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¨ط§ط­ط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظˆط±ط²ط´ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ† ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ((طھط؛ط°ظٹظ‡ )) ط§ط³طھ . ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط§ طھط؛ط°ظٹظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط®ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ظٹظƒ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ â€چ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² طھط؛ط°ظٹظ‡ ط®ظˆط¨ ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ (ظ†ظ‡ ط²ظٹط§ط¯) ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھط؛ط°ظٹظ‡ ط®ظˆط¨ ظˆ طµط­ظٹط­ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط§ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ„ط§ط²ظ… طھط±.
ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¬ط³ظ… - ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط±ظˆط­ - ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط§ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± طھط؛ط°ظٹظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط§ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط³ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط²ظٹط§ظ† ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط­ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط±ط§ظƒظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¨ط§ط­ ظٹط§ ظ…ط³طھط­ط¨ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¹ط¯ظ… ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… طŒ ط¬ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² طھط¬ظˆظٹط² ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط±ط§ - ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظپظٹط¯ ط§ط³طھ - ط¨ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ظ„ط؛ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظٹط² ط§ع¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط²ظٹط§ظ† ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ظ„ظ… ظٹط¨ط­ ط§ظƒظ„ط§ ظˆ ظ„ط§ ط´ط±ط¨ط§طŒ ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†ظپط¹ط© ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط­ طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹط­ط±ظ… ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط¶ط±ط± ظˆ ط§ظ„طھظ„ظپ ظˆ ط§ظ„ظپط³ط§ط¯طŒ ظپظƒظ„ ظ†ط§ظپط¹ ظ…ظ‚ظˆ ظ„ظ„ط¬ط³ظ… ظپظٹظ‡ ظ‚ظˆط© ظ„ظ„ط¨ط¯ظ† طŒ ظپظ‡ظˆ ط­ظ„ط§ظ„(392)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‡ظٹع† ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظٹط§ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ط¨ط§ط­ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ†ظپط¹طھ ظˆ طµظ„ط§ط­ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظٹط§ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طھظ„ظپ (ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ) ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظˆ (ط²ظٹط§ظ†ظ‰ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ â€چ ظ‡ط± (ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ) ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط³ظ… طŒ ظƒظ‡ (ط¨ط§ط¹ط« ) طھظ‚ظˆظٹطھ ط¨ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ط­ظ„ط§ظ„ (ط´ط¯ظ‡ ) ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ طھط؛ط°ظٹظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط¸ط± ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپظ„ظٹظ†ط¸ط± ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ„ظ‰ ط·ط¹ط§ظ…ظ‡(393)
ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ (ظ†ظٹظƒ ) ط¨ظ†ع¯ط±ط¯ (ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ط¯ظ‡ط¯).
ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ„ط³ط§ظ† ط§ظ…ط±طŒ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظ…ظ†ظˆط§ ظƒظ„ظˆط§ ظ…ظ† ط·ظٹط¨ط§طھ ظ…ط§ ط±ط²ظ‚ظ†ط§ظƒظ… ظˆ ط§ط´ظƒط±ظˆط§ ظ„ظ„ظ‘ظ‡(394)
ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ! ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ (ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ) ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†طµظٹط¨ ط´ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯ ظˆ ط´ظƒط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ط±ظٹط¯.
ظˆ ظƒظ„ظˆط§ ظ…ظ…ط§ ط±ط²ظ‚ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ط§ ط·ظٹط¨ط§ ظˆ ط§طھظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡(395)
ظˆ ظ‡ط± ع†ظٹط² ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط´ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯ ظˆ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط³ط§ط²ظٹط¯.
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظƒظ„ظˆط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط·ظٹط¨ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ظ„ظˆط§ طµط§ظ„ط­ط§(396)
ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ! ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ (ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ ) طھظ†ط§ظˆظ„ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹط¯.
ط¨ط§ طھط§ط،ظ…ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظƒط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط¬ط§ظ„ط¨ظ‰ ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯... ظˆ ط´ظƒط± ظƒظ†ظٹط¯))طŒ((ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯... ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط³ط§ط²ظٹط¯))طŒ((ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯... ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹط¯)). ط´ظƒط± ظƒط±ط¯ظ† طŒ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ط¨ط± ((ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ طھط؛ط°ظٹظ‡ طµط­ظٹط­ ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ )) ظ…طھط±طھط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ طھط؛ط°ظٹظ‡ طŒ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ‚ظˆط§ظ… ط¨ط¯ظ† ط§ط³طھ .(397)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ طŒ ط®ط¯ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظپظٹط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظٹط³ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط؛ط°ظٹظ‡ (ط®ظˆط¨ظ‰ ) ط¯ط± ظƒط§ط± ط¨ط§ط´ط¯. ظˆط±ط²ط´ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ظ…ط³طھط«ظ†ط§ ظ†ظٹط³طھ ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ طھط؛ط°ظٹظ‡ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط¬ط³ظ… ظ…ظپظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط³ط±ط§ظپ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ط› ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ…ط§ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط­ط¯ظٹط« ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯:
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ظٹط³ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط§ط،ظƒظˆظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظˆط¨ ط³ط±ظپ ظˆ ط§ظ† ظƒط«ط±(398)
ط¯ط± ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ظپ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹظ†ط¨ط؛ظ‰ ظ„ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ط§ظ† ظ„ط§ظٹط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط¨ظٹطھظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط·ط¹ظ… ظپط§ظ†ظ‡ ط§ط¹ط² ظ„ظ‡ ط›(399)
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† طŒ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± (طھط؛ط°ظٹظ‡ ) ط¨ط§ط¹ط« ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط´ط¯ظ† (ظٹط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ† ) ط§ظˆط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
طھط±ظƒ ط§ظ„ط¹ط´ط§ط، ط®ط±ط§ط¨ ط§ظ„ط¨ط¯ظ† ط›(400)
ط´ط§ظ… ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ† (ظ…ظˆط¬ط¨ ) ط®ط±ط§ط¨ ط´ط¯ظ† ط¨ط¯ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
طھط±ظƒ ط§ظ„ط¹ط´ط§ط، ظ…ظ‡ط±ظ…ظ‡ ط›(401)
ط´ط§ظ… ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ† (ظ…ظˆط¬ط¨ ) ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ ط®ظˆط±ط¯ع¯ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظˆ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† طھط±ظƒ ط§ظ„ط¹ط´ط§ط، ظ†ظ‚طµطھ ط¹ظ†ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ ظˆ ظ„ط§طھط¹ظˆط¯ ط§ظ„ظٹظ‡ ط›(402)
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظƒط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط² ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط´طھ .
ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¶ط±ظˆط±طھ طھط؛ط°ظٹظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط´ط§ظ… طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طھط؛ط°ظٹظ‡ ط®ظˆط¨ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ†ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظٹظƒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… طµظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظˆط§ط¬ط¹ظ„ ط§ظˆط³ط¹ ط±ط²ظ‚ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط°ط§ ظƒط¨ط±طھ طŒ ظˆ ط§ظ‚ظˆظ‰ ظ‚ظˆطھظƒ ظپظ‰ ط§ط°ط§ ظ†طµط¨طھ ط›(403)
ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ط§ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ طŒ ظˆ ظپط±ط§ط® ‌طھط±ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط§طھ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ¾ظٹط±ظ‰ طŒ ظˆ ظ‚ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظ†ط¬ ط§ظپطھط§ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ !
ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¢ظٹظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط·ط¨ ظˆ ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¢ظ† ط¬ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط·ط¨ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط·ط¨ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ (طµ ) ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(404)
ط¬ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط·ط¨ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ط¯ط± ط§ط؛ظ„ط¨ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط³ط¹ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ طµط­ظٹط­ طµظˆط±طھ ع¯ظٹط±ط¯. ظ¾ظٹط´ ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ طŒ ط¹ظˆط§ط±ط¶ ط²ظٹط§ظ† ط¢ظˆط± ط¬ظ†ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯. طھظˆط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط¯ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… :
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ط±ظ†ط¬ظˆط± ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط§ ظٹظ…ظ†ط¹ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظˆظٹظ‚ طں ظپط§ظ†ظ‡ ظٹظ†ط¨طھ ط§ظ„ظ„ط­ظ… ظˆ ظٹط´ط¯ ط§ظ„ط¹ط¸ظ… ط›(405)
ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظˆظٹظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ع¯ظˆط´طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ط±ط§ ظ…ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظƒظ„ظˆط§ ط§ظ„ط«ظˆظ… ظپط§ظ†ظ‡ ط´ظپط§ط، ظ…ظ† ط³ط¨ط¹ظٹظ† ط¯ط§ط،ط›(406)
ط³ظٹط± ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط± ط´ظپط§ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظپط±ط¯ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط³ظٹط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظƒظ† ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظƒظ„ط§ط³ ط¯ط±ط³ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظˆظ‰ ط¨ط¯ ظˆ ط²ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ط²ط±ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
طھط¯ط§ظˆظˆط§ ط¨ط§ظ„ط«ظˆظ… ظˆظ„ظƒظ† ظ„ط§ طھط®ط±ط¬ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ط›(407)
ط¨ط§ ط³ظٹط± ظ…ط¯ط§ظˆط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط±ظˆظٹط¯!
ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ طھط؛ط°ظٹظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµط­ط¨طھ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط´ظٹط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ†ط§ظ… ط§ط¨ظˆط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ طŒ ظپظ‚ط· ط¯ط± ط¯ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط«ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ط§ط¨ظˆط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±طŒ ط¬ 65 ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯:
((ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط¯ظˆط§ط¬ظ† ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ظ…ط±ط؛ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† .))
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظ¾ظ†ط¬ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 1-47).
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ظˆط­ظˆط´ ظˆ ط§ظ„ط³ط¨ط§ط¹ ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆط§ط¬ظ† ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ط§ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆط­ط´ظ‰ ظˆ ط¯ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط§ط² ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط± ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³ظ‡ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 48-91.)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„طµظٹط¯ ظˆ ط§ظ„ط°ط¨ط§ظٹط­ ظˆ ظ…ط§ظٹط­ظ„ ظˆ ظ…ط§ ظٹط­ط±ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظٹظˆط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ طµظٹط¯ ظˆ ظƒط´طھظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆ ط؛ظٹط± ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طŒ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ظٹط§ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظ‡ط´طھ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 92- 331).
ط§ط¨ظˆط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±طŒ ط¬ 66 ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯:
طھطھظ…ظ‡ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„طµظٹط¯ ظˆ ط°ط¨ط§ط¦ط­ ط›
طھطھظ…ظ‡ ط§ط¨ظˆط§ط¨ طµظٹط¯ ظˆ ظƒط´طھظ†ظ‰ ظ‡ط§.
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 1- 107)
((ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ظ†ط¨ط§طھط§طھ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ع¯ظٹط§ظ‡ط§ظ† .))
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظ‡ظپط¯ظ‡ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 108- 198.)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط¨ظ‚ظˆظ„ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط³ط¨ط²ظٹط¬ط§طھ .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± 21 ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 199- 245)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط­ط¨ظˆط¨ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§.
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط´ط´ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 225- 267)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ظ…ط§ ظٹط¹ظ…ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط¨ظˆط¨ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط§ط² ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³ظ‡ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 268- 284).
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط­ظ„ط§ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ظˆط¶ط§طھ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط±ط´ظ‰ ط¬ط§طھ .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط´ط´ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 285- 311).
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ„ط§ظƒظ„ ظˆ ظ„ظˆط§ط­ظ‚ظ‡ط§ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¢ط¯ط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ظ…ظ„ط­ظ‚ط§طھ ط¢ظ† .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± 25 ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 312- 444)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط§ط´ط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط­ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ…ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ„ط´ط±ط¨ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 455- 481)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط§ط´ط±ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¸ط±ظˆظپ (ط¢ظ† ظ‡ط§).
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظ¾ظ†ط¬ ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 482- 554)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط¬ 17 ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯:
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط§ط·ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط­ظ‡ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط­ .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± 139 ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 2- 185)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط§ط´ط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط­ظ‡ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط­ .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± 35 ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 186-221)
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط§ط´ط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ…ظ‡ ط›
ط§ط¨ظˆط§ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… .
(ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± 41 ط¨ط§ط¨ طŒ طµ 221- 307)
ط¢ط¯ط§ط¨ طھط؛ط°ظٹظ‡
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ طھط؛ط°ظٹظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط®طھطµط§ط±طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… :
ط¨ط§ ظ†ظ…ظƒ ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ط®طھظ… ظƒط±ط¯ظ† : ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ظ…ظƒ ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ط®طھظ… ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯. ظ¾ط±ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظٹط§ظ† ط¢ظˆط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯:
ط§ظپطھطھط­ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ط­ طŒ ظپط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆط§ط، ظ…ظ† ط³ط¨ط¹ظٹظ† ط¯ط§ط،ط›(408)
(طھط؛ط°ظٹظ‡ ط±ط§) ط¨ط§ ظ†ظ…ظƒ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ†ظٹط¯! ط²ظٹط±ط§ ط¯ظˆط§ظ‰ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¯ط±ط¯ ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ط§ظƒظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ط­ ظ‚ط¨ظ„ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ط¯ظپط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ„ط§ط«ظ…ط§ط© ظˆ ط³طھظٹظ† ظ†ظˆط¹ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ط§ظ‡ظˆظ†ظ‡ط§ ط§ظ„ط¬ط°ط§ظ… ط›(409)
ظ‡ط± ظƒط³ ظ‚ط¨ظ„ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط² (ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ) ظ†ظ…ظƒ ط¨ط®ظˆط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ 360 ظ†ظˆط¹ ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط³ط¨ظƒ طھط±ظٹظ† (ظˆ ط³ط§ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط°ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط«ظ„ط§ط« ظ„ظ‚ظ…ط§طھ ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ط­ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… طھطµط±ظپ ط¹ظ† ط§ط¨ظ† ط¢ط¯ظ… ط§ط«ظ†ظٹظ† ظˆ ط³ط¨ط¹ظٹظ† ظ†ظˆط¹ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط،طŒ ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ظˆظ† ظˆ ط§ظ„ط¬ط°ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ط¨ط±طµ ط›(410)
ط³ظ‡ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط¨ط§ ظ†ظ…ظƒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط؛ط°ط§طŒ 72 ظ†ظˆط¹ ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹظˆط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¬ط°ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط³ظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط®ظ„ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط¶ظ…ط¶ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† : ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظٹظ„ ط؛ط°ط§طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¯ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط®ظ„ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظ‚ط·ط¹ط§طھ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط؛ط°ط§ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¯ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ† طŒ ط¯ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ طھظ…ظٹط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¯ط± ط¶ظ…ظ† طŒ ط§ط² ط¨ظˆ ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ظ‡ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
طھط®ظ„ظ„ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط«ط± ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ظˆ طھظ…ط¶ظ…ط¶ظˆط§طŒ ظپط§ظ†ظ‡ظ…ط§ ظ…طµط­ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط¨ ظˆ ط§ظ„ظ†ظˆط§ط¬ط°ط›(411)
ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط°ط§ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط®ظ„ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط¨ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ (ظƒط§ط±) ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹط´ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط®ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡((ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط±ط¨ظ‡ )) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظƒط§ظ† ظٹطھط®ظ„ظ„ ظˆ ظ‡ظˆ ظٹط·ظٹط¨ ط§ظ„ظپظ… ط›(412)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط®ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ظ„ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط´ ط¨ظˆ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط³ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط؛ط°ط§: ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯ ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط؛ ظ…طµط±ظپ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ¾ط²ط´ظƒط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط²ظٹط§ظ† ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…طµط±ظپ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¯ط§ط؛ ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط¨ط±ط¯ ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… طŒ ظپط§ظ† ط§ظ„ط­ط§ط± ظ„ط§ط¨ط±ظƒظ‡ ظپظٹظ‡ ط›(413)
ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط³ط±ط¯ ظƒظ† ! ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط؛ط°ط§ظ‰ ط¯ط§ط؛ ط¨ط±ظƒطھ ظ†ظٹط³طھ .
ط®ط§ظƒ ط®ظˆط±ظ‰ : ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط±ط¯ط§ط±طŒ ط¹ط§ط¯طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط®ط§ظƒ ط¨ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ط² ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‰ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ . ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¶ط±ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ طŒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط­ط¯ظٹط« ظ†ط¨ظˆظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… :
ط§ظƒظ„ ط§ظ„ط·ظٹظ† ط­ط±ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ظ…ط³ظ„ظ… ط›(414)
ط®ط§ظƒ ط®ظˆط±ظ‰ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation