بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ورزش در اسلام, حسین صبورى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     islam_varzesh_saboori_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     islam_varzesh_saboori_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     islam_varzesh_saboori_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     islam_varzesh_saboori_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط­ط³ظٹظ† طµط¨ظˆط±ظ‰

- غ± -


ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ط¨ط­ط« ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆط±ط²ط´
ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط´ظƒط§ظ„ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ط³ط±ظˆظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط± ط­ط±ظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط± ط¢ظ…ط§طھظˆط±. ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط·ط±ظپط¯ط§ط± ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ط§طھ ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط´ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ†ط¯.
ظˆط²ط§ط±طھط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط¯ط§ط±ط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ طھط§ط،ط³ظٹط³ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ طµط±ظپ ظˆط±ط²ط´ طŒ ط³ط§ط®طھظ† ط§ط³طھط§ط¯ظٹظˆظ… ظ‡ط§طŒ ظ…ط¬طھظ…ط¹ ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¨ط§ط´ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² طھظ‡ظٹظ‡ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظˆ ظٹط§ طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط®ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ„ظˆظٹط²ظٹظˆظ† طŒ ط±ط§ط¯ظٹظˆطŒ ظ…ط¬ظ„ط§طھ طŒ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط±ط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¬ط¯ظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
1. ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ظˆط§ط±ط¶ â€چ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط¨ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ â€چ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… طھط¹ط·ظٹظ„ط§طھ طھط§ط¨ط³طھط§ظ†ظ‰ ظ…ط¯ط§ط±ط³ ظˆ ظ…ط±ط§ظƒط² ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‰ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ظˆ ظ…ط¶ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¨ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظپظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ظ…ط¶ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ : ط§ط¹طھظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ط®ط¯ط±طŒ ط¯ط²ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ط²ط§ط­ظ…طھ طŒ ط¯ط¹ظˆط§ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ ط¬ظ†ط³ظ‰ ظˆ... ط²ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظˆظ„ع¯ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ†((ط²ظ† ظˆ ط؛ظٹط¨طھ )) ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ط²ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط®طµظ„طھ ط²ظ†ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† ط·ط¨ظٹط¹طھط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¬ظ†ط³ط§ ط؛ظٹط¨طھ ظƒظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظپط±ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¹ظ„طھط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† - ظ…ط®طµظˆطµط§ ط²ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ظٹظ†ط§طھ طŒ ط²ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ„ظپطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ„ظپطھ ظˆ ظ†ظˆظƒط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ - ظ‡ظٹع† ط´ط؛ظ„ظ‰ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ طµط¨ط­ طھط§ ط´ط¨ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯. ظƒطھط§ط¨ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹظƒ ط²ظ† ظ‡ظ… ط´ط§ط،ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ط²ظ† ع†ظ‡ ظƒظ†ط¯طں ط±ط§ظ‡ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹظƒ ط§ظ…ط± ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ط؛ظٹط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظˆ ط¨ظ‰ ع†ط§ط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.))(1)
ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظˆط§ط±ط¶ ط³ظˆط، ط¨ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ((ظƒط§ط± ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط´ط§ط؛ظ„ )) ط¨ط³ظٹط§ط± طھط¬ظ„ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(2)
ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… :
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ…ط­طھط±ظپ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ†(3)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ط±ظپظ‡ ط§ط³طھ (ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯) ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظƒط§ط¯ ظ„ط¹ظٹط§ظ„ظ‡ ظƒط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡(4)
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‚طھ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظ‰ ظƒظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³(5)
ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ (ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط§ط³طھ .
ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظƒط´ظˆط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط§ط± ظˆ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظٹط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط§ط³طھ طں ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ظƒط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ط´ط¯طŒ طھظƒظ„ظٹظپ ع†ظٹط³طھ طں ط¢ظٹط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط³ط±ع¯ط±ظ…ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ظپظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظˆط±ط²ط´ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظپظٹط¯طھط±ظٹظ† ظˆ ط³ط§ظ„ظ… طھط±ظٹظ† ط³ط±ع¯ط±ظ…ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظپط±ط§ط؛طھ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ظƒظ†ط¯.
2. ظˆط±ط²ط´ طŒ ظƒط³ط§ظ„طھ ظˆ طھظ†ط¨ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ط´ط§ط· ظˆ ط´ط§ط¯ط§ط¨ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯.
3. ظˆط±ط²ط´ طŒ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ع¯ط°ط´طھع¯ظ‰ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† طھظ‚ظˆظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ‚ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
4. ظˆط±ط²ط´ طŒ طھظˆط§ظ† ط±ط²ظ…ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظ† طھظˆط§ظ† ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط±ط²ظ…ظ‰ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ط­ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط¯ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظٹط² ط­ط§ط¦ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ‚ط³ظ…طھ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ…ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظƒظ…ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظٹط§ ظ†ط§ظ‚طµ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ط±طھط´ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھ ط³ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط¹ط§ظپ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
5. ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ طھظˆط§ظ†ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط¯ظ† ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ† ظ„ط±ط¨ظƒ ط¹ظ„ظٹظƒ ط­ظ‚ط§طŒ ظˆ ط§ظ† ظ„ط¬ط³ط¯ظƒ ط¹ظ„ظٹظƒ ط­ظ‚ط§ ظˆ ظ„ط§ظ‡ظ„ظƒ ط¹ظ„ظٹظƒ ط­ظ‚ط§(6)
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط¨ط± طھظˆ ط­ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظ†طھ ط¨ط± طھظˆ ط­ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ (ظ†ظٹط²) ط¨ط± طھظˆ ط­ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ طھط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط³ظ… ظˆ ط¨ط¯ظ† ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ‚ط§ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط¯ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط­ظ‚ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± (ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ) ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ظ‚ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ (ظˆ ط­طھظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ) ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯. ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط­ظ‚ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ط­ظˆظ‰ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆط±ط²ط´ طŒ ظƒظ…ظƒ ط´ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ظˆط´ طµط­ظٹط­ ظˆط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§طھط­ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط³ط§ظ„ظ… طھط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ…ط±ط´ط§ظ† ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† طھط­ط±ظƒ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ .
ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ط±ط¶ط§ ظ¾ط§ظƒ ظ†عکط§ط¯ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
((ط¹ط¶ظ„ط§طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظˆط±ط²ط´ 10 طھط§ 18 ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ 20 ط¯ظپط¹ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ‚ظ†ط¯ ظˆ ط§ظƒط³ظٹعکظ† ظ…طµط±ظپ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ 50 ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯طھط± ع¯ط§ط²ظƒط±ط¨ظ†ظٹظƒ ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط±ظ‚ط§ظ… طŒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظƒط§ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ط²ط´ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯...
ط¯ط± ظˆط§ظƒظ†ط´ ظ‚ظ„ط¨ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظƒط§ط± ط¹ط¶ظ„ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¶ط±ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط¨ظ‰ طŒ ط­ط¬ظ… ط®ظˆظ† طŒ ظپط´ط§ط±ط®ظˆظ† ظˆ ط­طھظ‰ طھط±ظƒظٹط¨ط§طھ ظپظٹط²ظٹظƒظˆط´ظٹظ…ظٹط§ظٹظ‰ ط®ظˆظ† ط±ط§ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ط¶ط±ط¨ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¶ظ„ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ 2 - 3 ظˆ ط­طھظ‰ 4 ط¨ط±ط§ط¨ط±طŒ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ 200 ط¶ط±ط¨ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط¨ط±ط³ط¯. ط­ط¬ظ… ط®ظˆظ† 2 - 3 ط¨ط±ط§ط¨ط± ظˆ ط¯ط¨ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ 6 - 7 ظˆ ط­طھظ‰ 8 ط¨ط±ط§ط¨ط± ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط²ظٹط§ط¯طھط± ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط¨ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ط§ط² 4 ظ„ظٹطھط± ط¯ط± ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ 30 طھط§ 35 ظ„ظٹطھط± ط¯ط± ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط¨ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ط´ط®طµ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ 25 ظ„ظٹطھط± ط§ط³طھ ...
ط­ط¬ظ… ظ‚ظ„ط¨ ظˆط±ط²ط´ ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طŒ ظپظٹط²ظٹظˆظ„ظˆعکظٹظƒ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ط«ط± ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط¨ط¯ظ† طŒ ط­ط¬ظ… ظ‚ظ„ط¨ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¬ط¯ط§ط± ط¨ط·ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط·ظ† ع†ظ¾ ط¶ط®ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¹ط¶ظ„ط§طھ ط¨ط§ط²ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ظˆط±ط²ط´ ظٹط§ ط§ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظ‚ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¹ط¶ظ„ط§طھ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ط«ط± ظƒط§ط±طŒ ظ‚ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ†ظ‚ط¨ط§ط¶ ظ‚ظ„ط¨ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯...))(7)
ظˆظ‰ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ط´ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپظˆط§ظٹط¯ ظˆط±ط²ط´ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط¯:
1. ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ†ظ‚ط¨ط§ط¶ ظˆ ظ†ط¸ظ… ط¶ط±ط¨ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯...
2. ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط§ظƒط³ظٹعکظ† ط¨ظ‡طھط±ظ‰ ظˆ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯... ظˆط±ط²ط´ طµط­ظٹط­ ظˆ ظ…ط¹طھط¯ظ„ ظˆ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ ظ…ط²ط§ط¬ طŒ ط³ط¨ط¨ ظ†ط¸ظ… ظˆ ط«ط¨ط§طھ ط­ط±ظƒط§طھ طھظ†ظپط³ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ طھظ†ظپط³ ط¹ظ…ظٹظ‚ طھط±طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط¢ظ† ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
3. ظ‡ط±ع†ظ‡ ط´ط®طµ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط³ظˆط®طھ ط¨ط¯ظ†ط´ ظ†ظ‚طµط§ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ط§ط«ط± ظ…ط¯طھظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط¨ط¯ظ† ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
4. ط±ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظƒط³ظٹعکظ† ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ†ط³ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط؛ط¯ط¯ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¹ط¶ظ„ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظˆط§ط¯ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظˆ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
5. ظ‚ظˆظ‡ ط¬ط°ط¨ ظˆ ط¯ظپط¹ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
6. ط¨ط¯ظ† ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط®طھطµط± ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ†ظپط³ طھظ†ع¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ â€چ ظ†ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط¶ط±ط¨ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ط²ظٹط§ط¯ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹط±طھط± ط®ط³طھظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظˆ ط¹ط±ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
7. ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ط¹طµط§ط¨ ظˆ ظ…ط±ط§ظƒط² ط¹طµط¨ظ‰ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ط§ط¹طµط§ط¨ طŒ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظپظƒط±ظ‰ طŒ ط¢ط³ط§ظ†طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(8)
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط²ظ† ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپظˆط§ظٹط¯ ظˆط±ط²ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ط¨ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ظ…ط§ط´ظٹظ† ظٹط§ ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ظƒط§ط± ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ط§ ظƒط§ط± ط¬ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظƒط³ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط­ط±ظƒطھ ظˆ طھظ…ط±ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظƒط§ط± ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ظپط±ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ طھظƒظ†ظˆظ„ظˆعکظ‰ ظˆ ظ…ط§ط´ظٹظ† طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¯ط± ط¬ط³طھط¬ظˆظ‰ ط­ط±ظƒطھ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظپط±ط¯ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ع¯ظ†ط¬ط§ظ†ط¯...
طھظ†ظپط³ ظˆ ظٹط§ ظ†ظپط³ ظƒط´ظٹط¯ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† طŒ ط§ظƒط³ظٹعکظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظƒط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط®ظ„ط§ظ„ طھظ…ط±ظٹظ† طŒ ظ…ظٹط²ط§ظ† ظ†ظپط³ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ†ط´ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ طھظ…ط±ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ طھط± ظˆ ط¹ظ…ظٹظ‚ طھط± ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظپط³ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ظپط´ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط± ط³ظٹط³طھظ… طھظ†ظپط³ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ طھظ„ط§ط´ ظƒظ…طھط± ظˆ ظƒط§ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ظ¾ط§ط³ط® ‌ع¯ظˆط³طھ .
طھظ…ط±ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ط¶ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯: 1. ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظ†ظٹط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§طŒ ط§ط´طھظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ 2. ط­ط±ظƒطھ ط§ظ†ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط§ط¶ظ…ظ‡ طھط³ط±ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط­ط±ظƒط§طھ ط¯ظˆط¯ظ‰ ط´ظƒظ„ ظ…ط¹ط¯ظ‡ - ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‡ط¶ظ… ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ - ط³ط±ظٹط¹طھط± ظˆ ط±ط§ط­طھ طھط± طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
طھظ…ط±ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ط¹ظ…ظ„ طھط®ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظٹط¨ظˆط³طھ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط­ط±ظƒط§طھ ط¯ظˆط¯ظ‰ ط´ظƒظ„ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط±ظˆظ†ط¯ طھط±ط´ط­ط§طھ ط¨ط¯ظ† ظƒط§ط±ط¢ظ…ط¯طھط± طھظ†ط¸ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒظ… ط­ط±ظƒطھ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط³ظ†ع¯ ظƒظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظ„ط§طھ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط§ظٹط¯طŒ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط؛ط¯ط¯ ط¹ط±ظ‚ ط¯ط± ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† ظپط±ط§ظٹظ†ط¯ ط¨ط§ طھظ…ط±ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طھط³ط±ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¹ط±ظ‚ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ط¹ط« طھظ…ظٹط² ط´ط¯ظ† ظ¾ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ط±ط²ط´ ط¯ظٹع¯ط± طھظ…ط±ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ظپط²ط§ظٹط´ طھظˆظ„ظٹط¯ ط³ظ„ظˆظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ظ…ط² ط®ظˆظ† ط¯ط± ط¨ط§ظپطھظ‡ط§ظ‰ ظ„ظ†ظپط§ظˆظ‰ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ط§ط³طھ . ط´ظ…ط§ط±ط´ ظ‡ظ…ظˆع¯ظ„ظˆط¨ظٹظ† ط®ظˆظ† ط¨ط± ط§ط«ط± ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. طھظ…ط±ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھظ† ظپط´ط§ط± ط®ظˆظ† ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.))(9)
ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ†ظ‚ط´ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط±ط²ط´ ظ…ط¯ط§ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ظ…ط¯ط§ظˆط§((ظˆط±ط²ط´ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ )) ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
6. ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظ„ظ‰ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ع¯ط§ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظƒط´ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط±ط¯ظ… ط­طھظ‰ ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ظ†ط§ظ…ط´ ط¯ط± طµظپط­ظ‡ ط§ظˆظ„ ط±ظˆط²ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ طµط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط´ط±ظƒطھ ظˆ ظٹط§ ط¹ط¯ظ… ط´ط±ظƒطھ طھظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ظٹظƒ ظƒط´ظˆط± ط¯ط± ظٹظƒ ظƒط´ظˆط± ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط²طŒ ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھظ‰ طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ طŒ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظˆ... طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
7. ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ طŒ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¬ظˆظٹظ‰ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ظˆط±ط²ط´ ظˆ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ط§طھ ظˆط±ط²ط´ظ‰ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ط­ظٹط· ظˆ ط¬ظˆ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ط¨ط§ط¹ ط§ظٹظ† ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ طµط­ظٹط­ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط؛ط±ط§ظٹط²طŒ ظƒظ†طھط±ظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظٹط± طµط­ظٹط­ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„ ط³ط§ط² ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظˆط±ط²ط´ طŒ طھظˆط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ…ط±ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط­ط¬ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط±. ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ط±ط§ط­طھ طھط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ظ†ط¯.
8. ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط§ظٹظ„ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ…ظٹط²ط¯. ط§ظٹظ† ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ظˆ ظٹط§ طھظ…ط§ظٹظ„ ط´ط¯ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظˆط±ط²ط´ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھ . ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ طŒ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ع†ظˆظ† ظƒط§ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ طŒ ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† طھظˆظپظٹظ‚ ظٹط§ظپطھ . ظ…ط­ظٹط· طµظ…ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظˆط±ط²ط´ظ‰ طŒ ط§ط؛ظ„ط¨ ظپط±طµطھظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط±ظˆط§ط¨ط· ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظƒظ„ ع¯ظٹط±ظ‰ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ‡ط§ط³طھ .(10)
9. ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط­ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظˆ طھط­ط±ظƒ - ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† - ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط±ط´ط¯ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¹ط¶ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ظٹظƒ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ط±ط§ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ع¯ع† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ طھط­ط±ظƒ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ„ط§ط؛ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ع¯ط± ط¬ظ†ط¨ط´ ط¨ط¯ظ† ظƒظ… ط´ظˆط¯. ط¯ظپط§ط¹ ط¨ط¯ظ† ظƒظ… ظˆ ط¶ط¹ظٹظپ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طھط­ط±ظƒ ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ†ط¯ط§ط´طھظ† طھط­ط±ظƒ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ط±ع¯ ط²ظˆط¯ط±ط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظپظˆط§ظٹط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپظˆط§ظٹط¯ ظˆط±ط²ط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯. ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ظ‰ ط¨ط§ ظپظˆط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ط«ط¨طھ ظˆط±ط²ط´ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ظˆظٹظ… . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط³ط¹ظ‰ ط´ط¯ظ‡ - ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ - طھط§ ط­ط¯ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظˆط§ظ‚طµ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±ط§ظ† طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظƒط§ط³طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط«ط± ظ¾ظˆط²ط´ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ظ… .
ظˆط±ط²ط´ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰
ط¨ط¯ ظ†ظٹط³طھ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ظپظˆط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰
1. ط§ط¨ظ† ط³ظٹظ†ط§: ظˆط±ط²ط´ طŒ ط­ط±ظƒطھظ‰ ط§ط³طھ طھط§ط¨ط¹ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ طŒ طھظ†ظپط³ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¯ط±ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ (ظ…ط±ط§ط¯طŒ طھظ†ظپط³ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط´ط¯طھ طھظ†ظپط³ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ظƒط³ظٹعکظ† ظ…طµط±ظپظ‰ ط§ط³طھ ) ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ط³ظ„ظˆط¨ طµط­ظٹط­ ظˆ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ظ…ط²ط§ط¬ط´ ظˆ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆط±ط²ط´ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ع†ط§ط±ظ‡ ط¬ظˆظٹظ‰ (ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ) ظˆ ظ…ط¯ط§ظˆط§ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط²ط§ط¬ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظ…ظٹط³ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظƒظ†ط¯.(11)
ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط؛ط±ط¨ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظˆط±ط²ط´ طŒ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظ…ظپظٹط¯ ط¢ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¨ط¯ظ† ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط´ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ط´ ط§ط² ط§ظˆ (ط§ط¨ظ† ط³ظٹظ†ط§) ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¯ط± ط·ط¨ - ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظ¾ط²ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط·ط±ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط·ط¨ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط·ط¨ط§ط¨طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ طھط¬ط¯ظٹط¯ ع†ط§ظ¾ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ - ظپطµظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¨ط¯ظ† ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط¹ط¸ظ… ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظˆط±ط²ط´ طŒ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(12)
2. ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ظ†طµظٹط±ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط·ظˆط³ظ‰ : ط¯ط± ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ (ظ…ظ…ط§ط±ط³طھ ظˆ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط­ط§طµظ„ ظƒط±ط¯ظ† ) ظ‡ط± ظپظ†ظ‰ طŒ ط±ظٹط§ط¶طھ (ظˆط±ط²ط´ ظˆ ط¨ط§ط²ظ‰ ) ظƒظ‡ طھط­ط±ظٹظƒ ط­ط±ط§ط±طھ ط؛ط±ظٹط²ظ‰ ظˆ ط­ظپط¸ طµط­طھ ظˆ ظ†ظپظ‰ ظƒط³ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ط¯طھ (ظƒظ†ط¯ ظپظ‡ظ…ظ‰ ) ظˆ ط­ط¯ظ‘طھ ط°ظƒط§ (ط´ط¯طھ ظ‡ظˆط´ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ط±ط¹طھ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ظˆ ط³ط±ط¹طھ ظپظ‡ظ… ) ظˆ ط¨ط¹ط« ظ†ط´ط§ط· (ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط³ط±ظˆط± ظˆ ط¨ط´ط§ط´ظٹطھ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ) ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط§ط¯طھ ع¯ظٹط±ظ†ط¯.(13)
3. ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ† : ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظ‡ظˆط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¯ط±ط¢ظ…ظٹط®طھظ† ط¨ط§ ط¨ط®ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظپط¶ظˆظ„ط§طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظپط§ط³ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظˆط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ظ†ط´ط§ط· ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط±ظˆط­ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط§ط«ط± ط­ط±ط§ط±طھ ط؛ط±ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ ظˆ ظ‡ط¶ظ… ط؛ط°ط§ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯طŒ ظˆط±ط²ط´ ظ†ظٹط² ط¯ط± طھط¹ط¨ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط±ظˆط­ طŒ ط¯ط®ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھط¹ط¨ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ظƒظ…طھط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط´ظ‡ط±ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† طŒ ظˆط±ط²ط´ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¹ظ„طھط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ظƒظˆظ†طھ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط«ظ…ط±ط§طھ ظˆط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ طŒ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ط¯ ط¨ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظˆط² ط§ظ…ط±ط§ط¶ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظپظ† (ظ¾ط²ط´ظƒظ‰ ) ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.(14)
4. ط´ط¬ط§ط¹ (ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ†ظٹط³ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ): ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط±ط¶ط§ط¹ (ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط±ع¯ظ‰ ) ط·ظپظ„ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ طھط§ط،ط¯ظٹط¨ ظˆ ط±ظٹط§ط¶طھ ط§ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط¯ ط°ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯:
ط§ظ„ظپ ) ظپط±ط§ظٹط¶ ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ†ط´ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظ†ط¯ط›
ط¨ ) ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ (طھط¹ظ„ظٹظ…ط´ ظƒظ†ط¯) ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط¹ظˆط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظٹط¯ طھط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‰ ط³ط¹ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ طŒ ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط³ط§ط²ط¯طŒ
ظ¾ ) ظ…ط¹ظ„ظ… ط³ظ„ط§ط­ ظˆط±ط²ظ‰ ظˆ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ„ط§ط²ظ…ط´ ط³ط§ط²ط¯طŒ
ط« ) ط®ط· ظˆ ط´ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯.(15)
ظˆ ط§ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط؛ط±ط¨ظ‰
1. ط§ظپظ„ط§ط·ظˆظ† : ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظ¾ط±ط²ظˆط± ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ‡ظ† ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ„ظ‚ط¨ ط§ظپظ„ط§ط·ظˆظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط³ط±ط¨ط§ط² ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط²ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ((ط§ظٹط³طھظ† ظ…ظٹط¯)) ط¯ظˆ ط¯ظپط¹ظ‡ ط¨ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¬ط§ظٹط²ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط²ظ‰ ظ‡ط§ ط´ط¯... ط§ظپظ„ط§ط·ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط±ط²ط´ ط°ظ‡ظ†ظ‰ (ط¨ط§ط²ظ‰ ط¯ظٹط§ظ„ظƒطھظٹظƒ ط³ظ‚ط±ط§ط·) ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط®ط´ظ† ظƒط´طھظ‰ ع¯ط±ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(16)
2. ط³ظ‚ط±ط§ط·: ط¢ظ†ط¯ط±ظ‡ ظƒط±ط³ظˆظ† طŒ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظپظ„ط§ط³ظپظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط³ظ‚ط±ط§ط· ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ„ط§ط، ط¹ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§طµ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط؛ظپظ„طھ ظˆط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯. ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ظ¾ظٹظƒط§ط± ظˆ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ ظƒظ†ظٹط¯. ط¯ط± ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ط¨ط¯ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¢ظ† ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¨ط¯ظ† ظƒظ…طھط± ط¯ط®ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظپظƒط±ظ‰ . ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ع†ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط§طھظ‰ ط§ط´ط®ط§طµ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ط¯ظ† ظ…ط±طھظƒط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.(17)
طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ظˆط±ط²ط´
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ظ„ط§ظٹظ†ظپظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط¨ط­ط«ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط§طµظ„ ظˆط±ط²ط´ ط±ط§ ط§ط² ظٹظˆظ†ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ع†ط§ط¨ظƒظ‰ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ‚ظˆطھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ¾ط§ط±ظˆ ط²ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظˆظƒط³ طŒ ظƒط´طھظ‰ طŒ ط´ظ†ط§طŒ ط´ظ…ط´ظٹط±ط²ظ†ظ‰ طŒ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ طŒ ط§ط³ظƒظ‰ ظˆ ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ع†ظˆظ† ط¨ظٹط³ ط¨ط§ظ„ طŒ ط³ط§ظپطھ ط¨ط§ظ„ طŒ ظˆ ط¨ط³ظƒطھط¨ط§ظ„ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپظˆطھط¨ط§ظ„ ظˆ ع†ظˆع¯ط§ظ† ط¨ط§ط²ظ‰ طŒ ظˆط§ظ„ظٹط¨ط§ظ„ طŒ ع¯ظ„ظپ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ طھظ†ظٹط³ طŒ ط´ظ†ط§طŒ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظˆط²ظ†ظ‡ ظˆ... ط¬ط²ظˆ ظˆط±ط²ط´ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.(18)
ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ عکظٹظ…ظ†ط§ط³طھظٹظƒ ط±ط§ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظٹظˆظ†ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ ط§طµظˆظ„ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ظٹظˆظ†ط§ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ط´ظ† ظˆ ظ†ط§طµط­ظٹط­ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط² ظˆط±ط²ط´ ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¹ط¶ظ„ط§طھ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯. ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ظٹظˆظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط²ظ‰ (ط¬ط§ظ† ط¨ط§ط²ظ‰ ) ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ‚ط§ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ظƒط±ظˆط¨ط§طھ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط­ط±ظƒط§طھ ط±ط§ ط¢ظƒط±ظˆط¨ط§طھظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ظˆط±ط²ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ عکظٹظ…ظ†ط§ط²ظٹظˆظ… ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒظ‰ ظ„ظٹط³ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظƒط§ط¯ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ظ„ظ‡ط§ ظ„ط®طھ ظˆط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ„ظ…ظ‡ عکظٹظ…ظ†ط§ط² ط§ط² ظƒظ„ظ…ظ‡ ع¯ظٹظ…ظ†ظˆط³ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ„ط®طھظ‰ ط§ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط­ظ„ظ‡ط§ ظ†ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ… ظˆط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² عکظٹظ…ظ†ط§ط³طھظٹظƒ ظ†ط§ظ… ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯.(19)
ظ…ظˆط±ط® ظ…ط´ظ‡ظˆط±طŒ ظˆظٹظ„ ط¯ظˆط±ط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¢ظ† (ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظپط§ط¶ظ„ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§) ظپظ†ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظپظ†ظˆظ† ط´ظƒط§ط± ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظƒط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ†ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®ظ… ط²ط¯ظ† ظƒط´طھط²ط§ط±ظ‡ط§طŒ ط¯ط§ظ…ع¯ط³طھط±ظ‰ طŒ ط¯ط§ظ…ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ طھظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط®ط§ط·ط±ط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظˆ ط­ط±ط§ط³طھ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.(20)
ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¯ط±ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظٹط§ظپطھ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظˆ ط³ظƒظ†ط§ ع¯ط²ظٹط¯ظ† ط¨ط´ط± ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط§ظƒ ظˆ ط³ظ†ع¯ ظˆ ظƒظˆظ‡ ظˆ طھظ¾ظ‡ ظˆ ط¯ط±ظٹط§ ظˆ ط¬ظ†ع¯ظ„ ظˆ ط¬ظˆظٹط¨ط§ط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† . ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط³ظ‰ ظ†ظˆط¹ ط¨ط´ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(21)
ط§ط² ظ‚ط¯ظٹظ… طھط±ظٹظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط­طھظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط®ط·طŒ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط§ظƒ ظˆ ظ¾ظˆط´ط§ظƒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط´ظƒط§ط± ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ظƒط³ط¨ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط®ط·ط±ظ‡ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ظƒظ‡ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ طŒ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ طŒ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ط³ط±ط¹طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² طھظ…ط±ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طھط§ ط­ط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ظƒط±ط¯.(22)
ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظˆ طھط§ط،ط³ظٹط³ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظٹط§ ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط²ظˆط§ظ† طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظˆظٹظ„ ط¯ظˆط±ط§ظ†طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط§ط² ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ ظˆ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط­ظپط¸ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طھظƒظ‰ ط¨ط± ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط­ط§طµظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظˆط±ط²ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ (ط¯ط± ط¨ط§ط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ¾ظٹظƒ ) ظ…ظ‚ط±ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(23)
ط¯ط± طھظˆط¬ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط±ط¨ظٹطھ ط¬ط³ظ… ظˆ طھظˆط§ظ†ظ…ظ†ط¯ظ‰ طŒ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط²ظٹط± ظ†ظ‚ط´ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ :
1.ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط¬ظ†ط§ط­ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط·ط¨ظٹط¹طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط¯ظˆ طھظˆظ„ط¯ طھط§ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¹ظ…ط± ط§ظˆ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¶ط±ظˆط±طھ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
2. ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط¨ط± ط§ط«ط± ظ‚ظ‡ط± ط·ط¨ظٹط¹طھ طŒ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ظپطھظ† ظ…ط¹ط§ط´ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ‚ظˆط§ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ .
3. ظˆ ط§ط² ط¬ظ†ط§ط­ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظپظٹط²ظٹظˆظ„ظˆعکظٹظƒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±ط¶ط§ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط¹ظٹط´طھظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(24)
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط®طµظˆطµ طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط±ظ‚ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ظ‰ ع¯ظ…ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظƒط´ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط§ظ… طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ط§ظˆظ„ظˆظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط±ط²ط´ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظٹظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظˆط±ط²ط´ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ط¯ظˆط§ظ† ظ†ظٹط² ظ¾ط±ظˆط±ط´ طھظ† ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط±ط§ ع¯ط§ظ‡ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط²ط´ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ط±طھط´ظ‰ ط³ظ„ط­ط´ظˆط± ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ…ظ†ط¯طŒ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ‡ط±ظˆط¯ظˆطھ طŒ ظ…ظˆط±ط® ظ…ط´ظ‡ظˆط± ظٹظˆظ†ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طھط§ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯: 1. ط³ظˆط§ط±ظ‰ طŒ 2. طھظٹط±ظˆظƒظ…ط§ظ† 3. ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹظ‰ . ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط·ظ„ظˆط¹ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ط§ ط¯ظˆظٹط¯ظ† ظˆ ظ¾ط±طھط§ط¨ ط³ظ†ع¯ ظˆ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط´ط§ظ† طŒ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط§ ط¬ظٹط±ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ع¯ط±ظ…ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ط±ظˆط¯ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† طھط± ط´ط¯ظ† ط³ظ„ط§ط­ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ظˆط¯. ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط´ظƒط§ط± ظ†ظٹط² ط¯ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظˆ ط±ط§ظٹط¬ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¬ط³طھظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط§ط³ط¨ ظˆ ظپط±ظˆ ظ¾ط±ظٹط¯ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¯ظˆظٹط¯ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط³ط±ط¹طھ ظˆ ع†ط§ظ„ط§ظƒظ‰ طŒ ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظƒط§ط±ط§ظ† ط³ظˆط§ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯.(25)
ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ¾ط§ط±طھظ‡ط§ ظٹط§ ط§ط´ظƒط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط´ط±ط­ ظپطھظˆط­ط§طھ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط¢ط±ظٹط§ظٹظ‰ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¯ظ„ط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ . ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط±ظٹط´ظ‡ ظ¾ط§ط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظپط±ط¯ ط²ظˆط±ظ…ظ†ط¯ ط±ط§ ظ…ظ†طھط³ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط±طھ ظٹط§ ظ¾ط±طھظˆ ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆ ظˆ ط´ظƒط§ط±ع†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ†ط³طھظٹظ† طŒ ظ…ظˆط±ط® ظٹظˆظ†ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
((ظ¾ط§ط±طھظ‡ط§ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط´ظƒط§ط± ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط§ط² ط¯ظˆط±ط§ظ† ط·ظپظˆظ„ظٹطھ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ظˆظ„طھ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ ظˆط±ط²ط´ ظˆ طھظ…ط±ظٹظ†ط§طھ ط³ط®طھ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط´ظƒط§ط± ط¨ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.)).
ظˆط±ط²ط´ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط³ط±ظ…ط´ظ‚ ظˆ ط±ط§ظ‡ ع¯ط´ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ظˆ ط§ظ…ظˆط±طŒ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظ‚طµ - ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط§ظ„ظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ - ط¢ظٹط§طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆط±ط²ط´ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ط³ط§ط²ظ‰ ط¬ط³ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯. ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ - ط¯ط± ط­ط¯ ظˆط³ط¹ ظƒطھط§ط¨ - ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ع¯ط´ط§ظ‰ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ظˆط±ط²ط´ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ظ‚ط´ط§ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ†ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ط·ط§ظ„ظˆطھ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط²ظٹطھ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط² ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط·ط§ظ„ظˆطھ ظˆ ظ‚ظˆظ… ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ . ظ‚ظˆظ… ظٹظ‡ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط³ظ„ط·ظ‡ ظپط±ط¹ظˆظ†ظٹط§ظ† طŒ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط§ط«ط± ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط¢ظ† ظˆط¶ط¹ ط§ط³ظپ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط¯ع†ط§ط± ط؛ط±ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط´ظƒظ†ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط² ظ‚ظˆظ… ((ط¬ط§ظ„ظˆطھ)) - ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط­ظ„ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط±ظˆظ… طŒ ط¨ظٹظ† ظپظ„ط³ط·ظٹظ† ظˆ ظ…طµط± ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھظ†ط¯ - ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ 440 ظ†ظپط± ط§ط² ط´ط§ظ‡ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¬ط§ظ„ظˆطھظٹط§ظ† ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ طŒ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط³ط§ظ„ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…((ط§ط´ظ…ظˆط¦ظٹظ„ ))(26) ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ . ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ ط§ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط±ظ‡ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ظٹط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ طھط­طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظˆطŒ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ط¨ط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط²طھ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ط²ظٹط§ط¨ظ†ط¯.(27)
ط§ط´ظ…ظˆط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط·ط§ظ„ظˆطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ… :
ظˆ ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ظ… ظ†ط¨ظٹظ‡ظ… ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ط¨ط¹ط« ظ„ظƒظ… ط·ط§ظ„ظˆطھ ظ…ظ„ظƒط§(28)
ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط·ط§ظ„ظˆطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ط¨ط¹ظˆط« (ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ) ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط·ط§ظ„ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒط´ط§ظˆط±ط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظ…ط§ظ„ظ‰ ع†ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط´ط±ط§ظپ ط¨ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط§ظ†ظ‰ ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ط­ظ‚ ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ†ظ‡ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¤ طھ ط³ط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„(29)
ع¯ظپطھظ†ط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ… طں ظˆ ط§ظˆ ط«ط±ظˆطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظˆ ظ†ظ‡ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط² ظ†ظٹط³طھ . ط§ط´ظ…ظˆط¦ظٹظ„ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ :
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµط·ظپظٹظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظˆ ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ط³ط·ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ظ„ط¬ط³ظ…(30)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ (ظ‚ط¯ط±طھ ) ط¬ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط³ط¹طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط´ظ…ظˆط¦ظٹظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ظˆ ط®طµظ„طھ ((ع¯ط³طھط±ط´ â€چ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ )) ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆ ط®طµظˆطµظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط±ط§طھ ظ†عکط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ†ط³ط¨ظ‰ طŒ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯(31) ظˆ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط®طµظ„طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ط±ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط²ظٹطھ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¹ظ„ظ… ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط´ظ†ط§ ط´ظˆظٹظ… . ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط®ط´ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط،(32)
((ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظپظ‚ط· ط¹ظ„ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط±ط³ ظˆ ط¨ظٹظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ (ظˆ ط­ط³ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯).))
ظ…ظ† ظٹط¤ طھ ط§ظ„ط­ظƒظ…ط© ظپظ‚ط¯ ط§ظˆطھظ‰ ط®ظٹط±ط§ ظƒط«ظٹط±ط§(33)
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ظƒظ…طھ (ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ط±ظپطھط§ط±) ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظٹط­ظٹظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط§طھظٹظ†ط§ظ‡ ط§ظ„ط­ظƒظ… طµط¨ظٹط§(34)
ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظٹط­ظٹظ‰ (ط¹ )طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط¨ظٹط´ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط­ظƒظ… ظˆ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ…طھظٹظ† ظˆ ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظٹظ… . ظˆ ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ظٹط±ظپط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظ…ظ†ظˆط§ ظ…ظ†ظƒظ… ظˆط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظˆطھظˆط§ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط¯ط±ط¬ط§طھ(35)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھظ‰ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط²ط¯.
ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ†ط¨ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ…ط¯ط§ط¯ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط¯ظ…ط§ط، ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(36)
ظ…ط±ظƒط¨ ظ‚ظ„ظ… ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ظ‡ط¯ط§ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ .))
ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ظ„طھط¶ط¹ ط§ط¬ظ†ط­طھظ‡ط§ ظ„ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط±ط¶ظ‰ ط¨ظ…ط§ ظٹطµظ†ط¹(37)
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ط² ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظ… طŒ ظ¾ط±ظˆط¨ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ†ط¯.))
ط§ط·ظ„ط¨ظˆط§ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆظ„ظˆ ط¨ط§ظ„طµظٹظ†(38)
ط¬ظˆظٹط§ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ع†ظٹظ† (ظˆ ظ†ظ‚ط§ط· ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆط±ط¯ط³طھ ) ط³ط±ط§ط؛ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ط´ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظپ ط¹ط§ط¨ط¯(39)
ظˆط¬ظˆط¯ ظٹظƒ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆ ظپط±ط¯ ظˆط§ط¬ط¯ ط¨ظٹظ†ط´ ظˆ ط¨طµظٹط±طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‡ط±ظٹظ…ظ† طµظپطھط§ظ† طŒ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§طھط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±طھط± ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¹ط§ط¨ط¯ ط§ط³طھ .
ظ…ظˆطھ ظ‚ط¨ظٹظ„ط© ط§ظٹط³ط± ظ…ظ† ظ…ظˆطھ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…(40)
ظ…ط±ع¯ ظٹظƒ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ طŒ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظٹظƒ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ط¢ط³ط§ظ†طھط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظ¾ط°ظٹط±طھط± ط§ط³طھ .
ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ظ‰ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط´ظ†ط§ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ طھظ‚ظˆظٹطھ ط¬ط³ظ… ظ†ظٹط² ظ¾ظ‰ ط¨ط¨ط±ظٹظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ - ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† - ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط± طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆظ„ظˆظٹطھ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط± ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¶ط¹ظٹظپ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظƒظ…ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط§ط¨طھط¯ط§ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط·ط§ظ„ظˆطھ ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆظ‰ طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ط³ط·ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ظ„ط¬ط³ظ… .
ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظˆط±ط²ط´ظƒط§ط± ظƒط§ظپظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط²ط§طھ طھظ‚ظˆظٹطھ ط¬ط³ظ… - ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± طھظ‚ظˆظٹطھ ط¬ط³ظ… - ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯. ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط­طھظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¬ط² ط²ظٹط§ظ† ظˆ ط®ط³ط±ط§ظ† طŒ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† طھظٹط؛ طھظٹط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط²ظ†ع¯ظ‰ ظ…ط³طھ .

 

next page

fehrest page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation