بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع ), مسعود رضا (نورى )   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     behtarin_zendegi_rezaa_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) - غ± -
     behtarin_zendegi_rezaa_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) - غ² -
     FEHREST - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     index -
 

 

 
 

ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ )

ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط±ط¶ط§ (ظ†ظˆط±ظ‰ )

- غ² -


ط§ط³ط±ط§ظپ
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 52 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ط³ط±ط§ظپ طŒ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط°ظ„طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.

ط­ط¨ ط¯ظ†ظٹط§
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 47 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط­ط¨ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.

ط¯ط¹ط§
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 45 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
طھط±ظƒ ط¯ط¹ط§طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ طھظƒط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظٹط§ط¯ ظ…ط±ع¯
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 40 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ط±ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 40 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظٹط§ط¯ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ظ†طµط¨ ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.

ط±ظٹط§ ظˆ ط®ظˆط¯ظ†ظ…ط§ظٹظ‰
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 44 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ط­ط¯ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„طھط§ظ† ط´ط±ظٹظƒ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„طھط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط±ظٹط§ ظˆ ط®ظˆط¯ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ ظƒظ†ظٹط¯.

ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹطھ
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 21 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹط¯ طھط§ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط¯ظ„طھط§ظ† ط¨ظ‡ طµط¯ظ‚ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ظƒط§ط±طھط§ظ† ظ¾ظ‰ ط¨ط¨ط±ظٹط¯.

ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 21 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظٹط¯.

ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¯
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 15 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¯طŒ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ طھط­ظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ†ط¨ط§ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ط³ط§ط²ط¯.

ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 11 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ظٹط§ط¯ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط°ط§ظƒط±ظٹظ† ظˆ ط´ظƒط± ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒط§ظ…ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط´ط§ظƒط±ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 5 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظƒط± ظ†ط¹ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ع†ط±ط¨ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± طھظˆطµظٹظپ ط¹ط·ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 28 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ظ„ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ط§ظٹط´ ط¯ظ‡ظٹط¯.

ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 5 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظˆط§ط± ط³ط§ط®طھظ† ط®ظˆط§ط±ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط²ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯.

ظ†ظٹظƒ ط¨ط®طھظ‰
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 1 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط§ظپظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹظƒ ط¨ط®طھ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¢ظˆط±ط¯.

ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 1 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط±ظˆط§ظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط³ظ„ط· ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھط´ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ط§ ظ†ط§ع†ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆ ط¨ط³طھ . ظ¾ط³ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط± ط³ظ¾ط§ط³ ط§ظˆ ط·ط§ظ‚طھ ط¯ط§ط±ظٹظ… طں ظٹط§ ظƒظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط´ظƒط±ط´ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ظٹظ… طں

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ )
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 2 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ) ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ .

ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظƒظٹط³طھ طں
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 37 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط¯ط¨ط®طھ طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط®ط¯ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ط¯.

ط´ط±ظٹظپ ظˆ ط¹ط²ظٹط² ظƒظٹط³طھ طں
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 35 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط´ط±ظٹظپ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط±ظپ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¹ط²ظٹط² ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط²طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

ط¢ط±ط²ظˆ
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 40 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظپط±ظٹط¨ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ط¯ط± ط³ظ„ط§ظ…طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط´ط± ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 32 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒظ… ظƒط§ط± ظˆ ظ¾ط±ط¢ط±ط²ظˆ ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯.

ط±ظˆط´ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ طھظ‡ظٹط¯ط³طھط§ظ† ظˆ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 35 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
طھظ‡ظٹط¯ط³طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ط­ط³ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ طŒ ظ…ظ†ط§ظ„ طŒ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ طھظˆط§ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ .

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 31 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ„ط°طھط´ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظˆط¨ط§ظ„ط´ طھط§ ط§ط¨ط¯ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ†ع¯ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 26 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط¯ظˆط³طھطھط§ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ†ظٹط¯.

ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط¹ظ…ط§ظ„
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 46 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط²ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 52 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط®ط·ط§ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھظˆط§ط¨ ظˆ ط±ط­ظٹظ… ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒظ†ظٹط¯.

ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 47 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط´ط¨ طھط§ظ† ط±ط§ ط¢ط¨ط§ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ظ„ظˆطھ ع¯ط²ظٹط¯ظ† ط¨ط§ ط®ط¯ط§.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 54 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
طھط±ط³ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط§ط´ط¹ط§ظ† ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ طھظˆظƒظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظƒظ†ظٹط¯.

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ط¯ط§
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 49 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط±ط§ظ‡ طµظ„ط§ط­ ط±ط§ ظ†ط±ظپطھظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط´ â€چ ط¯ظ„طھط§ظ† ط±ظپطھظٹط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ¾ظ†ط¯ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¯ظ„ ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 50 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ع¯ط±ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ†ط²ط¯ط´ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 51 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 52 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ط¨ط³طھط§ظٹط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 10 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ط¦ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط±ط­ظ…طھ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط·ظ„ط¨ ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 10 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¹ظپظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظپط¶ظ„ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظˆطŒ ط¹ط¯ظ„ ط§ظˆط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 5 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط§ظپط¸ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆظپظٹظ‚ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¹ط·ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‚ط±ط¨ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¹ظ†ظٹظ…طھ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ط¨ظٹظƒط±ط§ظ† ظ†طµظٹط¨ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 39 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
طµط¯ظٹظ‚ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ†ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ ظ†ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط¶ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط­ظ‚ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ط³ط®طھ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.

ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 47 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ظٹط¯ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ .

ط¯ط§ظ†ط§ظٹظ‰
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 52 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ…طھظ‚ظ‰ طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط§طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط§ط³طھ .

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 54 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط²ط¯ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ع¯ط± ط؛ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظ„ط´ظƒط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯طŒ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ط§ط² ظˆ ط³ظ„ط§ط­ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظ„ط´ظƒط± ط؛ظ… طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚طھط¯ط± ط§ط³طھ .

ظ…ط³ط¦ظ„طھ ط®ط¯ط§
ط³ظ‡ ط®طµظ„طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³ط¦ظ„طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯:
1 ط³ط³طھظ‰ ظˆ طھظ†ط¨ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… .
2 ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ .
3 ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط´ظƒط±طŒ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ†ط¹ظ…ط§طھ ط¨ظ‰ ظƒط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ .

ظپظ‡ط±ط³طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 1: ط³طھط§ظٹط´ ط¹ط²ظˆط¬ظ„
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 2: ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ط§ظˆ
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 3: ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¹ط±ط´
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 4: ط·ظ„ط¨ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط± ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ†
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 5: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 6: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طµط¨ط­ ظˆ ط´ط§ظ…
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 7: ط¯ط± ظ…ظ‡ظ…ط§طھ
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 8: ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¬ط³طھظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 9: ط¯ط± ط§ط´طھظٹط§ظ‚
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 10: ط¯ط± ط§ظ„طھط¬ط§ط، ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 11: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ط§ظ… ظ†ظٹظƒ
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 12: ط¯ط± ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 13: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط­ظˆط§ط¦ط¬
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 14: ط¯ط± ط´ظƒظˆظ‡ ط§ط² ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 15: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 16: ط·ظ„ط¨ ط¹ظپظˆ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 17: ط¯ط± ط±ظپط¹ ط´ط± ط´ظٹط·ط§ظ†
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 18: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط¯ظپط¹ ط¨ظ„ظٹط§طھ
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 19: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ط±ط§ظ†
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط³طھظˆط¯ظ‡
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 21: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 22: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط®طھظ‰
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 23: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط¹ط§ظپظٹطھ
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 24: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 25: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 26: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 27: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط²ظ‡ط§
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 28: ط¯ط± ط§ط¸ظ‡ط§ط± طھط±ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 29: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ طھظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 30: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ط¯ط§ط، ط¯ظٹظ† .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 31: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ طھظˆط¨ظ‡ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 32: ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 33: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط±.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 34: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظٹط§ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 35: ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط±ط¶ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¶ط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 36: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¨ط§ظ†ع¯ ط±ط¹ط¯.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 37: ط¯ط± ط´ظƒط± ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 38: ط¯ط± ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 39: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط¹ظپظˆ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 40: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط±ع¯ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 41: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ† ط¹ظٹط¨ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 42: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®طھظ… ظ‚ط±ط¢ظ† .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 43: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ†ظˆ.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 44: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 45: ط¯ط± ظˆط¯ط§ط¹ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 46: ط¯ط± ط¹ظٹط¯ ظپط·ط± ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‡ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 47: ط¯ط± ط¹ظٹط¯ ط§ط¶ط­ظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‡ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 48: ط¯ط± ط¹ظٹط¯ ط§ط¶ط­ظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‡ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 49: ط¯ط± ط¯ظپط¹ ظ…ظƒط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 50: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھط±ط³ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 51: ط¯ط± طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 52: ط¯ط± ط§طµط±ط§ط± ط¨ط± ط·ظ„ط¨ ط±ط­ظ…طھ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 53: ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 54: ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط±ظپط¹ ط؛ظ… ظ‡ط§.

 

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation