بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع ), مسعود رضا (نورى )   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     behtarin_zendegi_rezaa_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) - غ± -
     behtarin_zendegi_rezaa_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) - غ² -
     FEHREST - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     index -
 

 

 
 

ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ )

ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط±ط¶ط§ (ظ†ظˆط±ظ‰ )

- غ± -


ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 6 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯:
1- ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط³طھظ† ظƒط§ط± ط®ظٹط±.
2- ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط´ط± ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ .
3- ط´ظƒط± ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§
4- ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط³ظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ .
5- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¨ط¯ط¹طھظ‡ط§.
6- ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ .
7- ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±.
8- ط·ط±ظپط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… .
9- ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† .
10- ظٹط§ط±ظ‰ ط­ظ‚ ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ† .
11- ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ .
12- ظ…ط¹ط§ظˆظ†طھ ظ†ط§طھظˆط§ظ† (ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ).
13- ظپط±ظٹط§ط¯ط±ط³ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… .
14- ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظˆظ‚طھ .

ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 8 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ†ط§ط³طھظˆط¯ظ‡ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1- ط·ط؛ظٹط§ظ† ط­ط±طµ .
2- طھظ†ط¯ظ‰ ط®ط´ظ… .
3- ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط­ط³ط¯.
4- ط¶ط¹ظپ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ طµط¨ط±.
5- ظƒظ…ظ‰ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ .
6- ط³ظˆط، ط®ظ„ظ‚ .
7- ط§ظپط±ط§ط· ط¯ط± ط´ظ‡ظˆطھ .
8- ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¹طµط¨ظٹطھ .
9- ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ‡ظˆط³ .
10- ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ .
11- ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط؛ظپظ„طھ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ† .
12- ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ط± طھظƒظ„ظپ .
13- ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط­ظ‚ .
14- ظ¾ط§ظپط´ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ .
15- ط®ط±ط¯ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظ…ط¹طµظٹطھ .
16- ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ط·ط§ط¹طھ .
17- طھظپط§ط®ط± طھظˆط§ظ†ع¯ط±ط§ظ† .
18- طھط­ظ‚ظٹط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ع†ظٹط²ط§ظ† ظˆ ظپظ‚ط±ط§ ظˆ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپط§ظ† .
19- ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ ط²ظٹط±ط¯ط³طھط§ظ† .
20- ظ†ط§ط³ظ¾ط§ط³ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ ط­ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
21- ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… .
22- ط®ظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ط³طھظ…ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… .
23- ط®ظˆط§ط³طھظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ظٹط³طھ .
24- ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ .
25- ط¯ط§ط´طھظ† ظ‚طµط¯ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ†ظˆط¹ط§ظ† .
26- ط®ظˆط¯ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ .
27- ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط§ط².
28- ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ط§ط·ظ† ط¨ط¯ ظˆ ط´ط±.
29- ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ط®ط±ط¯.
30- ط§ط³ط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ† .

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ظپط³
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 9 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ†ظپط³ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¬ط² ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆظپظٹظ‚ ط¯ظ‡ط¯طŒ ع¯ط²ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 9 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط¶ط¹ظپ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط¨ط± ط³ط³طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ â€چ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ط¨ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ¾ط³ ط¨ط´ط± ط±ط§ ظ‡ظٹع† ط¬ظ†ط¨ط´ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¯ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 9 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ†ظپط³ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¬ط² ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ .

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 12 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ظˆط± ظپط§ط³ط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 12 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظٹط¯. طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھظ† ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط´ظˆط§ط± ظ†ظٹط³طھ . ط¹ظپظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط¹طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط§طŒ ط¹ط¸ظٹظ… طھط± ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 12 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¹ظپظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ…ط´ ظپط²ظˆظ†طھط±طŒ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط®ط´ظ…ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 12 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط±ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ظƒط´ظ‰ ط±ط§ ظپط±ظˆ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 12 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ظٹط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط±ظƒط´ظ‰ ط§ظˆط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 31 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 31 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ¾ظٹظ…ط§ظ† طھظˆط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ط² ظ†ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ ظ†ظƒظˆظ‡ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 38 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ع¯ط± ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‰ ط³طھظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط¹ظپظˆ ظˆ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯.

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 16 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆظƒظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپظ‚ط±ط´ ط´ظƒط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط±ط²ط§ظ‚ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 16 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¬ط² ط§ظˆ ط±ط²ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 16 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط²ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¹طµظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط§ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ط·ظ„ط¨ ط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 29 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆط، ط¸ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 52 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ظˆط§ط±طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯.

ط´ظٹط·ط§ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 17 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ط§ط² ظ…ظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط³ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط´ظ…ط§ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ طŒ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظƒظ†ظٹط¯.
ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط´ط± ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط¬ظٹظ… طŒ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط±ظٹط¨ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 17 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط­ط¬ط§ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ط±ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 25 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط²ط´طھ ط±ظˆ ط¢ظˆط±ظٹط¯طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط´ط¬ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط±ظˆ ط¢ظˆط±ظٹط¯طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ظƒط§ط± ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظ¾ط³ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط´ط± ط´ظٹط·ط§ظ† .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 23 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ط² ط´ط± ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ط§ط² ط؛ظˆط؛ط§ظ‰ ط¹ظˆط§ظ… طŒ ط§ط² ط²ط®ظ… ع†ط´ظ… ط­ط³ظˆط¯ ظˆ ط¨ط®ظٹظ„ طŒ ظˆ ط§ط² ط´ط± ظ‡ط± ط´ظٹط·ط§ظ† ط³ط±ظƒط´ ظˆ ط¬ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط² ط´ط± ط³ظ„ط·ط§ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط± ظˆ ط§ط² ط´ط± ظ‡ط± ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظˆ طھظˆط§ظ†ط§طŒ ظˆ ط§ط² ط´ط± ظ‡ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظˆ ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط´ط± ظ‡ط± ط®ط±ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظٹط¯.

ط®ظˆط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ طھط¨ط§ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.

ط؛ظٹط¨طھ
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط°ظƒط± ط®ظٹط± ط¬ظˆط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯.

ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† :
ط¹ط¯ظ„ ع¯ط³طھط± ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط®ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ظˆ ط®ظˆط±ظٹط¯.
ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®طµظˆظ…طھ ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظٹط¯.
ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط± ظ‡ظ… ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ„ظپطھ ظˆ ط¢ط´طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظˆظٹط¯.
ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ظپط§ط´ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¹ظٹط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯.
ظ†ط±ظ… ط®ظˆظٹظ‰ ظˆ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ظٹط¯.
ط®ظˆط´ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ طŒ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظˆظ‚ط§ط± ط±ط§ ظ…ط±ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط­ط³ظ† ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ط¨ظ‚طھ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط±ط²ظ†ط´ ظˆ ط®ط±ط¯ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط­طھظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§ط§ظ‡ظ„ ظ‡ظ… طھط±ظƒ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط­ط³ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¹ط« ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط´ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط§ط± ط®ظٹط± ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط§ط± ط¨ط¯ ظˆ ط¶ط¹ظپ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظˆع†ظƒ ظ†ع¯ظٹط±ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ ط¯ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 38 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظٹط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ط± ظ…ط¤ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 22 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط·ظˆط±ظ‰ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†طھط§ظ† ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ظ…ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھطھط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط­ظ‚ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆظ‰ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظ…طھظ…ط§ظٹظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 21 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط³ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 21 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط´ظˆظ‚ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 21 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ظˆط³طھ ظ†ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ظ†ظپط³ طھط§ظ† طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظˆع†ظƒ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ط؛ط´ ظˆ ط¯ط؛ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ†طµظٹط­طھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ† ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظٹط±ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط§ظ† ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 9 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط®ظˆط¯ ظˆ ط­ط±ظƒط§طھ ط§ط¹ط¶ط§ط، ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¨ط§ط´ط¯.

ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظپظ‚ط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯.

طھط±ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط±ط³ طŒ ظ†ط²ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط°ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 54 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط®ط§ط·ط± طھط±ط³ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¶ط¹ظٹظپ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¢ط¦ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.

ط§ط­طھظٹط§ط¬
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ع¯ط± ظ…ط­طھط§ط¬ ط´ط¯ظٹط¯طŒط§ط² ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظ…ظƒ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 22 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط±ظپط§ظ‡ ظˆ طھظ†ط¯ط±ط³طھظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ظپظ‚ط± ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 28 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¹ط·ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط²ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 28 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ…ط­طھط§ط¬ظ‰ ط§ط² ظ…ط­طھط§ط¬ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط³ظپط§ط¹طھ ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ ط§ظˆط³طھ .

ط­ط³ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط­ط³ط§ط¯طھ
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط­ط³ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط¯ط¨ظٹط± ط¨ط± ط¶ط¯ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 22 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ط¯ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ†ظٹط¯طŒ طھط§ ط¨ط± ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ط­ط³ط¯ ظ†ظˆط±ط²ظٹط¯.
ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ طھظ‚ظˆظ‰ طŒ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظˆ ظˆط³ط¹طھ ط±ط²ظ‚ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط­ط³ط¯ ظ†ظˆط±ط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ طھط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†طµظٹط¨ ط´ظ…ط§ ط¨ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 49 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط­ط³ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط¨ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط¯ط´ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طھظ‡ظ…طھ ظˆ ظ†ظٹط´ â€چ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط·ط¹ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯.

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 24 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¨طھط±ط³ظٹط¯طŒ ظ…ط«ظ„ طھط±ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط³طھظ…ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط´ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط®ظˆط´ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط§ ط´ظ…ط§.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 24 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 24 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھط§ظ† طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 24 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ†ظٹظƒظ‰ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ظƒظ… ط¨ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 24 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ط³ط®ظ† ظ†ع¯ظˆط¦ظٹط¯.
ط¨ط§ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¨ط§ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆظٹطھط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ظ†ط±ظ… ط¨ط³ط§ط²ظٹط¯.

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط§ط¬طھ ظˆ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ط§ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 12 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ظ‰ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† !
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظˆط§ط¦ط¬طھط§ظ† ط¬ط² ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ط­ظ„ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†طھط§ظ† ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظ…ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 13 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ…ظ‚طµط¯ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ط³طھ .ط§ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ…ظٹط¯ظ‡ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طŒ ط¹ط·ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط¯ظˆط±طھ ظ…ظ†طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ„ط§ظٹط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط´ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 13 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ظˆظٹط¯.
ظپظ‚ط· ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط±ظپط¹ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯.
ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ (ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ظ‡ظ… ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯) ع¯ظ†ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 13 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬طھطھط§ظ† ظˆ ط±ظپط¹ ظپظ‚ط± ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ†ط¨ط±ظٹط¯.
ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ ط­ط§ط¬طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط±ظپط¹ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ظپظ‚ط±طŒ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ† ظˆ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط±ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 13 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ‡ط± ظƒط³ ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط­طھط§ط¬ ظˆ ظپظ‚ظٹط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ† ط­ط§ط¬طھ ظٹط§ ط­ط§ط¬طھظ‡ط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط²ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 13 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط­ط§ط¬طھط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ط¨ط±ظٹط¯.
ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط­طھط§ط¬ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط§ط¬طھط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط±ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط­ط§ط¬طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط­طھط§ط¬ط§ظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 21 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 28 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط¹ط²طھ ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط°ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 28 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§طŒ ط«ط±ظˆطھ ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯طŒ ظپظ‚ظٹط±طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 38 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط­ط§ط¬طھ ظپظ‚ظٹط± ط±ط§ ط¨ط± ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯طھط§ظ† طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 46 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط±ظˆ ظƒظ†ط¯طŒ طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 46 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§طŒ ظƒظˆع† ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 46 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯طŒ ط¯ع†ط§ط± ظ‚ط­ط·ظ‰ ظˆ ظپظ‚ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 51 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ‡ط± ط­ط§ط¬طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ط±ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ظٹط¯.

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط±طµ
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 14 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ط² ط®ظˆط§ظ‡ط´ ط¨ط¯ ظˆ ط¢ط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط­ط±طµ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹطھط§ظ† ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯. ط²ظ†ط¯ع¯ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‚طھ ط¯ط§ط¦ظ… ظˆ ط±ظ†ط¬ ط±ظˆط²ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط±طµ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط¨ط¯ظ„ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.

ط¨ط±ظƒطھ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 20 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ظپط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 42 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ… ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط´ ط®ظ„ظ‚ظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ ط®ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط³ط¨ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 42 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 42 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظٹظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظ…ظˆظ†ط³ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظپط³ط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط®ط·ط±ط§طھ ظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 42 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†طھط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 42 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظپظ‚ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط§ط®ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظپط§ظ‡ ظˆ ظˆط³ط¹طھ ط±ط²ظ‚ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.

ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ†
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 44 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ظ…ط§ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ…ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ط§ظ‡ ظ¾ط§ظƒظٹط²ع¯ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ‡ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظˆ طھطµظپظٹظ‡ طŒ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ¾ط§ط®ط§ط³طھظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 44 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ط± ط´ط¨ ظ‚ط¯ط±طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط§ ظ‚ط¶ط§ظ‰ طھط؛ظٹظٹط± ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ط±ط²ظ‚ ظˆ ط§ط¬ظ„ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 44 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ط¹ط§ظ… ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
ط§ظ…ظˆط§ظ„طھط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ ظƒظ†ظٹط¯.
ط²ظƒط§طھ ط§ظ…ظˆط§ظ„طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ‚ظ‡ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¢ط´طھظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 45 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط²ط¯ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ¾ظˆط´ظ†ط¯ظ‡ ط¹ظٹط¨ ظ‡ط§ط³طھ .

ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 54 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯طھط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 48 ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ :
ط¯ط± ظƒط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¬ط² ط®ط¯ط§.

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation