بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب دیدار با ابرار, نورالدین على لو   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     fehrest01 -
     FOOTNT01 -
     KSK00001 -
     KSK00002 -
 

 

 
 

 

1) منتهى المقل ، حائرى ، (ص ) 316.
2) منتهى المقال ، (ص ) 316.
3) در اكثر منابع آمده است : فوائد الرضويه ، 676. قصص العلماء 168، اعيانالشيعه ، ج 10،ص 158، مستدرك الوسائل ، ج 3، 383.
4) اختران تابناك ، ج 1،ص 412. فوائد الرضويه ،ص 476، قصص العلماء ص168.
5) فقد روى : من رآنا فقد رآنا فان الشيطان لايتمثل بنا. مقدمه فوائد الرچاليه .
6) منتهى الامال ، ج 2، (ص ) 366.
7) اقتباس از مقدمه فوائد الرجاليه بحر العلوم .
8) اقتباس از مقدمه فوائد الرجاليه ، بحرالعلوم .
9) مقدمه فوائد الرجاليه ، 33 و فقهاى نامدار شيعه ، ص 291
10) منتخب التواريخ ، ص 182.
11) مقدمه فوائد الرجاليه ،ص 66.
12) اعيان الشيعه ، ج 10، 119، و فوائد الرجاليه (مقدمه ) (ص ) 25 - 26.
13) اعيان الشيعه ، ج 10، 119. فوائد الرجاليه ،ص 26.
14) فوائد الرجاليه ، 260 - 27.
15) مقدمه فوائد الرجاليه ، ص 26 - 27.
16) مراه الاحوال ، جهان نما، 147.
17) مراه الاحوال ، جهان نما، 147.
18) مراه الاحوال جهان نما، ص 147.
19) همان ، 147.
20) فوائد الرضويه ، 406.
21) قصص العلماء، 202.
22) فوائد الرضويه ، 405 به نقل از منتهىالمقال حائرى .
23) قصص العلماء، (ص ) 272. و لولوه البحرين ، (ص ) 442.
24) اعيان الشيعه ، ج 9، (ص ) 195.
25) اكنون اين منطقه به نام نبطيه شهرت دارد.
26) اعيان الشيعه ، ج 3، (ص ) 79.
27) فوائد الرجاليه مقدمه .
28) مكارم الاثار، ج 417 - 421.
29) اعيان الشيعه ، ج 10، 159.
30) فقهاى نامدار شيعه ، (ص ) 293.
31) روضات ، ج 7، (ص ) 204.
32) شهيدان راه فضيلت ، ج 1، (ص ) 420 - فوائد الرضويه ، صص 671.
33) منتهى الامال ، ج 2، (ص 94.
34) فوائد الرجاليه ، مقدمه ، (ص 33.
35) فوائد الرجاليه ، مقدمه ، (ص 35.
36) منتهى الامال ، ج 2، (ص ) 547، فوائد الرضويه ، (ص ) 680.
37) مكارم الاثار، ج 1، ص 417.
38) در اكثر منابع شرح حال نقل شده است .
39) فوائد الرجاليه ، (ص ) 35.
40) فقهاى نامدار شيعه ، (ص ) 291.
41) فوائد الراليه ، (ص 36.
42) اقتباس از فوائد الرجاليه ، (ص ) 38.
43) فوائد الرجاليه ، مقدمه ، (ص ) 38، 39.
44) قصص العلماء، (ص ) 171.
45) قصص العلماء، 173.
46) الكنى و الالقاب ، ج 3، (ص ) 68، و ريحانه الادب ، ج 1، (ص ) 234.
47) تكمله نجوم السماء، ج 1، (ص ) 301.
48) فرهنگ معين ، ج 1، (ص ) 53. (اعلام )
49) درحادثه هجوم وهابى ها به نجف اشرف كه درسال (1221ه‍ ق ) رخ داد مردم به رهبرى اين شيخ بزرگ به دفاع از وطن و نواميس وشعائر مذهبى خود پرداختند و در اين جهاد علماء به رهبرى اين مرجع سلاح به دستگرفته و نيازهاى مردم را تامين مى كردند و حتى پشت بام ها را پر از سنگ و سنگر كردهبودند. (ماضى النجف و حاضرها، (ص ) 219 - 215.
50) قصص العلماء، (ص ) 198.
51) قصص العلماء، (ص ) 193 و (ص ) 188. فوائد الرضويه .
52) قصص العلماء، (ص ) 190، فوائد الرضويه ، (ص ) 73.
53) قصص العلماء، (ص ) 185.
54) فوائد الرضويه ، (ص ) 72.
55) جعيفر، يعنى جعفر كوچك
56) اعيان الشيعه ، ج 4، (ص ) 228. فوائد الرضويه و كرام البرره و معارفالرجال ، ج 1، (ص ) 151.
57) الكنى و الالقاب ، ج 3، (ص ) 66، مستدركالوسائل ، ج 3، (ص ) 385. فوائد الرضويه (ص ) 86.
58) مجمع التواريخ ، (ص ) 151 و 150.
59) مانند: وهابى ها - مجتمع التواريخ (ص ) 150 ماضى النجف و حاضرها، آئينوهابيت ، اين است آئين وهابيت و...
60) قصص العلماء، (ص ) 130.
61) مستدرك ، ج 3، (ص ) 387.
62) قصص العلماء، (ص ) 138.
63) قصص العلماء، (ص ) 194.
64) قصص العلماء، (ص ) 140.
65) خوى از شهرهاى استان آذربايجان غربى است و از شهرهاى حاصلخيز به شمارمى رود داراى آبو و هوايى معتدل مى باشد. از نظر فرهنگى از شهرهاى مذهبى كشور بهشمار مى رود و از قديم به دارالمومنين شهرت داشته ، و از اين خطه علماى بنامى پا بهعرصه وجود نهاده اند از جمله آنها مى توان ازصاحب شرح نهج البلاغه خوئى و آيه اللهحاج سيد ابوالقاسم خوئى نام برد.
66) اختران تابناك ، ج 1، (ص ) 428.
67) اعيان الشيعه ، ج 6، (ص ) 225.
68) قصص العلماء، (ص ) 118 و 119.
69) اعيان الشيعه ، ج 7، (ص ) 167 و معارفالرجال ، ج 2، (ص ) 59.
70) در اكثر منابع از جمله شعرا الغرى ج 12، (ص ) 139 - 159 فوائد الرجاليه، (ص ) 67 - 70.
71) سوره مائده آيه 44، و هر كس خلاف آنچه خدا فرستاده حكم كند چنين كسانىكافرند.
72) اختر تابناك ، ج 1، ص 414. فوائد الرجاليه ، ص 49.
73) اعيان الشيعه ، ج 10 ص 160، شعراء الغرى ، ج 12، ص 139، و منابع ديگرلازم به تذكر است بعضى نسبت اين كتاب را به بحرالعلومقبول ندارند.
74) اختران تابناك ج 1، ص 428.
75) فوائد الرجاليه ص 74، شعرا الغرى ج 12 ص 138.
76) تاريخ نجف ، ص 181.
77) ماضى النجف و حاضرها، ص 95.
78) فوائد الرجاليه ، ص 95، 96.
79) ماضى النجف و حاضرها، ج 1، ص 105.
80) ماضى النجف و حاضرها، ج 1، ص 96.
81) ماضى النجف و حاضرها، ج 1، ص 246. فوائد الرجاليه ، ص 96.
82) روضات الجنات ، ج 7، (ص ) 213، شعراء الغرى ، ج 12، (ص ) 133.
83) منتهى الامال ج 2، (ص ) 548.
84) قصص العلماء (ص ) 172. فوائد الرضويه (ص ) 680.
85) فوائد الرضويه ، (ص ) 682.
86) قصص العلماء، (ص ) 173.
87) گنجينه دانشمندان ، ج 8، (ص ) 376.
88) گنجينه دانشمندان ، ج 8، (ص ) 371.
89) ماضى النجف و حاضرها، ج 3، (ص ) 431، سفينه البحار، ج 2، (ص ) 709:مادى (هدى ).
90) تحفه العالم ، (ص ) 136.
91) فوائد الرضويه ، (ص ) 670.
92) فوائد الرجاليه ، (ص ) 116 .
93) فوائد الرجاليه ، (ص ) 99.
94) علامه بحرالعلوم صاحب فضائل و سرور صاحبان و داراى تجربه است . محققدرعلم معقول (فلسفه ، حكمت ) و علم منقول (فقه و حديث ) است واهل دقت در علم فروع و علم اصول است .
نيكوكار، پرهيزكار و پارسا و پيشوايى است كه روزگار هرگز مانند او را نياورده استو فضل و بزرگوارى او در ساير نواحى مثل خورشيد در وسط آسمان درخشان است و چهبسا كراماتى از او مشهور است و به تحقيق كرامات از او در عصر خودش ‍ شكوفا گشتهاست .

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation