بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب عاقبت بخیران عالم جلد 1, على محمد عبداللهى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     ALAM0001 -
     ALAM0002 -
     ALAM0003 -
     ALAM0004 -
     ALAM0005 -
     ALAM0006 -
     ALAM0007 -
     ALAM0008 -
     ALAM0009 -
     ALAM0010 -
     FOOTNT01 -
 

 

 
 

1-مجله دانشمند شماره 68، ص 156.
2-مجله سپيد و سياه ، شماره 852، ص 52.
3-انعام : 82.
4-انبيا: 87.
5-بقره : 35.
6-بقره : 119 و سباء: 28 و فاطر: 24 و فصّلت : 4.
7- يا داود: بشّر المذنبين و انذر الصديقين .
8-يا داود: بشر المذنبين و انذر الصديقين ، بشّر المذنبين انىاقبل التوبة و اءعفوا عن الذنب و اءنذر الصديقين الا يعجبوا باءعمالهم فانه ليس عبداءنصبه للحساب الا هلك .
9- غررالحكم .
10- خصال صدوق ، ص 53، حديث 85.
11- اصول كافى ، ج 2 ص 71
12- ارشادالقلوب ، ص 143.
13- اصول كافى ، ج 2، ص 71.
14- يوسف : 111.
15- لازم به تذكر است كه در اينجا شرححال كامل زندگانى افراد نيامده ، بلكه فقط آن اتفاقاتى كه باعث شده شخصى عاقبتبخير و يا شخصى عاقبت به شر شود، آمده است .
16- حجة الاسلام محسن قرائتى .
17- خوانندگان عزيز و محترم : از آنجا كه كار بشرى بى عيب و ايراد نيست ، اگردر اين كتاب هم شما به نقصى برخورد كرديد، اولا: به بزرگوارى خودتان به ديدهاغماض بنگريد و ثانيا: اگر لازم دانستيد دوستانه تذكر دهيد تا آن را برطرف نماييم .
18- تحريم : 8.
19- كشكول طبسى ، ج 2، 130.
20- نام قريه اى است در آذربايجان غربى در اطراف شهرستان اروميه .
21- به خاطر دنيا چشم از دنيا پوشيده است .
22- مقصود از آن : روز پنطيكاست معروف است كه به عقيده مسيحيان در آن روز روحالقدس به شدت هر چه تمامتر به مانند وزش بادى به حواريوننازل شده و فارقليطاى موعود را هم به همان روز تفسير كرده اند.(اعمال رسولان ، باب 2، 12 - 1.)
23- انجيل يوحنا، باب 16، 7.
24- متى ، باب سوم : 16.
25- شاگردان دوازده گانه حضرت عيسى عليه السلام به عقيده مسيحيان عبارتنداز: 1- شمعون معروف به پطرس ، 2- اندرياس برادر شمعون ، 3- يعقوب پسر زبدى ،4- يوحنا برادر يعقوب ، 5- فيليپس ، 6- برتولما، 7- توما، 8- متى معروف بهباجگير، 9- يعقوب پسر حلفى ، 10- لبئى معروف به تدى ، 11- شمعون قانوى ،12- يهوداى اصغر يوطى .
26- ظاهر مراد ايشان آيه 43 سوره اعراف است كه كلمات آيه جابجا شده است .
27- در سال 326 ميلادى شوراى مذهبى بزرگ اسقفهايى مسيحىاصول و عقايد مسيحى را در هشت ماده تصويب كردند كه ماده دوم چنين است : ازازل ، الوهيت از سه شخص تشكيل يافته است كه عبارتند از: پدر ، پسر و روح القدس و اين سه يكى هستند و اينعقيده را تثليث (Trimity) ناميدند.
28- انيس الاءعلام فى نصرة الاسلام ، نوشته فخرالاسلام . تنظيم و پاورقى سيدعبدالرحيم خلخالى ، از ص 6 تا ص 27، جزءاول .
29- منتهى الآمال ، ج 2، ص 126، روضات الجنات ، ج 2، ص 130.
30- روضات الجنات ، ج 2، ص 131.
31- فرقان : 14 - 12.
32- جواهر، ص 71.
33- المحجة البيضاء، ج 4، ص 216.
34- اى كسى كه كم را قبول مى كنى و از گناهان زياد مى گذرى ،اعمال خوب كم مرا قبول ، گناهان زياد مرا عفو كن . تو بخشنده و مهربانى .
35- منازل الآخرة ياداستانهايى از سفر آخرت ، ص 7؛ من لا يحضره الفقيه ، چاپجديد، ج 1 ص ‍ 132؛ احكام الاءموات ، حديث 347.
36- امام صادق عليه السلام فرمود: كه من نمى دانم آن پيامبر را مگر موسى بنعمران .
37- وسائل الشيعه ، ج 11، چاپ جديد، ص 406.
38- گفتارهاى معنوى ، ص 226 و روضات الجنات ، لفظفضيل .
39- كشكول شيخ بهايى ، ج 1، ص 248.
40- بحار، ج 10، ص 145. به نقل از دارالسلام ، ج 3، ص 350.
41- النازعات : 40.
42- الكنى والاءلقاب ، ج 1، ص 313.
43- اصول كافى : ج 2، ص 70.
44- رياحين الشريعه ، ج 2، ص 130.
45- خزينة الجواهر، ص 150.
46- خدايا! بيامرز فرزند غريب ، ضعيف و گناهكار ما را كه طرد شده از ديارى بهديارى و از قريه اى به مغاره كوهى .
47- جواهر، ص 69، نقل از منتخب التواريخ از جامع الاخبار.
48- جامع النورين ، ص 316 و تتمة المنتهى ، ص 46، با اندكى اختلاف .
49- منتهى الامال ، ج 2، ص 86، بحارالانوار، ج 11، ص 146، المحجة البيضاء، ج4، ص 263.
50- داستان راستان ، نقل از الامام على صوت العدالة الانسانية ، ص 63؛ بحارالانوار ج 9، چاپ تبريز، ص 598؛ مناقب ابن آشوب ، ج 2، ص 105.
51- المحجة البيضاء، ج 4، ص 199.
52-اصول كافى ، ج 2، ص 160 - 161؛ المحجة البيضاء، ج 3، ص 439؛بحارالاءنوار، ج 16، ص ‍ 18.
53-گفتارهاى معنوى ، ص 127.
54-مجله پاسدار اسلام ، شماره 105.
55- فاتحة الكتاب ، شهيد دستغيب ، ص 121.
56- جواهر، ص 133 به بعد.
57-به نام خداوندى كه شفا دهنده است ، بنام خداوندى كه كفايت كننده است ، بنامخداوندى كه عافيت دهنده است ، بنام خداوندى كه با اسم او چيزى ضرر نمى زند و دردىدر زمين و آسمان نمى باشد و از مى شنود و دانا است
58-بحارالاءنوار، ج 17، ص 318، مناقب ابن شهر آشوب ، ج 1، ص 91، محجةالبيضاء ج 5 ص ‍ 321.
59-فاتحة الكتاب شهيد دستغيب ، ص 122.
60-تاريخ اسلام ، ص 56، فروغ ابديت ، ج 1، ص 335،نقل از سيره ابن هشام ، ج 1، ص 410.
61- فروغ ابديت ، ج 1، ص 334.
62- از پدران ناپاك فرزندان پاك پديد مى آورد.
63- فروغ ابديت ، ج 2، ص 41، نقل از اسدالغابه ، ج 2، ص 59، تاريخ اسلام ،ص 121.
64- صديقه كبرى فاطمه زهرا - س -، ص 69، شهيد دستغيب .
65- قيامت و قرآن ، ص 206، شهيد دستغيب .
66- المحجة البيضاء، ج 4، ص 314.
67- جواهر، ص 47، از مصابيح .
68- فروغ ابديت ، ج 2، ص 39، مقاله شهيد استاد مطهرى ، ص 97،نقل از سفينة البحار؛ شرح ابن ابى الحديد، ج 14، ص 262؛ مغازى واقدى ، ج 1، ص256.
69- سيره ابن هشام ، ج 2، ص 260، جريان جنگ بدر، بحار طبع قديم ، ج 6، ص475 - 474؛ اسدالغابه ، ج 4، ص 149.
70- المحجبة البيضاء، ج 4، ص 215 - 213.
71- جواهر، ص 40 - 39.
72- جواهر، ص 40 - 39.
73-طبقات ابن سعد، ج 1، ص 210 - 212؛ البداية والنهاية ، ج 3، ص 137.
74-انعام : 152 - 151.
75- اعلام الورى ، ص 35 و 40؛ فروغ ابديت ، ج 1، ص 41 - 40، بحار، ج 19،ص 8.
76-اشراف زاده قهرمان .
77- انشراح : 8 - 1.
78- اعلام الورى ، ص 37، بحار، ج 19، ص 10، فروغ ابديت ، ج 1، ص 413،المصعب دين الآباء و الاءجداد، اشرف زاده قهرمان ، ص 49.
79- آل عمران : 144.
80- احزاب : 32.
81- المصعب دين الآباء و الاءجداد.
82- مناهج الشارعين ، ص 422- 419، محجة البيضاء، ج 5، ص 186، با كمىاختلاف .
83- المحجة البيضاء، ج 4، ص 250.
84- المحجة البيضاء، ج 4، ص 265، بحارالانوار، ج 11.
85- كسى كه قبر ديگران را مى شكافد و كفن ميت را مى دزدد و ميت را لخت و عريان درقبر رها مى كند.
86- جواهر، ص 73.
87- معارفى از قرآن ، شهيد دستغيب ، ص 506.
88- شجره طوبى ، ص 15؛ بحارالانوار.
89- منتهى الآمال ، ج 2، ص 286.
90- شجره طوبى ، ج 2، ص 278.
91- ثمرات الاوراق ابن حجة حموى ، نقل از پند تاريخ ، ج 1، ص 209.
92- كشكول بحرانى ، ج 2، ص 228، نقل از پند تاريخ .
93- لطائف الطوائف ، ص 50.
94- محجة البيضاء، ج 4، ص 270.
95- آل عمران : 135.
96- جواهر، ص 74، نقل از تفسير منهج .
97-المحجة البيضاء، ج 4، ص 271.
98-امامت ، شهيد دستغيب ، ص 135.
99-ثمرات الاوراق ابن حجة حموى ، نقل از پند تاريخ ، ج 2، ص 16.
100-المحجة البيضاء، ج 4، ص 302.
101-سوره حجر: 72.
102-نبوت ، ص 214، آقاى دستغيب .
103-الكلام يجرالكلام ، نقل از پند تاريخ .
104-دارالسلام ، ج 2، ص 196.
105-انوار نعمانيه ، ص 354.
106-دارالسلام ، ج 2، ص 195.
107-ستارگان درخشان ، ج 1، ص 24، بحارالانوار، ج 16، ص 216، امالى صدوق، ص 279.
108- جواهر، ص 181.
109-سوره قمر: 24.
110-سوره قمر، 25.
111-المحجة البيضاء، ج 4، ص 304.
112-تتمة المنتهى ، ص 154.
113-در حاشيه روضات الجنات ، ص 32.
114-تتمة المنتهى ، ص 154.
115-مستطرف .
116-الكلام يجر الكلام ، ج 2، ص 145.
117-داستان راستان ، ص 22؛ نقل از نفثة المصدور محدث قمى ، ص 4.
118-به نقل از پند تاريخ ، ج 2، ص 10.
119-ستارگان درخشان ، ج 1، ص 23.
120-المحجة البيضاء، ج 4، ص 314.
121- جواهر، ص 215.
122-محجة البيضاء، ج 5، ص 187.
123-قلب سليم ، ج 2، ص 131، آقاى دستغيب .
124-ايام سال طبق آنچه در بين اعراب متداول بود، 360 روز شماره مى شد.
125-المخازن ، ج 1، ص 13.
126- اصول كافى طبع آخوندى ، ج 1، ص 227.
127-منتخب قواميس الدرر، ص 147 - 148.
128- جواهر، ص 82 - 83.
129- محجة البيضاء، ج 5، ص 188.
130- گفتارهاى معنوى ، ص 156.
131- رياض الحكايات ، ص 79.
132- فروع كافى ، ج 4، ص 39.
133- جواهر، ص 102.
134- المحجة البيضاء، ج 3، ص 254، فروع كافى ، جزء 5، ص 106.
135- ناسخ التواريخ ، ج 1، ص 391، حالات امام على عليه السلام .
136-ناسخ التواريخ ، حالات رسول الله صلى الله عليه و آله ، ج 1، ص 435.
137-داستان راستان ، نقل از اصول كافى ، ج 2، باب حسن الصحابه و حق الصاحبفى السفر، ص ‍ 670؛ المحجة البيضاء، ج 3، ص 386.
138- داستان راستان ، نقل از كمل البصر، ص 70، سفينة البحار، ج 1، ص 416.
139-مروج الذهب مسعودى ، ج 3، حالات مهدى عباسى ، ص 320.
140-محجة البيضاء، ج 5، ص 328.
141- داستان راستان ، نقل از سيره ابن هشام ، ج 2، وقايعسال دهم هجرت ، ص 580 - 578.
142- ستارگان درخشان ، ج 13، ص 105 - 95،نقل از جنات الخلود.
143-محجة البيضاء، ج 8، ص 275 - 276.
144-ناسخ التواريخ على عليه السلام ، ج 5، ص 69.
145- سفينة البحار، ج 1، ص 547.
146-منتهى الآمال ، ج 2.
147-انوار نعمانيه ، ص 117.
148-محجة البيضاء، ج 7، ص 67. سفينة البحار، ج 1، ص 512.
149-محجة البيضاء، ج 6، ص 80.
150- كسانى كه به علت نداشتن خانه در يكى از غرفه هاى اطراف مسجد زندگىمى كردند.
151- حيات القلوب ، ج 1، ص 578.
152- منتهى الآمال ، ج 2، ص 125.
153- پندها و داستانها، ج 3، ص 47.
154- تفسير روح البيان ، ج 8، ص 315 به بعد.
155- ذيل آيه 104، سوره آل عمران .
156- داستانها و پندها، نقل از ثمرات الاوراق ابن حجة حموى كه در حاشيه مستطرفطبع شد، ج 2، ص 148.
157- محجة البيضاء، ج 7، ص 267.
158- آل عمران : 128.
159- ستارگان درخشان ، ج 6، ص 27.
160- شرح ابن ابى الحديد، ج 2، ص 271.
161- مناقب ابن شهر آشوب ، ج 4، ص 297.
162- فرسان الهيجاء، ج 1، ص 166،نقل از داستان ها و پندها، ج 6، ص 106.
163- داستانها و پندها، ج 4، ص 52 - 49؛ بهنقل از دو روايت در جزء 14 بحار.
164- محجة البيضاء، ج 7، ص 27.
165- داستان راستان ، نقل از بحار، ج 11، ص 83، حالات امام باقر عليه السلام .
166- توبه : 118.
167- تفسير برهان ، ج 2، ص 132.
168- تفسير روح البيان ، ج 9، ص 310؛ذيل آيه 60 سوره الرحمن .
169- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 178 - 161 - 136 - 116.
170- بحار، چاپ قديم ، ج 6، ص 570.
171- سفينة البحار، ج 1، ص 648.
172- از مجموعه اى خطى نقل از داستانها و پندها، ج 8، ص 48.
173- مناهج الشارعين ، ص 654.
174- اللهوف ، ص 102، صوائق محرمة ، ص 119،مقتل العوالم ، ص 151.
175- بحارالانوار، ج 9، ص 562؛ جامع النورين ، ص 185 با اين فرق كه بهجاى نام امام حسين عليه السلام نام مبارك امام حسن عليه السلام را ذكر كرده است .
176- شورى : 23.
177- اسراء: 26.
178- انفال : 41.
179- احزاب : 33.
180- اللهوف ، ص 150.
181- تفسير روح البيان برسوئى ، ج 10، ص 13.
182- از مجموعه خطى ، نقل از داستانها و پندها ج 9، ص 61.
183- آل عمران : 135.
184- خزينة الجواهر، ص 330، به نقل روضة الانوار، محقق سبزوارى .
185- گفتارهاى معنوى ، ص 160.

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation