بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 2, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
     SAHIFE15 -
     SAHIFE16 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

اكنون لازم است در اين اعيادى كه در سلطنت اين دودمان ستمگر براى ملت ما عزا شده استبدون هيچگونه تشريفات كه نشانگر عيد و شادمانى باشد در تمام ايران ، در مراكزعمومى مثل مساجد
بزرگ اجتماعات عظيم به پا كنند و گويندگان شجاع محترم ، مصائب وارده بر ملت رابه گوش شنوندگان برسانند و هر چه بيشتر كارهاى ضد اسلامى و قانونى رژيم راافشاء كنند و خوف را كه از جنود ابليس ‍ است ازدل بيرون كنند و در ادامه نهضت كه موافق رضاى خداوند تعالى و ولى عصر است كوششكنند و اين چراغ فروزنده هدايت را روشن و روشنتر نگه دارند و با اعتماد به خداوندتعالى مطمئن باشند كه ملت پيروز است .
از خداوند تعالى عظمت اسلام و مسلمين و قطع ايادى اجانب و وابستگان به آنها را خواستارم.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
5/5/57
پيام امام خمينى به ملت ايران در مورد لزوم تداوم نهضت و هوشيارى ملت در برابر مردمفريبى هاى شاه
بسم الله الرحمن الرحيم
تظاهرات مردم ، اثبات مخالفت سراسرى ملت با شاه
اينجانب از عموم ملت شريف ايران متشكرم كه با همبستگى و وحدت كلمه در سوم و پانزدهمشهر شعبان يك مرتبه ديگر به رژيم منحط ثابت كرد كه با اراده ملت نمى تواند مقابلهكند واين رفراندمى بود بى نظير از مخالفت سراسرى ايران با شاه ، گر چه دستگاهبا جلوگيرى از بعضى از اجتماعات بزرگ سلب آزادى نمود و نگذاشت مصائب و مطالبمشروع ملت بزرگ تماما ابراز شود. به طورى كه اطلاعحاصل شده به دنبال تظاهرات آرام ، دست به جناياتى كه كاشف از سستى پايه هاىحكومت است زده و در بعضى از شهرها چون مشهد و رفسنجان و جهرم وحشيانه به مردمبيدفاع هجوم برد و عده كثيرى را مقتول و مجروح نمود و به طورى كه بعضى ازخبرگزارى ها اطلاع داده اند در مشهد مقدس تعداد كشتگان به 40 نفر رسيده است و بعضىبيش از اين گفته اند و از قرار اطلاع ، مامورين شاه وحشيانه به مدرسه نواب مشهدريخته و طلاب بيدفاع را تا سرحد مرگ كتك زده و سر و دست آنان را شكسته اند و معناىاعطاى آزادى را به ملت فهماندند.
تا محو آثار ظلم و هدم رژيم پهلوى ملت آرام نخواهد گرفت
مردم متدين و شجاع شهرها چون قم قهرمان و تبريز غيور و مشهد بيدار شده و براى اظهارتنفر از دستگاه و رژيم شاه تعطيل عمومى نمودند و مشتى محكم به دهان گزافه گويانىكه مى گفتند اين تظاهرات ديگر تكرار نمى شود و ملت بهحال عادى خود بازگشته است زدند. ملت عزيز تا محو آثار ظلم و هدم دستگاه رژيم منحطپهلوى آرام نخواهد گرفت و به حال عادى باز نخواهد گشت . ما از اين غيورانى كه در راههدف مقدس اسلام فداكارى مى كنند و از جان ومال دريغ ندارند و تن به ظلم نمى دهند و سكوت مرگبار را شجاعانه با اهداء جان خودمى شكنند و راه ورسم پيامبر اسلام (ص ) و امامان تشيع را يافته و بدانان اقتداء نمودهاند تشكر نموده و به آنان تبريك گوئيم .
سكوت و امر به سكوت در اين شرايط مخالف مصالح عاليه اسلام است
امروز كه ملت ، به پا خاسته و راه خود را خوب و درست يافته است ، سكوت و امر بهسكوت مخالف مصالح عاليه اسلام است و خلاف طريقه شيعه جعفرى است و امر بهتحرك و استنكار و افشاء فجايع خانمانسوز و اسلام بر باد ده دستگاه شاه ، موافقسيره مباركه انبيا و خصوص رسول معظم خاتم است . اكنون كه ماه مبارك رمضان در پيشاست و ماه مبارك امسال نمونه است كه ملت معظم ايران از سوئى خاطرات چندين ماهه اخير ازكشتارهاى وحشيانه دستجمعى و اختناق و حبس و تبعيد در قلبش زنده است و از سوئى ديگربراى انتقام از بيدادگرى هاى رژيم منحط پهلوى و شاخ هاى آن ، كارگزاران اجانباستعمارگر با بيدارى و همبستگى بى سابقه بپاخاسته است ، لازم است مطالبى راتذكر دهم :
نهضت ايران ، نهضتى مقدس و صد در صد اسلامى
1- نهضت مقدس اخير ايران كه ابتداى شكوفايى اش از 15 خرداد 42 بود صد در صداسلامى است و تنها به دست تواناى روحانيون با پشتيبانى ملت مسلمان و بزرگ ايرانپى ريزى شد و به رهبرى روحانيت ، بى اتكاء به جبهه اى يا شخصى يا جمعيتى ادارهشده و مى شود و نهضت پانزده ساله ما چون اسلام است بى دخالت ديگران در امر رهبرىكه از آن روحانيت است ادامه دارد و خواهد داشت و آنان كه اخيرا براى جلب منافع شخصىبه جنب وجوش افتاده و مى خواهند نهضت اسلامى را آلوده كنند و يا آن را متكى به بعضجناح ها يا دنباله او معرفى نمايند حتما سوء قصد دارند و احيانا با ساختن بعضى از آنانبا دستگاه جبار مى خواهند نهضت را متوقف و شاه را مصون نگه دارند. ملت ايران بايد باهوشيارى تمام و ترديد بدانان نگاه كنند و اگر خداى نخواسته انحراف آنان معلوم شداز آنان جدا اجتناب كنند و صريحا اعلام مى دارم در صورتى كه اين جمعيت معدود، مطالبخود را كه لازمه اش دور نگه داشتن مجرم اصلى است تكرار كنند روحانيت تكليف خود رادرباره آنان روشن خواهد نمود.
نغمه آزادى انتخابات ، حيله اى براى انحراف اذهان از مسير اصلى حركت
2- اخيرا دولت نغمه ناموزونى را به راه انداخته است مبنى بر آزادى انتخابات ، درصورتى كه وقت آن سال ديگر است و اين نغمهقبل از ماه مبارك رمضان براى انحراف اذهان از مسير اصلى حركت است كه خوف افشاء هرچه بيشتر جنايات رژيم در اين ماه در مساجد و مجامع اسلامى مى رود. ملت بايد بداند كهاين حيله جز نگهدارى شاه از تعرض گويندگان و پرخاش جوانان غيور اسلامى نيست ولازم است گويندگان محترم و روحانيون معظم ايران شديدا از آن احتراز كنند و بايدبدانند كه خيال انتخابات آزاد با برقرار بودن قدرت شيطانى شاه امرى موهوم است وجز صحنه اى شيطانى براى قانونى نمايش ‍ دادن انتخابات در دنيا نيست و تا قدرتطاغوتى شاه و دارو دسته اش برقرار است
ديگران نمى توانند حتى يك وكيل انتخاب كنند و اينجانب در موقع انتخابات كلمه خود راخواهم گفت .
تلاش شاه براى جايگزينى مهره هاى خويش در صفوف مبارزين
3- اكنون كه شاه خود را در بين ملت شكست خورده و زبون مى بيند به صحنه سازىهائى دست زده است و خواهد افرادى را كه چندينسال است با مقاصد شيطانى شاه همراه و به تغيير احكام اسلام و تغيير تاريخ پرافتخار اسلام به تاريخ گبرها و آتش پرست ها راى داده اند، ملى جلوه دهد تا در موقعحساس با نفوذ در صفوف روحانيون مبارزه ماموريت شوم خود را با چهره اى ملى اجرانمايند و روحانيون بايد آنان را به جامعه معرفى نمايند. بايد ديد چه تغييرى در نظامشاه پديد آمده است كه اينان تا ديروز دست بوس بودند و چاكر و امروز مخالف و بايدملت شريف هشيار باشد كه اين مهره هاى خطرناك ، خود را در بين آنان جا نزنند.
رسيدگى به وضع بازماندگان شهدا
4- تقاضاى اينجانب از ملت شريف و متعهد آن است كه باكمال اهميت و دلسوزى اقدام به بررسى كشته شدگان و خانواده هاى آنان كنند و به هرترتيبى كه مى توانند سرشمارى از كشته ها با نام و نشان نمايند و ما را مطلع كنند وبه بازماندگان آنان سركشى برادرانه نمايند و از آنان دلجوئى كرده و سلام خمينى راكه در سوگ آنان است به همه برسانند و تاثرات اينجانب را در مرگ عزيزانشان بهآنها ابلاغ نمايند و اگر كسى به واسطه مجروح شدن و يا از دست دادن عزيزش احتياجمادى دارد لازم است به بهترين وجه برآورده شود يا هر چه زودتر به من مراجعه شود تابا تمام طاقت به آنان رسيدگى نمايم .
نهضت را ثبت كنيد تا سرمشق جوامع و نسل هاى آينده گردد
5 - لازم است براى بيدارى نسل هاى آينده و جلوگيرى از غلطنويسى مغرضان ،نويسندگان متعهد با دقت تمام به بررسى دقيق تاريخ اين نهضت اسلامى بپردازند وقيام ها و تظاهرات مسلمين ايران را در شهرستان هاى مختلف با تاريخ و انگيزه آن ثبتنمايند تا مطالب اسلام و نهضت روحانيت سرمشق جوامع ونسل هاى آينده شود. ما كه هنوز در قيد حيات هستيم ومسائل جارى ايران را كه در پيش چشم همه ما به روشنى اتفاق افتاده استدنبال مى كنيم ، فرصت طلبان و منفعت پيشگانى را مى بينيم كه با قلم و بيان بدونهراس از هر گونه رسوائى ، مسائل دينى و نهضت اسلامى را بر خلاف واقع جلوه دهند وبه حكم مخالفت با اساس نمى خواهند واقعيت را تصديق كنند و قدرت اسلام را نمىتوانند ببينند و شكى نيست كه اين نوشتجات بى اساس به اسم تاريخ درنسل هاى آينده آثار بسيار ناگوارى دارد. از اين جهت روشن شدن مبارزاتاصيل اسلامى در ايران از ابتداى انعقاد نطفه اش
تاكنون و رويدادهائى كه در آينده اتفاق افتد ازمسائل مهمى است كه بايد نويسندگان و عالمان متفكر و متعهد بدان بپردازند. درست آنچهرا امروز براى ما روشن و واضح است براى نسل هاى آينده مبهم باشد و تاريخ ، روشنگرنسل هاى آينده است و امروز قلم اى مسموم در صدد تحريف واقعيات هستند، بايد نويسندگانامين اين قلم ها را بشكنند. تلاش كنيد كه جنايات و ستمگرى هاى رژيم بيان و تفسيرگردد
6- حضرات ائمه جماعت محترم دامت بركاتهم گويندگانى را دعوت نمايند كه معتقد وعلاقه مند به نهضت اسلامى و با هدفى اصيل روشنگرى مردم را بر عهده گيرند و ازدعوت وعاظ السلاطين و اشخاصى كه به نفع دستگاه جبار، دانسته يا ندانسته مطالبىرا انتخاب مى كنند كه ملت را از مسائل اصلى روز باز دارند جدا احتراز فرمايند و ازكسانى كه عمال دولت تعيين مى كنند دورى و احتراز كنند و فداكارى در راه اسلام ومصالح مسلمين را در راءس برنامه خود قرار دهند.
7- گويندگان محترم در مجامع و مساجد وظيفه دارند كه مصائب وارده بر ملت را در اين50 سال سلطنت سياه پهلوى خصوصا در اين چند ماه اخير و كشتار اخير شهر مقدس مشهد درجوار حضرت ثامن الائمه عليهم السلام و رفسنجان به سمع مردم برسانند و آنان را ازمسايلى كه مفيد براى اسلام و مصالح مسلمين است آگاه گردانند و از مطالبى كه موجبسردى و سستى است احتراز كنند كه عذر در درگاه خداىمتعال و پيش ملت مسلم پذيرفته نيست .
8- بر مستمعين است كه آقايان گويندگان را در ذكر مطالب اسلامى و انسانى تشويقكنند و از آنان با احترام تقاضا كنند كه جنايات و ستمگرى ها را بيان و تفسير كنند و ازمطالب غير مفيد و احيانا مخالف با مسير حركت ملت احتراز كنند و با پشتيبانى خود ازگويندگان محترم به آنان اطمينان خاطر دهند.
تبريك و تسليت به مردم
در خاتمه من نمى دانم با چه بيان از كشتار بيرحمانه شهرستان ها خصوصا شهر مقدسمشهد اظهار تاءسف و تاثر كنم . من نمى دانم كه خاندان ستمگر تا كى بر مقدرات مسلمينمسلط و به خون جوانان ما تشنه اند. من به حضرت ثامن الائمه عليهم السلام تسليتعرض مى كنم و به اهانت هايى كه بدان بزرگوار در عهد اين پدر و پسر جنايتكار شد ومى شود در سوگ مى نشينم . من به شما اهالى محترم و متدين مشهد و رفسنجان و جهرمتسليت مى گويم و تبريك ، تسليت براى از دست دادن جوانان اسلام و تبريك براىداشتن جوانان برومند و براى روحيه اسلامى مقتدرى كه در راه خدا از تلاش هاى مذبوحانهرژيم ظالم نهراسيده و با تعطيل و تظاهرات مردانه ، خود را در پيشگاه مقدس اسلامروسفيد كرديد. خداوند به شما پاسداران قرآن كريم و به تمام ملت نجيب ايران كه باهمت مردانه و وحدت كلمه در مقابل جبار زمان قيام و دين خود را به اسلام ادا نموده و مىنماييد نصرت عنايت فرمايد و همه را از
مجاهدين راه حق قرار دهد و در زمره اولياء خدا كه خون خود را در راه او دادند محشورفرمايد.
والسلام عليكم و رحمة الله
روح الله الموسوى الخمينى
بسم الله الرحمن الرحيم
پيام امام خمينى به مردم مسلمان اصفهان
15/5/57
مادام كه حكومت دودمان پهلوى برقرار است مصائب و فجايع ادامه دارد
فاجعه اخير اصفهان را به عموم اهالى محترم تسليت عرض مى نمايم اين فاجعه بهدنبال فجايع بسيار ديگر، نمونه اى است از حكومت ستمگر شاه كه وحشيانه به ملتايران هجوم و آنان را به خاك و خون كشيده است و آخرين فاجعه نيست . تا حكومت اين دودمانستم پيشه برقرار است ، فاجعه به دنبال فجايع و مصيبت پشت سر مصائب و حادثه بهدنبال حوادث عظيم ادامه خواهد داشت . تنها اصفهان بزرگ نيست كه شاهد جنايات مرگبارشاه و فرمانبرداران جنايت پيشه اوست بلكه سراسر ايران با اين جنايات وقتل و غارت ها دست به گريبان است . آن قم ، حرماهل بيت و آن تبريز و يزد و همدان و اهواز و شيراز و آن مشهد مقدس و رفسنجان و جهرم وكازرون و ساير شهرها و قصبات كه شاهد قتل ها و جرح ها و حملات وحشيانه بوده و هست .قيام ضد شاهى مردم امروز ملت شجاع و به پا خاسته ايران شاهد موج عظيم ضدشاهىكه بر اثر يكى ديگر از اعتصابات بزرگ اصفهان كه به پشتيبانى از روحانيت بيدارو مسؤ ول خود به عنوان اعتراض به اعمال غير قانونى و انسانى رژيم است مى باشد.امروز شعار (مرگ بر شاه ) ملى شده و تا برچيده شدن دستگاه ظلم و انقراض دودمانجنايتكار پهلوى ادامه دارد. بايد از هر فرصت استفاده نمود و اجتماعات را هر چه بيشترعظيم و فشرده كرد و هر چه بيشتر خيانت ها و جنايت هاى شاه را بر ملا نمود.
وظيفه گويندگان و علما در بسيج مردم گويندگان محترم و متعهد هر چه بيشتر بهروشنگرى قيام وعلماى اعلام با اعلاميه ها و بيانات خود مردم مهيا را كه راه خود را خوبيافته اند بسيج عمومى نموده و يكدل و يكجهت براى بر چيده شدن بساط غارت و جنايتهمصدا و با اتكاء به قدرت لايزال الهى ، اين ريشه پوسيده فساد را از بن بر كنند وملت مستضعف را از چنگال استعمارگران خارجى و داخلى نجات بخشند. (و نريدان نمن
على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ) اراده خداوند تعالىبر آن است كه با رهبرى حكيمانه انبياء عظام و وارثان آنان ، مستضعفين را از قيد حكومتطاغوتى آزاد و سرنوشت آنان را به دست خودشان بسپارد، بايد در اين امر الهى ملتعزيز به دنبال روحانيون مسؤ ول اين راه حياتى را طى كنند.
طرح مساءله انتخابات ، وسيله اى براى اغفال ملت و تغيير مسير اصلى حركت
باز با كمال علاقه به ملت ايران هشدار مى دهم كه بهدنبال دولت شاه دم از انتخابات زد. هر كسى كه سخنان او را شنيده باشد خوب مى فهمدكه شاه با طرح مساءله انتخابات مى خواهد مسير اصلى حركت اسلامى ايران را كهسرنگونى اين دودمان است تغيير دهد و ملت را اغفال نمايد ولى ديگر دير شده و طرححكومت اسلامى در عروق مردم ايران ريشه دوانيده است و به اميد خدا پيروزى از آن ماست .
مردم شريف با كمالاحترام از گويندگان بخواهند تا از گفتگو درباره هر امرى كه آنان را از مسير خودبازدارد همچون انتخابات ، شديدا احتراز كرده و فجايع و جنايات حكومت شاه را بازگونمايند.
اينجانب از همبستگى روحانيون معظم و اهالى محترم اصفهان كه در جريانات اخير باپشتيبانى بيدريغ خود روحانيون را تنها نگذاشتند و دين خود را به اسلام و مسلمين ادانمودند تشكر مى كنم و از خداوند متعال توفيق و تاييد همگى را خواستارم .
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
پيام امام خمينى به مردم مسلمان ايران به مناسبت كشتار وحشيانه رژيم در اصفهان و شيراز
تاريخ : 22/5/57
بسم الله الرحمن الرحيم
تمام بدبختى هاى كشور از شاه است
گزارشات رسيده از ايران مبنى بر قتل عام هاى مكرر در شهرهاى مذهبى اصفهان و شيرازو ... نمونه ديگرى است كه از جنايات بيحد شاه . گفته مى شود در يكى از مصاحباتشكه از نشر آن جلوگيرى شده ، گفته است در صورتى كه من رفتنى باشم ، ايران را باخاك يكسان مى سازم و مى روم . جنايات اخير نشان داده است كه اومشغول پياده كردن نقشه خويش است . مردم مسلمان ايران تمام بدبختى هاى خود و كشورخود را از شاه ميدانند و دست از مقاومت نخواهند كشيد تا پيروز شوند واستقلال و آزادى خود را به دست بياورند. ملت بايد بدانند كه آزاديخواهان جهان بهآسانى به آزادى دست نيافته اند، پيغمبر بزرگ اسلام (ص ) با آن زحمات و رنج هاىطاقت فرسا در راه هدف از جهاد با ستمكاران تا آخر عمر دست نكشيد، اميرالمومنين عليهالسلام عمر خود را در پيكار با ستمكاران كه خود را مسلمان معرفى مى كردند بسر برد.دفاع از حق و اسلام از بزرگترين عبادات است . بگذار عبادتگاه هاى ما را در اين شهرمبارك به خون بكشند و ببينند كه مسلمين با عبادت بزرگتر ماه شريف را مى گذرانند. بهدنبال گزارشات رسيده ، بيانيه علماء اعلام شيراز دامت بركاتهم عدد كشتگان را به ده هاو مجروحين را به صدها نفر اعلام مى دارد. مامورين شاه به مسجد ريخته و بهقتل و جرح مردم بيدفاع پرداخته اند و مسجد را به آتش ‍ كشيده اند، همچنان كشتاربيرحمانه اصفهان به دنبال حيله و دروغ و افتراء موجب تاثر و تاسف بسيار است . اكنوناهالى اصفهان به اسم حكومت نظامى بدون مجوز قانونى در زير چكمه خونخواران شاه ازاجتماعات دينى ممنوعند و حق اظهار نظر ندارند و از آزادى اعطائى برخوردارند!.
ارتش و صاحت منصبان خود را در صفوف لشگر حق قرار دهند
ارتش ايران و صاحب منصبان محترم بدانند كه جنايات وقتل عام هائى كه شاه بر آنان تحميل مى كند حاصلى جز بدنامى و ننگ براى آنان ندارد.افسران ارتش و شهربانى و ژاندارمرى ايران تا چه زمان اجبارا و بدون هيچ گونهاختيار، به برادركشى توسط يك
عده مامور ناآگاه ادامه مى دهند؟ آخر براى حفظ چه كسى ؟ شخصى كه به اسلام و ناموسو آزادى شما ضربات پياپى وارد كند؟ شخصى كه شما را در جهان از بى حيثيت ترينمامورانى كه فقط به خاطر داشتن حقوق گزاف به هرعمل زشتى دست مى زنند، معرفى كرده است ؟ آيا هر روز كشتار و ضرب و جرح آنهم بهدست شما و يا كسانى كه شما هيچ گونه حق اعتراضى بدانان نداشته باشيد، باانسانيت سازگار است ؟
شما به عذر ماموريت ، برادران دينى خود را به گلوله نبنديد كه مسووليت آن علاوه برشاه با خود شما است ، بايد به حكم خداوند از فرمان ستمكاران سرپيچى كنيد و با كشتنبرادارن خود، جهنم دنيا و آخرت را براى خود نخريد. ناله مادران و پدران داغدار و جواناز دست داده را با گوش دل بشنويد، اينان مادران خود شما هستند. آيا فكر كرده ايد كه باگلوله خود حداقل يك خانواده بزرگ را در درد و رنج بيحد قرار مى دهيد؟
اگر تا به حال هم دست به چنين اعمالى زده ايد زودتر توبه كنيد و خود را در صفوفلشگر حق قرار دهيد، مطمئن باشيد كه پيروزى دنيا و آخرت از آن شما خواهد بود. شما اىصاحب منصبان مسلمان و آزاده ارتش ايران ! دين خود را به اسلام و مسلمين ادا نمائيد و بيشاز اين تن به ذلت ندهيد.
شعار ضد شاهى را كه شعار اسلام است زنده نگه داريد
بايد تمام جناح هاى اسلامى از علماى اعلام و خطباء محترم و طلاب و دانشجويان و جوانان ،فرزندان عزيزم و بازرگانان محترم و كارگران و دهقانان شريف و بيدار و تمام جبهه هاو احزاب سياسى يكدل و يكجهت در آگاهى درجه داران ارتش و شهربانى و ژاندامرىكوشش كنند و براى سرنگونى اين جانى بالذات آنان را به تشريك مساعى دعوتنمايند و ملت را از شر اين ستمگر نجات دهند ومجال ندهند بيش از اين زن و مرد، بزرگ و كوچك ، پير و جوان و كودك ما را به خاك وخون بكشد و اسلام را فداى شهوات خود كند.
من در اين آخر عمر متواضعانه دست خود رابه طرف تمام گروه ها كه براى برپايىاسلام و احكام آن كه تنها راه سعادت و ضامن استقلال و آزادى ايران از استعمار نو و كهنهاست كوشش و فداكارى مى كنند دراز مى كنم و از همه استمداد مى نمايم . اين شخص باكمال جديت به محو آثار اسلام كمر بسته است و با حيله و دروغ مى خواهد خود را طرفداراسلام و ملت معرفى كند. اكنون كه ملت شجاع ايران ايدهم الله تعالى بر حيله هاى اوواقف شده و آگاهانه به پا خاسته است بايد طبقات دانشمند از نويسندگان و گويندگاندر هر لباس و شغلى كه هستند دست در دست يكديگر گذاشته با قلم و بيان جناياتبيشمار دستگاه را براى ملت بيدار ايران روشنتر كنند. بايد طلاب و دانشجويان عزيز وشجاع سراسر ايران از هر فرصت استفاده كرده و شعار ضدشاهى را كه شعار اسلام استزنده نگه دارند. بايد دانشمندان و دانشجويان متعهد و مسؤول خارج كشور جنايات اين عنصر خطرناك را هر چه بيشتر در خارجداخل نوشته و منتشر كنند و شخصيت هاى آزاده جهانى را در سراسر دنيا از ظلم و ستمى كهبه مردم ايران وارد مى شود آگاه كنند و آنان را در كمك به ملت دلير براى نجات ايران
ازچنگال استعمار و استثمار جهانى بسيج نمايند.
بايد جميع طبقات از اختلافات جزئى دست كشيده و براى نجات خويش به پا خيزند و باهر وسيله ممكن در دفع اين مفسد فى الارض اقدام كنند.
امروز سكوت در برابر اين ستمگر و بى تفاوتى در برابر اين جنايات برخلافمصالح عاليه اسلام و مخالف سيره انبياء عظام و ائمه اطهار عليهم السلام است امروز هرمطلبى كه موجب انحراف ملت شريف از مسير اصلى است شيطانى و با نقشه شياطين طرحمى شود.
اينجانب به اسلام و اولياى اسلام عليهم السلام و به عموم مسلمين بخصوص مؤ منينشيراز و اصفهان ايدهم الله تعالى و به بازماندگان عزيزان اسلام و جوانان متدين وبرومند مسلمين تسليت مى دهم و خود را در غم آنان شريك مى دانم . اميد است كهشهرستانهاى ديگر ايران با اهالى محترم اين دو شهرستان بزرگ همدردى نموده و خود رارا در مصائب بزرگ آنان شريك بدانند. والسلام عليكم و رحمة الله
روح الله الموسوى الخمينى
پيام امام خمينى به مردم مسلمان آبادان در مورد فاجعه سينما ركس
تاريخ : 31/5/57
بسم الله الرحمن الرحيم
خدمت عموم اهالى محترم آبادان ايدهم الله :
تعالى دريافت خبر بسيار فجيع به آتش كشيدن چند صدنفر هموطنان ما با آن وضعحساب شده موجب تاثر و تاسف شديد گرديد. من گمان نمى كنم هيچ مسلمانى بلكهانسانى دست به چنين فاجعه وحشيانه اى بزند جز آنكه به نظائر آن عادت نموده اند وخوى درندگى و وحشيگرى آنان را از انسانيت بيرون برده باشد. من تا كنون اطلاعكافى ندارم لكن آنچه مسلم است اين عمل غيرانسانى و مخالف با قوانين اسلامى ازمخالفين شاه كه خود را براى حفظ مصالح اسلام و ايران و جان ومال مردم به خطر مرگ انداخته اند و با فداكارى از هم ميهنان خود دفاع مى كنند به هرمسلكى باشند، نخواهد بود و قرائن نيز شهادت مى دهد كه دست جنايتكار دستگاه ظلم دركار باشد كه باشد نهضت انسانى اسلامى ملت را در دنيا بد منعكس كند. آتش را به طوركمر بند در سراسر سينما افروختن و بعد توسط مامورين درهاى آن راقفل كردن كار اشخاص غير مسلط بر اوضاع نيست .
گفتار شاه كه تظاهر كنندگان مخالف من وحشت بزرگ را وعده دهند و تكرار آن پس ازواقعه كه اين همان وعده بوده است شاهد ديگرى بر توطئه است ، نه اينكه واقعا شاه يكغيبگوى بزرگ است ! مصاحبه سابق شاه كه ايران را با ملت نابود مى كنم نيز شاهد اينمدعا است . اظهار تاسف و تاثر در بوق هاى تبليغاتى از اشخاصى كه هر روز دستشانتا مرفق به خون هم ميهنان ما فرو رفته است شاهد بزرگى است بر نقشه شيطانى شاهو همدستانش ، هم آنان كه در اكثر شهرهاى ايران دست به كشتارهاى فجيع زده اند.
آيا مردم مظلومى كه هر روز به دست همين جنايتكاران به خاك و خون كشيده شده و بهوضع بسيار اسفبارى كشته شده اند هم ميهنان ما نبوده اند؟ قرائن نشان مى دهد كه قضيهدلخراش آبادان چون كشتار ساير شهرهاى ايران از يك منشاء به وجود آمده است . آيا از اينجنايت كسى جز شاه و بستگانش اميد نفعى داشته اند؟ آيا تاكنون غير از شاه كه هر چندوقت يكبار دست به كشتار وحشيانه مردم مى زند اينقبيل صحنه ها را به وجود آورده است و يا خواهد آورد؟ اين مصيبت دلخراش شاه ، شاهكاربزرگى است تا به تبليغات وسيع در داخل و خارج دست زند و به بوق ها و مطبوعاتدست
نشانده داخل و نفع طلب خارج دستور دهد كه هر چه بيشتر براىاغفال مردم اين جنايت را منتشر و به ملت محروم و مظلوم ايران نسبت دهند تا در خارج ملت حقطلب ايران را مردمى كه به هيچ ضابطه انسانى و اسلامى معتقد نيستند معرفى نمايد.
من به ملت بزرگ ايران اعلام خطر مى كنم ، خطر اينكه دستگاه اينگونهاعمال وحشيانه و ضد اسلامى را در ساير شهرهاى ايران انجام دهد تا تظاهرات پاك مردمشجاع ايران را كه باخون خود ريشه درخت اسلام را آبيارى كنند لوث نمايد.
لازم است گويندگان مطلبى را كه به نابودى انقلاب رهائى بخش اسلام منجر مى شودو براى مردم روشن نمايند.
اين مصيبت بزرگ را به ملت مسلمان ايران بخصوص به مردم ستمديده آبادان و بهخانوادهاى داغديده تسليت عرض نموده و خود را در غم بزرگ و جانكاه آنان شريك دانم .
از خداوند تعالى نصرت اسلام و مسلمين و قطع ايادى اجانب و پيوستگان به آنها راخواستارم .
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
پيام امام خمينى به نهضت آزادى ايران خارج از كشور
1/6/57
بسم الله الرحمن الرحيم
نهضت آزادى ايران خارج از كشور اروپا آمريكا
پيام شما فرزندان اسلام ايدكم الله تعالى را مبنى بر وفادرارى به اسلام و تذكرزحمات طاقت فرساى چندين ساله آنان در راه اهداف عاليه اسلام كه ضامناستقلال و آزادى ملت هاست دريافت نمودم و موجبكمال تشكر گرديد.
از خداوند تعالى توفيق و تائيد گروه ها يا اشخاصى را كه براى اسلام عزيز و مسلمينستمديده فداكارى مى كنند و عمر خود را در راه حق و رسيدن به هدف اسلامى و انسانىصرف مى كنند خواستارم و علاقه خود را به تمام گروه هاى آنان اعلام دارم . امروز كهملت هاى ستمديده در سراسر ايران به خود آمده اند و ملت بزرگ ايران با نهضت عظيمخود مجال را بر شاه و دارو دسته اش تنگ نموده اند وقت آن نيست كه عمر خود را درمناقشات جزئى صرف نموده و گوش به تبليغات مضر بعضى از منحرفين دهيم . امروزكه شاه با آتش سوزى و ويرانگرى مبارزات حق طلبانه ملت ما را خواهد به دنيا بد جلوهدهد، بر ما و شماست كه بدون فوت وقت نقشه شيطانى او را در جهان فاش كنيم ونگذاريم نهضت اسلامى انسانى را با بوق هاى تبليغاتى لكه دار كند. امروز كه ما بهخط الله قدم به قدم به هدف نزديك تر مى شويم بايد همه را به اتحاد و برابرىدعوت كرده و نقاط حساسى را كه مردم به خاطر آن خود را جلو رگبار گلوله شاه قرار مىدهند، نشان دهيم . امروز بايد افراد محترم نهضت آزادى ايران درداخل و خارج و جميع جناح هاى اسلامى ايدهم الله تعالى بدون از دست دادن فرصت دست دردست يكديگر نهاده و در اين امر حياتى كه بر چيده شدن رژيم پهلوى است ، مبارزه وبدون مناقشات ، ملت را به سوى هدف غائى كه ايجاد حكومت اسلامى است هدايت نمايند.امروز سستى و سردى و سرگرم شدن به مسائل جزئى انتحار است ، انتحارى فضاحتبار. خطر به قدرت رسيدن شاه از اختلاف و سستى گروه ها، خطرى نيست كه بتوان همهابعاد آن را پيش بينى كرد، خطر سقوط يك ملت بزرگ و اسلام عزيز است . اينجانب باتمام طاقت در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان كوشش كرده و كنم و از خداوندمتعال در اين امر بسيار مهم كه هستى ملت بدان پيوسته است استمداد نمايم ، مطالعهمبارزات آزاديبخش ملت هاى دربند و كشتارها و شكنجه ها و زحمات طاقت فرساى آنانهشدارى است به ملت شريف ايران كه نتيجه مبارزات دينى و ملى آنان فورى و سريعنيست .
نهضت ايران تا پيروزى كه مسلما از آن ملت شجاع است ادامه خواهد داشت و بر شماست كهاين مطلب را هر چه زودتر به ملت برسانيد.
مرقوم شده بود كه در بند اول اعلاميه 21 شعبان 98 ابهامى است كه آلت دست بعضى ازافراد مغرض شده است . بايد متوجه باشيد كه آن بند بهدنبال مطالبى بود كه نهضت ايران را غير اسلامى معرفى مى كرد و دانسته يا ندانستهملت را از آن جدا مى نمود و زحمات چندين ساله همه را به نفع شاه هدر مى داد. در اين موردخطير من مكلف بودم اشتباه آنان را گوشزد نمايم و پايه هاى اساسى مبارزه ايران رانشان دهم لذا صريحا اعلام مى دارم كه اين بند مربوط به كسانى است كه نهضتاصيل ايران را به امر سياسى غير اسلامى ترسيم مى نمايند كه نتيجه اش حفظ شاه استنه كسانى كه در نوشته ها و مصاحبات خود شاه را محكوم و ايران را بر سر دو راهى(آزادى ) يا (شاه ) قرار مى دهند و نه كسانى كه درطول مبارزات در نوشته ها و سخنرانى هاى خود پيوستگى و همگانى خود را با اسلام وانزجار و تبرى خود را از رژيم منحط پهلوى اعلام نموده اند چنانچه در اكثر نوشته جاتخود، بدان تصريح نموده اند. از خداوند متعالى نصرت اسلام و مسلمين و توفيق همگى راخواستارم .
روح الله الموسوى الخمينى
بسم الله الرحمن الرحيم
پيام امام خمينى به ملت مسلمان ايران درباره نيرنگ هاى شاه
6/6/57
نيرنگ شيطانى شاه
در اين موقع حساس تاريخ ايران ، شاه به وسيله كارشناسان خود دست به توطئهخطرناكى زده است كه بااندكى سستى و تغافل ، ملت ايران بايد از به دست آوردنآزادى و استقلال و حقوق بشر مايوس شود و خود را براى همه نوع اختناق و شكنجه وقتل و غارت مهيا كند و اسلام بايد از احكام نورانى خود چشم بپوشد.تبديل مهره به مهره اى كه از اول با اسلحه فريب و رياكارى وارد ميدان شده است ، بهامر شاه ، توطئه عليه ملت و شكستن نهضت اسلامى است و به هدر دادن خون جوانان عزيزاسلام . در اين پانزده سال و بخصوص در اين ماه هاى اخير كه دژخيمان شاه باقتل عام هاى شهرستان ها و جرح و حبس و تبعيديها روى تاريخ را سياه كرده اند، اكنون كهثابت شد توپ و تانك و ارعاب و تهديد در مقابل ملت به پاخاسته اثر خود را از دستداده دست به نيرنگ شيطانى زده و با مطالب بسياراغفال كننده مى خواهد جنايت ها و خيانت هاى خود را ادامه دهد، تاريخ پرشرف اسلام را درمجلسين تغيير دادند و امر شاه و وزير در مقابل مجلسين ارزش قانونى ندارد و اين امر پوچشاهد بزرگى است بر نيرنگ شيطانى شاه و همچنين امر بى ارزش بستن قمارخانه هانيرنگ ديگرى است براى اغفال جناح روحانى . در محيطى قمارخانه ها را به خاطر احترامبه اسلام مى بندند كه تمام مراكز فحشا به قوت خود باقى و برخلاف مقرراتاسلامى و آيات قرآنى ، ستمكارى و قتل و غارت امرى عادى براى دژخيمان شاه شده است ،در محيطى گفته مى شود كه آزادى داديم كه بهترين فرزندان عزيز اسلام و ايران درحبس و زير شكنجه شاهانه و در تبعيد به سر مى برند، در محيطى دم از احترام علماىاسلام مى زنند كه علماى اسلام در حبس غير قانونى و در تبعيدگاه ها بدون مجوز بهسربرند و اشخاصى دم از تعظيم شعائر مذهبى و احترام به روحانيت و احكام اسلام مىزنند كه در طول اين قرن شريك جرم دستگاه بوده و قوانينى كه بر خلاف احكام اسلامبوده تصويب كرده اند. ملت ايران از اين رژيم و تمام مهره هاى آن كه خدمت صادقانه بهجنايتكار اصلى نموده و مفتخر به آن هستند متنفر و آنها را لايق هيچ مقامى نمى دانند. آنان درمحيطى احترام به روحانيون و اسلام را اعلام نموده اند كه اكثر مساجد سرتاسر ايران رابسته و خطبا را از گفتار ممنوع كرده اند، در محيطى حكومت آشتى ملى را اعلام مى كنند كهتوپ ها و تانگ ها و مسلسل ها توسط ارتش و ساير
ماموران در شهرستان ها مشغول سركوبى ملتى است كه حقوق اوليه بشر و اجراى احكاماسلام را خواستار است .
آشتى با رژيم ضد اسلامى شاه از معاصى كبيره است
آشتى كنيم و خون عزيزان را هدر دهيم ؟ آشتى كنيم و بر رژيم ظالمانه و خيانتكار پهلوىسر فرود آريم ؟ چگونه روحانيون با رفتن احكام مسلمه اسلام و به غارت رفتن مخازنكشور و كشتارهاى بيرحمانه رژيم ، به پاس آنكه گفته اند ما به روحانيون احترام مىگذاريم ، آشتى كنند و اين ننگ ابدى را براى خود در تاريخ ثبت كنند؟ خواست ملت رابايد از تظاهراتى كه در اين چند ماهه مى شود، به دست آورد. عموم ملت در تظاهرات خودمى گويند ما شاه و سلسله پهلوى راخواهيم ، خواست ملت اين است ، نه وعده پوچ احترامبه علما و نه بستن موقت قمارخانه ها و نه امر بى ارزش به كاربردن تاريخ اسلامىبه طور فريبكارانه و موقت . تاسف و تاثر من آن است كه دستگاه ظلم ، ملت و روحانيونو سياسيون را مثل اطفالى به حساب آورده كه با يك توپ راضى مى شوند. ملت ايرانبايد بداند كه هيچ روحانى با دولت ظلم و يا اشخاص ستمگر كه قرآن و احكام را بهبازى گرفته اند آشتى نمى كند و نمى تواند بكند، آشتى كردن مسلط كردن دژخيمانشاه بر مال و جان و ناموس ملت است كه آن از بالاترين معصيت هاى كبيره است كه روحانىهر كه باشد نمى تواند مرتكب شود و نخواهد مرتكب شد. جناح هاى سياسى و جبهه ها ونهضت ما نخواهند آشتى كرد وتوانند آشتى كنند كه آشتى به اسارت كشيدن ملت و از دستدادن مصالح كشور است و سياسيون چنين ننگى را نخواهند مرتكب شد.
لزوم تداوم نهضت اسلامى
ملت ايران بداند كه در لب پرتگاهى است كه بااندك غفلت سقوطكند و تمام زحمات ورنج هاى چندين ساله او پايمال مى شود و تا آخر روى سعادت را نخواهد ديد و در نزدخداوند متعال مسؤ ول است .
لازم است نهضت شريف اسلامى خود را تا برچيده شدن رژيم ظالمانه و قلدرى ادامه دهيد وبه وعده هاى پوچ دولت غير قانونى توجه نكنيد و از اختلاف در اين موقع حساس احترازكنيد و هم پيوستگى خود را عليه رژيم ثابت كنيد و با هوشيارى خدعه هاى شياطين راخنثى نماييد و مطمئن باشيد كه پيروزى و سرافرازى شما نزديك است . اللهم قد بلغت والسلام على المخلصين فى الله و المجاهدين فى سبيله .
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
پيام امام خمينى به ملت شريف ايران و دعوت به تداوم نهضت
15/6/57
بسم الله الرحمن الرحيم
تظاهرات عيد فطر اثبات پيوستگى و رشد فكرى ملت
عيد سعيد بزرگ اسلامى را به ملت مسلمان و شجاع ايران تبريك مى گويم . تبريك باآن همه خونريزى هاى جبارانه براى به دست آوردن راه نجات و كوشش هاى جوانمردانه درراه هدف اسلامى . ماهى كه گذشت ماه فداكارى در راه حق بود، ماه تضاد آشكار حق وباطل بود و (ان الباطل كان ذهوقا). فطر امسال عيد حماسه و جنبش هر چه بيشتر تمام جناحهاى ملت ايران بود، روزى كه رشد فكرى و عملى ملت را به دنيا ثابت كرد و پوچبودن تبليغات پر دامنه مخالفين نهضت را ثابت نمود، پيوستگى تمام جناح ها را ثابتكرده خواست تمام ملت را كه رفتن شاه و برچيده شدن بساط ظلم وچپاول مردم مسلمان است ، با كمال صراحت اعلام نمود.
مردم مسلمان ايران به دنبال برگزارى نماز عيد دست به عبادت ارزنده ديگرى زدند كهآن فريادهاى كوبنده عليه دستگاه جبار و چپاولگر براى به پا داشتن حكومتعدل اسلام است كه كوشش در اين راه از اعظم عبادات است و فدائى دادن در راه آن سيرهانبياء عظام خصوصا نبى اكرم و وصى بزرگ او امير مؤ منان است . اينجانب از فداكارىهاى ملت ايران تشكر كرده و قدرت و عظمت او را در پناه قرآن و احكام اسلام از خداوندمتعال با تضرع خواهانم .
ضرورت تداوم نهضت و بى اعتنايى به وعده هاى فريبنده شاه
اكنون وظيفه همه مسلمين خصوصا جناح روحانى و سياسى و بزرگان قوم ، خطير است .ملت ما بر سر دو راهى است ، پيروزى و توفيق دست يافتن به بيرون كردن شاه و يا تاآخر در زير چكمه دژخيمان خرد شدن با عزت و سرافرازى درمقابل خالق و خلق و يا خداى نخواسته ذلت و زبونى هميشگى . و هرگز ملت مسلمان ايرانتن به ذلت نخواهد داد. ملت عظيم الشان ايران نهضت خود را ادامه داده و هرگز سستى بهخود راه ندهيد كه نمى دهيد. مطمئن باشيد به اميد خدا پيروزى و سرافرازى نزديك است .پس از ماه رمضان گمان نشود كه تكليف الهى فرقى كرده است . تظاهرات كوبنده براىرسيدن به هدف اسلامى عبادتى است كه روزها و يا ماه ها را درآن اثرى نيست چرا كه هدفنجات ملت است اجراى عدالت اسلامى و برقرارى حكومت الهى بر پايه محكمعدل است . بايد در هر فرصت و
براى هر حادثه اجتماعات خود را هر چه بيشتر در مساجد ومحافل و فضاهاى باز عمومى بر پا نمائيد و از قرآن كريم و عدالت اسلامى دفاع كنيدو هر نغمه اى كه مخالف آن است ، از هر حلقومى بيرون آيد شيطانى و به نفع ستمكارانحاكم و به ضرر اسلام و ميهن است و به حرف هاى فريبنده شاه و دولت و طرفداراناندك آنان گوش ندهيد كه جز براى به دست آوردن فرصت شيطانى چيزى نيست . اينانكه براى فريب ملت از آزادى دم مى زنند زندان هايشان از روحانى و دانشگاهى و بازارىو سياسى و كارگر و دهقان لبريز است و بزرگان روحانى و سياسى به جرم حقگوئىو آزاديخواهى در تبعيدگاه ها به سر مى برند. اين چه آزادى است كه سانسور مطبوعاتهنوز به حال خود باقى است و از نشر مسائل اساسى و حياتى ملت شديدا جلوگيرى بهعمل مى آيد و حكومت شبه نظامى در سراسر ايران بر پا است . مردم ايران هرگز زيربار شهربانى شاه نمى روند و به اعتراضات قانونى خود ادامه خواهند داد. ملت ايرانديگر از اين شعبده بازى ها گول نخواهند خورد.
سينماى آبادان برحسب قرائن و به تصديق مردم داغديده آبادان به دست شاه جنايتكار ودولت به آتش كشيده شده و نزديك به 400 نفر را سوزاند تا (وحشت بزرگ ) موعودوسيله تبليغى بر ضد نهضت مقدس ما شود و ديديد كه نشد و در آينده اى دور يا نزديكفرد يا افرادى را آورده تا اقرار كنند كه در اين رابطه دست داشته اند، اين افراد يامامورند و يا از بهترين و متدين ترين افرادى هستند كه براى كشتن آنان هيچ وسيله اى رابهتر از اين نميدانند. شاه و دولت او كه قيام مسلحانه بر ضد ملت حق طلب و بر ضدقانون اساسى و بالاتر بر ضد احكام آزاديبخش اسلام نموده اند قهرا خائنند و اطاعت ازآنان اطاعت از طاغوت است ، به آنان مجال ندهيد و با اعتصاب و اعتراض دنيا را ازاعمال وحشيانه آنان آگاه كنيد.
بر مبارزان خارج از كشور است كه از تبليغاتباطل ضد نهضت پرده بردارند
برادران مبارز لازم است با خبرنگاران خارجى هر چه بيشتر مصاحبه كنند و با صراحت نقششاه و دولت او را در ادامه اختناق و نقض قانون اساسى گوشزد كنند و به دنيا بفهمانندكه شاه سابق سلطنت خود را به زور در قانون اساسى گنجانده است و اين مواد موردقبول هيچ ايرانى نيست و از تبليغات باطلى كه در خارج بر ضد نهضت انسانى ملتمسلمان مى كنند، پرده بردارند و نگذارند نهضت را نزد اشخاص ‍ بيخبر از آن معكوس كنند.مبارزان خارج از كشور دست به تبليغات وسيع خود زنند و در رابطه با اوضاع ايران هرچه بيشتر فعاليت خود را گسترش دهند.
دعوت از نيروهاى مسلح براى پيوستن به ملت
من از ارتش محترم ايران سپاسگزارم كه در راهپيمائى عظيم تهران و ساير شهرستان هابه روى مردم وطنخواه خويش كه از ستمكارى پنجاه ساله دودمان پهلوى به جان آمده اند،آتش نگشودند و دست خود را به جنايت بزرگى كه كار هميشگى فرمانروايان است آلودهنكردند.
من در اين موقع حساس كه كشور و وطنمان در لب پرتگاه و بر سر دو راهى سقوط يااستقلال واقع شده است ، دست خود را به سوى نيروهاى زمينى ، هوائى و دريائى وفاداربه اسلام و وطن دراز مى كنم و براى حفظ استقلال و بيرون آمدن از يوغ اسارت و ذلت ازآنان استمداد مى كنم . اى سربازان غيور كه براى وطن و كشور خود فداكارى مى كنيد،به پا خيزيد، ذلت و اسارت بس است ، پيوند خود را با ملت عزيز استوارتر كنيد وفرزندان و برادران برومند خود را براى هواى نفس يك خاندان چپاولگربه خاك و خوننكشيد. بر گويندگان و نويسندگان است كه در روشن شدن افكار برادران نظامى خودهر چه بيشتر كوشا باشند و ملت ايران بايد به آنان احترام گزارد، آنان برادران ماهستند.
آيا صلاح دولت نيست كه بركنار شود و خود را بيش از اين در مجامع عمومى رسوا نكند؟آيا وقت آن نرسيده است كه شاه كنار رود و ملت را بهحال خود گذارد تا ملت سرنوشت خويش را به دست گيرد و خائن را از خادم تشخيص دهد وبه سزاى اعمالش برساند؟ آيا صلاح است كه صدها هزار نفر از فرزندان اين ملتمظلوم در خاك و خون بغلطند تا شاه چند روزى به ستمكارى خود ادامه دهد؟ آيا با بودنخائنين به اسلام و ملت كه در راس آن شاه است ، قدمى مى شود براى نجات ايرانبرداشت ؟
ارائه برنامه برپايه احكام اسلام پس از قطع دست خائنين
اميد است در آينده نزديكى دست خائنين به اسلام كوتاه گردد تا در آنوقت اصحابحل و عقد تكليف نهائى را تعيين نمايند و مطلبى را كه شديدا بايد بدان توجه داشتاينكه ما پس از رفتن پايگاه ظلم ، به بركت احكام مترقى اسلام برنامه اساسى خود رااعلام نمائيم و در آنوقت خواهند ديد كه آنچه خائنين ، به اسلام نسبت داده اند چه درموضوع حقوق اجتماعى زنان و چه حقوق اقليت هاى مذهبى و چه سايرمسائل جز تهمتى ناجوانمردانه چيزى نبوده است و بلندگوهاى شاه در خارج وداخل براى انحراف افكار و توقف يا شكست نهضت دست به اين تبليغات مسموم زده اند. اميداست در آينده نزديكى پس از برچيده شدن بساط ظلم و ظالم ،مسائل ما در جميع ابعادش روشن شود.
از خداوند متعال شكوفا شدن هر چه بيشتر نهضت و بالا گرفتن هر چه بيشتر تظاهراترهائى بخش ملت تا سرنگونى پايگاه هاى ظلم و ستم را خواستارم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
پيام امام خمينى به ملت شريف ايران به مناسبت كشتار وحشيانه رژيم در 17 شهريور(جمعه سياه )
18/6/57
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف و شجاع ايران ! بار ديگر شاه با دستور حكومت نظامى در تهران و سايرشهرستان هاى بزرگ ايران ، ثابت كرد كه پايگاهى در ميان ملت ندارد. اعلام حكومتنظامى در محيطى آرام به اقرار راديو و مطبوعات ايران كه راهپيمايى باكمال آرامش در آن انجام مى گرفت ، نه تنها قانونى نيست بلكه جرم است و دستور دهندهآن مجرم . شاه براى به رگبار بستن مردم بى دفاع و مظلوم هيچ بهانه اى را بهتر ازحكومت نظامى نديد. روزهاى اخير، تهران و ساير شهرستان هاى مهم ايران براى اظهارمظلوميت و مخالفت با مجرمى كه 35 سال بر مقدرات آنان سلطه دارد و جنايات و خيانت هاىاو در كشور و مخالفت هاى او با قانون اساسى واضح است ، شاهد راهپيمائى هاى آرامبود. اظهار مخالفت با مجرمى كه تمام هستى ملت را به باد داده است ، از طرف كسانىبود كه در حد عالى شعور سياسى و دينى بودند، به طورى كه حاضر شدند ارتش راگلباران كنند ولى دولت آشتى ملى آنان را به عنوان شعار برخلاف قانون اساسى ،محكوم نمود و حال آنكه شعار آنان بر ضد قانون اساسى شكن يعنى شاه بود. شعار برضد رژيم تحميلى غير قانونى بود، اظهار مظلوميت بود ولى واقعيت اين است كه شاه مىخواهد انتقام خود را از ملت بى دفاع بگيرد و با صحنه سازى هاىمبتذل ، ملت بى دفاع را به مسلسل ببندد و نفس ها را بهخيال باطل خودش در سينه خفه گرداند، ولى ديگر دير شده است و ملت مظلوم و بيدارايران آگاه گرديده اند. من هنوز اطلاع دقيقى از كشتگان و مجروحان در سراسر ايرانندارم ولى خبر گزارى ها تعداد كشتگان را به صدها نفر گزارش داده اند و خبرهائى ازايران ، اين تعداد را بيش از هزار نفر مى گويند اكنون بر ملت شجاع ايران است كه بههر ترتيبى كه ممكن است به مجروحين بى شمار خود، خون ، دوا و غذا برساند و از هرگونه كمك مالى دريغ ننمايد.
چهره ايران امروز گلگون است و دلاورى و نشاط در تمام اماكن به چشم مى خورد، آرىاينچنين است راه اميرمومنان على (ع ) و سرور شهيدان امام حسين (ع ). اى كاش خمينى در ميانشما بود و در كنار شما در جبهه دفاع براى خداى تعالى كشته مى شد.
ملت ايران ! مطمئن باشيد كه دير و يا زود پيروزى از آن شماست شاه با حكومت آشتى ملىمى خواهد روحانيت شريف ايران و سياسيون محترم را در كشتار خود سهيم گرداند ولىفريب او خيلى زود برملا گرديد.(ان كيد الشيطان كان ضعيفا).
جهان بايد بداند كه اين است فضاى باز سياسى ايران و اين است رژيم دموكراسى شاهو اين است عمل به دين مبين اسلام در منطق شاه و دولت او.
اكنون به بهانه هاى پوچ دست به حبس و تبعيد تازه زده اند و مى زنند، بايد علما وروشنفكران ملت در زير چكمه دژخميان خرد شوند تا كسىخيال آزادى به خود راه ندهد. شما اى ملت محترم ايران كه تصميم گرفته ايد خود را ازشر رژيم شاه خلاص گردانيد و در رفراندمى كه در سه و چهارمشوال در برابر ناظران سراسر جهان انجام داديد، به دنيا نشان داديد كه رژيم شاهجائى براى خود در ايران ندارد، چنانچه در روزنامه هاى خارجى هم منعكس گرديد. مطمئنباشيد كه هيچ قدرتى نمى تواند با شما كه بيداريد و به پا خاسته ايد روبروشود.
ارتش وطنخواه ايران ! شما ديديد كه ملت با شما دوست و شما را گلباران مى كند وميدانيد كه اين چپاولگران براى ادامه ستمگرى شما را آلتقتل برادران خود قرار داده اند، به ديگر برادران ارتشى خود كه شاه را رها كرده اند ودر پشتيبانى مردم ، به دشمن حمله نموده اند بپيونديد و به پاخيزد و نگذاريد ملت شمانابود و برادران و خواهران شما به خاك و خون كشيده شوند، نام خود را در تاريخ كهبه سود ملت ايران به راه خود ادامه مى دهد، هر چه زودتر ثبت كنيد و ريشه خيانت و ظلمرا بكنيد. شما اى علماى بزرگ اسلام و سياسيون بزرگ كه از فشار شاه هراسى بهدل راه نميدهيد، نشانه اعتماد و قوت روحيه ملت هستيد و در اين موقع حساس نه تنها بايداستقامت كنيد، بلكه روحيه عالى مقاومت جامعه را هر چه بيشتر بايد تقويت كنيد و هر چهبيشتر صفوف خود را براى مقابله با دشمن مردم ايرانمتشكل تر كنيد. از خداوند متعال نصرت اسلام و مسلمين را خواهانم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
پيام امام خمينى به ملت ايران در تسليت فاجعه جمعه سياه (17 شهريور)
تاريخ : 21/6/57
بسم الله الرحمن الرحيم
(وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انالله و انااليه راجعون اولئك عليهمصلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون ).
وقتى شما را اى فرزندان عزيز اسلام خداوندمتعال تسليت مى دهد، آيا باز هم محتاج به تسليتيد؟ خداوندعزوجل مى فرمايد: بشارت بده صبر كنندگان را، كسانى كه هر مصيبتى مى بينند بهحساب خدا تحمل مى كنند و مى گويند ما همه براى خدا خلق شده ايم ، براى خدا زندگىمى كنيم و وقتى بميريم از بين نمى رويم بلكه به سوى خداى مهربان برمى گرديم .صلوات و رحمت خدا برايشان ، اينها هستند كه به آرزوى انسانى رسيده اند.
معذلك من به نيابت حضرت ولى عصر امام زمان (ع ) به همه مسلمانان جهان مصيبت چهارمشوال سال 98 ق (17 شهريور) را خاصه به خانواده هاى داغدار تسليت مى گويم و درعين حال تبريك و خدا شاهد است مصطفاى من تنها آن نبود كه سالش نزديك است ، بلكه همهبه خاك و خون كشيده هاى حادثه شوال مصطفاهاى من بوده اند.
من اين استقامت را و اين فيض شهادت را كه خداوندمتعال نصيب فرزندام فرمود به پدران و مادران و همه بستگانشان تبريك مى گويم وچنين كشته شدنى كه افتخار دارد، بزرگترين آرزوى منست ، و شايد نزديك باشد.
اما فرج و پيروزى حق بر باطل از آن نزديك تر است و از اين پس جا دارد كه همه كارهاىخود را تعطيل كنيم ، نه براى هميشه كه به همين زودى ظالم جبار سرنگون مى شود. درباز كردن مغازه ها و كارخانه ها عجله نكنيد. در تقويت روحيه و ايمان كسانى كه ضعيف اندبكوشيد كه روزى دست خداست . چند روز تعطيل كسب و كار براى رضاى خدا كسى را ازگرسنگى نمى كشد. عزت و ثروت دست خداست . از مرگ نترسيد كه حيات و ممات بهدست خداست . تعطيل را ادامه دهيد كه فرج نزديك است .
روح الله الموسوى الخمينى
پيام امام خمينى به ملت مسلمان ايران به مناسبت هفتمين روز كشتار وحشيانه 17 شهريور
تاريخ : 21/6/57
بسم الله الرحمن الرحيم

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation