بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 1, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

عدم توجه دولت به وضع فقرا
اين بيچاره هاى گدا، اين مملكت مترقى كه امسال زمستانشدل ما را خون كرد، آن اصفهانش
آن همدانش ، آن تهرانش و آن قمش ، هم آن جاهاى ديگرش ، اين سرماى كشنده هيچ فكرىكرديد براى اين بيچاره ها؟ به من اطلاع داده اند كه در همدان بيش از دو هزار نفر مرده اندامسال ، در سرماى چهل و سه درجه و دو درجه ، شما هيچ فكرى براى اينها كرده ايد؟ اىمملكت مترقى ! اى آقايانى كه مملكتتان ترقى كرده ! ما مى خواهيم واقعا مترقى باشد، يكفكرى براى اين بيچاره ها بكنيد، هم گرسنگى بخورند هم توسرى ؟ هم پابرهنه راهبروند و هم شما شلاق تو سرشان بزنيد؟ خوب ما مى گوئيم نكنيد اينطور. اين ارتجاعاست كه ما مى گوئيم كه اين قدر فشار به مردم نياوريد؟ اين قدر كتك نزنيد؟ اين قدرفحش ندهيد؟ اينها ارتجاع است ؟ شما كه عمال استبداد هستيد و داريد با زور و سرنيزه وقلدرى و هر جور دلتان مى خواهد با اين ملت بيچارهعمل مى كنيد، تمام قوانين را زير پاى خودتان گذاشته ايد، تمام احكام را به آنها بىاعتنايى مى كنيد، شما مترقى هستيد و ما كه مى گوييم به احكام اسلامعمل كنيد، به قانون اساسى عمل كنيد، ما مرتجعيم ؟!
دلسوزى حكومت جور براى اسلام و تاءسيس دانشگاه اسلامى
مى خواهند (آقايان - خنده دارد واقعا) دانشگاه اسلامى تاءسيس كنند، شنيده ام چندين ميليونهم بودجه برايش درست كرده اند. شما اگر براى اسلام دلسوز هستيد خوب اين دانشگاه ماآنجاست چرا خرابش ‍ مى كنيد؟ اگر شما واقعا متوجه بوديد كه اسلام لازم است بودنش ،احكام اسلام بايد باقى باشد، علماى اسلام بايد باقى باشند، ما به خير شما هيچ اميدىنداريم . بابا شر نرسانيد. بگذاريد ما براى شما خدمت كنيم ، بگذاريد، ما يك شاهىبودجه اين مملكت را بحمدالله صرف نمى كنيم . ما با اين بيچارگى و با اين شما، هركس مى خواهد برود ببيند، خوب اين طلاب علوم دينيه اسلام ، برويد مكانشان را ببينيد،برويد زندگى بعد از غارت را ببينيد، قبل از غارت هم برويد زندگيشان را ببينيد،اينها مى خواستند ببرند والا به درد آنها نمى خورد كه اين گليم كهنه ، آنها مى خواستنداذيت كنند والا يك گليم كهنه و يك سماور شكسته حلبى به درد اينها مى خورد؟ خوببرويد ببينيد آقا اين ، ما كه مخفى چيزى نداريم ، اين مدارس ما همه موجود، اينمنازل ما هم همه موجود، بيائيد ببينيد ديگر، اگر شما ديديد كه تمام بودجه اى كه اينملت اسلام ، اين ملت فقير با تمام اخلاص مى آيد به ما مى دهد براى حفظ اساس احكاماسلام ، اگر شما ديديد كه تمام بودجه سال ما به قدر يك مهمانى ، يك مهمانى كه يكنفر از خارج وارد مى شد و دولت ها مهمانش مى كنند، اگر به قدر يك مهمانى آنها تمامبودجه سال ما بود بگوئيد تف بر شما مرتجعين .
ما مى گوييم بودجه مملكت را بابا اين قدر خرج نكنيد، اين قدر مهمانى مى خواهيد چهكنيد؟ اين ارتجاع است كه ما مى گوئيم كه شما آقا باشيد؟ اين قدر دست پيش مردم درازنكنيد، اينقدر خرج نكنيد كه دست دراز كنيد، خرج هاى بيجا، يك سازمان هاى عريض وطويل درست كرده اند.
اعتقاد به علما در قلب مردم است .
شما به احكام اسلام اعتقاد پيدا كنيد، ما همه جزو سازمان شما، همه ملت ، همه ملت جز وشما، مگر ما به اين ملت يك پولى داده ايم كه با ما دوستند؟ مگر ما به اين ملت يك رشوهاى داده ايم كه با ما رفيقند و ما را مى خواهند؟ اينها فهميده اند، اعتقاد به اين معنا پيداكرده اند كه اين آقايان ، اين مراجع بزرگ اسلام ، اين طلبه خمينى ، اينها مى خواهند مردمرا، دوست دارند مردم را، صلاح حال ملت را مى خواهند، صلاححال مملكت را مى خواهند، اين اعتقاد در قلب مردم است ، انسان هم تابع احساسات قلبش هست ،همه تبعيت مى كنند.
به مردم تواضع كنيد تا پايگاه مردمى داشته باشيد.
شما بيائيد نصيحت من را گوش كنيد، همانطورى كه من به اين اشخاصى كه مى آمدندگفتم اين مطلب را كرارا كه آقا تا حالا ديديد شما كه با زجر، با كتك ، با حبس ، باشكنجه ،با تبعيد، با اهانت ، با همه امور بردى نكرديد، ديديد كه ملت عصبانى مىشود، نمى شود يك ملت را تا آخر زير چكمه نگه داشت ، اين را ديديد، بيائيد يك قدرىتغيير بدهيد، تجربه بكنيد، آخر شما اشخاصى هستيد كه ادعاىعقل مى كنيد، تجربه كنيد، يك وقت هم آن ورق را پيش بياوريد، تلطف كنيد به مردم ،تواضع كنيد به مردم . آقا دولت مال مردم است ، بودجه مملكت از جيب مردم است ، شما نوكرمردم هستيد، دولت ها خدمتگزار مردمند، لفظا نگوئيد من خدمتگزار و عملا تو سر مردمبزنيد و اين ارباب هاى بيچاره تان را پايمال كنيد. خوب شما از بودجه اين مملكت داريدارتزاق مى كنيد، داريد زندگى مرفه مى كنيد، خوب زندگى مرفه شما پيشكش شما،داريد زندگى مى كنيد هر جورى هم دلتان مى خواهد، هر جورى هم دلتان مى خواهدزندگى مى كنيد. ما اصلا نمى توانيم تعقل كنيم زندگى اينها را، شماخيال مى كنيد مى توانيد بفهميد اينها چه جور زندگى مى كنند؟ اصلاتعقل نمى توانيم ما بكنيم ، ما در ذهنمان وارد نشده اين مطلب كه يك طياره از اينجا برودبه هلند و گل بياورد براى يك مهمانى ، 300 هزار تومان كرايه طياره باشد، اينهاچيزهائى است كه من شنيده ام ، من كه خودم طياره چى نبودم كه ببينم ، اينها چيزهائى استكه معروف است و گفته مى شود. ما تعقل نمى كنيم تعيش اينها را، اينها پيشكش شما، مگرشما از بودجه اين مملكت ، از مال اين ملت ، از دسترنج اين كارگر، از دسترنج اين زارعارتزاق نمى كنيد؟ شمائى كه اينقدر دلسوزيد براى اين زارع ، دلسوزيد براى اينكارگر، يك قدرى از اين طرف خودتان يك خرده بلغزد به اين بيچاره ها. اين زمستانگذشته را با يك ميليون تومان مى شد تقريبا نجات داد اين بيچاره ها را، اين يك ميليونتومان مثل يك قطره مى ماند نسبت به دريا، خوب يك قدرى هم پخش كنيد از اين چيزهائىكه از اين ملت به دست آورده ايد، ديگر محتاج به اين خرج هاى سازمانهاى عريض وطويل نباشيد، آنها بروند سراغ كارهايشان ، اينقدر تن پرور نباشند، اينقدر مفتخورنباشند بروند يك كارى انجام بدهند، هى بايستند آنجا و بخورند كه نمى شود. شما هممحفوظ مى مانيد، هيچ كس با شما مخالفت آنوقت نمى كند،دل ها هم پيش ما شما آنوقت مى آيند، آنوقت
همانطور كه من اينجا نشستم ام و منبر مى روم و آقايان گوش مى كنند و باورشان مى آيد،حرف هاى شما را هم باورشان مى آيد، حالا اما هر چه بگوئيد، مى گويند بيخود مىگويند، هر چه بگوئيد، اگر بگوئيد دو دو تا چهار تاست ، مى گويند معلوم مى شودكه اين مطلب بديهى يك اشتباهى در آن هست .
ملت پشتيبان دولتى است كه خاضع به اسلام باشد
آمد گفت به من كه : خوب آن دولت كه با شما چه بود و چه كرد و چه كرد، ما متاسفيم وخوب آن كه رفت بحمدالله حالا يك دولتى آمده است كه اين اشخاصش بسيارشان ،پدرانشان روحانى بوده اند، متدينند و كذا و كذا و كذا، گفتم كه : آقا، نه ما دشمنى با آندولت داشتيم و نه عقد اخوتى با شما خوانديم ، ما به اعمالتان نگاه مى كنيم ، ما اينجامراقبيم ، اگر اعمال شما تكرار اعمال آنهاست ، همانطورى كه با آن مخالف بوديم وهستيم (الى يوم القيامة ) و رويشان سياه شد تا آخر، شما هم آنجور خواهيد شد، تا آخرما همانيم و مخالفت مى كنيم و اگر چنانچه رويه را تغيير بدهيد، ما همه مسلم هستيم ،برادر هستيم . رويه را تغيير بدهيد، خاضع بشويد نسبت به احكام شرع ، تصويبنامههاى باطل را، آنهائى كه مخالف احكام شرع است لغو بكنيد، خضوع كنيد نسبت به احكامشرع ، البته اين تصويبنامه ها را لغو كنيد، اينجا مى گويم ، آنجا گفتم خاضع بشويدبراى احكام شرع . اگر شما هم همانطورى كه ما همه مسلمان هستيم ، شما هم مى گوئيدمسلمان هستيد، خاضع هستيد براى احكام شرع ، ما علاوه بر اينكه مخالفت نمى كنيمپشتيبانى هم از شما مى كنيم ، مگر ما مى گوئيم دولت نباشد؟ ما مى گوئيم دولت باشدخاضع براى قوانين اسلام و لااقل براى قانون اساسى خاضع باشد. ما كه نمى گوئيمدولت نباشد، ما كه نمى گوئيم كه مى خواهيم زندگى بكنيممثل آن كسانى كه در هزاران سال پيش بودند، تو غارها زندگى مى كردند، كدام روحانىبه شما اين حرف را زده ؟ كدام روحانى گفته است كه ما با فلان مظاهر تمدن مخالفيم ؟شما پيدا كنيد يك روحانى را.
ما با مظاهر استعمارى مخالفيم نه با تمدن
شما مظاهر تمدن را وقتى كه در ايران مى آيد همچو از صورت طبيعى خارجش مى كنيد،همچو از صورت طبيعى خارجش مى كنيد كه چيزحلال را مبدل به حرام مى كنيد. اين راديو براى اين بساطى است كه حالا در ايران مرسوماست ؟ اين تلويزيون براى اين بساطى است كه اينها راه انداخته اند؟ در ممالك ديگر همهمين طور است ؟ ممالك متمدنه هم استفاده شان از اين آلات جديد همين جور است كه آقاياناينجا استفاده مى كنند؟ يك تربيت بد در اين مملكت است . فرهنگ ما يك فرهنگى نيست كهبتواند اين مملكت را اداره كند، جوان نيرومند قوى كه درمقابل استعمار بايستد، دستش را بلند كند، كشته بشود و نجات بدهد ملت را، اين فرهنگ مافرهنگى نيست كه اينكاره باشد. اينها اعصاب مردم را با اين بساطى كه در اينجاها راه مىاندازند و با اين برنامه هائى كه در راديو و در تلويزيون و اينها هست و ازامثال ذلك ، ضعيف مى كنند، مطبوعات ما و روزنامه هاى ما و مجلات ما و كتاب هائى كه
منتشر مى شود، تمام اينها بدست استعمار است . استعمار است كه روزنامه ها را اينطورمبتذل مى كند تا فكر جوان هاى ما را مسموم كند. استعمار است كه برنامه هاى فرهنگى مارا جورى تنظيم مى كند كه جوان نيرومند در اين مملكت نباشد. استعمار است كه برنامه هاىراديو و تلويزيون را جورى تنظيم مى كند كه مردم اعصابشان ضعيف بشود، قوت را ازدست بدهند، نيرومندى را از دست بدهند، اينها استعمار است . ما با اين مظاهر استعمارىمخالفيم ، ما مرتجعيم ؟! شما مترقى هستيد؟! ما حرف هايمان يك حرفهائى است ، جنگ وبساط ندارد، آقا بنشينيد منطقى صحبت كنيد، فحش ندارد كه ، خوب بنشين صحبت كن ،بفرستيد، اشخاص عاقل را بفرستيد با ما تفاهم كنند، ببينيم كه ما با كجاى تمدنمخالفت داريم ، ما با فسادها مخالفت داريم . ما مى گوئيم كه شما برنامه هاى اصلاحىتان را اسرائيل برايتان درست مى كند، ملت اسرائيل . شما وقتى برنامه هم مى خواهيددرست كنيد دستتان را پيش اسرائيل دراز مى كنيد، شما كارشناس نظامى ازاسرائيل به اين مملكت مى آوريد، شما محصلين را از اينجا بهاسرائيل مى فرستيد، ايكاش ‍ به جاى ديگر مى فرستادند، به آمريكا مى فرستادند،ايكاش به انگلستان مى فرستادند، به اسرائيل مى فرستيد، ما با اينها مخالفيم .
پيمان با اسرائيل غاصب
ما مى گوئيم آقا جميع ممالك اسلامى صف كشيدند يك طرفمقابل كفر و اسرائيل ، شما و دولت تركيه هم يك طرف ايستاده ايد بااسرائيل موافق . ما مى گوئيم صلاح نيست اين كار، آقا اينقدر با عواطفملل مخالفت نكنيد، والله مضر است . تمام مسلمين يك طرف ، مملكت ايران هم يك طرف ، آنوقتملت ايران آلوده مى شود، آنوقت برادرهاى سنى ماخيال مى كنند كه شيعه ها يهودى پرستند.
اى مردم ! اى عالم ! بدانيد ملت ما مخالف است با پيمان بااسرائيل . اين ملت ما نيست ، اين روحانيت ما نيست ، دين ما اقتضا مى كند كه با دشمن اسلامموافقت نكنيم ، قرآن ما اقتضا مى كند كه با دشمن اسلام هم پيوند نشويم درمقابل صف مسلمين . ما اين حرف ها را مى زنيم ، ارتجاع هست اين آقا؟! بياييد، خوب بيائيدبنشينيد ببينيم كجاى اين ارتجاع است . شما كه بهقول خودتان ، مملكت سابقه دار دو هزار و پانصد ساله داريد و هى مى نازيد بهاستخوان هاى پوسيده اى كه رفته اند و از بين رفته اند و درمقابل اسلام مى خواهيد استخوان ها را از زير خاك در آوريد، شمائى كه اينقدر مى نازيدبه اين استخوانهاى پوسيده و ملت سابقه دار كذا و كذا، حالا اين آخر عمرى آمده ايد بااسرائيل هم پيوند در مقابل احكام اسلام ، در مقابل مسلمين ؟ ما وقتى مى گوئيم كه بااسرائيل چيز نشويد، حالا ما پيوند كرديم با كذا و جو جو آمده و چى چى آورده ؟ تف براين منطق . سياه باد رويتان . ما اين حرف ها را
مى زنيم ، كجاى اين ، كجاى اين كهنه پرستى است كه مردك مى گويد كهنه پرستى است، كجاى اين كهنه پرستى است ؟
اسلام در اعلامرتبه تمدن است
ما در اعلى مرتبه تمدن هستيم ، اسلام در اعلى مرتبه تمدن است ، مراجع عاليقدر اسلام دراعلى مرتبه تمدن هستند. خوب ، برويد ببينيد آنها را، اينجا موجودند، مشهد موجود است ،تهران موجود است ، نجف موجود است ، بروند ببينند كدام اينها مرتجع هستند؟ آقايانخودشان با طياره اينجا و آنجا ميروند، بعد مى گويند با الاغ ملت برود؟ مگرامسال نبود يكى از مراجع با طياره رفت به مشهد؟ مگر ساير مراجع بااتومبيل راه نمى روند؟ امسال هم مراجع راه افتادند، همه مجتمع شدند (كه بعد تشكر راعرض مى كنم ) همه مجتمع شدند در تهران ، اينها با الاغ رفتند؟ اينها مخالفند با آثارتمدن ؟.
ما مجانا پشتوانه كشور هستيم
ما مى گوئيم نكنيد اينطور، ما همه از هم هستيم ، اولاد يك خانواده هستيم ،اهل يك مملكت هستيم ، چرا ما را مى خواهيد بشكنيد؟ ما مجانا پشتوانه اين مملكت هستيم ، هيچ همتحميل بر بودجه شما نداريم . مى سازيم ، مى سازيم با اين كتك ها، با اين حبس ها، بااين زجرها، با اين اهانت ها، با اين فحش ها و براى اين مملكت يك استوانه اى هستيم ،ايستاديم اينجا، اگر خداى نخواسته چيزى ، يك خطرى براى اين مملكت پيش بيايد، ماايستاديم در مقابلش و نمى ترسيم . اين آقايانى كه مى گويند كه ما مملكت را مى خواهيمحفظ كنيم ، ما چطور هستيم و كذا هستيم ، شما يادتان نيست كه وقتى كه متفقين آمدند اينجا،چطور فرار كردند اين بيچاره ها از تهران تا به يزد. اگر يك آخوند پيدا كرديد فراركرده ، يك آخوند، يك آخوند. آن روز كه در بالاى تهران طياره ها راه افتاده بود و مردم رامى ترساندند، من تهران بودم ، خدا رحمت كند مرحوم آشيخ حسين قمى (رضوان الله عليه) با ايشان در آن ميدان شاهپور، آنجاها بوديم ، ايشان سبيلش را چاق كرده بود باكمال طمانينه ، اصلش كانه خبرى نيست ، من هممثل او (يك كم بدتر) كانه خبرى نيست . اين بيچاره ها، اين نظامى هائى كه مى گوينداينقدر ما كذا هستيم و كذا هستيم و براى مملكت چه مى كنيم ، اينها وقتى كه پاى استفاده وپاى بردن منافع و پاى زورگوئى هست اينطورند. خدا نكند كه يك روزى يك ورقىبرگردد، اول كسى كه فرار كند همين
نشاندارها هستند، و ما هستيم الحمدلله اينجا تا آخرش ، مگر اينها بيايند بگيرند ما راببرند، ما باز هستيم .
تاسيس دانشگاه اسلامى ، دسيسه اى ديگر از رژيم .
اين دانشگاه اسلامى كه آقايان مى خواهند درست كنند نه اينكهخيال كنيد با اسلام آشتى كرده اند خير، قضيه قرآنى است كه سرنيزه كردند درمقابل امير المؤ منين (سلام الله عليه ) با حربه قرآن ، معاويه اميرالمومنين را شكست داد،با حربه قرآن والا چند دقيقه ديگر، چند ساعت ديگر اگر مانده بود آثارى از بنى اميهنمى ماند لكن حيله كردند، قرآن آوردند، (ما مسلم ، شما هم مسلم ، اشهد ان لا اله الا الله ،اين قرآن ) اين خوارج بدبخت احمق ، مقدس احمق كه امام را نشناخته بودند، هر چه حضرتامير گفت آقا صبر كنيد(خير نمى شود، قرآن الحكم الله ، نمى شود، نمى شود، نمىشود،) مى خواستند بكشند حضرت امير را، همين اصحاب ، اين خوارج اصحاب حضرتبودند، انصار حضرت بودند، آنها حيله كردند، قرآن را بالاى نيزه ها كردند كه (الحكمبيننا و بينكم كتاب الله ، الحكم كتاب الله ) حضرت فرستاد به اصحابش كه جنگ مىكردند كه آقا برگرديد، گفت كه آقا مهلت بدهيد يك ساعت ديگر مانده ، حضرت فرمود:(مى كشند اينها مرا، ريخته اند دورم ، شمشيرها كشيده اند، اگر نيائيد مى كشند) باقرآن ، اسلام را شكست دادند. مگر مى شود با دانشگاه اسلامى ، اسلام را شكست داد؟ مگر مامى گذاريم شما دانشگاه اسلامى درست كنيد؟ ما تفسيق مى كنيم آن كه وارد بشود در آندانشگاه ، بين ملت از بين خواهد رفت . مگر اينها مى توانند كه اسلام و مسلمين و علماىاسلام را تحت وزارت فرهنگ قرار بدهند؟ غلط مى كند آن وزارت فرهنگى كه دخالت در امرديانت و اسلام مى كند، مگر ما مى گذاريم اين مطالب بشود؟ مگر خمينى بميرد، نعوذباللهمراجع اسلام هم خداى نخواسته از بين بروند، وقتى رفتيم ما ديگر تكليفى نداريم لكنملت اسلام هست ، ملت اسلام باز زنده است ، الان زندگى از سرگرفته است . (باركالله فيكم ) ملت اسلام ديگر بيدار شد، ديگر نمى نشيند، اگر من هم برگردم ملتاسلام برنمى گردد.
در همان سنگرى كه بوديم هستيم ،
اشتباه نكنيد، اگر خمينى هم با شما سازش كند ملت اسلام با شما سازش نمى كند. اشتباهنكنيد، ما به همين سنگرى كه بوديم هستيم ، با تمام تصويب نامه هاى مخالف اسلام كهگذشته است مخالفيم ، با تمام زورگوئى ها مخالفيم ، با تمام فشارهائى كه بر ملتمى آيد مخالفيم ، با تمام حبس هائى كه بى جهت حبس كرده اند و با حبس كردن آنهامخالفيم . ما مرتجع هستيم كه مى گوئيم بابا آخر چه كردند اين بيچاره ها كه اعدامكرديد؟ چه كردند اينها را كه در بندرعباس فرستاديد؟ چه كردند اينها را كه در حبسقرار داديد؟ اين بيچاره ها جز اينكه گفتند بابا به قانونعمل كنيد، بيائيد همه مان ، بزرگ هايشان گفتند به قانون ، اين بيچاره ها، كوچكترها همكه خوب به تبع مسلمين و به تبع اسلام ، فرض كنيد يك
كلمه هم گفته باشند، حالا يك كلمه گفته اند، بايد تا آخر عمر اين بيچاره در بندرعباسسر ببرد؟ آقا يك قدرى اصلاح كنيد خودتان را، يك قدرى از اينحال ارتجاع بيرون بيائيد، يك قدرى از اين حال بربريت بيرون بياييد، يك قدرى ازاين كارهاى قرون وسطايى دست برداريد، اينقدر مرتجع نباشيد، متمدن باشيد، مترقىباشيد، مملكت را مترقى ، احترام به افراد مملكت بگذاريد، مردم را اينقدر بيچاره بارنياوريد، دانشگاهايتان جورى نشود كه برنامه هايش جوان هاى ما را بد بار بياورند.جوان هاى ما را مبارز بار بياوريد، جوان هاى ما را جورى بار بياوريد كه درمقابل استعمار ايستادگى كنند. ماى مرتجع اينها را مى گوئيم .
ايران به اصطلاح مترقى زمان شاه
اگر ما مرتجعيم بفرمائيد. شماى مترقى داريد دسته دسته اين بيچاره ها را، اين جوان هاىما را از بين مى بريد. مدارستان يك مدارس صحيحى نيست كه انسان بتواند به آنهااطمينان داشته باشد، برنامه هايتان يك برنامه هاى استعمارى است ، همه اش بازى ، همهاش فوتبال ، همه اش چه ، ساير ممالك هم اينطورى است ؟ پس اين اتم ها را كى درستكرده است ؟ پس اين طياره ها را كى درست كرده ؟ مملكت مترقى !! لوله همين قم ، همين قم ،اين لوله اى كه براى آب در قم درست كرده اند، چون ايران درست كردهقابل استعمال نيست . مملكت مترقى ، تو از لولهنگ سازى هم باز بالا نرفتى ، به -رزم آراء گفت : ما به غير لولهنگ سازى چيزى بلد نيستيم او را كشتند. اين مملكت مترقى !!اين مملكت مترقى است كه الان نسبت به هر چيزش احتياج دارد به خارج ؟ ازاسرائيل كارشناس مى آورد، اى واى ، به اسرائيل مى فرستد كه ياد بگيرند، شهردارىها از قم امسال رفته اند، از قم اشخاصى رفته اند، يعنى فرستاده اند آنها راكه بروند(مثل اينكه در روزنامه استوار هم بود اين ) در آنجا چيز ياد بگيرند. من نمى دانم از يهودىها مى خواهند چه ياد بگيرند؟ از آنها تقلب بايد ياد بگيرند، از آنها بايد خدعه و فريبياد بگيرند. چه مى خواهند ياد بگيرند؟ اين مملكت مترقى ! چه مى گويى ؟ چه مى گوئيدشماها؟ مگر با الفاظ مى شود؟ مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقىحاصل مى شود؟ مگر مردها كه تا حالا بودند ترقى براى شما درست كردند تا زن هايتانترقى درست كنند؟ ما مى گوئيم اينها را فرستادن در اين مراكز جز فساد چيزى نيست ،شما بعد تجربه كنيد، ببينيد بعد از ده سال ، بيستسال ، سى سال ديگر اينها را بفرستند، بهخيال خودتان ، ببينيد اگر شما جز فساد چيز ديگرى ديديد؟ ما با ترقى زنان مخالفنيستيم ، با اين فحشا مخالفيم ، با اين كارهاى غلط مخالفيم . مگر مردها آزادند كه زن هامى خواهند آزاد باشند؟ (آزاد مرد و آزاد زن ) با لفظ درست مى شود؟ زن ها، مردها آزادند؟در اين مملكت مردها الان آزادند؟ در چه چيز آزادند؟
تشكر از عموم ملت
و من عاجزم از اينكه تشكر كنم از جميع ملت هاى مسلمين ، اسلام ، تشكر كنم از ملت بزرگايران ، جميع اصناف ، جميع طبقات ، اينهائى كه با ما همكارى كردند، اينهائى كه در غمما غم خوردند، تشكر بزرگ كنم از مراجع تقليد عظيم الشان ، زحمت كشيدند، تهرانرفتند، اهانت ها ديدند در آنجا، زحمت ها كشيدند در آنجا. مراجع بزرگ از بلاد جمع شدنددر مركز، از مشهد تشريف آوردند، از اهواز تشريف آوردند، از قم اعاظم ما تشريف بردند،مراجع ما تشريف بردند، نجف همراهى كرد، قم آن كسى هم كه اينجا بود همراهى مى كرد،همه ، همه با هم دست دادند به هم ، فهماندند به اينكه ما ملت زنده هستيم ، ما براى آزادىاين ملت به همه جور حاضريم ، يكى مان حبس مى رود يكى مان اهانت مى شود، يكى مانفحش مى خورد، ما به همه چيزش حاضريم . حالا هم همين مراجع عظام تشريف دارند،(كثرالله امثالهم ) (آمين جمعيت ) همان مراجع نجف تشريف دارند، (كثرالله امثالهم ).همان مراجع تهران و مشهد تشريف دارند، (كثرالله امثالهم ). اسلام همچنين نيست كه يكفرد داشته باشد، دو فرد داشته باشد، همه سرباز اسلامند، همه سربازان اسلامند،همه علما جان نثار اسلامند، نمى شود نباشند، همه هستند الحمدلله . همه دست به هم دادهاند، چه آنكه صلاح ديده است كه به ملايمت كار را انجام بدهد، چه آنكه صلاح ديده استبا حدت كار را انجام بدهد، همه اينها از ما هستند، من لسانم ضعيف است كه تشكر كنم ازاين افراد برجسته ، از اين علماى بزرگ ، من نمى توانم تشكر كنم خداى تبارك و تعالىآنها را حفظ كند، خداى تبارك و تعالى سايه آنها را بر سر ما و مسلمين مستدام بدراد (آمينحضار) ما همه يك هستيم ، يك ، افراد زياد لكن آراء واحده ، يك هستيم ، همه يك هستيم . گماننكند كه ، كسى گمان نكند كه بشود با پخش يك چيزهاى مسموم بتواند كه بين علماىاسلام جدايى بيندازد، هيچ امكان ندارد اين مطلب ، ما همه با هم هستيم ، ما براى ذب از اسلامو ذب از ايران و ذب از استقلال ايران و ذب از كيان اسلام ، همه يك هستيم ، يك حلقوم داريم. گمان نشود كه خداى نخواسته (بچه ها خيال كنند) يك اختلافى در كار هست . اهانت بهمراجع ، اهانت به جامعه اسلامى است . و من يك نصحيت مى كنم به بچه هاى طلاب ، طلابجوان كه تازه آمده اند و حاد و تندند و آن اين است كه : آقايان متوجه باشيد اگر چنانچهشطر كلمه اى به يك نفر از مراجع اسلام ، شطر كلمه اى اهانت بكند كسى به يك نفر ازمراجع اسلام ، بين او و خداى تبارك و تعالى ولايت منقطع مى شود. كوچك فرض مى كنيد؟فحش دادن به مراجع بزرگ ما را كوچك فرض مى كنيد؟ اگر به واسطه بعضى ازجهالت ها لطمه اى بر اين نهضت بزرگ وارد بشود، معاقبيد پيش خداى تبارك و تعالى ،توبه تان مشكل است قبول بشود چون به حيثيت اسلام لطمه وارد مى شود. اگر كسى بهمن اهانت كرد، سيلى به صورت من زد، سيلى به صورت اولاد من زد، والله تعالى راضىنيستم در مقابل او كسى بايستد دفاع كند، راضى نيستم . من مى دانم ، مى دانم كه بعضىاز افراد يا به جهالت يا به عمد مى خواهند تفرقه مابين
اين مجتمع بيندازند. تفرقه ما بين اين مجتمع معنايش اين است كه در اسلامخلل واقع بشود، استعمار به آرزوى خودش برسد.
ما خودمان را بايد فدا كنيم براى اسلام ، آمال و آرزوهايمان را بايد فدا كنيم براى اسلام- اگر بنا باشد - تمام مراجع از شصت به آن طرفند، در عشره مشوومه يا ميمونه ،اگر براى خدا در اين عشره از بين برويم ، عشره ميمونه است و اگر چنانچه باز بهآمال و آرزو باشيم مشوومه همه مراجع از شصت به آن طرف هستند، ديگر مى شود كه ايناشخاصى كه ريششان را در اسلام سفيد كرده اند اينها خداى نخواسته بر خلاف مصالحاسلام عمل بكنند؟ نمى شود آقا. اگر يك وقت اختلاف اجتهاد در كار باشد،مثل ساير مسائل شرعيه اختلاف اجتهاد در كار باشد، بچه ها و جوان ها نبايد دخالت بكنند،خطرناك است ، دشمن بيدار است ، گمان نكنيد كه فحش به يك نفر است ، فحش به يكجامعه اسلامى است ، اهانت به يك جامعه اسلامى است ، و هن وارد شدن بر يك جامعه اسلامىاست .
من كه اينجا نشسته ام دست تمام مراجع را مى بوسم ، تمام مراجع اينجا، نجف ، سايربلاد، مشهد، تهران ، هر جا هستند، دست همه علماء اسلام را من مى بوسم . مقصد بزرگتر ازاينهاست آقا. من دست برادرى دراز مى كنم به تمام ملت اسلام ، به تمام مسلمين دنيا، درشرق و غرب عالم هر چه مسلم هستند، من از اينجا دست برادرى دراز مى كنم و دست آنها را مىفشارم . ما خاضع هستيم براى همه علماى اسلام ، شما هم خاضع باشيد، همه ، همه بايدخاضع باشيد. اين هم امرى است كه به حضرات آقايان تذكر دادم ، البته نمى گويمواقعه اى هست ، ان شاءالله هيچ ابدا نيست اما جوانند، بچه اند، گاهى وقت ها عصبانيتىپيدا كنند از اين امور. آقا، ما اهل يك ملت ، اهل يك مملكت ،اهل يك ديانت ، اهل يك بساط، همه برخوان نعمت خداى تبارك و تعالى نشسته ايم ، همهبايد شكر اين نعمت را بگزاريم كه يك همچو مراجع بزرگ داريم ، متشكر باشيم از خداكه يك همچو افراد برجسته داريم ، قدردانى كنيم از آنها، عزت آنها عزت اسلام است ،اهانت به آنها اهانت به اسلام است توجه داشته باشيد مبادا يك وقت خداى نخواسته يكاهانتى به يك مسلمى يك اهانتى به يك مرجعى ، يك اهانتى به يك مومنى بشود كه خداىتبارك و تعالى راضى نيست . من مى ترسم كه يك وقت خداى تبارك و تعالى ما را اخذبكند، اخذ عزيز مقتدر.
مطالب با اين حرف تمام نمى شود، زياد است حرف و من هم كه ديگر قدرتش را ندارم كهصحبت بكنم ، از اين جهت توفيق همه علماى اسلام را در خدمت به اسلام از خداى تبارك وتعالى درخواست دارم . خداوند تمام مراجع اسلام را درظل حمايت خودش حفظ كند، (آمين حضار) سايه تمام مراجع اسلام را بر سر مسلمين و بر سرهمه ما مستدام بدارد (آمين حضار) ديانت اسلام را تقويت كند، (آمين حضار) دست اشخاصى كهبه استقلال مملكت ما، به اقتصاد مملكت ما خيانت كنند قطع كند (آمين حضار).
تاريخ : خرداد 1343
اعلاميه مشترك حضرات عظام ، امام خمينى ، ميلانى ، نجفى مرعشى و طباطبائى قمىبهمناسبت سالگرد 15 خرداد
بسم الله الرحمن الرحيم
انالله وانااليه راجعون
وسيعلم الذين ظلموااى منقلب ينقلبون
يك سال از فاجعه خونين 12 محرم 83 (15 خرداد 1342) گذشت ، يكسال از مرگ فجيع عزيزان ملت سپرى شد، يكسال از بى خانمان شدن و بى سرپرست شدن يتيمان بى پدر و زن هاى بى شوهر ومادران داغديده گذشت .
15 خرداد ننگى بر چهره هيئت حاكمه .
واقعه 15 خرداد ننگ بزرگى براى هيئت حاكمه به بار آورد، اين واقعه فراموش شدنىنيست تاريخ آن را ضبط كرد، آيا ملت مسلمان چه جرمى مرتكب شده بود؟ زن ها واطفال صغير چه گناهى كرده بودند؟ چرا آنها را بهمسلسل بستند؟ علماى اسلام و خطباء مذهبى چه جرمى داشتند؟ گناه آنها دفاع از حق بود،دفاع از قرآن كريم بود، به جرم نصايح مشفقانه و صلاح انديشى اهانت شدند، به حبسكشيده شدند، محصور گرديدند، مبتلا به مصائب شدند.
دفاع از اسلام و استقلال و برائت از عمال اسرائيل جرم است ؟
علماء اسلام وظيفه دارند از احكام مسلمه اسلام دفاع كنند، ازاستقلال ممالك اسلامى پشتيبانى نمايند، از ستمكارى ها و ظلم ها اظهار تنفر كنند، از پيمانبا دشمنان اسلام و استقلال و ممالك اسلام اظهار انزجار كنند، ازاسرائيل و عمال اسرائيل ، دشمنان قرآن مجيد و اسلام و كشور برائت جويند، از اعدام هاىبى جهت و تبعيدهاى دستجمعى و محاكمات غير قانونى و محكوميت هاى بدون مجوز بيزارىجويند و صلاح حال ملت و مملكت را در هر حال بيان كنند، اينها جرم است ؟ اينها ارتجاعسياه است ؟
در ايران تمام فرق ضاله آزادند به غير از مسلمين .
در اين مملكت تمام فرق ضاله آشكارا تبليغ ضد اسلامى مى كنند،محافل آزاد دارند، مجالس علنى دارند، مسيحيين فرستنده در كليساى انجيلى در تهراندارند، موسسه در كرمانشاه دارند، مدارس رسمى دارند، برخوردار از پشتيبانى دولت هاهستند، نشر كتب ضد دينى آزاد است . فقط مسلمان ها و مبلغين مذهبى و علماى اسلام آزاد نيستند،تبليغات دينى و بيان قانون شكنى ها ارتجاع سياه شناخته شده و ممنوع گرديده ،محافل دينى و مجامع مذهبى محتاج به اجازه شهربانى ها و سازمان هاست دستجات عزادارىبر حضرت سيدالشهدا عليه الصلوة والسلام بايد محدود و ممنوع باشد.
حمايت اسرائيل از ايران !
ما نمى دانيم اينها چه بستگيى با اسرائيل وعمال اسرائيل دارند، آيا براى مملكت كهنسالىمثل ايران ننگ نيست كه دولت اسرائيل بگويد ما حمايت از ايران مى كنيم ؟ ايران بزرگتحت الحمايه اسرائيل است ؟ آيا خلاف مصالح كشور نيست كه مطالب خود ساخته بىسروپائى را در افواه ملت بيندازند و روزنامه ها در اطرافش بحث كنند و ضعف دولت رابر ملا نمايند؟ اين سياست غلط نيست ؟ اين فضيحت نيست ؟ اينها ملت را خواب فرضكردند.
برنامه ما وحدت كلمه مسلمين و اتحاد ممالك اسلامى است درمقابل دول استعمار طلب .
ما براى دفاع از اسلام و ممالك اسلامى و استقلال ممالك اسلامى در هرحال مهيا هستيم . برنامه ما كه برنامه اسلام است . وحدت كلمه مسلمين است ، اتحاد ممالكاسلامى است . برادرى با جميع فرق مسلمين است در تمام نقاط عالم ، هم پيمانى با تمامدول اسلامى است در سراسر جهان مقابل صهيونيست ،مقابل اسرائيل ، مقابل دول استعمار طلب ، مقابل كسانى كه ذخائر اين ملت فقير را بهرايگان مى برند و ملت بدبخت در آتش فقر و بيكارى و بينوائى مى سوزد. در حضورچهره هاى رنگ پريده از گرسنگى و بينوائى ، دائما دولت ها دم از ترقى و پيشرفتهاى اقتصادى مى زنند، اين حقايق تلخ ما را به تنگ آورده ، علماء اسلام را رنج دهد، اگراينها ارتجاع سياه است ، بگذار ما مرتجع باشيم .
واقعه 15 خرداد پشت ما و هر مسلم غيرتمند را مى شكند
ما از واقعه دوازدهم محرم ، 15 خرداد خجلت مى كشيم . واقعه شوم 15 خرداد و مدارس علميهفيضيه و غير آن پشت ما و هر مسلم غيرتمند را مى شكند، تا هياءت حاكمه چه عقيده داشتهباشد، ملت اسلام اين مصيبت را فراموش نمى كند. ما روز دوازدهم محرم را عزاى ملى اعلاممى كنيم ، بگذار ما را مرتجع بخوانند، كهنه پرست بدانند.
دولت شاه بايد رويه اش را تغيير دهد.
ما از عواقب اين اعمال جائرانه خائف هستيم و نصيحت هياءت حاكمه را لازم مى دانيم و كرارانصيحت كرديم و خير و صلاح را گوشزد كرديم و رعايت نشده است . ما مصلحت مى دانيم كهدولت رويه را تغيير دهد، سازمان ها و شهربانى ها را اينقدر بر ملت ستمديده و برعلماء اسلام و خطباء محترم چيره نكند، از اين اعمال خلاف قوانين اگر مى توانند جلوگيرىكنند.
سكوت در مقابل ستمكارى ، اعانت به ستمكاران است .
علاقه علماء اسلام به ممالك و قوانين اسلامى ، علاقه الهى ناگسستنى است . ما از جانبخداى تعالى مامور حفظ ممالك اسلامى و استقلال آنها هستيم و ترك نصيحت و سكوت را درمقابل خطرهائى كه پيش ‍ بينى مى شود، براى اسلام واستقلال مملكت جرم مى دانيم ، گناه بزرگ مى دانيم ،استقبال از مرگ سياه مى دانيم . پيشواى بزرگ ما حضرت اميرالمومنين عليه السلام سكوترا در مقابل ستمكارى جايز نمى دانست و ما نيز جايز نمى دانيم . وظيفه ما ارشاد ملت است ،ارشاد دولت هاست ، ارشاد جميع دستگاه هاست ، ما از اين وظيفه به خواست خداى تعالىخوددارى نمى كنيم . در اين زمان ، سكوت در مقابل ستمكارى ، اعانت به ستمكاران است .
تمام مسلمين موظف به انجام وظايف اسلامى هستند.
وظايف اسلامى وظيفه ما تنها نيست ، وظيفه تمام طبقات است ، وظيفه مراجع اسلام است ،وظيفه علماء اسلام است . وظيفه خطباى اسلام است ، وظيفه تمام ملت است ، وظيفه تمام ممالكاسلامى و ملل اسلامى و ملل اسلام است . ما اميد واثق داريم كهملل اسلامى در آتيه نزديكى بر استعمار چيره شوند و ما در موقع خود به خواست خداىتعالى از هيچ گونه فداكارى دريغ نمى كنيم . از خداوند تعالى صلاححال ممالك اسلامى و ملل اسلام و دولت اسلامى را خواستاريم . (اللهماجعل افئده من الناس تهوى الينا) و السلام على من اتبع الهدى .
روح الله الموسوى الخمينى - محمد هادى الحسينى الميلانى - شهاب الدين نجفىالمرعشى - حسن الطباطبايى القمى .
تاريخ 18/6/1343
بيانات امام خمينى در مورد نقشه هاى استعمار براى غارت ممالك اسلامى
بسم الله الرحمن الرحيم
انالله و انااليه راجعون
خداوندا! زبان ما را از بيهوده گفتن و جذاف و لغو و دروغ حفظ بفرما. خداوندا! قلوب مابه نور اسلام و روحانيت روشن بفرما. خداوندا گوش شنوا عنايت بفرما به سلاطيندول اسلام به روساى جمهور دول اسلامى به نمايندگان مجلسيندول اسلامى به نخست وزيران و وزراء دول اسلامى به روساى دانشگاه هاىدول اسلامى ، به كارفرمايان و كارمندان دول اسلامى ، خداوندا! آنها را قرار بده (منالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ...).
تاسف شديد از اوضاع دول اسلامى على الخصوص ايران .
من در اين وقت كم و با عارضه اى كه به سينه من يك قدرى عارض شده است نمى توانمتمام مطالبى را كه تصور كرده ام تحويل بدهم ، مهمات قضايا را به گوش ملت ، بهگوش شما آقايان مى رسانم . من از اوضاع عمومىدول اسلامى بسيار متاسفم ، از اوضاع خصوص ايران بسيار متاسفم . دولت اسلامى ، چهسلاطين اسلام ، چه روساى جمهور اسلامى ، چه نخست وزيراندول اسلامى در تحت تاثير استعمار غافل از مقاصد ديانت اسلام هستند، مطلع نيستند بهمسائل اسلام ، نمى خواهند مطلع بشوند به احكام اسلام ، نمى توانند با اين وضعى كهدارند مطلع بشوند كه اسلام چه آورده است براى بشر و بشر اگر اتباع كند از اسلام ،به كجا خواهد رسيد.
ايجاد اختلاف ، حربه دول استعمار طلب براىچپاول ذخاير مسلمين .
دولت هاى استعمار طلب ، دولت هائى كه مى خواهند ذخاير مسلمين را ببرند، با وسيله هاىمختلف ، با نيرنگ هاى متعدد دول اسلامى را، سراندول اسلامى را اغفال مى كنند، گاهى به اسم شيعه و سنى اختلاف ايجاد مى كنند، حتى درشرق آنهائى هم كه جزء مسلمين نيستند، آنها همگول خورده اند. گفته مى شود كه در هندوستان درمثل عيد اضحى مقدار زيادى از گاوهاى مقدس پيش گاوپرستان مى آورند و به مسلمين بهقيمت ارزان مى فروشند و آنها را وادار مى كنند كه گاوهاى مقدس پيش آن طوايف را ذبحكنند و بعد به آنها مى گويند كه اينها گاوهاى مقدس شما را ذبح كردند، يك
هيجانى در بين هندو و مسلم ، در بين طوايف هندى ها به پا مى شود و يك غوغا و زوزه اىبلند مى شود و از اين غوغا آنها استفاده مى كنند شرق را مى بلعند. دردول اسلامى بين طوايف مسلمين به اسم اسلام و به اسم مذهب چيزهائى پخش مى كنند،تبليغاتى مى كنند كه طوايف مسلمين به جان هم بيفتند و با هم اختلاف شيعه و سنى پيدابكنند و آنها به ذخائرى كه مسلمين دارند دسترسى پيدا بكنند و نتوانند مسلمين كارى انجامبدهند.
طرح خائنانه تجزيه دولت عثمانى .
مسلمين آنها بودند كه مجد آنها دنيا را گرفته بود، تمدن آنها فوق تمدن ها بود،معنويات آنها بالاترين معنويات بود، رجال آنها برجسته ترينرجال بود، توسعه مملكتشان از همه ممالك بيشتر بود، سيطره حكومتشان بر دنيا غالبشده بود. ديدند كه با اين سيطره ، با اين وحدتدول اسلامى نمى شود تحميل كرد چيزهائى را كه آنها مى خواهند، نمى شود ذخائر اينها راطلاى سياه اينها را، طلاى زرد اينها را، نمى شود اينها را قبضه كرد، درصدد چاره برآمدند، چاره اين بود كه بين ممالك اسلامى تفرقه بيندازند. شايد بسيارى ، بعضى ازشما يادشان بيايد جنگ بين المللى را، جنگ اول بين المللى را كه با مسلمين و با دولتبزرگ عثمانى چه كردند، دولت عثمانى يكى از دولى بود كه اگر با شوروى طرف مىشد، گاهى او را زمين مى زد، ساير دول حريف ميدان او نبودند. دولت عثمانى يك دولتاسلامى بود كه سيطره اش ‍ گرفته بود تقريبا از شرق تا غرب را، آنها ديدند كه بااين دولت اسلامى به اين قوى اى نمى شود چاره اى كرد، نمى شود ذخائر را برد. بعداز اينكه در اين جنگ با آن بساط غلبه پيدا كردند، تجزيه كردند دولت عثمانى را بهدولتهاى بسيار كوچك ، كوچك . براى هر يك از آنها هم يا اميرى قرار دادند يا سلطانىقرار دادند يا رئيس جمهورى قرار دادند. آنها در قبضه مستعمرچى ها و ملت بيچاره درقبضه آنها، با اين وضع يك دولت عثمانى با آن مرز را زمين زدند و دولت هاى اسلامى ازخواب بيدار نشدند يا خودشان را به خواب زدند. اين دولت عثمانى در تحتظل خلافت اسلامى ، در تحت ظل اتكا به قرآن مجيد آن مرز را داشت ، بعد از آنكه تجزيهشد، در زمان ما، در زمان آتاتورك خبيث ، اسلام را در آنجا الغاء كردند و الان دولت تركيهدولت مسلم نيست ، دولت حسابش از اسلام جداست مراسم دينى ندارد دولت ، احكام دينىدولت ندارد لكن ملت شريف تركيه مسلم هستند و اينها هستند كه درسال هايى كه به مكه مى روند طايفه اينها به نسبت بيشتر از ديگران است . دولت يكهمچو دولتى است ، آن مرز را به اتكا به اسلام به دست آورد و آنها ديدند كه اتكاء بهاسلام نقطه بسيار بزرگى است كه با اين اتكا نمى شود دولت هاى اسلامى را از بينبرد، در تركيه اسلام را از حساب دولت جدا كردند و حالا مى بينيد كه در قبرس كه ازترك ها كشته مى شود يك مسلم نيست كه متاسف باشد. اين تاسف دارد كه يك دولتى جورىبكند طورى رفتار بكند كه بعد از آنكه در مقابله نصارى زمين بخورد يا از آن كشته دادهبشود، دول اسلامى ديگر بى تفاوت باشند نسبت به او. اگر يك نفر هم اظهار تاسف
بكند (يك آخوند پوسيده اى مثل من ) دول اسلامى كه اظهار تاسف نمى كنند براى اينكه مجداسلامى را از دست دادند.
تلاش ايادى استعمار تحت لواى اسلام براى نابودى اسلام .
اختلافاتى كه در عراق در ايران ، در ساير ممالك اسلامى ايجاد مى كنند، بايد سراندول اسلامى توجه داشته باشند به اين معنا كه اين اختلافات ، اختلافاتى است كه هستىآنها را به باد مى دهد. بايد با عقل ، با تدبير توجه داشته باشند به اين معنا كه بهاسم مذهب و به اسم اسلام مى خواهند اسلام را از بين ببرند. دست هاى ناپاكى كه بينشيعه و سنى در اين ممالك اختلاف مى اندازند اينها نه شيعه هستند و نه سنى هستند، اينهادست هاى ايادى استعمار هستند كه مى خواهند ممالك اسلامى را از دست آنها بگيرند، ذخائررا از دست آنها بگيرند، بازار سياه درست كنند براى ممالك به اصطلاح مترقى ، مىخواهند آن چيزهائى كه آنها زياد دارند و به دريا مى ريزند، دور مى ريزند، بازار درستكنند در شرق و اينها به قيمت هاى خوب ، به قيمت هاى مناسب بخرند. همين چند روز درروزنامه اطلاعات بود كه غذاى سه روز آمريكا كه دور ريخته مى شود، به اندازه تمامغذاى ملت چين است كه 650 ميليون است ، مال يك روز، سه روز فضلات غذاى امريكا بهاندازه 650 ميليون جمعيت استفاده بكند يك روز، آن تفاله هائى كه آنها بناست دوربريزند، چرا شرق را تحت قدرت نياورند، تحت اسارت نياورند، تا به شرق با قيمتمناسب بفروشند و طلا كنند و طلا را ببرند؟! چرا اين كار را نكنند؟! دولت ما، دولت هاىاسلامى كه توجه به اين معانى ندارند، آنها كه ملتفت نيستند كه به سر آنها چه مى آيد.از دست برداشتن از قرآن كريم ، اتكا نداشتن بر قواعد اسلام اين ضررها پيش مى آيد.تضعيف مى كنند دول اسلامى را با ايجاد اختلاف مذهبى تا هم مذهب را ببرند و هم دين راببرند و العياذ بالله .
هشدار به دولت هاى اسلامى .
سران ممالك اسلامى ، روساى جمهور، سلاطين اسلام ، وزراء ممالك اسلامى نمايندگانمجالس ممالك اسلامى نبايد متنبه بشوند؟ واقعا اينها نمى دانند مطلب را؟ يا مى دانند و حبجاه و حب مقام آنها را وادار مى كند كه مطابق دستوراتعمل كنند؟ شما آقايان باور مى كنيد كه آنهائى كه از مجارى امور مطلع هستند يا دعواىاطلاع مى كنند، اين مطلب سطحى را كه يك سيد خمينى فهميده است ، آنها نفهميده باشند؟شما احتمال مى دهيد اين معنا را؟ اگر فهميده باشند، خداى نخواسته يا مجذوب هستند و ياترس در كار هست ، چرا بايد بترسند؟ براى اينكه اينها را دسته دسته كرده اند. دولتعثمانى به آن عرض و طول را حالا چند تا دولت كرده اند، همه كوچك ، كوچك ، كوچك .ملتهاى بيچاره را، اين ملت انبوه چند صد ميليونى را در تحت اسارت يك عده از خدا بيخبرقرار داده اند و آنها را استعمار مى كنند و اين سران ممالك ، ملت خودشان را بيچاره مىكنند. نبايد اين دول اسلامى از خواب بيدار بشوند؟ از اسلام چه بدى ديده اند اينها؟ يكنيرنگ بزرگى كه از غرب
سرازير شده است و دول اسلامى را تحت نفوذ قرار داده است يا اينكه تطميع كرده است ياتهديد كرده است و اين را در مطابعمان مى بينيم ، در مجلات مى بينيم ، در تبليغاتشان ،در راديوهايشان .
نژادپرستى ، عامل بيچارگى دول اسلامى .
آن چيز مهمى كه دول اسلامى را بيچاره كرده است و ازظل قرآن كريم دارد دور كند، آن قضيه نژاد بازى است . اين نژاد ترك است بايد نمازشرا هم تركى بخواند! اين نژاد ايران است بايد الفبايش چه جور باشد! آن نژاد عرباست ، عروبت بايد حكومت كند نه اسلام ! نژاد آريائى بايد حكومت كند نه اسلام ! نژادترك بايد حكومت كند نه اسلام ! اين نژاد پرستى كه در بين آقايان حالا دارد رشد پيدامى كند و زياد مى شود و دامن مى زنند به آن ، تا ببينيم به كجا برسد. اين نژادپرستى كه يك مساله بچگانه است در نظر ومثل اينكه بچه ها را دارند بازى مى دهند، سراندول را دارند بازى مى دهند، آقا تو ايرانى هستى ! آقا تو ترك هستى ! آقا تو نمى دانماندونزى هستى ! آقا تو چه هستى ! آقا تو كجايى هستى ! بايد مملكت خودمان را چه بكنيم! غافل از آن نكته اتكائى كه همه مسلمين داشتند. افسوس ، افسوس كه اين نكته ، نقطهاتكا را از مسلمين گرفتند و دارند مى گيرند و نمى دانم به كجا خواهد منتهى شد، هميننژاد بازى اى كه اسلام آمد و قلم سرخ روى آن كشيد و مابين سياه و مابين سفيد، مابينترك و مابين عجم ، مابين عرب و مابين غير عرب هيچ فرقى نگذاشت و فقط ميزان را تقوا،ميزان را از خدا ترسيدن ، تقواى واقعى تقواى سياسى ، تقواهاى مادى ، تقواهاى معنوى ،ميزان را اين طور قرارداد: (ان اكرمكم عندالله اتقيكم ). ترك و فارس ‍ ندارد، عرب و عجمندارد، اسلام نقطه اتكاء است . قضيه نژاد بازى ارتجاعى است . آقايان ماها را مرتجعمى دانند لكن دارند به 2500 سال قبل قهقرا برمى گردند، ما مرتجعيم ؟ اختلافاتدول اسلامى و علت اصلى آن . چرا بايد دول اسلامىغافل باشند از اين معانى ؟ چرا بايد در داخله هر مملكتى اين نحو انقلابات ايجاد بشود؟چرا بايد صف بندى بشود بين ممالك اسلامى ؟ اينها اتحاد سه جانبه درست كنند درمقابل آنها، آنها اتحاد ديگرى درست كنند در مقابل اينها،(وكل بل على الاخر). اشخاص نبايد بيدار بشوند؟ سلاطين اسلام كه خودشان را چه مىدانند و چه مى دانند، نبايد توجه به اين معانى پيدا كنند؟ روساى جمهور اسلام كه ممالكاسلامى را آن نحوه قبضه كرده اند، نبايد تنبه پيدا بكنند؟ اين مطالب كه من عرض مىكنم ، يك مطالب غير واقعيت دارى است ؟ قبول ندارند خودشان كه يك واقعيتى است كه باكمال تاسف دارم عرض مى كنم ؟ يكى از واقعيات است اينكهدول را به جان هم ريخته اند، يك دسته صف آرائى مى كنند از اين طرف درمقابل آنها و چقدر جمعيتشان را مجهز مى كنند در سرحدات ديگران ، الان كه من دارم به شماعرض كنم به من اطلاع دادند كه ترك ها 200 هزار جمعيت متمركز كردند در سرحد كجا،چرا؟ با كى دعوا دارند؟ چرا مسلمين با هم جنگ مى كنند؟ چه
وادار كرده است كه مسلمين با هم جنگ كنند؟ جز دست استعمار؟ شما دست استعمار را از روىدول اسلامى برداريد ببينيد كه چه دوستى در كار هست ، چه دوستى پيش مى آيد،ثغورتان هم همه حفظ كنيد. اگر بنا شد حكومت اسلامى باشد، اگر بنا شد ديانت اسلامحكومت كند تمام ثغور حفظ مى شود، تعدى ، دولتى به دولت ديگر نمى كند، همه مسلمهستند، همه تحت لواى اسلامند. اينكه مى بينيد تعدى مى كنند، اين براى آن لشكركشىكند، او براى او لشكركشى مى كند، براى اينكه اينها در تحت لواى اسلام نيستند.
تلاش استعمار براى كوچك نمودن پيامبر و متحجر نشان دادن اسلام .
و از بدبختى هائى كه بر دول اسلامى و بر ممالك اسلامى و بر ملت اسلام پيش آمدهاست ، از جمله آنها اين است كه از سال هاى بسيار بعيد و طولانىمشغول شده اند، يك مدت زيادى دول استعمار طلبمشغول شده اند پيغمبر اسلام را كوچك كنند، يك مدت هاى زياددنبال اين رفتند كه پيغمبر اسلام را كوچك كنند. بعدشدنبال اين رفتند كه احكام اسلام ، يك احكامى است كهمال هزار سال پيش از اين است و حالا چه و چه شده است و مملكت مترقى شده است وامثال ذلك و اسلام نمى تواند اشباع كند آن خواسته هاىملل را. آقا شما از اسلام چه ديديد؟ شما تمام مطبوعاتتان ، تمام تلويزيونهايتان تمامراديوهايتان ، تمام گفتارتان ، نطق هايتان در مجالس ، همه اينها براى شكستن احكام اسلاماست ، سوءنيت هم اگر نداريد شما را واداشتند به اين معنا (اما تهديدا او تطميعا يا اغفالا)،ان شاءالله اغفال باشد، خيانت نباشد، غافل باشيد. شما كه به مامجال اين را نمى دهيد كه اسلام را معرفى كنيم به عالم . همين سه چهار روز پيش از اين يككاغذى از يكى از دانشجويان امريكا براى من آمد (اين يكى از جوان هايى است كه من نمىشناسمش لكن ظاهر كلامش اين بود كه متدين است و متاسف است بر اوضاع )، نوشته استكه مع الاسف اينجا، محصلين اينجا، دانشجويان اينجا مى گويند كه ما هر چه بدبختىداريم از اسلام است . دانشجوهاى بيچاره ، اسلامى كه به شما معرفى از راديو بشود كهاسلام نيست ، اسلامى كه از روزنامه ها شما خوانديد كه اسلام نيست . آن اسلامى كه بهشما معرفى شده است يك چيزى است عقب افتاده ، يك مطلبى است كه هيچ مسلمان زيربار آننمى رود، اين را من هم قبول ندارم ، اين را ساير روحانيون همقبول ندارند، اين كه اسلام نيست ، به ما هم كهمجال نمى دهند كه اسلام را معرفى كنيم . آقا در اين مملكت تلويزيون آزاد و دست يكاسرائيلى است ، او هر چه مى خواهد بگويد، راديو هم تبليغاتش ، برنامه اش را خودشاندرست مى كنند و چه كنند. نه اين مملكت ، در ممالك اسلامى ، حالا من بحثم در ممالك اسلامىاست مى آيم سراغ مملكت خودمان ، اين حالا بحث در ممالك اسلامى است .

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation